Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng TMĐT tại khu nghỉ dưỡng làng hành hương

121 114 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 23:21

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐO LƯỜNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI KHU NGHỈ DƯỠNG LÀNG HÀNH HƯƠNG - PILGRIMAGE VILLAGE LÊ THỊ QUỲNH ANH Huế, 1/2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐO LƯỜNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI KHU NGHỈ DƯỠNG LÀNG HÀNH HƯƠNG - PILGRIMAGE VILLAGE SINH VIÊN THỰC HIỆN: GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: LÊ THỊ QUỲNH ANH THS HỒ SỸ MINH LỚP: K47A QTKD THƢƠNG MẠI NIÊN KHÓA: 2013-2017 MÃ SV: 13K4021009 Huế, 1/2017 Lời Cảm Ơn Để hồn thành Khóa Luận Tốt Nghiệp năm học 20162017, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban chủ nhiệm Khoa Quản Trị Kinh Doanh, tập thể thầy cô giáo giảng viên môn Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại tâm huyết hướng dẫn, cung cấp kiến thức kỹ cần thiết suốt trình em tham gia học tập Trường Đại học Kinh tế Huế để vận dụng thời gian thực tế Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo anh chị nhân viên Pilgrimige Village tạo điều kiện cho em có hội tiếp cận với thực tế làm việc resort, tận tình dẫn giúp đỡ em thời gian làm việc Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy giáo Hồ Sỹ Minh quan tâm giúp đỡ chu đáo đị nh hướng cho em phương pháp làm việc tổng hợp kết thời gian thực tập cơng ty Mặc dù có nhiều cố gắng để thực Khóa Luận tốt nghiệp cách hoàn nh Tuy nhiên lần tiếp cận với thực tế làm việc cơng ty hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên Khóa Luận Tốt Nghiệp khơng thể tránh khỏi thiếu sót đị nh Vì vậy, em mong nhận góp ý quý thầy, q để báo cáo hồn nh Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Lê Thị Quỳnh Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng năm Sinh viên thực Lê Thị Quỳnh Anh MỤC LỤC Trang Phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, hình Danh mục ký hiệu chữ viết tắt Tóm tắt nghiên cứu PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Quy trình nghiên cứu Cấu trúc khóa luận .9 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .10 1.1 Cơ sở lý luận 10 1.1.1 Tổng quan khách sạn khách sạn nghỉ dưỡng .10 1.1.1.1 Tổng quan khách sạn kinh doanh khách sạn 10 1.1.1.2 Tổng quan khách sạn nghỉ dưỡng 16 1.1.2 Tổng quan thương mại điện tử 17 1.1.2.1 Khái niệm 17 1.1.2.2 Các loại hình giao dịch Thương mại điện tử 19 1.1.2.3 Lợi ích Thương mại điện tử 22 1.1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu ngồi nước ứng dụng thương mại điện tử hoạt động kinh doanh .25 1.1.3.1 Mô hình chấp nhận cơng nghệ (TAM - Technology Acceptance Model) 25 1.1.3.2 Mơ hình chấp nhận sử dụng thương mại điện tử (E-commerce Adoption Model_ e-CAM) 28 1.1.3.3 Xây dựng mơ hình lý thuyết, câu hỏi nghiên cứu giả thuyết .31 1.2 Cơ sở thực tiễn .32 1.2.1 Tình hình phát triển du lịch Việt Nam 32 1.2.2 Tình hình phát triển du lịch Tỉnh Thừa Thiên Huế 34 1.2.3 Ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp .35 1.2.3.1 Thông tin chung 35 1.2.3.2 Mức độ sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp .37 1.2.3.3 Các hình thức ứng dụng TMĐT 39 1.2.3.4 Tình hình vận hành website Thương mại điện tử 41 1.2.3.5 Hiệu ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp .43 CHƢƠNG 2: ĐO LƢỜNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI KHU NGHỈ DƢỠNG LÀNG HÀNH HƢƠNG PILGRIMAGE VILLAGE 44 2.1 Tổng quan Làng Hành Hương - Pilgrimage Village 44 2.1.1 Giới thiệu chung Làng Hành Hương - Pilgrimage Village 44 2.1.2 Vị trí 45 2.1.3 Phòng ở, Nhà hàng Bar .46 2.1.3.1 Phòng 46 2.1.3.2 Nhà hàng bar .48 2.1.4 Sơ đồ cấu tổ chức khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương 50 2.1.5 Chức năng, nhiệm vụ phận khách sạn .51 2.2 Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thương mại điện tử khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương - Pilgrimage Village 52 2.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu .52 2.2.1.1 Giới tính 53 2.2.1.2 Độ tuổi .53 2.2.1.3 Quốc tịch 54 2.2.1.4 Kênh thông tin mà khách hàng tiếp cận khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương 55 2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 56 2.2.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo tác động đến thái độ người dùng 56 2.2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Thái độ đặt phòng người dùng (PB) 57 2.2.2.3 Tổng hợp đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha 58 2.2.3 Kiểm định thang đo phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) 59 2.2.3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập 59 2.2.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc 63 2.2.3.3 Khẳng định mơ hình nghiên cứu .64 2.2.4 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố thái độ mua hàng người tiêu dùng 65 2.2.4.1 Xem xét mối quan hệ biến phụ thuộc biến độc lập 65 2.2.4.2 Mơ hình nghiên cứu 65 2.2.4.3 Kết tác động yếu tố thái độ mua hàng người dùng 66 2.2.4.4 Kết kiểm định giả thuyết 71 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHU NGHỈ DƢỠNG LÀNG HÀNH HƢƠNG - PILGRIMAGE VILLAGE 73 3.1 Nhóm giải pháp tính hữu ích 73 3.1.1 Cung cấp sản phẩm đa dạng, tăng cường kỹ thuật quảng cáo sản phẩm 73 3.1.2 Cập nhật kịp thời xác thơng tin liên quan đến sản phẩm 73 3.1.3 Đảm bảo lợi ích kinh tế (tiết kiệm tiền bạc), giảm thiểu chi phí cho khách hàng 74 3.1.4 Đảm bảo quy trình giao dịch đơn giản, an toàn thuận tiện .74 3.2 Nhóm giải pháp giảm thiểu rủi ro thông tin khách hàng 74 3.2.1 Bảo mật giao dịch 75 3.2.1.1 Mã hoá liệu 75 3.2.1.2 Chữ ký điện tử 75 3.2.1.3 Phong bì số (Digital Envelope) .76 3.2.1.4 Cơ quan chứng thực (Certificate Authority- CA) 76 3.2.2 Kiểm tra tính đắn chân thực thơng tin giao dịch .76 3.2.3 Lưu trữ liệu nhiều nơi với nhiều hình thức 77 3.2.4 Cài đặt phần mềm chống Virút công 77 3.2.5 Tham gia bảo hiểm 77 3.3 Nhóm giải pháp tính dễ sử dụng .78 3.4 Nhóm giải pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến sản phẩm dịch vụ 79 3.4.1 Mơ hình 5S .79 3.4.2 Mơ hình TQM .80 3.5 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 83 3.5.1 Phân khúc khách hàng để có chiến lược tiếp thị phù hợp .83 3.5.2 Giảm thiểu loại rủi ro liên quan đến Thương mại điện tử 83 3.5.3 Công tác tuyên truyền giáo dục .84 3.5.4 Kết hợp đồng thời công tác tiếp thị mạng với tiếp xúc trực tiếp người mua hàng 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Số lượng khách hàng 10 ngày (từ ngày 16/10 - 26/10) Bảng 2: Loại hình giao dịch thương mại điện tử 19 Bảng 3: Phân loại rủi ro người tiêu dùng .29 Bảng 4: Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch TMĐT qua năm 39 Bảng 5: Tỷ lệ doanh nghiệp sở hữu website phân theo lĩnh vực kinh doanh .40 Bảng 6: Đánh giá hiệu cơng việc bán hàng qua hình thức 41 Bảng 7: Các hình thức quảng cáo Website TMĐT .42 Bảng 8: Lịch trình xe buýt 46 Bảng 9: Thống kê mô tả độ tuổi 53 Bảng 10: Thống kê mô tả chéo độ tuổi giới tính 54 Bảng 11: Thống kê mô tả quốc tịch khách hàng .54 Bảng 12: Kênh thông tin mà khách hàng tiếp cận khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương 55 Bảng 13: Kiểm định độ tin cậy thang đo tác động đến thái độ người dùng 56 Bảng 14: Kiểm định độ tin cậy thang đo Thái độ đặt phòng người dùng .57 Bảng 15: Kiểm định độ tin cậy thang đo Thái độ đặt phòng người dùng sau loại biến 58 Bảng 16: Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 58 Bảng 17: Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến độc lập 59 Bảng 18: Các nhân tố 60 Bảng 19: Tổng hợp hệ số tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích 61 Bảng 20: Các nhóm nhân tố rút 62 Bảng 21: Kết phân tích nhân tố thang đo Thái độ đặt phòng người dùng 63 Bảng 22: Ma trận hệ số tương quan .65 Bảng 23: Kết phân tích hồi quy tác động yếu tố liên quan đên TMĐT vào thái độ mua hàng 67 Bảng 24: Kết phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu sau loại bỏ yếu tố không tác động đến thái độ người tiêu dùng 68 Bảng 25: Đánh giá phù hợp mơ hình 69 Bảng 26: Kiểm định phù hợp mơ hình 70 Bảng 27: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 71 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH Biểu đồ Biểu đồ 1: Loại hình doanh nghiệp .35 Biểu đồ 2: Lĩnh vực hoạt động 36 Biểu đồ 3: Các phương tiện toán điện tử chủ yếu .38 Biểu đồ 4: Tỷ lệ doanh nghiệp sở hữu website qua năm 40 Biểu đồ 5: Hiệu việc quảng cáo website TMĐT 42 Biểu đồ 6: Chi phí việc quảng cáo website TMĐT 43 Biểu đồ 7: Giới tính mẫu nghiên cứu 53 Hình Hình 1: Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM) .28 Hình 2: Mơ hình nhận thức rủi ro 31 Hình 3: Mơ hình lý thuyết đề tài .32 Hình 4: Cơ cấu tổ chức khách sạn Lion Sea 50 Hình 5: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh .64 PERSONAL INFORMATION Please provide some personal information Gender: Male Age: 18 - 24 Female 25 - 45 45 - 60 Nationality  Việt Nam  Korea  China   Franch  American Over 60  Please, you known Resort Pilgrimage Village through information channnels?  Internet  Friends and relatives introduced  Corporate Travel /Travel  Newspapers /Magazines Tour  Other (please specify) PHỤ LỤC Thống kê mô tả gioitinh Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Nam 60 46,2 46,2 46,2 Nữ 70 53,8 53,8 100,0 130 100,0 100,0 Total tuoi Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent 18-24 20 15,4 15,4 15,4 25-45 41 31,5 31,5 46,9 45-60 41 31,5 31,5 78,5 60 28 21,5 21,5 100,0 130 100,0 100,0 Total tuoi * gioitinh Crosstabulation Count gioitinh Nữ Nam tuoi Total 18-24 10 10 20 25-45 18 23 41 45-60 21 20 41 60 11 60 17 70 28 130 Total quoctich Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Viet Nam 3,8 3,8 3,8 Han Quoc 45 34,6 34,6 38,5 Trung Quoc 11 8,5 8,5 46,9 Pháp 41 31,5 31,5 78,5 Mỹ 28 21,5 21,5 100,0 130 100,0 100,0 Total kenhthongtin Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Internet 79 60,8 60,8 60,8 ban be va nguoi than gioi thieu 15 11,5 11,5 72,3 cong ty du lich,lu hanh 32 24,6 24,6 96,9 bao/tap chi du lich 1,5 1,5 98,5 khac 1,5 1,5 100,0 Total 130 100,0 100,0 Phân tích độ tin cậy 2.1 Nhận thức hữu ích Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 Scale Variance if Item Deleted 15,7923 15,5692 15,5077 15,8077 15,4154 Corrected ItemTotal Correlation 3,174 4,170 3,957 3,226 3,749 ,786 ,609 ,736 ,769 ,680 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,830 ,871 ,847 ,834 ,854 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,875 Hệ số Cronbach Alpha = 0.875 giá trị tốt cho thấy thang đo lường tốt, có độ tin cậy cao Thang đo có tương quan biến tổng đạt yêu cầu lớn 0,3 Như vậy, biến quan sát hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu 2.2 Nhận thức tính dễ sử dụng Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted PEU1 PEU2 PEU3 PEU4 PEU5 PEU6 PEU7 PEU8 Scale Variance if Item Deleted 25,1000 25,0923 25,0769 24,9154 24,9231 24,4077 25,3692 24,7231 6,556 6,643 6,614 6,993 6,940 8,600 8,142 9,163 Corrected ItemTotal Correlation ,844 ,808 ,816 ,702 ,720 ,180 ,188 ,036 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,733 ,739 ,737 ,757 ,754 ,829 ,845 ,838 Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,806 N of Items Ta nhận thấy biến PEU8 ―Trang web dễ dàng sử dụng‖ có tương quan biến tổng 0,036 nhỏ 0,3 nhỏ cột tương quan biến tổng nên xem xét đề nghị loại biến PEU8 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted PEU1 PEU2 PEU3 PEU4 PEU5 PEU6 PEU7 Scale Variance if Item Deleted 21,3077 21,3000 21,2846 21,1231 21,1308 20,6154 21,5769 Corrected ItemTotal Correlation 6,261 6,320 6,283 6,620 6,580 8,301 8,029 ,857 ,831 ,843 ,741 ,755 ,179 ,141 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,774 ,778 ,776 ,793 ,791 ,870 ,896 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,838 Sau kiểm tra độ tin cậy thang đo ―nhận thức tính dễ sử dụng‖ loại biến ―Trang web dễ dàng sử dụng‖, ta nhận thấy biến PEU7 ―tốc độ tải thơng tin (dowload) nhanh‖ có tương quan biến tổng 0,141 bé tương quan biến tổng chung 0,3 Ta xem xét đề nghị loại biến ―tốc độ tải thông tin (dowload) nhanh‖ Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted PEU1 PEU2 PEU3 PEU4 PEU5 PEU6 Scale Variance if Item Deleted 18,1615 18,1538 18,1385 17,9769 17,9846 17,4692 Corrected ItemTotal Correlation 5,253 5,278 5,252 5,542 5,519 7,305 ,889 ,876 ,884 ,790 ,798 ,144 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,850 ,852 ,851 ,867 ,866 ,953 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,896 Theo bảng, ta nhận thấy biến PEU6 ―Thơng tin tư vấn cụ thể, rõ ràng‖ có tương quan biến tổng 0,144 < 0,3 tương quan biến tổng chung Ta xem xét tiếp tục loại biến PEU6 ―Thông tin tư vấn cụ thể, rõ ràng‖ Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted PEU1 PEU2 PEU3 PEU4 PEU5 14,0538 14,0462 14,0308 13,8692 13,8769 Scale Variance if Item Deleted 4,625 4,649 4,619 4,890 4,868 Corrected ItemTotal Correlation ,910 ,896 ,907 ,813 ,821 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,935 ,937 ,935 ,951 ,950 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,953 Hệ số Cronbach Alpha = 0.953 cho thấy thang đo lường tốt, có độ tin cậy cao 2.3 Rủi ro liên quan đến sản phẩm, dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,991 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted PRP1 PRP2 PRP3 Scale Variance if Item Deleted 7,8462 7,8769 7,8615 Corrected ItemTotal Correlation 1,992 1,954 1,965 ,985 ,974 ,984 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,985 ,992 ,985 Hệ số Cronbach Alpha = 0.991 giá trị tốt cho thấy thang đo lường tốt, có độ tin cậy cao 2.4 Rủi ro liên quan đến giao dịch Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TRT1 TRT2 TRT3 TRT4 TRT5 TRT6 Scale Variance if Item Deleted 19,0308 19,0231 18,9769 19,3615 19,0615 19,5077 4,263 4,038 3,883 3,395 3,376 2,577 Corrected ItemTotal Correlation ,282 ,394 ,438 ,378 ,399 ,446 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,620 ,593 ,577 ,584 ,574 ,576 Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,632 N of Items Theo bảng, ta nhận thấy biến TRT1 ―Thông tin cá nhân người mua hàng không bảo mật‖ có tương quan biến tổng 0,282 < 0,3 tương quan biến tổng chung Ta xem xét loại biến TRT1 ―Thông tin cá nhân người mua hàng không bảo mật‖ Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TRT2 TRT3 TRT4 TRT5 TRT6 Scale Variance if Item Deleted 15,0615 15,0154 15,4000 15,1000 15,5462 Corrected ItemTotal Correlation 3,640 3,535 2,893 2,819 2,048 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,313 ,334 ,388 ,439 ,492 ,603 ,594 ,559 ,532 ,513 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,620 Ta thấy tất biến có tương quan biến tổng lớn tương quan biến tổng chung 0,3 hệ số Cronbach Alpha = 0,620 giá trị tương đối phù hợp cho thấy thang đo lường tốt Như vậy, biến quan sát hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu 2.5 Thái độ người tiêu dùng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,889 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted PB1 PB2 PB3 Scale Variance if Item Deleted 7,3846 7,4692 7,5615 Corrected ItemTotal Correlation 1,215 1,321 1,690 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,821 ,862 ,697 ,816 ,772 ,917 Hệ số Cronbach Alpha = 0.889 cho thấy thang đo lường tốt, có độ tin cậy cao Kiểm định thang đo 3.1 Đối với biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,726 2958,164 df 153 Sig ,000 Communalities Initial PEU1 PEU2 PEU3 PEU4 PEU5 PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PRP1 PRP2 PRP3 TRT2 TRT3 TRT4 TRT5 TRT6 Extraction 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,928 ,914 ,925 ,784 ,796 ,811 ,715 ,770 ,787 ,750 ,974 ,962 ,971 ,686 ,655 ,413 ,606 ,755 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6,348 3,062 1,917 1,574 1,303 ,835 ,774 ,652 ,446 ,425 ,268 ,244 ,047 ,036 ,031 ,022 ,010 ,007 % of Variance 35,265 17,009 10,652 8,744 7,237 4,639 4,301 3,624 2,477 2,363 1,491 1,353 ,259 ,202 ,172 ,119 ,057 ,037 Cumulative % 35,265 52,273 62,925 71,669 78,906 83,545 87,846 91,469 93,947 96,310 97,801 99,154 99,413 99,615 99,787 99,906 99,963 100,000 Extraction Sums of Squared Loadings Total 6,348 3,062 1,917 1,574 1,303 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Variance 35,265 17,009 10,652 8,744 7,237 Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total 35,265 52,273 62,925 71,669 78,906 4,281 3,323 3,107 1,769 1,722 % of Variance 23,786 18,464 17,261 9,828 9,568 Cumulative % 23,786 42,249 59,511 69,338 78,906 Rotated Component Matrix a Component PEU3 ,935 PEU2 ,935 PEU1 ,935 PEU4 ,772 PEU5 ,770 PU3 ,856 PU5 ,829 PU2 ,823 PU1 ,755 PU4 ,743 PRP3 ,923 PRP1 ,919 PRP2 ,918 TRT6 ,839 TRT5 ,772 TRT4 ,559 TRT2 ,807 TRT3 ,781 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 3.2 Đối với biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,703 250,911 df Sig ,000 Communalities Initial PB1 PB2 PB3 Extraction 1,000 1,000 1,000 ,852 ,885 ,729 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2,466 82,216 82,216 ,388 12,947 95,163 ,145 4,837 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2,466 % of Variance 82,216 Cumulative % 82,216 Component Matrix a Component PB2 PB1 PB3 ,941 ,923 ,854 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 3.2 Kiểm tra độ tin cậy nhóm nhân tố rút Thái độ người mua hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,889 Sự hữu ích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,875 Tính dễ sử dụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,953 Rủi ro liên quan đến sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,991 Rủi ro liên quan đến giao dịch Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,621 Rủi ro liên quan đến thông tin khách hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,671 N of Items Phân tích tương quan Correlations MPEU MPEU Pearson Correlation MPU ,469 Sig (2-tailed) MPRP ** ,544 MTRT23 ** ,483 MTRT456 ** ,585 ** ,000 ,000 ,000 130 130 ** ,513 130 ** ,688 130 ** ,344 130 ** ,757 ,000 ,000 ,000 ,000 130 130 ** ,504 130 ** ,469 130 ** ,574 ,000 ,000 ,000 130 130 ** ,479 130 ** ,688 ,000 ,000 130 130 ** ,364 MPU MPRP N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 130 ** ,544 130 ** ,513 ,000 ,000 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 130 ** ,483 130 ** ,688 130 ** ,504 ,000 ,000 ,000 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 130 ** ,585 130 ** ,344 130 ** ,469 130 ** ,479 ,000 ,000 ,000 ,000 N Pearson Correlation 130 ** ,579 130 ** ,757 130 ** ,574 130 ** ,688 130 ** ,364 Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 130 130 130 130 130 MPB ,000 ,000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Phân tích hồi quy b Model Summary Model R ,828 R Square a Adjusted R Square ,685 Std Error of the Estimate ,672 ,46053 a Predictors: (Constant), MTRT456, MPU, MPRP, MPEU, MTRT23 b Dependent Variable: MPB a ANOVA Model Sum of Squares df ** ,000 130 ** ,469 MTRT456 ,579 ,000 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) MTRT23 MPB Mean Square Regression 57,167 11,433 Residual 26,299 124 ,212 Total 83,466 129 a Dependent Variable: MPB b Predictors: (Constant), MTRT456, MPU, MPRP, MPEU, MTRT23 F 53,910 Sig ,000 b 130 130 Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) a Standardized Coefficients Std Error Collinearity Statistics Beta -,316 ,256 MPEU ,254 ,072 MPU ,468 ,079 MPRP ,155 ,069 MTRT23 ,306 ,090 MTRT456 -,115 ,064 t Sig Tolerance VIF -1,234 ,220 ,243 3,520 ,001 ,534 1,873 ,433 5,915 ,000 ,475 2,105 ,147 2,229 ,028 ,587 1,705 ,255 3,401 ,001 ,450 2,220 -,118 -1,800 ,074 ,586 1,706 a Dependent Variable: MPB Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue Condition Index a Variance Proportions (Constant) MPEU MPU MPRP MTRT23 MTRT456 5,897 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,033 13,447 ,03 ,07 ,14 ,00 ,04 ,45 ,024 15,769 ,21 ,01 ,00 ,77 ,02 ,08 ,020 17,366 ,72 ,01 ,13 ,06 ,13 ,11 ,017 18,382 ,03 ,88 ,02 ,17 ,01 ,22 ,010 24,111 ,00 ,03 ,71 ,00 ,79 ,14 a Dependent Variable: MPB Residuals Statistics Minimum Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual 1,3305 -1,45872 -3,413 -3,168 a Dependent Variable: MPB Maximum 4,9587 1,21159 2,037 2,631 a Mean 3,6026 ,00000 ,000 ,000 Std Deviation ,66570 ,45151 1,000 ,980 N 130 130 130 130 Phân tích hồi quy sau loại bỏ yếu tố không tác động đến thái độ người tiêu dùng b Model Summary Model R ,823 R Square a Adjusted R Square ,677 Std Error of the Estimate ,666 ,46463 a Predictors: (Constant), MTRT23, MPEU, MPRP, MPU b Dependent Variable: MPB a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 56,480 14,120 Residual 26,985 125 ,216 Total 83,466 129 a Dependent Variable: MPB b Predictors: (Constant), MTRT23, MPEU, MPRP, MPU F 65,406 Sig ,000 b Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) a Standardized Coefficients Std Error -,390 ,255 MPEU ,202 ,067 MPU ,485 MPRP ,134 MTRT23 ,265 Collinearity Statistics Beta t Sig Tolerance VIF -1,529 ,129 ,193 3,027 ,003 ,636 1,572 ,079 ,448 6,122 ,000 ,482 2,075 ,069 ,127 1,941 ,044 ,603 1,658 ,088 ,222 3,021 ,003 ,480 2,082 a Dependent Variable: MPB Collinearity Diagnostics Condition Index Eigenvalue a Variance Proportions Model Dimension (Constant) MPEU MPU MPRP 1 4,924 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,025 13,918 ,10 ,24 ,11 ,40 ,09 ,021 15,145 ,44 ,27 ,12 ,26 ,04 ,019 16,277 ,44 ,49 ,06 ,34 ,04 ,011 21,179 ,01 ,00 ,71 ,00 ,83 a Dependent Variable: MPB Residuals Statistics Minimum Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual 1,1802 -1,49161 -3,661 -3,210 a Dependent Variable: MPB Maximum 4,9916 1,25697 2,099 2,705 a Mean 3,6026 ,00000 ,000 ,000 Std Deviation ,66169 ,45737 1,000 ,984 N 130 130 130 130 MTRT23 ... tổ chức khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương 50 2.1.5 Chức năng, nhiệm vụ phận khách sạn .51 2.2 Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thương mại điện tử khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương -... CỨU Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thương mại điện tử khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương - Pilgrimage Village Chương 3: Một số giải pháp... nghỉ dưỡng Làng Hành Hương - Xác định đo lường yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng TMĐT hoạt động kinh doanh khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao cơng tác TMĐT hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng TMĐT tại khu nghỉ dưỡng làng hành hương, Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng TMĐT tại khu nghỉ dưỡng làng hành hương

Từ khóa liên quan