Tong hop dao dong hay

5 106 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 17:49

tổng hợp dao động điều hòa.tổng hợp dao động điều hòa.tổng hợp dao động điều hòa.tổng hợp dao động điều hòa.tổng hợp dao động điều hòa.tổng hợp dao động điều hòa.tổng hợp dao động điều hòa.tổng hợp dao động điều hòa.tổng hợp dao động điều hòa. Thầy : Lê văn Hùng GV: THPT Lam Kinh TỔNG HỢP DAO ĐỘNG I Các tập không nên dùng máy tính Câu 1: Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa có tần số A dao động tổng hợp vật dao động tuần hoàn tần số B dao động tổng hợp vật dao động điều hòa tần số C dao động tổng hợp vật dao động điều hòa tần số có biên độ phụ thuộc vào hiệu pha hai dao động thành phần D dao động vật dao động điều hòa tần số hai dao động thành phần phương Câu 2: Chọn câu Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số có A giá trị cực tiểu hai dao động thành phần lệch pha π /2 B giá trị tổng biên độ hai dao động thành phần C giá trị cực đại hai dao động thành phần pha D giá trị cực đại hai dao động thành phần ngược pha Câu 3: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số có biên độ thành phần 4cm cm biên độ tổng hợp 8cm Hai dao động thành phần A vng pha với B pha với C lệch pha π D lệch pha π Câu 4: Chọn câu Khi nói tổng hợp dao động A Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực tiểu, độ lệch pha hai dao động thành phần số lẻ π / B Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực tiểu, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẵn π C Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẵn π D Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số lẻ π Câu : Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương theo phương trình sau : x1 π = 4sin( π t + α ) cm x2 = cos(π t − ) cm Biên độ dao động tổng hợp lớn π π A α = rad B α = − rad 2 Gmail: hunglk20@gmail.com C α = π rad D α = rad Câu 6: Hai dao động thành phần có biên độ 4cm 12cm Biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị A cm B cm C cm D cm Câu 7: Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = 4cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có li độ chuyển động theo hướng nào? A x = 8cm chuyển động ngược chiều dương B x = chuyển động ngược chiều dương C x = cm chuyển động theo chiều dương D x = cm chuyển động theo chiều dương Câu 8: Một vật thực đồng thời hai dao động phương có phương trình : π x1 = 3cos10π t(cm) x2 = 2cos(10π t + )(cm) Nhận định sau không đúng? A Khi x1 = −2 cm x2 = B Khi x2 = cm x1 = cm C Khi x1 = cm x2 = D Khi x1 = x2 = −2 cm Câu 9: Hai dao động điều hồ phương, tần số có phương trình π x = A cos(ωt − π ) cm x = A1cos(ωt − ) cm 2 động tổng hợp có phương trình x = 9cos(ωt + π ) cm Để biên độ A2 có giá trị cực đại A1 có giá trị A cm B cm C 15 cm D 18 cm II Các toán nên dùng máy tính Bài tốn tổng hợp dao động tính tốn liên quan Câu 10: Một vật thực đồng thời dao động x =127cos (ωt-π/3)mm , x2 =127cos ωt mm A Biên độ dao động tổng hợp 200mm B Pha ban đầu dao động tổng hợp π/6 C phương trình dao động tổng hợp x = 220cos( ωt - π/6)mm D tần số góc dao động tổng hợp ω=2rad/s Câu 11: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương theo phương trình: ĐT: 0979350838 Thầy : Lê văn Hùng x1 = - 4sin π t cm x2 = cos π t cm Phương trình dao động tổng hợp π A x = 8cos( π t + ) cm π B x = 8sin( π t - ) cm π C x = 8cos( π t - ) cm π D x = 8sin( π t + ) cm Câu 12 : Cho hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ cm có pha ban 2π π đầu Pha ban đầu biên độ dao động tổng hợp hai dao động 5π π A ;2cm B ; 2 cm 12 π π C ; 2 cm D ; 2cm Câu 13: Cho dao ®éng:  π  5π  x1= cos  t − ÷ cm; x2=3cos  t − ÷ cm, 3    s Dao động tổng hợp có biên độ pha ban đầu A 3 cm; rad B cm; rad π π C cm; rad D 2 cm; rad Câu 14: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương, có phương trình x1= 3sin(10t - π/3) (cm); x2 = 4cos(10t + π/6) (cm) (t đo giây) Vận tốc cực đại vật A 50m/s B 50cm/s C 10m/s D 10cm/s Câu 15: Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = 10cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có biên độ chuyển động theo hướng nào? A A = 8cm chuyển động ngược chiều dương B A = chuyển động ngược chiều dương C A = 10 cm chuyển động theo chiều dương D A = 10cm chuyển động theo chiều dương Câu 16: Cho hai dao động điều hòa phương chu kì T=2s Dao động thứ thời điểm t = có li độ biên độ 2cm Dao động thứ hai có biên độ cm, thời điểm ban đầu có Gmail: hunglk20@gmail.com GV: THPT Lam Kinh li độ vận tốc âm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A cm B cm C cm D cm Câu 17: Hai dao động điều hào phương tần số, biên độ pha ban đầu π / 3; − π / Pha ban đầu hai dao động tổng hợp −π π π π A B C D 12 Câu 18: Chuyển động vật tổng hợp dao động điều hòa phương dao động có π phương trình là: x1 = 4cos(10t + )(cm) 3π x2 = 3cos(10t − )(cm) Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 10cm/s B 50cm/s C 100cm/s D 80cm/s Câu 19: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương theo phương trình: x1 = - 4sin π t x2 = cos π t cm Quãng đường mà vật từ thời điểm t = đến thời điểm t2 = 2s A 16cm B 32cm C 24cm D 8cm Câu 20 : Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số 10 Hz với biên độ thành phần cm cm Cho biết hiệu số pha hai dao động π Vận tốc vật qua vị trí có li độ x = 12 cm A 314 cm/s B 100 cm/s C 157 cm/s D 120π cm/s Bài toán tổng hợp nhiều dao động Câu 21: Một vật thực đồng thời ba dao động điều hòa phương tần số sau: x1 = 1,5cosωt (cm); x2 = x3 = 3cos(ωt − π cos(ωt + )(cm); 2 5π )(cm) Phương trình dao động tổng hợp vật 7π cos(ω t + ) cm 7π ) cm B x = 6cos(ω t + 12 π C x = 3cos(ω t + ) cm π D x = 3cos(ω t − ) cm Câu 22: Một vật thực đồng thời ba dao động điều hoà phương tần số với phương trình có dạng: A x = ĐT: 0979350838 Thầy : Lê văn Hùng x1= cos( π t) cm; x2 = 2cos( π t + x3= 3cos( π t – π ) cm; π ) cm Phương trình dao động tổng hợp có dạng π π ) cm B x = 2cos( π t + ) cm π π C x = 2cos( π t + ) cm D x = 2cos( π t – ) cm 3 Câu 23: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương tần số có phương trình x1 = 3sin(πt + π) cm; x2 = 3cosπt (cm);x3 = 2sin(πt + π) cm; x4 = 2cosπt (cm) Hãy xác định phương trình dao động tổng hợp vật A x = cos(πt + π / 2) A x = 2cos( π t – B x = 2cos(π t + π / 4) C x = cos(πt + π / 2) D x = cos(πt − π / 4) Câu 24: Có bốn dao động điều hồ phương tần số có biên độ pha ban đầu A 1=8cm; A2=6cm; A3=4cm; A4=2cm ϕ1 = 0; ϕ = π 2;ϕ3 = π ;ϕ4 = −π Biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp π π C 3cm; − rad A 2cm; rad 3π rad 3π D 3cm; − rad B 2cm; Câu 25: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương tần số có phương trình x1 = 3sin(πt + π) cm; x2 = 3cosπt (cm);x3 = 2sin(πt + π) cm; x4 = 2cosπt (cm) Hãy xác định phương trình dao động tổng hợp vật A x = cos(πt + π / 2) B x = 2cos(π t + π / 4) C x = cos(πt + π / 2) D x = cos(πt − π / 4) Câu 26: Có bốn dao động điều hoà phương tần số có biên độ pha ban đầu A 1=8cm; A2=6cm; A3=4cm; A4=2cm ϕ1 = 0; ϕ = π ; ϕ3 = π ; ϕ = −π Biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp π A 2cm; rad π C 3cm; − rad 3π rad 3π D 3cm; − rad B 2cm; Bài tốn tìm dao động thành phần biết dao động tổng hợp dao động thành phần lại Câu 27: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương x1 = cos(12π t − π / 2) cm Gmail: hunglk20@gmail.com GV: THPT Lam Kinh x2 = A2 cos(12π t + ϕ2 ) cm Phương trình dao động tổng hợp: x = cos(12π t + π / 6) cm Giá trị A2 ϕ2 π π B A2 = cm, ϕ = π π C A2 = 12cm, ϕ = D A2 = 12cm, ϕ = Câu 28: Mét vËt tham gia đồng thơi hai dao động điều hoà phng tần số Biết phơng trình dao động vật lµ x1 = cos(ωt + ) vµ phng trình dao động tổng hợp x = 16 cos(ωt − )cm Ph6 ương tr×nh dao ®éng cđa vËt lµ A x = 24 cos(ωt − π )(cm) π B x2 = 24 cos(ωt − )(cm) C x = cos(ωt + π )(cm) π D x2 = cos(ωt + )(cm) A A2 = 6cm, ϕ = Câu 29 : Cho hai dao động điều hoà phương, tần số Biết dao động thứ có biên độ cm có pha ban đầu 2π Biết dao động tổng hợp có biên độ pha ban đầu 2; 5π 12 Biên độ pha ban đầu dao động thứ π Pha ban đầu biên độ dao động tổng hợp hai dao động π π A cm B 2 ; cm π π C 2 cm; D cm Câu 30: Một vật thực hai dao động điều hòa x 1; x2 = 3cos(5t + π / 2) cm Biết phương trình dao động tổng hợp là: x = 4cos(5t + π / 3) cm Phương trình dao động x1 A x = cos(5t + π )cm π B x2 = cos(5t + )cm C x = cos(5t + π )cm D x2 = cos 5t cm Câu 31: Hai dao động điều hào phương tần số phương trình thứ nhất: ĐT: 0979350838 Thầy : Lê văn Hùng GV: THPT Lam Kinh π x2 = cos(10π t + )cm; x2 Phương trình dao động tổng hợp π x = cos(10π t + )cm 2 Dao động x có phương trình A x = cos10π t cm B x = cos(10π t + π )cm 2 π C x2 = cos(10π t + π )cm D x2 = cos(10π t + )cm Câu 32: Một vật thực hiên dao động điều hòa Biết hai dao động thành phần dao động tổng hợp x1 = 8cos(5t − π / 2) cm ; có phương trình: x2 = −6cos5t cm ; x = 5cos5t cm Phương trình dao động thành phần thứ A x3 = 2cos(5t + π / 4) cm B x3 = 2cos(5t + π / 2) cm C x3 = 8cos(5t + π / 3) cm D x3 = 8cos(5t + π / 6) cm Câu 33: Một vật tham gia đồng thời vào dao động điều hòa phương, tần số có phương trình x1 = A1cos(20t + π / 6) cm x2 = A2 cos(20t + 5π / 6) cm Biết tốc độ cực đại trình dao động 140cm/s, biên độ A2 =5cm Biên độ A1 có giá trị A 8cm B 7cm C 16cm D.6cm Bài toán vận tốc, gia tốc, lượng dao động tổng hợp Câu 34: Chất điểm m = 50g tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương biên độ 10 cm tần số góc 10 rad/s Năng lượng dao động tổng hợp 25 mJ Độ lệch pha hai dao động thành phần A B π/3 C.π/2 D 2π/3 Câu 35 :Một vật nhỏ có khối lượng m = 100g thực đồng thời hai dao động điều hòa phương biểu diễn theo hai phương trình sau : x1 = 3cos20t cm x2 = 2cos(20t − π / 3) cm Năng lượng vật A 0,016 J B 0,038 J C 0,032 J D 0,040 J Câu 36 : Một vật có khối lượng 200g thực hai dao động điều hòa phương: π π x2 = 5cos(2π t − )(cm) x2 = cos(2π t − )(cm) ; 6 Lấy π = 10 Gia tốc vật thời điểm t = 0,25s A -1,4m/s 2 Câu 37 : Một vật có khối lượng 200g thực hai dao động điều hòa phương: π x1 = cos(5π t − ) cm x2 = cos 5π t cm Lấy π = 10 Thế vật thời điểm t = 2s A 90mJ B 180mJ C 900mJ D 18mJ Câu 38 : Một chất điểm thực dao động điều hòa với phương trình: x1 = 8cos 5π t cm; π ) cm Vận tốc cực đại vật A 20π cm/s B 60cm/s C 4π cm/s D 120cm/s x1 = cos(2π t + Tìm biên độ dao động thành phần biết vận tốc, gia tốc, lượng Câu 39 : Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình: x1=A1cos(20t+ π /6)cm, x2 = 3cos(20t + π /6)cm, Biết vận tốc cực đại vật 140cm/s Biên độ A1 dao động thứ A 8cm B 6cm C 9cm D 7cm Câu 40: Một vật xuất đồng thời dao động π phương có dạng x1 = cos(20t − ) (cm) π x2 = A2 cos(2π t + ) (cm) Biết dao động tổng hợp có vận tốc cực đại vmax=1,2 m/s Biên độ A2 bằng: A 6cm B 8cm C 12cm D.20cm Câu 41: Một vật thực đồng thời dao động điều π hòa phương với x1 = cos(5 2t − ) (cm) x2 = A2 cos(5 2t + π ) (cm) Biết độ lớn vận tốc vật thời điểm động 40cm/s Biên độ dao động thành phần A2 A 4cm B cm C cm D cm Câu 42: Một vật khối lượng m=200g thực đồng thời dao động điều hòa phương có phương π trình dao động x1 = 3cos(15t + ) (cm) π x2 = A2 cos(15t + ) (cm) Biết dao động tổng hợp vật 0,06075J Biên độ A2 A 1cm B 3cm C 4cm D.6cm Câu 43: Một vật thực dao động điều hòa phương, tần số có phương trình 5π π x1 = 3sin(20t + ) (cm) x2 = A2 cos(20t − ) B 1,4m/s C 2,8 m/s D -2,8 m/s Gmail: hunglk20@gmail.com ĐT: 0979350838 Thầy : Lê văn Hùng GV: THPT Lam Kinh (cm) Biết vận tốc cực đại vật 140cm/s Biên độ A2 dạo động thứ hai A 8cm B 10cm C 12cm -Hết Gmail: hunglk20@gmail.com ĐT: 0979350838 D.2cm ... ban đầu biên độ dao động tổng hợp hai dao động 5π π A ;2cm B ; 2 cm 12 π π C ; 2 cm D ; 2cm Câu 13: Cho dao ®éng:  π  5π  x1= cos  t − ÷ cm; x2=3cos  t − ÷ cm, 3    s Dao ®éng tỉng hợp... A = 10cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có biên độ chuyển động... độ vận tốc âm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A cm B cm C cm D cm Câu 17: Hai dao động điều hào phương tần số, biên độ pha ban đầu π / 3; − π / Pha ban đầu hai dao động tổng hợp −π π
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop dao dong hay, Tong hop dao dong hay