NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNGTHÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 27 TẠI LÂM TRƢỜNG ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM

79 115 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2018, 17:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 27 TẠI LÂM TRƢỜNG ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM Họ tên sinh viên: LÊ THỊ HUYỀN TRANG Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2004-2008 Tháng 7/2008 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 27 TẠI LÂM TRƢỜNG ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM Tác giả LÊ THỊ HUYỀN TRANG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cấp Kỹ sƣ ngành Lâm nghiệp Giáo viên hƣớng dẫn: Ths Nguyễn Thị Bình Tháng 7/2008 i LỜI CẢM ƠN Con vô vàng biết ơn công lao trời biển Ba Mẹ nuôi dƣỡng ln dành cho tốt đẹp để có đựợc thành nhƣ ngày hơm Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp tất thầy cô truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt q trình học tập trƣờng Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nguyễn Thị Bình, ngƣời tận tình hƣớng dẫn tơi thực luận văn cuối khóa Đồng cảm ơn ban quản lý lâm trƣờng Đăk Tô tạo điều kiện cho hồn thành thực tập tốt nghiệp Sau tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh chị bạn bè quan tâm, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Thủ Đức, ngày 14/7/2008 Ngƣời thực Lê Thị Huyền Trang ii SUMMARY Subject title: “Research silvicultural characteristics of the man-made forest of pine (Pinus kesiya Royle ex Gordon) at Dak To afforestation yards, Kon Tum province” Implement student: Le Thi Huyen Trang Code number: 04114048 Duration: months, from March to June, 2008 Objective: To contribute to clear some silvicultural characteristics of the forest of pine at three ages of 21, 22 and 27 in order to provide scientific bases in bringing up on business and protection of the man made forest at the research area effectively Method: To perform this subject, we apply quadrat method set on every forest yards To describe and to analyse the phenomenons at every forest yards from that point to summarize and infer basis specific characteristics about silviculture of man-made forest in every forest yards The subject to conduct set up 09 quadrats, every forest yards have 03 quadrats, the quadrat area is 1000 m2 (25 m x 40 m) and every quadrat have 01 smaller quadrat (area is 200 m2) to draw measures of David – Richards in order to describle construction of three ages of man-made forest Results obtained: - Three man-made forest of pine of age 21, 22 and 27 are in middle-aged, growning and developing normally - Arangemet in diameter and height of three man-made forest of pine of age 21, 22 and 27 have form of one top, askew right or left The coefficients are less than 20%; prove equality in each forest yards - Average diameter of the forest yards of age 21 is 19,91 (cm), many trees concentrate in echelon of 17 – 19 and 19 – 21; average height of this forest yards is 17,21 (m), echelon of 15 – 17 has most trees concentrate Average diameter and average height of the forest yards of age 22 are 23,19 (cm) and 19,02 (m); diameter concentrate in echelon of 23 – 25 and 25 – 27; mostly height concentrate in echelon of iii 19 – 21 At the forest yards of age 27, average diameter is 21,74 (cm); many trees concentrate in echelon of 21 – 23; average height of the forest yards is 19,08 (m), echelons from 15 to 23 have most trees gather - Relations of distributed factors (H – D, G – D, M – D) are agreeable The funtions exist with high and positive correlation coefficients, low erroneous + The funtions express the relation between height and diameter:  The forest yards of age 21: H = -33,9733 + 17,1856*lnD (r = 0,9411; R2 = 0,8857; S = 0,9991)  The forest yards of age 22: H = -30,9562 + 16,0372*lnD (r = 0,95711; R2 = 0,9160; S = 1,0984)  The forest yards of age 23: H = -33,8385 + 17,2290*lnD (r = 0,9583; R2 = 0,9183; S = 0,8144) + The funtions express the relation between horizontal section and diameter:  The forest yard of age 21: G = -0,0330 + 0,0033*D (r = 0,9949; R2 = 0,9898; S = 0,0011)  The forest yards of age 22: G = -0,0386 + 0,0036*D (r = 0,9860; R2 = 0,9723; S = 0,0028)  The forest yards of age 23: G = -0,0403 + 0,0036*D (r = 0,9957; R2 = 0,9915; S = 0,0012) + The funtions express the relation between reserves and diameter:  The forest yards of age 21: M = -0,5692 + 0,0431*D (r = 0,9863; R2 = 0,9728; S = 0,0235)  The forest yards of age 22: M = -0,6889 + 0,0489*D (r = 0,9646; R2 = 0,9305; S = 0,0621)  The forest yards of age 23: M = -0,7722+ 0,0531*D (r = 0,9826; R2 = 0,9656; S = 0,0358) - Closure crown forest are 0,7 (forest yards of age 21); 0,6 (forest yards of age 22); 0,65 (forest yards of age 27) - These forest yards of age 21, 22 and 27 need cutting to conformable the business purpose iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Nội dung tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình biểu đồ ix Chƣơng ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 2.1.1 Vị trí địa lý, phạm vi ranh giới lâm truờng Đăk Tô 2.1.2 Khí hậu, thủy văn 2.1.3 Địa hình 2.1.4 Diện tích, đất đai 2.2 Khái quát chung lâm trƣờng Đăk Tơ 2.2.1 Q trình hình thành cấu tổ chức 2.2.2 Tài nguyên rừng 2.2.3 Tình hình quản lý bảo vệ rừng 2.3 Tình hình dân sinh - kinh tế - xã hội 2.3.1 Dân số, dân tộc lao động 2.3.2 Cơ sở hạ tầng 2.3.4 Tình hình sản xuất nơng - lâm nghiệp 2.4 Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu 2.4.1 Đặc điểm phân bố thơng ba 2.4.2 Hình thái đặc tính sinh trƣởng 10 2.4.3 Đặc tính sinh thái 10 2.4.4 Công dụng ý nghĩa kinh tế 10 2.4.5 Thu hoạch trái, chế biến hạt 11 2.4.6 Gieo ƣơm tạo 11 v 2.4.7 Xử lý thực bì, làm đất trồng rừng 12 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 13 3.2 Mục tiêu nghiên cứu 13 3.3 Nội dung nghiên cứu 13 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 14 3.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 14 3.3.2 Xử lý số liệu 14 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Định lƣợng số nhân tố kết cấu rừng 17 4.2 Phân bố đƣờng kính 1,3 m (N-D) rừng thơng thơng ba tuổi 21, 22 27 18 4.3 Phân bố số theo chiều cao vút (N-H) rừng thông độ tuổi 21, 22 27 23 4.3 Tƣơng quan Hvn D1,3 (H - D) 28 4.4 Tƣơng quan tiết diện ngang đƣờng kính (G - D) 31 4.5 Tƣơng quan trữ lƣợng rừng đƣờng kính (M - D) 34 4.5 Độ tàn che rừng trắc đồ David - Richards biểu diễn cấu trúc rừng 38 4.6 Đề xuất số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nuôi dƣỡng rừng thông ba khu vực nghiên cứu 42 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 49 PHỤ BIỂU 51 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT D1,3: Đƣờng kính vị trí 1,3 m so với mặt đất Dgốc: Đƣờng kính gốc Dbq: Đƣờng kính bình qn Dmax: Đƣờng kính lớn Dmin: Đƣờng kính nhỏ Hvn: Chiều cao vút Hbq: Chiều cao bình quân Hmax: Chiều cao lớn Hmin: Chiều cao nhỏ QLBVR: Quản lý, bảo vệ rừng PCCCR: Phòng cháy chữa cháy rừng NN & PTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tổng hợp đặc trƣng lâm phần thông ba tuổi 21, 22 27 17 Bảng 4.2: Tổng hợp đặc trƣng thống kê đƣờng kính ba lâm phần thơng ba tuổi 21, 22 27 19 Bảng 4.3: Phân bố N - D lâm phần thông ba tuổi 21 19 Bảng 4.4: Phân bố N - D lâm phần thông ba tuổi 22 21 Bảng 4.5: Phân bố N - D lâm phần thông ba tuổi 27 22 Bảng 4.6: Tổng hợp đặc trƣng thống kê chiều cao rừng trồng thông ba khu vực khảo sát tuổi 21, 22 27 23 Bảng 4.7: Phân bố N- H lâm phần thông ba tuổi 21 24 Bảng 4.8: Phân bố N- H lâm phần thông ba tuổi 22 25 Bảng 4.9: Phân bố N- H lâm phần thông ba tuổi 27 26 Bảng 4.10: Bảng ANOVA hồi quy tƣơng quan H – D lâm phần thông ba tuổi 21 28 Bảng 4.11: Bảng ANOVA hồi quy tƣơng quan H – D lâm phần thông ba tuổi 22 29 Bảng 4.12: Bảng ANOVA hồi quy tƣơng quan H – D lâm phần thông ba tuổi 27 30 Bảng 4.13: Bảng ANOVA hồi quy tƣơng quan G – D lâm phần thông ba tuổi 21 31 Bảng 4.14: Bảng ANOVA hồi quy tƣơng quan G – D lâm phần thông ba tuổi 22 32 Bảng 4.15: Bảng ANOVA hồi quy tƣơng quan G – D lâm phần thông ba tuổi 27 33 Bảng 4.16: Bảng ANOVA hồi quy tƣơng quan M – D lâm phần thông ba tuổi 21 34 Bảng 4.17: Bảng ANOVA hồi quy tƣơng quan M – D lâm phần thông ba tuổi 22 35 Bảng 4.18: Bảng ANOVA hồi quy tƣơng quan M – D lâm phần thông ba tuổi 27 36 Bảng 4.19: Mật độ độ tàn che lâm phần thông ba tuổi 21, 22 27 38 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Phân bố N - D lâm phần thông ba tuổi 21 20 Biểu đồ 4.2: Phân bố N - D lâm phần thông ba tuổi 22 21 Biểu đồ 4.3: Phân bố N - D lâm phần thông ba tuổi 27 22 Biểu đồ 4.4: Phân bố N - H lâm phần thông ba tuổi 21 24 Biểu đồ 4.6: Phân bố N - H lâm phần thông ba tuổi 27 26 Biểu đồ 4.7: Tƣơng quan H - D lâm phần thông ba tuổi 21 29 Biểu đồ 4.8: Tƣơng quan H - D lâm phần thông ba tuổi 22 30 Biểu đồ 4.9: Tƣơng quan H - D lâm phần thông ba tuổi 27 31 Biểu đồ 4.10: Tƣơng quan G - D lâm phần thông ba tuổi 21 32 Biểu đồ 4.11: Tƣơng quan G - D lâm phần thông ba tuổi 22 33 Biểu đồ 4.12: Tƣơng quan G - D lâm phần thông ba tuổi 27 34 Biểu đồ 4.13: Tƣơng quan M - D lâm phần thông ba tuổi 21 35 Biểu đồ 4.14: Tƣơng quan M - D lâm phần thông ba tuổi 22 36 Biểu đồ 4.15: Tƣơng quan M - D lâm phần thông ba tuổi 27 37 Hình 4.1: Trắc đồ ngang dọc rừng trồng thơng ba tuổi 21 39 Hình 4.2: Trắc đồ ngang dọc rừng trồng thông ba tuổi 22 40 Hình 4.3: Trắc đồ ngang dọc rừng trồng thông ba tuổi 27 41 ix Lâm phần thông ba tuổi 22 TT D1,3 Hvn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 24 22 26 20 24 18 18 22 25 18 18 18 22 20 20 18 22 18 18 16 20 16 22 20 14 18 23 19 18 22 17 21 16 15 19 22 16 16 18 17 17 18 16 19 16 17 14 17 14 19 18 10 17 20 Ô tiêu chuẩn 01 Ghi chú Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt 55 Vị trí: b2 TT D1,3 Hvn 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 18 18 14 18 30 22 28 22 30 30 17 24 34 24 16 24 24 24 19 28 28 26 28 24 36 18 30 18 17 10 16 24 20 23 19 24 23 16 19 26 20 14 20 19 19 17 23 24 23 25 20 27 17 24 Tiểu khu 297 Ghi chú Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Lâm phần thông ba tuổi 22 Ô tiêu chuẩn 02 TT D1,3 Hvn Ghi chú TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 22 32 24 24 32 28 20 28 20 18 22 22 20 24 24 14 18 22 18 18 24 18 22 30 17 18 24 20 21 25 24 18 24 18 17 18 18 17 20 20 13 15 20 17 17 21 18 20 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt 56 Vị trí: k6 D1,3 Hvn 18 22 23 28 28 18 18 24 26 24 14 16 28 14 30 20 20 22 36 26 24 28 18 25 17 20 21 23 23 17 18 21 24 22 12 14 23 12 15 18 18 18 26 23 22 24 16 21 Tiểu khu 297 Ghi chú Bài chặt Bài chặt Bài chă ̣t Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Lâm phần thông ba tuổi 22 TT D1,3 Hvn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 20 28 22 20 14 32 24 24 14 28 26 18 12 28 22 24 26 26 20 20 20 24 20 22 26 24 24 17 24 19 16 10 25 20 21 10 23 23 17 23 18 17 20 21 16 17 16 21 17 19 22 20 Ô tiêu chuẩn 03 Ghi chú Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt 57 Vị trí: a6 TT D1,3 Hvn 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 36 24 24 24 26 24 24 30 24 26 26 26 26 26 24 22 12 24 18 18 22 25 24 20 22 18 25 19 21 20 22 19 20 24 19 18 20 21 24 21 19 18 20 16 15 18 22 21 17 19 16 Tiểu khu 282 Ghi chú Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Lâm phần thông ba tuổi 27 TT D1,3 Hvn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 24 18 24 20 24 18 22 18 24 18 20 24 30 30 20 26 20 18 18 22 20 22 30 28 21 22 15 21 18 21 16 19 16 21 16 17 21 26 25 17 24 17 16 15 19 18 19 24 25 Ô tiêu chuẩn 01 Ghi chú Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chă ̣t Vị trí: e2 TT D1,3 Hvn 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 22 16 20 22 22 20 22 20 24 20 18 18 22 24 26 20 28 16 24 21 20 24 18 20 18 20 15 17 18 19 18 18 17 21 18 17 17 20 21 22 18 24 16 20 18 17 21 17 19 17 58 Tiểu khu 297 Ghi chú Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Lâm phần thơng ba tuổi 27 Ơ tiêu chuẩn 02 Vị trí: i2 Tiểu khu 297 TT D1,3 Hvn Ghi chú TT D1,3 Hvn Ghi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 26 26 32 26 18 22 24 30 24 18 20 20 18 20 18 24 30 32 20 22 24 20 20 20 20 18 22 18 18 30 16 23 22 25 23 16 19 22 24 19 16 17 17 16 18 15 21 24 25 17 19 21 18 18 17 18 15 19 15 16 17 14 Bài chặt 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 18 28 26 16 26 18 18 24 18 22 24 18 20 18 16 32 18 20 18 24 22 24 18 16 16 22 20 22 32 28 24 16 24 24 13 23 15 16 20 15 18 20 15 18 17 15 24 16 17 16 21 20 20 15 12 13 19 16 19 23 22 10 Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt 59 Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chă ̣t Bài chặt Bài chặt Lâm phần thơng ba tuổi 27 Ơ tiêu chuẩn 03 Vị trí: b1 Tiểu khu 282 TT D1,3 Hvn Ghi chú TT D1,3 Hvn Ghi chú 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 20 24 22 20 20 22 26 18 22 22 30 18 18 22 20 22 16 22 18 16 18 24 24 16 28 16 16 22 22 32 26 18 28 18 22 19 19 18 20 22 16 19 19 24 16 15 19 19 18 14 19 16 13 17 21 20 16 23 14 14 19 19 24 21 16 24 Bài chặt 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 16 16 22 26 16 12 12 18 18 16 20 20 18 18 20 24 22 24 30 20 20 18 24 30 18 30 22 20 16 24 20 20 14 14 19 22 14 10 15 15 14 16 16 17 14 16 22 19 21 24 17 17 16 20 24 16 24 19 17 14 21 29 28 Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt 60 Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt Bài chặt KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN GIỮA CÁC NHÂN TỐ  Tƣơng quan H – D rừng trồng thông ba tuổi 21 Regression Statistics Multiple R 0,9411331 R Square 0,8857316 Adjusted R Square 0,8839462 Standard Error 0,9990581 Observations 66 ANOVA df Regression SS MS F Significance F 496,08485 7,52133E-32 t Stat P-value Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 29,375784 38,570878 29,375784 18,726976 15,644127 18,726976 495,1508 495,1508046 Residual 64 63,879498 0,998117162 Total 65 559,0303 Intercept X Variable Coefficients Standard Error -33,973331 2,3013861 -14,7621173 2,785E-22 Lower 95% 38,57087824 17,185552 0,7715881 22,27296235 7,521E-32 15,64412737 61  Tƣơng quan H – D rừng trồng thông ba tuổi 22 Regression Statistics Multiple R 0,9571046 R Square 0,9160491 Adjusted R Square Standard Error 0,914403 1,0984338 Observations 53 ANOVA df Regression SS MS F 556,49823 671,44673 671,44673 Residual 51 61,534398 1,2065568 Total 52 732,98113 Coefficients Standard Error Significance F 4,236E-29 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% Intercept -32,47213 2,1879356 14,841447 3,808E-20 -36,864594 28,079666 36,864594 28,079666 X Variable 16,492887 0,6991411 23,590215 4,236E-29 15,089303 17,896472 15,089303 17,896472 62  Tƣơng quan H – D rừng trồng thông ba tuổi 27 Regression Statistics Multiple R 0,9582861 R Square 0,9183123 Adjusted R Square 0,9166105 Standard Error 0,8143511 Observations 50 ANOVA df Regression SS MS F 539,60397 357,84795 357,84795 Residual 48 31,832052 0,6631677 Total 49 389,68 Intercept X Variable Coefficients Standard Error -33,366812 17,102004 Significance F 9,301E-28 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 2,2607148 14,759408 1,817E-19 -37,912283 28,82134 37,912283 -28,82134 0,7362231 23,229377 9,301E-28 15,621729 18,58228 15,621729 18,58228 63  Tƣơng quan G – D rừng trồng thông ba tuổi 21 Regression Statistics Multiple R 0,99488426 R Square 0,98979469 Adjusted R Square 0,989635232 Standard Error 0,001082574 Observations 66 ANOVA df SS MS F 0,007274683 0,00727468 6207,2453 Residual 64 7,50058E-05 1,172E-06 Total 65 0,007349689 Regression Significance F 1,913E-65 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Intercept Coefficients 0,033009303 0,000835131 -39,525916 1,109E-46 X Variable 0,003262513 4,14098E-05 78,7860733 1,913E-65 64 Lower 95,0% Upper 95,0% -0,0346777 Upper 95% 0,031340937 0,0346777 0,031340937 0,0031798 0,003345238 0,0031798 0,003345238  Tƣơng qua G – D rừng trồng thông ba tuổi 22 Regression Statistics Multiple R 0,9860285 R Square 0,9722522 Adjusted R Square 0,9717081 Standard Error 0,0027956 Observations 53 ANOVA df Regression SS F 1786,981 2,261E-41 P-value 3,113E25 2,261E41 Lower 95% 0,0139662 0,0139662 Residual 51 0,0003986 7,816E-06 Total 52 0,0143648 Intercept X Variable Significance F MS Coefficients Standard Error -0,0386817 0,0019901 19,436803 0,0035598 8,421E-05 42,272698 t Stat 65 Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% -0,042677 0,0346864 -0,042677 0,0346864 0,0033907 0,0037289 0,0033907 0,0037289  Tƣơng quan G – D rừng trông thông ba tuổi 27 Regression Statistics Multiple R 0,9957493 R Square 0,9915166 Adjusted R Square 0,9913399 Standard Error 0,0011923 Observations 50 ANOVA df Regression SS MS F 5610,1261 0,0079754 0,0079754 Residual 48 6,824E-05 1,422E-06 Total 49 0,0080437 Intercept X Variable Coefficients Standard Error -0,0402926 0,0036052 Significance F 2,221E-51 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 0,0010599 38,015314 1,726E-37 -0,0424237 0,0381616 0,0424237 0,0381616 4,813E-05 74,900775 2,221E-51 0,0035084 0,003702 0,0035084 0,003702 66  Tƣơng quan M – D rừng trồng thông ba tuổi 21 Regression Statistics Multiple R 0,986310356 R Square 0,972808118 Adjusted R Square 0,972383245 Standard Error 0,02354344 Observations 66 ANOVA df SS MS F 1,269134763 1,26913476 2289,6436 Residual 64 0,035474789 0,00055429 Total 65 1,304609552 Regression Significance F 8,035E-52 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Intercept Coefficients 0,569209488 0,018162129 -31,340461 1,514E-40 X Variable 0,043092238 0,000900565 47,8502209 8,035E-52 67 Lower 95,0% Upper 95,0% -0,6054925 Upper 95% 0,532926465 0,6054925 0,532926465 0,0412932 0,044891324 0,0412932 0,044891324  Tƣơng quan M – D rừng trồng thông ba tuổi 22 Regression Statistics Multiple R 0,9646102 R Square 0,9304728 Adjusted R Square 0,9291095 Standard Error 0,0621113 Observations 53 ANOVA df Regression SS MS F 682,52554 2,6330522 2,6330522 Residual 51 0,1967482 0,0038578 Total 52 2,8298004 Intercept X Variable Coefficients Standard Error -0,6888097 0,0488784 Significance F 3,436E-31 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 0,0442153 15,578542 4,984E-21 -0,7775756 0,6000438 0,7775756 0,6000438 0,0018709 26,12519 3,436E-31 0,0451223 0,0526344 0,0451223 0,0526344 68  Tƣơng quan M – D rừng trồng thông ba tuổi 27 Regression Statistics Multiple R 0,9826288 R Square 0,9655593 Adjusted R Square 0,9648418 Standard Error 0,0358001 Observations 50 ANOVA df Regression SS MS F 1345,6989 1,7247081 1,7247081 Residual 48 0,061519 0,0012816 Total 49 1,7862271 Intercept X Variable Coefficients Standard Error -0,7721999 0,0530161 Significance F 9,038E-37 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 0,0318244 24,264401 1,348E-28 -0,8361872 0,7082127 0,8361872 0,7082127 0,0014452 36,68377 9,038E-37 0,0501103 0,0559219 0,0501103 0,0559219 69 ...NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 27 TẠI LÂM TRƢỜNG ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM Tác giả LÊ THỊ HUYỀN TRANG... NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu lâm phần thông ba loại 21, 22, 27 tuổi lâm trƣờng Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Những lâm phần mọc địa hình... môn Lâm sinh - khoa Lâm nghiệp, hƣớng dẫn cô Nguyễn Thị Bình, tơi thực luận văn mang tên: Nghiên cứu đặc điểm lâm học rừng trồng thông ba (Pinus kesiya Royle ex Gordon) tuổi 21, 22, 27 lâm trƣờng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNGTHÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 27 TẠI LÂM TRƢỜNG ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM , NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNGTHÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 27 TẠI LÂM TRƢỜNG ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM

Từ khóa liên quan