Cách phát âm tất cả các âm trong tiếng anh

26 986 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2018, 09:55

Cách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anhCách phát âm tất cả các âm trong tiếng anh PHÁT ÂM PHỤ ÂM NGUYÊN ÂM /p/ - giống âm P nhẹ /iː/ - giống i kéo dài /t/ - giống âm TH nhẹ /ɪ/ - giống i ngắn /d/ - giống âm Đ /ɔː/ - giống O kéo dài /k/ - giống âm K nhẹ /ɒ/ - giống O ngắn /b/ - giống âm B /æ/ - e bẹt = A kéo sang A /g/ - giống âm G /ɑː/ - giống A kéo dài /f/ - giống âm PH /ʌ/ - giống A ngắn – giống Ă /s/ - giống âm X dài /ɜː/ - giống Ơ kéo dài /z/ - âm Z /ə/ - giống Ơ ngắn /ʃ/ - giống âm S nặng dài /uː/ - giống U kéo dài /h/ - giống âm H /u/ - giống U ngắn /v/ - giống âm V /e/ = E /r/ - giống âm R /eɪ/ - giống ÂY /m/ - giống âm M /aɪ/ - giống AI /θ/ - giống âm TH đặt lên lưỡi (như từ THINK) /əʊ/ - giống ÂU /ɔɪ/ - giống OI /ð/ - giống âm D / GI (như từ THE) /aʊ/ - giống AO /n/ - giống âm N /ɪə/ - giống IA /l/ - giống âm L /eə/ - giống E-Ơ /ʒ/ - giống âm D / GI nhẹ có vụ rung mồm -_- /ʊə/ - giống UA /dʒ/ - giống âm D / GI bật ngậm chặt /ŋ/ - giống âm NG /tʃ/ - “hơi” giống âm TR /w/ - đọc từ WIN, WHAT, WIFE PHÂN BIỆT cách phát âm với từ thêm –ED PHẦN I: Phân biệt theo MẶT TỪ Liên quan đến nhận biết THEO CẤU TẠO TỪ * NHÓM 1: từ tận => T, D, TE, DE (phát âm /ɪd/) - cheaTed, deciDEd _ * NHÓM 2: từ tận => K, KE, P, PE, SH, CH, C(E), SS, TH, X (phát âm /t/) - faCEd, looKed, stepPed, watCHed, waSHed _ * NHĨM 3: từ CỊN LẠI (phát âm /d/) banGed, travelLed, floWed +> Một số từ có –ED thuộc NHĨM (phát âm /ɪd/) khơng theo quy tắc trên: - hatred - wicked - sacred naked * Một số Tính từ thêm –ed có cách phát âm /ɪd/ (nhưng có tập): aged, dogged, ragged, blessed, learned, crooked, wretched, beloved (bởi từ khso phân biệt Tính từ hay đơn giản V+ed - có giá trị văn nói) Liên quan đến PHIÊN ÂM – bảng trang * từ tận SE cần thêm D phải dựa vào phiên âm => phiên âm /s/ thuộc NHĨM converSE /kənˈvɜː(r)s/ => converSED /kənˈvɜː(r)st/ => phiên âm /z/ thuộc NHĨM 3: Vd: pauSE /pɔːz/ => pauSED /pɔːzd/ * đuôi GH: - LAUGH /lɑːf/ => PLOUGH /plaʊ/ => LAUGHED /lɑːft/ => NHÓM PLOUGHED /plaʊd/ => NHÓM * PHẦN II: Phân biệt theo PHIÊN ÂM Âm Vô Thanh = kéo dài âm mà cổ họng không rung * Âm Hữu Thanh = kéo dài âm mà cổ họng rung Phát âm /ɪd/ đồng từ tận hai phụ âm /t/, /d/ - want /ˈwɑːnt/ => wanted /ˈwɑːntɪd / - need /'niːd/ => needed /'niːd ɪd / Phát âm /t/ động từ tận phụ âm vô /p/, k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /θ/ - stop /stɒp/ => stoped /stɒpt/ - watch /wɒtʃ/ => watch /wɒtʃt/ Phát âm /d/ động từ tận phụ âm hữu /b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ nguyên âm - love /lʌv/ - change /tʃeɪndʒ/ cry /kraɪ/ _ => wicked /ˈwɪkɪd/ - sacred /ˈseɪkrɪd/ - naked / ˈneɪkɪd/ - => changed /tʃeɪndʒ/ => cry /kraɪd/ * Một số từ đặc biệt: - loved /lʌvd/ hatred /ˈheɪtrɪd/ PHÂN BIỆT cách phát âm với từ thêm S, ES PHẦN I: Phân biệt theo MẶT TỪ Liên quan đến nhận biết THEO CẤU TẠO TỪ * NHÓM 1: từ tận là: K, P, T, KE, PE, TE (phát âm /s/) Vd: booKS, maPS, caTS, taKES _ * NHĨM 2: từ có tận PHỤ ÂM lại NGUYÊN ÂM (phát âm /z/) Vd: contaiNS, saVES, sEAS _ * NHÓM 3: từ thêm ES chúng có đi: S, X, CH, SH, SE, CE, GE (phát âm /iz/) vd: passes, watches +> từ có GE + S thuộc NHÓM * vd: changes, pages CHÚ Ý: => GOES DOES thêm ES lại thuộc NHĨM => từ có Y => I + ES thuộc NHÓM _ Vd: tries, fries từ có -ACHE HEADACHE, STOMACHACHE thêm S => thuộc NHÓM –CHE có phiên âm /k/ Liên quan đến PHIÊN ÂM – bảng phiên âm trang vd: đuôi GH nhưng: - LAUGH /lɑːf/ => /lɑːfs/ => NHÓM - PLOUGH /plaʊ/ => /plaʊz/ => NHÓM * PHẦN II: Phân biệt theo PHIÊN ÂM Âm Vô Thanh = kéo dài âm mà cổ họng không rung * Âm Hữu Thanh = kéo dài âm mà cổ họng rung Phát âm /s/ từ tận phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ - develop /dɪˈveləp/ => developS /dɪˈveləpS/ - meet /miːtS/ => meets /miːtS/ Phát âm /z/ từ tận phụ âm hữu /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/ nguyên âm - pub /pʌb/ => pubs /pʌbz/ - room /ruːm/ => rooms /ruːmz/ Phát âm /ɪz/ từ tận phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ - kiss /'kɪs/ => kisses /'kɪsɪz/ - dish /'dɪʃ/ => dishé /'dɪʃ ɪz/ _ arange /əˈreɪndʒ/ => arranged /əˈreɪndʒ ɪz/ Chú ý - - Trường hợp đặc biệt với âm /θ/ có cách đọc /z/ /s/ thêm -s vào cuối câu, ví dụ: BATH /bỉθS/ - /bỉðZ/ (tuy nhiên thường thi cử thức không bắt phân biệt) Trường hợp đặc biệt với từ HOUSE HOUSE /haʊS/ thêm S là: HOUSES / ˈhaʊZɪz/ ÂM CÂM ÂM BỊ CÂM Câm âm “B” Câm âm “C” TỪ CHỨA ÂM CÂM bomb climb comb crumb dumb jamb lamb limb numb plumb succumb thumb tomb womb (cứ -MB B câm) debt doubt subtle abscess ascend ascent conscience conscious crescent descend descent disciple fascinate fluorescent incandescent isosceles luminescent miscellaneous muscle obscene resuscitate scenario scene scent scissors Câm âm “D” handkerchief Wednesday Câm âm “G” align assign campaign champagne design foreign gnarl gnaw reign resign sign (cứ -GN G câm) Câm âm “H” hour honour honourable honest honesty heir vehicle exhaust ghost ache anchor archeology architect chaos character characteristic characterize chemical chemist choir cholera chorus Christian Christmas chrome echo mechanical orchestra orchid psychic scheme school stomach technical technique technology rhino rhinoceros Câm âm “K” knee kneel knew knife knight knit knock knot know knowledge knuckle ( -KN K câm) Câm âm “N” autumn column condemn damn solemn (cứ -MN M câm) Câm âm “P” psychology pneumonia pseudo receipt Câm âm “T” ballet buffet bustle castle fasten hustle jostle listen moisten often nestle rustle soften whistle wrestle Câm âm “U” biscuit build built circuit disguise guess guest guide guild guilt guilty guitar Câm âm “W” playwright sword wrack wrap wrapper wrath wreck wreckage wrench wrest wrestle wrinkle wrist write wrote written wrong LƯU Ý KHÁC Với dạng: SAYS => SAY + S = SAYS âm -AY bị BIẾN ĐỔI - từ /eɪ/ => /e/ (từ ÂY sang E) => câu có dạng phân biệt chỗ AYS như: A days B pays C says D stays => bọn em chọn ln (khi khơng thêm S phát âm AY khác.) Phân biệt –OO * Mẹo: có -OOK gần OO U NGẮN >< để phân biệt với U DÀI từ khác Ví dụ: cook TỰ BỔ SUNG: hook book look BÀI TẬP (cứ làm 10 câu tra lần) (đuôi –ED) A failed B reached C absorbed D solved A opened B knocked C played D occurred A rubbed B tugged C stopped D filled A dimmed B travelled C passed D stirred A tipped B begged C quarrelled D carried A tried B obeyed C cleaned D asked A packed B added C worked D pronounced A watched B phoned C referred D followed A agreed B succeeded C smiled D loved 10 A laughed 11 A walked B washed B ended C helped C started D weighed D wanted 12 A killed B hurried C regretted D planned 13 A visited B showed C wondered D studied 14.A sacrificed B finished C fixed D seized 15 A needed B booked C stopped D washed 16 A loved B teased C washed D rained 17 A packed B punched C pleased D pushed 18 A filled B naked C suited D wicked 19 A caused B increased C practised D promised 20 A washed B parted C passed D barked 21 A killed B cured C crashed D waived 22 A imagined B released C rained D followed 23 A called B passed C talked D washed 24 A wanted B helped C wicked D naked 25 A filled 26 A talked B fished C arrived D stepped 27 A wished B wrapped C laughed D turned 28 A considered 29 A produced B arranged C checked D fixed 30 A caused B examined C operated D advised B works C sits D laughs B landed C suited B rescued C pulled D wicked D roughed (đuôi -S/ -ES) 31 A spams 32 A fixes B pushes C misses D goes 33 A cries B buzzes C studies D supplies 34 A holds B notes C replies D sings 35 A keeps B gives C cleans D prepares 36 A loses 37 A drops 38 A types 39 A buildings B schools C zoos D markets 40 A drinks C travels D leaves B houses B kicks B sites B rids C rises C sees C changes D shoes D hopes D cokes 61 A breath 62 A this B there C breathe D breath 63 A thing B threaten C thought D than 64 A through B this C the D there 65 A breathe B with C thermal D clothing 66 A says 67 A occupy 68 A entrance B enter C enhance D engine 69 A century B culture C conical D clinic B reserve C physics D basic C cough D sight 70 A hesitate B breathe C thank B pays B puppy B daughter D threat C stays D bays C ready D study 71 A bought 72 A sure 73 A but 74 A measure B decision 75 A dose 76 A position 77 A stone B zone C phone D none 78 A give B five C hive D dive 79 A switch 80 A study 81 A angry 82 A cow B soup B bury B chose B oasis B stomach B ready B danger B brow C sugar D machine C nut D young C permission D pleasure C close C desert C match C puppy C language C shower D lose D resort D catch D occupy D abandon D crow 83 A promise B devise C surprise D realize 84 A replace B purchase C necklace D palace 85 A absent B descent C recent D decent 86 A position B resort C desert D conserve 87 A species B invent C medicine D tennis 88.A skill B fine C dinner D since 89 A easy B seat C learn D eat 90 A close 91 A few B pop B new C cold C threw D rose D knew 92 A weight B height C eight D vein 93 A intermediate B immediate C medium D medicine 94 A uncertain B unbeatable C unanimous D undone 95 A shield B cement C executive D spill 96 A hasty B nasty C tasty D wastage 97 A scheme B parachute C architect D psychology 98 A visit B site C invite D decide 99 A turn B burn C curtain D bury 100 A massage B carriage C voyage D dosage 101 A chemist B champagne C chaos D Chrismas A chair B cheap C chorus D child A though B comb C only D gone A afterwards B advise C agree D allow B beard C pear D tear 106 A find B bite C since D drive 107 A took B book C shoe D would 108 A clear B dear C wear D hear 109 A fan B bad C catch D wash 110 A prefer B better C worker D teacher 111 A comfort B hobby C knowledge D popular 112 A about B announce C cough D shout 113 A hood B hook C stood D tool 114 A done B gone C mum D won 115 A coup B group C soup D tough 116 A cease B chase C increase D raise 117 A enough B tough C laugh D though 118 A half B all C bath D start 119 A month B boss C shop D got 120 A advantage B addition C advertise D adventure 121 A chancellor B character C challenger D chapter 122 A cell B centre C city D cube 123 A poor B moor C door D boor A bear 124 A though B enough C cough D rough 125 A balloon B blood C blue D zoo 126 A complete B engine C heavy D many 127 A clown B cow C plough D tough 128 A lake B plane C plan D state 129 A tiny B tiger C tin D time 130 A planet B animal C man D decay 131 A season B sometimes C sea D stop 132 A whole B forest C open D role 133 A get B gentle C give D guest 134 A bus B busy C but D bunch 135 A cloth B clothes C both D boat 136 A chair B cheap C chemist D child 137 A adopt B involve C stroll D follow 138 A exist B mind C inspire D provide 139 A refusal music student D studying 140 A lecturer B medium C inventor D president 141 A teach B cheer C characterize D watch 142 A lean B wheat C heat D weather 143 A achieve B chemist C rich D watch 144 A look B good C flood D foot 145 A hour B house C horse D home 146 A raise B dairy C await D daily B signature C dine D dinosaur B basic C transit D lamp B chemical C chilly D china B service C textile D fabric 151 A cable B cabin C cabbage D cactus 152 A horrid B hospital C horrify D horizon 153 A business B bustle C hundred D number 154 A language B aviation C attraction 155 A effective B recognize C sentence D applicant D equally 156 A apologize B absorb C arrive D absence 157 A combine B collect C commerce D correct 158 A admiral B adventure C advertise D adverb 159 A club B subtle C climb D doubt 160 A boat B both C post D lose 161 A young B about C account D sound 162 A astronaut B anchor C spaceman D capsule 163 A Christmas B anchor C chemistry D check 164 A deliver B different C diagram D disease 165 A hurl B pull C June D would 166 A large B particular C car D are 167 A molecule B pure C spectacular D rubber A crocodile A apple A chimney A chick 168 A project B solve C remote D evolve 169 A research B generate C rocket D enjoy 170 A objective B reject C lecture D recent 171 A candy B.sandy C many D handy 172 A earning B learning C searching D clearing 173 A weight B height C eight D vein 174 A given B risen C ridden D whiten 175 A cough B tough C rough D weigh 176 A accident B jazz C stamp D watch 177 A this B thick C maths D thin 188 A gas B gain C germ D goods 189 A bought B nought C plough D thought 180 A spear B gear C fear D pear 181 A hear B clear C bear D ear 182 A heat B great C steak D break 183 A blood 184 C food D tool A university B unique C unit D undo 185 A mouse B could C would D put 186 A faithful B failure C fairly D fainted 187 A course B court C pour D courage 188 A lecturer 189 A new B pool B medium B sew C inventor C few D president D nephew 190 A sun 191 A evening 192 A light B fine C knife D principle 193 A farm B card C bare D marvelous 194 A both B bottle C Scotland D cotton 195 A park B farm C warm D large 196 A nature 197 A lean B sure B key C success C envelope B pure B wheat C picture C heat D sort D secret D culture D weather 198 A country B cover C economical D ceiling 199 A hasty B nasty C tasty D wastage 200 A with 201 A butter 202 A few 203 A pretty B get C send D well 204 A grew B threw C knew D flew 205 A uncertain 206 A beard 207 B library B put C willing C sugar B new B unbeatable B fur C threw C unanimous D if D push D knew D undone C search D prefer A measure B pleasure C treasure D ensure 208 A guide B driven C twice D shine 209 A reliable B living C revival D final 210 A hasty B nasty C tasty D wastage ĐÁP ÁN => 60 B B C C A D B A B 11 A 12 C 21 C 22 B 13 A 14 D 15 A 16 C 17 C 23 A 24 B 34 B 25 A 26 C 35 A 36 D 37 C 27 D 28 D 29 B 18 A 19 A 20 B 30 C 10 D 31 A 32 D 33 B 38 C 39 D 40 A 41 D 42 C 51 A 52 C 43 D 44 B 53 B 45 C 46 D 47 A 48 B 49 C 50 B 54 C 55 A 56 D 57 C 58 C 59 D 60 D * Cách tra cứu từ câu 61: - câu tập là: 61 A breath B breathe C thank D threat Và đáp án là: 61 B /ð/ vs /θ/ => có nghĩa từ –TH ý B phát âm /ð/ chữ -TH ý lại /θ/ - tương tự: 67 A occupy B puppy => 67 A vs /aɪ/ C ready D study /ɪ/ => chữ -Y ý A phát âm /aɪ/ chữ -Y ý lại phát âm /ɪ/ 61 => 70 vs 61 B /ð/ vs 66 /θ/ 62 D /θ/ D /ð/ /ð/ 67 A /aɪ/ /θ/ vs 68 /eɪz/ vs /ɪ/ vs /e/ vs /k/ C /ɪ/ /ð/ 64 A /θ/ vs 65 A /ð/ 69 A /s/ 70 D /s/ /θ/ 71 => 90 vs vs vs 63 A /ez/ /z/ 71 C /f/ 72 B /s/ 81 vs /không đọc/ 82 73 B /e/ vs /ʃ/ 74 C /ʃ/ vs /ʌ/ 83 75 D /uː/ vs /ʒ/ 84 76 B /s/ vs /əʊ/ 77 D /ʌ/ vs /z/ 85 86 78 A /ɪ/ vs /əʊ/ 79 B /k/ vs /aɪ/ 87 88 80 D /aɪ/ vs /tʃ/ vs /i/ 89 90 91 => 110 B /eɪ/ vs /æ/ vs /aʊ/ A /ɪ/ vs /aɪ/ D /əʊ/ A /eɪ/ vs /ə/ vs /ə/ vs /z/ vs /e/ vs /ɪ/ vs /iː/ vs /əʊ/ B /e/ D /s/ A /iː/ B /aɪ/ C /ɜː/ B /ɒ/ 91 C /uː/ vs /juː/ 101 B /ʃ/ vs /k/ 92 B /aɪ/ vs /eɪ/ 102 C /k/ vs /tʃ/ /miː/ 103 D /ɒ/ vs /əʊ/ /ʌn/ 104 A /ɑː/ vs /ə/ 93 D /me/ vs 94 C /ju/ vs 95 A /iː/ vs /ɪ/ 105 B /ɪə/ vs /eə/ 96 B /ɑːs/ vs /eɪ/ 106 C /ɪ/ vs /aɪ/ 97 B /ʃ/ vs /k/ 107 C /uː/ vs /ʊ/ 98 A /ɪ/ vs /aɪ/ 108 C /eə(r)/ vs /ɪə(r) / 99 D /e/ vs /ɜː/ 109 A /ɒ/ /æ/ /ɪdʒ/ 110 A /ɜː(r)/ vs 100 A /ɑːʒ/ vs 111 => 130 vs /ə(r)/ 111 A vs /ɒ/ 121 B /ʌ/ 112 C vs /aʊ/ 122 D vs /ʊ/ /ɒ/ 113 D vs /ʌ/ 124 A /không đọc/ vs /uː/ 125 B vs /s/ 126 A vs /f/ 127 D vs /ɑː/ 128 C vs /ɒ/ 129 C /f/ vs /uː/ vs /e/ vs /aʊ/ vs /eɪ/ vs /aɪ/ vs /æ/ /ɪ/ /æ/ 120 C vs /æ/ /ʌ/ 119 A /ʊə/ /ʌ/ /ɔː/ 118 B vs /iː/ /z/ 117 D /không đọc/ /s/ /ʌ/ /ʌ/ 116 D vs /ɔː/ /ɒ/ 115 D /tʃ/ /k/ 123 C /uː/ 114 B vs /k/ /eɪ/ vs /ə/ 130 D 131 – 150 /z/ vs /s/ /ɒ/ vs /əʊ/ 131 A vs /tʃ/ /e/ vs /iː/ /k/ vs /tʃ/ /ʌ/ vs /ʊ/ m/ vs /h/ /eə/ vs /eɪ/ /ɪ/ vs /aɪ/ /eɪ/ vs /æ/ /k/ vs /tʃ/ 141 C 132 B 142 D /dʒ/ vs /g/ /ɪ/ vs /ʌ/ 133 B 143 B 134 B 144 C /ɒ/ vs /əʊ/ 135 A 145 A /âm câm/ /k/ vs /tʃ/ 136 C 146 B /əʊ/ vs /ɒ/ 137 C 147 B /ɪ/ vs /aɪ/ 138 A 148 B /ʌ/ 139 D /k/ vs /ju/ 149 B 140 B /ɪ/ vs 151 A /eɪ/ vs 152 D /aɪ/ vs 153 A /ɪ/ vs 154 B /eɪ/ vs 155 D /iː/ vs 156 D /æ/ vs 157 C /ɒ/ vs 158 B /ə/ vs 159 A /b/ vs 160 D /uː/ vs /e/ 150 C /aɪ/ vs 151 – 170 171 - 190 /æ/ /ɪ/ /ʌ/ /æ/ /e/ /ə/ /ə/ /æ/ (âm câm) /əʊ/ 161 A /ʌ/ vs /aʊ/ 162 C /eɪ/ vs /æ/ 163 D /tʃ/ vs /k/ 164 C /ai/ vs /ɪ/ 165 A /ɜː/ vs /ʊ/ 166 B /ə/ vs /ɑː/ 167 D /ʌ/ vs /ju/ 168 C /əʊ/ vs /ɒ/ 169 B /e/ vs /ɪ/ 170 D /iːs/ vs /ek/ /ɪ/ 191 - 210 Biên soạn: Hoàng Việt Hưng Mời bạn tham khảo tại: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh ... S là: HOUSES / ˈhaʊZɪz/ ÂM CÂM ÂM BỊ CÂM Câm âm “B” Câm âm “C” TỪ CHỨA ÂM CÂM bomb climb comb crumb dumb jamb lamb limb numb plumb succumb thumb tomb womb (cứ -MB B câm) debt doubt subtle abscess... * PHẦN II: Phân biệt theo PHIÊN ÂM Âm Vô Thanh = kéo dài âm mà cổ họng không rung * Âm Hữu Thanh = kéo dài âm mà cổ họng rung Phát âm /ɪd/ đồng từ tận hai phụ âm /t/, /d/ - want /ˈwɑːnt/ => wanted... Phân biệt theo PHIÊN ÂM Âm Vô Thanh = kéo dài âm mà cổ họng không rung * Âm Hữu Thanh = kéo dài âm mà cổ họng rung Phát âm /s/ từ tận phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ - develop /dɪˈveləp/
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách phát âm tất cả các âm trong tiếng anh, Cách phát âm tất cả các âm trong tiếng anh, PHÂN BIỆT cách phát âm với các từ thêm S, ES