Đề 06 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)

17 181 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:35

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ Câu 1: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đột biến gen đúng? A Khi đột biến gen hình thành nhân lên qua chế phiên mã B Mọi đột biến gen gây biến đổi cấu trúc chuỗi polypeptit tương ứng C So với đột biến gen trội đột biến gen lặn có nhiều ý nghĩa q trình tiến hóa D Đa số đột biến điểm có lợi giúp cho sinh vật thích nghi với mơi trường sống Câu 2: Cấu tạo ngồi thích nghi với chức hấp thụ nhiều ánh sáng? A Có diện tích bề mặt lớn B Phiến mỏng C Các khí khổng tập trung mặt nên khơng chiếm diện tích hấp thụ ánh sáng D Có cuống Câu 3: Bằng phương pháp nghiên cứu vật chất di truyền cấp tế bào, người ta phát nguyên nhân bệnh hội chứng sau người? (1) Hội chứng Etuôt (2) Hội chứng Patau (3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) (4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (5) Bệnh máu khó đông (6) Bệnh ung thư máu Phương án là: A (1), (2), (6) B (1), (3), (5) C (3), (4) D (5), (6) Câu 4: Ở gà, tính trạng hình dạng mào gà có kiểu hình Cho cá thể P chủng gà mào hình hạt đậu lai với gà có mào hoa hồng, thu F1 đồng tính Cho F1 x F1 thu F2 có phân lớp kiểu hình gồm: Mào hình hồ đào : Mào hình hoa hồng : Mào hình hạt đậu : Mào hình có tỷ lệ 9:3:3:1 Kết luận sau tính trạng mào gà: A Sự di truyền tính trạng hình dạng mào gà tuân theo quy luật phân ly độc lập B Tính trạng hình dạng mào gà quy định cặp gen phân ly độc lập C Sự di truyền tính trạng hình dạng mào gà khơng liên quan đến quy luật phân ly độc lập D Tính trạng hình dạng mào gà cặp gen tương tác cộng gộp với Câu 5: Trong ví dụ đây, ví dụ thuộc quan thối hóa? A Gai xương rồng B Tua đậu Hà Lan C Nhụy hoa đực đu đủ D Gai hoa hồng Câu 6: Ở quần thể, cấu trúc di truyền hệ liên tiếp sau: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ F1 : 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa F2 : 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa F3 : 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa F4 : 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa Cho biết kiểu gen khác có sức sống khả sinh sản Quần thể có khả chịu tác động nhân tố sau đây? A Giao phối ngẫu nhiên B Đột biến gen C Các yếu tố ngẫu nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên Câu 7: Sự phân tầng theo phương thẳng đứng quần xã sinh vật có ý nghĩa A tăng hiệu sử dụng nguồn sống, tăng cạnh tranh quần thể B giảm mức độ cạnh tranh loài, giảm khả tận dụng nguồn sống C tăng cạnh tranh loài, giảm khả tận dụng nguồn sống D giảm mức độ cạnh tranh loài, nâng cao hiệu sử dụng nguồn sống Câu 8: Bộ ba GUU mã hóa cho axit amin valin, ví dụ chứng minh: A Mã di truyền có tính thối hóa B Mã di truyền mã ba C Mã di truyền có tính dặc hiệu D Mã di truyền có tính phổ biến Câu 9: Những hoocmơn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng là: A Auxin, Gibêrelin, êtylen B Auxin, Gibêrelin, xitôkinin C Auxin, Etylen, Axit absixic D Auxin, Gibêrelin, Axit absixic Câu 10: Tuyến yên tiết chất nào? A FSH, testôstêron B Testôstêron, LH C LH, FSH D Testôstêron, GnRH Câu 11: Trong nhân tố đây, nhân tố chủ yếu định trạng thái cân số lượng cá thể quần thể A mức độ cạnh tranh cá thể quần thể B kiểu phân bố cá thể quần thể C sức sinh sản mức độ tử vong cá thể quần thể D khả cung cấp nguồn sống môi trường Câu 12: Câu sau khơng xác? A Tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn theo nguyên tắc bổ sung B Mẹ cô truyền cho cô tính trạng má lúm đồng tiền C Một gen quy định chuỗi pôlipeptit phân tử ARN D Axit amin mở đầu sinh vật nhân thực mêtiônin Câu 13: Cho dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật sau: (1) Ruồi, muỗi phát triển từ tháng đến tháng Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (2) Cá cơm vùng biển Pêru năm có biến động số lượng (3) ố lượng tràm rừng Minh hượng sau cố cháy rừng tháng năm 2002 (4) Năm 1997 bùng phát virut H5N1 làm chết hàng chục triệu gia cầm giới Những dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật theo chu kì A (1) (3) B (1) (2) C (2) (3) D (1), (2) (4) Câu 14: Khi nói tiến hố nhỏ, có phát biểu sau: (1) Tiến hố nhỏ q trình diễn quy mơ tương đối hẹp diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hoá (2) Kết tiến hố nhỏ dẫn tới hình thành nhóm phân loại loài (3) Sự biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể đến lúc làm xuất cách li sinh sản quần thể với quần thể gốc mà sinh lồi xuất (4) Tiến hóa nhỏ diễn khoảng thời gian tương đối ngắn, nên nghiêm cứu thực nghiệm (5) Tiến hố nhỏ q trình làm biến đổi cấu trúc di truyền quần thể đưa đến hình thành lồi Số phát biểu có nội dung là: A B C D Câu 15: Trong phát biểu sau diễn sinh thái, có phát biểu đúng? (1) Diễn sinh thái biến đổi quần xã sinh vật qua giai đoạn khác (2) Q trình diễn tạo nên quần xã ổn định suy thoái (3) Người ta dự đốn tương lai q trình diễn (4) Diễn sinh thái ứng dụng việc quy hoạch nông lâm ngư nghiệp A B C D Câu 16: Cơ sở uốn cong hướng tiếp xúc A sinh trưởng hai phía quan, tế bào phía khơng tiếp xúc sinh trưởng nhanh làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc B sinh trưởng khơng hai phía quan, tế bào phía tiếp xúc sinh trưởng nhanh làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc C sinh trưởng khơng hai phía quan, tế bào phía khơng tiếp xúc sinh trưởng chậm làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc D sinh trưởng không hai phía quan, tế bào phía khơng tiếp xúc sinh trưởng nhanh làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 17: rên c ng d ng sông chảy vào hồ, tác động chọn lọc tự nhiên qua thời gian dài, từ lồi gốc hình thành nên lồi cá hồi có đặc điểm thích nghi khác ồi đ hồ vào m a đơng ồi đ cửa sơng vào xn - h ồi đ đoạn sông vào m a đông ự hình thành lồi cá hồi diễn theo đường nào? A Con đường sinh thái B Con đường sinh sản C Con đường lai xa đa bội hóa D Con đường địa lí Câu 18: Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái A mức độ sinh vật khơng thể sinh sản B gây ức chế cho hoạt động sinh lí sinh vật C mức độ sinh vật sinh trưởng D mức độ sinh vật khơng thể phát triển Câu 19: Loại giao tử AbdE tạo từ kiểu gen sau đây? A AABbddEE B AABBDDEe C aaBbDdEe D AabbDdee Câu 20: Tế bào sinh dưỡng thể tam bội có chứa nhiễm sắc thể mà A tất cặp nhiễm sắc thể gồm có tương đồng B có số cặp nhiễm sắc thể có tương đồng C có cặp nhiễm sắc thể có tương đồng D nhiễm sắc thể lưỡng bội tăng lên gấp lần Câu 21: Cho biết: A quy định hạt tròn, alen lặn a quy định hạt dài; B quy định hạt chín sớm, alen lặn b quy định hạt chín muộn Hai gen thuộc nhóm gen liên kết Tiến hành cho hạt tròn, chín sớm tự thụ phấn, thu 1000 đời với kiểu hình khác nhau, có 240 hạt tròn-chín muộn Biết diễn biến q trình sinh hạt phấn sinh nỗn Kiểu gen tần số hoán vị gen (f) đem lai là: A AB , f = 40% ab B Ab , f = 20% aB C Ab , f = 40% aB D AB , f = 20% ab Câu 22: Hình thức sinh sản vơ tính có động vật đơn bào đa bào? A Phân đôi B Nảy chồi C Phân mảnh Câu 23: Ở người, bệnh điếc bẩm sinh alen a nằm N D Trinh sinh thường quy định, alen A quy định tai nghe bình thường; bệnh mù màu gen alen m nằm v ng không tương đồng N X quy định, alen M quy định nhìn màu bình thường Một cặp vợ chồng có kiểu Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ hình bình thường.bên vợ có anh trai bị mù màu, em gái bị điếc bẩm sinh; bên chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh Những người lại gia đình có kiểu hình bình thường Xác suất cặp vợ chồng sinh đầu lòng gái không mắc bệnh là: A 43,66% B 25% C 98% D 41,7% Câu 24: Thời kì mang thai khơng có trứng chín rụng vì: A Khi thai hình thành trì thể vàng tiết hoocmơn Prơgestêron ức chế tiết FSH LH tuyến yên B Khi thai hình thành tiết hoocmơn kích dục thai ức chế tiết FSH LH tuyến yên C Khi thai hình thành tiết hoocmơn kích dục thai (HCG) trì thể vàng tiết hoocmơn Prơgestêron ức chế tiết FSH LH tuyến yên D Khi thai hình thành, thể vàng tiết hoocmôn Prôgestêron ức chế tiết FSH LH tuyến yên Câu 25: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng, gen phân li độc lập Cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình Cho P giao phấn với hai khác nhau: - Với thứ nhất, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 - Với thứ hai, thu đời có loại kiểu hình Biết khơng xảy đột biến cá thể có sức sống Kiểu gen P, thứ thứ hai là: A AaBb, Aabb, AABB B AaBb, aabb, AABB C AaBb, aabb, AaBB D AaBb, aaBb, AABb Câu 26: Tại đột biến gen thường gây hại cho thể sinh vật có vai trò quan trọng q trình tiến hóa? (1)Tần số đột biến gen tự nhiên không đáng kể nên tần số alen đột biến có hại thấp (2) Gen đột biến có hại mơi trường vơ hại hay có lợi mơi trường khác (3) Gen đột biến có hại tổ hợp gen lại vơ hại hay có lợi tổ hợp gen khác (4) Đột biến thường có hại thường trạng thái alen lặn, tồn trạng thái dị hợp nên không gây hại Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (5) Đột biến quần thể phổ biến, đặc biệt đột biến gen Có đáp án đúng? A B C D Câu 27: Cho nhận định sau: (1) Pha tối diễn bóng tối (2) Trong pha sáng diễn cần có ánh sáng (3) Trong quang hợp, O2 giải phóng từ phân tử nước qua trình quang phân li nước (4) Quá trình quang hợp nhóm thực vật C3, C4, CAM giống pha sáng quang hợp Số nhận định nhận định là: A B C D Câu 28: Trong phát biểu sau, có phát biểu q trình nhân đôi ADN (tái ADN) tế bào nhân thực? (1) rong q trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ (2) Trong chu kì tế bào, ADN nhân thường nhân đơi nhiều lần (3) rong q trình nhân đơi ADN, enzim ADN pôlimeraza tham gia tháo xoắn làm tách mạch phân tử tổng hợp mạch theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN (4) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản) A B C D Câu 29: Thảo nguyên có đặc điểm sau đây? a Hệ thực vật chủ yếu gỗ vừa b Nóng vào mùa hè, lạnh vào m a đông c Động vật chủ yếu loài chạy nhanh d oài ưu thường cỏ Đáp án là: A a, c, d B c, d C a, b, c, d D b, c, d Câu 30: Ở quần thể thực vật sinh sản hữu tính, xét cấu trúc di truyền locus alen trội lặn hoàn toàn A a có dạng 0,46AA +0 ,28Aa + 0,26aa Một học sinh đưa số nhận xét quần thể sau: (1) Quần thể trạng thái cân di truyền (2) Có tượng tự thụ phấn số quần thể (3) Nếu trình giao phối tiếp tục hệ cũ, tần số kiểu gen dị hợp gia tăng Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (4) Nếu quần thể nói xảy ngẫu phối, trạng thái cân thiết lập sau hệ (5) Quần thể đạt cấu trúc cân di truyền sau hệ ngẫu phối (6) Tần số alen trội quần thể p = 0,6 tần số alen lặn q = 0,4 Số lượng nhận xét là: A B C D Câu 31: Có thao tác xác q trình tạo cừu Dolly? (1) Nuôi cấy môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi (2) Chuyển phôi vào tử cung cừu mẹ để mang thai Sau thời gian mang thai giống tự nhiên, cừu mẹ đ cừu giống y cừu cho trứng (3) Tách tế bào trứng cừu Dolly nói trên, chuyển nhân vào tế bào tuyến vú vừa tách tế bào trứng này, kích thích để tạo thành hợp tử (4) Tách tế bào tuyến vú tế bào cho nhân, nuôi điều kiện thích hợp phong thí nghiệm A B C D Câu 32: Xét loài có hình thức sinh sản hữu tính, khơng có khả sinh sản vơ tính Có dạng đột biến sau di truyền cho hệ sau? (1) Đột biến xảy trình giảm phân hình thành giao tử (2) Đột biến xảy lần nguyên phân hợp tử (3) Đột biến xảy nguyên phân tế bào cánh hoa (4) Đột biến xảy nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai Phương án đúng: A B C D Câu 33: Phản xạ động vật có hệ thần kinh lưới bị kích thích là: A Co tồn thể B Co phần thể bị kích thích C Di chuyển chỗ khác, D Duỗi thẳng thể Câu 34: đồ phả hệ sau mô tả bệnh di truyền người: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Xác suất để cặp vợ chồng III.2 III.3 sinh gái, bị bệnh phần trăm? A 50% B 33,33% C 12,5% D 25% Câu 35: Ở loài thú, sắc tố vàng lông tạo thành theo đường chuyển hóa Biết gen nằm cặp N tương đồng khác nhau, alen lặn a b quy định enzim khơng có hoạt tính Cho giao phối lơng vàng với đực lơng trắng (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: lông vàng : lông trắng : đực lông vàng : đực lông trắng Cho phát biểu sau: (1) Tính trạng màu sắc lơng di truyền theo quy luật tương tác gen kiểu 9:6:1 (2) Cả hai cặp gen quy định tính trạng màu sắc lông nằm cặp NST thường (3) Kiểu gen P là: AaXBXb × aaXbY (4) Chọn ngẫu nhiên cặp đực F1 có lơng trắng cho giao phối với Xác suất sinh có lơng vàng F1 1/24 Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 36: Cắt thân thảo (Bầu, bí, ngơ…) đến gần gốc, sau vài phút thấy giọt nhựa rỉ phần thân bị cắt Cho phát biểu sau: I Hiện tượng gọi tượng ứ giọt II Những giọt rỉ bề mặt thân bị cắt nhựa rỉ từ tế bào bị dập nát III Về thực chất giọt nhựa rỉ chứa toàn nước, rễ hút lên từ đất Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Số phát biểu A B C D Câu 37: Có đặc điểm đặc điểm sau có thể đột biến đảo đoạn NST mà khơng có thể đột biến chuyển đoạn tương hỗ? (1) Không làm thay đổi hàm lượng ADN tế bào thể đột biến (2) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến (3) hường ảnh hưởng đến sức sống thể đột biến (4) Không làm thay đổi hình thái NST (5) Khơng làm thay đổi thành phần gen NST A B C D Câu 38: Cho kiện sau: (1) Là biến đổi kiểu hình kiểu gen (2) Tập hợp kiểu hình khác kiểu gen (3) Do kiểu gen qui định nên di truyền (4) Biến đổi đồng loạt định hướng (5) Giúp thể phản ứng linh hoạt với môi trường (6) Người ta tạo thể có kiểu gen giống nuôi môi trường khác để xác định mức phản ứng Có kiện nói mức phản ứng A B C D Câu 39: Ở lồi, xét tính trạng gen nhân quy định Cho phát biểu sau (1) rong trường hợp alen trội lặn hoàn toàn, phép lai thể dị hợp cho tỉ lệ phân li kiểu hình theo lý thuyết 3:1 (2) rong trường hợp có cặp alen trội lặn hồn tồn cặp alen trội lặn khơng hồn tồn, phép lai cá thể dị hợp cho tối đa loại kiểu hình (3) Tính trạng gen nhân quy định phân li đồng giới (4) Cho P chủng, tương phản, F1 ngẫu phối, theo lý thuyết F2 chắn phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3:1 Số phát biểu sai A B C Câu 40: Sinh sản vơ tính động vật hình thức sinh sản D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ I Chỉ cần cá thể gốc II Trứng cá thể gốc phát triển thành thể III Khơng có thụ tinh giao tử đực với giao tử IV Có tham gia hai cá thể khác giới tính Số phương án A B C D Đáp án 1-C 2-A 3-A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-B 10-C 11-D 12-B 13-B 14-C 15-D 16-D 17-A 18-B 19-A 20-A 21-B 22-A 23-D 24-C 25-B 26-C 27-C 28-A 29-A 30-C 31-C 32-B 33-A 34-C 35-B 36-A 37-B 38-B 39-B 40-B Câu 1: Đáp án C Nội dung C Đột biến gen lặn có ý nghĩa q trình tiến hóa đột biến gen lặn khơng biểu kiểu hình nên khơng bị chọn lọc tự nhiên đào thải, tồn lâu dài quần thể, qua giao phối phát tán quần thể Nội dung A sai Khi đột biến gen hình thành nhân lên qua chế nhân đôi ADN Nội dung B sai Không phải lúc đột biến gen gây biến đổi cấu trúc chuỗi polypeptit tương ứng Nếu đột biến xảy vùng không mang thông tin di truyền khơng gây nên biến đổi cấu trúc chuỗi polipeptit Nội dung D sai Đa số đột biến điểm trung tính Câu 2: Đáp án A Đặc điểm thích nghi với chức quang hợp: - Diện tích bề mặt lớn giúp hấp thụ nhiều tia sáng → Đáp án A - Phiến mỏng lợi cho khí khuếch tán vào dễ dàng - Các khí khổng tập trung mặt để không bị nhiều nước Câu 3: Đáp án A Bằng phương pháp nghiên cứu vật chất di truyền cấp tế bào phát nguyên nhân bệnh đột biến cấu trúc số lượng NST phát bệnh đột biến gen gây Hội chứng Etuôt: có NST số 18 tế bào Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Hội chứng Patau: có NST số 13 tế bào Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) virus HIV gây nên Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm đột biến gen trội nằm N thường Bệnh máu khó đơng gen lặn nằm NST giới tính X Bệnh ung thư máu đoạn NST số 21 Vậy nội dung (1), (2), (6) Câu 4: Đáp án B heo đề ta thấy F1 dị hợp cặp gen đem lai với cho tỉ lệ kiểu hình : : : Đây tỉ lệ đặc trưng tính trạng di truyền theo quy luật phân li độc lập tương tác bổ sung Tuy nhiên phân li độc lập cặp gen c ng quy định tính trạng Phân li độc lập phải cặp gen quy định tính trạng Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung Quy luật tương tác bổ sung cặp gen phân li độc lập c ng tác động quy định tính trạng Câu 5: Đáp án C Cơ quan thoái hoá quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành, dần chức ban đầu, tiêu giảm dần, để lại vài vết tích VD: ruột thừa người, di tích nhụy hoa đực đu đủ Câu 6: Đáp án D Nhìn vào cấu trúc di truyền quần thể nhận thấy tỉ lệ đồng hợp tăng lên, tỉ lệ dị hợp giảm dần qua thể hệ Vậy quần thể chịu tác động giao phối không ngẫu nhiên Câu 7: Đáp án D Sự phân tầng theo phương thẳng đứng quần xã sinh vật có ý nghĩa giảm mức độ cạnh tranh loài, nâng cao hiệu sử dụng nguồn sống (SGK trang 176) Câu 8: Đáp án C Bộ ba GUU mã hóa cho acid amine valin, ví dụ chứng minh mã di truyền có tính đặc hiệu: ba mã hóa cho acid amine Câu 9: Đáp án B Các hoocmon Auxin, Gibêrelin, xitơkinin thuộc nhóm hoocmon kích thích sinh trưởng, hoocmon etilen, axit abxixic thuộc nhóm hoocmon ức chế sinh trưởng Câu 10: Đáp án C Tuyến yên tiết chất: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ - h y trước tuyến yên tiết ra: + Kích tố nang trứng (FSH) + Kích thể tố vàng (LH: nữ, ICSH: nam) + Kích tố tuyến giáp (TSH) + Kích tố tuyến sữa (PRL) + Kích tố vỏ tuyến thận (ACTH) + Kích tố tăng trưởng (GH) - Thùy sau tuyến yên: + Kích tố chống đái tháo nhạt (ADH) + Oxitoxin (OT) → uyến yên ko tiết testosteron → Đáp án C Câu 11: Đáp án D Nhân tố chủ yếu định trạng thái cân số lượng cá thể quần thể khả cung cấp nguồn sống môi trường Khả cung cấp nguồn sống môi trường định Câu 12: Đáp án B Bố mẹ truyền cho gen quy định tính trạng, tính trạng có biểu hay khơng tùy thuộc vào kiểu gen môi trường Câu 13: Đáp án B Câu 14: Đáp án C Nội dung 1, 3, 4, Nội dung sai Kết q trình tiến hóa nhỏ hình thành nên lồi Có nội dung Câu 15: Đáp án D Nội dung 3, Nội dung 1, sai Diễn sinh thái biến đổi quần xã sinh vật từ dạng khởi đầu qua giai đoạn trung gian tương ứng với biến đổi môi trường, kết đạt đến quần xã cuối c ng tương đối ổn định Câu 16: Đáp án D Hướng tiếp xúc: Phản ứng sinh trưởng thực vật đáp ứng lại tác động vật tiếp xúc với phận Do phía kích thích (tiếp xúc) nồng độ au-xin thấp, tế bào sinh trưởng kéo dài chậm uốn cong theo cọc rào Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Sự tiếp xúc kích thích sinh trưởng kéo dài tế bào phía khơng tiếp xúc làm cho tua quấn quanh giá thể Câu 17: Đáp án A Con đường sinh sản khơng hình thành nên lồi => B sai Nhận thấy, lồi khơng có tượng đột biến đa bội hay lai xa => C sai Vì lồi sinh sống dòng sơng, khơng có cách li địa lí xảy nên khơng phải hình thành lồi đường địa lí => D sai Đây hình thức hình thành lồi đường sinh thái, lồi sống khu vực địa lí, quần thể loài chọn lọc theo hướng thích nghi với điều kiện sinh thái khác nhau, hình thành nên nòi sinh thái đến lồi Câu 18: Đáp án B Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí sinh vật Trong khoảng sinh vật khơng thể sinh trưởng, phát triển sinh sản Câu 19: Đáp án A Tạo giao tử AbdE kiểu gen phải có alen A,b,d,E → AABbddEE Câu 20: Đáp án A Thể tam bội đột biến dạng 3n Tế bào thể tam bội (3n) chứa nhiễm sắc thể mà tất cặp nhiễm sắc thể có tương đồng Câu 21: Đáp án B Cây hạt tròn (A_bb) chín muộn chiếm tỉ lệ: 240 : 1000 = 24% = 25% - 1% => Tỉ lệ kiểu hình hạt dài, chín muộn (aabb) chiếm tỉ lệ 1% = 0,1ab x 0,1ab Tỉ lệ giao tử ab = 0,1 < 25% => Đây giao tử hoán vị Cây đem lai có kiểu gen Ab//aB, tần số hốn vị 20% Câu 22: Đáp án A Câu 23: Đáp án D Bệnh câm điếc bẩm sinh gen A N thường bệnh mù màu gen m NST X gen Y P vợ chồng bình thường Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Xét nhà vợ: có em gái bị câm điếc aa => Kiểu gen bố mẹ vợ Aa x Aa => Vậy kiểu gen vợ 1/3 AA: 2/3 Aa anh trai mù màu XmY => Mẹ vợ có kiểu gen XMXm, bố vợ kiểu gen XMY (vì bố vợ bình thường) => Kiểu gen vợ cặp mù màu theo tỉ lệ 1/2 XMXM :1/2 XMXm Xét nhà chồng mẹ bị câm điếc aa => Kiểu gen chồng Aa KG chồng mù màu XMY Xét cặp tính trạng: Câm điếc: (1/3 AA: 2/3 Aa) x Aa => 5/6 A- (bình thường): 1/6aa (câm điếc) Mù màu: (1/2 XMXM :1/2 XMXm) x XMY => inh gái 100% bình thường Vậy xác suất để cặp vợ chồng sinh gái không mắc bệnh trên: 5/6 x 1/2 = 41,7% Câu 24: Đáp án C Câu 25: Đáp án B Cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn cho F1 gồm loại kiểu hình phải có kiểu gen AaBb Cây AaBb lai với aabb cho tỉ lệ kiểu hình : : : Đế tạo đời loại kiểu hình đem lai tạo loại giao tử AB Do đem lai có kiểu gen AABB Câu 26: Đáp án C Nội dung (2); (3); (4); (5) Câu 27: Đáp án C Các phát biểu (2), (3), (4) (1) sai pha tối chu trình Calvin, xảy có ánh sáng khơng có ánh sáng Nó xảy liên tục có CO2và A P, NADPH số enzym chu trình Calvin cần ánh sáng để hoạt động Câu 28: Đáp án A Xét phát biểu đề bài: (1) sai ligaza không nỗi mạch ADN gián đoạn mà nối đoạn mạch tái chạc chữ Y đơn vị tái với (2) sai chu kỳ tế bào ADN nhân lên lần (3) sai rong q trình nhân đơi ADN, enzim ADN pơlimeraza tham gia tổng hợp mạch theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN không tham gia tháo xoắn Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (4) ự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản), điều giúp tăng tốc độ tự chép phân tử ADN → rong số kết luận trên, có kết luận Câu 29: Đáp án A Câu 30: Đáp án C Tần số alen A = 0,6 => tần số alen a 0,4 Nội dung sai Nếu quần thể trạng thái cân di truyền có cấu trúc di truyền là: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Nội dung sai Chỉ có cấu trúc di truyền hệ, khơng nhìn thấy biến đổi qua thể hệ nên kết luận có tượng tự thụ phấn hay khơng Nội dung sai Không biết kiểu giao phối cá thể quần thể nên không kết luận hướng biến đổi cấu trúc di truyền quần thể Nội dung sai Nếu quần thể nói xảy ngẫu phối, trạng thái cân thiết lập sau hệ Nội dung Quần thể đạt cấu trúc cân di truyền sau hệ ngẫu phối nên sau hệ ngẫu phối cân Nội dung Có nội dung Câu 31: Đáp án C Các bước để tạo cừu Dolly là: + Lấy trứng cừu khỏi thể (cừu cho trứng), sau loại bỏ nhân tế bào trứng + Lấy nhân tế bào tách từ tế bào vú cừu khác đưa nhân tế bào vào tế bào trứng bị loại nhân + Nuôi cấy môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi + Chuyển phôi vào tử cung cừu mẹ để mang thai Sau thời gian mang thai giống tự nhiên, cừu mẹ đ cừu giống y cừu cho nhân Vây có nội dung Câu 32: Đáp án B Loài sinh sản hữu tính khơng có khả sinh sản vơ tính, dạng đột biến di truyền cho hệ sau thơng qua sinh sản hữu tính (1) ĐB xảy giảm phân hình thành giao tử → giao tử vào hợp tử → Dạng đột biến truyền lại cho đời sau Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (2) ĐB xảy lần nguyên phân hợp tử tạo giao tử chứa gen đột biến nên di truyền cho đời sau (4) Đb xảy nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai làm cho đột biến giữ lại, vào giao tử truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính → Có đáp án → Đáp án B (3) sai đột biến xảy nguyên phân tế bào cánh hoa đột biến xảy tế bào xoma nên khơng có khả truyền lại cho đời sau qua sinh sản hữu tính Câu 33: Đáp án A Ở hệ thần kinh dạng lưới, tế bào thần kinh nằm rải rác thể liên hệ với sợi thần kinh Phản ứng với kích thích động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng co toàn thể, tiêu tốn nhiều lượng, thiếu xác Câu 34: Đáp án C Nhìn vào sơ đồ phả hệ, bố mẹ bình thường sinh gái bị bệnh => Bệnh gen lặn nằm N thường quy định Quy ước kiểu gen: A – không bị bệnh, a – bị bệnh Người vợ III.2 III.3 không bị bệnh sinh trai IV.1 bị bệnh nên cặp vợ chồng có kiểu gen dị hợp Aa Xác suất để cặp vợ chồng III.2 III.3 sinh gái, bị bệnh là: 1/4 x 1/2 = 1/8 Câu 35: Đáp án B Nhìn vào sơ đồ ta có quy ước kiểu gen: A_B_ lơng vàng A_bb, aaB_, aabb lông trắng Nội dung sai Tính trạng màu sắc lơng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung kiểu : Nội dung đúng, nội dung sai Ta thấy tỉ lệ kiểu hình phân li giới, cặp gen quy định tính trạng nằm cặp N thường Con lông vàng lai với lông trắng cho tỉ lệ lông trắng : lông vàng phép lai thỏa mãn là: AaBb x aabb Các F1 có kiểu gen là: 1AaBb : 1aaBb : 1Aabb : 1aabb Con lông trắng F1 giao phối với cho lơng vàng phải cặp Aabb x aaBb Xác suất để chọn ngẫu nhiên cặp đực F1 có lơng trắng cho giao phối với sinh lông vàng là: 1/3 x 1/3 x x 1/4 = 1/18 => Nội dung sai Vậy có nội dung Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 36: Đáp án A I – Sai Vì tượng gọi tượng rỉ nhựa II – Sai Vì giọt rỉ bề mặt thân bị cắt nhựa rỉ rễ đẩy từ mạch gốc rễ lên mạch gốc thân III – Sai Vì thực chất giọt nhựa rỉ chứa nước, khoáng chất hữu Câu 37: Đáp án B Câu 38: Đáp án B Mức phản ứng tập hợp kiểu hình kiểu gen trước điều kiện môi trường sống khác Còn biến đổi kiểu hình từ dạng sang dạng khác gọi thường biến hay mềm d o kiểu hình Xét kiện đề bài: Các kiện: 2, 3, nói mức phản ứng (1), (4), (5) kiện nói thường biến → Có kiện nói mức phản ứng Câu 39: Đáp án B Câu 40: Đáp án B Sinh sản vơ tính hình thức sinh sản cần cá thể gốc, từ hình thành cá thể mới, khơng có tham gia quan sinh dục Trong sinh sản vơ tính, thể sinh tế bào nguyên phân liên tục Do vậy, đặc điểm cá thể giống hệt cá thể gốc - Các kiểu sinh sản vơ tính : Ở động vật đa bào bậc thấp, có cacsdangj sinh sản vơ tính phân đơi, mọc chồi, phân mảnh tái sinh rong đặc điểm trên, đặc điểm I, III II , IV – Vì đặc điểm hình thức sinh sản hữu tính ... tính Số phương án A B C D Đáp án 1-C 2-A 3-A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-B 10-C 11-D 12-B 13-B 14-C 15-D 16-D 17-A 18-B 19-A 20-A 21-B 22-A 23-D 24-C 25-B 26-C 27-C 28-A 29-A 30-C 31-C 32-B 33-A 34-C... Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái A mức độ sinh vật sinh sản B gây ức chế cho hoạt động sinh lí sinh vật C mức độ sinh vật khơng thể sinh trưởng D mức độ sinh vật khơng thể phát triển Câu... đầu sinh vật nhân thực mêtiônin Câu 13: Cho dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật sau: (1) Ruồi, muỗi phát triển từ tháng đến tháng Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 06 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1) , Đề 06 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)

Từ khóa liên quan