Phân tích tình hình hoạt động của công ty cổ phần giao thông thủy bộ bình định

50 71 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2018, 22:13

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần giao thông thủy Bình Định 1.1.1 Tên, địa công ty .1 1.1.2 Thời điểm thành lập mốc quan trọng 1.1.3 Quy mô Công ty .2 1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định 1.2.1 Chức 1.2.2 Nhiệm vụ .3 1.2.3 Hàng hóa, dịch vụ chủ yếu Cơng ty 1.3 cấu máy tổ chức quản lý Công ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định 1.3.1 Mơ hình tổ chức cấu máy quản lý 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận quản lý 1.4 Các hoạt động Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định 1.4.1 Đặc điểm hàng hóa Cơng ty .9 1.4.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất 10 1.5 Khái quát kết hiệu kinh doanh Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định 10 1.5.1 Khái quát kết kinh doanh Công ty qua năm .10 1.5.2 Khái quát hiệu kinh doanh Công ty thông qua số tiêu 12 PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN GIAO THƠNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH .14 2.1 Lập báo cáo tài 14 2.1.1 Bảng cân đối kế toán 14 2.1.1.1 sở lập bảng cân đối kế toán 14 2.1.1.2 Nội dung bảng cân đối kế toán 14 2.1.2 Bảng báo cáo kết kinh doanh 15 2.1.2.1 sở lập báo cáo kết kinh doanh 15 2.1.2.2 Nội dung báo cáo kết kinh doanh 15 2.1.3 Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ 16 2.1.3.1 sở lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 16 2.1.3.2 Nội dung bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ 16 2.2 Phân tích báo cáo tài 17 2.2.1 Phân tích bảng cân đối kế tốn 17 2.2.1.1 Phân tích biến động kết cấu tổng tài sản Công ty 17 2.2.1.2 Phân tích biến động kết cấu nguồn vốn Công ty 20 2.2.2 Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh 22 2.2.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 25 2.2.4 Phân tích tình hình tài thơng qua số tài .26 2.2.4.1 Các tỷ số khả toán .26 2.2.4.2 Các tỷ số khả hoạt động 28 2.2.4.3 Tỷ số đòn bẩy tài cấu tài sản 31 2.2.4.4 Các tỷ số sinh lợi 32 2.3 Kế toán tài Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định 34 2.3.1 cấu tổ chức máy kế toán 34 2.3.2 Kỳ kế toán đơn vị tiền tệ sử dụng 35 2.3.3 Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng .35 2.3.4 Các sách kế tốn áp dụng 37 2.4 Lập dự án đầu tư 37 2.4.1 Báo cáo tiền khả thi 38 2.4.2 Báo cáo khả thi .38 2.4.3 Thực trạng lập dự án đầu tư Công ty 39 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN GIAO THƠNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH QUA CÁC NĂM .40 3.1 Những thành tựu, kết đạt 40 3.2 Một số hạn chế nguyên nhân .40 3.3 Một số định hướng 41 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC NHẬN XÉT CỦA SỞ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải BEPR Sức sinh lời BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BH & CCDV Bán hàng cung cấp dịch vụ DLDT Doanh lợi doanh thu HĐKD Hoạt động kinh doanh 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 HS SDTSCĐ HS SDVCP HS SDTS HTK HTK BQ KQKD KTTBQ LCTT NDH LNST NPT NNH SN MVQHTK TMBCTC TNDN Hiệu suất sử dụng tài sản cố định Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần Hiệu suất sử dụng tài sản Hàng tồn kho Hàng tồn kho bình quân Kết kinh doanh Kỳ thu tiền bình quân Lưu chuyển tiền tệ Nợ dài hạn Lợi nhuận sau thuế Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Số ngày vòng quay hàng tồn kho Thuyết minh báo cáo tài Thu nhập doanh nghiệp 22 23 24 25 26 TSCĐ TSDH TSNH VCSH VQVLĐ Tài sản cố định Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn Vốn chủ sở hữu Vòng quay vốn lưu động DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 1.1: Bảng khái quát KQHĐKD giai đoạn 2013 – 20151 Bảng 1.2: Các tỷ số sinh lời qua năm Bảng 2.1: Bảng biến động kết cấu tổng tài sản Công ty từ 2013- 2015 17 Bảng 2.2: Bảng biến động kết cấu nguồn vốn Công ty từ 2013- 2015 20 Bảng 2.3: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 20132015 24 Bảng 2.4: Bảng khái quát lưu chuyển tiền tệ .25 Bảng 2.5: Bảng khái quát khả tốn cơng ty .26 Bảng 2.6: Bảng số vòng quay HTK 28 Bảng 2.7: Bảng kỳ thu tiền bình quân 29 Bảng 2.8: Bảng hiệu suất sử dụng tài sản cố định Công ty qua năm .29 Bảng 2.9: Bảng vòng quay tồn tài sản 30 Bảng 2.10: Bảng hiệu suất sử dụng vốn cổ phần .31 Bảng 2.11: Bảng đánh giá tỷ số đòn bẩy tài cấu tài sản 31 Bảng 2.12: Bảng tỷ số sinh lời .32 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: cấu tài sản Công ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định 18 Biểu đồ 2.2: Biến động kết cấu nguồn vốn Công ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định 21 Biểu đồ 2.3: Các tỷ số sinh lời 33 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Bộ máy quản lý Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định .5 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy kế toán .34 Sơ đồ 2.2: Hình thức kế tốn áp dụng 36 LỜI MỞ ĐẦU Thực tế chứng minh thực tập tổng hợp phần thiếu hành trang tri thức sinh viên Đây điều kiện cho sinh viên nhìn khái qt tình hình doanh nghiệp thực tế, hội trau dồi kỹ mềm thiết thực, trường vững vàng tự tin để đáp ứng yêu cầu xã hội nói chung cơng việc nói riêng Được giúp đỡ nhà trường, khoa Tài – Ngân hàng & Quản trị kinh doanh đồng ý tiếp nhận Công ty, em đến thực tập Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định Trong kinh tế thị trường ngày nay, doanh nghiệp ngày cạnh tranh gay gắt để đạt mục tiêu tìm chỗ đứng thị trường Công ty cổ phần giao thông thủy Bình Định tiền thân doanh nghiệp nhà nước Nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà nước tiến hành thoái vốn làm cho Cơng ty gặp khơng khó khăn Tuy vậy, nhờ nỗ lực khơng ngừng mình, Cơng ty vươn lên trở thành doanh nghiệp uy tín lĩnh vực xây dựng cầu đường khu vực miền trung Vì vậy, em chọn Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định quan kiến tập Mục đích báo cáo: Thơng qua việc làm báo cáo giúp em tìm hiểu, làm quen vấn đề thực tế Công ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định Đồng thời vận dụng kiến thức học để tiến hành phần tích, đánh giá số hoạt động chủ yếu Công ty Từ đó, đưa nhận xét đánh giá điểm mạnh, điểm yếu mặt hoạt động tiến hành phân tích Đối tượng nghiên cứu: Q trình hình thành hoạt động Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định Phạm vi nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu tình hình hoạt động Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định từ năm 2013 đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo thực tập tổng hợp áp dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp Kết cấu báo cáo: Ngoài lời mở đầu kết luận, bố cục Báo cáo thực tập tổng hợp gồm phần Phần 1: Giới thiệu khái quát Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định Phần 2: Phân tích tình hình hoạt động Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định Phần 3: Đánh giá chung tình hình hoạt động Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định Qua đợt thực tập tổng hợp này, em xin chân thành cảm Ban lãnh đạo Công ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định, khoa Tài – Ngân hàng & Quản trị kinh doanh đặc biệt ThS Phạm Thị Bích Duyên quan tâm, tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực báo cáo Tuy nhiên, lần tiếp xúc với việc tìm hiểu cơng việc thực tế, thời gian đợt thực tập ngắn kiến thức nhiều hạn chế nên Báo cáo em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý từ phía Thầy để Báo cáo tổng hợp hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Quy nhơn, tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực Phan Thị Lệ My PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THƠNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH 1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định 1.1.1 Tên, địa công ông ty Tên công ty : Cơng Ty Cổ Phần Giao Thơng Thủy Bộ Bình Định Tên giao dịch : Binh Đinh Waterway and roard joint – stock Company Tên viết tắt : BIROCO Địa : số 220 - đường Nguyễn Thị Định - phường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định Điện thoại : 0905.382.919 Fax : 0563.846.773 Mã số thuế : 4100298605 Tài khoản số : 102010000407740 Ngân Hàng Cơng Thương - Chi Nhánh Bình Định 1.1.2 Thời điểm thành lập mốc quan trọng Công ty cổ phần giao thơng thuỷ Bình Định ngun Xưởng vật tư kỹ thuật giao thông vận tải thành lập vào ngày 11 tháng 11 năm 1976 với nhiệm vụ là: • Tiếp nhận hàng vật tư nhà nước phân phối, tổ chức bảo quản phân phối • ngành theo tiêu kế hoạch giao Thực chế độ nguyên tắc quản lý kế tốn tài nhà nước nhằm phấn đấu nâng cao hiệu phục vụ sản xuất, giảm chi phí lưu thơng, chi phí bảo quản, góp phần hạ giá thành sản phẩm Năm 1984, vào nhu cầu phát triển nhiệm vụ xây dựng giao thông sở giao thơng vận tải Nghĩa Bình, ngày 22 tháng 12 năm 1984, tổ chức Xưởng vật tư kỹ thuật giao thơng vận tải chuyển thành Xí nghiệp sản xuất cung ứng vật tư giao thông Năm 1991 vào thông báo Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh công tác tổ chức xếp lại đơn vị kinh tế quốc dân tỉnh, ngày 20 tháng 11 năm 1992 chuyển Xí nghiệp cung ứng vật tư giao thơng thành Đồn Quản lý đường Bình Định, nhiệm vụ là: • Thừa hành số nhiệm vụ chức quản lý nhà nước Bộ Sở Giao thông vận tải quy định hệ thống địa phương quốc lộ Trung ương uỷ thác phạm vi tỉnh • Tổ chức thực việc tu, bảo dưỡng đường bộ, đảm bảo giao thông thông suốt tuyến đường theo kế hoạch hàng năm cấp thẩm quyền xét duyệt Thực nghị định phủ doanh nghiệp nhà nước hoạt động cơng ích, ngày 26 tháng năm 1998 Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định định thành lập doanh nghiệp nhà nước tên Công ty Quản lý giao thông thuỷ Bình Định, trụ sở đóng số 220 đường Nguyễn Thị Định - phường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định Nhằm xếp, đổi nâng cao hiệu kinh doanh theo chủ trương cổ phần hoá nhà nước, ngày 02/01/2007 Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định, trụ sở đóng số 220 đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định 1.1.3 Quy mơ Cơng ty Tính đến ngày 31/12/2015, tổng vốn kinh doanh Công ty là: -Tồn hình thức tài sản 36.030.729.425 đồng Trong đó: + Tài sản ngắn hạn : 34.143.653.074 đồng + Tài sản dài hạn 1.887.076.351 đồng : -Tồn hình thức nguồn vốn 36.030.729.425 đồng Trong đó: + Nợ phải trả : 24.040.231.164 đồng + Vốn chủ sở hữu : 11.990.498.261 đồng Tổng số công nhân viên người lao động 140 người Căn vào số liệu theo Khoản 1, Điều Nghị định số 56/2009/NĐ–CP ngày 30/06/2009 Chính phủ ta kết luận là: Cơng ty quy mơ vừa 1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định 1.2.1 Chức Công ty kinh doanh chủ yếu lĩnh vực xây dựng cầu đường Sản phẩm công ty cơng trình hay hạng mục cơng trình Cơng ty biết đến với chức sau: - Xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi, dân dụng, cơng nghiệp cơng trình cấp nước, hạ tầng kỹ thuật công cộng khác; - Quản lý, sửa chữa bảo trì hệ thống sở hạ tần giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; - Tư vấn thiết kế, giám sát loại cơng trình; - Sản xuất, cung cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn vật liệu xây dựng; - Xây lắp đường dây trạm biến áp điện; - Sửa chữa phương tiện thiết bị giao thông vận tải; - Cho thuê bãi đỗ xe; - Kinh doanh dịch vụ vận tải Trong xây dựng cơng trình giao thơng đường bộ, đường thủy hoạt động tạo thu nhập cho cơng ty 1.2.2 Nhiệm vụ Cơng ty hình thức sở hữu vốn Cơng ty cổ phần nhiệm vụ sau: - Sản xuất kinh doanh theo ngành nghề mà công ty đăng ký; 10 • Vòng quay tồn tài sản để đo lường đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tham gia vào trình sản xuất kinh doanh tạo đồng doanh thu Bảng 2.9: Bảng vòng quay toàn tài sản (ĐVT: Triệu đồng) 44.222 36.167 2014/2013 (+/-) 26.465 4.748 2015/2014 (+/-) -13.982 3.743 1,22 0,65 -0,58 Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 1.DTT 2.TTS BQ 3.HSSDTTS (lần) (=1/2) 31.739 27.676 58.204 32.424 1,15 1,8 ( Nguồn: BCĐKT & BBKQHĐKD) Qua theo dõi bảng số liệu 2.9 ta thấy HSSDTTS biến động không qua năm Năm 2013 HSSDTTS 1.15 lần, nghĩa đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tham gia vào trình sản xuất kinh doanh tạo 1,15 đồng DTT Năm 2014 tỷ số tăng thêm 0,65 lần nguyên nhân DTT tăng mạnh Năm 2015 tỷ số giảm 0,58 lần Điều khơng tốt Cơng ty cần biện pháp để tăng HSSDTTS • Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần đo lường mối quan hệ doanh thu vốn cổ phần Bảng 2.10: Bảng hiệu suất sử dụng vốn cổ phần (ĐVT: Triệu đồng) 44.222 12.269 2014/2013 (+/-) 26.465 303 2015/2014 (+/-) -13.982 219 3,6 2,13 -1,23 Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 1.DTT 2.VCSH BQ 3.HSSDVCP (lần) (=1/2) 31.739 11.747 58.204 12.050 2,7 4,83 (Nguồn: BCĐKT & BKQHĐKD) 36 Qua bảng 2.10 ta thấy HSSDVCP biến động qua năm Năm 2013 tỷ số 2,7 lần cho biết đồng VCSH tạo 2,7 đồng DTT, năm 2014 4,83 lần tăng 2,13 lần so với năm 2013 đến năm 2015 tỷ số giảm 1,23 lần so với năm 2014, DTT giảm VCSH tăng Nhìn chung tỷ số Công ty cao, đảm bảo hiệu sử dụng vốn 2.2.4.3 Tỷ số đòn bẩy tài cấu tài sản Bảng 2.11: Bảng đánh giá tỷ số đòn bẩy tài cấu tài sản (ĐVT: Triệu đồng) 2014/2013 2015/2014 Năm Năm Năm Chỉ tiêu 2013 2014 2015 (+/-) (+/-) 28.544 36.304 36.031 7.760 -273 1.Tổng TS 26.257 34.247 34.144 7.990 -103 2.TSNH 2.287 2.057 1.887 -230 -170 3.TSDH 16.993 23.756 24.040 6.763 284 4.NPT 5.VCSH 11.551 12.548 11.990 997 -558 Hệ số nợ (%) (=4/1) 59,5 65,4 66,7 5,9 1,3 Hệ sốVCSH(%) (=5/1) 40,5 34,6 33,3 -5,9 -1,3 Tỷ suất đầu tư vào 92 94,3 94,7 2,3 0,4 TSNH (%) (=2/1) Tỷ suất đầu tư vào 5,7 5,2 -2,3 -0,5 TSDH (%) (=3/1) cấu đầu tư TS (lần) 11,5 16,6 18,1 5,1 1,5 (=2/3) (Nguồn: BCĐKT) Qua bảng ta thấy hệ số nợ Cơng ty xu hướng tăng lên hệ số VCSH xu hướng giảm Hệ số nợ năm 2013 59,5%, năm 2014 tăng thêm 5,9%, năm 2015 tăng thêm 1,3% nghĩa 100 đồng vốn kinh doanh 66,7 đồng hình thành từ NPT 33,3 đồng hình thành từ VCSH NPT chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn xu hướng tăng cho thấy mức độ độc lập tài Cơng ty với chủ nợ khơng cao Thông qua tỷ suất đầu tư vào TSNH bảng ta thấy Công ty trọng vào đầu tư TSNH Tỷ suất tăng qua năm ngược lại tỷ suất đầu tư vào TSDH giảm qua năm Năm 2013, 100 đồng đầu tư vào tài sản 92 đồng đầu tư vào TSNH năm 2014 94,3 đồng Năm 2015 tăng lên 94,7 đồng Tỷ suất đầu tư vào tài sản ngắn hạn nhiều tốt ngắn hạn nhiên dài hạn điều khơng tốt Vì Cơng ty cần điều chỉnh hợp lý tương lai 37 2.2.4.4 Các tỷ số sinh lợi Bảng 2.12: Bảng tỷ số sinh lời (ĐVT: Triệu đồng) Chỉ tiêu 1.Doanh thu 2.TTS BQ 3.VCSH BQ 4.EBIT 5.LNST DLDT (%) (=5/1) BEPR (%) (=4/2) ROE (%) (=5/3) ROA (%) (=5/2) Năm 2013 31.739 27.676 11.747 Năm 2014 58.204 32.424 12.050 Năm 2015 44.222 36.167 12.269 2014/2013 (+/-) 26.465 4.748 303 2015/2014 (+/-) -13.982 3.743 219 1.702 2.389 1.067 687 -1.322 841 2,65 6,15 7,16 3,04 1.441 2,48 7,37 11,96 4,44 485 600 -956 1,1 -0,17 -1,38 2,95 1,22 -4,42 3,95 4,8 -8,01 1,34 1,4 -3,1 ( Nguồn: BCĐKT & BBKQHĐKD) Biểu đồ 2.3: Các tỷ số sinh lời (ĐVT: %) Dựa vào bảng 2.12 biểu đồ 2.3 ta thấy: Về tỷ số DLDT (ROS): năm 2013 2,65% cho biết 100 đồng doanh thu thu 2,65 đồng lợi nhuận sau thuế DLDT qua năm xu hướng giảm Năm 2014 2,48%, năm 2015 tiếp tục giảm 1,1% Điều khơng tốt Về tỷ số sức sinh lợi (BEPR): năm 2013 6,15% cho biết 100 đồng tài sản mang 6,15 đồng lợi nhuận trước thuế lãi vay Năm 2014, BEPR tăng thêm 1,22% Nguyên nhân EBIT tốc độ tăng cao tốc độ tăng TTSBQ Năm 2015, sức sinh lợi giảm 4,42% 2,95% Như 38 Công ty cần ý tới hiệu hoạt động để nâng cao tỷ suất sinh lời Về tỷ số doanh lợi VCSH (ROE): năm 2013 7,16% nghĩa 100 đồng VCSH mang đầu tư thu 7,16 đồng lợi nhuận sau thuế Năm 2014, ROE tăng lên 4,8%, tức 100 đồng VCSH mang đầu tư thu 11,96 đồng lợi nhuận sau thuế Năm 2015, ROE giảm mạnh lại 3,95% chứng tỏ Cơng ty sử dụng VCSH đầu tư chưa hiệu Về tỷ số doanh lợi tài sản (ROA): năm 2013 ROA 3,04% nghĩa 100 đồng TTS đầu tư thu 3,04 đồng lợi nhuận sau thuế Năm 2014, tỷ số tăng lên 4,44%, năm 2015 lại giảm xuống 1,34% Điều cho thấy tình hình sử dụng tài sản năm 2014 hiệu năm 2013 năm 2015 hiệu Nhìn chung, xu hướng biến động DLDT giảm qua năm số khác tăng lên vào năm 2014 giảm xuống vào năm 2015 Qua ta thấy tình hình hoạt động Cơng ty hiệu đáng kể xong chưa ổn định qua năm Công ty cần đưa phương hướng vạch kế hoạch hợp lý để hoạt động Công ty ngày đạt hiệu cao 2.3 Kế tốn tài Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định 2.3.1 cấu tổ chức máy kế toán Tổ chức kế tốn Cơng ty áp dụng loại hình tổ chức kế tốn tập trung, tất cơng việc thực phòng Tài vụ Cơng ty Theo chức quy định nhiệm vụ đơn vị Đội, Hạt trực thuộc khơng máy kế tốn riêng Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán TSCĐ Kế toán vật tư kiêm thủ quỹKế toán tổng hợp Kế toán toán 39 Kế toán thuế Ghi chú: Quan hệ đạo : Quan hệ chức : (Nguồn: Phòng Tài vụ) Chức năng, nhiệm vụ phận: Kế toán trưởng: Là người lãnh đạo tồn cơng tác kế toán đơn vị, quản lý, điều hành hoạt động nhân viên kế toán theo nhiệm vụ quy định Chịu trách nhiệm trước Giám đốc cơng tác kế tốn tài Cơng ty Kế toán tổng hợp: Giúp kế toán trưởng kiểm tra, tổng hợp số liệu, chứng từ từ phận kế toán phần hành, ghi vào sổ Tổng hợp phân tích hoạt động vốn, tài sản, vật tư Lập báo kế toán theo định kỳ theo yêu cầu đột xuất, định kỳ lập báo cáo tài chính, xác định kết kinh doanh Công ty Kế tốn Tài sản cố định: Theo dõi tình hình biến động tăng, giảm loại tài sản cố định đơn vị tình hình hoạt động xe máy cơng trình Thực tính khấu hao lập bảng phân bổ chi phí khấu hao sản cố định cho phận sử dụng Kế toán toán: Theo dõi, xác định khoản chi phí phải trả cho nhân viên đơn vị Thực tính tốn tốn khoản tiền lương, tiền cơng, khoản trích theo lương nghiệp vụ tốn với khách hàng, giải cơng nợ nội đơn vị Kế toán thuế: Giúp kế toán trưởng theo dõi thuế đầu vào, đầu cơng trình xây dựng Cơng ty Kế toán vật tư kiêm Thủ quỹ: Theo dõi tình hình biến động loại vật tư, chi phí vật tư tập hợp chi phí vật tư theo cơng trình, hạng mục cơng trình; tổng hợp tình hình nhập, xuất, tồn vật tư quản lý thu, chi tiền mặt, thường xuyên đối chiếu với kế toán toán 2.3.2 Kỳ kế toán đơn vị tiền tệ sử dụng Kỳ kế toán áp dụng: Đơn vị thực kỳ kế tốn năm , tính từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: Đồng Việt Nam 40 2.3.3 Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng Chế độ kế toán áp dụng: DN nhỏ vừa theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Tuyên bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán: báo cáo tài lập trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán Việt Nam Hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp áp dụng theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng Bộ tài gồm: Bảng cân đối kế tốn (mẫu số B 01 – DN) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (mẫu số B 02 – DN) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu số B 03 – DN) Thuyết minh báo cáo tài (mẫu số B 09 – DN) Hình thức kế tốn áp dụng: Chứng từ ghi sổ Sơ đồ 2.2: Hình thức kế tốn áp dụng Chứng từ Bảng tổng hợp chứng từ loại Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ, thẻ kế toán chi tiết CHỨNG TỪ GHI SỔ Bảng tổng hợp chi tiết Sổ Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra : : 41 (Nguồn: TMBCTC & 15/2006/QĐ-BTC) Hàng ngày, vào chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại kiểm tra, dùng làm ghi sổ, kế toán lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau dùng để ghi vào Sổ Các chứng từ kế toán sau làm lập Chứng từ ghi sổ dùng để ghi vào sổ, thẻ kế tốn chi tiết liên quan Cuối tháng, phải khóa sổ tính tổng số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh tháng sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, tính Tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Số dư tài khoản Sổ Căn vào Sổ lập Bảng cân đối số phát sinh Sau đối chiếu khớp đúng, số liệu Sổ Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ Sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để lập Báo cáo tài Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh tất tài khoản Bảng cân đối số phát sinh Tổng số tiền phát sinh Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Tổng số dư Nợ dư tài khoản Bảng cân đối số dư tài khoản Bảng cân đối số phát sinh số dư tương ứng Bảng tổng hợp chi tiết 2.3.4 Các sách kế tốn áp dụng Ngun tắc ghi nhận khoản tiền khoản tương đương tiền Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Phản ánh ghi chép theo nguyên tắc giá gốc • Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường • xun Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ: Phản ánh ghi chép theo nguyên tắc giá gốc • • Tài sản cố định phản ánh theo nguyên giá giá trị hao mòn lũy kế Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng 2.4 Lập dự án đầu tư 42 Lập dự án đầu tư bước sau giai đoạn chuẩn bị đầu tư Muốn lập dự án đầu tư chất lượng, hiệu nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc Cụ thể: - Nghiên cứu, đánh giá thị trường đầu tư - Xác định thời điểm đầu tư quy mô đầu tư - Lựa chọn hình thức đầu tư - Tiến hành hoạt động khảo sát lựa chọn địa bàn đầu tư Sau thực xong cơng việc nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư 2.4.1 Báo cáo tiền khả thi Báo cáo tiền khả thi báo cáo cung cấp thông tin cách tổng quát dự án Qua chủ đầu tư đánh giá sơ tính khả thi dự án Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp cho dự án Báo cáo tiền khả thi để xây dựng báo cáo khả thi Nội dung Báo cáo tiền khả thi bao gồm: - Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi khó khăn - Quy mơ dự án hình thức đầu tư - Khu vực địa điểm đầu tư (dự kiến nhu cầu sử dụng đất, vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư, nhân cơng ) phân tích, đánh giá cụ thể - Phân tích, đánh giá sơ thiết bị, công nghệ, kỹ thuật điều kiện cung cấp vật tư, nguyên vật liệu, dịch vụ, hạ tầng sở - Lựa chọn phương án xây dựng - Xác định sơ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, khả thu hồi vốn, khả trả nợ thu lãi - đánh giá hiệu đầu tư mặt kinh tế - xã hội dự án - Thành phần, cấu dự án: tổng hợp hay chia nhỏ hạng mục Trong trường hợp Báo cáo tiền khả thi phải phê duyệt theo quy định pháp luật sau phê duyệt nhà đầu tư bắt tay vào xây dựng báo cáo chi tiết, đầy đủ theo hướng lựa chọn báo cáo tiền khả thi, Báo cáo khả thi 43 2.4.2 Báo cáo khả thi Báo cáo khả thi tập hợp số liệu, liệu phân tích, đánh giá, đề xuất thức nội dung dự án theo phương án chủ đầu tư lựa chọn Và nói để quan thẩm quyền thẩm tra định đầu tư Nội dung Báo cáo khả thi: - Các để xác định cần thiết phải đầu tư - Mục tiêu đầu tư - Địa điểm đầu tư - Quy mô dự án - Vốn đầu tư - Thời gian, tiến độ thực dự án - Các giải pháp kiến trúc, xây dựng, công nghệ, môi trường - Phương án sử dụng lao động, quản lý, khai thác dự án - Các hình thức quản lí dự án - Hiệu đầu tư - Xác định mốc thời gian thực dự án - Tính chất tham gia, mối quan hệ trách nhiệm quan liên quan 2.4.3 Thực trạng lập dự án đầu tư Công ty Hiện tại, Công ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định chưa dự án đầu tư 44 PHẦN III:3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN GIAO THƠNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH QUA CÁC NĂM 3.1 Những thành tựu, kết đạt Trong ba năm vừa qua tình hình kinh tế giới diễn bối cảnh phục hồi chậm không đồng kinh tế sau suy thối tồn cầu, ảnh hưởng tới kinh tế nước ta diễn biến theo hướng tích cực Tuy nhiên kinh tế tăng trưởng chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khó khăn Nhưng với nỗ lực đội ngũ cán lãnh đạo tồn thể cơng nhân viên, Cơng ty vượt qua đạt thành tựu định Cụ thể như: hoạt động kinh doanh Công ty lợi nhuận sau thuế dương qua năm, sử dụng vốn hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, thực tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, tổ chức công tác kế tốn Cơng ty theo chế độ Nhà nước quy định, … cụ thể phân tích phần hai 3.2 Một số hạn chế nguyên nhân Bên cạnh thành tựu đạt Cơng ty tồn số vấn đề sau: Về cấu tài sản Cơng ty ngày xu hướng thiêng tài sản ngắn hạn Trong đó, giá trị khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn Cơng ty bị chiếm dụng vốn chậm toán nhiều làm cho số kỳ thu tiền bình qn Cơng ty cao Điều đó, làm cho Cơng ty khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh thiếu vốn Về nợ phải trả, khoản nợ Cơng ty xu hướng ngày tăng Trong đó, nợ ngắn hạn tăng giá trị tỷ trọng cấu nợ phải trả nợ dài hạn giữ nguyên giá trị lại giảm tỷ trọng Nợ ngắn hạn nhiều làm cho khả 45 khoản Cơng ty gặp nhiều khó khăn lúc phải toán lượng lớn nợ phải trả Về tình trạng lưu chuyển tiền tệ xuất luồng tiền âm hoạt động tài Do làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động, khả tốn tài trợ Cơng ty Về lợi nhuận sau thuế xu hướng giảm giảm mạnh năm 2015 Mặc dù doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2015 cao 2013 nhiều lợi nhuận lại thấp chi phí gia tăng Trong gia tăng đáng kể đến chi phí quản lý doanh nghiệp Điều chứng tỏ Cơng ty khơng trọng đến việc tiết kiệm chi phí này, máy quản lý trọng đến vấn đề cắt giảm chi phí để nâng cao hiệu hoạt động Nguyên nhân hạn chế yếu nội doanh nghiệp xây dựng Trong đó, cơng tác quản lý tài chính, xây dựng chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch phát triển yếu Ngồi ra, thị trường xây dựng thu hẹp, hoạt động xây dựng trầm lắng gây suy thoái chung cho ngành Bên cạnh đó, Cơng ty thực Nghị số 11/NQ-CP Chính Phủ cắt giảm đầu tư cơng trình XDCB, tập trung xây dựng số cơng trình trọng điểm sách kiềm chế lạm phát, ổn định, an sinh xã hội, ảnh hưởng đến kế hoạch thực nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đề Công ty 3.3 Một số định hướng Thứ nhất, Công ty cần chủ động việc quản lý chặt chẽ khoản chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, nâng cao ý thức tiết kiệm Đồng thời cần nắm bắt kịp thời thông tin, tiến khoa học kỹ thuật, dây chuyền công nghệ sản xuất đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất nâng cao lợi nhuận cho Công ty 46 Thứ hai, Công ty tập trung nâng cao lực tiếp cận nhằm mở rộng thị trường, đặc biệt trọng tới thị trường giàu tiềm 47 KẾT LUẬN Qua đợt thực tập tổng hợp Công ty cổ phần giao thông thủy Bình Định, em tiếp xúc với tình hình thực tế Cơng ty Từ giúp em hiểu rõ lĩnh vực hoạt độngCông ty thực Công ty cổ phần giao thông thủy Bình Định doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng cầu đường Với nổ lực tồn thể cán cơng nhân viên với kế hoạch, phương hướng cụ thể giúp Cơng ty vượt qua khó khăn tạo thành tựu định hoạt động Trong giai đoạn 2013 – 2015, tình hình hoạt động Cơng ty nhìn chung ln đạt hiệu định, lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm 2013, vượt kế hoạch năm 2014 thấp kế hoạch đặt năm 2015 Qua đó, ta thấy lợi nhuận Cơng ty xu hướng giảm Cơng ty cần trọng việc quản lý máy hoạt động mình, giảm bớt chi phí quản lý doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí để bước tiến mục tiêu Bên cạnh đó, Cơng ty cần biện pháp để tăng doanh thu áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nâng cao trình độ nguồn nhân lực để gia tăng chất lượng sản phẩm tạo thương hiệu lớn mạnh thị trường, gia tăng số lượng cầu đường cần thi công thông qua việc tăng đấu thầu phù hợp với lực Công ty Trong thời gian thực tập Công ty em nhận giúp đỡ tận tình Công ty giáo viên hướng dẫn ThS Phạm Thị Bích Duyên giúp em nhanh chóng hồn thành Báo cáo Vì kiến thức nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý q Thầy để Báo cáo hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ThS Lê Mạnh Hưng (chủ biên), Tài doanh nghiệp ( Lý thuyết & tập), Nhà xuất Tài Võ Văn Nhị (2009), Lập, đọc, phân tích Báo cáo tài chính, Nhà xuất Lao động xã hội TS.Hà Thanh Việt (2013), Bài giảng quản trị tài doanh nghiệp thực hànhTập 1, Tài liệu lưu hành nội Báo cáo tài (Năm 2013; 2014; 2015) Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 Chính Phủ PHỤ LỤC Bảng cân đối kế toán năm 2013 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Bảng lưu chuyển tiền tệ năm 2013 Bảng cân đối kế toán năm 2014 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2014 Bảng lưu chuyển tiền tệ năm 2014 Bảng cân đối kế toán năm 2015 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015 Bảng lưu chuyển tiền tệ năm 2015 ... phần Phần 1: Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định Phần 2: Phân tích tình hình hoạt động Cơng ty cổ phần giao thơng thủy Bình Định Phần 3: Đánh giá chung tình hình hoạt. .. My PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THƠNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH 1.1 Q trình hình thành phát triển Công ty cổ phần giao thông thủy Bình Định 1.1.1 Tên, địa cơng ông ty Tên công ty. .. động tiến hành phân tích Đối tượng nghiên cứu: Q trình hình thành hoạt động Công ty cổ phần giao thông thủy Bình Định Phạm vi nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu tình hình hoạt động Cơng ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình hoạt động của công ty cổ phần giao thông thủy bộ bình định , Phân tích tình hình hoạt động của công ty cổ phần giao thông thủy bộ bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn