Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp (Luận văn thạc sĩ)

119 155 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 13:04

Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Mai Lan HÀ NỘI, 2016 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn này, cố gắng thân, nhận quan tâm, giúp đỡ giáo viên hướng dẫn; quý Thầy, Cô Học viện Quản giáo dục;các đồng nghiệp, anh chị học viên Trường Đại học Lâm nghiệp Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới quan tâm giúp đỡ q báu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Lan–Học viện Khoa học xã hội, người tận tình bảo, giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn định hướng cho nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Cô giáo Học viện Quản Giáo dục Thầy Cô tham gia giảng dạy trực tiếp lớp Cao học Quản Giáo dục Khoá 12 - Học viện Quản Giáo dục tận tình giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn giảng viên, cán quản lý, học viên cao học trường Đại học Lâm nghiệp nhiệt tình cộng tác, cung cấp thơng tin, số liệu, cho ý kiến tạo điều kiện cho tơi q trình nghiên cứu thực luận văn Mặc dù tơi có nhiều cố gắng để hồn thành luận văn tất nhiệt tình, trách nhiệm lực khơng tránh khỏi thiếu sót Tơirất mong nhận đóng góp ý kiến Q Thầy Cơ bạn để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016 Học viên Nguyễn Thị Hồng Huế ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tôi, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực theo thực tế nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Diễn giải nội dung BGD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo CB Cán CBQL Cán quản ĐHP Điểm học phần GV Giảng viên GD Giáo dục HVCH Học viên cao học KTĐG Kiểm tra đánh giá iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập 1.1.1 Những nghiên cứu nước quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập .6 1.1.2 Những nghiên cứu nước quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập .9 1.2 Các khái niệm .11 1.2.1 Quản 11 1.2.2 Kiểm tra đánh giá 12 1.2.3 Kết học tập .14 1.2.4 Kiểm tra đánh giá kết học tập 14 1.2.5 Quản kiểm tra đánh giá kết học tập .15 1.2.6 Đào tạo trình độ thạc 16 1.3 Kiểm tra đánh giá kết học tập đào tạo trình độ thạc 16 1.3.1 Vai trò kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc .16 1.3.2 Mục đích kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 17 1.3.3 Nguyên tắc kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 18 1.3.4 Hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 20 1.3.5 Phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 20 1.3.6 Căn pháp hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 24 v 1.3.7 Tiêu chí đánh giá kết học tập trình độ thạc 26 1.3.8 Quy trình kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 30 1.4 Quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc .34 1.4.1.Vai trò quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập 34 1.4.2 Yêu cầu quản kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 35 1.4.3 Nội dung quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 36 1.5 Các yếu tố tác động tới quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 40 1.5.1 Năng lực, kỹ giảng viên cán quản .40 1.5.2 Quy định, quy trình kiểm tra đánh giá nhà trường 40 1.5.3 Điều kiện sở vật chất nhà trường 41 1.5.4 Đặc điểm người học 41 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 44 2.1 Khái quát Trƣờng Đại học Lâm nghiệp 44 2.1.1 Quá trình phát triển nhà trường .44 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ trường Đại học Lâm nghiệp 44 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhà trường .45 2.1.4 Cơ cấu đội ngũ quy mô đào tạo thạc 46 2.1.5 Hệ thống sở vật chất kỹ thuật nhà trường 47 2.2 Thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc trƣờng Đại học Lâm nghiệp 48 2.2.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giảng viên, học viên cao học tầm quan trọng kiểm tra đánh giá kết học tập 48 2.2.2.Thực trạng việc thực mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc .51 2.2.3 Thực trạng việc thực quy chế, quy trình kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 57 2.3 Thực trạng quản hoạt động kiểm tra đánh giá học tập trình độ thạc trƣờng Đại học Lâm nghiệp 67 2.3.1 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch kiểm trađánh giá kết học tập trình độ thạc 67 vi 2.3.2 Thực trạng tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 69 2.3.3.Thực trạng đạo hoạt động kiểm tra đánh giá kết tập trình độ thạc 72 2.3.4 Thực trạng tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 74 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng tới quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 77 2.5 Đánh giá chung quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc trƣờng Đại học Lâm nghiệp 79 2.5.1 Ưu điểm đạt 79 2.5.2 Một số tồn 80 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRAĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨTẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 83 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc Trƣờng Đại học Lâm nghiệp 83 3.1.1 Cơ sở khoa học việc đề xuất biện pháp .83 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 83 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 83 3.1.4 Đảm bảo tính pháp .84 3.1.5 Đảm bảo tính đồng 84 3.1.6 Đảm bảo tính thực tiễn 84 3.2 Các biện pháp quản hoạt động kiểm tra đánh giá 85 3.2.1 Nâng cao nhận thức, lực trách nhiệm cán bộ, giảng viên học viên cao học hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 85 3.2.2 Tăng cường phổ biến, bồi dưỡng chuẩn hóa chun mơn nghiệp vụ kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc cho đội ngũ giảng viên, cán quản 88 3.2.3 Tổ chức hoàn thiện quy trình phổ biến quy trình kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc cho phận liên quan .91 3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 92 vii 3.2.5 Tăng cường sở vật chất, sách tài cho hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 94 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc Trƣờng Đại học Lâm nghiệp .96 3.4 Khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .103 Kết luận 103 Khuyến nghị 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Nội dung Trang Bảng quy đổi điểm từ thang 10 sang điểm chữ thang 29 điểm Nhận thức CBQL, GV, HVCH vai trò hoạt 48 động KTĐG kết học tập trình độ thạc Mức độ thực mục tiêu KTĐG kết học tập trình 51 độ thạc Trường Đại học Lâm nghiệp Mức độ hiệu phương pháp giảng viên sử 52 dụng KTĐG kết học tập trình độ thạc Mức độ sử dụng hình thức KTĐG kết học tập 56 trình độ thạc Thực trạng việc phổ biến quy trình KTĐG kết học 59 tập trình độ thạc Trường Đại học Lâm nghiệp Thực trạng thực quy trình KTĐG kết học tập 60 trình độ thạc Mức độ thực xây dựng kế hoạch KTĐG kết học 66 tập trình độ thạc Mức độ hiệu tổ chức hoạt động KT, ĐG kết 69 học tập trình độ thạc Mức độ hiệu thực đạo KTĐG kết học 71 tập trình độ thạc Mức độ hiệu tra, kiểm tra hoạt động KTĐG 73 kết học tập trình độ thạc Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc trường Đại học 76 Lâm nghiệp 3.1 Tổng hợp đánh giá mức độ cần thiết biện pháp 98 3.2 Tính khả thi biện pháp quản 100 ... trình kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc sĩ 30 1.4 Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc sĩ .34 1.4.1.Vai trò quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập. .. KTĐG kết học 71 tập trình độ thạc sĩ Mức độ hiệu tra, kiểm tra hoạt động KTĐG 73 kết học tập trình độ thạc sĩ Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc sĩ trường. .. kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc sĩ 20 1.3.6 Căn pháp lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc sĩ 24 v 1.3.7 Tiêu chí đánh giá kết học tập trình độ thạc sĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan