Tiểu luận Môn Kỹ năng lãnh đạo quản lý: Căn cứ vào tình hình trong đơn vị anh chị, hãy đề xuất giải pháp thúc đẩy cán bộ, nhân viên trong đơn vị động lực để làm việc tốt hơn.

20 888 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2018, 11:49

Bài tập lớn thạc sĩ Quản trị văn phòngCăn cứ vào tình hình trong đơn vị anh chị, hãy đề xuất giải phápthúc đẩy cán bộ, nhân viên trong đơn vị động lực để làm việc tốt hơn.(Thông qua thực tiễn tại Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ ANH THƢ TIỂU LUẬN BỘ MÔN: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Đề bài: Căn vào tình hình đơn vị anh chị, đề xuất giải pháp thúc đẩy cán bộ, nhân viên đơn vị động lực để làm việc tốt (Thơng qua thực tiễn Văn phòng Bộ Khoa học Công nghệ) Hà Nội - Năm 2018 Họ tên học viên : Nguyễn Thị Anh Thư Mã số học viên, khóa :17035337, QH-X-2017 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Trương Minh Đức ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ ANH THƢ TIỂU LUẬN BỘ MÔN: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Đề bài: Căn vào tình hình đơn vị anh chị, đề xuất giải pháp thúc đẩy cán bộ, nhân viên đơn vị động lực để làm việc tốt (Thông qua thực tiễn Văn phòng Bộ Khoa học Cơng nghệ) Hà Nội - Năm 2018 Họ tên học viên : Nguyễn Thị Anh Thư Mã số học viên, khóa :17035337, QH-X-2017 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Trương Minh Đức LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên, TS Trương Minh Đức thầ đ đ tận tình hướng dẫn tơi suốt qu trình họ tr n ớp v hi thực T i i tiểu luận n ng in gửi ời ảm ơn đến ộ Khoa học Công nghệ đ t o u iện tốt ho t i đượ ho n thiện i tiểu luận mơn “Kỹ lãnh đạo, quản lý” Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 HỌC VIÊN Nguyễn Thị Anh Thƣ LỜI CAM ĐOAN T i in am đoan đâ ng trình nghi n ứu thời gian qua Tôi xin chịu hồn tồn trách nhiệm có khơng trung thực v thông tin sử dụng tiểu luận này./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 HỌC VIÊN Nguyễn Thị Anh Thƣ BẢNG KÝ KIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT Cụm từ viết tắt Cụm từ viết đầy đủ Bộ KH&CN Bộ Khoa học Công nghệ CNTT Công nghệ thông tin LTH &QTVP Lưu trữ học Quản trị văn phòng NXB Nhà xuất Văn phòng ộ VT, LT Văn phòng ộ Khoa học Cơng nghệ Văn thư ưu trữ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN BẢNG KÝ KIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng THỰC TRẠNG VIỆC THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, CƠNG CHỨC TẠI VĂN PHỊNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1.1 Khái quát v Bộ Khoa học Công nghệ 1.1.1 Chứ nhiệm vụ, quy n h n 1.1.2 Cơ ấu tổ chức máy 1.2 Tổ chức ho t động Văn phòng ộ Khoa học Công nghệ .1 1.2.1 Chứ nhiệm vụ Văn phòng ộ Khoa học Cơng nghệ 1.2.2 Cơ ấu tổ chức Văn phòng ộ Khoa học Cơng nghệ 1.3 Thực tr ng việ thú đẩ động lực làm việc cho cán bộ, công chức t i Bộ Khoa học Công nghệ Chƣơng MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, CƠNG CHỨC TẠI VĂN PHỊNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ .6 2.1 V nhận thức .6 2.2 V thể chế 2.3 Cải thiện m i trường làm việc 2.3 Các kiến nghị khác KẾT LUẬN A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bộ Khoa học Công nghệ (Bộ KH&CN) Bộ quản ý đa ng nh đa ĩnh vự “thực quản ý Nh nước v khoa học công nghệ ph m vi nước; bao gồm ho t động khoa học công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo ường chất ượng; ượng nguyên tử, an toàn x h t nhân; quản ý Nh nước dịch vụ công thuộc quản ý theo qu định pháp luật.” Nhằm tổng hợp hệ thống sở lý luận, nâng cao vốn kiến thức chuyên ng nh ng ực nghiên cứu khoa học thân v ĩnh vự nh đ o, quản lý nhân sự; đồng thời nhận thứ tầm quan trọng, tính cấp thiết tính thời ng t n ; ng tìm hiểu rõ v thực tr ng việc quản lý, nh đ o nhân t i Bộ KH&CN từ đ xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu ho t n ng hướng phù hợp, tích cự đ p ứng đổi nhanh chóng u ầu thực tiễn, định lựa chọn đ tài “Căn vào tình hình đơn vị anh chị, đề xuất giải pháp thúc đẩy cán bộ, nhân viên đơn vị động lực để làm việc tốt (Thơng qua thực tiễn Văn phòng Bộ Khoa học Công nghệ)” m đ tài tiểu luận Bố cục tiểu luận Đ tài bao gồm phần: Mở đầu nội ung phụ lụ Trong phần nội ung đượ ết uận t i iệu tham khảo hia m a hương: Chƣơng Thực trạng việc thúc đẩy động lực làm việc cho cán bộ, cơng chức Văn phòng Bộ Khoa học Công nghệ Chƣơng Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy động lực làm việc cho cán bộ, công chức Văn phòng Bộ Khoa học Cơng nghệ B PHẦN NỘI DUNG Chƣơng THỰC TRẠNG VIỆC THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI VĂN PHỊNG BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ 1.1 Khái quát Bộ Khoa học Công nghệ 1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ng 16 th ng năm 2017 Chính phủ đ an h nh Nghị định số 95/2017/NĐ-CP qu định nhiệm vụ, quy n h n v ấu tổ chức Bộ Khoa học Cơng nghệ Văn ản có giá trị thay cho Nghị định số 20/2013/NĐ-CP áp dụng trướ T i Đi u Nghị định số 95/2017/NĐCP, Chính phủ đ qu định v vị trí Bộ KH&CN sau: “ ộ Khoa học Cơng nghệ quan Chính phủ, thực chức quản ý nh nước v khoa học công nghệ, bao gồm: ho t động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đổi sáng t o; phát triển ti m lực khoa học cơng nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo ường chất ượng; ượng nguyên tử, an toàn x h t nhân; quản ý nh nước dịch vụ công ĩnh vực thuộc quản ý theo qu định pháp luật.” 1.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Cơ ấu tổ chức máy Bộ đượ qu định Nghị định số 95/2017/NĐCP qu định nhiệm vụ, quy n h n v học Cơng nghệ Theo ấu tổ chức Bộ Khoa ộ Khoa học Công nghệ bao gồm Bộ trưởng, Thứ trưởng 25 đơn vị thực quản ý Nh nướ v 17 đơn vị nghiệp công lập thuộc Bộ (Sơ đồ tổ chức máy xem phụ lục số 01) 1.2 Tổ chức hoạt động Văn phòng Bộ Khoa học Cơng nghệ 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Bộ Khoa học Cơng nghệ “Văn phòng ộ Khoa học Công nghệ thực tham mưu tổng hợp v đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN hương trình ế ho ch cơng tác phục vụ ho t động Bộ; Bộ trưởng u phối, tổng hợp theo õi đ n đốc tổ đơn vị thuộc Bộ thực hương trình ế ho ch công tác Bộ; theo õi đ n đốc, tổng hợp tình hình thực Quy chế làm việc Bộ; thực ng t h nh hính văn thư ưu trữ, lễ tân, quản trị, an ninh bảo vệ, quân sự, y tế t i hính đầu tư â ựng, quản ý sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí ho t động đảm bảo phương tiện u kiện làm việc phục vụ cho ho t động Cơ quan ộ Văn phòng ộ có dấu ri ng mở tài khoản kho b c Nhà nướ để ho t động giao dị h theo qu định pháp luật” [3; 1] Để thực tr n Văn phòng ộ cần thực nhiệm vụ sau: “- Tham mưu ho ộ trưởng công tác đ o u hành ho t động Bộ đ n đốc thực hương trình ế ho ch công tác Bộ nh đ o; - Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành quy chế làm việ v qu định nội khác Bộ v theo õi đ n đốc, tổng hợp tình hình thực Quy chế; - Thực ng t ng t văn thư ưu trữ Bộ, quản lý đ o nghiệp vụ văn thư ưu trữ quan ộ v - L đầu mối cung cấp th ng tin ho chúng, tổ đơn vị thuộc Bộ; phương tiện truy n th ng đ i nhân theo qu định pháp luật phân công Bộ trưởng; - Phối hợp với Vụ Tổ chức cán thực chế độ hính s h cán bộ, công chức, viên chức người ao động quan ộ; - Quản lý kinh phí ho t động quan ộ, lập dự toán tổ chức thực dự toán, toán thu chi ngân sách Cơ quan ộ theo qu định; quản lý nguồn inh phí h hi Bộ trưởng giao; - Quản ý v đảm bảo sở vật chất, tài sản phương tiện, trang thiết bị u kiện làm việc L nh đ o Bộ v Cơ quan ộ; - Chủ trì quản ý đầu tư â ựng đơn vị thuộc Bộ; - Thực công tác lễ tân hậu cần phục vụ hội nghị, họp; - Chủ trì, tổ chức cơng tác qn - quốc phòng, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh ao động; bảo vệ v hăm só sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên quan ộ; - Quản lý tài sản, cán tài liệu Văn phòng ộ theo phân cấp Bộ v qu định pháp luật - Thực nhiệm vụ h hi Bộ trưởng giao” 1.2.2 Cơ cấu tổ chức Văn phòng Bộ Khoa học Cơng nghệ Theo Đi u Quy chế tổ chức ho t động Văn phòng ộ KH&CN ban hành kèm theo định số 886/QĐ- KHCN ng 22 th ng năm 2013 Bộ trưởng Bộ KH&CN), văn phòng tổ chức làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với bàn b c tập thể L nh đ o Văn phòng ó 01 Ch nh Văn phòng v giúp việ Ch nh Văn phòng ó 03 Phó Ch nh Văn phòng Với tổng số 961 cán bộ, cơng chức làm việc 092 phòng, ban trực thuộc, thực ng t tham mưu tổng hợp v ho t động quan h nh hính văn thư ưu trữ, quản ý đầu tư â ộ, công tác ựng, công tác phục vụ đảm bảo u kiện làm việc cho khối quan ộ 1.3 Thực trạng việc thúc đẩy động lực làm việc cho cán bộ, công chức Bộ Khoa học Công nghệ Ch nh Văn phòng ộ u hành việc tổ chức m Văn phòng ộ đảm bảo với qu định Nh nước Bộ, mang tính ổn định đảm bảo đượ tính inh động tổ chức máy Sự hợp lý tổ chức m văn phòng thể từ việc tổ chức phận, phân công công việc, bố nhân văn phòng trí nhân sự, phối hợp phận V ản trình độ chun mơn nghiệp vụ cán bộ, cơng Văn phòng Bộ phù hợp với cơng việ giao; có tinh thần đo n ết hỗ trợ lẫn giải công việc có thâm niên làm việ âu năm th i độ cán bộ, công chức ni m nở, thân thiện Chính hợp tác, nỗ lực họ trình thực nhiệm vụ Văn phòng thực đ o, quản lý L nh đ o Văn phòng đ qu ết định đến hiệu công tác tổ chức, quản lý ng t văn phòng L nh đ o Văn phòng L nh đ o Bộ Gồm 50 cán thuộc biên chế 46 cán hợp đồng (trong ó hu n viên chính, 35 chun viên tương đương) V trình độ chun mơn, có 01 tiến sĩ, 13 th c sĩ, 43 cử nhân, Phòng Tổng hợp, Phòng Hành - Tổ Phòng Lưu trữ, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị - Y tế, Phòng Lễ tân, Phòng Quản lý xe, Phòng Quản ý đầu tư xây dựng, Ban Quản lý Trụ sở Bộ, Ban Quản lý Trụ sở Bộ KH&CN Ngo i năm 2017 Ch nh Văn phòng việc: khám bệnh th ng thường cấp phát thuố ộ đ quản ý u hành ho 2.000 ượt cán bộ, công chức; tổ 01 đợt khám sức khỏe cho cán bộ, công chức Khối quan ộ; tiếp nhận, tuyển dụng bổ nhiệm th m 02 nh đ o cấp phòng nhằm đ p ứng nhu cầu phận Văn phòng ộ; tiếp nhận tổ Thư ý L nh đ o Bộ từ Vụ Tổ chức cán v Văn phòng ộ; số cán đượ nâng ương h n người; số cán đượ nâng ương trước thời h n người; số cán hưởng phụ cấp thâm niên 11 người; cử 25 ượt cán tham gia đo n hảo sát học tập kinh nghiệm t i nước ngoài; cử 03 cán tham gia học lớp chun viên Thực tốt cơng tác quản lý tòa nhà trụ sở, trang thiết bị tòa nhà Hệ thống xanh trụ sở thường u n đượ hăm só đảm bảo mơi trường quan anh s h đẹp Công tác bảo vệ tiếp tụ củng cố v tăng ường theo hướng chuyên nghiệp đ tổ chức in l i toàn thẻ cán bộ, công chẩm đơn vị thuộc Tòa nhà Trụ sở Bộ, triển khai hệ thống quẹt thẻ ng cán với cán bộ, công chức Khối Cơ quan ộ quẹt thẻ để sử hệ thống thang máy Bộ năm đ h ng để xảy cố an ninh Bộ phận bảo vệ vòng ngo i u n đảm bảo đủ quân số, thực tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho Trụ sở Bộ Thực tốt cơng tác phòng cháy, chữa cháy, cơng tác dân qn tự vệ theo hướng dẫn Bộ Công an Ban Chỉ huy quân cấp Công tác phục vụ trụ sở 39 Trần Hưng Đ o, sau năm th nh ập ho t động đ v o ổn định, n nếp Hệ thống thông tin liên l thông suốt đ i n tập phát hành Danh b điện tho i năm 2017 với th ng tin cập nhật xác Việc cung cấp văn phòng phẩm, mua vé máy bay, cung cấp đầu báo chí, chụp tài liệu ho L nh đ o cán bộ, công chức thuộc Khối quan Bộ thực kịp thời Ngồi ra, cán bộ, cơng Văn phòng ộ trang bị đầ đủ trang thiết bị phục vụ cho việc thực nhiệm vụ : máy tính, máy in, máy fax, Hằng năm Văn phòng ộ tổ chức ngày lễ/tết : 8/3 ; 20/10, Tết ương lịch, tết âm lịch, có khuyến khích v vật chất tinh thần cho dịp lễ tr n Hơn Văn phòng ộ ng tổ chức chuyến nghỉ mát cho cán bộ, công chức đảm bảo chế độ hiếu/hỉ, thai sản, ốm đau ho cán bộ, công chức Chƣơng MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI VĂN PHỊNG BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ Sau nghiên cứu thực tr ng việ thú đẩ động lực làm việc cho cán bộ, công chức t i Bộ Khoa học Công nghệ, tác giả đ xuất kiến nghị nhằm thú đẩy công tác này: 2.1 Về nhận thức L nh đ o Bộ nói nh đ o Văn phòng ộ nói riêng cần quan tâm việ thú đẩ động lực làm việc cho cán bộ, công chức T o u kiện tốt cho cán bộ, công chức làm việc cống hiến ho quan 2.2 Về thể chế - Kiện toàn nhân sự, xây dựng Quy chế v tuyển dụng u động, thuyên chuyển đ o t o, bồi ưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, cơng chức v người ao động Văn phòng ộ - Sửa đổi Quy chế chi tiêu nội đảm bảo đ p ứng đầ đủ khoản chi ti u thường u n v đột xuất theo chế độ Nh nướ qu định thực tốt việc tiết kiệm tự chủ ngân sách 2.3 Cải thiện môi trƣờng làm việc M i trường làm việc văn phòng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu ho t động văn phòng Cải thiện nâng ao m i trường làm việ hiểu t o bầu không khí tâm lý thoải mái cho cán bộ, cơng Để m đượ u này, trước hết cần bố trí, xếp cơng việc phù hợp với khả hu n m n nghiệp vụ đượ đ o t o cán Bên c nh L nh đ o Văn phòng ần t o trì khung cảnh làm việc thuận lợi, khoa học, bố trí, xếp chỗ làm việc cách khoa họ đẹp mắt có tác dụng lớn đến suất ao động o ần bố trí chỗ làm việc cán công theo hướng: tất giấy tờ, tài liệu h ng i n quan đến việc xử lý công việc t i cần lo i bỏ khỏi n … Ngo i ng ần hú ý đến yếu tố ảnh hưởng đế tâm sinh lý on người như: nhiệt độ độ ẩm, ánh sáng, tiếng ồn để t o cảm giác thoải mái công việc, trồng nhi u xanh t i nơi m việc 2.3 Các kiến nghị khác - Thực tốt công tác quản lý Trụ sở Bộ, xây dựng v trình L nh đ o Bộ ban hành Quy chế thức v quản lý vận hành tòa nhà Trụ sở Bộ - Đẩy m nh ng t thi đua hen thưởng m động lự để cán bộ, công v người ao động tích cực phấn đấu hồn thành nhiệm vụ giao - Tổ chức thực tốt thỏa ướ ao động tập thể đ ý ết L nh đ o Văn phòng ộ v C ng đo n Văn phòng Bộ Nâng ao đời sống cán bộ, cơng v người ao động thu nhập hính đ ng qua ng việc T o u kiện cho cán bộ, công v người ao động đượ đ o t o, bồi ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa ứng xử tham gia ng t đo n hảo sát, học tập kinh nghiệm v văn phòng v ngo i nước - Các trang thiết bị đóng vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu ho t động ng t văn phòng v hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, cơng chức việc hồn thành cơng việ Để Văn phòng ộ đ p ứng yêu cầu cải cách hành chính, đ i hóa văn phòng đầu tư trang thiết bị u kiện tất yếu Chính vậ L nh đ o Văn phòng ộ cần tham mưu tư vấn ho L nh đ o Bộ việc mua sắm trang thiết bị đ i ĩnh vực cụ thể Ngo i L nh đ o Văn phòng ộ cần tham mưu tư vấn ho L nh đ o Bộ việc nâng cấp, thay thế, bổ sung máy tính ho t động chậm, bị lỗi; đầu tư th m inh phí để nâng cấp, sửa sữa hệ thống m ng LAN tránh lỗi mắc phải t o nhanh chóng, an tồn, hiệu cho cơng tác quản lý Bộ Đồng thời L nh đ o Văn phòng ần cung cấp đầ đủ trang thiết bị văn phòng phẩm - Cần đầu tư hệ thống kiểm soát an ninh, quản lý cán ra, vào khách đến làm việc t i trụ sở Bộ trang bị trang thiết bị liên l c cho nhân viên bảo vệ để tiện cho việc liên l trao đổi giúp nhân viên kiểm sốt cơng việc cách chặt chẽ, phối hợp hài hòa với đảm bảo an tồn cho cán bộ, công chức KẾT LUẬN Nhà quản trị văn phòng thực quản ý u hành công t thông qua tổ chức máy nhân văn phòng quan trọng lẽ tổ chức máy, nhân m việ đảm bảo chất ượng ho t động văn phòng nội dung vơ ng t văn phòng góp phần lớn ng t văn phòng Trong t o động lực làm việc cho cán bộ, công chức ho t động góp phần nâng cao hiệu quả, chất ượng làm việ đảm bảo việc thực nhiệm vụ quan, tổ chức nh đ o Bộ T i Bộ Khoa học Công nghệ nh đ o Văn phòng ộ đ có quan tâm định việc t o động lực cho cán bộ, công chức nói chung, cán cơng văn phòng ộ nói riêng Tuy nhiên, thực tế diễn ra, tác giả đ xuất số kiến nghị nhằm t o động lực làm việc cho cán bộ, công Văn phòng ộ PHỤ LỤC SỐ 01: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ TRƯỞNG CÁC THỨ TRƯỞNG KHỐI CÁCĐƠN VỊ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHỐI CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Vụ khoa học Xã hội Tự nhiên Thanh tra Bộ Viện nghiên cứu Phát triển Vùng Văn phòng Bộ VP Chương trình trọng điểm cấp nhà nước Viện Chiến lược sách khoa học công nghệ Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế Vụ Đánh giá, Thẩm định Gián định cơng nghệ Cục Cơng tác phía nam Trung tâm tin học Tạp chí Tia sáng Vụ Cơng nghệ cao Cục Ứng dụng Phát triển công nghệ Báo Khoa học Phát triển Văn phòng chứng nhận chất lượng cơng nhận tổ Vụ Kế hoạch – Tổng hợp Cục Sở hữu trí tuệ Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN Vụ Tài Cục Năng lượng nguyên tử Trường Quản lý khoa học công nghệ Nhà xuát Khoa học kỹ thuật Vụ Hợp tác quốc tế Cục Thông tin khoa học công nghệ quốc gia Viện Ứng dụng công nghệ Báo điện tử tin nhanh Việt Nam (VnExpress) Vụ Pháp chế Cục An toàn xạ hạt nhân Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Văn phòng chứng nhận hoạt động CNC DN KH&CN Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lương Viện Khoa học sở hữu trí tuệ Viện nghiên cứu sáng chế Khai thác công nghệ Vụ Thi đua – khen thưởng Ban Quản lý khu cơng nghệ cao Hồ Lạc Viện Đánh giá khoa học định giá công nghệ Trung tâm nghiên cứu phát triển truyền thông KH&CN Vụ Phát triển khoa học công nghệ địa phương Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp KH&CN Vụ Khoa học Công nghệ ngành kinh tế-kỹ thuật Vụ Tổ chức cán PHỤ LỤC SỐ 04: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng Phòng thực chức tham mưu tổng hợp Phòng Tổng hợp Phó Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng Phòng thực chức đảm bảo sở vật chất Phòng Tài vụ Phòng Hành – Tổ chức Phòng Quản trị - Y tế Phòng Lưu trữ Phòng Lễ tân Phòng Quản lý đầu tư xây dựng Phòng Quản lý xe Ban Quản lý trụ sở Bộ KH&CN Ban Quản lý trụ sở Bộ PHỤ LỤC SỐ 03: MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG CƠNG TÁC VĂN PHỊNG TẠI BỘ KH&CN Máy in Máy fax Máy hủy tài liệu Máy in đa Màn hình quan sát kết nối từ đầu thu ghi hình Camera Hệ thống báo cháy Camera ... VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ ANH THƢ TIỂU LUẬN BỘ MÔN: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Đề bài: Căn vào tình hình đơn vị anh chị, đề xuất giải pháp thúc đẩy cán bộ, nhân viên đơn vị động lực để làm việc tốt. .. tình hình đơn vị anh chị, đề xuất giải pháp thúc đẩy cán bộ, nhân viên đơn vị động lực để làm việc tốt (Thông qua thực tiễn Văn phòng Bộ Khoa học Cơng nghệ)” m đ tài tiểu luận Bố cục tiểu luận Đ... số khuyến nghị nhằm thúc đẩy động lực làm việc cho cán bộ, cơng chức Văn phòng Bộ Khoa học Công nghệ B PHẦN NỘI DUNG Chƣơng THỰC TRẠNG VIỆC THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, CƠNG CHỨC TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Môn Kỹ năng lãnh đạo quản lý: Căn cứ vào tình hình trong đơn vị anh chị, hãy đề xuất giải pháp thúc đẩy cán bộ, nhân viên trong đơn vị động lực để làm việc tốt hơn., Tiểu luận Môn Kỹ năng lãnh đạo quản lý: Căn cứ vào tình hình trong đơn vị anh chị, hãy đề xuất giải pháp thúc đẩy cán bộ, nhân viên trong đơn vị động lực để làm việc tốt hơn.

Từ khóa liên quan