Đấu giá tài sản để THADS theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hà nội ( Luận văn thạc sĩ)

71 162 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2018, 11:39

Đấu giá tài sản để THADS theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hà nội ( Luận văn thạc sĩ)Đấu giá tài sản để THADS theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hà nội ( Luận văn thạc sĩ)Đấu giá tài sản để THADS theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hà nội ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ LƯƠNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Luật Kinh Tế Mã số : 8.38.01.07 LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN ĐÌNH HẢO NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Những kết luận khoa học luận văn kết q trình tìm tòi nghiên cứu! Người cam đoan TRẦN THỊ LƯƠNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm đấu giá tài sản để thi hành án dân 1.2 Vai trò đấu giá tài sản để thi hành án dân 11 1.3 Các yếu tố bảo đảm hiệu đấu giá tài sản để thi hành án dân 13 Chương 2: THỰC TIỄN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI THÀNH PHỐ NỘI .19 2.1 Thực trạng pháp luật đấu giá tài sản để thi hành án dân .19 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật đấu giá tài sản để thi hành án dân thành phố Nội 33 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ NỘI .51 3.1 Quan điểm đảm bảo hiệu đấu giá tài sản để thi hành án dân từ thực tiễn thành phố Nội .51 3.2 Giải pháp bảo đảm hiệu đấu giá tài sản để thi hành án dân địa bàn thành phố Nội 54 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đấu giá tài sản phương thức phổ biến áp dụng nhiều nước giới Mục đích đấu giá tài sản bán tài sản cách công khai để thu giá trị bán tài sản cao cho người có quyền sở hữu, sử dụng tài sảnViệt Nam, đấu giá tài sản lần quy định Pháp lệnh THADS năm 1989 (bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án) ngày hoàn thiện với dấu mốc lập pháp quan trọng Nghị định số 86/1996/NĐ-CP ngày 19/12/1996 việc ban hành quy chế bán đấu giá tài sản; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 Chính phủ bán đấu giá tài sản; Luật THADS năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Luật Đấu giá tài sản năm 2016 Vì vậy, nói q trình hồn thiện pháp luật đấu giá tài sản tạo sở cho hoạt động bán đấu giá tài sản ngày vào nề nếp, chuyên nghiệp giảm thiểu tiêu cực phát sinh, đấu giá tài sản thi hành án dân (sau gọi tắt THADS) Trong THADS, đấu giá tài sản việc tổ chức bán tài sản bị áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên để đảm bảo thi hành án, khôi phục quyền lợi ích hợp pháp cho người thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo án, định có hiệu lực Tòa án quan, tổ chức có thẩm quyền; góp phần nâng cao hiệu THADS giảm lượng án tồn đọng phải thi hành Trong năm công tác 2017 (từ 01/10/2016 đến 30/9/2017), tổng số việc bán đấu giá thành tài sản để THADS toàn quốc 2.145 việc, tương ứng với số tiền 3.350.176.350.000 đồng, chiếm tỷ lệ 61,9% việc 51,74% tiền [3] Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hoạt động bán đấu giá tài sản để THADS tồn tại, hạn chế định Chất lượng nhiều phiên đấu giá nhìn chung chưa có hiệu quả; tồn tình trạng “qn xanh, qn đỏ”, thơng đồng, dìm giá; giá trị tài sản bán vượt mức giá khởi điểm chưa cao; chưa có tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá, chế kiểm sốt việc bán đấu giá; nhiều vụ việc kê biên, định giá lại đấu giá nhiều lần không bán tài sản; việc bàn giao tài sản cho người mua tài sản bán đấu giá gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến quyền lợi ích người mua tài sản tình (trong năm 2017, tổng số vụ việc kê biên, định giá lại đấu giá không thành 7.535 việc, tương ứng với số tiền 10.898 tỷ 734 triệu 293 nghìn đồng, chiếm 1,09% số việc 11,8% số tiền có điều kiện thi hành tồn quốc, số việc bán đấu giá từ lần trở lên 5.225 việc, tương ứng với số tiền 11.572 tỷ 942 triệu 820 nghìn đồng)[3] Nguyên nhân thực trạng số quy định pháp luật đấu giá tài sản để thi hành án vướng mắc, bất cập; quy định bán đấu giá tài sản chưa có tách bạch rõ ràng hoạt động bán đấu giá với hoạt động thi hành án khác, dẫn tới tình trạng tổ chức bán đấu giá tài sản can thiệp sâu vào hoạt động THADS, thao túng, vi phạm pháp luật hoạt động bán đấu giá tài sản để thi hành án; số tổ chức bán đấu giá hoạt động không chuyên nghiệp Thực trạng ngun nhân nêu đòi hỏi phải có phương hướng, giải pháp để khắc phục tồn tại, khó khăn nâng cao hiệu đấu giá tài sản để THADS Vì vậy, xuất phát từ thực tiễn thành phố Nội địa bàn có số lượng việc THADS bán đấu giá tài sản để thi hành án lớn nước, tác giả chọn đề tài “Đấu giá tài sản để THADS theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Nội” nhằm nhận diện, đánh giá thực trạng hoạt động đấu giá tài sản để THADS đưa kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động địa bàn thành phố Nội phạm vi tồn quốc 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến đấu giá tài sản nói chung, đấu giá để THADS nói riêng có nhiều cơng trình nghiên cứu cơng bố Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài luận văn như: "Những vướng mắc cần tháo gỡ công tác bán đấu giá tài sản" tác giả Phạm Văn Chung đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 10 năm 2006; “So sánh đấu giá hàng hóa Luật Thương mại với đấu giá tài sản Luật Dân sự" tác giả Nguyễn Mạnh Cường đăng Tạp chí Nhà nước pháp luật, số năm 2008; “Pháp luật đấu giá tài sản thương mại Việt Nam" tác giả Nguyễn Mạnh Cường, Luận văn Thạcluật học, Học viện Khoa học xã hội, 2012; “Quản lý nhà nước hoạt động bán đấu giá tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh" tác giả Phạm Văn Sỹ, Luận văn Thạc sĩ quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia năm 2006; "Bán đấu giá tài sản - thực trạng hướng hoàn thiện" tác giả Đỗ Khắc Trung đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 11/2007; “Bán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam” tác giả Đỗ Thị Hoa, Luận văn thạcluật học, Khoa luật- Đại học Quốc gia Nội năm 2010; “Những khó khăn vướng mắc cơng tác kiểm sốt việc bán đấu giá tài sản thi hành án” tác giả Nguyễn Hồng Sinh đăng Tạp chí Kiểm sát số 23, tháng 12/2011; “Một số vướng mắc bán đấu giá tài sản để thi hành án” Đinh Duy Bằng đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật số chuyên đề tháng 02/2012; “Một số bất cập việc định giá, định giá lại tài sản kê biên" tác giả Vũ Hòa đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật, số chuyên đề tháng 12/2012; “Bán đấu giá tài sản THADS điểm nghẽn” tác giả Nguyễn Quang Thái & Đào Thị Thúy Lan đăng http://tcdcpl.moj.gov.vn; “Nâng cao hiệu bán đấu giá tài sản THADS” tác giả Bùi Thị Thu Hiền đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật, Số chuyên đề tháng 7/2015 THADS Ngồi có số viết đăng báo, tạp chí đề cập đến đấu giá tài sản để THADS góc độ khác nhau…Nhìn chung, cơng trình công bố làm sáng tỏ nhiều vấn đềluận thực tiễn đấu giá tài sản nói chung, đấu giá tài sản để THADS nói riêng có cơng trình nghiên cứu đề cập trực tiếp đến đấu giá tài sản để THADS từ thực tiễn địa bàn cụ thể thành phố Nội Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài nhằm phân tích, đánh giá tương đối tồn diện đấu giá tài sản để THADS thành phố Nội đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động địa bàn thành phố Nội phạm vi tồn quốc nói chung có ý nghĩa cấp thiết mặt lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn làm sáng tỏ số vấn đềluận đấu giá tài sản để THADS góc độ thể chế thực tiễn thành phố Nội, từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật; bảo đảm thực pháp luật, nâng cao hiệu đấu giá tài sản để THADS nói chung thành phố Nội nói riêng thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu trên, luận văn có số nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu vấn đềluận đấu giá tài sản để THADS như: xây dựng khái niệm, làm rõ đặc điểm, vai trò, yếu tố ảnh hưởng đến đấu giá tài sản để THADS - Đánh giá thực trạng đấu giá tài sản để THADS thành phố Nội (trong trọng vấn đề tồn tại, vướng mắc nguyên nhân) - Xác định mục tiêu, quan điểm kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu đấu giá tài sản để THADS đáp ứng u cầu cơng tác THADS nói chung thành phố Nội nói riêng thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn thực trạng hoạt động đấu giá tài sản THADS thành phố Nội để từ luận giải giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu đấu giá tài sản để THADS 4.2 Phạm vi nghiên cứu Hoạt động THADS nói chung, đấu giá tài sản để THADS nói riêng nghiên cứu, tiếp cận nhiều góc độ khác Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, tác giả tập trung nghiên cứu đấu giá tài sản để THADS thành phố Nội từ năm 2013 đến Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn thực sở vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết MácLênin, tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền; cải cách pháp cải cách hành nhà nước Việt Nam 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn vận dụng phương pháp vật biện chứng triết học Mác - Lênin theo quan điểm phát triển, toàn diện kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu như: phân tích, lịch sử, tổng hợp, thống kê, so sánh, tổng kết thực tiễn Cụ thể là: - Phương pháp phân tích, tổng hợp sử dụng chủ yếu chương để phân tích sở lý thuyết vấn đề nghiên cứu, qua khái quát hóa thành quan điểm làm sở cho việc nghiên cứu nội dung khác luận văn - Phương pháp phân tích, so sánh áp dụng nhằm làm rõ nội dung chương Đây chương đánh giá thực trạng đấu giá tài sản để THADS thành phố Nội, qua nhận diện ưu điểm, hạn chế đề xuất giải pháp chương - Phương pháp phân tích, chứng minh sử dụng chủ yếu chương nhằm làm rõ yêu cầu, giải pháp đấu giá tài sản để THADS Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Luận văn cơng trình nghiên cứu tương đối tồn diện, có hệ thống sở lý luận, thực tiễn thực pháp luật đấu giá tài sản để THADS Luận văn ưu điểm, tồn nguyên nhân thực trạng đấu giá tài sản để THADS thành phố Nội, từ đề xuất số giải pháp hồn thiện pháp luật; nâng cao hiệu đấu giá tài sản để THADS nói chung thành phố Nội nói riêng Vì luận văn tài liệu tham khảo cho học viên, sinh viên sở đào tạo pháp luật cá nhân, tổ chức quan tâm Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương, tiết Chương 1: Một số vấn đềluận đấu giá tài sản để THADS Chương 2: Thực trạng đấu giá tài sản để THADS thành phố Nội Chương 3: Quan điểm giải pháp bảo đảm hiệu đấu giá tài sản để THADS từ thực tiễn thành phố Nội Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm đấu giá tài sản để thi hành án dân 1.1.1 Khái niệm đấu giá tài sản để thi hành án dân Đấu giá tài sản cách thức bán tài sản, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản từ chủ thể sang chủ thể khác nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế đời sống xã hội Đấu giá tài sản nghiên cứu, tiếp cận theo góc độ khác Có quan điểm cho "Đấu giá tài sản hình thức bán cơng khai tài sản, khối tài sản, theo có nhiều người muốn mua tham gia trả giá, người trả giá cao không thấp giá khởi điểm người mua tài sản" [25, tr.31] Quan điểm khác cho “Đấu giá trình mua bán tài sản dịch vụ cách đưa hàng cần đấu giá, giá sau bán hàng cho người trả giá cao nhất” [Bách khoa toàn thư mở Wikipedia] Cũng có quan điểm cho “Đấu giá hình thức bán tài sản tài sản thường thuộc loại đắt tiền, hàng quý Người bán đặt mức giá chuẩn, người mua trả giá từ thấp đến cao, tài sản bán cho người mua trả cao nhất” [13, tr.136] Đấu giá tài sản hiểu hình thức bán tài sảntừ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự thủ tục quy định Luật này, trừ trường hợp đấu giá trường hợp có người đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá, người trả giá, người chấp nhận giá [19] Như vậy, có nhiều quan điểm khác đấu giá tài sản, chất đấu giá tài sản hình thức bán tài sản cơng khai theo ... chọn đề tài Đấu giá tài sản để THADS theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội nhằm nhận diện, đánh giá thực trạng hoạt động đấu giá tài sản để THADS đưa kiến nghị, giải pháp nâng... thực trạng đấu giá tài sản để THADS thành phố Hà Nội, từ đề xuất số giải pháp hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu đấu giá tài sản để THADS nói chung thành phố Hà Nội nói riêng Vì luận văn tài liệu... giá tài sản để THADS Chương 2: Thực trạng đấu giá tài sản để THADS thành phố Hà Nội Chương 3: Quan điểm giải pháp bảo đảm hiệu đấu giá tài sản để THADS từ thực tiễn thành phố Hà Nội Chương MỘT
- Xem thêm -

Xem thêm: Đấu giá tài sản để THADS theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hà nội ( Luận văn thạc sĩ), Đấu giá tài sản để THADS theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hà nội ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn