LÝ LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÊ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

24 918 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 09:59

LÝ LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÊ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM  I. ĐẶT VẤN ĐỀ   !"#$#%&#'#%()% *+ ),*-(.+/ ! ('0.&1'.23-# ("!'+4()5"()%63#7+7. ,!"#$-8 #,9:;,8<="#$+">? @4()%63#,9,. *()%:A*,"#$2.:;,8 1" =+# 63;#=3!BC ,! <D"D+"#$63#:;*8E3= 72F<,.*()%7#G# ,%"+)()HD:A,I .2"+()%*)2%J)(4J8 %+8+:;C9K -#@+L= M73A$%A.-9NO*PQQL= #%3!F#(3)H R&  1.+"#$63;#:L=,% &+)()HD.2S+ A.()%:T L8.1S ('0) %!,6;#:6RF1<+#)U#J 1R& 1.#%-R#K#C'+A. $$%NO L=:LV*I*-/ /U#@C#U&#$9 : 1 II.NỘI DUNG A.Tư tưởng Hồ Chí Minh về mặt luận: LWLWX;YZ[N;#%3!F#(3)H  R& 1.+"#$63;#7<.+4C(\ "F"$+>? 73\F+63 ;#7<V"F""' !!]+()%< M")$:A*= .*()%.* &.*,^ %C()%H +J8 %7<D9#$()%9#$,$^ 9#$+) ()+7!7<()%^  #++)()J)(4 ;44+()(()()^ !_()J) (44DI)()^ "F7<M"72 V),!C&-+)()^ $9" #$-73##22^ M#1(`<3" #$,^ J)(4A.:\FP a:L= .*()%*F*#H #%3!CF#)P %"#$.*()%#!HD.U, +"#$2.:LV-RM#bc<7dOO;efg! 8GKP+<!#%G_#%_1"# !#%_1"#%':!"1$+<!. ,H."_+*9.7<D"#$2.= !"#$.*()%=%': "#$.*()%#!HD.(A.+ &2)8$: ;efg!8#7h'P#!.*()%2 i<.*."#3iiA.*R"#3# 2iiA.#!R.*+#!i>*+ ?: j"#$.*()%437<+() =#2>2:k"#$.* ()%i3.()/972.3#%,i C.7<()i22 &!$ , i:;4CD*.i2>2, +"#3i:::i2>2!"#3i: j!"#$.*()%-D<+%"$ *7.MHD"#$2.=!:A) 2 #%CF##"$+:;,8#k "#$%'72R72\%"#$2.= !#*FHD:A)#%!<& @7BC">?8DHD+"#$ 63;#9#/H: ;M#"#$.*()%.D431k, 1$47<D4D'+-/4DI +)():;VM#albm;efg!8*<7.M7= I=A2n:LU;,iAF*HD#%% 7=I=A2n:::.*&#%%7= -/:::i: L3!== &2) 43"#$.*()%#%F#&" ""/1.&"#$M48$+&2 )63;#:LSV,7o'0;,8"FC9+ # _'+&2)#%"/HSD 3#\"#$+.: *F*$)+=%(!K+ =.*,#-$/< .#@,"&:Y.*()%.*J8%. *&Ik##\.*,:;, 3#.*()%Ik#F()*4($/i< %C#()72D=$/4(%CI h*Bi:LU;,J)(4+J8%72G  73F1..# %C()%.*&7E" 191*%#_i72*<%2@,/ BJU#JpRD")/H1..#*DE#8 1k<%J8%+i+J8%<k## )()%"$1-S##@,*2M3 #D&#!#%%,$/: L*#$8C(\"$"F@<+ ? "#$%'#%3!CF###q" $1#.,!<D"D"< "#$.*()%=%': 2 Sự thể hiện của tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội,kết hợp sức mạnh dân tôc với sưc mạnh thời đại: 2.1Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 3 + Độc lập dân tộc là mục tiêu trước hết, là sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội. k"#$63;#..$P "#$()%()+)()"#$J8%+: $&72*19,M"#H1*rs: "#$()%()+)()*3#\<DP! 4()J)#D!'+7<:;3#\()%() +3rs*3#\.*()%r <<3#\()+-43V1.\ S43.*()%: L=%C()%1#.%(() %()+:t2.1&7o%C()%I$=  F <+J8%:LUF$=  3< +J8%%"#$()%()+)().D4 3#%"3Fi<i:A*#% %C44%C 723%1&94D. !%u!$: AF$=  3<+J8%!63;# #%_E*B!_%C()%.H !& + ]8v+&:;63;##%()% 63;##%jH>L>;##%7!!&72F) 1t,L"w(jx ()63 y"L:A*F#&"#H+ :t2("FD7!!&*72F* %C()%72F*<3$=  F<+ J8%: AF<+J8%_E%C()%.24( $/+)():LUi<D%C# ,()72D=$/4(%Ch*B i: + Chủ nghĩa xã hội là con đường bảo vệ và phát triển thành quả của độc lập dân tộc A%C()%<+J8%F3#!3R#\ #H#\)(:LU2+4"F#\ &3rs:t2F<#\!S< 7243D#\#H:G43D#\! S#1.3"FDR.+#\#H: 6C<%C()%$=  F+J8% ,!&FRR"F#%-##> .+%C()%: 4 LU+J8%#()#$ I*2M3#DM#r&#D@"()% 1h7</`u:6 #r)!. z#% +J8%# = # =*9%#72#72=R, <CqU#J8%%*"3#M#*2 (`:L+J8%M*7@7{C'7< ,!C&-+)()D)##%) :6 #r!$+J8%_1R'#1$& .":+J8%Rr*72G1.3R .+%C()%#1.$4"F#<&: 7h'G*+J8%+%.#1. .##% %C()%)#.*"()%#% "44:  k"#$."#$.*()% "#$J8%+37*%&"3) (:Y%C()%87*J)(4+J8%_7*7M : * Những điều kiện bảo đảm cho độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam Thứ nhất!""#$48$+A..D RR+!M,:O&"VF#J)(4+ J8%#%3#\7*7M"v<!7< 7h',7oJ)(4+J8%A.. #$1,<: Thứ hai,7!$7<()=#2>2> 9(48$+A..D+!#=%: 2_EA.;#|,()-" 3#3#iV)$7<&8=7<"! e*M)%7H()**#%"}, J)1&8}i: Thứ ba4+%/`+"4D"#$_1()+ <1%<DRR"F:AF#D3* Valm~8+Pi?#1$&.#@ ()+72)S"#%i: j)!2DRRM,"%$ rs 731..#4HD+#\%C ()%H +J8%:&#$PiA*11 @##|"1%.-)_"# #8i: 5 2.2Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại: t<D9#$()%9#$,$#%%(+ =:6CJ)(41.3&3 9= 7<D9#$()%9 #$,$#%-@: ;)()*'0M#(4R:L& !7qSJ)#DI%.J&)()63 ;#8F3-<&,42#"$B 9%C4+444,:L !()%& &v1C9#$+_:L- +)()63;#*RrF#13rH.2 2!- 7*7M+4<J)#D42 %+7qSV 7p<:?_63;#8= 9#$#%9$B#%s!+#|,()I#% &F"",J8%: J"',9/HF.*() %8"_ !)_J8 %+:L-B%C4+4,_ "D9#$$ !7<()% 7<():8#v1C9#$+,63 ;#*9#$F439#$+1 ('0 %&3$9#$+42#(I.#+_ )72F:•9#$&1 RD)  -(48$+A.%.63;#:  L,$+/#=-1k"#$",;ala~: %"#$8#=,.*"()%. ,#=-,$#'0:LU9#$ ,$9#$+&2.<+)()%< :L"C9C(\"$+"> .\F+6';#C&.(4 9#$+()%+<,.7"9#$+, $:;R%(H 7<D9#$()%9#$ ,  $    #%  1%  C    @  +    =      :  L,$r13$3(e#%% &H#rC=I $%4e# /-C9/HF<R$%!<S D\\43J)(4;O1.3Lv!O;: 6 t2V1.3"1.HM* !+() %#1.HM"DRR"F:YRR- %C4+<9#$17<D9#$ :63"(\-_4()%"B 91.3M"()%<*@@M" R-&<Dr!3€#=0T:2"+, $: L= 7<D9#$()%9#$,$#%1% C@+=:L=*DC(\ "F4e"#$63;#(48$+A.: ;%(.=&/)H ,$ 47<D "9#$4e&:L=+;,_&# D#+)M)H"#$3F.= <%&)()()"3TY. *()%.*J8%.*,T 3.Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc: L=$7<()%7<!<#% <D1.)("#$()%()+)()I "#$J8%+=3:?CF#v <+;,P €A7<7<$7< L22$2T A8==G$J!.""#$63 ;#:L=$7<+S$9)" 2SD".;,8\D7!$ 7<()%7<!<&HD+43"#$: ;,k€e,63;#I*_p rT7CA.%•.63;#;,8  +C€%.<#T>#%9rC() %!&%8!<!:L,7oal•‚ƒal•l;,81v @#rCC#rC()%()+%8#r C72G*)()%##.&.()%: AFz1'Lv7=M#alm„;,C€rC63 Tx 7 ;H&"=$7<+P?& #22# .CD%8&#@v9" )V7<V&&D!+()%  D1.+)()%# .=*1..# 47<DD")DCF1%C\ &()%!!<#\%C()%+ J8%x: L= $7<#%<D1.)( +"#$63;#=*#8#8#%9#$# HD+"#$",7o: 4.Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân.: +'+J)(4#%+()(() ():L=+() +()%63;#+$7<()%:L7o@9 b+g!%7"N;,'@1!Pi+). #%+()7<CD)72."i: L1.<"-+…alm‚†()+' $.VA a87h'PiL&. 1 +F)()63;#72)13_!" ‡&i: ?_()=34% 1 R+;<%:;,<=+,J i63)!=():::ii()*Fz  *FC i:;<()()72F*9#$ V11*F"$<%Cv: I"ˆ>U?>+'22+  3@.B1k2\"C:j% #" 63;#<7<++'*R rF#+#%1%#"3$()+*34:L7*< ";,3##%J8%72F!#%72*" C;,87B•H3R$#@C3+<%IGV R C" %C4(:A,;,7B#%$•H 3&1"P•H31..#4(")•H3181E<) •H3v9L"%C:::A* .#H )(#%" :L=" ++' F3$%+++"  8 +"v9;,_E&.#@v9").& "C:  5. tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân: :  6C(\"$=++">? 1$4" #$21$4"#$9#$vD+ )()1#"9P')447<DR ')4:L"&R  .*()%1.3Lv!1$3M#J)(44 D'.M#J)(4+!4DIJ) (4 !_()<C)()4< )()9#$vD:;,&#$Pg)4. \S'&'#!:g)%)%)() V)()#)()#\\)%%)' %)<&%)2":?4DI)()r( 48$3!4< #@#r+A.: L=!_()+D1F3trước hết 3"%#%%<)()(S9#$+ ()F"H7qS: t<V !ir<1I"i+()%C (\F#i"#$43+-/i++ ">?+'87h'Pn)+7"< 7<!43+()^*()*&.^7=()F $ %C()%7"<()FRR % C&:LLời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp <Pij&7o211&7o,,q72 2"."()%:e,63;#.9 "4()5"F9Lv!i:L"7"<;,8  -7h'Pbc3163;#<"#&$ )4().%:j%7"<!<!{ ;,7@()-P#|J*##%"#| ,()#%<<)#i"{/"\ i: jk,!'/H1k#\'/H4 # #(q$G$84323 CD()"9#rC"<%7.M +()%7"<()(3,7oF1k 9#$+#HD: 9 Hai làJ)(44D)41#19)7<DJ)(4 4D'%7HrsR&I& '0(\$""<2: ;7A.,(4G$+A.8/ BJ)(4"9#rC:rCv9k#CD 2.%8"-)():A)=FJ)(4#%% )'%7H: LJ)(44DI<9/B<3 "(\='3#\'@:A%)+4 -+"#$A%63;# .*):X R')4*#!3#C<:nS' F\\)4(S)4FJ)(4'7<D ')4FJ)(41.3Lv!1k-9#$ +(): Ba là7<DR7"<7<!R#\%C()% +J8%: L=DF3&K%7"<:L7" <!4()5";,+i6V7"<V7< !i7zJ)(4 rC?637@ ()"!i!r*!r(!!r$ J)#iiC ii&. <&.F <Hi4-73##/ "+A.+43""1(`9()F 7"<)(: L7"<!{;,+J)(4# jH# CRH <# ;#=RH 2%&!&:;,8%)() # jH9J)(4+J8% 73.*< "F7<M*J)(4)%+!!_ "1$<"$+'3# ;# -iL&.# ;#%'i: L<!= !_()3A. &@3"(\B9!_"-)()7 @)() ."!")##+$+' <Di(e1<_1i:S<D"F7< A. <D !_!^7<D7< !_^7<DRJ)(44DI" 4D43="'$<C!_() k#J)(41.3RHLv!63;#J8%+: 10
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÊ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, LÝ LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÊ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn