Thiết kế chương trình phát âm tiếng anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc đại học thái nguyên

21 125 0
  • Loading ...
1/21 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2018, 19:11

MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Phân I SO SANH ÂM TIÊNG TAY –THÁI VÀ ÂM TIẾNG VIỆT 10 Phụ âm đầu 10 Âm đệm (phụ âm đệm) 11 Nguyên âm vần 11 Phụ âm bán âm cuối 12 Bán nguyên âm cuối 12 Thanh điệu 13 Phân II PHÂN TICH CÂU HỎI ĐIÊU TRA VA CAC DƯ LIÊU NGHIÊN CƯU 13 I Phân tch câu hỏi điêu tra âm têng Anh 13 Phân tch câu hỏi điêu tra nguyên âm têng Anh 13 Phân tch câu hỏi điêu tra âm phụ âm têng Anh 14 II Phân tch kêt lỗi âm têng Anh qua thu âm 15 Nguyên âm: 15 Phụ âm: 16 Trọng âm từ câu 16 Ngữ điệu 17 Kêt luân chung 17 Phân III THIÊT CHƯƠNG TRINH LUYÊN ÂM TIÊNG ANH 18 A Nguyên âm 18 B Phụ âm 87 KÊT LUÂN 191 TÀI LIỆU THAM KHẢO .193 CÁC PHU LỤC 195 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA NGOAI NGƯ THƠNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thơng tin chung: - Tên đề tài: Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên - Mã số: ĐH2011-09-02 - Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hồi - Cơ quan chủ trì: Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Thái Nguyên - Thời gian thực hiện: 24 tháng Mục tiêu: Thông qua đề tài nghiên cứu để tìm hiểu thực trạng khó khăn luyện phát âm tiếng Anh sinh viên dân tộc thiểu số số trường đại học ĐH Thái Nguyên, từ xây dựng chương trình tự học luyện âm cho sinh viên phù hợp với đặc điểm người học đặc điểm vùng miền nhằm nâng cao hiệu rèn luyện kỹ nói tếng Anh qua việc học luyện âm Kết nghiên cứu: - Nghiên cứu trạng phát âm tếng Anh nhóm sinh viên dân tộc Tày, Nùng học tập số trường Đại học Thái Nguyên - Tổng hợp, phân tích lỡi phát âm, nói tếng Anh - Xây dựng chương trình luyện âm chi tết cho người học Sản phẩm: - Hai báo nghiên cứu vê luyện âm tếng phương pháp dạy âm tiếng Anh - Hướng dẫn đề tài lĩnh vực nghiên cứu lỗi phát âm tếng Anh sinh viên khoa Ngoại ngữ, đề tài khóa luận tốt nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Một giáo trình tham khảo cho sinh viên trình tự học luyện âm tếng Anh Hiệu quả, khả áp dụng phương thức chuyển giao kết nghiên cứu: - Kết nghiên cứu có khả vận dụng q trình học tập tiếng Anh, tập trung vào luyện âm, nâng cao khả phát âm đúng, chuẩn nhằm đạt hiệu cao trình giao tếp tiếng Anh với người nước ngồi - Kết áp dụng cho việc biên soạn chương trình chuyên biệt cho sinh viên dân tộc Ngày Cơ quan chủ trì (ký, họ tên, đóng dấu) tháng năm Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) Nguyễn Thị Thu Hồi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn THAI NGUYEN UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information: Project ttle: Design English pronunciaton cirriculum for ethnic students of selected colleges, Thai Nguyen University Code number: ĐH2011-09-02 Coordinator: Nguyen Thi Thu Hoai Implementing instituton: School of Foreign Languages, Thai Nguyen University Duraton: from 2011 to 2012 Objective(s): - Finding the real situaton, dificultes in English pronunciaton practce of ethnic students of selected colleges, Thai Nguyen University - Designing self study plan of English pronunciaton which is appropriate to students and regional characteristcs in order to improve English speaking skill through pronunciation practce Research results: - Study English pronunciaton situaton of ethnic students including Tay, Nung ethnic who are learning at some colleges of Thai Nguyen University - Synthesize, analyse pronunciaton errors when speaking English - Planning pronunciaton curriculum Products: - Two papers are published in professional journals - Supervise one pronunciaton study about English errors of Barchelor of English student - One reference of English pronunciaton for students in self learning 5 Effects, transfer alternatives of reserach results andapplic ability: - The study results can be applied in learning English pronunciation and the result also enhances pronounced ability and right pronunciation It can help students gain higher outcomes in communicatng with foreigners - The results might be used in designing specialized curricula for ethnic students Implementing instituton Coordinator Nguyen Thi Thu Hoai ĐẶT VẤN ĐỀ Quá trình giao tiếp ngơn ngữ có thành cơng hay khơng tùy thuộc tới nhiều nhân tố phát âm đúng, chuẩn người ngữ giữ vai trò quan trọng Với mỡi ngơn ngữ khác u cầu khác Trong tiếng Anh phát âm âm từ âm nguyên âm, phụ âm từ khó khăn lớn với người học ngơn ngữ thứ hai hay ngơn ngữ nước ngồi Vì có nhiều nghiên cứu phát âm tếng Anh để giúp người dạy học đạt kết cao trình giao tiếp Một số nghiên cứu tập trung vào ảnh hưởng độ tuổi người học trình học phát âm tiếng Anh [12] Thời gian định cư quốc gia, vùng miền nước nguyên nhân ảnh hướng đến học phát âm [11] Ảnh hưởng ngôn ngữ mẹ đẻ (ngôn ngữ thứ nhất) tới học phát âm ngôn ngữ thứ Trong nhiều nghiên cứu đề cập độ tuổi xem nhân tố thiếu cần thiết Hầu hết nghiên cứu Moyer (1999) [14] Piske Mackey & Flege (2001) [12] đưa chứng làm rõ quan điểm Đa số người học bắt đầu học ngoại ngữ trẻ học dễ nhanh nhiều so với đối tượng có tuổi Tuy nhiên hầu hết nghiên cứu lại tập chung vào cộng đồng người di cư Qua đưa ảnh hưởng nhân tố tâm lí học ngơn ngữ thứ hai (Noort, Bosch, & Hugdahl, 2006) Một vài nghiên cứu khác ý tới điểm khác đối tượng người học khả âm vị hoc ngôn ngữ thứ hai (Moye, 2004; Scovel, 1988) nhân tố không đưa kết luận liên quan đến nghiên cứu phát âm ngôn ngữ thứ hai Nghiên cứu gần tiến hành tập trung vào tếp nhận văn hóa giữ vị trí quan trọng tiếp nhận ngơn ngữ thứ hai (Hamers, 1994; Toohey, 2001; He, 2006) Trong số nghiên cứu này, có số nhà nghiên cứu đề cập tới thái độ học tâp mục têu ngôn ngữ mục têu cộng đồng người học ảnh hưởng đến khả tiếp thu ngơn ngữ (Hamers, 1994; Toohey, 2001) lại có ý kiến khác cho thái độ người học khơng có ảnh hưởng Theo Norton & Toohey (2001) cho nhân tố xã hộ khơng ảnh hưởng tới tếp nhận ngôn ngữ thứ hai nhà nghiên cứu chưa nhân tố cụ thể ảnh hưởng tới phát âm xác học ngoại ngữ có giải pháp hợp lý cho người học đặc biệt sinh viên dân tộc thiểu số Hiện học ngoại ngữ đa va coi tro ng đánh giá cao tầm quan trọng ngoại ngữ học tập va công tác Ngoại ngữ l phương tện giúp cho người học, người lao động, nhà nghiên cứu đáp ứng nhu cầu, mục đích cần thiết khám phá nguồn tri thức vô tận nhân loại Ở Việt Nam tiếng Anh ngoại ngữ đươc ưu tên hang đầu đưa vào chương trình giảng dạy bậc tểu học Tuy nhiên theo nghiên cứu TS Vũ Thị Phương Anh học sinh Viêt Nam sau 10 năm học tếng Anh mà vâ n không sử dung [18] Nguyên nhân chủ yếu hiểu biết không đầy đủ tồn q trình dạy học, dẫn đến thiếu thống mục tiêu bên có liên quan, khiến cho nỡ lực cải cách vừa trùng lắp, vừa thiếu hụt, lại vừa cản trở lẫn nhau.Bên cạnh đánh giá chung trạng học ngoại ngữ, nhà nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân cụ thể dẫn tới người học sử dụng tếng anh theo mục đích thân đáp ứng nhu cầu xã hội Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào phương pháp giảng dạy, so sách phương pháp dạy học giao tiếp với phương pháp truyền thống thường dung dạy ngôn ngữ thứ hai Cũng có số nghiên cứu bàn tới động lực học tếng Anh ảnh hưởng tới trình học ngoại ngữ Trong năm gần đây, nhiều nghiên cứu tập trung đến phương pháp dạy kĩ nghe, nói đọc viết nhằm tìm giải pháp phù hơp nâng cao chất lượng học ngoại ngữ Tuy nhiên lĩnh vực phát âm tiếng Anh nhiều hạn chế Các nhà nghiên cứu chưa tập chung ý tới đề tài Nâng cao hiệu giảng dạy tếng Anh vấn đề quan tâm Bộ Giáo dục đào tạo Từ thập kỉ 80, Bộ giáo dục đào tạo chọn tếng anh ba môn hệ thống giáo dục quốc dân từ bậc THPT trở lên Đến chất lượng dạy học mơn ngoai ngữ - tếng Anh hạn chế chất lượng Mặc dù năm gần việc dạy học tếng Anh có thay đổi tích cực nhiên nhiều tồn dẫn đến tình trạng chất lượng Một nguyên nhân dẫn đến kết lựa chọn nội dung, chương trình chưa phù hợp với đối tượng người học; phương pháp giảng dạy truyền thống khơng mang tính hiệu tập trung vào lun ngư phap , tư vưng dẫn đến thiếu phát triển đồng bốn kỹ bản: nghe, nói, đọc, viết; thiếu khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học phân loại người học theo trình độ Từ nguyên nhân ảnh hưởng mãnh mẽ tới chất lượng giảng dạy môn ngoại ngữ nói chung tếng Anh nói riêng Giảng dạy phát âm tếng Anh yếu tố góp phần rèn luyện kỹ nói Người học nói âm, ngữ điệu, trơi chảy hay khơng phụ thuộc chủ yếu vào trình học phát âm rèn luyện âm Do trình cần quan Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn tâm,chú trọng từ bắt đầu học tiếng Anh Dựa vào tình hình thực tế nay, đa số sinh viên trường ĐH thuộc ĐHTN gặp nhiều khó khăn thực hành nói tếng Anh, đặc biệt họ thường mắc lỡi phát âm sai giao tếp Do đặc thù ngơn ngữ tếng Việt tếng Anh có nhiều điểm khác biệt phát âm ngun nhân dẫn đến khó khăn Đối với sinh viên dân tộc thiểu số học tập trường đại học tỉnh Thái Nguyên lại trở ngại lớn Bản thân họ để nói chuẩn ngơn ngữ tếng Việt trải qua q trình nhiều thời gian để thực hành, luyện tập âm khó Cho nên bắt đầu học thêm ngơn ngữ nước ngồi sinh viên cần đầu tư nhiều thời gian việc luyện âm thực hành giao tếp người ngữ Đây trở ngại lớn ảnh hưởng tới trình giao tếp với giáo viên trực tếp giảng dạy giao tếp với người nước Một số sinh viên tự ý thức viêc luyện âm tếng Anh nhằm nâng cao kỹ nói hiệu chưa cao người học chưa tìm nguyên nhân giải pháp phù hợp Xuất phát từ tình hình thực tế dạy học phát âm sinh viên ĐHTN, s ô l ng s i nh vi ên l ngư i dân t ôc t hi s ô chi êm 18% t rong t ông s ô s i nh vi ên năm t t 2, đề tài tến hành nghiên cứu xây dựng chương trình phát âm tếng Anh nhằm nâng cao hiệu luyện phát âm góp phần nâng cao hiệu khả g iao têp cua sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học tỉnh Thái Nguyên Đề tài trọng đến lựa chọn nội dung, thiết kế chương trình phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng người học Mục tiêu đề tài Căn cư thực trạng phát âm sinh viên ĐH Thái Nguyên; kêt qua p hân tích thực trạng, ngun nhân dẫn đến phát âm khơng chuẩn sinh viên có thời gian dài học tiếng Anh bậc THPT PTTH - Thiết kế chương trình chi tết, phù hơp với trình độ nhóm, đối tượng người học - Áp dụng phương pháp dạy học giao tếp lựa chọn phương pháp giảng dạy hiệu với đối tượng người học - Đưa đề xuất góp phần nâng cao dạy học phát âm cho giáo viên sinh viên từ góp phần nâng cao chất lượng dạy học tếng Anh khoa Ngoại Ngữ sở giáo dục địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đối tượng nghiên cứu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Nghiên cứu lý luận dạy phát âm tiếng Anh ảnh hưởng tếng Việt đến phát âm luyện âm tiếng Anh Những thuận lợi âm tiếng Việt với việc học ngoại ngữ -Tiếng Anh Tìm khó khăn mà người học thường xuyên gặp học luyện phát âm tiếng Anh giao tiếp tếng Anh - Thu thập, phân tích, tổng hợp nghiên cứu nước nước trước luyện âm tếng Anh - Điều tra khảo sát ban đầu nhằm đánh giá thực trạng việc dạy học phát âm trường đại học , đồng thời đánh trình độ người học để lựa chọn phương phap nghiên cưu hiêu qua - Thiết kế chương trình phat âm cho đơi tương sinh viên dân tộc thiểu số cac trương ĐH thuôc ĐHTN Đề xuất hoach giang day , học tập cho giáo viên học sinh trường trình tự học tập Gợi ý ap dung phương phap day hoc phù hợp với đối tượng, phương tên ky thuât hiên đai vao day phat âm têng Anh Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu tến hành tai môt trương đại học , Khoa ĐHTN Khoa CNTT, ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm va mơ rông mô hinh tơi toan ĐHTN - Trong thời gian năm đầu, đề tài tập trung nghiên cứu lí luận, thu thập kết điều tra thực trạng vấn đề đưa đề tài phát âm tếng Anh sinh viên dân tộc thiểu số để từ năm thứ lựa chọn tài liệu xây dựng chương trình phát âm phù hợp với người học địa bàn tỉnh Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Cách tiếp cận va phương pháp nghiên cứu Cách tếp cận - Nghiên cứu kĩ đề tài lựa chọn - Tiến hành tìm tài liệu, nghiên cứu tài liệu - Lựa chọn tài liệu phù hợp cho trình làm đề tài - Phân loại tài liệu chia mục tài liệu tham khảo - Xây dựng đề cương đề tài - Viết đề tài Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài gồm có số phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp quan sát - Phương pháp trưng cầu ý kiến bảng hỏi - Phương pháp vấn sâu - Phương pháp thống toán học - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp trắc nghiệm Mơ tả nh ó m người họ c tha m gia vào n ghiên cứu Nhóm người học tham gia vào nghiên cứu bao gồm sinh viên người dân tộc Tày, Nùng theo học năm thứ nhất, năm thứ hai trường đại học Công nghệ thông tn truyền thông, đại học Khoa học, đai hoc sư pham - ĐH Thái Nguyên Đối tượng tham gia bao gôm sinh viên dân tôc chiếm 18% tông sinh viên năm đâu, chủ yếu đến từ tỉnh Thái Nguyên Vơi 80% người học thuộc huyện xa trung tâm thành phố thuộc huyện, xã nghèo, số lại thuộc trung tâm thành phố tỉnh lân cận Nhóm sinh viên có thời gian học tếng Anh dài cấp trung học sở trung học phổ thơng nhiên lực tiếng Anh nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan đem lại Thực trạng dạy học tếng Anh huyện, xã tinh Thái Nguyên nói riêng tình hình nước nói chung gặp 10 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn nhiều khó khăn nhiều hạn chế dẫn đến chất lượng đào tạo Trong nhiều năm học sinh học tếng Anh theo phương pháp truyền thống Việt Nam, phương pháp đến hai kĩ để làm viết, tập trung luyện ngữ pháp, từ vựng mà lãng quên kĩ thực hành giao tếp nghe, nói Theo nghiên cứu trạng lực tiếng Anh sinh viên sau tốt nghiệp đại học trường Việt Nam khả giao tếp tếng Anh kém, đối tượng sinh viên chuyên ngữ hai kĩ nghe nói khơng đạt u cầu [18] Với trạng chung dạy học tếng Anh nay, nhóm sinh viên tham gia thực điều tra nghiên cứu gặp nhiều khó khăn điều kiện học tập, môi trường học tâp, phương pháp dạy học góp phần khơng nhỏ đến kết kĩ hình thành trình học tập Một ngun nhân làm ảnh hưởng q trình nghe nói tếng Anh cách phát âm tếng Anh không đa phần người học Nhóm sinh viên có hạn chế sinh viên nói chung Thời gian học bậc học phổ thông, với thời lượng chương trình tải, thời gian học lớp không đủ để giáo viên dạy luyện âm cho học sinh, khung chương trình khơng có phần luyện âm nên học sinh học phát âm thông qua phần từ vựng Như kiến thức âm nguyên âm, phụ âm, âm khó, âm khơng có tếng mẹ đẻ khơng giới thiệu chương trình học bậc phổ thông Đây phần khuyết thiếu chương trinh liên tếp phổ thông bậc học tếp theo cao đẳng, đại học học nghề Phân I SO SANH ÂM TIÊNG TAY –THÁI VÀ ÂM TIẾNG VIỆT Tiếng Tày ngơn ngữ thuộc nhóm Tày- Thái la ngôn ngư cua cac dân tôc Tày , Thái, Nùng, Sán Chay, Giáy, Lào, Lự, Bố Y Hê thông ngư âm tiêng Tay Tiếng Tày phát âm rời theo âm tết (tếng) Cấu tạo âm tết tếng Tày theo năm thành tố: phụ âm đầu, phụ âm đệm, nguyên âm, âm cuối, điệu 11 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ âm đầu TT Phụ âm Phụ âm tiếng Việt Ví dụ tương ứng P p Pi (năm), Pút (phổi) ph B b Bó (mỏ) F ph Phon (vơi) pj P đọc mềm hóa Pjai (ngọn), Pjàng (nói dối) phj Ph đọc mềm hóa Phjải (đi bộ) bj B đọc mềm hóa Bjóc (hoa) M m mj m đọc mềm hóa 10 T t ta tái (ông bà ngoại) 11 th th Thả (đợi), thiêng (cái lều) 12 Đ đ Đảy (được), Đán (vách đá) 13 D d Da (thuốc), Rên (rét) 14 N n Nòn (nằm ngủ) 15 X x Xăm (bèo dâu) 16 L l Lao (sợ), Lả (muộn) 17 ch ch Chạn (lười) 18 nh nh Nháng (to) 19 C c Càm(bước) 20 G g (chỉ có từ mượn tiếng Việt) 21 H h Hả (năm) 22 sl 23 ng Pha (vách), Phan (gọt) Mà (về) Mjầu (trầu không) Slon slư (học chữ) ng Ngám (vừa) Hai chữ W Z dùng để ghi âm địa phương 12 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Âm đệm (phụ âm đệm) Tiếng Tày có âm đệm w chữ viết thành u o Ví dụ: quang (con nai); khoen (treo) Nguyên âm vần: TT Nguyên Nguyên âm tiếng âm Việt tương ứng Ví dụ I I Y (bắt chước), Mi (gấu) Ê Ê Đế (đã từ lâu) E E Te(nó) iê(ya, Iê Tía (địu), khiêng (cái thớt) ia, yê) Ư Ư Mử (mợ), Tứn (mọc) Ơ Ơ Nớ (nhé) Â Â Phân (mưa) ươ Ươ Đửa (mệt), Lương (vàng) U U Tu (cửa), Mu (lợn) 10 Ơ Ơ Thơng (túi) 11 Lua (đóm) 12 A A Ta(sơng) 13 Ă Ă Ăn (cái, chiếc) 14 O O Co (cây)  Phụ âm bán âm cuối TT Phụ âm Phụ âm tiếng Việt Ví dụ cuối tương ứng P P Háp (gánh) T T Thiết (tếc) c (ch) c ; ch Bác (chặt, chém) 13 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn M M Ám (miếng) N N Án (đếm) ng ng; nh Tàng (đường), Tịnh (nghe) Bán nguyên âm cuối: TT Bán Bán nguyên âm Ví dụ nguyên tiếng Việt tương âm ứng i/y I Thỏi (dãy), Đây (tốt) u/o U Xoán (chui, rúc); Khúy (cưỡi) Ư Bâư (lá, bức) Thanh điệu: Thanh cao ngang khoang khơng dấu- ví dụ: ma (con chó) Thanh huyền pàn dấu huyền- mà (về, lại) Thanh sắc pắc dấu sắc – má (ngâm) Thanh hỏi thỏi dấu hỏi – mả (lớn) Thanh nặng lộm dấu nặng – mạ (ngựa) Thanh lửng lương dấu_ để nguyên âm – ma (ảo giác) Thanh ngã dấu ngã Thanh khơng có tếng Tày, cần thiết dùng để ghi từ vay mượn tếng Việt Ví dụ: nghĩa Phân II 14 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHÂN TICH CÂU HỎI ĐIÊU TRA VA CAC DƯ LIÊU NGHIÊN CƯU I Phân tich câu hỏi điêu tra âm tiêng Anh Phân tich câu hỏi điêu tra nguyên âm tiêng Anh Tông hơp tư 200 phiêu điêu tra sinh viên người dân tộc thiểu số bao gồm dân tôc Tay, Nùng, Thái trường ĐH CNTT, ĐHKH, ĐHSP 80 60 Âm Âm sai 40 20 Category Category Category Category Category 1: /ɪ e ʌ æ ɒ ʊ ə/ Category 2: / ɪ-i:/,/e-æ/, /ɒɔ:/, /ʊ-u:/, /ə-ɜ:/,/ʌɑ:/ Category 3: / eɪ aɪ ɔɪ ʊə aʊ / Category 4: /ɪə eə əʊ/ Trên 70% sinh viên nhầm lẫn âm tếng Anh thông qua phiêu điêu tra nguyên âm dan trai toan bô Các lôi 19 âm nguyên âm Sinh viên không nhân diên , phân biêt đươc đăc điêm âm tên g Anh cần nhận diện, phân biệt xác âm /ɪ e ʌ æ ɒ ʊ ə/đã gặp nhiều khó khăn đa phần sinh viên không chắn lựa chọn phương án trả lời Đặc biệt với âm, cặp âm gần giống bao gồm cặp âm ngắn dài / ɪ-i:/,/e-æ/,/ɒ-ɔ:/,/ʊ-u:/, /ə-ɜ:/,/ʌ- ɑ:/ lại trở ngại khó khăn lớn Sinh viên khơng thể khẳng định đâu âm đúng, âm sai, có nhiều trường hợp cho hai âm gần giống đọc đúng, 15 phát âm theo cách Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Thông thường người học phát âm âm ngắn /ɪ e ʌ æ ɒ ʊ ə/ phát âm theo âm chuẩn người xứ khó thực Đối với nguyên âm đôi sinh viên trả lời khoảng 40% với âm / eɪ aɪ ɔɪ ʊə aʊ /, 20% với âm /ɪə eə əʊ/ Sự nhầm lẫn nguyên âm đôi với xảy tất âm đôi, để người học phân biệt âm, phát âm theo âm chuẩn người xứ cần có chiến lược học lại âm thực hành thường xuyên Phân tich câu hỏi điêu tra âm phụ âm tiêng Anh Phiếu điều tra 24 phụ âm có kết tương tụ âm nguyên âm, độ sai nhận diện âm phụ âm dao động khoảng 30-40% Người trả lời có nhầm lẫn lựa chọn phương án trả lời, đặc biệt âm phụ âm khơng có ngơn ngữ mẹ đẻ có âm giống âm thực chất cách phát âm hoàn toàn khác biệt Các cặp âm thường xuyên bị nhầm lẫn nhận diện mặt âm phân biệt từ gần giống / p –b/, /t-d/, /k-g/, /f-v/, /s-z/ Các âm khó người tham gia điều tra mắc lỗi lựa chọn /s/ thay cho âm /ʃ/, phận biệt âm /z, ʒ, ʤ/; âm /θ, ð, ŋ, k, p, r, t, x / có âm tếng Việt phát âm hoàn toàn khác tếng Việt tếng dân tộc thiểu số Việt Nam II Phân tich kêt lỗi âm tiêng Anh qua thu âm Thu âm: Số lượng: 50 sinh viên Sinh viên đọc đoạn văn nói theo đoạn văn gợi ý chủ đề thân gia đình với số lượng khoảng 10-15 câu Trong thu âm, sinh viên yêu cầu sử dụng số từ đa âm tết để nhóm nghiên cứu kiểm tra hầu hết âm, đặc biệt âm khơng có ngơn ngữ mẹ đẻ, âm khó Dựa kết thu âm 50 sinh viên kết thu cụ thể sau: Nguyên âm: 16 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 70% người nói phát âm khơng đung âm ngun âm / ɪ e ʌ æ ɒ ʊ ə i: ɔ: u: ɜ: ɑ: eɪ aɪ ɔɪ ɪə eə ʊə əʊ aʊ/ nhầm lẫn âm với Sự nhầm lẫn âm thể rõ điển hình cặp âm ngắn dài ví dụ cặp âm / ʌ - ɑ:/, / ɒ- ɔ:/, / ɪi:/,đây lỡi phổ biến điển hình với người học tếng Anh Việt Nam Khi nói từ ‘father, are’ người học chuyển từ âm /ɑ:/ sang âm /ʌ/ Tương tự vây nói từ ‘tall’, âm /ɔ:/ âm nguyên âm dài thi lại bị rút ngắn lại thành âm /ɒ/ Tiếp theo từ ‘free’ /fri:/ có âm nguyên âm dài /i:/ chuyên thành âm ngắn Bên cạnh cặp âm ngắn dài, người nói nói sai âm phát âm từ ‘guitar’- /gɪ’tɑ:r/ thành /‘gɪtər/; ‘hope’- /həʊp/ chuyển thành /hơp/ âm tếng Việt Ngun nhân người nói nhầm lẫn âm dẫn đến phát âm sai thu âm người học không nắm kiến thức phát âm âm riêng lẻ đọc từ chưa chuẩn nên nói tếng Anh nhầm lẫn phát âm sai Phụ âm: Âm phụ âmphát âm Âm Âm sai s √ √ z √ √ t √ √ Không phát âm k √ l √ ð √ √ ʃ √ ʤ √ n √ 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN √ http://www.lrc.tnu.edu.vn - Các phụ âm nằm vị trí cuối từ bao gồm /s, z, t, k, st ,l, ʃ, ʤ,n, ð/ bị lược bỏ không phát âm nói Đối với từ danh từ thi người nói khơng phân biệt số số nhiều cách làm rõ âm đuôi /s/ /z/ từ ‘years’, ‘Maths’, ‘friends’, ‘subjects’ Còn với loại từ lại ‘tall’, ‘help’, ‘English’, ‘college’, ‘like’, ‘last’, ‘black’, ‘best’, ‘thin’, father, mother, brother’ âm cuối quan trọng góp phần giúp cho người nghe hiểu ý người nói trình bày tránh việc hiểu sai ý định người nói Trọng âm từ câu Trọng âm từ câu thành viên tham gia thu âm có kết gần giống Kết điều tra cho thấy trọng âm từ ‘father’, ‘brother’, ‘English’, ‘University’, ‘Mathemetcs’ ‘favourite’ sai trọng âm âm tết 2, Các từ ‘father’, ‘brother’, ‘English’ đánh trọng âm vào âm tết thứ hai thực tế trọng âm nằm âm tết thứ Còn từ ‘University’, ‘Mathemetics’ ‘favourite’ trọng âm nằm âm tết thứ người nói lại đánh trọng âm vào âm tết đầu tên Ngữ điệu rõ trình nói Người nói nắm kiến thức ngữ điệu câu lúc nói, trình bày khơng theo quy tắc định Vì thu âm phần trình bày cá nhân khơng phải vấn , ngư điêu noi đươc thê hiên dang câu trân thuât Tuy nhiên noi người nói trình bày cách tự phát, ngư điêu lên va xuông theo y kiên chu quan cua minh khơng xác theo âm tiếng Anh ngôn ngữ Anh Kêt luân chung: Căn cư vao kêt qua điêu tra vê âm nguyên âm , âm phu âm v kết thu âm cho thây nhom hoc la sinh viên dân tôc cua cac trương đai hoc đươc lưa chon nghiên cưu co kiên thưc rât han chê vê âm ban têng anh Đây la môt nguyên nhân chinh dân tơi tnh tran g phat âm têng Anh sai , không theo môt nguyên tăc nao Bên canh đo co cac yêu tô khach quan , chủ quan ảnh hưởng chung trình học , thưc hanh luyên âm cung thưc hanh ky giao têp têng Anh 18 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Dưa http://www.lrc.tnu.edu.vn vào kết phân tch , chương trinh luyên âm têng Anh phu hơp vơi nhom sinh viên đê tai nghiên cưu đa nghiên cưu lưa chon nôi dung phu hơ p vơi đôi tương hoc K ÊT L UÂN Đê tai tâp trung nghiê n cưu thưc trang phát âm tếng Anh sin h viên dân tôc môt trương Đai hoc cua Đai hoc Thai Nguyên , tìm hiểu nguyên n hân khach quan, chủ quan trạng , thiêt chương trinh luyên âm danh cho nhom sinh viên người dân tộc Tày , Nùng Chương trinh luyên âm chia hai phân chính, luyên âm nguyên âm va luyên âm phu âm Trong môi bai hoc hoc đươc học cách phát âm âm , thưc hanh luyên tâp nhiêu hoat đông khac nhau, mưc đô hoat đông tư tăng dân tư dê đên kho giup hoc co điêu kiên , thơi gian thich nghi, tích lũy kiến thức , thưc hanh hiêu qua Trên nôi dung nghiên cưu cua đê tai môt kêt luân ban đươc đưa sau: 19 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Thưc hanh luyên âm la môt hoat đông giư vi tri quan trong th ực hành kỹ noi têng Anh , hoạt động giao tếp Luyên âm tôt se la công cu hô trơ cho viêc hinh phat triên kỹ kh ác nghe , nói, thuyêt trinh , giao têp Phương phap day hoc giao têp, lây hoc lam trung tâm phương phap hiêu qua đươc ap dung phô biên day la môt , học ngoại ngữ Trong hoc luyên âm , hoc đươc khu yên khich sư dung phương phap hiêu qua đê biên trình đào tạo thành trình tự đào tạo , nâng cao chât lương hoc tâp cua ban thân Tô chưc cac hoat đông hoc tâp ngoai ngư noi chung luyện âm nói riêng nhăm phát huy tnh tch cưc, chủ động, nâng cao nưa vai tro chủ thể người học Mục đính q trình học ngoại ngữ hình thành lưc giao têp Đê đat hiêu qua cao qua trinh hoc luyên âm , viêc lưa chon giao trinh , chương trinh phu hơp kha c mỗi người học quan trọng Thiêt chương trình luyện âm phải tến hành dựa sở khoa học bao gôm ly luân , thưc tên nhăm đam bao chương trinh thiêt phù hợp với đối tượng , điêu kiên, hoàn cảnh thực tễn Thưc tê day luyên âm cho hoc sinh , sinh viên hiên chưa thưc sư coi thơi lương chương trinh học ngoại ngữ bậc phổ thông , trương chuyên nghiêp không đu đê thưc hanh cac ky luyện âm Do vây cac hoat đông luyên âm hâu không thưc hiên đươc , tình trang sinh viên , hoc sinh phat âm sai rât phô biên Hạn chế nà y đa anh hương lơn đên kêt qua học tập ngoại ngữ Đê khăc phuc kho khăn cân co sư đôi mơi giang day ngoai ngư , kêt hơp giưa thơi gian hoc lơp thời gian tự học sinh viên lựa chọn chương trình phù hợp Mơt điêm chung cua nhom sinh viên dân tôc đa đên tư cac vung miên co điêu kiên sơng va điêu kiên học tập khó khăn đa anh hươ ng đên qua trinh hoc tâp ngoại ngữ Bên canh đo anh hương têng dân tôc , têng Viêt cang mang lại nhiều hạn chê vơi nhom sinh viên bắt đầu học tếng nước với hệ thống ngữ âm hoàn toàn khác Vì người học cần có tư vấn , hương dân vê phương phap hoc 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn tâp hiêu qua , lưa chon giao trinh phu hơp để người họcphát huy khả học ngoại ngữ đáp ứng mặt chung xã hội Mục đích q tình luyện âm hình thành cho người học khả phat âm đung , tên tơi phat âm chuân theo âm Anh hay Mỹ , hình thành kỹ kỹ xảo để áp dụng thưc hanh ky noi , đăc biêt hoc vận dụng vào thực tế giao tếp tình Nhăm nâng cao tnh tch cưc thưc hanh hoc p hát âm , luyên âm têng anh cua sinh viên, viêc cung câp thông cac dang tập thực hành lên lơp cân thiêt Sư dung hiêu qua thơi gian tư đê cung cô , nâng cao ky , kỹ xảo kêt hơp vơi cac phươn g tên day va hoc bao gôm phương tên lơp va phương tên cua hoc kêt hơp phương tên giao viên đưa 21 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA NGOAI NGƯ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học trực thuộc. .. khó khăn luyện phát âm tiếng Anh sinh viên dân tộc thiểu số số trường đại học ĐH Thái Nguyên, từ xây dựng chương trình tự học luyện âm cho sinh viên phù hợp với đặc điểm người học đặc điểm vùng... nói tếng Anh qua việc học luyện âm Kết nghiên cứu: - Nghiên cứu trạng phát âm tếng Anh nhóm sinh viên dân tộc Tày, Nùng học tập số trường Đại học Thái Ngun - Tổng hợp, phân tích lỡi phát âm, nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế chương trình phát âm tiếng anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc đại học thái nguyên , Thiết kế chương trình phát âm tiếng anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc đại học thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn