Đề 30 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)

18 97 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:37

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 30 Câu 1: Cho quần xã sinh vật sau: (1) Rừng thưa gỗ nhỏ ưa sáng (2) Cây bụi có chiếm ưu (3) Cây gỗ nhỏ bụi (4) Rừng lim nguyên sinh (5) Trảng cỏ Sơ đồ trình diễn thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái A (2) → (3) → (1) → (5) → (4) B (4) → (5) → (1) → (3) → (2) C (4) → (1) → (3) → (2) → (5) D (5) → (3) → (1) → (2) → (4) Câu 2: Người mắc hội chứng Đao có ba nhiễm sắc thể A cặp thứ 22 B cặp thứ 13 C cặp thứ 23 D cặp thứ 21 Câu 3: Động lực dịch mạch gỗ là: A Lực đẩy (áp suất rễ) B Lực hút thoát nước C Do phối hợp lực: lực đẩy, lực hút lực liên kết phân tử nước với với thành tế bào mạch gỗ D Lực liên kết phân tử nước với với thành tế bào mạch gỗ Câu 4: Phương pháp thường sử dụng để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào động vật A thể truyền virut B súng bắn gen C bơm ADN tái tổ hợp vào tinh trùng D vi tiêm giai đoạn nhân non Câu 5: Phép lai sau có khả cho tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn đời sau chiếm A AaBbDd × AaBbDd B AaBbDd × Aabbdd C AaBb × AaBb D AaBb × Aabb ? Câu 6: Khi nói phát sinh lồi người, điều sau chưa xác? A Lồi người xuất vào đầu kỉ đệ tứ đại tân sinh B Có tiến hóa văn hóa xã hội lồi người C Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành người D Vượn người ngày tổ tiên loài người Câu 7: Trong trình diễn nguyên sinh, quần xã xuất sau so với quần xã xuất trước thường có đặc điểm là: A Độ đa dạng loài tăng lên số lượng cá thể loài giảm xuống Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ B Kích thước tuổi thọ lồi giảm C Lưới thức ăn phức tạp chuỗi thức ăn mùn bã hữu ngày quan trọng D Sản lượng sơ cấp tinh dùng làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng ngày quan trọng Câu 8: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung G – X, A – U ngược lại thể cấu trúc phân tử trình sau đây? (1) Phân tử ADN mạch kép (2) phân tử tARN (3) Phân tử protein (4) Quá trình dịch mã A (1) (3) B (2) (4) C (1) (2) D (3) (4) Câu 9: Trong trình phát triển sâu bướm, giai đoạn phá hại ghê gớm A trứng B Sâu bướm C Nhộng D Bướm trưởng thành Câu 10: Ưu điểm sinh sản hữu tính động vật là: A Các cá thể sống độc lập, đơn lẻ tạo B Tạo cá thể đa dạng đặc điểm di truyền C Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trường sống ổn định biến động D Tạo cá thể giống mặt di truyền Câu 11: Khi nói hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu sau không đúng? A Các hệ sinh thái tự nhiên Trái Đất đa dạng, chia thành nhóm hệ sinh thái cạn nhóm hệ sinh thái nước B Các hệ sinh thái tự nhiên hình thành quy luật tự nhiên bị biến đổi tác động người C Trong hệ sinh thái cạn, sinh vật sản xuất gồm thực vật vi sinh vật tự dưỡng D Các hệ sinh thái tự nhiên nước có chuỗi thức ăn mở đầu sinh vật sản xuất Câu 12: Một cặp vợ chồng bình thường sinh trai bình thường, trai mù màu trai mắc bệnh máu khó đông Kiểu gen hai vợ chồng nào? Cho biết gen h gây bệnh máu khó đơng, gen m gây bệnh mù màu alen bình thường ứng H M m A Bố X mH Y , mẹ XM h Xh M m M m B Bố X M H Y ; mẹ X H X h X h X H m C Bố X mh Y , mẹ X mh X  XM h XH M M D Bố X M H Y mẹ X H X H Câu 13: Ở người, gen trê nhiễm sắc thể thường có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái Một quần thể đăng trạng thái cân di truyền có 64% số người thuận tay phải Một người phụ nữ thuận tay trái (aa) kết hôn với người đàn ông thuận tay phải (AA Aa) thuộc quần thể Xác suất để người đầu lòng cặp vợ chồng thuận tay phải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A 62,5% B 43,5% C 37,5% D 50% Câu 14: Sự tác động nhân tố sinh học vào thời kì q trình phát sinh sống? A Tiến hóa tiền sinh học B Sự hình thành chất hữu đơn giản C Sự hình thành đại phân tử từ hợp chất hữu đơn giản D Sự hình thành dại phân tử tự tái sinh Câu 15: Một học sinh đưa nhận định đặc điểm di truyền gen NST X khơng có alen tương ứng NST Y sau : (1) Gen lặn di truyền theo quy luật di truyền chéo (2) Kết phép lai thuận nghịch khác nhau; (3) Tính trạng di truyền theo dòng mẹ (4) Ở giới XY cần alen lặn biểu kiểu hình (5) Tính trạng lặn biểu giới XY Học sinh có nhận định đúng? A B C D Câu 16: Các kiểu hướng động dương rễ là: A hướng đất, hướng nước, hướng sáng B hướng đất, ướng sáng, hướng hố (hóa chất có lợi) C hướng đất, hướng nước, hướng hố (hóa chất có lợi) D hướng sáng, hướng nước, hướng hố (hóa chất có lợi) Câu 17: Trong ví dụ sau đây, có ví dụ thuộc chế cách li sau hợp tử? (1) Ngựa lai với lừa đực sinh la bất thụ (2) Các khác loài có mùa hoa khác nên khơng thụ phấn cho (3) Các phân tử prôtêin bề mặt trứng nhím biển tím tinh trùng nhím biển đỏ khơng tương thích nên khơng thể kết hợp với (4) Hai dòng lúa tích luỹ alen đột biến lặn số lơcut khác nhau, dòng phát triển bình thường, hữu thụ lai hai dòng nhỏ cho hạt lép A B C D Câu 18: Trong quần xã sinh vật có độ đa dạng lồi cao, mối quan hệ sinh thái chặt chẽ A quần xã có xu hướng biến đổi làm cho độ đa dạng thấp từ mối quan hệ sinh thái lỏng lẻo thức ăn mơi trường cạn kiệt dần B quần xã dễ dàng xảy diễn tác động nhiều loài quần xã làm cho môi trường thay đổi nhanh Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ C quần xã có cấu trúc ổn định có số lượng lớn lồi ăn thực vật làm cho quần thể thực vật biến dần D quần xã có cấu trúc ổn định lưới thức ăn phức tạp, lồi dùng nhiều loài khác làm thức ăn Câu 19: Ở lồi, có gen khơng alen, tác động riêng rẽ quy định hai tính trạng khác nhau; Hình dạng lông độ dài đuôi Các gen quy định tính trạng nằm NST thường Cho giao phối chuột lông quăn, đuôi dài với lông quăn, đuôi ngắn F1 thu được: 301 lông quăn, đuôi dài; 452 lông quăn, đuôi ngắn, 201 lông thẳng, đuôi dài, 51 lông thẳng, đuôi ngắn Biết lông quăn trội so với thẳng, ngắn trội so với dài, tần số hoán vị gen P là: A 25% B 15% C 20% D 30% Câu 20: Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau (1) Bộ ba đối mã phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) mARN (2) Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribơxơm hồn chỉnh (3) Tiểu đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (4) Cơđon thứ hai mARN gắn bổ sung với anticôđon phức hệ aa1 – tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu) (5) Ribôxôm dịch cơđon mARN theo chiều 5’ → 3’ (6) Hình thành liên kết peptit axit amin mở đầu aa Thứ tự kiện diễn giai đoạn mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là: A (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5) B (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5) C (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3) D (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5) Câu 21: Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai AB AB DdEe × DdEe liên kết hoàn ab ab toàn cho kiểu gen mang alen trội alen lặn đời chiếm tỉ lệ A 16 B 32 C 16 Câu 22: Sinh sản vô tính hình thức sinh sản: A Có kết hợp giao tử đực giao tử B Chỉ cần có cá thể sinh cá thể D 64 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ C Cần có cá thể trở lên D Khơng có hợp giao tử đực giao tử cái, hệ giống giống mẹ Câu 23: Đột biến thay nucleotit vị trí thứ ba mạch mã gốc gen làm cho q trình dịch mã khơng diễn được? A 5’ - AGA - 3’ B 5’ - XAT- 3’ C 5’-TAX-3’ D 5’ -ATX- 3’ Câu 24: Phát biểu sau tăng trưởng quần thể sinh vật? A Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu B Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể nhỏ mức tử vong C Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn mức tử vong D Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu Câu 25: Ở lồi thực vật, xét gen có alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể thuộc loài có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Sau hệ tự thụ phấn, F3 có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 7,5% Theo lí thuyết, cấu trúc di truyền quần thể hệ P A 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa = B 0,6AA + 0,3Aa + 0,1aa = C 0,3AA + 0,6Aa + 0,1aa = D 0,1AA + 0,6Aa + 0,3aa = Câu 26: Cho số phương pháp tác động lên thực vật sau đây: (1) Dung hợp tế bào trần hai loài (2) Lai xa kèm đa bội hóa (3) Tự thụ phấn qua nhiều hệ (4) Ni cấy hạt phấn, sau đa bội hóa (5) Nuôi cấy mô tế bào (6) Tứ bội hóa tế bào lưỡng bội Trong phương pháp có tối đa phương pháp tạo dòng chủng? A B C D Câu 27: Một thể đực loài động vật có kiểu gen AaBb, q trình phát sinh giao tử có 30% số tế bào sinh tinh kì sau giảm phân cặp NST chứa cặp gen Aa khơng phân li, giảm phân bình thường, 70% số tế bào sinh tinh lại giảm phân bình thường Xác định phương án trả lời chưa xác A Q trình đột biến tạo tối đa loại giao tử B Quá trình giảm phân tạo tối đa kiểu giao tử đột biến AaB b C Giao tử AaB b tạo với tỉ lệ loại 0,075 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ D Các loại giao tử bình thường Ab, aB, ab, AB tạo tỉ lệ loại chiếm 0,175 Câu 28: Ở người, bệnh M di truyền gen có alen quy định, trội lặn hồn tồn Người đàn ơng (1) khơng mang alen bệnh lấy người phụ nữ (2) bình thường, người phụ nữ (2) có em trai (3) bị bệnh M Cặp vợ chồng (1) (2) sinh trai bình thường (4) Người trai (4) lớn lên lấy vợ (5) bình thường, người vợ (5) có chị gái (6) mắc bệnh M Những người khác gia đình khơng mắc bệnh M Có khả xảy khả sau với cặp vợ chồng (4) (5)? (1) Chắc chắn gái họ không mang alen bệnh (2) Khả đầu lòng mắc bệnh 18 (3) Khả họ không mang alen bệnh 18,75% (4) Khả trai họ bình thường A 15 18 B C D Câu 29: Đặc điểm hoocmơn thực vật? A Được vận chuyển theo mạch gỗ mạch rây B Tính chuyển hố cao nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao C Với nồng độ thấp gây biến đổi mạnh thể D Được tạo nơi gây phản ứng nơi khác Câu 30: Ở loài thực vật, alen A quy định nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho nguyên, hoa đỏ giao phấn với nguyên, hoa trắng (P), thu F1 gồm loại kiểu hình số ngun, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 40% Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Ở F1, số nguyên, hoa trắng chủng chiếm tỉ lệ 10% (2) Khoảng cách gen A B 40cM (3) Ở F1, số xẻ, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 10% (4) Ở F1, dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 10% (5) Ở đời F1 có tổng số kiểu gen (6) Ở đời F1, có kiểu gen quy định kiểu hình nguyên, hoa trắng A B Câu 31: Cho nội dung sau C D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (1) Gai hoàng liên biến dạng lá, gai hoa hồng phát triển biểu bì thân, ví dụ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy (2) Cơ quan tương đồng chúng bắt nguồn từ quan tổ tiên, chức khác nhau, phản ánh tiến hóa phân li (3) Cơ quan tương tự có nguồn gốc khác có chức tương tự nhau, phản ánh tiến hóa đồng quy (4) Tất loài sinh vật chung mã di truyền chứng sinh học phân tử Có nội dung đúng? A B C D Câu 32: Quá trình hấp thụ chủ động ion khống cần góp phần yếu tố nào? I Năng lượng ATP III Enzim hoạt tải II Tính thấm chọn lọc màng sinh chất IV Lưới nội chất V Bộ máy Gongi B C Số phương án A D Câu 33: Trong phép lai cặp tính trạng tương phản (P), cần phải có điều kiện điều kiện sau để F2 có phân ly kiểu hình theo tỉ lệ trội : lặn? (1) Mỗi cặp gen nằm cặp NST (2) Tính trạng trội phải hồn tồn (3) Số lượng cá thể thu đời lai phải lớn (4) Quá trình giảm phân xảy bình thường (5) Mỗi gen qui định tính trạng (6) Bố mẹ chủng Số điều kiện cần thiết là: A B C D Câu 34: Trong tế bào sinh tinh, xét hai cặp NST kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân, trình giảm phân I diễn bình thường tạo tế bào Trong giảm phân II, có NST kép thuộc cặp Bb không phân li xảy tế bào Trong tỉ lệ giao tử tạo sau đây, trường hợp không đúng? A 2AB, 1abb 1a B 2Ab, 1aBB a C 1ABB, 1A 2ab D 2aB, 1AB 1Abb Câu 35: Khi nói cấu trúc tuổi quần thể, xét kết luận sau đây: (1) Ở tất quần thể, nhóm tuổi sinh sản ln có số lượng cá thể nhiều nhóm tuổi sau sinh sản (2) Cấu trúc tuổi quần thể thường thay đổi theo chu kì mùa Ở lồi có vùng phân bố rộng thường có cấu trúc tuổi phức tạp lồi có vùng phân bố hẹp Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (3) Khi số lượng cá thể nhóm tuổi sau sinh sản số lượng cá thể nhóm tuổi trước sinh sản quần thể phát triển (4) Quần thể diệt vong số lượng cá thể nhóm tuổi trước sinh sản số lượng cá thể nhóm tuổi sinh sản Có kết luận đúng? A B C D Câu 36: Nghiên cứu di truyền tính trạng hình dạng lồi bí, người ta lai bố mẹ chủng bí dẹt với bí dài thu đời lai thứ tồn bí dẹt Tiếp tục cho F1 giao phối, thu đời F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 5850 bí dẹt : 3900 bí tròn : 650 bí dài Có phát biểu có nội dung số phát biểu sau: (1) Tính trạng hình dạng di truyền theo quy luật trội khơng hồn tồn (2) Trong số bí tròn F2, bí tròn dị hợp chiếm tỉ lệ 5/6 (3) Khi cho F1 giao phối với thứ nhất, hệ lai xuất tỉ lệ 373 dẹt : 749 tròn : 375 dài thứ phải có kiểu gen aabb (4) Khi cho F1 giao phối với thứ hai, hệ lai xuất tỉ lệ 636 dẹt : 476 tròn : 159 dài thứ phải có kiểu gen Aabb A B C D Câu 37: Cho đặc điểm sau phù hợp với chức quang hợp I Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang II Có mơ xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2, mô giậu chứa nhiều lục lạp III Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng sản phẩm quang hợp IV Bề mặt có nhiều khí khổng giúp trao đổi khí Só đặc điểm A B C D Câu 38: Cho ví dụ sau: (1) Người bị bạch tạng kết với người bình thường sinh bị bạch tạng (2) Trẻ em bị bệnh pheniketo niệu áp dụng chế độ ăn kiêng trẻ phát triển bình thường (3) Người bị bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm bi viêm phổi, thấp khớp, suy thận, (4) Người bị hội chứng AIDS thường bị ung thư, tiêu chảy, viêm phổi, Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (5) Các hoa cẩm tú cầu có kiểu gen màu hoa biểu tùy thuộc vào độ pH môi trường đất (6) người, kiểu gen AA quy định hói đầu, kiểu gen aa quy định tóc bình thường, kiểu gen Aa quy định hói đầu nam khơng hói đầu nữ Có ví dụ phản ánh mềm dẻo kiểu hình? A B C D Câu 39: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Các gen quy định màu thân hình dạng cánh nằm nhiễm sắc thể thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho giao phối ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), tổng số ruồi thu F1 , ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5% Biết khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 là? A 30% B 60% C 45% D 7,5% Câu 40: Đất tơi xốp tạo điều kiện cho hút nước khoáng dễ dàng I Nước trạng thái mao dẫn, rễ dễ sử dụng dạng nước II Đất thống có nhiều oxi, tế bào rễ cung cấp lượng hoạt động hút nước khống xảy theo hình thức chủ động III Đất tơi xốp dạng đất tốt, chứa nhiều nguồn dinh dưỡng cho IV Đất tơi xốp chứa nhiều dạng nước trọng lực dễ sử dụng Số phương án A B C D Đáp án 1-C 2-D 3-C 4-D 5-D 6-D 7-A 8-B 9-B 10-B 11-D 12-B 13-A 14-A 15-C 16-C 17-B 18-D 19-C 20-B 21-B 22-D 23-B 24-A 25-C 26-C 27-B 28-C 29-B 30-C 31-D 32-C 33-B 34-D 35-C 36-C 37-B 38-A 39-C 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Sơ đồ trình diễn thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái là: (4) → (1) → (3) → (2) → (5) Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 2: Đáp án D Người mắc hội chứng Đao có ba nhiễm sắc thể cặp thứ 21 Câu 3: Đáp án C - Động lực dòng mạch gỗ:  Lực hút (động lực chính)  Áp suất rễ - lực đẩy từ gốc lên thân  Lực trung gian: liên kết phân tử nước với với thành mạch dẫn Câu 4: Đáp án D Phương pháp thường sử dụng để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào động vật vi tiêm giai đoạn nhân non Câu 5: Đáp án D AaBb × Aabb → aabb AaBbDd × Aabbdd → aabbdd 16 AaBbDd × AaBbDd → AaBb × AaBb → aabbdd 64 aabb 16 Câu 6: Đáp án D Nội dung sai là: Vượn người ngày tổ tiên loài người Vượn người khơng phải tổ tiên lồi người mà phát triển thành nhánh từ tổ tiên loài người Câu 7: Đáp án A Trong trình diễn nguyên sinh, quần xã xuất sau so với quần xã xuất trước thường đa dạng nên độ đa dạng loài tăng lên số lượng cá thể loài giảm xuống Câu 8: Đáp án B Phân tử protein khơng có nucleotit nên nguyên tắc bổ sung nucleotit Phân tử ADN khơng có U nên khơng thể nguyên tắc bổ sung A - U Trong dịch mã có xảy nguyên tắc bổ sung ba đối mã tARN với ba mã mARN tARN có bổ sung đoạn cho nên có nguyên tắc bổ sung Vậy có cấu trúc có nguyên tắc bổ sung (2) (4) Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 9: Đáp án B Giai đoạn sâu, nguồn thức ăn bướm Đây giai đoạn sâu bướm cần nhiều lượng chất dinh dưỡng cho trình sinh trưởng phát triển Vì chúng sử dụng nhiều làm nguồn dinh dưỡng, gây phá hoại ghê gớm Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án D Các hệ sinh thái tự nhiên nước mở đầu sinh vật sản xuất sinh vật phân giải Câu 12: Đáp án B Gen nằm NST giới tính nên người bố khơng bị bệnh có kiểu gen là: X M HY Do trai có đứa bị bệnh máu khó đơng mù màu nên người mẹ phải có alen Xm Xh m M m Mẹ khơng bị bệnh nên có kiểu gen XM H X h X h X H Câu 13: Đáp án A Từ đề cho ta tính tần số alen A = 0,4, a = 0,6 Cấu trúc di truyền quần thể người trạng thái cân là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa = Trước hết ta tính xác suất người bố thuận tay phải quần thể Aa, sinh thuận tay trái Sau lấy - xác suất sinh thuận tay trái kết thuận tay phải Bố có kiểu gen Aa xác suất là: 2pq/(p^2+2pq) = 0,48/0,64 = 0,75 Khi bố có kiểu gen Aa kết với người mẹ thuận tay trái có kiểu gen aa sinh thuận tay trái aa 0,5.(1/2 aa) Nên xác suất sinh thuận tay trái là: 0,75.1.0,5 = 37,5% Xác suất sinh đầu lòng thuận tay phải là: 100% - 37,5% = 62,5% Câu 14: Đáp án A Câu 15: Đáp án C Nội dung 1, 2, Nội dung sai Gen nằm nhân tế bào di truyền theo dòng mẹ Nội dung sai Ở giới XX gen lặn trạng thái đồng hợp biểu kiểu hình Câu 16: Đáp án C Hướng động dương: vận động sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích Các kiểu hướng động dương rễ là: hướng đất, hướng nước, huớng hoá Câu 17: Đáp án B ý Câu 18: Đáp án D Câu 19: Đáp án C Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 20: Đáp án B Thứ tự kiện diễn giai đoạn mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là: (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5) (SGK trang 12) Câu 21: Đáp án B Vì NST phân li độc lập nên chia phép lai thành phép lai nhỏ: + AB AB AB AB ab tạo tỉ lệ loại kiểu gen là: (Phép lai 1)  : : ab ab AB ab ab + DdEe × DdEe (Phép lai 2) Tỉ lệ kiểu gen mang alen trội alen lặn đời là: + Nếu phép lai tạo kiểu gen có alen trội phép lai tạo alen lặn, tỉ lệ là: 1 1    4 64 + Nếu phép lai tạo kiểu gen có alen trội phép lai tạo alen trội, tỉ lệ là: C 24   24 16 + Nếu phép lai tạo kiểu gen có alen lặn phép lai tạo alen trội, tỉ lệ là: 1 1    4 64 Vậy tỉ lệ kiểu gen mang alen trội alen lặn đời là: 1    64 64 16 32 (Lưu ý: Khi làm trắc nghiệm làm nhanh cần bấm máy phép tính cuối này, bước khác suy luận nhanh đầu) Câu 22: Đáp án D Câu 23: Đáp án B Câu 24: Đáp án A Câu 25: Đáp án C Alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng P ban đầu: hoa đỏ : hoa trắng Sau hệ tự thụ phấn tỉ lệ dị hợp chiếm 0,075 = tỉ lệ dị hợp ban đầu x (1/2)^3 → Aa quần thể ban đầu chiếm tỉ lệ 0,6 Aa Cấu trúc di truyền cùa hệ P: 0,3 AA: 0,6 Aa: 0,1aa Câu 26: Đáp án C phương pháp tạo dòng chủng (2), (3), (4) Câu 27: Đáp án B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Các loại giao tử bình thường Ab, aB, ab, AB tạo tỉ lệ loại chiếm: 70% × = 0,175 Giao tử AaB b tạo với tỉ lệ loại là: 1  × 0,3 = 0,075 2 Quá trình đột biến tạo tối đa: × = loại giao tử đột biến × = loại giao tử bình thưởng Vậy tạo tất loại giao tử loại giao tử bị đột biến bao gồm: AaB, b, Aab, B Câu 28: Đáp án C Bố mẹ người (6) không bị bệnh sinh người gái (6) bị bệnh nên bệnh gen lặn nằm NST thường quy định Quy ước: A - bình thường, a - bị bệnh Bố mẹ người (6) phải có kiểu gen dị hợp Aa Vậy người phụ nữ số (5) khơng bị bệnh có kiểu gen là: 2 AA : Aa Tỉ lệ giao tử a : A 3 3 Con người phụ nữ số mang gen bệnh từ mẹ Nội dung sai Người trai (3) bị bệnh bố mẹ không bị bệnh nên bố mẹ người trai có kiểu gen dị hợp Aa Người mẹ (2) chị gái người (3) sinh từ bố mẹ có kiểu gen dị hợp có kiểu gen là: 2 AA : Aa Tỉ lệ giao tử người mẹ là: a : A 3 3 Người đàn ông (1) không mang alen gây bệnh có kiểu gen AA Người trai (4) sinh từ bố mẹ (1) (2) có kiểu gen là: Tỉ lệ giao tử: Aa : AA 3  A : a 6 Cặp vợ chồng (4) (5) sinh thì: Khả sinh đầu lòng mắc bệnh là: 1    Nội dung 3 18 Khả họ không mang alen gây bệnh là: 10   Nội dung sai 18  1  17 Khả trai họ bình thường là: 1      Nội dung sai   36 Vậy có nội dung Câu 29: Đáp án B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ - Hoocmôn thực vật chất hữu thể thực vật tiết có tác dụng điều tiết hoạt động sống - Đặc điểm chung: + Được tạo nơi gây phản ứng nơi khác + Với nồng độ thấp gây biến đổi mạnh thể + Tính chun hố thấp nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao Dựa vào tác động sinh lí hooc mơn q trìn sinh trưởng thực vật người ta chia hooc mơn thực vật làm hai nhóm - Nhóm kích thíc sinh trưởng: Auxin, Gibêrelin, Xitơkinin - Nhóm ức chế sinh trưởng : Êtilen, Axit abxixic Câu 30: Đáp án C Cho nguyên, hoa đỏ giao phấn với nguyên, hoa trắng (P), thu F1 gồm loại kiểu hình nên nguyên lai với có tạo xẻ, nguyên có kiểu gen dị hợp Cây hoa đỏ lai với hoa trắng có tạo hoa trắng hoa đỏ có kiểu gen dị hợp Nếu gen phân li độc lập tỉ lệ nguyên, hoa đỏ đời sau phải là: 3/4 x 1/2 = 3/8 Mà đề cho tỉ lệ 40% nên gen nằm cặp NST tương đồng Cây nguyên, hoa trắng có kiểu gen là: Ab ab Gọi x tỉ lệ giao tử AB sinh P có kiểu hình ngun, hoa đỏ 0,5 - x tỉ lệ giao tử aB Tỉ lệ có kiểu hình ngun, hoa trắng sinh hệ sau là: x + (0,5 - x) x 0,5 = 40% ⇒ x = 0,3 Vậy P có kiểu hình ngun, hoa đỏ có kiểu gen là: AB , tần số hoán vị gen ab 0,4 Nội dung Tỉ lệ nguyên, hoa trắng chủng là: 0,2 × 0,5 = 0,1 Nội dung Tỉ lệ xẻ, hoa đỏ chiếm tỉ lệ là: 0,2 × 0,5 = 0,1 Nội dung Tỉ lệ dị hợp cặp gen là: 0,3 × 0,5 + 0,2 × 0,5 = 0,25 Nội dung sai Nội dung Số kiểu gen đời F1 là: × - = Nội dung sai Có kiểu gen quy định nguyên, hoa trắng Vậy cso nội dung Câu 31: Đáp án D Cả nội dung Câu 32: Đáp án C Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Hấp thụ chủ động hình thức chất khống hấp thụ từ môi trường đất vào tế bào lơng hút từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao, cách chủ động, ngược chiều gradien nồng độ Hình thức cần cung cấp lượng ATP chất hoạt tải Trong yếu tố trên, yếu tố I, II, III Câu 33: Đáp án B Đây phép lai gen quy định cặp tính trạng nên khơng cần điều kiện gen nằm cặp NST Các nội dung 2, 3, 4, 5, điều kiện cần thiết để thỏa mãn quy luật phân li cho tỉ lệ kiểu đề Câu 34: Đáp án D Kết thúc giảm phân I, tế bào tạo thành là: AAbb aaBB aabb AABB + TH1: tế bào tạo thành AAbb aaBB, tế bào có kiểu gen AAbb có cặp bb khơng phân li, tế bào aaBB phân li bình thường tạo loại giao tử là: 1Abb, 1A, 2aB Tế bào có kiểu gen aaBB có cặp BB khơng phân li, tế bào AAbb phân li bình thường tạo loại giao tử là: 1aBB, 1a, 2Ab + TH2: tế bào tạo thành aabb AABB Tế bào có kiểu gen aabb có cặp bb khơng phân li, tế bào AABB phân li bình thường tạo loại giao tử là: 1abb, 1a, 2AB Tế bào có kiểu gen AABB có cặp BB khơng phân li, tế bào aabb phân li bình thường tạo loại giao tử là: ABB, A, 2ab Vậy tỉ lệ giao tử tạo là: 2aB, 1AB 1Abb Câu 35: Đáp án C Nội dung sai Tùy vào quần thể mà nhóm tuổi sau sinh sản lớn nhỏ nhóm tuổi trước sinh sản Nội dung Cấu trúc tuổi quần thể thay đổi theo chu kỳ mùa, ví dụ: Mùa xuân hè mùa sinh sản, quần thể động thực vật, nhóm tuổi trẻ đơng so với nhóm tuổi cao Nội dung sai Để xác định quần thể phát triển hay quần thể ổn định phải xây dựng tháp tuổi dựa vào hình dạng tháp tuổi Nội dung sai Quần thể diệt vong cá thể nhóm tuổi trước sinh sản sinh sản bị diệt vong Câu 36: Đáp án C Tỉ lệ phân li kiểu hình là: : : Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Nội dung sai Quy ước: A B dẹt; A bb, aaB tròn; aabb Ta có phép lai × F1: AaBb × AaBb Bí tròn chiếm tỉ lệ 16 Bí tròn đồng hợp gồm: AAbb + aaBB 16  2 Vậy tỉ lệ bí tròn dị hợp số bí tròn    :  Nội dung sai  16 16  16 F1: AaBb lai với khác tạo tỉ lệ kiểu hình 1A B : 2(A bb aaB ) : 1aabb nên đem lai có kiểu gen aabb Nội dung F1: AaBb lai với thứ hai tạo tỉ lệ kiểu hình 4A B : 3(A bb tỉ lệ aabb aaB ) : 1aabb Để tạo 1   đem lai phải có kiểu gen Aabb aaBb kiểu gen lai với AaBb không tạo tỉ lệ kiểu hình Nội dung sai Câu 37: Đáp án B * Đặc điểm giải phẫu hình thái bên ngồi: - Diện tích bề mặt lớn giúp hấp thụ nhiều tia sáng - Phiến mỏng lợi cho khí khuếch tán vào dễ dàng - Trong lớp biểu bì mặt có chứa tế bào khí khổng để khí CO2 khuếch tán vào bên đến lục lạp * Đặc điểm giải phẫu hình thái bên trong: - Tế bào có mơ giậu chứa nhiều diệp lục phân bố lớp biểu bì mặt để trực tiếp hấp thụ ánh sáng chiếu lên mặt - Tế bào mô xốp chứa diệp lục tế bào mô giậu nằm phía mặt lá, mơ xốp có nhiều khoảng trống rỗng để khí oxi dễ dàng khuếch tán đến tế bào chứa săc tố quang hợp - Hệ gân có mạch dẫn (gồm mạch gỗ mạch rây), xuất phát từ bó mạch cuống đến tận tế bào nhu mô giúp cho nước ion khoáng đến tế bào để thực quang hợp vận chuyển sản phẩm quang hợp khỏi Vậy đặc điểm Câu 38: Đáp án A Ví dụ phản ánh mềm dẻo kiểu hình: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (1) Người bị bạch tạng kết với người bình thường sinh bị bạch tạng → ví dụ di truyền phân ly tính trạng, di truyền thường (2) Trẻ em bị bệnh pheniketo niệu áp dụng chế độ ăn kiêng trẻ phát triển bình thường → ảnh hưởng chế độ ăn uống tới biểu bệnh (3) Người bị bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm bi viêm phổi, thấp khớp, suy thận, →Tính đa hiệu gen (4) Người bị hội chứng AIDS thường bị ung thư, tiêu chảy, viêm phổi, → biểu bệnh (hội chứng = nhiều bệnh thể bị nhiễm tác nhân gây bệnh) (5) Các hoa cẩm tú cầu có kiểu gen màu hoa biểu tùy thuộc vào độ pH môi trường đất → Tính đa dạng kiểu hình, màu hoa phụ thuộc vào độ pH đất (6) người, kiểu gen AA quy định hói đầu, kiểu gen aa quy định tóc bình thường, kiểu gen Aa quy định hói đầu nam khơng hói đầu nữ → kiểu gen có ảnh hưởng giới tính đáp án tính mềm dẻo kiểu gen: 2.5 Câu 39: Đáp án C Ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ lai với cho ruồi thân đen, cánh ngắn, mắt trắng nên bố mẹ đem lai dị hợp tất cặp gen Ta xét phép lai tính trạng màu mắt: XDXd × XDY → mắt đỏ : mắt trắng Tỉ lệ kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng aabbdd = 2,5% ⇒ Tỉ lệ thân đen, cánh cụt aabb = 2,5% × = 10% = 0,2ab × 0,5ab (Do ruồi giấm hoán vị gen xảy giới cái) Tỉ lệ giao tử ab giới 0,2 < 0,25 ⇒ Đây giao tử hoán vị nên kiểu gen giới Ab , tần số hốn vị gen 0,4 aB Ta có phép lai: Ab D d AB D X X × X Y aB ab Tỉ lệ thân xám, cánh dài A_B_ = 0,5 + (aabb) = 0,5 + 0,1 = 0,6 Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 là: A_B_D_ = 0,6 × 0,75 = 0,45 Câu 40: Đáp án B Đất tơi xốp tạo điều kiện cho hút nước khoáng dễ dàng vì: + Nước trạng thái mao dẫn, rễ dễ sử dụng dạng nước + Đất thống có nhiều oxi, tế bào rễ cung cấp lượng hoạt động hút nước khoáng xảy theo hình thức chủ động → I, II Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ III – Sai Vì đất tơi xốp đất chứa nhiều dinh dưỡng chất dinh dưỡng Điều phụ thuộc vào lượng chất dinh dưỡng ban đầu đất IV - Sai Vì đất tơi xốp chứa nước trạng thái mao dẫn dễ sử dụng Còn nước trọng lực khó sử dụng ... dụng Số phương án A B C D Đáp án 1-C 2-D 3-C 4-D 5-D 6-D 7-A 8-B 9-B 10-B 11-D 12-B 13-A 14-A 15-C 16-C 17-B 18-D 19-C 20-B 21-B 22-D 23-B 24-A 25-C 26-C 27-B 28-C 29-B 3 0- C 31-D 32-C 33-B 34-D... mã không diễn được? A 5’ - AGA - 3’ B 5’ - XAT- 3’ C 5’-TAX-3’ D 5’ -ATX- 3’ Câu 24: Phát biểu sau tăng trưởng quần thể sinh vật? A Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa,... 29-B 3 0- C 31-D 32-C 33-B 34-D 35-C 36-C 37-B 38-A 39-C 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Sơ đồ trình diễn thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái là: (4) → (1) → (3) → (2) → (5) Đặt mua file
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 30 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1) , Đề 30 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)

Từ khóa liên quan