Chương 2 ôn tập kiểm tra vật lý 10 chủ đề 6 lực tổng hợp và phân tích lực

3 131 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 20:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CHƢƠNG II ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM CHỦ ĐỀ 6: LỰC TỔNG HỢP PHÂN TÍCH LỰC A PHẦN LÍ THUYẾT Trình bày khái niệm lực đơn vị lực Hướng dẫn Lực đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng vật lên vật khác, kết làm cho vật thay đổi vận tốc bị biến dạng Trong hệ SI, đơn vị lực niutơn (N) Định nghĩa phép tổng hợp lực Phát biểu quy tắc hình bình hành Hướng dẫn * Định nghĩa: Phép tổng hợp lực phép thay nhiều lực tác dụng đồng thời vào vật lực có tác dụng giơng hệt tác dụng toàn lực Lực thay gọi hợp lực Các lực thay gọi lực thành phần * Quy tắc hợp lực (quy tắc hình bình hành): Hợp lực hai lực đồng quy biểu diễn đường chéo hình bình hành mà hai cạnh vectơ biểu diễn hai lực thành phần (Hình 20) Trong trƣờng hợp có nhiều lực đồng quy vận dụng quy tắc hình bình hành nhƣ nào? Hướng dẫn Trong trường hợp có nhiều lực đồng quy ta vận dụng quy tắc hình bình hành Chẳng hạn có lực đồng quy F , F , F F , trước hết ta áp dụng quy tắc hình bình hành cho hai lực F F để tìm hợp lực F 12 , sau ta tiếp tục áp dụng quy tắc hình bình hành cho hai lực F 12 F để tìm hợp lực F 123 , cuối ta áp dụng quy tắc hình bình hành cho hai lực F 123 F để tìm hợp lực F hl Phép phân tích lực gì? Muốn phân tích lực thành hai lực thành phần phải ý điều gì? Hướng dẫn * Phân tích lực phép thay lực hai lực hay nhiều lực tác dụng đồng thời gây hiệu giống hệt lực Phép phân tích lực phép làm ngược lại với phép tổng hợp lực, tuân theo quy tắc hình bình hành * Muốn phân tích lực cho theo hai phương phải vào biểu cụ thể tác dụng lực để chọn phương B PHẦN BÀI TẬP Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1  F2  50 N Hãy tìm độ lớn hợp lực hai lực chúng hợp với góc 0o ;60o ;90o 180 o Cho hai lực đồng quy có độ lớn 3N 4N Hỏi góc hợp hai lực thành phần bao nhiêu? Nếu hợp lực hai lực có độ lớn là: a) F= 5N b) F = 6,47N Hãy dùng quy tắc hình bình hành lực quy tắc đa giác lực để tìm hợp lực ba lực F , F F có độ lớn 15N, nằm mặt phẳng Biết lực F làm thành với hai lực F F góc 60o Cho ba lực đồng quy nằm mặt phẳng, có độ lớn đơi làm thành góc 120 o Chứng minh hợp lực chúng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hãy tìm hợp lực ba lực cho hình 21 Biết F1  F2  40 N ; F3  20 N góc   30o Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1  F2  F Góc hai lực hợp lực có độ lớn FN Vẽ hình minh họa Phân tích lực F thành hai lực F F F theo hai phương OA OB (Hình 22) Tìm độ lớn hai thành phần này, biết F = 60N C HƢỚNG DẪN ĐÁP SỐ * Khi   0o : F  F1  F2  50  50  100 N * Khi   60o : F  F1 cos 30o  2.50  50 3N Khi   90o : F  F12  F22  502  502  50 N Khi   180o : F  F1  F2  50  50  N Trong phép tổng hợp hai lực hai lực thành phần với hợp lực tạo thành hình tam giác Độ lớn lực biểu diễn độ dài cạnh tam giác Từ định lí hàm số cosin tam giác, áp dụng cho trường hợp ta có góc hai lực đồng quy xác định bởi: cos   F  F12  F22 F1 F2 a) Với F = 5N cos   52  32  42     90o 2.3.4 b) Với F = 6,47N cos   6, 472  32  42  0, 702    45o 2.3.4 Hợp lực F  F  F  F (Hình 23), F  ( F  F )  F  F 13  F Dễ thấy F 13  F  F  F Về độ lớn F=2.15=30N Hợp lực F  F  F  F ,   Hay F  F  F  F  F  F 23 Trên hình 24: F 23 có độ lớn: F23  2F2 cos 60o  F1 F 23 cân với F nên hợp lực F  F  F 23  Hợp lực F biểu diễn hình 25 Ta có: F12  F12  F22  F1  40 N Hợp lực F  F122  F32  F12 F3 cos 75o http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 F  (40 2)2  202  40 2.20cos 75o  62, N Vì F1  F2 nên gọi α góc hợp hai lực thành phần ta có: F  F1.cos     120o (Hình 26) Vì OA OB hợp với giá F góc 30 o nên F đóng vai trò đường chéo hình thoi có cạnh F1  F2 Ta có: F  F1 cos 30o  F1  F2  F 60   20 3N o 2.cos 30 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... F =2. 15=30N Hợp lực F  F  F  F ,   Hay F  F  F  F  F  F 23 Trên hình 24 : F 23 có độ lớn: F23  2F2 cos 60 o  F1 F 23 cân với F nên hợp lực F  F  F 23  Hợp lực F biểu diễn hình 25 Ta... – Hotline : 0 96. 79.79. 369 F  (40 2) 2  20 2  40 2. 20cos 75o  62 , N Vì F1  F2 nên gọi α góc hợp hai lực thành phần ta có: F  F1.cos     120 o (Hình 26 ) Vì OA OB hợp với giá F góc 30 o... 0 96. 79.79. 369 Hãy tìm hợp lực ba lực cho hình 21 Biết F1  F2  40 N ; F3  20 N góc   30o Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1  F2  F Góc hai lực hợp lực có độ lớn FN Vẽ hình minh họa Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 2 ôn tập kiểm tra vật lý 10 chủ đề 6 lực tổng hợp và phân tích lực , Chương 2 ôn tập kiểm tra vật lý 10 chủ đề 6 lực tổng hợp và phân tích lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn