05 chuyên vĩnh phúc vĩnh phúc lần 2 file word có lời giải chi tiết

13 33 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:47

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Đề thi thử THPT chuyên Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 Câu (Nhận biết): Một đặc điểm thường biến A Xuất đồng loạt theo hướng xác định B Có thể có lợi, hại trung tính C Phát sinh q trình sinh sản hữu tính D Di truyền cho đời sau nguyên liệu tiến hóa Câu (Nhận biết): Cơ sở tế bào học quy luật phân ly theo quan điểm di truyền học đại A Sự phân ly tái tổ hợp cặp nhân tố di truyền giảm phân thụ tinh B Sự tổ hợp cặp NST tương đồng thụ tinh C Sự phân ly đồng NST cặp tương đồng giảm phân D Sự phân ly cặp NST tương đồng nguyên phân Câu (Nhận biết): Mỗi gen mã hóa protein điển hình có vùng trình tự nucleotit Vùng trình tự nucleotit nằm đầu 5' mạch mã gốc có chức năng: A Mang tín hiệu mở đầu dịch mã B Mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã C Mang tín hiệu kết thúc q trình phiên mã D Mang tín hiệu mở đầu trình phiên mã Câu (Nhận biết): Thực vật cạn, nước hấp thụ chủ yếu qua A Lơng hút rễ B Chóp rễ C Khí khổng D Tồn bề mặt thể Câu (Nhận biết): Hiện tượng di truyền liên kết xảy A Bố mẹ chủng khác hai cặp tính trạng tương phản B Các gen nằm cặp NST đồng dạng khác C Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng D Khơng có tượng tương tác gen di truyền liên kết giới tính Câu (Nhận biết): Trong di truyền tế bào chất, kiểu hình ln giống mẹ A Gen bố bị át B Hợp tử có NST mẹ C Khơng phù hợp gen bố tế bào chất mẹ D Tế bào chất hợp tử chủ yếu trứng Câu (Nhận biết): Giữa tâm nhĩ trái tâm thất trái có van gì? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A Van hai B Van thất động C Van tĩnh mạch D Van ba Câu (Thông hiểu): Trong trường hợp không xảy đột biến, cặp alen nằm cặp NST tương đồng khác chúng A Sẽ phân ly độc lập trình giảm phân hình thành giao tử B Di truyền tạo thành nhóm gen liên kết C Ln có số lượng, thành phần trật tự nucleotit giống D Luôn có tương tác với quy định tính trạng Câu (Nhận biết): Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến B Phần lớn đột biến gen xảy q trình nhân đơi ADN C Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hóa D Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nucleotit Câu 10 (Nhận biết): Các nhóm động vật chưa có quan tiêu hóa A Động vật đơn bào B Động vật ngành chân khớp C Động vật ngành ruột khoang D Động vật ngành thân mềm Câu 11 (Nhận biết): Những thuộc nhóm thực vật C3 A Lúa, khoai, sắn, đậu B Rau dền, kê, loại rau, xương rồng C Dừa, xương rồng, thuốc bỏng D Mía ngơ, cỏ lồng vực, cỏ gấu Câu 12 (Thông hiểu): Hiện tượng gen đa hiệu giúp giải thích A Kết tượng thường biến B Hiện tượng biến dị tổ hợp C Sự tác động qua lại gen alen quy định tính trạng D Một gen bị đột biến tác động đến biểu nhiều tính trạng khác Câu 13 (Nhận biết): Thứ tự phận hệ tiêu hóa gà A Miệng → thực quản → diều → dày → dày tuyến → ruột → hậu môn B Miệng → thực quản → diều → dày tuyến → dày → ruột → hậu môn C Miệng → thực quản → dày → dày tuyến → diều → ruột → hậu môn D Miệng → thực quản → dày tuyến → dày → diều → ruột → hậu môn Câu 14 (Nhận biết): Trong trường hợp gen quy định tính trạng tính trạng trội trội hồn tồn, thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thu đời có số kiểu gen kiểu hình tối đa A kiểu hình, 12 kiểu gen B kiểu hình, 27 kiểu gen Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ C kiểu hình, 12 kiểu gen D kiểu hình, kiểu gen Câu 15 (Thơng hiểu): Khi nói di truyền gen lặn nằm vùng không tương đồng NST giới tính X người, trường hợp khơng có đột biến, phát biểu sau khơng đúng? A Tỉ lệ người mang kiểu hình lặn nam giới cao nữ giới B Gen mẹ truyền cho trai mà không truyền cho gái C Ở nữ giới, tế bào sinh dưỡng gen tồn thành cặp alen D Gen bố di truyền cho gái mà không di truyền cho trai Câu 16 (Thơng hiểu): Vì sau bón phân khó hấp thụ nước? A Vì áp suất thẩm thấu rễ giảm B Vì áp suất thẩm thấu đất giảm C Vì áp suất thẩm thấu rễ tăng D Vì áp suất thẩm thấu đất tăng Câu 17 (Nhận biết): Khi nói mức phản ứng kiểu gen, phát biểu sau đúng? A Các cá thể lồi có kiểu gen khác nhau, sống môi trường có mức phản ứng giống B Tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác gọi mức phản ứng kiểu gen C Mức phản ứng kiểu gen tập hợp phản ứng thể điều kiện môi trường biến đổi D Có thể xác định mức phản ứng kiểu gen dị hợp loài thực vật sinh sản hữu tính gieo hạt môi trường khác theo dõi đặc điểm chúng Câu 18 (Thông hiểu): Kiểu gen cá khơng vảy Bb, cá có vảy bb Kiểu gen BB làm trứng không nở, tính theo lý thuyết phép lai cá khơng vảy cho tỷ lệ kiểu hình đời A 3/4 cá không vảy : 1/4 cá có vảy B 100% cá khơng vảy C 2/3 cá khơng vảy : 1/3 cá có vảy D 1/3 cá khơng vảy : 2/3 cá có vảy Câu 19 (Nhận biết): Vai trò enzyme ADN polimerase q trình nhân đôi ADN A Nối akazaki với B Bẻ gãy liên kết hidro mạch ADN C Lắp ráp nucleotit tự theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN D Tháo xoắn phân tử ADN Câu 20 (Nhận biết): Phát biểu sau không tượng liên kết gen? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A Số lượng nhóm gen liên kết lồi thường số lương NST có NST đơn bội loài B Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) làm tăng xuất biến dị tổ hợp C Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp D Các gen NST di truyền tạo thành nhóm gen liên kết Câu 21 (Thơng hiểu): Chu trình cố định CO2 thực vật C4 diễn đâu? (1) Giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn lục lạp tế bào bó mạch (2)Giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn lục lạp tế bào mô giậu (3) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn lục lạp tế bào bó mạch giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn lục lạp tế bào mô giậu (4) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn lục lạp tế bào mô giậu giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn lục lạp tế bào bó mạch Phương án sai gồm: A (3), (4) B (1), (2), (3) C (2), (3), (4) D (1), (3), (4) Câu 22 (Vận dụng): Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lý thuyết phép lai AaBbGgHh x AaBbGgHh cho kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỷ lệ A 9/64 B 81/256 C 27/64 D 27/256 Câu 23 (Thông hiểu): Ở loài thực vật, lai hoa đỏ chủng với hoa trắng chủng (P) thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm 56,25% hoa đỏ 43,75% hoa trắng Nếu cho F1 lai với có kiểu gen đồng hợp lặn thu đời gồm A 100% hoa đỏ B 75% hoa đỏ; 25% hoa trắng C 25% hoa đỏ; 75% hoa trắng D 100% hoa trắng Câu 24 (Thơng hiểu): Mối quan hệ gen tính trạng biểu qua sơ đồ sau đây? A Gen → mARN → polipeptit → protein → tính trạng B Gen → mARN → tARN → polipeptit → tính trạng C Gen → rARN → mARN → protein → tính trạng D ADN → tARN → protein → polipeptit → tính trạng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 25 (Nhận biết): Ở loài thực vật lưỡng bội (2n = 8) cặp NST tương đồng ký hiệu Aa, Bb, Dd, Ee Do đột biến lệch bội làm xuất thể Thể có NST NST sau đây? A AaaBbDd B AaBbEe C AaBbDEe D AaBbDdEe Câu 26 (Nhận biết): Ở người, gen D quy định tính trạng da bình thường, alen d quy định tính trạng bạch tạng, cặp gen nằm NST thường, gen M quy định tính trạng mắt nhìn màu bình thường, alen m quy định tính trạng mù màu, gen nằm NST X khơng có alen tương ứng Y Mẹ bình thường tính trạng trên, bố có mắt bình thường có da bạch tạng, trai vừa bạch tạng vừa mù màu Trong trường hợp khơng có đột biến xảy kiểu gen mẹ, bố A DdX M X M  DdX M Y B DdX M X m  ddX M Y C ddX M X m  DdX M Y D DdX M X m  DdX M Y Câu 27 (Thông hiểu): Tại vận tốc máu mao mạch lại chậm động mạch? A Đường kính mao mạch nhỏ đường kính động mạch B Thành mao mạch mỏng thành động mạch C Tổng tiết diện mao mạch lớn nhiều so với tiết diện động mạch D Thành mao mạch có trơn làm giảm vận tốc máu thành động mạch khơng có Câu 28 (Thơng hiểu): Đem lai bố mẹ chủng thân cao, hạt tròn thơm với thân thấp, hạt dài, không thơm thu 100% thân cao, hạt tròn, thơm Cho F1 tự thụ phấn thu F1 gồm cao, tròn, thơm : cao, dài, khơng thơm; thấp, tròn, thơm; thấp, dài, không thơm Biết gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn toàn Phát biểu sau đúng? A Kiểu gen F1 có cặp gen, cặp dị hợp tử di truyền liên kết khơng hồn toàn phân ly độc lập với cặp đồng hợp tử lại B Quy luật di truyền chi phối phép lai gồm quy luật phân ly, phân ly độc lập; liên kết gen hoàn toàn C Kiểu gen F1 có cặp gen, cặp dị hợp di truyền liên kết hoàn toàn phân lý độc lập với cặp đồng hợp tử lại D Quy luật di truyền chi phối phép lai gồm quy luật phân ly độc lập, tương tác gen át chế Câu 29 (Thông hiểu): Ý kiến sau sai hướng tiến hóa tiêu hóa Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A Chưa có tuyến tiêu hóa → có tuyến tiêu hóa B Tiêu hóa ống → tiêu hóa túi C Chưa có quan tiêu hóa → có quan tiêu hóa D Nội bào → ngoại bào chiếm ưu Câu 30 (Nhận biết): Quá trình nước qua A Động lực đầu dòng mạch gỗ B Động lực đầu dòng mạch rây C Động lực đầu dòng mạch rây D Động lực đầu dòng mạch gỗ Câu 31 (Vận dụng): Ở lồi thực vật có hoa, tính trạng màu sắc hoa có gen alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phối với hoa trắng chủng (P) thu F1 toàn hoa hồng F1 tự thụ phấn thu F2 có kiểu hình phân ly 1/4 hoa đỏ : 2/4 hoa hồng : 1/4 hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết cho biết kết luận sau có kết luận đúng? (1) Đời cặp bố mẹ có tỷ lệ kiểu gen giống kiểu hình (2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp tử dị hợp (3) Nếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% hoa đỏ : 50% hoa trắng (4) Kiểu hình hoa hồng kết tương tác alen gen A B C D Câu 32 (Nhận biết): Chu trình C4 thích ứng với điều kiện nào? A Cường độ ánh sáng bình thường, nhiệt độ bình thường, nồng độ CO2 bình thường, nồng độ O2 bình thường B Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2 bình thường, nồng độ CO2 cao C Cường độ ánh sáng thấp, nhiệt độ thấp, nồng độ CO2 thấp, nồng độ O2 thấp D Cường độ ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ O2 cao, nồng độ CO2 thấp o Câu 33 (Thông hiểu): Một gen cấu trúc dài 4080 A có tỉ lệ A/G = 1,5; gen bị đột biến thay cặp A-T cặp G-X Số lượng nucleotit loại gen sau đột biến A A = T = 720; G = X = 480 B A = T = 719; G = X = 481 C A = T = 419; G = X = 721 D A = T = 721; G = X = 479 Câu 34 (Thông hiểu): Ở đậu Hà Lan, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen B quy định thân thấp; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng, gen phân ly độc lập Cho hai đậu (P) giao phấn với thu F1 gồm thân cao, Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ : thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng Biết không xảy đột biến theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen F1 A 3:1:3:1 B 1:1:1:1:1:1:1:1 C 2:1:1:1:1:1 D 2:1:1:2:1:1 Câu 35 (Nhận biết): Cho đặc điểm vận tốc máu sau đây? (1) Máu vận chuyển xa nên ma sát lớn (2) Vận tốc máu mao mạch lớn (3) Đường kính mao mạch nhỏ tổng tiết diện hệ mao mạch lại lớn (4) Vận tốc máu chảy từ mao mạch tĩnh mạch chủ giảm dần (5) Vận tốc máu chảy từ động mạnh mao mạch giảm dần Số phát biểu là: A B C D Câu 36 (Thông hiểu): Ở chua có tứ bội lưỡng bội Gen B quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định màu vàng Biết rằng, tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n, lưỡng bội giảm phân bình thường cho giao tử n Các phép lai cho tỷ lệ phân ly kiểu hình 110 màu đỏ : 10 màu vàng đời A AAaa  Aa AAaa  Aaaa B AAaa  aa AAaa  Aaaa C AAaa  Aa AAaa  AAaa D AAaa  Aa AAaa  aaaa Câu 37 (Nhận biết): Cho biết bước quy trình sau: Trồng điều kiện môi trường khác Theo dõi ghi nhận biểu tính trạng trồng Tạo cá thể sinh vật có kiểu gen Xác định số kiểu hình tương ứng với điều kiện mơi trường cụ thể Để xác minh mức phản ứng kiểu gen quy định tính trạng trồng người ta phải thực quy trình theo thứ tự bước là: A → → → B → → → C → → → D → → → Câu 38 (Thông hiểu): Đem lai bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản thu F1 100% cao, to, dài Cho F1 tiếp tục giao phấn với thân thấp nhỏ ngắn thu F2 bao gồm nhỏ, cao, dài : thấp, to, ngắn : cao, nhỏ, ngắn : thấp, to, dài Biết gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn Phát biểu sau đúng? A Quy luật di truyền chi phối phép lai quy luật di truyền liên kết với giới tính, liên kết gen khơng hồn tồn, kiểu gen F1 dị hợp cặp gen Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ B Quy luật di truyền chi phối phép lai quy luật di phân ly, quy luật phân ly độc lập, liên kết gen khơng hồn toàn, kiểu gen F1 dị hợp cặp gen C Quy luật di truyền chi phối phép lai quy luật di phân ly, di truyền liên kết gen hoàn toàn, kiểu gen F1 gồm cặp gen dị hợp cặp gen đồng hợp D Quy luật di truyền chi phối phép lai quy luật di phân ly, liên kết gen khơng hồn toàn, kiểu gen F1 dị hợp cặp gen Câu 39 (Thơng hiểu): Ở lồi động vật, xét gen có alen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X, alen D quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định vảy trắng Cho vảy trắng lai với đực vảy đỏ chủng (P) thu F1 toàn vảy đỏ Cho F1 giao phối với thu F2 có kiểu hình phân ly theo tỷ lệ 75% vảy đỏ : 25% vảy trắng, tất vảy trắng Biết không xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết trên, dự đoán sau đúng? A Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 vảy trắng chiếm tỷ lệ 50% B F2 có tỷ lệ phân ly kiểu gen 25% : 50% : 25% C Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 đực vảy đỏ chiếm tỷ lệ 43,75% D Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 vảy đỏ chiếm tỷ lệ 12,5% Câu 40 (Thông hiểu): Đem lai bố mẹ chủng khác cặp alen thu F1 đồng loạt hoa màu tím, thân cao Cho F1 giao phấn với thu F2 gồm: 81 tím, cao : 27 tím, thấp : 54 hồng, cao : 18 hồng, thấp : trắng, cao : trắng, thấp Câu khẳng định sau đúng? A Quy luật di truyền chi phối phép lai quy luật phân ly, phân ly độc lập, hoán vị gen, di truyền liên kết gen, kiểu gen F1 dị hợp cặp gen B Quy luật di truyền chi phối phép lai quy luật phân ly, phân ly độc lập, hoán vị gen, tương tác gen, kiểu gen F1 dị hợp cặp gen C Quy luật di truyền chi phối phép lai quy luật phân ly, phân ly độc lập, tương tác gen cộng gộp, kiểu gen F1 dị hợp cặp gen D Quy luật di truyền chi phối phép lai quy luật phân ly, phân ly độc lập, tương tác gen bổ trợ, kiểu gen F1 dị hợp cặp gen Đáp án 1-A 2-C 3-B 4-A 5-C 6-D 7-A 8-A 9-D 10-A 11-A 12-D 13-B 14-B 15-B 16-D 17-B 18-C 19-C 20-B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ 21-B 22-C 23-C 24-A 25-C 26-B 27-C 28-B 29-B 30-A 31-D 32-D 33-B 34-D 35-D 36-A 37-A 38-B 39-C 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Thường biến biến đổi kiểu hình kiểu gen, phát sinh đời cá thể ảnh hưởng môi trường, không biến đổi kiểu gen – Tính chất: loại biến đổi đồng loạt ,theo hướng xác định , không liên quan với biến đổi kiểu gen nên không di truyền - Ý nghĩa: Thường biến giúp thể thích nghi với mơi trường → A B sai thường biến có lợi thường biến phát sinh đời cá thể ảnh hưởng môi trường C sai thường biến khơng liên quan đến kiểu gen nên không di truyền cho đời sau Câu 2: Đáp án C Câu 3: Đáp án B Mỗi gen mã hóa gồm vùng trình tự nucleotit Vùng Vùng hòa Vị trí Đặc điểm, vai trò điều Nằm đầu 3’ - Chứa trình tự nuclêơtit đặc biệt giúp ARN pơlimeraza có mạch mã gốc gen thể nhận biết liên kết để khởi động trình phiên mã, đồng thời chứa trình tự nuclêơtit điều hòa phiên mã Vùng mã hóa Nằm gen, - Mang thơng tin mã hóa axit amin Các gen sinh vật tiếp sau vùng điều nhân sơ có vùng mã hóa khơng liên tục (gen khơng phân hòa mảnh) Phần lớn gen sinh vật nhân thực có vùng mã hóa khơng liên tục, xen kẽ đoạn mã hóa axit amin (êxơn) đoạn khơng mã hóa axit amin (intron) Vì vậy, gen gọi gen phân mảnh Vùng thúc kết Nằm đầu 5’ - Mang tín hiệu kết thúc phiên mã mạch mã gốc gen Câu 4: Đáp án A Thực vật cạn, nước hấp thụ chủ yếu qua miền lông hút rễ Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 5: Đáp án C Câu 6: Đáp án D Câu 7: Đáp án A Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án D Câu 10: Đáp án A Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án D Gen đa hiệu tượng gen quy định hình thành nhiều cặp tính trạng Khi gen đa hiệu bị đột biến hàng loạt tính trạng mà quy định thay đổi theo → Gen đa hiệu giúp giải thích gen bị đột biến tác động đến biểu nhiều tính trạng khác Câu 13: Đáp án B Câu 14: Đáp án B Một gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn, thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn → đời có 2× 2× 2=8 kiểu hình, số kiểu gen 3× × 3=27 kiểu gen Câu 15: Đáp án B Trong phát biểu trên, D sai Gen mẹ truyền cho trai gái, gái nhận alen từ mẹ alen từ bố Câu 16: Đáp án D Bón phân làm tăng nồng độ chất tan dung dịch đất, áp suất thẩm thấu đất tăng → làm giảm nước đất (áp suất thẩm thấu) → Cây khó hấp thụ nước Vì nước thẩm thấu từ nơi nc cao (nồng độ chất tan thấp) đến nơi nước thấp (nđộ chất tan cao) Câu 17: Đáp án B A sai kiểu gen có mức phản ứng khác Các cá thể lồi có kiểu gen khác nhau, sống mơi trường có mức phản ứng khác B C sai Mức phản ứng tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác D sai kiểu gen dị hợp có phân tính hệ sau nên khơng thể xác định mức phản ứng Câu 18: Đáp án C Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ P: Cá không vảy (Bb) x Cá không vảy (Bb) F 1: 2Bb : 1bb (BB làm trứng không nở) Kiểu hình: 2/3 khơng vảy : 1/3 có vảy Câu 19: Đáp án C Vai trò enzyme ADN polimerase q trình nhân đơi ADN Lắp ráp nucleotit tự theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN Nối akazaki với vai trò enzim ligaza Tháo xoắn phân tử ADN vai trò gyrase Câu 20: Đáp án B Trong phát biểu trên, B sai Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp Câu 21: Đáp án B Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn lục lạp tế bào mô giậu giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn lục lạp tế bào bó mạch nên phương án 1, 2, sai, phương án Câu 22: Đáp án C Xét riêng cặp : Aa x Aa ắ A- : ẳ aa Tng tự với cặp gen lại → Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbGgHh x AaBbGgHh cho kiểu hình mang tính trạng 3 trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ:   4 27 1   C34  64 4 Câu 23: Đáp án C - F2 có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng → Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung - F2 có tỉ lệ 9: gồm 16 tổ hợp chứng tỏ F1 có cặp gen dị hợp Trong trường hợp tương tác bổ sung loại có kiểu hình, thể dị hợp cặp gen lai phân tích đời có tỉ lệ kiểu hình đỏ : trắng → hoa trắng có tỉ lệ = 75% Câu 24: Đáp án A Gen phiên mã tạo mARN, mARN dịch mã tạo chuỗi polipeptit, chuỗi polieptit cắt axit amin mở đầu tạo thành polipeptit hồn chỉnh, sau chúng cuộn xoắn nhiều bậc tạo protein → Quy định tính trạng Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 25: Đáp án C Thể trường hợp cặp NST NST lưỡng bội có chiếc, cặp lại có bình thường → C dạng thể một, cặp NST số có D A dạng thể ba B dạng thể không D dạng lưỡng bội bình thường Câu 26: Đáp án B Bố có mắt nhìn màu bình thường da bạch tạng phải có kiểu gen ddXMY Câu 27: Đáp án C Do mao mạch có ống máu nhỏ, diện tích nhỏ lại nhiều ống tạo thành mạch, nên tổng diện tích lại lớn, máu qua mao mạch phỉa trải ra, lấp đầy bề rộng, thực việc trao đổi chất nên tốc độ vận chuyển thấp Còn động mạch máu vận chuyển nhanh tim đập, tim tống lượng máu ngoài, lực tống tim nên máu động mạch có tốc độ vận chuyển lớn Câu 28: Đáp án B Câu 29: Đáp án B Chiều hướng tiến hóa hệ tiêu hóa: + Cấu tạo ngày phức tạp: Từ khơng có quan tiêu hóa đến có quan tiêu hóa, từ túi tiêu hóa đến ống tiêu hóa → B sai + Sự chuyên hóa chức ngày rõ rệt: Sự chuyên hóa cao phận ống tiêu hóa làm tăng hiệu tiêu hóa thức ăn + Sự tiến hóa hình thức tiêu hóa: Từ tiêu hóa nội bào → kết hợp nội bào ngoại bào → ngoại bào Nhờ tiêu hóa ngoại bào động vật ăn thức ăn có kích thước lớn Câu 30: Đáp án A Q trình nước qua Động lực đầu dòng mạch gỗ (do nước vận chuyển qua mạch gỗ) Động lực đầu áp suất rễ Câu 31: Đáp án D Màu sắc hoa gen có hai alen quy định, (P) chủng đỏ × trắng → F1: 100%Aa (hồng) Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng Quy luật phân li, trội khơng hồn tồn → Quy ước gen: AA: hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa trắng (hoặc AA: hoa trắng; aa: hoa đỏ) Xét phát biểu đề bài: Phát biểu 1: Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.Phát biểu kiểu gen khác kiểu hình khác Phát biểu 2: Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen dị hợp tử Phát biểu theo quy ước gen kiểu hình đỏ trắng kiểu gen đồng hợp tử Kiểu hình hồng kiểu gen dị hợp tử Phát biểu 3: Nếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Phát biểu sai cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đời tồn hoa hồng Phát biểu 4: Kiểu hình hoa hồng kết tương tác alen gen Phát biểu theo giả thiết, tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định (A, a) Xét theo quy ước gen alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng Tính trạng hoa hồng hình thành alen A va alen a tương tác với Phát biểu (1),(2),(4) Câu 32: Đáp án D Câu 33: Đáp án B o Gen cấu trúc dài 4080 A , Tổng nu = ( 4080:3,4) × =2400 Tỷ lệ A/G = 3/2 → A = 720, G = X = 480 Gen bị đột biến thay cặp A-T cặp G-X Số nucleotide gen sau ĐB: A = T =719, G = X = 481 Câu 34: Đáp án D Câu 35: Đáp án D Câu 36: Đáp án A Câu 37: Đáp án A Câu 38: Đáp án B Câu 39: Đáp án C Câu 40: Đáp án D Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ 21 -B 22 -C 23 -C 24 -A 25 -C 26 -B 27 -C 28 -B 29 -B 30-A 31-D 3 2- D 33-B 34-D 35-D 36-A 37-A 38-B 39-C 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Thường biến biến... truyền chi phối phép lai quy luật phân ly, phân ly độc lập, tương tác gen bổ trợ, kiểu gen F1 dị hợp cặp gen Đáp án 1-A 2- C 3-B 4-A 5-C 6-D 7-A 8-A 9-D 10-A 11-A 1 2- D 13-B 14-B 15-B 16-D 17-B 18-C... 16-D 17-B 18-C 19-C 20 -B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 20 18 file word gửi đến 09 82. 563.365 Hoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: 05 chuyên vĩnh phúc vĩnh phúc lần 2 file word có lời giải chi tiết , 05 chuyên vĩnh phúc vĩnh phúc lần 2 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan