Đề 07 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)

16 130 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:36

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ Câu 1: Phân tích thành phần loại nucleotit mẫu ADN lấy từ bệnh nhân người ta thấy sau: A = 22%; G = 20%; T= 28% ; X = 30% Kết luận sau đúng? A ADN ADN tế bào người bệnh B ADN người bệnh nhân đôi C ADN người bệnh bị biến đổi bất thường tác nhân gây bệnh D ADN sinh vật nhân sơ gây bệnh cho người Câu 2: Ở thực vật thuỷ sinh quan hấp thụ nước muối khoáng là: A Lá B Rễ, thân , C Rễ D Thân Câu 3: Người ta sử dụng kĩ thuật sau để phát sớm bệnh phêninkêto niệu người? A chọc dò dịch ối lấy tế bào phơi cho phân tích NST giới tính X B sinh thiết tua thai lấy tế bào phơi phân tích ADN C sinh thiết tua thai lấy tế bào phôi cho phân tích prơtêin D chọc dò dịch ối lấy tế bào phơi cho phân tích NST thường Câu 4: Nếu P chủng khác n cặp tính trạng tương phản di truyền phân li độc lập Tỷ lệ kiểu gen F2 cho cá thể F1 giao phối tự thụ phấn với A (1 : : 1)n B : : : C (3 : 1)n D (1 : : 1)2 Câu 5: Để kiểm tra giả thuyết Oparin Handan, năm 1953 Milơ tạo môi trường nhân tạo có thành phần hóa học giống khí nguyên thủy Trái Đất Môi trường nhân tạo gồm: A CH4, NH3, H2 nước B CH4, CO, H2 nước C N2, NH3, H2 nước D CH4, CO2, H2 nước Câu 6: Trong quần thể cân di truyền có alen T t 51% cá thể kiểu hình trội Đột nhiên điều kiện sống thay đổi làm chết tất cá thể có kiểu hình lặn trước trưởng thành; sau đó, điều kiện sống lại trở lại cũ Tần số alen t sau hệ ngẫu phối A 0,7 B 0,41 C 0,58 D 0,3 Câu 7: Trong kiểu phân bố cá thể quần thể, kiểu phân bố ngẫu nhiên thường gặp A điều kiện sống phân bố đồng khơng có cạnh tranh cá thể quần thể B điều kiện sống phân bố không đồng cá thể khơng có hỗ trợ lẫn C điều kiện sống phân bố đồng kích thước quần thể mức vừa phải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ D điều kiện môi trường phân bố ngẫu nhiên khơng có cạnh tranh cá thể quần thể Câu 8: Phát biểu sau khơng nói đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính phổ biến B Mã di truyền có tính thối hóa C Mã di truyền có tính đặc hiệu D Mã di truyền đặc trưng cho loài sinh vật Câu 9: Sinh trưởng thể động vật là: A Quá trình tăng kích thước thể tăng kích thước số lượng tế bào B Quá trình tăng kích thước quan thể C Q trình tăng kích thước hệ quan thể D Q trình tăng kích thước mơ thể Câu 10: Hướng tiến hố sinh sản động vật là: A Từ vô tính đến hữu tính, thụ tinh đến thụ tinh ngồi, từ đẻ đến đẻ trứng B Từ vơ tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngồi đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ C Từ vơ tính đến hữu tính, từ thụ tinh đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ D Từ hữu tính đến vơ tính, từ thụ tinh ngồi đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ Câu 11: Hiện tượng khống chế sinh học quần xã dẫn đến A phát triển loài quần xã B trạng thái cân sinh học quần xã C tiêu diệt lồi quần xã D làm giảm độ đa dạng sinh học quần xã Câu 12: Ở loài thực vật A- qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a- qui định hoa trắng Lai bố mẹ hoa đỏ với thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tạp giao F2 xuất hoa đỏ hoa trắng Kiểu gen hai bố mẹ A AA x AA B Aa x Aa C Aa x Aa D AA x Aa Câu 13: Cho nhận xét sau, nhận xét không là: Mật độ cỏ tăng theo thời gian lồi có sức sống cao, tồn điều kiện khắc nghiệt Trong sinh cảnh tồn nhiều lồi có họ hàng gần thường dẫn đến phân li ổ sinh thái Rét đậm kéo dài miền bắc vào mùa đông vào năm 2008, làm chết nhiều gia súc biến động theo chu kì mùa Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Nhân tố hữu sinh nhân tố khơng phụ thuộc vào mật độ quần thể Có dạng biến động biến động theo chu kì biến động khơng theo chu kì Trong cấu trúc tuổi quần thể, tuổi sinh lý tuổi trung bình cá thể quần thể A 2, 4, B 1, 3, 4, C 3, 4, D 1, 4, 5, Câu 14: Giải phẫu chi trước cá voi, dơi, mèo có cấu tạo giống nhau, hình dạng bên ngồi lại khác Giải thích tượng trên? A Chúng quan tương tự nên có cấu trúc giống nhau, sống điều kiện khác nên hình thái khác B Chúng quan vị trí tương ứng thể nên có cấu trúc giống nhau, nguồn gốc khác nên có hình thái khác C Chúng quan thực chức giống nên cấu trúc giống nhau, thuộc lồi khác nên hình thái khác D Chúng quan có nguồn gốc nên thể thức cấu tạo chung giống nhau, thực chức khác nên hình thái khác Câu 15: Cho kiểu quan hệ: (1) Quan hệ hỗ trợ (2) Quan hệ cạnh tranh khác loài (3) Quan hệ hỗ trợ hợp tác (4) Quan hệ cạnh tranh loài (5) Quan hệ vật ăn thịt - mồi Có mối quan hệ thể mối quan hệ sinh thái quần thể? A B C D Câu 16: Hai loại hướng động A hướng động dương (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) hướng động âm (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) B hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nước) hướng động âm (sinh trưởng hướng tới đất) C hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) hướng động âm (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) D hướng động dương (sinh trưởng hướng phía có ánh sáng) hướng động âm (sinh trưởng trọng lực) Câu 17: Nội dung không nói chọn lọc tự nhiên A Chọn lọc tự nhiên không tác động cấp độ cá thể mà tác động cấp độ cá thể quan trọng cấp độ cá thể quần thể Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ B Chọn lọc tự nhiên không tác động gen riêng rẽ mà toàn kiểu gen C Chọn lọc tự nhiên không tác động cá thể riêng rẽ mà quần thể D Chọn lọc tự nhiên nhân tố quy định chiều hướng nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen quần thể, nhân tố định hướng q trình tiến hố Câu 18: Ổ sinh thái lồi A "khơng gian sống" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm khoảng thuận lợi cho phép lồi phát triển tốt B "khu vực sinh thái" mà có nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển lâu dài C "khơng gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép lồi tồn phát triển lâu dài D "không gian hoạt động" mà tất nhân tố sinh thái môi trường đảm bảo cho sinh vật kiếm ăn giao phối với Câu 19: Ở phép lai X A X a BD Bd , có hốn vị gen giới, gen qui định  Xa Y bd bD tính trạng gen trội hồn tồn Nếu xét yếu tố giới tính, số loại kiểu gen kiểu hình đời A 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình B 20 loại kiểu gen, loại kiểu hình C 40 loại kiểu gen, loại kiểu hình D 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình Câu 20: Có thể thực vật có kích thước lớn so với loài Người ta đưa giả thuyết để giải thích cho hình thành kiểu hình khác thường Giả thuyết cho dạng đột biến đa bội Giả thuyết cho không bị đột biến thường biến gây nên thay đổi kiểu hình Có phương pháp sau cho phép xác định đột biến đa bội hay thường biến? (1) Lấy hạt đem trồng mơi trường có thuộc lồi sống so sánh kiểu hình với loài môi trường (2) Sử dụng phương pháp quan sát NST tế bào so sánh với NST loài (3) Tiếp tục bổ sung chất dinh dưỡng cho so sánh phát triển với loài (4) Cho lai phân tích để xác định kiểu gen đồng hợp hay dị hợp Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (5) Cho lai với lồi, dựa vào tỉ lệ kiểu hình đời để rút kết luận A B C D Câu 21: Đem lai bố mẹ chủng khác ba cặp gen, F1 thu 100% cao, hạt đục F1 tự thụ phấn F2: 912 cao, hạt đục : 227 cao, hạt : 76 thấp, hạt Hai tính trạng kích thước thân màu sắc hạt chịu chi phối quy luật di truyền nào? A Ba cặp gen quy định hai tính trạng phân li độc lập B Ba cặp gen quy định hai tính trạng nằm cặp NST tương đồng xảy hoán vị gen C Ba cặp gen quy định hai tính trạng nằm hai cặp NST tương đồng liên kết gen D Ba cặp gen quy định hai tính trạng nằm hai cặp NST tương đồng xảy hoán vị gen với tần số 50% Câu 22: Sinh sản vơ tính động vật đa bào bậc thấp giống với sinh sản vơ tính động vật đa bào bậc cao là: A Cơ thể hình thành từ kết hợp giao tử đực giao tử B Cơ thể hình thành từ phơi nhờ ngun phân C Cơ thể hình thành từ giao tử nhờ nguyên phân D Cơ thể hình thành từ tế bào gốc ban đầu nhờ ngun phân Câu 23: Một người đàn ơng bình thường lấy người vợ thứ sinh người gái bị bệnh u xơ nang Sau anh ly dị vợ lấy người vợ thứ hai khơng bị bệnh có anh trai bị bệnh Biết bố mẹ người vợ thứ hai khơng bị bệnh gen quy định tính trạng khơng có alen nhiễm sắc thể Y Xác suất người vợ thứ hai sinh đứa trẻ bị bệnh u xơ nang A 0,063 B 0,250 C 0,167 D 0,083 Câu 24: Thời gian rụng trứng trung bình vào ngày thứ chu kì kinh nguyệt người? A Ngày thứ 13 B Ngày thừ 25 C Ngày thứ 14 D Ngày thứ 12 Câu 25: Cho phép lai: ♀AABb × ♂AaBb Có kết luận số kết luận sau đây: (1) Trong trường hợp trình giảm phân diễn bình thường phép lai cho đời có tối đa loại kiểu gen (2) Trong trình giảm phân thể đực có kiểu gen AaBb, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb phân li bình thường; giảm phân II diễn bình thường thể đực tối đa cho loại giao tử Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (3) Trong trình giảm phân thể đực có kiểu gen AaBb, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb phân li bình thường; giảm phân II diễn bình thường Ở thể có kiểu gen AABb, q trình giảm phân diễn bình thường phép lai cho tối đa 12 loại kiểu gen (4) Trong trình giảm phân thể đực có kiểu gen AaBb, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb phân li bình thường; giảm phân II diễn bình thường Ở thể có kiểu gen AABb, q trình giảm phân diễn bình thường phép lai cho tối đa 16 kiểu tổ hợp giao tử Số phát biểu là: A B C D Câu 26: Có nhận xét nói đột biến? (1) Đột biến nguyên liệu thứ cấp cho q trình tiến hóa (2) Giá trị đột biến phụ thuộc vào môi trường (3) Tần số đột biến từ 104 đến 106 (4) Phần lớn đột biến có hại cho thể sinh vật (5) Tuy tần số đột biến nhỏ, đột biến quần thể phổ biến A B C D Câu 27: Cho nhận định sau hô hấp thực vật với vấn đề bảo quản nông sản, thực phẩm: (1) Hô hấp làm tiêu hao chất hữu đối tượng bảo quản (2) Hô hấp nhiệt độ môi trường bảo quản tăng (3) Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí mơi trường bảo quản (4) Hơ hấp không làm thay đổi khối lượng nông sản, thực phẩm Số nhận định nhận định nói là: A B C D Câu 28: Cho đặc điểm sau: (1) Theo lý thuyết, qua nhân đôi, từ ADN ban đầu tạo hai ADN có cấu trúc giống hệt (2) Mạch đơn tổng hợp theo chiều 5’ - 3’ (3) Cả hai mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch (4) Trong chạc ba chép, hai mạch kéo dài liên tục (5) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Có đặc điểm với q trình tái ADN? A B C D Câu 29: Xét mối quan hệ sinh thái loài sau đây: (1) Một số loài tảo nước nở hoa sống môi trường với lồi cá tơm (2) Cây tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng (3) Loài cá ép sống bám loài cá lớn (4) Dây tơ hồng sống tán rừng (5) Trùng roi sống ruột mối Trong mối quan hệ trên, có mối quan hệ mà có loại có hại cho lồi tham gia? A B C D Câu 30: Xét gen có len A a nằm NST giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Gọi p q tần số tương đối alen A a, tần số alen giới cấu trúc di truyền quần thể trạng thái cân di truyền biểu thức sau đây? A p2XAXA + 2pqXAXa + q2XaXa + pXAY + qXaY B 0,5p2XAXA + pqXAXa + 0,5q2XaXa + 0,5pXAY + 0,5qXaY C 0,5p2XAXA + 2pqXAXa + 0,5q2XaXa + 0,5p2XAY + 0,5q2XaY D p2XAXA + 2pqXAXa + q2XaXa Câu 31: Cho biết công đoạn tiến hành chọn giống sau: (1) Chọn lọc tổ hợp gen mong muốn (2) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác (3) Lai dòng chủng với (4) Tạo dòng chủng có kiểu gen mong muốn Việc tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp thực theo quy trình: A 2, 3, 1, B 2, 3, 4, C 1, 2, 3, D 4, 1, 2, Câu 32: Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 18 Số loại thể kép (2n-1-1) thể ba có lồi A 36 ; B ; C 153 ; D 18 ; Câu 33: Phản xạ gì? A Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên ngồi thể B Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên bên thể Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ C Phản ứng thể trả lời lại kích thích bên bên ngồi thể D Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên thể Câu 34: Ở người, bệnh bạch tạng đột biến gen lặn a nằm NST thường quy định, bệnh máu khó đơng đột biến gen lặn b nằm NST X quy định Một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị bệnh máu khó đơng, có bà ngoại ơng nội bị bạch tạng, bên phía người chồng có bố bị bạch tạng Những người khác gia đình khơng bị bệnh Cặp vợ chồng dự định sinh đứa con, xác suất để đứa không bị bệnh A 9/16 B 5/8 C 3/16 D 3/8 Câu 35: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt gồm hai alen nằm vùng không tương đồng NST X Alen quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định mắt trắng Cho ruồi giấm F1giao phối ngẫu nhiên với nhau, F2 phân li theo tỉ lệ ruồi giấm mắt đỏ :1 ruồi giấm đực mắt đỏ: ruồi giấm đực, mắt trắng Cho ruồi giấm F2 giao phối ngẫu nhiên với Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu F3 A ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng B ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng C 13 ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng D ruồi mắt đỏ : 13 ruồi mắt trắng Câu 36: Úp chuông thủy tinh chậu (bắp, lúa, bầu, bí…) Sau đêm, giọt nước xuất mép phiến Nguyên nhân tượng I Lượng nước thừa tế bào II Có bão hòa nước chng thủy tinh III Hơi nước từ rơi lại phiến IV Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ rễ lên lá, khơng thành qua khí khổng ứ thành giọt mép Số phương án A B C D Câu 37: Một thể đực lồi động vật có kiểu gen AaBb, q trình phát sinh giao tử có 30% số tế bào sinh tinh kì sau giảm phân cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li, giảm phân bình thường, 70% số tế bào sinh tinh lại giảm phân bình thường Xác định phương án trả lời chưa xác A Q trình đột biến tạo tối đa loại giao tử B Các loại giao tử bình thường Ab,aB,ab,AB tạo tỉ lệ loại chiếm 0,175 C Giao tử AaB b tạo với tỉ lệ loại 0,075 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ D Quá trình giảm phân tạo tối đa kiểu giao tử đột biến AaB b Câu 38: Ở loài thực vật, lai hai giống chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 đồng loạt cao, hạt vàng Cho F1 giao phấn tự F2 có tỉ lệ 67,5% cao, hạt vàng; 17,5% thấp, hạt trắng; 7,5% cao, hạt trắng; 7,5% thấp, hạt vàng Cho biết tính trạng gen quy định hoán vị gen xảy giới đực Nếu cấy hạt phấn F1 thụ phấn cho thấp, hạt trắng loại kiểu hình cao, hạt vàng đời chiếm tỉ lệ A 25% B 15% C 35% D 67,5% Câu 39: Ở lồi sinh sản hữu tính, cá thể đực mang kiểu gen phân có số tế bào xảy hoán vị gen cặp NST mang gen Ab De Quá trình giảm ab dE De không phân li giảm dE phân II Số loại giao tử tối đa tạo A 24 B 18 C 14 D 22 Câu 40: Cho phát biểu sau: I Giun đất loại động vật lưỡng tính thụ tinh chéo II Cầu gai động vật phân tính, có hình thức thụ tinh chéo III Giun tròn loại động vật lưỡng tính sinh sản hình thức tự phối IV Hình thức thụ tinh tiến hóa thụ tinh ngồi Số phát biểu có nội dung khơng A B C D Đáp án 1-A 2-B 3-B 4-A 5-A 6-B 7-A 8-D 9-A 10-B 11-B 12-D 13-B 14-D 15-C 16-C 17-A 18-C 19-D 20-C 21-C 22-D 23-C 24-C 25-C 26-D 27-A 28-B 29-B 30-B 31-A 32-A 33-B 34-B 35-C 36-A 37-D 38-C 39-D 40-D Câu 1: Đáp án A Thành phần ADN có số nucleotit loại A khác số nucleotit loại T nên phân tử ADN phân tử ADN mạch đơn ADN người khơng có dạng mạch đơn, vật chất di truyền ADN mạch đơn có số loài virus Chúng gây bệnh cho người cách cài hệ gen chúng vào hệ gen tế bào Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ người bệnh, mẫu ADN người bệnh có chứa ADN chúng Sinh vật nhân sơ có vật chất di truyền ADN kép, dạng vòng Câu 2: Đáp án B Đối với thủy sinh nước ion khống hấp thụ qua tồn bề mặt thể: Rễ, thân, Câu 3: Đáp án B Bệnh phêninkêtô niệu người gen lặn nằm NST thường nên muốn phát bệnh từ giai đoạn thai nhi phải sử dụng biện pháp mức độ di truyền phân tử Nội dung A, C sử dụng biện pháp mức độ tế bào không phát bệnh Để phát bệnh phải sinh thiết tua thai lấy tế bào phơi phân tích ADN Câu 4: Đáp án A Nếu P chủng khác n cặp tính trạng tương phản,di truyền độc lập Tỷ lệ kiểu gen F2 cho cá thể F1 giao phối tự thụ phấn là: (1 :2 :1)n Câu 5: Đáp án A Milơ tạo môi trường nhân tạo có thành phần hóa học giống khí ngun thủy Trái Đất Mơi trường nhân tạo gồm: CH4, NH3, H2 nước Câu 6: Đáp án B Gọi p q tần số alen T t Quần thể cân di truyền nên có cấu trúc di truyền là: p2TT + 2pqTt + q2tt = Tỉ lệ cá thể mang kiểu hình lặn tt là: – 0,51 = 0,49 => q2 = 0,49 => q = 0,7 => p = – 0,7 = 0,3 Điều kiện sống thay đổi làm chết tất kiểu hình lặn cấu trúc di truyền quần thể là: 0,32TT + x 0,3 x 0,7 Tt = 0,09TT + 0,42Tt ó 3/17TT + 14/17Tt Tần số alen t lúc là: 14/17 x 1/2 = 7/17 = 0,41 Quá trình ngẫu phối không làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 7: Đáp án A Trong kiểu phân bố cá thể quần thể, kiểu phân bố ngẫu nhiên thường gặp điều kiện sống phân bố đồng khơng có cạnh tranh cá thể quần thể Câu 8: Đáp án D Những đặc điểm mã di truyền: tính phổ biến, tính liên tục, tính thối hóa tính đặc hiệu D Sai Mã di truyền đặc trưng cho lồi sinh vật mà mã di truyền có tính phổ biến: lồi sinh vật có chung ba mã di truyền Câu 9: Đáp án A Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Sinh trưởng thể động vật trình gia tăng khối lượng kích thước thể tăng số lượng kích thước tế bào Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án B Hiện tượng khống chế sinh học giúp trì trạng thái cân sinh học quần xã, khiến cho số lượng loài giữ mức ổn định, khơng có lồi có số lượng tăng lên cao giảm xuống thấp Câu 12: Đáp án D Bố mẹ hoa đỏ mà thu F1 toàn hoa đỏ: → P: AA x AA AA x Aa → Loại C, D TH1: P: AA x AA → F1: AA Cho F1 tạp giao → F2: 100% AA(đỏ) → Loại A TH1: P: AA x Aa → F1: 1AA : 1Aa Cho F1 tạp giao → F2:15 đỏ: trắng → Chọn đáp án B Lưu ý: Cho F1 tạp giao cho cá thể F1 lai với Câu 13: Đáp án B Câu 14: Đáp án D Chi trước cá voi, dơi, mèo quan tương đồng Chúng tiến hóa theo hướng phân li Những quan có nguồn gốc nên thức cấu tạo chung giống thực chức khác nên hình dạng bên ngồi chúng khác Câu 15: Đáp án C Các mối quan hệ thể mối quan hệ sinh thái quần thể quan hệ hỗ trợ quan hệ cạnh tranh loài Các mối quan hệ vật ăn thịt – mồi, quan hệ hỗ trợ hợp tác, quan hệ cạnh tranh khác loài mối quan hệ quần xã, quần thể gồm lồi nên khơng có mối quan hệ Câu 16: Đáp án C Hướng động vận động sinh trưởng quan thực vật kích thích từ hướng xác định Hướng phản ứng xác định hướng tác nhân kích thích Có hai loại hướng động : + Hướng động dương: vận động sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích + Hướng động âm : vận động tránh xa nguồn kích thích Câu 17: Đáp án A Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu A sai chọn lọc tự nhiên tác động đến tính trạng thể thơng qua tác động lên alen định Câu 18: Đáp án C Ổ sinh thái loài không gian sinh thái, nhân tố sinh thái nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển Ổ sinh thái biểu thị sinh sống lồi sinh vật Câu 19: Đáp án D Phép lai XAXa x XaY tạo loại kiểu gen loại kiểu hình xét yếu tố giới tính BD//bd x Bd//bD giảm phân xảy trao đổi chéo giới tạo tỉ lệ kiểu gen kiểu hình tối đa cặp gen gen có alen nằm cặp NST nên số loại NST xét theo cặp gen là: x = Số loại kiểu gen gen là: + C24 = 10 Số loại kiểu hình tính trạng là: x = Vậy tổng số kiểu gen phép lai là: x 10 = 40 Tổng số kiểu hình phép lai là: x = 16 Câu 20: Đáp án C Các phương pháp cho phép xác định đột biến đa bội hay thường biến là: + Lấy hạt đem trồng môi trường có thuộc lồi sống so sánh kiểu hình với lồi môi trường Nếu tượng thường biến có kiểu hình giống kiểu hình sống trước Nếu đa bội kiểu hình to lên bất thường + sử dụng phương pháp tế bào học kiểm tra số lượng NST tế bào → Nếu số lượng tế bào tăng lên bội số n (khác 2n) chứng tỏ bị đột biến đa bội Còn NST 2n tượng thường biến (3) sai ta bổ sung chất dinh dưỡng biết thường biến hay đa bội kích thước lớn (4), (5) sai cho lai phân tích hay lai với lồi hệ sau thu kiểu gen kiểu hình giống Vậy 1, Câu 21: Đáp án C Phép lai bố mẹ chủng khác ba cặp gen, F1thu 100% cao, hạt đục => F1 dị hợp tất cặp gen Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Xét riêng cặp tính trạng ta có: Cây cao : thấp = (912 + 227) : 76 = 15 : => Tính trạng chiều cao di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp, cặp gen tác động quy định tính trạng, aabb cho thấp kiểu gen lại cho cao Hạt đục : hạt = 912 : (227 + 76) = : Quy ước: D – hạt đục; d – hạt Tỉ lệ phân li chung kiểu hình là: 912 : 227 : 76 = 12 : : < (15 : 1) x (3 : 1) => Một gen A B nằm NST liên kết hồn tồn với gen D, gen lại nằm NST thường khác Không thể xảy hốn vị gen với tần số 50% có hốn vị gen tạo số kiểu hình tối đa x = kiểu hình, phép lai tạo kiểu hình, khơng tạo thân thấp, hạt đục nên liên kết gen khơng phải hốn vị gen Câu 22: Đáp án D Câu 23: Đáp án C Người chồng chắn có kiểu gen dị hợp Aa lấy người vợ thứ sinh bị u xơ nang Người vợ bình thường có anh trai bị bệnh nên bố mẹ người vợ có kiểu gen dị hợp → xác suất để người vợ có kiểu gen dị hợp 2/3 → Xác suất người vợ thứ hai sinh đứa trẻ bị bệnh u xơ nang là: 2/3.1/4 = 1/6 = 0,167 Câu 24: Đáp án C Câu 25: Đáp án C Nội dung AA x Aa tạo kiểu gen Bb x Bb tạo kiểu gen Vậy trình giảm phân diễn bình thường phép lai cho đời có tối đa loại kiểu gen Nội dung sai Cơ thể đực có KG AaBb giảm phân, giảm phân I tế bào có cặp Aa không phân li tạo loại giao tử Aa O; tế bào giảm phân bình thường cho loại giao tử A a Vậy cặp gen Aa tạo loại giao tử Cặp Bb giảm phân tạo loại giao tử, nên thể đực tạo tối đa loại giao tử Nội dung Cơ thể đực có KG AaBb giảm phân, giảm phân I tế bào có cặp Aa khơng phân li tạo loại giao tử Aa O; tế bào giảm phân bình thường cho loại giao tử A a Vậy cặp gen Aa tạo loại giao tử Cơ thể tạo loại giao tử nhất, nên số kiểu gen cặp gen kiểu gen Bb x Bb tạo kiểu gen Tổng số kiểu gen phép lai x = 12 kiểu gen Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Nội dung Cơ thể đực có KG AaBb giảm phân, giảm phân I tế bào có cặp Aa không phân li tạo loại giao tử Aa O; tế bào giảm phân bình thường cho loại giao tử A a Vậy cặp gen Aa tạo loại giao tử Cơ thể tạo loại giao tử nhất, nên số kiểu tổ hợp giao tử cặp gen tổ hợp Bb x Bb bên tạo loại giao tử, nên số kiểu tổ hợp giao tử cặp gen x = Vậy tổng số kiểu tổ hợp giao tử x = 16 Có nội dung Câu 26: Đáp án D Nội dung (2); (4); (5) Câu 27: Đáp án A + Hô hấp làm tiêu hoa chất hữu đối tượng bảo quản, làm giảm số lượng chất lượng qua strinhf bảo quản + Hô hấp làm tăng nhiệt độ mơi trường bảo quản, làm tăng cường độ hô hấp chất cần bảo quản + Hô hấp làm tăng dộ ẩm đối tượng cần bảo quản, làm tăng cường độ hơ hấp chất cần bảo quản + Hô hấp làm thay đổi thành phần khí mơi trường bảo quản: Khi hơ hấp tăng → O2 giảm, CO2 tăng O2 giảm q mức, CO2 tăng q mức hơ hấp đôi tượng cần bảo quản chuyên sang phân giải kị khí Câu 28: Đáp án B Nội dung 1, 2, 3, Nội dung sai Trong chạc tái bản, có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn Câu 29: Đáp án B Nội dung (1); (2); (4) Câu 30: Đáp án B Cấu trúc di truyền xét giới là: p2XAXA + 2pqXAXa + q2XaXa Cấu trúc di truyền xét giới đực là: pXAY + qXaY Vậy xét quần thể cấu trúc di truyền là: 0,5p2XAXA + pqXAXa + 0,5q2XaXa + 0,5pXAY + 0,5qXaY Câu 31: Đáp án A Việc tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp thực theo quy trình: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Tạo dòng chủng có kiểu gen khác → Lai dòng chủng với → Chọn lọc tổ hợp gen mong muốn → Tạo dòng chủng có kiểu gen mong muốn Câu 32: Đáp án A Một lồi có 2n=18 → n=9 Số loại thể kép: C19  C18  36 Số thể ba có là: Số thể ba =n=9 Câu 33: Đáp án B Phản ứng thể trả lời kích thích mơi trường (bên bên ngồi) thơng qua hệ thần kinh gọi phản xạ * Ví dụ : Khi chân ta dẫm phải than, chân vội nhấc lên phản xạ Con chuột nhìn thấy mèo, liền chạy trốn phản xạ Câu 34: Đáp án B Xét di truyền riêng rẽ tính trạng: * Bệnh bạch tạng: - Phía vợ: Bà ngoại bị bạch tạng → người mẹ vợ bình thường chắn có kiểu gen Aa Ơng nội bị bạch tạng → bố vợ bình thường chắn có kiểu gen Aa → Người vợ bình thường có kiểu gen: 1/3AA : 2/3Aa → giảm phân cho 2/3A : 1/3a - Phía chồng: Bố chồng bị bạch tạng nên người chồng bình thường chắn có kiểu gen Aa → giảm phân cho 1/2A : 1/2a Ta có: (2/3A : 1/3a).(1/2A : 1/2a) → sinh bình thường = - bị bệnh = - 1/6 = 5/6 * Bệnh máu khó đơng: - Phía vợ: Bố vợ bị máu khó đơng → Vợ bình thường có kiểu gen XBXb → giảm phân cho 1/2XB : 1/2Xb - Chồng bình thường có kiểu gen XBY → giảm phân cho 1/2XB : 1/2Y Xác suất cặp vợ chồng sinh bình thường máu khó đơng là: - bị bệnh = - 1/4 = 3/4 * Tính chung: Cặp vợ chồng dự định sinh đứa con, xác suất để đứa không bị bệnh là: 5/6 x 3/4 = 5/8 Câu 35: Đáp án C Câu 36: Đáp án A Úp chuông thủy tinh chậu (bắp, lúa, bầu, bí…) Sau đêm, giọt nước xuất mép phiến Đây tượng ứ giọt Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Nguyên nhân tượng : Do có bão hòa nước nên nước khơng thành bị đọng lại thành giọt mép Vậy nguyên nhân II, IV Câu 37: Đáp án D Câu 38: Đáp án C Tính trạng chiều cao câu: Cây cao: thấp = 3:1 → cao trội Quy ước: A: cao, a: thấp - Tính trạng màu sắc hạt: Hạt vàng : hạt trắng = 3:1 → hạt vàng tính trạng trội Quy ước: B: hạt vàng, b: hạt trắng Cây thấp, hạt trắng có tỉ lệ 17,5% → kiểu gen ab//ab = 17,5% Vì hoán vị gen xảy giới đực nên 17,5% ab//ab = 50%ab x 35%ab Giao tử ab = 35% giao tử liên kết → f hoán vị = 100% - x 35% = 30% Kiểu gen F1 AB//ab F1 lai với thân thấp, hạt trắng ta có: AB//ab x ab//ab Vì hốn vị xảy đực nên F1 đóng vai trò bố nên F1 có hốn vị gen, tỉ lệ kiểu hình đời là: 35% cao, hạt vàng : 35% thấp, hạt trăng : 15% cao, hạt trắng : 15% thấp, hạt vàng Câu 39: Đáp án D Câu 40: Đáp án D I – Đúng Vì giun đất thể lưỡng tính, chúng tạo giao tử đực giao tử cái, sau giao tử thụ tinh với II – Sai Vì cầu gai sính sản theo hình thức tự phối III - Sai Vì giun tròn sinh sản hình thức thụ tinh chéo IV - Đúng Thụ tinh bảo vệ tốt hơn, nên hình thức tiến hóa so với thụ tinh ... 16-C 17-A 18-C 19-D 20-C 21-C 22-D 23-C 24-C 25-C 26-D 27-A 28-B 29-B 30-B 31-A 32-A 33-B 34-B 35-C 36-A 37-D 38-C 39-D 40-D Câu 1: Đáp án A Thành phần ADN có số nucleotit loại A khác số nucleotit... tính sinh sản hình thức tự phối IV Hình thức thụ tinh tiến hóa thụ tinh ngồi Số phát biểu có nội dung khơng A B C D Đáp án 1-A 2-B 3-B 4-A 5-A 6-B 7-A 8-D 9-A 10-B 11-B 12-D 13-B 14-D 15-C 16-C... định Câu 18: Đáp án C Ổ sinh thái lồi khơng gian sinh thái, nhân tố sinh thái nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển Ổ sinh thái biểu thị sinh sống loài sinh vật Câu 19: Đáp án D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 07 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1) , Đề 07 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)

Từ khóa liên quan