Sơ đồ tư duy SINH HỌC 11

11 7,319 26
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 11:37

Mõi người chúng ta đều có cách học riêng của mình, nhưng làm như thế nào để nhớ được hết các kiến thức trọng tâm trong cả một chương trình học như vậy. Ngày nay có một cách học khá phổ biến giúp học sinh nắm được hết các kiến thức trọng tâm trong chương trình học, đó là học bằng sơ đồ tư duy Dưới đây là trọn bộ sơ đồ tư duy môn sinh học dành cho các bạn đang chuẩn bị ôn luyện cho kì thi sắp đến: ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế ☎ 0961.55.19.19 SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 1/11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế ☎ 0961.55.19.19 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 2/11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế ☎ 0961.55.19.19 THOÁT HƠI NƯỚC https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 3/11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế ☎ 0961.55.19.19 VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 4/11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế ☎ 0961.55.19.19 DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 5/11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế ☎ 0961.55.19.19 QUANG HỢP Ở THỰC VẬT https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 6/11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế ☎ 0961.55.19.19 QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 7/11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế ☎ 0961.55.19.19 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 8/11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế ☎ 0961.55.19.19 QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 9/11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế ☎ 0961.55.19.19 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 10/11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế https://www.facebook.com/phantan.thien ☎ 0961.55.19.19 Trang 11/11 ... https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 10 /11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế https://www.facebook.com/phantan.thien ☎ 0961.55.19.19 Trang 11/ 11 ... https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 4 /11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế ☎ 0961.55.19.19 DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 5 /11 ThS Phan Tấn Thiện – GV... https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 6 /11 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi THPT QG TP Huế ☎ 0961.55.19.19 QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 7 /11 ThS Phan Tấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Sơ đồ tư duy SINH HỌC 11, Sơ đồ tư duy SINH HỌC 11