XÁC ĐỊNH NHỮNG MÔ HÌNH PHÙ HỢP NHẤT ĐỂ MÔ TẢ QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia) Ở KHU VỰC ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG

79 110 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 16:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐỒN THỊ THỦY XÁC ĐỊNH NHỮNG MƠ HÌNH PHÙ HỢP NHẤT ĐỂ MƠ TẢ Q TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THƠNG BA LÁ (Pinus keysia) Ở KHU VỰC ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐỒN THỊ THỦY XÁC ĐỊNH NHỮNG MƠ HÌNH PHÙ HỢP NHẤT ĐỂ MƠ TẢ Q TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus Keysia) Ở KHU VỰC ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG Ngành : Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn : PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 LỜI CẢM TẠ Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo quy trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM Nhân dịp tác giả xin gởi lời cảm ơn đến: + Xin cảm ơn ba mẹ, người tạo nuôi tác giả khôn lớn dạy dỗ để có ngày hơm Cảm ơn anh chị động viên, giúp đỡ tác giả mặt để vượt qua khó khăn đời sinh viên + Tác giả xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu nhà trường, thầy cô trường thầy mơn Quản lí tài ngun rừng tận tụy giảng dạy tác giả suốt bốn năm học trường để có thêm kiến thức chuyên môn kỹ mềm sống + Nhân dịp tác giả xin cảm ơn thầy PGS.TS Nguyễn Văn Thêm người tận tâm giúp đỡ tác giả suốt trình làm bài, sử lí số liệu hồn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp + Tác giả xin cảm ơn cán bộ, người dân huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện giúp đỡ tác giả lấy số liệu địa phương Cuối cùng, hoàn thành đề tài tốt nghiệp, tác giả xin chân thành cảm ơn người bạn, người thương yêu, quan tâm, giúp đỡ tác giả suốt thời gian làm đề tài sống i TÓM TẮT Đề tài “ Xác định mơ hình phù hợp để mơ tả q trình sinh trưởng rừng thông ba ( Pinus keysia) khu vực Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng” thực Huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng Thời gian nghiên cứu từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2012 Mục tiêu đề tài ứng dụng mơ hình thống kê phù hợp để mơ tả q trình sinh trưởng rừng tự nhiên thông ba (Pinus keysia) Để giải mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp thông thường điều tra rừng lâm học.Kết nghiên cứu rằng, sinh trưởng rừng thông ba (Pinus keysia) giai đoạn 30 tuổi khu vực Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng mơ tả gần hàm Korf Sinh trưởng đường kính thân Thông ba thay đổi rõ rệt theo tuổi Thời điểm xuất ZDmax cấp đất I-II tuổi Vì thế, tuổi thời kỳ đường kính thân Thơng ba chuyển từ giai đoạn sinh trưởng nhanh sang giai đoạn sinh trưởng chậm Sinh trưởng đường kính thân Thơng ba thay đổi rõ rệt theo cấp đất Tốc độ sinh trưởng đường kính giai đoạn 30 tuổi cấp đất I lớn cấp đất II tương ứng 1,14 lần Sinh trưởng chiều cao thân Thông ba thay đổi rõ rệt theo tuổi Thời điểm xuất ZHmax cấp đất I tuổi 4, cấp đất II tuổi 4, cấp trung bình tuổi Vì thế, tuổi thời kỳ chiều cao thân Thông ba chuyển từ giai đoạn sinh trưởng nhanh sang giai đoạn sinh trưởng chậm Sinh trưởng chiều cao thân Thông ba thay đổi rõ rệt theo cấp đất Tốc độ sinh trưởng chiều cao giai đoạn 30 tuổi cấp đất I lớn cấp đất II tương ứng 1,13lần Sinh trưởng thể tích thân Thông ba thay đổi rõ rệt theo tuổi Thời điểm xuất ZVmax Vmax cấp đất I II tuổi 30 Tốc độ sinh trưởng thể tích giai đoạn 30 tuổi cấp đất I lớn cấp đất II tương ứng 1,13lần ii MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ i  TÓM TẮT .ii  MỤC LỤC iii  NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT v  DANH SÁCH CÁC BẢNG vi  DANH SÁCH CÁC HÌNH ix  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề : 1  1.2.Mục tiêu nghiên cứu: 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu: 3  1.4 Ý nghĩa đề tài 3  Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4  2.1 Đối tượng nghiên cứu 4  2.2 Nội dung nghiên cứu 4  2.3 Phương pháp nghiên cứu 4  2.3.1 Cơ sở phương pháp luận 4  2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 5  2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 5  2.3.4 So sánh khác biệt đặc trưng sinh trưởng D, H V thân thông ba chúng mô tả hàm khác 7  2.3.5 Công cụ xử lý số liệu 8  Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 9  3.1 Mơ hình sinh trưởng đường kính thân thơng ba 9  3.1.1 mô hình sinh trưởng đường kính thân thơng ba cấp đất I : 9  3.1.2 Mơ hình sinh trưởng đường kính rừng Thơng ba cấp đất II 12  iii 3.1.3 Mơ hình sinh trưởng đường kính bình qn rừng Thơng ba 15  3.1.4 Chọn mơ hình mơ tả đường kính thân rừng Thông ba 19  3.2 Mơ hình sinh trưởng chiều cao thân thơng ba 20  3.2.1 Mô hình sinh trưởng chiều cao thân Thơng ba cấp đất I 20  3.2.2 Mơ hình sinh trưởng chiều cao thân Thông ba cấp đất II 24  3.2.3 Mơ hình sinh trưởng chiều cao bình qn rừng Thơng ba 27  3.2.4 Chọn mơ hình thích hợp để mơ tả chiều cao rừng Thông ba 30  3.3 Mơ hình sinh trưởng thể tích thân thông ba 31  3.4 Sinh trưởng đường kính, chiều cao thể tích thân thông ba 34  3.4.1 Sinh trưởng đường kính thân Thơng ba cấp đất 34  3.4.2 Sinh trưởng chiều cao thân Thông ba cấp đất 39  3.4.3 Sinh trưởng thể tích thân Thông ba cấp đất 44  Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48  4.1 Kết luận 48  4.2 Kiến nghị 49  TÀI LỆU THAM KHẢO 50  PHỤ LỤC 51  iv NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên gọi đầy đủ A (năm) Tuổi cây, quần thụ lâm phần Sum(Ytn-Ylt)^2 Tổng bình phương sai lệch giá trị lý thuyết giá trị hay Sum()^2 thực nghiệm DF Độ tự F Thống kê F R2 R r Hệ số xác định hệ số tương quan SSR Tổng bình phương sai lệch (Sum of Squared Residuals) MAE Sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error) MAPE Sai số tuyệt đối trung bình theo phần trăm (Mean Absolute Percent Error) Max Min lớn nhỏ v DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Mô hình D-A rừng Thơng cấp đất I làm phù hợp với hàm Korf, Schumacher, Gompertz, Kosun-Strand 9  Bảng 3.2 Tương quan D-A rừng Thông cấp đất I làm phù hợp với hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 10  Bảng 3.3 Đường kính bình qn Thông ba cấp đất I xác định hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 10  Bảng 3.4 Mơ hình D-A Thơng ba cấp đất II làm phù hợp với hàm Korf, Schumacher, Gompertz, Kosun-Strand Drakin-Vuevxki 12  Bảng 3.5 Tương quan D-A rừng Thông cấp đất I làm phù hợp với hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 13  Bảng 3.6 Đường kính bình qn Thơng ba cấp đất I xác định hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 13  Bảng 3.7 Đường kính bình qn theo hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand .16  Bảng 3.8 Tương quan H-A rừng Thông cấp đất I làm phù hợp với hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 16  Bảng 3.9 Đường kính bình qn Thơng ba xác định hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand .17  Bảng 3.10 Đường kính bình qn rừng Thông ba cấp đất 19  Bảng 3.11 Mơ hình H-A Thơng ba cấp đất I làm phù hợp với hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 21  Bảng 3.12 Tương quan H-A rừng Thông cấp đất I làm phù hợp với hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 21  Bảng 3.13 Đường kính bình qn Thơng ba cấp đất I xác định hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 22  vi Bảng 3.14 Mơ hình H-A Thơng ba cấp đất II làm phù hợp với hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 24  Bảng 3.15 Tương quan H-A rừng Thông cấp đất I làm phù hợp với hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 24  Bảng 3.16 Đường kính bình quân Thông ba cấp đất I xác định hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 25  Bảng 3.17 Chiều cao bình quân Thông ba hàm theo hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 27  Bảng 3.18 Tương quan H-A rừng Thông cấp đất I làm phù hợp với hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 27  Bảng 3.19 Đường kính bình qn Thơng ba xác định hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand 28  Bảng 3.20 Chiều cao bình quân Thông ba xác định hàm Korf, Schumacher, Gompertz Kosun-Strand .30  Bảng 3.21 Mơ hình V-A Thơng ba làm phù hợp với hàm Korf 32  Bảng 3.22 Tương quan V-A Thông ba cấp đất làm phù hợp với hàm Korf 32  Bảng 3.23 Tương quan V-A Thông ba cấp đất làm phù hợp với hàm Korf: .33  Bảng 3.24 Qúa trình sinh trưởng đường kính thân Thơng ba cấp đất I DI = 120*exp(-8,35433*A^-0,56161) 35  Bảng 3.25 Qúa trình sinh trưởng đường kính thân Thông ba cấp đất II DII = 120*exp(-8,208745*A^-0,528986) 36  Bảng 3.26 Qúa trình sinh trưởng đường kính bình qn Thơng ba khu vực Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng 37  Bảng 3.27: Những đặc trưng sinh trưởng đường kính thân Thơng ba cấp đất khác Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng 38  Bảng 3.28: Qúa trình sinh trưởng chiều cao thân Thơng ba cấp đất I 40  Bảng 3.29: Qúa trình sinh trưởng chiều cao thân Thơng ba cấp đất II 41  vii Bảng 3.30: Qúa trình sinh trưởng chiều cao bình qn Thơng ba khu vực Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng 42  Bảng 3.31 Những đặc trưng sinh trưởng chiều cao thân Thông ba cấp đất khác Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng 43  Bảng 3.32 Những đặc trưng sinh trưởng thể tích thân cấp đất I 44  Bảng 3.33 Qúa trình sinh trưởng thể tích thân Thơng ba cấp đất II .45  Bảng 3.34 Qúa trình sinh trưởng thể tích thân bình qn Thơng ba khu vực Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng 46  viii 2.3 Hàm Gompertz: Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: H' Independent variable: A' Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.799473 0.0481997 16.5867 0.0000 Slope -0.0658716 0.00262366 -25.1068 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 7.92748 7.92748 630.35 0.0000 Residual 0.326985 26 0.0125763 Total (Corr.) 8.25447 27 Correlation Coefficient = -0.979993 R-squared = 96.0387 percent Standard Error of Est = 0.112144 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between H' and A' The equation of the fitted model is H' = 0.799473 - 0.0658716*A' 53 2.4 Hàm Korsun-Strand: Polynomial Regression Analysis Dependent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Val CONSTANT 5.04227 0.261065 19.3142 0.00 A 0.169801 0.035882 4.7322 0.00 A^2 0.0177927 0.00106227 16.7497 0.00 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Val Model 1076.93 538.463 5022.80 0.00 Residual 2.6801 25 0.107204 Total (Corr.) 1079.61 27 R-squared = 99.7518 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.7319 percent Standard Error of Est = 0.32742 Mean absolute error = 0.220412 Durbin-Watson statistic = 0.521326 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between D and A The equation of the fitted model is D = 5.04227 + 0.169801*A + 0.0177927*A^2 54 Phụ lục Phân tích hồi quy tương quan D-A rừng Thông ba cấp đất II theo mơ hình Korf, Schumacher, Gompertz, Korsun-Strand 3.1 Hàm Korf: Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: D Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 2.1052 0.00153175 1374.38 0.0000 Slope -0.528986 0.000564323 -937.381 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 3.05058 3.05058 878683.12 0.0000 Residual 0.0000902657 260.00000347176 Total (Corr.) 3.05067 27 Correlation Coefficient = -0.999985 R-squared = 99.997 percent Standard Error of Est = 0.00186327 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between D and A The equation of the fitted model is D = 2.1052 - 0.528986*A 3.2 Hàm Schumacher: Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: D Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 2.1052 0.00153175 1374.38 0.0000 Slope -0.528986 0.000564323 -937.381 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 3.05058 3.05058 878683.12 0.0000 Residual 0.0000902657 260.00000347176 Total (Corr.) 3.05067 27 Correlation Coefficient = -0.999985 R-squared = 99.997 percent Standard Error of Est = 0.00186327 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between D and A The equation of the fitted model is D = 2.1052 - 0.528986*A 55 3.3 Hàm Gompertz: Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: D' Independent variable: A' Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 1.24282 0.0365444 34.0086 0.0000 Slope -0.0879777 0.00198923 -44.2271 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 14.1411 14.1411 1956.04 0.0000 Residual 0.187966 26 0.00722948 Total (Corr.) 14.3291 27 Correlation Coefficient = -0.993419 R-squared = 98.6882 percent Standard Error of Est = 0.0850263 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between D' and A' The equation of the fitted model is D' = 1.24282 - 0.0879777*A' 56 3.4 Hàm Korsun-Strand: Polynomial Regression Analysis Dependent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT 5.55343 0.249867 22.2256 0.0000 A 0.220206 0.0343428 6.41199 0.0000 A^2 0.0193776 0.0010167 19.0593 0.0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 1385.88 692.938 7056.12 0.0000 Residual 2.45509 25 0.0982038 Total (Corr.) 1388.33 27 R-squared = 99.8232 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.809 percent Standard Error of Est = 0.313375 Mean absolute error = 0.220853 Durbin-Watson statistic = 0.440698 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between D and A The equation of the fitted model is D = 5.55343 + 0.220206*A + 0.0193776*A^2 57 Phụ lục Số liệu thực nghiệm chiều cao thân Thông ba 30 tuổi cấp đất I, II khu vực Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng A (năm) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Chiều cao bình qn rừng Thơng ba cấp đất: I II Bình quân 5,0 4,1 4,6 8,4 7,4 7,9 11,4 9,7 10,6 13,9 12,0 13,0 16,2 13,9 15,1 18,1 15,6 16,9 19,9 17,2 18,6 21,4 18,5 20,0 22,8 19,8 21,3 24,0 20,9 22,5 25,2 21,9 23,6 26,2 22,8 24,5 27,2 23,7 25,5 28,0 24,5 26,3 58 Phụ lục Phân tích hồi quy tương quan H-A rừng Thông ba cấp đất I theo mơ hình Korf, Schumacher, Gompertz, Korsun-Strand 5.1 Hàm Korf: Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: H' Independent variable: A' Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 1.68525 0.00749447 224.866 0.0000 Slope -0.485539 0.0027611 -175.85 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 2.57005 2.57005 30923.07 0.0000 Residual 0.00216089 26 0.000083111 Total (Corr.) 2.57221 27 Correlation Coefficient = -0.99958 R-squared = 99.916 percent Standard Error of Est = 0.00911652 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between H' and A' The equation of the fitted model is H' = 1.68525 - 0.485539*A' 59 5.2 Hàm Schumacher: Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: H Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 1.71382 0.00686547 249.629 0.0000 Slope -0.493133 0.00252937 -194.963 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 2.65107 2.65107 38010.57 0.0000 Residual 0.00181339 26 0.0000697456 Total (Corr.) 2.65288 27 Correlation Coefficient = -0.999658 R-squared = 99.9316 percent Standard Error of Est = 0.00835138 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between H and A The equation of the fitted model is H = 1.71382 - 0.493133*A 5.3 Hàm Gompertz: Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: H' Independent variable: A' Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.979478 0.0330044 29.6772 0.0000 Slope -0.116457 0.00179653 -64.8231 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 24.778 24.778 4202.03 0.0000 Residual 0.153314 26 0.00589667 Total (Corr.) 24.9313 27 Correlation Coefficient = -0.996921 R-squared = 99.3851 percent Standard Error of Est = 0.0767898 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between H' and A' The equation of the fitted model is H' = 0.979478 - 0.116457*A' 60 5.4 Hàm Korsun-Strand: Polynomial Regression Analysis Dependent variable: H' Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT -0.804589 0.0385068 -20.8948 0.0000 A' 2.0826 0.0336191 61.9471 0.0000 A'^2 -0.256185 0.00699024 -36.6489 0.0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 8.39299 4.19649 18869.52 0.0000 Residual 0.00555989 25 0.000222395 Total (Corr.) 8.39855 27 R-squared = 99.9338 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.9285 percent Standard Error of Est = 0.0149129 Mean absolute error = 0.0112403 Durbin-Watson statistic = 0.775272 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between H' and A' The equation of the fitted model is H' = -0.804589 + 2.0826*A'-0.256185*A'^2 61 Phụ lục Phân tích hồi quy tương quan H-A rừng Thông ba cấp đất I theo mơ hình Korf, Schumacher, Gompertz, Korsun-Strand 6.1 Hàm Korf: Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: H Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 1.7341 0.00317468 546.227 0.0000 Slope -0.543704 0.00116961 -464.859 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 3.22269 3.22269 216094.10 0.0000 Residual 0.000387748 26 0.0000149134 Total (Corr.) 3.22308 27 Correlation Coefficient = -0.99994 R-squared = 99.988 percent Standard Error of Est = 0.00386178 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between H and A The equation of the fitted model is H = 1.7341 - 0.543704*A 62 6.2 Hàm Schumacher: Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: H' Independent variable: A' Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 1.78156 0.00474892 375.15 0.0000 Slope -0.620353 0.00174959 -354.571 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 4.19538 4.19538 125720.46 0.0000 Residual 0.000867638 26 0.0000333707 Total (Corr.) 4.19625 27 Correlation Coefficient = -0.999897 R-squared = 99.9793 percent Standard Error of Est = 0.00577674 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between H' and A' The equation of the fitted model is H' = 1.78156 - 0.620353*A' 6.3 Hàm Gompertz: Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: H' Independent variable: A' Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.847155 0.0411607 20.5816 0.0000 Slope -0.0844208 0.00224051 -37.6793 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 13.0208 13.0208 1419.73 0.0000 Residual 0.238454 26 0.00917131 Total (Corr.) 13.2593 27 Correlation Coefficient = -0.990967 R-squared = 98.2016 percent Standard Error of Est = 0.0957669 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between H' and A' The equation of the fitted model is H' = 0.847155 - 0.0844208*A' 63 6.4 Hàm Korsun-Strand: Polynomial Regression Analysis Dependent variable: H' Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT -0.804589 0.0385068 -20.8948 0.0000 A' 2.0826 0.0336191 61.9471 0.0000 A'^2 -0.256185 0.00699024 -36.6489 0.0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 8.39299 4.19649 18869.52 0.0000 Residual 0.00555989 25 0.000222395 Total (Corr.) 8.39855 27 R-squared = 99.9338 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.9285 percent Standard Error of Est = 0.0149129 Mean absolute error = 0.0112403 Durbin-Watson statistic = 0.775272 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between H' and A' The equation of the fitted model is H' = -0.804589 + 2.0826*A'-0.256185*A'^2 64 Phụ lục Số liệu thực nghiệm thể tích thân Thơng ba 30 tuổi cấp đất I, II khu vực Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng A (năm) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Thể tích thân Thông ba từ 4-30 tuổi cấp đất: I II Bình quân 0,001215 0,000825 0,00102 0,009451 0,006186 0,007819 0,031547 0,020469 0,026008 0,071179 0,046225 0,058702 0,129125 0,084239 0,106682 0,204469 0,134199 0,169334 0,295506 0,195227 0,245367 0,400266 0,266207 0,333237 0,51679 0,345964 0,431377 0,64325 0,433361 0,538306 0,778008 0,527348 0,652678 0,919621 0,626971 0,773296 1,066837 0,731383 0,89911 1,218575 0,839835 1,029205 Phụ lục Phân tích hồi quy tương quan H-A rừng Thông ba cấp đất I , II theo theo hàm Korf: 65 8.1 Cấp đất I: Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: Col_4 Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 3,09318 0,00248713 1243,67 0,0000 Slope -0,541849 0,000916306 -591,341 0,0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Val Model 3,20074 3,20074 349683,61 0,00 Residual 0,000237984 260,00000915324 Total (Corr.) 3,20098 27 Correlation Coefficient = -0,999963 R-squared = 99,9926 percent Standard Error of Est = 0,00302543 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between Col_4 and A The equation of the fitted model is Col_4 = 3,09318 - 0,541849*A 66 8.2 Cấp đất II: Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: V Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 3,08504 0,00363716 848,198 0,0000 Slope -0,509669 0,00134 -380,35 0,0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Val Model 2,83184 2,83184 144666,34 0,00 Residual 0,00050895 26 0,000019575 Total (Corr.) 2,83235 27 Correlation Coefficient = -0,99991 R-squared = 99,982 percent Standard Error of Est = 0,00442436 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between V and A The equation of the fitted model is V = 3,08504 - 0,509669*A 67 ... sở để xây dựng lý thuy t quy luật sống chúng, mà để đánh giá tình trạng sống rừng, xây dựng tiêu kỹ thuật ni rừng khai thác rừng, phân tích đánh giá hiệu kỹ thuật lâm sinh kinh doanh rừng… Trong... đầy đủ A (năm) Tuổi cây, quần thụ lâm phần Sum(Ytn-Ylt)^2 Tổng bình phương sai lệch giá trị lý thuy t giá trị hay Sum()^2 thực nghiệm DF Độ tự F Thống kê F R2 R r Hệ số xác định hệ số tương quan... tác giả xác định tham số mơ hình hồi quy phi tuyến đại số ma trận Hiện ngành lâm nghiệp Lâm Đồng thi u nhiều thơng tin đặc tính lâm học rừng thơng ba lá, bao gồm thông tin quy luật biến đổi đường
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH NHỮNG MÔ HÌNH PHÙ HỢP NHẤT ĐỂ MÔ TẢ QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia) Ở KHU VỰC ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG, XÁC ĐỊNH NHỮNG MÔ HÌNH PHÙ HỢP NHẤT ĐỂ MÔ TẢ QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia) Ở KHU VỰC ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan