Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lộc tỉnh hải dương

128 1,651 22

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,602 tài liệu

  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 10:12

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lộc tỉnh hải dương BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI BÙI THỊ HẰNG ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN GIA LỘCTỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã ngành: 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. NGUYỄN THỊ VÒNG HÀ NỘI - 2011 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan rằng mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn KS. Bùi Thị Hằng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và thực hiện nghiên cứu ñề tài, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ tận tình và những lời chỉ bảo chân tình từ rất nhiều ñơn vị và cá nhân cả trong và ngoài ngành nông nghiệp. Tôi xin ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn tới những tập thể, cá nhân ñã dành cho tôi sự giúp ñỡ quý báu ñó. Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng sự giúp ñỡ nhiệt tình của cô giáo - PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng là người trực tiếp hướng dẫn và giúp ñỡ tôi về mọi mặt ñể hoàn thành ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến ñóng góp quý báu của các thầy, cô trong khoa Tài nguyên và Môi trường, các thầy cô trong Viện ñào tạo Sau ñại học. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp ñỡ tận tình của Uỷ ban nhân dân huyện Gia Lộc, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Thống kê, Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương, Viện cây lương thực và cây thực phẩm và Uỷ ban nhân dân các xã ñã tạo ñiều kiện về thời gian và cung cấp số liệu cho ñề tài này. Tôi xin cảm ơn sự cổ vũ, ñộng viên và giúp ñỡ của gia ñình, các anh chị ñồng nghiệp, bạn bè trong quá trình học tập và thực hiện luận văn này Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2011 Tác giả luận văn KS. Bùi Thị Hằng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii 1 MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục ñích nghiên cứu 2 1.3 Yêu cầu của ñề tài 2 2 TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 3 2.1 ðất nông nghiệptình hình sử dụng ñất nông nghiệp 3 2.2 Hiệu quả và phân loại hiệu quả sử dụng ñất 8 2.3 Tiêu chuẩn ñánh giá và ý nghĩa của hiệu quả sử dụng ñất 12 2.4 Phương pháp xác ñịnh hiệu quả sử dụng ñất 14 2.5 Tình hình nghiên cứu vấn ñề nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 15 3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Nội dung nghiên cứu 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 4.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 26 4.1.1 ðiều kiện tự nhiên 26 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . iv 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế – xã hội 29 4.1.3 Thực trạng phát triển ñô thị và các khu dân cư nông thôn 37 4.1.4 Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 39 4.1.5 ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Gia Lộc 43 4.2 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp 44 4.2.1 Hiện trạng sử dụng các loại ñất 44 4.2.2 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp 46 4.2.3 Biến ñộng sử dụng ñất nông nghiệp 48 4.3 Hiện trạng các loại hình sử dụng ñất huyện gia lộc 49 4.4 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 52 4.4.1 ðánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng ñất nông nghiệp 52 4.4.2 Hiệu quả xã hội 79 4.4.3 Hiệu quả môi trường 83 4.4.4 Lựa chọn các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 86 4.5 ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện gia lộc ñến năm 2015 87 4.5.1 Quan ñiểm phát triển nông nghiệp huyện Gia Lộc ñến năm 2015 87 4.5.2 ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Gia Lộc ñến năm 2015 88 4.5.3 Một số giải pháp thực hiện 90 5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 95 5.1 Kết luận 95 5.2 Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 102 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ Bình quân BVTV Bảo vệ thực vật CNH Công nghiệp hoá ðTH ðô thị hóa ðVT ðơn vị tính FAO Tổ chức nông lương thế giới GO (GTSX) Giá trị sản xuất HðH Hiện ñại hoá HðND Hội ñồng nhân dân HTX Hợp tác xã IE (CPTG) Chi phí trung gian KHKTNN Khoa học kĩ thuật nông nghiệp Lð Lao ñộng LUT Loại hình sử dụng ñất NNBV Nông nghiệp bền vững NVA (TNHH) Thu nhập hỗn hợp PBHH Phân bón hóa học SXKD Sản xuất kinh doanh TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân UNFPA Quỹ dân số thế giới VA (GTGT) Giá trị gia tăng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 4.1 Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất giai ñoạn 2005 – 2010 29 4.2 Cơ cấu giá trị sản xuất các nhóm ngành 31 4.3 Sản lượng các loại cây trồng qua một số năm 34 4.4 Dân số và biến ñộng dân số 37 4.5 Hiện trạng các loại ñất huyện Gia Lộc năm 2010 45 4.6 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Gia Lộc năm 2010 46 4.7 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp năm 2010 theo vùng nghiên cứu 47 4.8 Biến ñộng sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Gia Lộc giai ñoạn 2005 - 2010 48 4.9 Các loại hình sử dụng ñất chính trên ñịa bàn huyện Gia Lộc 50 4.10a Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính Vùng 1 53 4.10b Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính Vùng 2 55 4.10c Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính Vùng 3 56 4.10d Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính Vùng 4 57 4.11a Hiệu quả kinh tế LUT 2 Lúa 59 4.11b Hiệu quả kinh tế LUT 2 Lúa - màu 61 4.11c Hiệu quả kinh tế LUT 1 Lúa - màu 63 4.11d Hiệu quả kinh tế LUT chuyên màu 66 4.11e Hiệu quả kinh tế LUT cây ăn quả 68 4.11g Hiệu quả kinh tế LUT 1 Lúa 70 4.11h Hiệu quả kinh tế LUT nuôi trồng thuỷ sản 72 4.12a Tổng hợp hiệu quả kinh tế của các LUT theo các vùng 74 4.12b Tổng hợp hiệu quả kinh tế theo các LUT trên các vùng 75 4.13. Mức ñầu tư lao ñộng và thu nhập/ngày công lao ñộng 80 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . vii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 4.1 Biểu ñồ cơ cấu sử dụng ñất huyện Gia Lộc năm 2010 45 4.2 Cảnh quan LUT 2 lúa tại xã Yết Kiêu 60 4.3 Cảnh quan cây vụ ñông của LUT 2 lúa - màu tại xã Gia Khánh 61 4.4 Cảnh quan LUT 1 lúa – màu tại xã Hoàng Diệu 64 4.5 Cảnh quan LUT chuyên màu tại xã Toàn Thắng 67 4.6 Cảnh quan LUT trồng cây ăn quả tại xã Toàn Thắng 69 4.7 Cảnh quan LUT 1 lúa tại xã Yết Kiêu 70 4.8 Cảnh quan LUT nuôi trồng thủy sản tại xã Hoàng Diệu 73 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . 1 1. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài Nông nghiệp Việt Nam có lịch sử hình thành và phát triển lâu ñời, nhưng vẫn là một nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, tự cung, tự cấp. Từ khi ñổi mới (1986), ñặc biệt từ khi có Nghị quyết 10 của Bộ chính trị (1988), nông nghiệp Việt Nam bước vào thời kỳ mới, bứt phá, tiến lên sản xuất hàng hóa và ñược thế giới biết ñến khi xuất khẩu 1 triệu tấn gạo ñầu tiên (1989) sau nhiều năm thiếu lương thực. Những năm ñầu của thế kỷ 21, với những thành tựu to lớn và toàn diện trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, ñặc biệt về an ninh lương thực, sản xuất hàng hóa, xuất khẩu, xóa ñói giảm nghèo, con ñường công nghiệp hóa – hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam ñã có những bước tiến căn bản. Do yêu cầu của thực tiễn phát triển công nghiệp, quá trình ñô thị hoá và quá trình hội nhập nên diện tích ñất nông nghiệp của nước ta ñang có xu hướng giảm dần. Trong ñiều kiện như vậy phải sử dụng nguồn tài nguyên hạn hẹp này làm sao cho hiệu quả vừa bảo ñảm mục tiêu an toàn lương thực, ñồng thời nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, cải thiện ñời sống cho người nông dân. Tuy nhiên, việc sử dụng ñất ñai có hiệu quả không chỉ ñơn thuần là năng suất của các loại cây trồng mà còn cần chú ý tới các yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường. Các yếu tố này ở mỗi vùng có mức ñộ ảnh hưởng khác nhau và ñem lại hiệu quả sử dụng ñất khác nhau. Vì thế ñối với từng vùng cụ thể phải có những ñánh giá, nghiên cứu ñể tìm ra những hình thức sử dụng ñất thích hợp nhằm ñem lại hiệu quả cao nhất. Gia Lộchuyện nằm ở phía tây nam của tỉnh Hải Dương và sản xuất nông nghiệp là ngành chiếm chủ ñạo trong cơ cấu kinh tế của huyện. Với tổng diện tích ñất tự nhiên 11235,57 ha, trong ñó diện tích ñất nông nghiệp Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . 2 7507,98 ha chiếm 66,82% tổng diện tích ñất tự nhiên, huyện Gia Lộc ñược coi là một trọng ñiểm phát triển nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh. Trong vài năm gần ñây, theo xu thế phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh thì diện tích ñất nông nghiệp của huyện ñã bị giảm dần do chuyển sang mục ñích phi nông nghiệp. Trước tình trạng ñó, việc ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Gia Lộc có ý nghĩa quan trọng phục vụ cho công tác quy hoạch và chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm tìm ra những hạn chế trong sản xuất nông nghiệp hiện nay ñể có những giải pháp sử dụng ñất hợp lý ñem lại hiệu quả kinh tế cao, ñồng thời bảo vệ môi trường ñất, môi trường sinh thái. Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn và nhu cầu sử dụng ñất, ñược sự ñồng ý của khoa Tài nguyên và Môi trường, cùng với sự hướng dẫn của cô giáo PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng, tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài “ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Gia Lộc - tỉnh Hải Dương”. 1.2. Mục ñích nghiên cứu ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp trên phương diện kinh tế, xã hội và môi trường; Xác ñịnh ñược những lợi thế và những yếu tố hạn chế nhằm tăng hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp theo hướng bền vững phù hợp với ñiều kiện tự nhiên, ñiều kiện ñất ñai của huyện, ñể từ ñó tìm ra phương hướng và một số giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp của ñịa phương. 1.3. Yêu cầu của ñề tài - Thu thập ñầy ñủ, chính xác các số liệu về ñiều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của huyện liên quan ñến ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp. - Xác ñịnh và lựa chọn ñược các loại hình sử dụng ñất theo hướng sử dụng ñất bền vững. . “ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Gia Lộc - tỉnh Hải Dương . 1.2. Mục ñích nghiên cứu ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng. ñộng sử dụng ñất nông nghiệp 48 4.3 Hiện trạng các loại hình sử dụng ñất huyện gia lộc 49 4.4 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 52 4.4.1 ðánh giá hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lộc tỉnh hải dương , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lộc tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn