Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

0 184 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2018, 10:12

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM NGỌC ĐẠT Đ ại HỒN THIỆN CƠNG TÁC ho QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC h in ̣c k Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ ́H tê LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ ́ uê Huế, năm 2018 Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM NGỌC ĐẠT ại Đ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ho in ̣c k Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế h Mã số: 83 40 410 ́H tê LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ ́ uê NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN XUÂN KHOÁT Huế, năm 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng bảo vệ để lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Đ Huế, tháng năm 2018 ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CÁM ƠN Được dự phân công Trường Đại học Kinh tế Huế đồng ý thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Xn Khốt, tơi thực đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý Ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” Để hồn thành luận văn tơi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cơ giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện trường Đại học Kinh tế Huế Xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Xn Khốt Đ tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi q trình thực ại Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh ho Song buổi đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu ̣c k sót định mà thân chưa thấy Tơi mong góp ý Q in Thầy, Cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, quan bạn bè tạo h điều kiện thuận lợi, khích lệ tơi suốt q trình nghiên cứu học tập hoàn ́H tê thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! ́ uê Huế, tháng năm 2018 Học viên Phạm Ngọc Đạt ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: PHẠM NGỌC ĐẠT Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: Mã số: 83 40 410 PGS.TS NGUYỄN XN KHỐT Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu Đ Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công ại tác quản lý NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh ho Các phương pháp nghiên cứu sử dụng - Khảo sát điều tra thu thập số liệu phục vụ cho thực luận văn tiến ̣c k hành đồng thời hai cấp độ, có tính chất hỗ trợ bổ sung cho trình in nghiên cứu bao gồm: Thu thập nguồn số liệu thứ cấp Thu thập số liệu sơ cấp - Sau thu thập tiến hành phân tích liệu Phương pháp Thống kê mô tả h phương pháp so sánh tê Các kết nghiên cứu kết luận ́H Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn trình bày luận văn, ́ uê xin rút số kết luận: - Để tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước pháp luật quản lý NSNN cần đổi cách hiệu sâu sắc cơng cụ quản lý, đội ngũ cán quản lý quan trọng - Thực quản lý tốt nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách, đảm bảo chất lượng hiệu quả, thu đầy đủ theo quy định pháp luật tạo môi trường kinh doanh công đối tượng kinh doanh, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ trị cấp quyền, đơn vị góp phần hồn thành xuất sắc nhiệm vụ thúc đẩy huyện Vĩnh Linh phát triển ngày nhanh bền vững iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU NSNN Ngân sách nhà nước KT-XH Kinh tế - Xã hội HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước TC-KH Tài – Kế hoạch XDCB Xây dựng ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ .x PHẦN MỞ ĐẦU .1 Đ Tính cấp thiết đề tài ại Mục tiêu nghiên cứu ho 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể ̣c k Đối tượng, phạm vi nghiên cứu in 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu .3 tê 4.1 Các phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu ́H 4.2 Phương pháp phân tích liệu ́ uê 4.2.1 Phân tích thống kê 4.2.2 Thống kê mô tả 4.2.3 Phương pháp so sánh .3 4.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Ngân sách nhà nước ngân sách nhà nước cấp huyện .5 1.1.1 Tổng quan ngân sách nhà nước v Đại học Kinh tế Huế 1.1.2 Hệ thống ngân sách nhà nước phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 10 1.1.3 Ngân sách nhà nước cấp huyện hệ thống ngân sách nhà nước 13 1.1.4 Quyền hạn, trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước quan cấp huyện 18 1.2 Nội dung công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện .21 1.2.1 Cơng tác lập dự tốn ngân sách nhà nước cấp huyện .22 1.2.2 Cơng tác chấp hành dự tốn ngân sách nhà nước cấp huyện 23 1.2.3 Công tác toán ngân sách nhà nước huyện .26 1.2.4 Công tác tra, kiểm tra ngân sách nhà nước huyện 27 Đ 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 28 ại 1.3.1 Điều kiện kinh tế - xã hội 28 ho 1.3.2 Cơ chế quản lý tài 29 1.3.3 Phân cấp quản lý ngân sách hệ thống ngân sách nhà nước 30 ̣c k 1.3.4 Nhận thức địa phương tầm quan trọng trách nhiệm công tác in quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 30 1.3.5 Tổ chức máy trình độ đội ngũ cán quản lý cấp huyện .31 h 1.3.6 Hệ thống thông tin, phương tiện quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 31 tê 1.4 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện số địa phương ́H nước học rút cho huyện Vĩnh Linh 32 ́ uê 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện số địa phương nước 32 1.4.2 Bài học rút quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện cho huyện Vĩnh Linh 36 CHƯƠNG 37 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 37 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 vi Đại học Kinh tế Huế 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 39 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 40 2.1.4 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh .41 2.2 Phân tích thực trạng quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 42 2.2.1 Công tác lập dự toán ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh .43 2.2.2 Cơng tác chấp hành dự tốn ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh 49 2.2.3 Cơng tác tốn ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh 62 Đ 2.2.4 Công tác tra, kiểm tra ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh 67 ại 2.3 Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện ho Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 68 2.3.1 Những kết đạt 69 ̣c k 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 70 in CHƯƠNG 76 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN h SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ .76 tê 3.1 Mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hồn thiện cơng ́H tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị .76 ́ uê 3.1.1 Mục tiêu 76 3.1.2 Định hướng 76 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 77 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự toán ngân sách nhà nước huyện 78 3.2.2 Hồn thiện cơng tác chấp hành toán ngân sách 80 3.2.3 Tăng cường quản lý, bồi dưỡng, khai thác nguồn thu .83 3.2.4 Quản lý, sử dụng có hiệu khoản chi ngân sách nhà nước 85 3.2.5 Đổi chế phân cấp quản lý điều hành ngân sách cấp 88 3.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra ngân sách nhà nước huyện .89 vii Đại học Kinh tế Huế 3.2.7 Nâng cao trình độ, lực, trách nhiệm đội ngũ quản lý ngân sách nhà nước 91 3.2.8 Phát triển sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý ngân sách nhà nước huyện 93 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .95 Kết luận 95 Kiến nghị .96 2.1 Đối với Trung ương 96 2.2 Đối với tỉnh Quảng Trị .97 Đ TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 ại Quyết định Hội đồng chấm luận văn ho Biên Hội đồng chấm luận văn nhận xét phản biện Bản giải trình chỉnh sửa luận văn ̣c k Xác nhận hoàn thiện luận văn h in ́H tê ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Dân số huyện Vĩnh Linh từ 2014 đến 2016 39 Bảng 2.2 Tình hình lập dự toán thu NSNN huyện Vĩnh Linh 45 giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 2.3 Tình hình lập dự toán chi NSNN huyện Vĩnh Linh 48 giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 2.4 Tình hình chấp hành dự toán thu NSNN huyện Vĩnh 51 Linh giai đoạn 2014 – 2016 Đ Bảng 2.5 Cơ cấu nguồn thu ngân sách huyện Vĩnh Linh giai đoạn 54 Tình hình chấp hành dự tốn chi NSNN huyện Vĩnh ho Bảng 2.6 ại 2014 – 2016 59 Linh giai đoạn 2014 – 2016 Cơ cấu chi ngân sách huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2014 - Quyết toán thu NSNN huyện Vĩnh Linh giai đoạn 60 63 h 2014 – 2016 tê Bảng 2.9 in 2016 Bảng 2.8 ̣c k Bảng 2.7 Quyết toán chi NSNN huyện Vĩnh Linh giai đoạn ́H 2014 – 2016 ́ uê ix 66 Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Số hiệu hình Hình 1.1 Hình 2.1 Hình 2.2 Biểu đồ 2.3 Hệ thống ngân sách nhà nước Bản đồ địa giới hành huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Quy trình lập giao dự tốn ngân sách huyện Cơ cấu nguồn thu ngân sách huyện Vĩnh Linh (2014 – 2016) Quy trình kiểm sốt chi Lệnh chi tiền quan Tài Biểu đồ 2.7 37 44 54 55 Quy trình kiểm sốt chi ngân sách Kho bạc nhà nước 56 Quy trình kiểm sốt chi đầu tư XDCB KBNN 58 Cơ cấu chi ngân sách huyện Vĩnh Linh 61 h in ̣c k ho Hình 2.6 ại Hình 2.5 Trang 11 Đ Hình 2.4 Tên hình, đồ thị, biểu đồ ́H tê ́ uê x Đại học Kinh tế Huế PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hệ thống tài Quốc gia, Ngân sách nhà nước (NSNN) khâu chủ đạo, điều kiện vật chất quan trọng để Nhà nước thực chức nhiệm vụ NSNN có vai trò quan trọng việc thúc đẩy cho phát triển kinh tế nhanh bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực sách xã hội, công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý điều tiết vĩ mô kinh tế Thông qua NSNN, Nhà nước thực huy động nguồn lực xã hội, phân phối sử dụng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công đổi đất nước Đ Trong năm qua, với trình đổi quản lý kinh tế, quản lý ại NSNN có đổi nhằm phù hợp với kinh tế chủ động hội ho nhập sâu rộng với kinh tế giới Việc phân cấp quản lý NSNN ngày ̣c k hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho quyền địa phương phát huy mạnh mẽ tính động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cấp, in quyền địa phương quản lý ngân sách địa bàn h Ngân sách huyện gắn liền với việc thực chức năng, nhiệm vụ quyền tê nhà nước cấp huyện, có vai trò cung cấp phương tiện vật chất để quyền cấp ́H huyện hoạt động, đồng thời công cụ để quyền cấp huyện thực quản lý toàn diện hoạt động kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững an ninh - quốc ́ uê phòng địa phương Tuy nhiên thực tế cho thấy, ngân sách huyện chưa thể rõ vai trò phát triển kinh tế địa bàn Một nguyên nhân việc phân cấp quản lý ngân sách nhiều hạn chế; thẩm quyền định ngân sách chồng chéo, chưa tạo cho địa phương thực làm chủ ngân sách mình; nữa, nhiều quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn chưa bao quát tất lĩnh vực, không sát thực tế, địa phương khó thực Vĩnh Linh huyện mà ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao tỉnh Quảng Trị, nguồn thu ngân sách hạn chế, nhu cầu chi cho phát triển kinh Đại học Kinh tế H́ tế lớn Do đó, cơng tác quản lý NSNN cần phải trọng để khơi dậy, khai thác nguồn thu, phân bổ sử dụng hợp lý khoản chi nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển Thực tế thời gian qua, công tác quản lý NSNN huyện Vĩnh Linh có chuyển biến tích cực, thể việc khai thác hợp lý nguồn lực tài tiềm sẵn có địa phương thực phân phối khoản chi hợp lý góp phần tạo động lực kích thích tăng trưởng kinh tế Tuy cơng tác quản lý NSNN đạt hiệu định tồn cần phải khắc phục, hoàn thiện nhiệm vụ cấp bách đặt Xuất phát từ lí đó, tác giả chọn đề tài: "Hồn thiện cơng tác quản Đ lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” làm đề tài luận văn ại thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế ho Mục tiêu nghiên cứu ̣c k 2.1 Mục tiêu chung Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý NSNN huyện h huyện thời gian tới in Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa bàn tê 2.2 Mục tiêu cụ thể ́H - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn quản lý NSNN cấp huyện - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý NSNN huyện Vĩnh Linh, ́ uê tỉnh Quảng Trị - Định hướng giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý NSNN huyện Vĩnh Linh năm tới Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác quản lý NSNN huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Nghiên cứu phạm vi huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế - Thời gian: Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý NSNN giai đoạn 2014-2016; đưa giải pháp áp dụng cho giai đoạn từ đến năm 2022 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Các phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu Thu thập thông tin số liệu từ bảng báo cáo thu - chi NSNN từ Phòng Tài - Kế hoạch huyện Vĩnh Linh, tham khảo giáo trình, sách báo chun ngành cơng trình nghiên cứu công bố liên quan đến lĩnh vực vấn đề nghiên cứu Ngồi sử dụng số liệu sơ cấp từ cán cơng tác Phòng Tài – Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện, UBND xã, thị trấn, trường học, kế toán số doanh nghiệp địa bàn huyện,… Đ 4.2 Phương pháp phân tích liệu ại 4.2.1 Phân tích thống kê ho Phân tích thống kê nêu cách tổng hợp chất cụ thể cá ̣c k tượng trình kinh tế xã hội điều kiện lịch sử định qua biểu số lượng Nói cụ thể phân tích thống kê xác định mức độ nêu lên biến in động biểu tính chất trình độ chặt chẽ mối liên hệ hiẹn tượng Phân tích h thống kê phải lấy số thống kê làm tư liệu, lấy phương pháp thống kê làm ́H 4.2.2 Thống kê mô tả tê công cụ nghiên cứu Phương pháp sử dụng để mơ tả đặc tính liệu ́ uê thu thập từ báo cáo khác Thống kê mô tả cung cấp tóm tắt đơn giản thước đo Cùng với phân tích đồ họa đơn giản giúp chúng tạo phân tích định lượng số liệu 4.2.3 Phương pháp so sánh Phương pháp cần có thống khơng gian, nội dung, tính chất Tùy theo mục đích ta xác định gốc so sánh Gốc so sánh cụ thể thời gian, khơng gian, kỳ phân tích chọn kỳ báo cáo kỳ kế hoạch Giá trị so sánh số tuyệt đối, số tương đối Q trình phân tích theo phương pháp so sánh cụ thể thực mơ hình Đại học Kinh tế H́ - So sánh theo chiều ngang: So sánh theo chiều ngang báo cáo tài chính, việc so sánh, đối chiếu tình hình biến động số tuyệt đối số tương đối tiêu, báo cáo tài Thực chất việc phân tích phân tích biến động quy mô khoản mục, báo cáo tài đơn vị Qua xác định mức biến động (tăng hay giảm) quy mô tiêu phân tích mức độ ảnh hưởng tiêu nhân tố đến tiêu phân tích - So sánh theo chiều dọc: So sánh dọc báo cáo tài Phòng TC - KH huyện việc sử dụng tỷ lệ, hệ số thể mối tương quan tiêu báo cáo tài chính, báo cáo tài Phòng TC- Đ KH Thực chất việc phân tích theo chiều dọc báo cáo tài phân tích ại biến động cấu hay quan hệ tỷ lệ tiêu hệ thống báo ho cáo tài huyện ̣c k 4.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu Khi đánh giá việc sử dụng ngân sách mục đích sử dụng in tiêu định tính định lượng theo tiêu chí sau đây: h - Tình hình lập dự tốn thu, tình hình lập dự tốn chi qua năm tê - Tình hình chấp hành dự tốn thu, chi qua năm huyện Vĩnh Linh ́H - Quyết toán thu, Quyết toán chi qua năm huyện Vĩnh Linh Kết cấu luận văn ́ uê Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục, nội dung luận văn bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện Chương 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Chương 3: Định hướng giải pháp hồn cơng tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Ngân sách nhà nước ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.1 Tổng quan ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước Trong thời kỳ mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế nước ta khơng đòi hỏi chuyển đổi thể chế cấu kinh tế nói chung mà đòi hỏi chuyển biến cần thiết nhận thức thể chế tài chính, ngân sách Đ Do việc nhận thức đắn chất, chức NSNN giúp cho sử ại dụng nhạy bén cơng cụ NSNN điều hành sách kinh tế vĩ mô ho Ở Việt Nam có nhiều quan điểm khác NSNN nhiên theo Luật NSNN Việt Nam thì: “NSNN tồn khoản thu - chi Nhà nước ̣c k dự toán quan Nhà nước có thẩm quyền định thực in năm để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước [1]” Như vậy, NSNN phản ánh mối quan hệ kinh tế bên Nhà nước h với bên chủ thể khác xã hội Các quan hệ kinh tế phát sinh tê trình Nhà nước tham gia phân phối nguồn tài quốc gia phục vụ ́H cho việc thực chức ́ uê 1.1.1.2 Bản chất ngân sách nhà nước NSNN đời với xuất Nhà nước Nhà nước quyền lực trị xuất phát từ nhu cầu tài để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ đặt khoản thu, chi NSNN Điều cho thấy tồn Nhà nước, vai trò Nhà nước đời sống KT-XH yếu tố định tồn tính chất hoạt động NSNN Trong thực tế nhìn bề ngồi hoạt động NSNN biểu đa dạng hình thức khoản thu khoản chi tài Nhà nước lĩnh vực hoạt động KT-XH Các khoản thu chi tổng hợp bảng dự tốn thu chi tài thực khoảng thời gian định Các khoản thu mang Đại học Kinh tế Huế tính chất bắt buộc NSNN phận nguồn tài chủ yếu tạo thơng qua việc phân phối thu nhập quốc dân sáng tạo khu vực sản xuất kinh doanh khoản chi chủ yếu Ngân sách mang tính chất cấp phát phục vụ cho đầu tư phát triển tiêu dùng xã hội Như vậy, hình thức hiểu: NSNN tồn khoản thu chi nhà nước có dự tốn, quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thực năm để đảm bảo việc thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước Tuy nhiên, hoạt động NSNN hoạt động phân phối nguồn tài xã hội gắn liền với việc hình thành sử dụng quỹ tiền tệ tập trung NSNN Trong q trình phân phối làm nảy sinh quan hệ tài bên Đ nhà nuớc bên chủ thể xã hội ại Những quan hệ tài bao gồm: ho - Quan hệ kinh tế NSNN với doanh nghiệp: ̣c k “Các quan hệ kinh tế phát sinh trình hình thành nguồn thu Ngân sách hình thức loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp Đồng thời, Ngân h hạ tầng, hỗ trợ vốn…”[1] in sách chi hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp hình thức xây dựng sở tê - Quan hệ kinh tế NSNN đơn vị hành nghiệp: ́H “Quan hệ phát sinh qúa trình phân phối lại khoản thu nhập việc NSNN cấp kinh phí cho đơn vị quản lý nhà nước Đồng thời, chế ́ uê kinh tế thị trường đơn vị có hoạt động nghiệp có khoản thu phí lệ phí, nguồn thu phần đơn vị làm nghĩa vụ tài ngân sách, phần trang trải khoản chi tiêu để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách”[1] - Quan hệ kinh tế NSNN với tầng lớp dân cư: “Quan hệ thể qua việc phận dân cư thực nghĩa vụ tài nhà nước việc nộp khoản thuế, phí, lệ phí Một phận dân cư khác nhận từ NSNN khoản trợ cấp theo sách qui định.”[1] - Quan hệ kinh tế NSNN với thị trường tài chính: “Quan hệ phát sinh nhà nước tham gia thị trường tài Đại học Kinh tế Huế việc phát hành loại chứng khoán KBNN nhằm huy động vốn chủ thể xã hội để đáp ứng yêu cầu cân đối vốn NSNN.” [1] Như vậy, đằng sau hình thức biểu bên NSNN quỹ tiền tệ với khoản thu khoản chi NSNN lại phản ảnh quan hệ kinh tế q trình phân phối Từ phân tích cho thấy: NSNN hệ thống quan hệ kinh tế phát sinh trình phân phối nguồn tài xã hội để tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ tập trung nhà nước nhằm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước.[1] 1.1.1.3 Chức ngân sách nhà nước NSNN phận quan trọng đóng vai trò chủ đạo hệ thống tài Đ quốc gia Vì vậy, NSNN có hai chức chức phân phối, chức ại giám đốc.[1] ho - Chức phân phối: Bất Nhà nước muốn tồn đòi hỏi phải có ̣c k nguồn lực tài để đáp ứng khoản chi tiêu cho hoạt động mình, muốn Nhà nước phải huy động vốn trong, nước Nguồn huy động nước in chủ yếu nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí nguồn thu hợp pháp khác h Chức có đặc điểm sau: ́H tính, phương tiện phân phối tê Thứ nhất, phân phối hình thức giá trị, chủ yếu sử dụng tiền tệ làm đơn vị Thứ hai, tham gia không đầy đủ vào trình phân phối yếu tố đầu vào ́ uê Thứ ba, thực phân phối kết trình sản xuất, cung ứng hàng hố, dịch vụ Thứ tư, phân phối NSNN tác động đến cung cầu kinh tế gắn liền với hình thành sử dụng quỹ NSNN Thứ năm, nhà nước chủ thể quan hệ phân phối có liên quan đến NSNN Nhà nước sử dụng tối đa quyền lực trị, quyền chủ sở hữu trình phân phối NSNN Thứ sáu, bản, trình phân phối lại NSNN mang tính khơng hồn trả trực tiếp, không phát sinh nghĩa vụ vay trả nợ Đại học Kinh tế Huế Các đặc điểm cho thấy phân phối NSNN làm tăng luồng tiền đầu tư cho sản xuất, tăng mức thu nhập người hưởng lương từ NSNN, tạo lượng cầu cho kinh tế Chính đặc điểm này, phân biệt phân phối NSNN với phân phối theo chế cạnh tranh thị trường phân phối theo mệnh lệnh kế hoạch hoá - Chức giám đốc: giám sát, đôn đốc, kiểm tra tiền, tiến hành cách thường xuyên, liên tục với trình vận động đối tượng phân phối NSNN Giám đốc NSNN thông qua nghiệp vụ thống kê, kế tốn, kiểm tốn, tra, kiểm tra tài chính, chế độ cơng khai tài ngân sách phương tiện thông tin đại chúng Giám đốc NSNN thực tầm vĩ mô Đ vi mô, trực tiếp gián tiếp Thông qua giám đốc NSNN, nhà nước kiểm sốt ại tình hình tài vĩ mô, nhà nước xem xét kết mức độ thực chế độ, hạn ho mức sở, đơn vị ̣c k Thực tốt chức giám đốc, mặt nhà nước cung cấp hình ảnh đắn, trung thực thực trạng, trình diễn biến, xu hướng vận in động NSNN Mặt khác, sở hiệu giám đốc, nhà nước tiếp tục vững h bước có điều chỉnh cần thiết điều hành NSNN, tiến tới mục 1.1.1.4 Vai trò ngân sách nhà nước ́H tê tiêu chiến lược xác định có hiệu NSNN có vai trò quan trọng tồn hoạt động KT-XH, an ninh, ́ uê quốc phòng đối ngoại đất nước Tuy nhiên, vai trò NSNN gắn liền với vai trò Nhà nước thời kỳ định.[10, 15-17] - Khai thác, huy động nguồn tài đảm bảo nhu cầu chi Nhà nước Vai trò xuất phát từ chất kinh tế NSNN, để đảm bảo cho hoạt động nhà nước lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội đòi hỏi phải có nguồn tài định Những nguồn tài hình thành từ khoản thu thuế khoản thu thuế Đây vai trò lịch sử NSNN mà chế độ xã hội nào, chế kinh tế NSNN phải thực Theo mục tiêu giai đoạn Nhà nước thơng qua quyền lực để Đại học Kinh tế Huế thu phần cải làm xã hội vào NSNN với nhiều hình thức khác Nhà nước sử dụng NSNN để xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng, mua sắm sở vật chất chi phí phục vụ quản lý hành quan Nhà nước, công an, quân đội - Quản lý, điều tiết vĩ mô kinh tế Theo mục tiêu giai đoạn cho tăng trưởng kinh tế bù đắp cho khiếm khuyết thị trường, kích thích tăng trưởng kinh tế Nguồn thu NSNN thu từ lĩnh vực hoạt động, chủ thể KTXH; chi NSNN mang tính chất xã hội rộng lớn mà Nhà nước phải đảm bảo Vì NSNN có vai trò chi phối, phân bổ thu nhập, hướng dẫn, điều chỉnh hoạt Đ động tài chủ thể KT-XH khác ại Các sách thu NSNN, chủ yếu sách thuế điều tiết thu nhập, ho góp phần định hướng phát triển sản xuất Chính sách thuế có lợi thu hút doanh ̣c k nghiệp đầu tư mạnh vào nơi, lĩnh vực cần thiết, ngược lại sách thuế khắt khe làm giảm bớt luồng di chuyển vốn đến nơi cần hạn chế sản xuất in kinh doanh Đồng thời, khoản chi đầu tư vốn vào tập đoàn kinh tế lớn h xây dựng kết cấu hạ tầng NSNN chi phối, hướng dẫn, điều chỉnh hoạt động tê kinh tế tài kinh tế quốc dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ́H - Điều tiết thị trường, giá chống lạm phát Nền kinh tế hàng hoá hoạt động theo chế thị trường có đặc điểm bật ́ uê cạnh tranh nhà doanh nghiệp nhằm đạt lợi thị trường Nhà nước sử dụng NSNN để can thiệp vào thị trường thông qua sách tăng hay giảm thuế điều chỉnh khoản chi NSNN hình thức tài trợ vốn, trợ giá sử dụng quỹ dự trữ Nhà nước hàng hố dự trữ tài Những vai trò tích cực nói NSNN có sử dụng đắn chức thực tiễn, ngược lại cản trở phát triển KT-XH, làm tăng khuyết tật kinh tế thị trường Vì vậy, Nhà nước đề sách, giải pháp quản lý thu – chi NSNN phải tôn trọng quy luật yêu cầu khách quan thực tiễn trình phát triển KT-XH Đại học Kinh tế Huế 1.1.2 Hệ thống ngân sách nhà nước phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 1.1.2.1 Nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước Hệ thống NSNN tổng thể ngân sách cấp quyền nhà nước Tổ chức hệ thống ngân sách chịu tác động nhiều yếu tố mà trước hết chế độ xã hội nhà nước phân chia lãnh thổ hành Thơng thường nước hệ thống ngân sách tổ chức phù hợp với hệ thống hành Ở nước ta với mơ hình nhà nước thống nên hệ thống ngân sách tổ chức theo hai cấp: ngân sách trung ương ngân sách cấp quyền địa phương, ngân sách địa phương bao gồm cấp ngân sách: ngân sách thành phố (hay tỉnh), ngân sách quận (huyện), ngân sách xã (phường).[13,27-28] Đ Hệ thống NSNN Việt Nam tổ chức quản lý thống theo nguyên ại tắc tập trung dân chủ, thể hiện: ho - Tính thống nhất: đòi hỏi khâu hệ thống ngân sách phải hợp thành ̣c k thể thống nhất, biểu cấp ngân sách có nguồn thu, định mức chi tiêu thực trình ngân sách in - Tính tập trung: thể ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, tập trung h nguồn thu lớn nhiệm vụ chi quan trọng Ngân sách cấp chịu chi ́H cân đối ngân sách cấp tê phối ngân sách cấp trợ cấp từ ngân sách cấp nhằm đảm bảo - Tính dân chủ: Dự tốn toán ngân sách phải tổng hợp từ ngân ́ uê sách cấp dưới, đồng thời cấp quyền có ngân sách quyền chi phối ngân sách cấp 1.1.2.2 Hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam Hệ thống NSNN quốc gia có khác nhau, tùy theo hệ thống tổ chức hành Nhà nước phân cấp quản lý ngân sách nước Hiện theo Luật NSNN năm 2015, hệ thống NSNN Việt Nam gồm Ngân sách Trung ương ngân sách địa phương.[1] - Ngân sách Trung ương bao gồm đơn vị dự toán cấp Mỗi bộ, quan ngang đơn vị dự toán Ngân sách Trung ương 10 Đại học Kinh tế Huế - Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung ngân sách cấp tỉnh); ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung ngân sách cấp huyện) ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung ngân sách cấp xã) Theo Luật NSNN năm 2015, Hệ thống NSNN Việt Nam tổ chức theo sơ đồ sau đây: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ại NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ho h in ̣c k Ngân sách tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ương Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ́H tê ́ uê Ngân sách xã, phường, thị trấn Hình 1.1: Hệ thống ngân sách nhà nước Ngân sách Trung ương: phản ánh nhiệm vụ thu, chi theo ngành, tập trung nguồn lực để đảm bảo thực mục tiêu trọng yếu phạm vi nước giữ vai trò chủ đạo hệ thống NSNN.[1] Ngân sách địa phương: Phản ánh nhiệm vụ thu, chi theo lãnh thổ, bảo đảm thực nhiệm vụ tổ chức quản lý tồn diện kinh tế, xã hội quyền cấp tỉnh, thành phố.[1] Ngân sách cấp huyện: Phản ánh nhiệm vụ thu, chi theo lãnh thổ bảo đảm thực nhiệm vụ tổ chức quản lý toàn diện KT-XH quyền cấp huyện.[1] 11 Đại học Kinh tế Huế Ngân sách cấp xã: Nhằm đảm bảo điều kiện tài để quyền xã chủ động khai thác mạnh đất đai, lao động phát triển KT-XH đặc biệt xây dựng nông thôn mới, thực sách xã hội giữ gìn an ninh trật tự địa phương.[1] 1.1.2.3 Phân cấp quản lý Ngân sách - Sự cần thiết phải phân cấp quản lý NSNN: Phân cấp quản lý KT-XH Trung ương cấp quyền địa phương phải có chuyển giao nguồn tài cấp cấp nhằm đảm bảo điều kiện vật chất để thực nhiệm vụ quản lý hành phân cấp quản lý NSNN để khai thác, phát huy mạnh riêng điều kiện tự nhiên nguồn lực cấp quyền Nhà nước Phân cấp quản lý NSNN xác định phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm Đ cấp ngân sách việc quản lý NSNN, phân chia nguồn thu nhiệm vụ chi ại NSNN cho cấp để thực chức năng, nhiệm vụ cấp ho - Nội dung phân cấp quản lý NSNN: bao gồm thẩm quyền ban hành chế ̣c k độ, sách thu, chi NSNN, nguồn thu cấp hưởng, nhiệm vụ cấp ngân sách phải chi, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cấp in quyền: Trung ương, tỉnh, huyện xã Luật NSNN phân cấp nguồn thu h theo nội dung: Các khoản thu cấp ngân sách hưởng 100%, gọi tê nguồn thu cố định Đối với cấp quyền địa phương thường nguồn thu phát ́H sinh địa bàn, gắn với nhiệm vụ quản lý địa phương Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cấp ngân sách gọi nguồn thu điều tiết ́ uê nguồn thu phân chia Thu bổ sung từ ngân sách cấp để đảm bảo cân đối cho ngân sách cấp nghĩa đảm bảo tổng số thu tổng số chi thuộc nhiệm vụ chi phân cấp số bổ sung để cấp chi theo chương trình mục tiêu nhiệm vụ quan trọng cấp giao.[1], [12], [13], [14] Bên cạnh việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp quyền phụ thuộc vào đặc điểm, yêu cầu phát triển địa phương theo định hướng chung phụ thuộc nhiệm vụ quản lý hành chính, KT-XH, an ninh, quốc phòng cấp pháp luật quy định Ngân sách địa phương phải thực nhiệm vụ chi cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng địa phương quản lý, chi thường xuyên 12 Đại học Kinh tế Huế cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng theo phân cấp cho địa phương, chi cho máy hành chính, nghiệp thuộc địa phương, chi trả nợ gốc lãi khoản vay, huy động cho đầu tư theo quy định 1.1.3 Ngân sách nhà nước cấp huyện hệ thống ngân sách nhà nước 1.1.3.1 Khái niệm đặc điểm ngân sách nhà nước cấp huyện Theo Bộ Tài chính, “Ngân sách huyện quỹ tiền tệ tập trung huyện hình thành nguồn thu đảm bảo khoản chi phạm vi huyện”[2, 35] Ngân sách huyện thực vai trò, chức năng, nhiệm vụ NSNN phạm vi địa bàn huyện; mối quan hệ ngân sách với tổ chức, cá nhân trình phân bổ, sử dụng nguồn lực kinh tế huyện Chính quyền cấp Đ huyện quyền trung gian, nối tỉnh với xã, phường, thị trấn Ngân sách huyện ại công cụ quan trọng việc ổn định phát triển KT-XH địa bàn huyện ho NSNN huyện phải cân đối theo nguyên tắc tổng thu phải lớn ̣c k tổng chi; ngân sách huyện bội chi Vì vậy, cơng tác lập dự tốn hàng năm thu khơng đủ bù chi thường xuyên ngân sách tỉnh bổ sung cân đối in 1.1.3.2 Vai trò ngân sách nhà nước cấp huyện h Ngân sách huyện có vai trò đảm bảo chức Nhà nước an ninh, quốc tê phòng; thúc đẩy phát triển ổn định KT-XH, bù đắp khiếm khuyết thị ́H trường, giữ vững ổn định công xã hội bảo vệ môi trường.[1] - NSNN cấp huyện bảo đảm thực chức Nhà nước, bảo vệ an ninh ́ uê trật tự cấp huyện Cấp quyền huyện tổ chức cho hệ thống quan, đồn thể hành nhằm thực chức Nhà nước Điều có nghĩa quan đồn thể hoạt động cần phải có quỹ tài tập trung cho - Đó Ngân sách huyện Mặc dù không lớn mạnh ngân sách Trung ương ngân sách huyện tạo cho vị định nhằm chủ động việc chủ động việc thực chức Nhà nước địa phương Hiện nước ta có triệu công chức làm việc máy Nhà nước Điều có nghĩa để trì hoạt động máy phải tốn 13 Đại học Kinh tế Huế khoản ngân sách khổng lồ Do vậy, đòi hỏi Ngân sách huyện với tư cách Ngân sách đơn vị sở cần phải quản lý chặt chẽ, cấp phát sách, chế độ hạn mức giúp cho máy Nhà nước hoạt động tốt mà tiết kiệm, hiệu Chức đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng đóng vai trò đặc biệt quan trọng Đây công cụ quyền lực Nhà nước nhằm bảo vệ ý chí Nhà nước, tạo điều kiện an tồn để huyện phát triển mặt Để đảm bảo chức này, huyện cần phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết, có khoản dự phòng hợp lý - NSNN cấp huyện – công cụ thúc đẩy phát triển ổn định kinh tế Để thực tốt chiến lược phát triển kinh tế - tài cấp huyện cần phải sử dụng cơng cụ sẵn có để điều tiết, định hướng Một Đ công cụ đắc lực Ngân sách Các huyện phải vào mạnh địa ại phương để định hướng phát triển, hình thành cấu kinh tế, kích thích phát triển ho Huyện phải xây dựng cho tiềm lực kinh tế riêng Đó doanh ̣c k nghiệp Nhà nước cấp huyện quản lý Loại hình doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo kinh tế huyện giúp huyện chủ động việc phát triển kinh tế xã hội vấn đề môi trường h in - NSNN cấp huyện - Phương tiện bù đắp khiếm thị trường đảm bảo công tê Đây vai trò khơng thể thiếu quốc gia Nó có tác dụng xoa dịu ́H kinh tế Như biết, kinh tế thị trường chạy theo lợi nhuận Do mà để lại loạt hậu như: Thất nghiệp, phân cấp giàu nghèo, vấn đề ́ uê xã hội, đời sống Nhân dân không quan tâm, môi trường bị ô nhiễm,… 1.1.3.3 Nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cấp huyện - Về nguồn thu NSNN cấp huyện Thu ngân sách huyện q trình tạo lập, hình thành, đóng vai trò quan trọng, định đến việc chi Để đảm bảo nguồn thu, cần phải có sách thu hợp lý hiệu quả, tập hợp biện pháp nhằm huy động nguồn thu vào cho ngân sách Ngân sách huyện bao gồm loại sau [14, 37-49]: + Thứ nhất, khoản thu phân chia ngân sách tỉnh, huyện xã, phường, thị trấn 14 Đại học Kinh tế Huế Các khoản thu gồm: Thuế tiêu thụ đặc biệt: khoản thuế gián thu, thu số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước định hướng tiêu dùng, áp dụng thuế suất cao nhằm điều tiết thu nhập cá nhân tiêu dùng hàng hoá dịch vụ đặc biệt (trừ mặt hàng bia xổ số kiến thiết) thu từ DNNN chưa cổ phần hố; DN có vốn đầu tư nước Thuế tài nguyên,… + Thứ hai, khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% thuế môn từ doanh nghiệp, hợp tác xã hộ sản xuất kinh doanh quốc doanh Các khoản thu phí, lệ phí từ hoạt động quan cấp huyện quản lý, thu nghiệp, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, thu từ bán lý tài sản cấp huyện quản lý, thu phạt, thu khác ngân sách huyện, Đ Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng ại hóa dịch vụ nước thu từ kinh tế cá thể, hộ gia đình Các khoản thu thuế, phí, lệ ho phí từ doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã 2012 ̣c k địa bàn huyện (trừ thành phố) Thuế nhà đất: thuế thu hàng năm nhà ở, đất ở, đất xây dựng công trình in Thuế chuyển quyền sử dụng đất: khoản thu phát sinh chuyển quyền sử h dụng đất từ người sang người khác tê Thu tiền sử dụng đất cấp đất cho hộ dân cư địa bàn huyện : số tiền nhiều trường hợp miễn tiền sử dụng đất ́H mà người sử dụng đất (hộ gia đình, cá nhân, ) phải nộp để sử dụng đất đó, có ́ uê Thu khác thuế cơng thương nghiệp dịch vụ ngồi quốc doanh (trừ DNNN cổ phần hoá) Lệ phí trước bạ: loại lệ phí mà người có tài sản phải nộp đăng ký quyền sở hữu (trừ trước bạ nhà, đất) Tiền cho thuê bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, tiền thu lý tài sản quan, đơn vị cấp huyện quản lý Thu đóng góp tự nguyện, đóng góp ngân sách theo quy định để đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp huyện quản lý Các khoản thu khác ngân sách huyện theo quy định pháp luật: thu từ 15 Đại học Kinh tế Huế bán tài sản lý tài sản, tài sản tịch thu nhà nước, thu phạt, thu hồi khoản chi năm trước, khoản thu khác lại, + Thứ ba, thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: Là khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp nhằm đảm bảo cho quyền cấp cân đối nguồn ngân sách để thực nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng an ninh giao bổ sung có mục tiêu để chi cho mục tiêu cụ thể + Thứ tư, thu kết dư ngân sách huyện: Đây chênh lệch tổng số thu ngân sách địa phương lớn tổng số chi ngân sách địa phương; chi ngân sách bao gồm khoản toán thời gian chỉnh lý toán, khoản chi chuyển nguồn sang năm sau Đ + Thứ năm, thu chuyển nguồn ngân sách huyện: ại Đây khoản thu từ khoản chi chuyển nguồn: việc chuyển nguồn kinh ho phí năm trước sang năm sau để thực khoản chi bố trí dự tốn ̣c k năm trước dự toán bổ sung đến hết thời gian chỉnh lý chưa thực thực chưa xong quan có thẩm quyền cho tiếp tục thực chi h sang năm sau in vào ngân sách năm sau hạch toán thu chuyển nguồn ngân sách năm trước tê - Về nhiệm vụ chi NSNN cấp huyện ́H Chi ngân sách huyện q trình sử dụng ngân sách Nó ngược lại hồn tồn với q trình thu lại chịu điều phối trình thu Chi ngân sách huyện ́ uê việc Nhà nước cấp huyện phân phối sử dụng quỹ ngân sách nhằm đảm bảo điều kiện vật chất để trì hoạt động thực chức Nhà nước, đáp ứng nhu cầu đời sống KT-XH theo nguyên tắc định.[14, 50-54] Về khoản chi ngân sách huyện bao gồm khoản chi chủ yếu sau: + Một là, chi đầu tư phát triển: trình sử dụng phần vốn tiền tệ tập trung vào NSNN để xây dựng sở hạ tầng KT-XH, phát triển sản xuất thực dự trữ vật tư hàng hóa, nhằm thực mục tiêu ổn định tăng trưởng kinh tế  Chi đầu tư phát triển có đặc điểm sau: Chi đầu tư phát triển ngân sách khoản chi tích lũy 16 Đại học Kinh tế Huế Quy mô cấu chi đầu tư phát triển NSNN không cố định phụ thuộc vào chiến lược phát triển KT-XH nhà nước thời kỳ mức độ phát triển khu vực kinh tế tư nhân Chi đầu tư phát triển phải gắn chặt với chi thường xuyên nhằm nâng cao hiệu vốn đầu tư  Theo phân cấp, chi đầu tư phát triển cấp huyện gồm: Sự nghiệp kinh tế: đầu tư sở hạ tầng công trình giao thơng, sở hạ tầng nơng lâm ngư nghiệp thủy sản Đầu tư cơng trình, dự án khắc phục ô nhiễm môi trường ảnh hưởng phạm vi xã, thị trấn Sự nghiệp giáo dục đào tạo: đầu tư sở hạ tầng trường THCS, Tiểu Đ học, Mầm non, Trung tâm bồi dưỡng trị huyện ại Sự nghiệp văn hóa - thể dục - thể thao: đầu tư nhà văn hóa, trung tâm văn ho hóa thể thao, nhà thi đấu thể thao, nhà văn hóa - thiếu niên cấp huyện; nhà ̣c k văn hóa xã, nhà văn hóa thơn, khu dân cư, khu vui chơi cộng đồng Đầu tư bảo tồn, tơn tạo di tích địa bàn Đầu tư cơng trình, dự án phục vụ hoạt động phát in thanh, truyền hình cấp huyện, xã h Sự nghiệp y tế: Đầu tư xây dựng bệnh viện, trung tâm y tế hệ thống tê trạm y tế địa bàn huyện ́H Quản lý nhà nước: cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc quan hành chính, Đảng, đồn thể huyện Đầu tư xây dựng mới, cải tạo hạ tầng kỹ thuật trụ ́ uê sở làm việc quan hành chính, Đảng, đồn thể cấp xã; trụ sở nơi làm việc công an quân xã + Hai là, chi thường xuyên lĩnh vực chủ yếu sau: Chi nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề; nghiệp y tế; nghiệp văn hố thơng tin, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao; phát thanh, phát lại truyền hình; nghiệp môi trường, nghiệp khác huyện quản lý; chi đảm bảo xã hội; chi phục vụ công tác an ninh, quốc phòng chi quản lý Nhà nước quan hành chính, trị tổ chức trị - xã hội thuộc huyện, cụ thể số nhiệm vụ chi sau: Chi cho cơng tác quốc phòng: Tổ chức hội nghị, tập huấn 17 Đại học Kinh tế Huế nghiệp vụ triển khai nhiệm vụ cơng tác quốc phòng địa bàn huyện,… Chi cho công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương: Tổ chức hội nghị, tập huấn nghiệp vụ triển khai nhiệm vụ an ninh trật tự địa bàn huyện; Các nhiệm vụ khác công tác an ninh, trật tự theo quy định Chính phủ Chi phục vụ quản lý Nhà nước quan Nhà nước, quan Đảng cộng sản Việt Nam, quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam huyện quản lý Chi hỗ trợ cho tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp cấp huyện theo quy định pháp luật Đ Chi hoạt động đơn vị nghiệp thuộc huyện quản lý Chi hỗ trợ hoạt ại động tra nhân dân, Ban đại diện người cao tuổi theo qui định pháp luật ho Các khoản chi khác theo quy định pháp luật ̣c k + Ba là, chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: Bổ sung cân đối chi thường xuyên ngân sách cấp xã chi bổ sung có mục h xã hội theo quy định in tiêu để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chi bổ sung mục tiêu phục vụ mục tiêu tê + Bốn là, chi chuyển nguồn ngân sách huyện: ́H Là việc chuyển nguồn kinh phí năm trước sang năm sau để thực khoản chi bố trí dự tốn năm trước dự toán bổ sung đến ́ uê hết thời gian chỉnh lý chưa thực thực chưa xong cho phép tiếp tục thực chi vào ngân sách năm sau 1.1.4 Quyền hạn, trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước quan cấp huyện 1.1.4.1 Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân cấp Theo Điều 30, Luật Ngân sách nhà nước năm 2016, nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân cấp huyện quy định sau:[1] Căn vào nhiệm vụ thu, chi ngân sách cấp giao tình hình thực tế địa phương, định: 18 Đại học Kinh tế Huế a) Dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn, bao gồm thu nội địa, thu dầu thô, thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thu viện trợ khơng hồn lại, bảo đảm khơng thấp dự tốn thu ngân sách nhà nước cấp giao; b) Dự toán thu ngân sách địa phương, bao gồm khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%, phần ngân sách địa phương hưởng từ khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%), thu bổ sung từ ngân sách cấp trên; c) Dự toán chi ngân sách địa phương, bao gồm chi ngân sách cấp chi ngân sách địa phương cấp dưới, chi tiết theo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách Trong chi đầu tư phát triển chi thường xuyên có mức chi cụ thể cho lĩnh vực giáo dục - đào Đ tạo dạy nghề, khoa học công nghệ; ại d) Tổng mức vay ngân sách địa phương, bao gồm vay để bù đắp bội chi ho ngân sách địa phương vay để trả nợ gốc ngân sách địa phương ̣c k Quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình: a) Tổng số; chi đầu tư phát triển chi thường xuyên theo lĩnh vực; chi in bổ sung quỹ dự trữ tài địa phương; dự phòng ngân sách; h b) Dự tốn chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên quan, đơn vị tê thuộc cấp theo lĩnh vực; sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu ́H c) Mức bổ sung cho ngân sách địa phương cấp trực tiếp, gồm bổ ́ uê Phê chuẩn toán ngân sách địa phương Quyết định chủ trương, biện pháp để triển khai thực ngân sách địa phương Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trường hợp cần thiết Giám sát việc thực ngân sách Hội đồng nhân dân định Bãi bỏ văn quy phạm pháp luật tài - ngân sách Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Hội đồng nhân dân cấp trực tiếp trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội văn quan nhà nước cấp 19 Đại học Kinh tế Huế Quyết định danh mục chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước ngân sách cấp mình; định chương trình, dự án đầu tư quan trọng địa phương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 1.1.4.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp huyện Theo Điều 31, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy đình Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định sau:[1] Lập dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp theo nội dung quy định khoản khoản Điều 30 Luật này; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trường hợp cần thiết, trình Hội đồng nhân dân cấp định báo cáo quan hành nhà nước, quan tài Đ cấp trực tiếp ại Lập toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp phê ho chuẩn báo cáo quan hành nhà nước, quan tài cấp trực tiếp ngân sách ̣c k Kiểm tra nghị Hội đồng nhân dân cấp lĩnh vực tài - in Căn vào nghị Hội đồng nhân dân cấp, định giao h nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho quan, đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ thu, chi, tê mức bổ sung cho ngân sách cấp tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cấp ́H ngân sách địa phương khoản thu phân chia Quyết định giải pháp tổ chức thực dự toán ngân sách địa ́ uê phương Hội đồng nhân dân định; kiểm tra, báo cáo việc thực ngân sách địa phương Phối hợp với quan nhà nước cấp việc quản lý ngân sách nhà nước địa bàn Báo cáo, công khai ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật Thực quản lý ngân sách theo kết thực nhiệm vụ theo quy định Chính phủ 1.1.4.3 Nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị dự toán ngân sách Theo Điều 32, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, nhiệm vụ, quyền hạn 20 Đại học Kinh tế Huế đơn vị dự toán ngân sách quy định sau:[1] Lập dự toán thu, chi ngân sách năm; thực phân bổ dự tốn ngân sách cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị trực thuộc điều chỉnh phân bổ dự toán theo thẩm quyền; lập kế hoạch tài - ngân sách nhà nước 03 năm thuộc phạm vi quản lý theo quy định Điều 43 Luật Tổ chức thực dự toán thu, chi ngân sách giao; nộp đầy đủ, hạn khoản phải nộp ngân sách theo quy định pháp luật; chi chế độ, sách, mục đích, đối tượng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu Hướng dẫn, kiểm tra việc thực thu, chi ngân sách đơn vị trực thuộc Đ Chấp hành quy định pháp luật kế toán, thống kê; báo cáo, ại tốn ngân sách cơng khai ngân sách theo quy định pháp luật; duyệt ho toán đơn vị dự toán cấp ̣c k Đối với đơn vị nghiệp cơng lập, ngồi nhiệm vụ, quyền hạn quy định khoản 1, 2, Điều này, chủ động sử dụng nguồn thu phí h theo quy định Chính phủ in nguồn thu hợp pháp khác để phát triển nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động tê Đối với đơn vị nghiệp công lập quan nhà nước thực chế tự ́H chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí phải ban hành quy chế chi tiêu nội phù hợp với dự toán giao tự chủ theo quy định pháp luật ́ uê Thủ trưởng đơn vị dự toán ngân sách thực nhiệm vụ, quyền hạn giao lĩnh vực tài - ngân sách chịu trách nhiệm sai phạm thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật 1.2 Nội dung công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện NSNN cấp huyện thuộc quyền cấp huyện, thể tiềm lực tài quyền cấp huyện Tiềm lực phải tương xứng với kinh tế huyện, phải đủ lớn mạnh để đáp ứng nhiệm vụ chi phục vụ việc ổn định trị, phát triển KT-XH huyện Quản lý NSNN huyện quản lý toàn khoản thu, chi NSNN cấp huyện 21 Đại học Kinh tế Huế hàng năm qua khâu: Lập dự toán, chấp hành dự toán, toán kiểm tra, tra NSNN huyện 1.2.1 Cơng tác lập dự tốn ngân sách nhà nước cấp huyện Lập dự toán khâu chu trình quản lý NSNN, định nhiệm vụ quy mô thu, chi ngân sách năm ngân sách huyện đơn vị dự tốn huyện Lập dự tốn có tính chất định đến chất lượng quản lý quản lý ngân sách trước hết quản lý theo dự toán duyệt Lập dự toán ngân sách phải đảm bảo: Dự toán ngân sách phải tổng hợp theo lĩnh vực thu, chi theo cấu chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển Đúng yêu cầu, nội dung, biểu mẫu thời hạn theo quy định Bộ Tài Đ Thơng tư hướng dẫn yêu cầu nội dung thời hạn lập dự toán NSNN hàng năm ại phải kèm theo báo cáo thuyết minh rõ sở, tính tốn ho Dự toán ngân sách huyện phải bảo đảm cân đối theo nguyên tắc: thu chi, ̣c k thu thấp chi ngân sách tỉnh bổ sung cân đối Quy trình lập dự tốn NSNN cấp huyện:[3] in Vào tháng hàng năm, Thủ tướng Chính phủ định lập kế hoạch phát h triển KT-XH dự tốn NSNN năm sau, sở Bộ Tài hướng dẫn ́H phương để lập dự toán từ sở tê yêu cầu, nội dung, thời hạn lập thông báo số kiểm tra ngành, địa Đối với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, quan tài chủ trì phối ́ uê hợp với quan thuế tổ chức làm việc với UBND xã, thị trấn, quan, đơn vị dự toán ngân sách huyện dự tốn ngân sách; quan tài có quyền yêu cầu bố trí lại khoản thu, chi dự toán chưa chế độ, tiêu chuẩn, chưa hợp lý, chưa tiết kiệm, chưa phù hợp với khả ngân sách định hướng phát triển KT-XH huyện Đối với năm thời kỳ ổn định, quan tài làm việc UBND xã, thị trấn có đề nghị Cơ quan tài chủ trì phối hợp với quan thuế quan liên quan cấp việc tổng hợp, lập dự toán ngân sách theo lĩnh vực cấp Quyết định, phân bổ, giao dự tốn NSNN huyện: Sau nhận 22 Đại học Kinh tế Huế định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách UBND tỉnh; UBND huyện trình HĐND cấp định dự toán thu, chi ngân sách địa phương phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp chậm 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh trực tiếp định dự toán phân bổ ngân sách Căn Nghị HĐND huyện, UBND huyện định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách chi quan, đơn vị trực thuộc huyện giao nhiệm vụ thu, chi mức bổ sung ngân sách cho xã trước ngày 31/12 hàng năm Chậm ngày sau HĐND định dự toán ngân sách dự toán ngân sách điều chỉnh, UBND huyện có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Sở Tài Phòng TC-KH kiểm tra Nghị dự toán ngân sách HĐND cấp xã, trường Đ hợp cần thiết báo cáo UBND huyện yêu cầu HĐND cấp xã điều chỉnh lại dự tốn ại 1.2.2 Cơng tác chấp hành dự toán ngân sách nhà nước cấp huyện ho Chấp hành ngân sách khâu quy trình NSNN Chấp hành ̣c k ngân sách trình sử dụng tổng hợp biện pháp kinh tế - tài nhằm biến tiêu thu, chi dự toán ngân sách hàng năm huyện thành thực in Mục tiêu chấp hành dự tốn sở khơng ngừng bồi dưỡng phát h triển nguồn thu, tìm biện pháp động viên khai thác, đảm bảo đạt vượt kế tê hoạch tỉnh, nghị HĐND huyện giao, đáp ứng nhu cầu chi tiêu ́H quyền cấp huyện hoạch định dự toán chi đảm bảo chi đầy đủ, kịp thời phục vụ cho hoạt động máy Nhà nước thực chương trình ́ uê KT-XH hoạch định năm kế hoạch cho tiết kiệm đạt hiệu Sau ngân sách phê chuẩn năm ngân sách bắt đầu việc thực ngân sách triển khai Nhiệm vụ chấp hành ngân sách thuộc tất pháp nhân thể nhân, mà người điều hành UBND huyện, Phòng TC-KH quan tham mưu giúp UBND huyện cụ thể hóa nội dung Đối với công tác chấp hành dự toán thu ngân sách: Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp đầy đủ, hạn khoản thuế, phí, lệ phí khoản thu khác vào ngân sách theo quy định pháp luật Trường hợp chậm nộp mà không phép bị cưỡng chế thu nộp theo quy định luật, pháp lệnh thuế quy 23 Đại học Kinh tế Huế định Điều 46 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ Tồn khoản thu ngân sách phải nộp trực tiếp vào KBNN, trừ số khoản quan thu thu trực tiếp song phải định kỳ nộp vào KBNN theo quy định Bộ trưởng Bộ Tài Trong năm quan thu khơng ngừng phát triển nguồn thu, tìm biện pháp khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu cho đạt vượt tỷ lệ theo dự toán HĐND huyện phê chuẩn Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp ngân sách: kê khai đầy đủ khoản nộp theo chế độ chấp hành nghiêm thông báo nộp ngân sách quan thu; có quyền khiếu nại việc quan thuế thông báo thu xử lý thu không chế độ quy định Đ Đối với cơng tác chấp hành dự tốn chi: Căn vào dự toán chi ngân sách ại hàng năm giao yêu cầu thực nhiệm vụ chi đơn vị theo chế độ ho tiêu chuẩn, định mức, quan Tài KBNN thực chi trả, toán ̣c k khoản chi ngân sách theo nguyên tắc toán trực tiếp từ KBNN cho người hưởng lương, người cung cấp hàng hóa, dịch vụ người nhận thầu in Chấp hành dự toán chi nhằm đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí h ngân sách cho hoạt động máy Nhà nước thực chương trình KT- tê XH hoạch định năm kế hoạch ́H UBND huyện thực quyền phân bổ giao dự tốn chi tiết theo bốn nhóm mục chi tốn cá nhân, chi chun mơn nghiệp vụ, chi mua sắm sửa chữa ́ uê chi thường xuyên khác cho đơn vị dự toán cấp sở cho KBNN thực kiểm soát chi theo quy định Phòng TC-KH có trách nhiệm thẩm định phương án phân bổ đơn vị dự toán cấp I Đơn vị dự tốn thực quyền dự tốn ngân sách cấp có thẩm quyền giao: Căn chế độ, sách, tiêu chuẩn, định mức, đơn vị tổ chức thực dự toán ngân sách giao năm tự phân chia nhu cầu chi theo quý, tháng theo bốn nhóm mục để đảm bảo tiến độ công việc đơn vị Phòng TC-KH lập kế hoạch điều hành ngân sách theo quý để chủ động bố trí nguồn vốn toán điều hành ngân sách quý năm 24 Đại học Kinh tế Huế Nội dung trách nhiệm tham mưu điều ngân sách: Cụ thể hóa dự tốn năm HĐND huyện giao làm sở cho quan thu, Phòng TC-KH, KBNN tổ chức thực điều hành ngân sách chủ động điều hành năm Trên sở dự toán ngân sách quan nhà nước có thẩm quyền giao, KBNN huyện tổ chức thu thực kiểm soát chi toán theo đề nghị đơn vị dự toán theo chế độ quy định Căn vào dự toán NSNN giao yêu cầu thực nhiệm vụ, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách định chuẩn chi gửi KBNN, KBNN kiểm tra tính hợp pháp tài liệu cần thiết theo quy định pháp luật thực chi ngân sách có đủ điều kiện (theo quy định Luật NSNN theo phương thức toán trực tiếp) KBNN vào hồ Đ sơ toán, thực chi trả toán sở đủ điều kiện chi theo quy ại định tùy theo giá trị, quy mô mà áp dụng theo văn chi đầu tư XDCB chi mua ho sắm theo quy định hành ̣c k Trong trường hợp chưa có đủ điều kiện để toán trực tiếp qua KBNN phép cấp tạm ứng số khoản chi theo quy định Bộ trưởng Bộ in Tài Sau hồn thành cơng việc có đủ chứng từ tốn chuyển h tạm ứng thành thực chi theo quy định Các chứng từ rút dự tốn hình thức tạm tê ứng thực chi: ́H + Giấy rút dự toán NSNN tiền mặt/chuyển khoản (tạm ứng/thực chi) + Bảng kê chứng từ toán ́ uê + Chứng từ gốc chứng từ kế tốn (nếu thực chi) Cấp kinh phí lệnh chi tiền: Các khoản chi không thường xuyên mà NSNN cấp cho đơn vị sử dụng ngân sách như: Kinh phí tinh giảm biên chế, kinh phí thực nhiệm vụ đột xuất khoản chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới, chi trả nợ, viện trợ số khoản chi đặc biệt khác theo định Thủ trưởng quan Tài chính, quy trình cấp sau: Căn dự tốn duyệt yêu cầu thực nhiệm vụ chi, quan tài xem xét, kiểm tra yêu cầu chi đảm bảo điều kiện tốn lệnh chi trả cho đơn vị; KBNN thực xuất quỹ ngân sách theo lệnh quan tài chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi 25 Đại học Kinh tế Huế đơn vị thụ hưởng Đối với chi để lại quản lý sử dụng qua NSNN khoản phí, lệ phí phải nộp NSNN để lại đơn vị chi theo chế độ quy định, hàng năm đơn vị vào số thu phí, lệ phí sử dụng, báo cáo quan tài cấp để kiểm tra, làm thủ tục ghi thu NSNN ghi chi cho đơn vị.[3] 1.2.3 Cơng tác tốn ngân sách nhà nước huyện Quyết tốn ngân sách tổng kết q trình thực dự tốn ngân sách nhằm đánh giá tồn kết hoạt động năm ngân sách từ rút ưu, nhược điểm học kinh nghiệm cần thiết việc quản lý ngân sách huyện cho năm tiếp sau Quyết tốn NSNN cấp huyện nhằm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Đ UBND huyện quan tham mưu điều hành ngân sách năm so với dự ại toán tỉnh HĐND huyện giao ho Sau kết thúc cơng tác khóa sổ kế tốn cuối ngày 31 tháng 12, số liệu ̣c k sổ sách kế toán đơn vị phải bảo đảm cân đối khớp với chứng từ thu, chi ngân sách đơn vị số liệu quan Tài chính, KBNN tổng số chi tiết; in sở đơn vị dự tốn tiến hành lập báo cáo tốn năm h Phòng TC-KH huyện có trách nhiệm đạo cơng tác kế tốn ngân sách thuộc tê phạm vi quản lý, tổng hợp lập báo cáo toán thu NSNN địa bàn, chi ́H ngân sách địa phương huyện quản lý theo Luật Số liệu báo cáo tốn phải xác, trung thực, đầy đủ Nội dung báo ́ uê cáo toán ngân sách phải theo nội dung ghi dự tốn giao (hoặc quan có thẩm quyền cho phép) chi tiết theo Mục lục NSNN Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực, đầy đủ; chịu trách nhiệm khoản thu, chi, hạch toán, toán ngân sách sai chế độ Phòng TC-KH huyện có trách nhiệm thẩm định toán thu, chi ngân sách xã; lập toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo thu NSNN địa bàn huyện toán thu, chi ngân sách huyện bao gồm toán thu, chi ngân sách cấp huyện toán thu, chi ngân sách cấp xã trình UBND huyện 26 Đại học Kinh tế H́ xem xét gửi Sở Tài chính, đồng thời trình HĐND huyện phê chuẩn Sau HĐND huyện phê chuẩn, phạm vi ngày, Phòng TC-KH huyện gửi báo cáo toán đến quan: 01 gửi HĐND huyện; 01 gửi UBND huyện; 01 gửi Sở Tài chính; 01 lưu Phòng TC-KH huyện Đồng thời, gửi KBNN huyện Nghị phê chuẩn toán HĐND huyện Hiệu quản lý ngân sách huyện kết tác động quan máy quyền công tác quản lý thu, chi ngân sách huyện Sự tác động phải đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời, chế độ, sách định hướng phát triển KT-XH Trong máy quyền cán gốc công việc, công việc Đ muốn thực có kết tốt đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ, cơng chức, ại viên chức người quản lý tổ chức thực phải có lực, tâm huyết ho đạo đức nghề nghiệp Trong lĩnh vực quản lý tài đòi hỏi phải có đội ̣c k ngũ cán tinh thơng nghiệp vụ, am hiểu tình hình KT-XH địa phương, chủ trì phối hợp nhịp nhàng, tham mưu đề xuất kịp thời để quản lý NSNN có hiệu quả.[3] in 1.2.4 Cơng tác tra, kiểm tra ngân sách nhà nước huyện h Mục đích việc thực tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phòng tê ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật, phát tham nhũng, lãng ́H phí, phát sơ hở chế quản lý sách, pháp luật để kiến nghị với quan Nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp khắc phục, phát huy nhân ́ tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp Nhà nước, quan, tổ chức kinh tế, Công tác tra, kiểm tra việc thực sách, pháp luật lĩnh vực tài quan, đơn vị dự tốn ngân sách huyện UBND xã, thị trấn Phòng TC-KH thực thơng qua việc kiểm tra báo cáo toán ngân sách hàng năm theo quy định Bộ Tài hướng dẫn xét duyệt, thẩm định thơng báo tốn năm quan hành chính, đơn vị nghiệp, tổ chức ngân sách hỗ trợ ngân sách cấp Thanh tra Nhà nước tổ chức tra theo chuyên đề hàng năm tra đột xuất có dấu hiệu vi phạm 27 Đại học Kinh tế Huế Nội dung tra, kiểm tra kiểm soát kế toán kiểm tra tuân thủ chế độ sách, cụ thể: Kiểm tra, chứng từ chi quy định, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ việc lưu trữ chứng từ đầy đủ hồ sơ gốc có liên quan; Kiểm tra biểu mẫu, sổ kế toán số lượng số liệu theo văn quy định hành; Kiểm tra việc tuân thủ hạch toán kế toán mục lục ngân sách, xem xét đơn vị hạch tốn kịp thời, tính chất tài khoản nội dung chi theo quy định, xác định mục chi ngân sách cho nội dung cơng việc tính chất; Kiểm tra nguồn kinh phí đơn vị sử dụng, tốn, sở dự toán chi từ ngân sách nguồn thu thực tế đơn vị để lại sử dụng, số liệu chi không vượt nguồn hai nội dung trên; Kiểm tra tính tuân thủ tiêu chuẩn, định mức chi Đ chế độ tài hành, tùy theo tính chất khoản chi mà kiểm tra việc ại tuân thủ mức chi, tiêu chuẩn định mức tương ứng ho Sau kết thúc tra, kiểm tra quan chức theo dõi đôn đốc ̣c k kiểm tra quan, tổ chức cá nhân thực kết luận, kiến nghị theo nội dung biên bản, định xử lý sau tra, kiểm tra.[3] h huyện in 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp tê NSNN có vai trò quan trọng toàn hoạt động KT-XH, an ninh, quốc ́H phòng đối ngoại đất nước nói chung huyện nói riêng Vai trò NSNN ln gắn liền với vai trò Nhà nước theo giai đoạn định Đối với kinh ́ uê tế thị trường, NSNN đảm nhận vai trò quản lý vĩ mơ toàn KT-XH 1.3.1 Điều kiện kinh tế - xã hội NSNN tổng hòa mối quan hệ kinh tế - xã hội, ln chịu tác động yếu tố đó, sách kinh tế - xã hội chế quản lý tương ứng, cụ thể: 1.3.1.1 Về kinh tế Như biết, kinh tế định nguồn lực tài ngược lại nguồn lực tài tác động mạnh mẽ trình đầu tư phát triển hình thành cấu kinh tế hợp lý trình đại hóa kinh tế Kinh tế ổn 28 Đại học Kinh tế Huế định, tăng trưởng phát triển bền vững sở đảm bảo vững tài chính, mà NSNN khâu trung tâm, giữ vai trò trọng yếu phân phối nguồn lực tài quốc gia Kinh tế phát triển tài ổn định phát triển, vai trò NSNN ngày nâng cao, thơng qua sách tài khóa, thực việc phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế ổn định xã hội Hai yếu tố vận động mối quan hệ hữu 1.3.1.2 Về mặt xã hội Xã hội ổn định chế độ trị ổn định Sự ổn định trị - xã hội sở để động viên nguồn lực nguồn tài nguyên quốc gia cho phát triển Mặt khác, trị - xã hội hình thành nên mơi trường điều kiện Đ để thu hút nguồn vốn đầu tư nước quốc tế; thúc đẩy trình tăng ại trưởng kinh tế tăng cường nguồn lực tài Sự ổn định trị - ho xã hội Việt Nam nhân tố tác động tích cực để kinh tế Việt Nam ̣c k vượt qua khủng hoảng kinh tế năm 2008 – 2011 mở hội điều kiện thuận lợi cho q trình hội nhập kinh tế tồn cầu in 1.3.2 Cơ chế quản lý tài h Cơ chế quản lý nói chung tổng thể phương pháp, hình thức tác động lên tê hệ thống, liên kết phối hợp hành động thành viên hệ thống nhằm đạt ́H mục tiêu quản lý giai đoạn định Cơ chế quản lý tài bao gồm nội dung như: Hệ thống văn sách pháp quy tài chính, ́ uê hình thức, phương pháp tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ, phân phối nguồn tài Cơ chế quản lý tài tạo hành lang pháp lý, giúp cho trình hình thành, tạo lập, sử dụng nguồn lực tài phục vụ tất lĩnh vực ngân sách phải đảm bảo, công cụ điều phối nguồn lực, đảm bảo hài hồ, cân đối cơng hợp lý cơng tác quản lý tài nói chung quản lý ngân sách nói riêng, giúp thực nguyên tắc thu đầy đủ, chi tiêu tiết kiệm, hạn chế tình trạng sử dụng lãng phí, thất thốt, góp phần nâng cao hiệu quản lý ngân sách, chế quản lý tài giúp việc tổ chức máy, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho máy hoàn thành tốt nhiệm vụ 29 Đại học Kinh tế Huế 1.3.3 Phân cấp quản lý ngân sách hệ thống ngân sách nhà nước Phân cấp quản lý NSNN xác định phạm vi trách nhiệm quyền hạn quyền Nhà nước cấp việc quản lý, điều hành thực nhiệm vụ thu, chi ngân sách Phân cấp quản lý NSNN cách tốt để gắn hoạt động NSNN với hoạt động KT-XH địa phương cách cụ thể nhằm tạo nâng cao tính tự chủ địa phương với mục tiêu tập trung đầy đủ, kịp thời, sách, chế độ nguồn tài quốc gia phân phối, sử dụng cơng bằng, hợp lý, tiết kiệm, có hiệu cao phục vụ mục tiêu hoạch định phù hợp địa phương Phân cấp phân định nhiệm vụ thu, chi cấp ngân sách góp phần Đ khuyến khích quyền cấp huyện xã thường xuyên quan tâm đến việc chăm ại lo bồi dưỡng, khai thác triệt để nguồn thu để đáp ứng cách tốt nhiệm ho vụ phát triển KT-XH địa phương, đồng thời đóng góp ngày nhiều cho ̣c k NSNN phấn đấu giảm dần hỗ trợ ngân sách cấp trên, góp phần giảm bội chi NSNN, đẩy lùi lạm phát tượng tiêu cực khác in Phân cấp quản lý ngân sách đắn hợp lý khơng tăng tính chủ h động, tự chủ địa phương, đảm bảo tài cho việc trì, phát triển hoạt tê động cấp quyền địa phương mà tạo điều kiện phát huy ́H lợi vùng, địa phương nước, điều chỉnh mối quan hệ cấp quyền mối quan hệ cấp ngân sách tốt ́ uê 1.3.4 Nhận thức địa phương tầm quan trọng trách nhiệm công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện Để tham gia đạo điều hành quản lý ngân sách, lãnh đạo địa phương phải nắm vững yêu cầu nguyên tắc quản lý NSNN hiểu rõ nguồn gốc ngân sách huyện ngân sách huyện phải quản lý đầy đủ tất khâu: Lập dự toán ngân sách, chấp hành, toán ngân sách kiểm tra, tra ngân sách Lãnh đạo địa phương phải nắm vững vai trò đặc điểm ngân sách địa phương Đặc biệt ảnh hưởng nhân tố sách vĩ mơ tài tiền tệ, ảnh hưởng kinh tế thị trường, nhân tố ảnh hưởng đến 30 Đại học Kinh tế Huế nguồn thu ngân sách, đối tượng thu NSNN, yêu cầu Nhà nước đảm bảo chi ngân sách, đối tượng thụ hưởng từ ngân sách 1.3.5 Tổ chức máy trình độ đội ngũ cán quản lý cấp huyện Có thể nói quản lý sản phẩm người tạo nhằm hướng hoạt động đến mục tiêu định sẵn, người nhân tố trung tâm quản lý, người định thành công định cơng tác quản lý Trình độ máy quản lý ảnh hưởng trực tiếp đến việc đề biện pháp quản lý Tổ chức quản lý ngân sách huyện, quyền cấp tổ chức máy tham mưu giúp việc phù hợp với thẩm quyền, chức nhiệm vụ quan có thẩm quyền quy định Mỗi quan, đơn vị lại có mơ hình tổ chức máy cán Đ riêng để đảm bảo thực chức nhiệm vụ Tuy hiệu ại hoạt động chất lượng cán quan đơn vị có tác động lớn tới chất ho lượng quản lý lĩnh vực KT-XH ngân sách huyện ̣c k 1.3.6 Hệ thống thông tin, phương tiện quản lý ngân sách nhà nước cấp in Để thực chức quản lý NSNN theo nhiệm vụ giao, h quan quản lý ngân sách huyện cần phải có thơng tin cần thiết tê kết nối tích hợp thơng tin theo yêu cầu quản lý Trong xu phát triển ́H khoa học công nghệ thời đại mới, việc sử dụng công nghệ thông tin đem lại nhiều lợi ích thiết thực Vì việc thực tốt nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ ́ uê tầng cơng nghệ thơng tin nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ quản lý ngân sách nhiệm vụ địa phương có ảnh hưởng lớn đến hiệu quản lý ngân sách Qua nhân tố nêu trên, ta thấy công tác quản lý ngân sách huyện chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố, với mức độ khác Điều thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố lựa chọn giải pháp thích hợp nhằm đạt mục tiêu quản lý ngân sách huyện hoàn thiện 31 Đại học Kinh tế Huế 1.4 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện số địa phương nước học rút cho huyện Vĩnh Linh 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện số địa phương nước 1.4.1.1 Kinh nghiệm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Từ Luật NSNN sửa đổi, bổ sung đẩy mạnh phân cấp, tăng nguồn lực cho địa phương đơn vị khai thác nội lực nâng cao hiệu tiết kiệm, giảm bớt thủ tục hành Thành phố Vĩnh Yên tổ chức thực tốt công tác quản lý NSNN huyện đáp ứng hoạt động phát triển KT-XH địa bàn Khi UBND thành phố giao dự toán, quan tham mưu thành Đ phố có nhiều nổ lực công tác quản lý ngân sách huyện Xác định nguồn thu ại quản lý thu nhiệm vụ quan trọng giúp cho địa phương đảm bảo chi, tiền ho sử dụng đất nguồn thu lớn chiếm tỷ trọng cao tổng thu ngân sách Bằng ̣c k cách để quản lý tốt nguồn thu? Đó trăn trở lãnh đạo địa phương Qua nghiên cứu, thảo luận UBND Thành phố, chi cục thuế có lãnh đạo điều in hành Thành uỷ, thành phố định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử h dụng đất theo quy định Đây cách làm mang lại nhiều lợi ích tiết kiệm chi tê lương Hội đồng cán bộ, công chức quan thuộc Thành phố xã ́H làm công tác kiêm nhiệm, cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất thuận lợi, hàng năm thu đạt vượt dự tốn Bên cạnh đó, cơng tác quy hoạch khu ́ uê dân cư tập trung tạo tiền để phát triển kinh tế tập trung địa bàn Thành phố Cơng tác chấp hành dự tốn thu ngân sách: Thực chủ trương Tổng cục Thuế đạo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thí điểm uỷ nhiệm thu thuế cho UBND phường, Chi cục thuế Thành Phố triển khai tổ chức thực từ năm 2008 đến có phường, 02 xã thành phố uỷ nhiệm số khoản thu cho phường, xã Kết bước đầu cho thấy xã uỷ nhiệm thu thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch thu, riêng năm 2013 hầu hết xã, thị trấn tăng thu so với kỳ năm 2012 số hộ số thuế thực thu từ 15 đến 20% Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên sơ kết công tác uỷ nhiệm thu thuế cho 32 Đại học Kinh tế Huế cấp xã bước đầu rút số kinh nghiệm Việc quan trọng làm tốt cơng tác tun truyền có kế hoạch theo trình tự, phổ biến chủ trương uỷ nhiệm thu thuế, hợp đồng tuyển chọn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán đảm nhiệm Cùng với phân cấp, điều tiết nguồn thu cho ngân sách xã làm cho cấp uỷ, quyền, đồn thể qn triệt coi cơng tác thuế thực trách nhiệm quyền lợi thiết thực xã, khơng tình trạng quyền đứng ngồi cuộc, chí có nơi phóng tay xin ngân sách cấp miễn giảm thuế tuỳ tiện, hạ mức thuế để ban ơn cho dân Nay nguồn thu cân đối vào ngân sách phường, miễn giảm sai, bỏ sót nguồn thu tự cắt vào ngân quỹ phường mình, từ quyền phường có trách nhiệm cao hơn, tăng cường quản lý thu đúng, thu đủ Tất xã thực Đ niêm yết công khai trụ sở UBND, phát đài truyền phường số hộ ại kinh doanh, mức thuế để dân biết Coi tiêu chuẩn thi đua ghi nhận khen hưởng ho danh hiệu đơn vị, thơn xóm, đồn thể gia đình văn hố Nhờ có dân chủ, cơng ̣c k khai mà dân phát khơng hộ kinh doanh buôn bán, vận tải, chủ thầu xây dựng, hộ chuyển quyền sử dụng nhà đất dây dưa trốn thuế để xã có biện in pháp truy thu số thuế đáng kể Thể sức mạnh dân phát động h vào đấu tranh đảm bảo thực công xã hội tê Cơ quan Thuế quyền phường phối hợp với quan chức ́H giám sát chặt chẽ việc nộp thuế đối tượng sản xuất kinh doanh Cụ thể là: phối hợp với quan công an giao thông đăng ký phương tiện, thu thuế trước bạ ́ uê để nắm hộ kinh doanh vận tải đưa vào diện nộp thuế tăng thu đáng kể Phối hợp với quan địa nắm hộ chuyển quyền sử dụng đất để thu thuế sát kịp thời Thực quy chế thu thuế giấy nộp tiền vào KBNN để ngăn chặn kẽ hở cán thuế quan hệ trực tiếp thu tiền mặt hộ nộp thuế Cán uỷ nhiệm thu xã thay trưởng thôn đảm nhiệm thu thuế nhà đất bảo đảm quản lý chặt chẽ, thu đúng, thu đủ nộp kịp thời vào ngân sách Nhờ có uỷ nhiệm thu cho xã nên khắc phục tình trạng cán thuế đảm nhiệm thu - xã vừa không sâu sát dẫn đến bỏ nguồn thu, từ giảm biên chế chuyển cán chuyên quản đảm nhiệm công tác khác hướng dẫn, kiểm tra, tra Có thể 33 Đại học Kinh tế Huế khẳng định uỷ nhiệm thu thuế cho xã chủ trương đắn có hiệu nhiều mặt Từ việc làm cụ thể trên, công tác thu hàng năm thành phố đạt vượt tiêu giao đầu năm tỷ lệ tăng thu hàng năm từ 15% đến 35% Ngoài Vĩnh n đáp ứng kinh phí phục vụ khoản chi đột xuất Thành phố, Phường, xã, tạo điều kiện cho cấp, ngành hoàn thành nhiệm vụ giao Cơng tác quản lý tài ngân sách xã xác định nhiệm vụ trọng tâm Kho bạc Thành phố tích cực kết hợp với ngành thuộc khối Tài quản lý chặt chẽ thu, chi, thực tốt chức nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân sách quỹ quốc gia địa bàn Đồng thời Phòng TC-KH triển khai chương trình tin học kế tốn ngân sách phường, nhằm đưa cơng nghệ vào việc hạch tốn kế tốn quản lý Đ thu, chi đáp ứng nhu cầu quản lý ngân sách xã giai đoạn ại Để chủ động quản lý điều hành ngân sách tháng cuối năm, Vĩnh Yên ho tập trung khắc phục yếu kém, đề biện pháp thực hiện, phấn đấu hồn ̣c k thành vượt dự tốn thu, bảo đảm nhiệm vụ chi Các cấp quyền, ngành thuế số ngành chức làm rõ nguyên nhân thất thu tiêu thu h hạ tầng in lĩnh vực, địa bàn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng sở tê 1.4.1.2 Kinh nghiệm huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh ́H Huyện Cẩm Xuyên nằm phía Bắc Tây Bắc, tiếp giáp với huyện Kỳ Anh; điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội gần tương đồng với huyện Kỳ Anh: có 25 ́ uê xã 02 thị trấn, diện tích tự nhiên 63.554,37 ha; đất nơng nghiệp chiếm 12.985,53 Dân số huyện có: 153.518 người, mật độ trung bình: 239 người/km2 Số người độ tuổi lao động có 68.765 người chiếm 45,99%, lao động nơng thơn chiếm 76,27% lại 23,73% lao động tham gia lĩnh vực khác Trên địa bàn huyện có quốc lộ 1A qua 11 xã thị trấn với chiều dài 25 km xã vùng ven biển với chiều dài 18 km, có bãi biển Thiên Cầm khu nghỉ mát quy hoạch thành khu du lịch Quốc gia có diện tích 1.570 Trong năm vừa qua, huyện Cẩm Xuyên huyện dẫn đầu công tác quản lý thu chi ngân sách tỉnh, đạt kết huyện thực 34 Đại học Kinh tế Huế tốt quản lý nguồn thu, đạo xã bám sát dự toán duyệt, đảm bảo chế độ, định mức, giải kịp thời vướng mắc thực hiện, vừa nguyên tắc quản lý, vừa tạo điều kiện cho xã sử dụng ngân sách, góp phần nâng cao hiệu sử dụng, tránh thất thu, tồn đọng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phòng chống tham nhũng Nghiên cứu, ứng dụng tin học vào công tác quản lý ngân sách Chú trọng công tác tổ chức cán bộ, xem cán nhân tố định 1.4.1.3 Kinh nghiệm huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Huyện Mỹ Hào huyện nằm phía Bắc tỉnh Hưng Yên, phía Bắc giáp huyện Văn Lâm, phía Nam giáp huyện Ân Thi, phía Đơng giáp huyện Cẩm Giàng Bình Giang (tỉnh Hải Dương), phía Tây giáp huyện n Mỹ Diện tích tự nhiên Đ Mỹ Hào 7.910 ha, với gần 20km đường chạy qua - đường huyết mạch ại nối với thủ đô Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh Tồn huyện có 12 xã ho thị trấn Cơ cấu kinh tế xác định là: công nghiệp - dịch vụ - nông lâm nghiệp ̣c k Công tác quản lý thu thuế, phí lệ phí thực sau: sở đề án ủy nhiệm thu UBND tỉnh phê duyệt, chi cục thuế thực quản lý thu in thuế cơng thương nghiệp ngồi quốc doanh doanh nghiệp hộ kinh h doanh có doanh thu lớn, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu cấp tê quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, cấp xã tổ chức thu thuế nhà đất, môn bài, thuế ́H công thương nghiệp hộ kinh doanh, người trực tiếp thực ủy nhiệm thu xã trích tỷ lệ hoa hồng ủy nhiệm thu từ kinh phí Chi cục thuế ́ uê Công tác quản lý chi thường xuyên: tiến hành khoán biên chế khoản chi hành nên đơn vị dự tốn chủ động sử dụng kinh phí ngân sách cấp, xếp máy, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức Thực nghiêm túc việc công khai ngân sách cấp, quỹ nhân dân đóng góp xây dựng sở hạ tầng Việc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ điều tiết khoản thu cấp ngân sách thực ổn định năm từ 2011 bước nâng tính chủ động trách nhiệm quyền địa phương điều hành ngân sách, tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng 35 Đại học Kinh tế Huế 1.4.2 Bài học rút quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện cho huyện Vĩnh Linh Trên sở nghiên cứu tổng quan NSNN yêu cầu quản lý NSNN huyện rút số kinh nghiệm có ý nghĩa tham khảo, vận dụng vào việc quản lý NSNN số huyện sau: - Một là, huyện cần tuân thủ thực quản lý NSNN theo luật văn hướng dẫn; cần tổ chức chặt chẽ, trọng tất khâu, đặc biệt khâu giám sát Tăng cường nguồn lực, nhân lực, lựa chọn nhân tốt cho khâu - Hai là, huyện khác có q trình phát triển KT-XH khác nhau, có phương thức tạo lập ngân sách khác phải coi trọng cải cách hành Đ lĩnh vực quản lý ngân sách gồm: Cải cách chủ thể, chế quản lý thu, ại chi cho phù hợp với tiến trình phát triển chung; cải tiến quy trình, thủ tục hành ho tinh giản máy quản lý thu, khai thác có hiệu nguồn thu ngân sách, ̣c k huy động nguồn lực dân tổ chức nước cho đầu tư phát triển; hướng quản lý chi ngân sách theo kết đầu in - Ba là, quyền cấp huyện cần coi trọng vai trò cơng tác phân tích, dự báo h kinh tế phục vụ cho việc hoạch định sách kinh tế sách liên quan tê đến thu, chi ngân sách nhằm phát triển KT-XH cách toàn diện vững chắc, ́H NSNN liên quan đến nhiều đối tượng, chịu tác động nhiều nhân tố ảnh hưởng - Bốn là, thống đạo mạnh dạn phân cấp quản lý kinh tế; phân cấp ́ uê quản lý thu, chi ngân sách cho cấp quyền địa phương sở thống sách, chế độ - Năm là, thực biện pháp quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách xuyên suốt chu trình quản lý ngân sách từ lập dự tốn, chấp hành dự toán, toán kiểm tra, tra số liệu báo cáo toán ngân sách hàng năm Từ vấn đề nêu trên, ta thấy việc quản lý ngân sách huyện cần làm rõ nội dung quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi khâu lập dự toán, chấp hành dự toán, toán cơng tác kiểm tra số liệu tốn ngân sách, đồng thời tìm nhân tố tác động đến công tác quản lý ngân sách huyện 36 Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Hình 2.1: Bản đồ địa giới hành huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Vĩnh Linh huyện nằm phía Bắc tỉnh Quảng Trị, kháng chiến chống Mỹ cứu nước nơi địa đầu giới tuyến miền Nam Bắc; với cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, vỹ tuyến 17 vào lịch sử thời hào hùng; Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình, phía Tây giáp huyện Hướng Hóa, phía Nam giáp huyện Gio Linh, phía đơng giáp với biển Đơng; có Quốc lộ 1A qua kéo dài 17 km, có đường mòn Hồ Chí Minh xun suốt theo hướng Tây Nam, từ phía Tây kéo sang phía Đông rộng 62 km, bờ biển dài gần 30 km Vĩnh Linh có tổng diện tích 619 km2, dân số 86.000 người bao gồm dân tộc Kinh (chiếm 97,8%) dân tộc Vân Kiều (chiếm 2,2%) sinh sống 22 đơn vị hành xã, thị trấn có thị trấn, 11 xã đồng bằng, xã 37 Đại học Kinh tế Huế miền núi xã miền biển Mật độ dân số bình quân tổng thể 140,49 người/ km2 vùng khác biệt, vùng núi 20 người/ km2, vùng đồng trung du 232 người/ km2, vùng ven biển 607 người/ km2 Khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, hạn hán, bảo, lũ thường xuyên xảy ra; nói Vĩnh Linh miền Trung thu nhỏ có đầy đủ yếu tố tự nhiên: rừng, biển, sông, hồ, đồi núi đồng 2.1.1.2 Điều kiện tự nhiên Tài nguyên đất, tổng diện tích đất 61.915,81 gồm đất nơng nghiệp 53.872,35 chiếm 87,01% tổng diện tích, có điều kiện thuận lợi để phát triển loại công nghiệp ngắn, dài ngày, lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi nuôi trồng thủy sản; Đất phi nơng nghiệp 6.748,08 chiếm 10,9% sở hình thành cụm Đ công nghiệp địa bàn huyện đất chưa sử dụng 1.295,38 chiếm 2,09% Với ại trình khai thác quản lý đất chưa sử dụng hợp lý ho Tài nguyên biển phong phú, đa dạng với bờ biển kéo dài, có Cảng Cửa ̣c k Tùng tạo điều kiện cho tàu thuyền neo đậu tránh bảo Có nhiều loại hải sản quý cá Mú, tôm Hùm, cá Thu,… có giá trị xuất cao; xã Vĩnh Thạch, Vĩnh h cho việc nuôi trồng thủy sản in Thái, Vĩnh Kim, Vĩnh Giang, Vĩnh Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn,… có điều kiện tốt tê Tài nguyên rừng: Vĩnh Linh có địa hình đa dạng, có nhiều điều kiện để phát ́H triển ngành sản xuất lâm nghiệp, rừng tự nhiên chiếm khoảng 40% với loại gỗ quý lim, dỗi, huyệng, Ngồi phát triển thêm rừng trồng chủ yếu ́ uê loại tràm, keo,… Đặc biệt loại có giá trị kinh tế cao lấy trầm, cao su,… trồng vùng có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế Tài nguyên khống sản: Vĩnh Linh có loại khống sản như: Vàng, titan, đá bazan có trử lượng tương đối lớn, khả khai thác lâu dài Có thể nói điều kiện tự nhiên huyện Vĩnh Linh với phong phú đa dạng địa hình tài nguyên tạo cho địa phương tiềm to lớn phát triển kinh tế, khai thác tăng thu ngân sách, quỹ đất chưa sử dụng nhiều dễ dàng tăng thu ngân sách từ đất mà đặc biệt thu tiền sử dụng đất để tạo nguồn lực tài trước mắt cho ngân sách 38 Đại học Kinh tế Huế 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.2.1 Đặc điểm kinh tế Do có vị trí giao thơng quan trọng, nơi trung chuyển hàng hóa hai miền Nam - Bắc ưu đãi tài nguyên thiên nhiên nên huyện Vĩnh Linh có điều kiện tốt việc phát triển ngành kinh tế: Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch,… Mặt khác, quan tâm giúp đỡ Đảng Nhà nước, đặc biệt nổ lực cố gắng Đảng Nhân dân địa phương nên kinh tế huyện đạt kết khả quan, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, sở hạ tầng trọng đầu tư, đời sống Nhân dân ngày nâng cao Đ 2.1.2.2 Dân số lao động ại Bảng 2.1: Dân số huyện Vĩnh Linh từ 2014 đến 2016 Chỉ tiêu Dân số bình quân 2014 in Phân theo giới tính ̣c k ho Đơn vị tính: Nghìn người 86.660 86.984 42.618 42.725 42.906 43.284 44.078 tê 43.875 - Thành thị 21.666 21.770 21.785 - Nông thôn 64.235 ́ uê - Nữ 2016 85.901 h - Nam 2015 64.830 65.199 Số người độ tuổi lao động 43.487 43.817 44.165 ́H Phân theo khu vực Nguồn: Niên giám thống kê huyện Vĩnh Linh 2014-2016 Qua bảng 2.1, dân số bình quân năm 2014 85.901 người, nam 42.618 người, nữ 43.284 người; thành thị 21.666 người, nông thôn 64.235 người; Dân số bình quân năm 2016 86.984 người, nam 42.906 người, nữ 44.078 người; thành thị 21.785 người, nông thôn 65.199 người Qua số liệu thống kê, dân số bình quân hàng năm địa bàn huyện Vĩnh Linh ổn định thời kỳ 2014-2016 Tỷ lệ dân số sống thành thị tăng dần qua 39 Đại học Kinh tế Huế năm Số người độ tuổi lao động chiếm 50% dân số nên huyện Vĩnh Linh có lực lượng lao động tương đối dồi 2.1.2.3 Đặc điểm văn hóa Vĩnh Linh huyện có truyền thống cách mạng, nơi mệnh danh lũy thép anh hùng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với truyền thống văn hóa hiếu học tạo dựng cho Vĩnh Linh có nét riêng Ngồi Vĩnh Linh có cảnh quan thiên nhiên, nhiều truyền thống dân gian có giá trị văn hóa phi vật thể; mang đậm ý nghĩa lịch sử xã hội nhân văn bảo tồn tôn tạo Với mạnh thuận lợi cho Vĩnh Linh xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch - dịch vụ tương lai Đ 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ại 2.1.3.1 Về kinh tế ho Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm ổn định, năm 2016 tốc độ ̣c k tăng giá trị sản xuất ước đạt 6,8%, thu nhập bình quân đầu người tăng so với năm trước, ước đạt khoảng 38 triệu đồng/năm in Về cấu Kinh tế: tỷ trọng cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng tích h cực: công nghiệp - xây dựng, tiểu thủ công nghiệp đạt 26,17%; dịch vụ du lịch, tê thương mại đạt 39,24%; nông - lâm - ngư nghiệp đạt 34,59% Sản xuất nông lâm ́H ngư nghiệp tiểu thủ cơng nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng 2.1.3.2 Về văn hóa xã hội ́ uê Các hoạt động văn hóa văn nghệ, truyền kịp thời phục vụ nhiệm vụ trị địa phương góp phần xây dựng người mới, xây dựng văn hóa Việt Nam đậm đà sắc dân tộc Trong năm qua, với phát triển mặt kinh tế, hoạt động văn hóa xã hội ngày phát triển, hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo, y tế, dân số, thể dục thể thao; thực tốt sách xã hội; số hộ nghèo khoảng 10,67% (chủ yếu vùng dân tộc thiểu số) có xu hướng giảm dần thời gian qua Công tác giáo dục - đào tạo phát triển số lượng chất lượng Trong năm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 34 trường học, đa dạng hóa loại 40 Đại học Kinh tế Huế trường lớp Đến 22/22 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi phổ cập trung học sở Có 41/70 trường đạt tiêu chuẩn quốc gia Chất lượng giáo dục hàng năm tăng lên, số lượng học sinh thi đỗ vào trường đại học, cao đẳng, trung cấp đạt cao Kết thi tốt nghiệp cấp hàng năm đạt cao khoảng 98% Đội ngũ giáo viên quản lý bổ sung nâng cao trình độ Cơng tác y tế, chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân quan tâm, khơng có bệnh dịch xảy Hiện có 22/22 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội năm gần có nhiều tiến bộ, tệ nạn xã hội có chiều hướng bị đẩy lùi, phong trào tồn dân đoàn kết xây dựng đời sống phát triển chiều rộng chiều sâu Hàng năm có Đ 70% số hộ đăng ký công nhận gia đình văn hóa, số làng, khóm, quan, ại doanh nghiệp, đơn vị công nhận đạt danh hiệu làng, khóm, quan, doanh ho nghiệp, đơn vị văn hóa ngày tăng ̣c k Bên cạnh mặt thuận lợi, mặt thực tốt song nhìn chung Kinh tế huyện phát triển chậm chưa tương xứng với tiềm sẵn có, chưa in huy động nguồn lực cho phát triển KT-XH huyện; mà h tình hình kinh tế địa phương cân đối, đặc biệt ngân sách xã gặp tê nhiều khó khăn, chưa có nguồn thu chủ lực, bền vững Trước tình hình cần phải ́H tăng cường cơng tác quản lý chi thường xuyên quản lý đầu tư XDCB góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân ́ uê 2.1.4 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh 2.1.4.1 Thuận lợi - Với vị trí địa lý nằm phía Bắc tỉnh Quảng Trị, có diện tích rừng lớn, cảnh quan thiên nhiên đẹp, thị trường có sức mua lớn tiêu dùng với nhu cầu cao; hệ thống hồ với lưu vực rộng, rừng với độ che phủ cao, diện tích lớn xây dựng quy hoạch thành khu du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm kết hợp với du lịch cộng đồng làng nghề xã huyện tạo điều kiện cho du lịch phát triển - Nguồn nhân lực dồi dào, với tính đa sắc tộc cho phép huyện Vĩnh Linh 41 Đại học Kinh tế Huế phát triển hoạt động kinh tế, khai thác phát triển nghề thủ công truyền thống tăng thu nhập cho Nhân dân - Thế mạnh Vĩnh Linh nông, lâm nghiệp thủy sản Đây hội tạo nâng cao hiệu sản xuất theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng ngàn người dân lao động địa phương góp phần chuyển dịch cấu kinh tế huyện theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa - Vĩnh Linh quan tâm tỉnh Quảng Trị, đầu tư phát triển ngành dịch vụ, du lịch Đây điều kiện để Vĩnh Linh tập trung khai thác lợi thế, gắn hoạt động KT-XH huyện phát triển chung tỉnh Quảng Trị 2.1.4.2 Khó khăn Đ - Vĩnh Linh huyện có diện tích rộng, với thị trấn 19 xã (trong có ại xã miền núi) Vì vậy, nếp sinh hoạt, tư khơng đồng nhất, tâm lý vùng, miền ho ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội ̣c k - Địa hình phức tạp, chia cắt phận lãnh thổ thuộc miền núi huyện ảnh hưởng đến xây dựng hệ thống hạ tầng phát triển kinh tế in - Quỹ đất trọng bố trí sản xuất nông nghiệp, thiếu quy hoạch chi h tiết cho phát triển ngành phi nông nghiệp Khả đất đai mở rộng sở tê sản xuất kinh doanh, cho sở hạ tầng phát triển kinh tế lớn ́H - Đội ngũ cán có chất lượng khơng đều, khơng ổn định Chất lượng lao động biểu trình độ văn hoá tay nghề người lao động thấp, ý thức tổ ́ uê chức kỷ luật lao động chưa cao ảnh hưởng lớn đến trình phát triển Vĩnh Linh với yêu cầu chất lượng lao động cao - Cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội huyện Vĩnh Linh so với mặt chung tỉnh Quảng Trị tình trạng thấp Các sở kinh tế trình cải tạo, xây dựng đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn, nguồn vốn nội lực hạn chế, khơng có ưu tiên chế huy động vốn khó thực 2.2 Phân tích thực trạng quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Quản lý NSNN huyện quản lý toàn khoản thu, nhiệm vụ chi NSNN 42 Đại học Kinh tế Huế huyện hàng năm qua khâu: Lập dự toán NSNN huyện; Chấp hành dự toán NSNN huyện; Quyết toán NSNN huyện Kiểm tra, tra NSNN cấp huyện 2.2.1 Cơng tác lập dự tốn ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh Hàng năm, vào đầu quý III năm báo cáo, vào Chỉ thị Chính phủ; Thơng tư hướng dẫn Bộ Tài chính; UBND tỉnh thơng báo số kiểm tra giao cho Sở Tài phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư, Cục Thuế thông báo số dự kiến dự toán hướng dẫn huyện lập dự tốn ngân sách cho địa phương UBND huyện đạo, hướng dẫn đơn vị trực thuộc, phòng, ban UBND xã, thị trấn lập dự toán thu, chi ngân sách Phòng TC-KH huyện quan tham mưu công tác lập phân bổ dự tốn địa bàn huyện Đ Quy trình lập, giao dự toán ngân sách năm qua huyện Vĩnh Linh: ại Phòng TC-KH xem xét dự tốn ngân sách quan, đơn vị thuộc ngân ho sách huyện; UBND xã, thị trấn dự toán thu NSNN địa bàn Chi cục ̣c k thuế lập Sau trình UBND huyện để báo cáo Thường trực HĐND huyện Vĩnh Linh xem xét báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị qua Sở Tài in Sau huyện Vĩnh Linh nhận định giao dự toán thu, chi ngân h sách địa bàn từ UBND tỉnh Quảng Trị Phòng TC-KH tham mưu UBND huyện tê Vĩnh Linh trình HĐND huyện phê chuẩn Nghị dự toán NSNN huyện; báo cáo ́H UBND tỉnh Quảng Trị qua Sở Tài dự tốn ngân sách huyện kết phân bổ ngân sách cho đơn vị dự toán ngân sách UBND xã, thị trấn thuộc ́ uê huyện Vĩnh Linh Nhìn chung, cơng tác lập phân bổ dự tốn năm qua Phòng TC-KH tham mưu UBND huyện Vĩnh Linh thực theo thời gian quy định quy trình lập giao dự tốn Luật NSNN Tuy nhiên, chất lượng cơng tác lập dự tốn chưa cao, số liệu dự toán chủ yếu quan, đơn vị, địa phương ước số thực năm trước tăng thêm cho năm kế hoạch để lập dự toán cho năm sau thời kỳ ổn định ngân sách Các quan tổng hợp: thuế quan tài lập dự tốn chủ yếu dựa vào số kiểm tra cấp giao, không dựa vào số liệu từ lên 43 Đại học Kinh tế Huế BỘ TÀI CHÍNH HĐND TỈNH UBND TỈNH SỞ TÀI CHÍNH HĐNH HUYỆN, BAN, NGÀNH UBND HUYỆN CÁC SỞ ại Đ PHÒNG TCKẾ HOẠCH ho CÁC XÃ, TT ĐƠN VỊ DỰ TỐN TRỰC ̣c k PHỊNG, BAN CẤP HUYỆN h in ĐƠN VỊ DỰ TOÁN TRỰC THUỘC Quy trình lập dự tốn tê Quy trình giao dự tốn ́H Hình 2.2: Quy trình lập giao dự toán ngân sách huyện ́ uê 2.2.1.1 Lập dự toán thu ngân sách nhà nước Trong năm qua, dự toán thu lập quy định phân cấp nguồn thu; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu; thực trạng thu ngân sách năm trước; nhiệm vụ phát triển KT-XH, quan có thẩm quyền thơng báo Căn Luật NSNN văn Chính Phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh nhằm thu đầy đủ khoản thu Tuy nhiên, dự tốn thu hàng năm chưa có sở tính tốn rõ ràng, tài liệu liên quan đến lập dự tốn đánh giá tình hình thực năm trước, phân tích nhiệm vụ phát triển KT-XH năm thực chưa thực coi trọng, chất lượng cơng tác lập dự tốn chưa đảm bảo dẫn đến công tác chấp hành dự toán chưa hiệu 44 Đại học Kinh tế H́ Bảng 2.2: Tình hình lập dự tốn thu NSNN huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị: Triệu đồng DT 2015 Chỉ tiêu QT2015/QT2014 Năm 2014 Dự toán Số tuyệt đối Tỷ lệ (%) A CÁC KHOẢN MỤC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 304.086,0 319.754,0 15.668,0 45.583,0 51.600,0 6.017,0 113,20 58.700,0 13.117,0 128,78 45.583,0 51.600,0 6.017,0 113,20 58.700,0 13.117,0 128,78 17.120,0 20.850,0 3.730,0 121,79 26.400,0 9.280,0 154,21 620,0 7.340,0 700,0 19.203,0 - 1.200,0 9.700,0 1.250,0 18.000,0 - 580,0 2.360,0 550,0 (1.203,0) - 193,55 132,15 178,57 93,74 2.000,0 9.000,0 1.380,0 18.220,0 - 1.380,0 322,58 1.660,0 122,62 680,0 197,14 (983,0) 94,88 - 100,00 1.100,0 650,0 244,44 100,00 600,0 450,0 400,00 Thu từ khu vực công thương nghiệp - quốc doanh h ́H tê Thuế thu nhập nhân Lệ phí trước bạ Thu phí, lệ phí Các khoản thu nhà, đất Thu nghiệp (không kể thu xã) 3=2-1 in Thuế sử dụng đất nông nghiệp ̣c k I Thu nội địa QT2016/QT2014 Tỷ lệ Số tuyệt đối (%) 7=5/2 6=5-2 *100 321.443,3 17.357,3 105,71 Dự toán 4=2/1 *100 105,15 ho TỔNG THU ại Đ A DT 2016 450,0 450,0 Thu khác ngân sách 150,0 150,0 - - - 258.503,0 268.154,0 9.651,0 uê Thu xã - ́ - II Thu chuyển nguồn kết dư ngân sách năm trước B CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 103,73 - - 262.743,3 4.240,3 101,64 Nguồn: Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh 45 Đại học Kinh tế Huế Dựa vào bảng số liệu Bảng 2.2, cơng tác lập dự tốn huyện phù hợp theo quy định Luật NSNN, tỷ lệ tăng thu ngân sách huyện qua năm khoảng 5% Tăng thu chủ yếu tăng thu từ phí, lệ phí thuế thu nhập cá nhân, nhiên tỷ lệ thu tăng năm sau cao so với năm trước số thu tiêu tăng chưa cao, năm sau cao năm trước từ 100 triệu đồng đến 1.000 triệu đồng Tổng dự toán thu năm sau cao năm trước từ 15.668 triệu đồng đến 17.357,3 triệu đồng, số tăng thu chủ yếu khoản mục cân đối ngân sách, tăng từ 6.017 triệu đồng đến 13.117 triệu đồng Qua cho thấy nguồn thu huyện chủ yếu thu thuế từ khu vực Đ quốc doanh Doanh nghiệp, cá nhân hộ kinh doanh cá thể địa bàn ại huyện, nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn cấu nguồn thu cân đối ngân sách huyện, cần có giải pháp tăng cường quản lý nguồn thu nhằm thu ho nộp đủ vào NSNN; khoản thu nhà, đất chủ yếu thu tiền sử dụng đất từ ̣c k đấu giá quyền sử dụng đất cấp đất cho dân cư, nguồn thu thiếu tính bền vững tổng cung đất hạn chế tổng cầu đất ngày tăng Bên in cạnh khoản thu khác ngân sách huyện năm phát sinh cao lập h dự toán thiếu sở tính tốn tê Qua việc phân tích cho thấy huyện Vĩnh Linh lập dự toán thu ́H theo quy định Luật NSNN văn hướng dẫn có liên quan Các ́ uê tiêu dự toán giao đa số vượt so với năm trước 2.2.1.2 Lập dự toán chi ngân sách nhà nước huyện Dự toán chi NSNN huyện Vĩnh Linh Phòng TC-KH huyện tổng hợp lập dự tốn chi Quy trình thực hồn tồn giống quy trình lập dự tốn thu NSNN huyện nêu Căn số kiểm tra dự toán, kết thực dự toán chi ngân sách năm trước nhiệm vụ cụ thể năm kế hoạch, tiêu phản ánh quy mô nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động, điều kiện KT-XH tự nhiên vùng dân số theo vùng lãnh thổ, biên chế, quan có thẩm quyền thơng báo; Luật, 46 Đại học Kinh tế Huế chế độ tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách cấp có thẩm quyền quy định làm sở lập dự toán chi ngân sách hàng năm Đối với dự toán chi đầu tư XDCB, xây dựng kế hoạch vốn hàng năm cần bố trí vốn cho cơng trình chuyển tiếp cơng trình trọng điểm đầu tư xây dựng Các đơn vị dự toán cấp huyện UBND xã, thị trấn lập dự toán chi gửi Phòng TC-KH tổng hợp trình UBND huyện; sau UBND huyện xin ý kiến thống Ban Thường vụ Huyện ủy trình HĐND cấp huyện; gửi Sở Tài UBND tỉnh Quảng Trị tổng hợp dự tốn tỉnh trình cấp Căn vào tiêu dự tốn UBND tỉnh Quảng Trị thơng báo cho địa Đ phương, Phòng TC-KH tham mưu cho UBND huyện trình HĐND huyện chuẩn y, ại sở UBND huyện ban hành Quyết định phân bổ dự toán chi Nhiệm vụ chi ngân sách huyện từ năm 2014 đến năm 2016 thời kỳ ổn định ngân sách nên dự ho tốn chi qua năm khơng có thay đổi lớn, năm ngân sách tỉnh trợ cấp có ̣c k mục tiêu cho ngân sách huyện nhiệm vụ phát sinh tăng; UBND huyện bổ sung dự tốn chi trình HĐND vào kỳ họp gần in Cơng tác lập dự tốn chi ngân sách huyện năm qua huyện h Vĩnh Linh thực quy định Luật NSNN văn hướng dẫn tê có liên quan thời gian quy trình lập dự tốn Tuy nhiên, xây dựng dự ́H toán đơn vị dự toán cấp huyện UBND xã, thị trấn chưa tính tốn đầy đủ ́ nội dung chi năm, chưa bám sát nhiệm vụ giao cho quan, đơn vị, địa phương cụ thể, thường sử dụng số liệu toán năm trước ước thực năm sau để xây dựng dự toán Chính số liệu xây dựng dự tốn thường khó thực năm, thường phải điều chỉnh nội dung chi, điều chỉnh dự tốn dẫn đến khó quản lý chi theo dự toán duyệt từ đầu năm, điều chỉnh nội dung chi quan quản lý phải chạy theo vụ cụ thể đơn vị 47 Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.3: Tình hình lập dự tốn chi NSNN huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị: Việt Nam đồng Chỉ tiêu Năm 2014 A TỔNG CHI Chi thường xuyên Dự toán 405.043,5 99.957,5 105,79 404.391,8 99.305,8 104,63 305.086,0 322.754,0 17.668,0 105,79 319.223,3 14.137,3 104,63 27.825,0 29.307,0 1.482,0 105,33 20.318,0 (7.507,0) 73,02 272.340,0 288.526,0 16.186,0 105,94 292.675,3 20.335,3 107,47 8.092,0 (76,6) 6.455,0 (567) 534,3 99,06 104,21 137,95 8.356,8 156.234,1 102,30 101,86 138,58 9,0 5,0 854,7 862,9 250,0 7.233,2 (36,8) 662,2 101,07 100,74 105,51 114,88 107,14 108,83 94,00 874,7 670,6 20.848,3 6.508,1 3.729,3 92.296,9 616,0 590,3 188,2 2.853,1 (567) 543,1 36,7 (9,6) 5.341,3 708,8 229,3 10.417,9 2,9 590,3 4.921,0 - 100,00 6.230,0 1.309 126,60 82.289,5 82.289,5 85.168,5 85.168,5 8.168,6 153.381,0 567.,0 1.407,8 59.836 1.942,1 in ̣c k 847,0 685,0 16.361,7 6.662,3 3.750,0 89.111,3 576,3 662,2 ́ 4.921,0 uê ́H tê 838,0 680,0 15.507,0 5.799,3 3.500,0 81.878,1 613,1 h Chi dự phòng ngân sách ho 2.1 Chi quốc phòng - an ninh 2.2 Chi nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 2,3, Chi nghiệp y tế 2.4 Chi nghiệp văn hóa thông tin 2.5 Chi nghiệp khoa học công nghệ 2.6 Chi nghiệp phát thanh, truyền hình, thơng 2.7 Chi nghiệp thể dục thể thao 2.8 Chi nghiệp bảo đảm xã hội 2.9 Chi nghiệp kinh tế 2.10 Chi nghiệp bảo vệ môi trường 2.11 Chi quản lý hành chính, Đảng, đồn thể 2.12 Chi khác ngân sách 2.13 Chi dân số 2.14 Chi thực CT nhiệm vụ khác Dự toán DT 2016 QT2016/QT2014 Số tuyệt đối Tỷ lệ(%) 7=5/2 6=5-2 *100 305.086,0 ại Chi đầu tư phát triển Đ I Chi cân đối ngân sách DT 2015 QT2015/QT2014 Số tuyệt đối Tỷ lệ (%) 4=2/1 3=2-1 *100 1.951 104,39 98,58 134,44 112,22 106,55 112,72 100,47 II Chi từ nguồn thu để lạo đơn vị chi quản lý qua NSNN III Chi bổ sung cho ngân sách cấp Nguồn:Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh 48 Đại học Kinh tế Huế Nhìn chung, cơng tác lập dự tốn thu, chi ngân sách huyện Vĩnh Linh thực quy trình theo Luật NSNN văn hướng dẫn có liên quan Tuy nhiên, chất lượng lập dự toán chưa cao, chưa đánh giá tình hình thực năm trước xác định nguyên nhân tăng, giảm so với dự tốn hàng năm nhằm tìm ngun nhân để khắc phục cho cơng tác lập dự tốn năm Hơn nữa, theo quy định thời gian lập dự toán quan, đơn vị dự toán UBND xã, thị trấn thực vào tháng hàng năm; có số quan, đơn vị, địa phương chưa hình dung rõ nhiệm vụ chi cho năm sau, nhiệm vụ phải triển khai theo văn đạo chế độ bổ sung Chính Phủ ngành cấp ban hành sau thời gian lập dự tốn dẫn đến cơng tác lập Đ dự tốn chưa xác thực tế, năm thực thường phá vỡ dự tốn giao đầu năm ại Ngồi ra, trình độ chun mơn số bộ, cơng chức lập dự tốn ho yếu, chưa khái qt nhiệm vụ chi hàng năm quan, đơn vị, địa phương ̣c k mình; lập dự tốn sơ sài, chiếu lệ nên việc thực thu, chi thường có xu hướng tăng so với dự tốn giao đầu năm in Cơng tác phân bổ dự toán thường triển khai vào ngày cuối tháng h 12 hàng năm Vào thời điểm quan Tài chính, Thuế, KBNN huyện tê tập trung phấn đấu hoàn thành kế hoạch đồng thời hướng dẫn quan, đơn vị ́H UBND xã, thị trấn đối chiếu số liệu để tiến hành khóa sổ kế tốn hết thời gian chỉnh lý tốn ngân sách Vì vậy, cơng tác phân bổ dự tốn khơng tránh ́ khỏi sai sót xảy 2.2.2 Cơng tác chấp hành dự toán ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh 2.2.2.1 Chấp hành dự toán thu huyện Vĩnh Linh Căn Nghị HĐND huyện giao, Chi cục thuế, Phòng TC-KH, quan liên quan, UBND xã, thị trấn tổ chức thu, nộp ngân sách hàng năm Căn số liệu báo cáo quan chức hàng tháng, quý tiến độ thực dự tốn thu năm, Chủ tịch UBND huyện có giải pháp đơn đốc quan thu hồn thành đạt vượt dự toán thu ngân sách hàng năm Tại huyện Vĩnh Linh cấp quyền địa phương quan thuế trọng đến việc mở kênh 49 Đại học Kinh tế Huế thông tin đến đối tượng doanh nghiệp, tổ chức ủy nhiệm thu khoản thu xã, hạn chế thất thu ngân sách địa bàn huyện Tuy nhiên, địa bàn huyện chưa có nhà đầu tư từ nước ngồi, từ cho thấy lãnh đạo quyền cấp huyện chưa tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư nước đầu tư địa phương Chi cục Thuế huyện Quyết định giao dự toán thu UBND huyện Vĩnh Linh hàng năm, lập kế hoạch, thu giao cán thu để thực thu, nộp KBNN tháng, quý Chi cục Thuế huyện giải kịp thời hồ sơ đăng ký thuế, thường xuyên nhắc nhở cá nhân, tổ chức kê khai thuế; tăng cường đôn đốc phối hợp với quan, ban, ngành thực biện pháp thu Đ nợ thuế như: thông báo nợ thuế, tạm dừng bán hóa đơn, cưỡng chế biện pháp ại trích tiền từ tài khoản tiền gửi tổ chức tín dụng để nộp ngân sách ho UBND xã, thị trấn Nghị HĐND cấp xã giao dự toán thu để tổ ̣c k chức thực thu xã, thị trấn Chủ tịch UBND xã, thị trấn có Quyết định giao nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm Các phận chuyên môn Quyết định tổ in chức thực đạt vượt dự toán thu hàng năm Tại đơn vị thu khoản thu h quản lý chi qua NSNN: ghi thu, ghi chi vào ngân sách Đây khoản thu phí, lệ tê phí khoản thu ngân sách, đơn vị phép để lại chi Trong thời gian ́H chỉnh lý toán đơn vị tập hợp theo mục lục ngân sách làm đề nghị gửi quan tài ghi thu, ghi chi vào ngân sách ́ uê Đối với KBNN, nhiệm vụ trọng tâm, tất khoản thu phải nộp vào NSNN tài khoản tiền gửi hợp pháp khác Kho bạc phải Kho bạc kiểm soát nguồn thu, hướng dẫn đơn vị, địa phương hạch toán thu mục lục ngân sách nhằm phản ảnh trung thực nguồn thu địa phương, đơn vị Cuối tháng, KBNN cung cấp số liệu báo cáo thu gửi Chi cục Thuế Phòng TC-KH đối chiếu số liệu, tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND UBND huyện để biết có hướng đạo cho tháng nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu năm đạt vượt dự toán giao năm 50 Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.4: Tình hình chấp hành dự tốn thu NSNN huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2014 Chỉ tiêu 304,09 45,58 45,58 18,20 1,08 Số tuyệt đối 571,99 108,09 81,16 252,24 56,49 29,56 TH/DT Số Tỷ lệ Tỷ lệ tuyệt (%) (%) đối 178,88 321,44 521,81 200,37 162,33 209,47 58,70 99,60 40,90 169,68 157,29 58,70 77,05 18,35 131,27 Dự toán Thực 119,17 26,40 24,82 187,72 2,00 0,03 3,08 0,03 1,08 153,88 9,00 11,15 2,15 123,85 1,38 18,22 1,10 0,60 - 1,66 28,70 1,75 4,09 1,79 8,77 13,78 0,28 10,48 0,65 3,49 1,79 8,77 13,78 - 13,64 13,64 24,85 4,00 0,35 156,02 1,20 2,25 1,05 0,57 107,83 9,70 9,46 1,25 18,00 0,45 0,15 - 1,96 36,41 2,40 3,84 5,96 20,97 97,52 (0,24) 0,71 156,71 18,41 202,28 1,95 532,98 3,69 2.558,43 5,96 20,97 - 19,68 19,68 268,15 - 444,21 0,01 176,05 0,01 7,91 Thu phí, lệ phí Các khoản thu nhà, đất Thu nghiệp (không kể thu xã) Thu xã Thu khác ngân sách 10, Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản II Thu kết dư ngân sách năm trước III Thu chuyển nguồn B CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 0,70 19,20 0,45 0,15 - 1,29 21,44 1,13 4,41 7,67 13,96 0,59 183,90 2,24 111,67 0,68 250,88 4,26 2.943,24 7,67 13,96 - 22,30 22,30 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 258,50 - 443,06 - 184,55 - h uê ́H tê 171,39 ́ 7,34 in 0,97 D THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN TH/DT Thực 20,85 0,62 Lệ phí trước bạ Năm 2016 106,32 ̣c k 17,12 542,35 76,99 55,36 TH/DT Số Dự toán Tỷ lệ tuyệt (%) đối 238,26 178,35 319,75 31,41 168,90 51,60 9,78 121,45 51,60 ho TỔNG THU A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I Thu nội địa Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngồi quốc doanh Thuế sử dụng đất nơng nghiệp Thuế thu nhập nhân Thực ại Đ Dự toán Năm 2015 (1,58) 120,10 157,53 159,01 681,49 165,65 262,74 408,57 145,83 155,50 - Nguồn: Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh 51 94,01 Đại học Kinh tế Huế Trong thời gian qua thu ngân sách địa bàn huyện đạt vượt so với dự tốn theo phân tích Bảng 2.4 Tổng thu ngân sách huyện năm 2014 tăng 238,26 tỷ đồng (tăng 78,35%), năm 2015 tăng 252,24 tỷ đồng (tăng 78,88%), năm 2016 tăng 200,37 tỷ đồng (tăng 62,33%) Trong đó: - Tăng thu chủ yếu thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, lập dự tốn quan tài khơng tính tốn tiêu thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, nguồn thu chủ yếu bổ sung chi đầu tư XDCB khoản chi có mục tiêu khác như: chi hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg, chi đảm bảo xã hội, chi hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, chi bù sách miễn thủy lợi phí, Đ - Các khoản thu nhà, đất tăng thu từ 2,24 tỷ đồng đến 18,41 tỷ đồng, tỷ lệ ại tăng thu từ 11,67% đến 102,28% so với dự toán HĐND huyện giao Tuy nhiên, ho tiêu thu chủ yếu thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất nên nguồn thu ̣c k mang tính bền vững khơng cao cung đất có hạn - Thu từ thuế, chủ yếu thu thuế từ Doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ kinh in doanh cá thể, năm 2014 đến năm 2016 đạt tỷ lệ thấp, riêng năm 2016 âm so với dự h toán ảnh hưởng cố môi trường biển tỉnh miền Trung từ tháng năm tê 2016, thời tiết diễn biến phức tạp (thiếu nước vào mùa khô, mưa bão thường xuyên ́H xảy ra) khiến Doanh nghiệp sản xuất bị ngưng trệ, kinh doanh bị thua lỗ dẫn đến thất thu ngân sách Để phát triển kinh tế địa bàn huyện lãnh đạo huyện ́ uê cần đạo quan chuyên môn khuyến khích sản xuất phát triển, tạo mơi trường kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế tăng thu lĩnh vực Nguồn thu cân đối ngân sách huyện chủ yếu thuế công thương nghiệp: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp thuế môn bài; thu khác ngân sách, thu tiền phạt thu tịch thu; thu nhà đất Việc đánh giá công tác quản lý thu chủ yếu qua việc phân tích sắc thuế Các đối tượng nộp thuế hàng năm chủ yếu Doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ kinh doanh cá thể Trong sổ thuế Chi cục thuế huyện quản lý, năm 2016 tồn huyện có 1.741 hộ mơn bài, đó: 52 Đại học Kinh tế H́ + Doanh nghiệp tư nhân: 46 + Công ty TNHH: 147 + Hợp tác xã: 59 + Hộ kinh doanh cá thể: 1.489 Thu thuế từ Doanh nghiệp, Hợp tác xã quốc doanh qua năm hầu hết đạt vượt dự toán Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đạt thấp qua nhiều năm Vì giao số thu theo số kiểm tra (có thu đối tượng này) quan cấp tổ chức thực thu năm đối tượng đối tượng trốn thuế nhiều Vì loại hình kinh doanh phổ biến huyện Vĩnh Đ Linh quan thu chưa kiểm soát hoạt động kinh doanh họ ại : Kinh doanh vật liệu xây dựng, chủ sở sản xuất hàng hóa, cửa hàng tạp ho hóa đối tượng mua, bán hàng hóa hầu hết bán trực tiếp cho người ̣c k dân tiêu dùng cuối nên khơng xuất hóa đơn bán hàng, khơng có sở cho quan thuế thu thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân in Đối với loại hình kinh doanh: khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, quán ăn không kê h khai doanh thu thực tế, đăng ký số lượng khách chưa đầy đủ với quan chức tê Thu từ sắc thuế khác: thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế thu nhập cá ́H nhân, thuế nhà, đất, phí, lệ phí thu từ tiền sử dụng đất qua năm hầu hết đạt vượt dự tốn, Đặc biệt cơng tác thực thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất có ́ uê chiều hướng tăng có kinh nghiệm tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất - Thu phí, lệ phí tăng qua năm chủ yếu tăng thu lệ phí trước bạ nhà, đất kết đấu giá quyền sử dụng đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất cá nhân, hộ gia đình Các khoản phí bảo vệ mơi trường đạt thấp - Thu khác ngân sách huyện tăng thu với tỷ lệ cao từ 681% đến 2.943% so với dự tốn HĐND huyện giao số tăng thu khơng cao tiêu thu khác ngân sách huyện từ 150 triệu đồng đến 600 triệu đồng, kết thực tăng từ 3.490 triệu đồng đến 4.260 triệu đồng so với dự toán Thu khác ngân sách huyện chủ yếu thu phạt an tồn giao thơng, thu hồi khoản chi năm trước,… 53 Đại học Kinh tế Huế Những năm qua, thu NSNN huyện Vĩnh Linh vượt dự toán Tuy nhiên việc chấp hành dự toán thu thuế thấp so với dự tốn giao quyền địa phương chưa tạo mơi trường thuận lợi cho Doanh nghiệp hoạt động nhằm đảm bảo thu cân đối địa phương Vì vậy, để phát triển kinh tế cần đề số giải pháp quản lý NSNN huyện cho tiết kiệm có hiệu yêu cầu cấp thiết Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn thu ngân sách huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị: % Chỉ tiêu Thu cân đối ngân sách Đ Các nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý NSNN ại Thu bổ sung từ ngân sách cấp ho Năm Năm Năm 2014 2015 2016 14,2 18,9 19,09 4,11 3,44 2,61 81,69 77,66 78,3 0 Thu từ ngân sách cấp nộp lên 81,69 77,66 20% 3,44 18,9 2,61 19,09 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thu cân đối ngân sách ́ uê 0% 4,11 14,2 Thu chuyển nguồn ́H 40% 78,3 tê 60% Thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN h 80% in ̣c k 100% Nguồn: Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh Biểu đồ 2.3: Cơ cấu nguồn thu ngân sách huyện Vĩnh Linh (2014 – 2016) Nguồn: Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh Vĩnh Linh huyện có nguồn thu cân đối thấp, chủ yếu dựa vào nguồn bổ sung cân đối từ ngân sách cấp Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp chủ yếu để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bổ sung để thực cải cách tiền lương số nhiệm vụ xã hội khác như: chi công tác đảm bảo xã hội, khắc phục hậu thiên tai, trợ giá, trợ cước mặt hàng sách, cấp bù thủy lợi phí, 54 Đại học Kinh tế Huế 2.2.2.2 Chấp hành dự toán chi huyện Sau HĐND tỉnh Quảng Trị thơng qua dự tốn ngân sách hàng năm, UBND huyện Vĩnh Linh thực phân bổ giao dự toán ngân sách cho quan, đơn vị địa phương thuộc huyện Chi ngân sách huyện gồm có chi thường xuyên chi đầu tư phát triển Cơ quan quản lý, kiểm soát chi cấp huyện là: Phòng TC-KH KBNN huyện Chi thường xuyên quan hành chính, đơn vị hình thức thơng báo dự tốn: Căn dự toán UBND huyện giao từ đầu năm, nhiệm vụ chi thực tế phát sinh trình thực nhiệm vụ, đơn vị lập dự toán chi kèm theo thuyết minh dự tốn gửi Phòng TC-KH thẩm tra Nếu thống dự tốn chi đơn vị lập quan tài thơng báo số thẩm tra dự toán gửi Đ đơn vị KBNN đồng thời nhập dự tốn vào hệ thống thơng tin quản lý Tabmis ại Các khoản chi cấp phát lệnh chi tiền như: chi an ninh, quốc phòng, khối Đảng, ho Hội đoàn thể, tổ chức, cá nhân theo quy định, Cơ quan tài tiến hành kiểm ̣c k tra mức kinh phí giao dự tốn đầu năm theo Quyết định chi năm, tùy theo tính chất khoản chi mà có yêu cầu kiểm soát riêng in Cán chuyên quản h Đơn vị Lãnh đạo KTT Phòng TC-KH quan tài ́H tê Hình 2.4: Quy trình kiểm sốt chi Lệnh chi tiền quan Tài ́ uê Các khoản ghi thu, ghi chi vào NSNN Đây khoản thu phí, lệ phí khoản thu ngân sách, đơn vị phép để lại chi Cuối quý, năm đơn vị tập hợp chứng từ chi theo mục lục ngân sách làm đề nghị gửi quan tài để ghi thu, ghi chi ngân sách Cơ quan Tài kiểm tra tính tuân thủ nội dung chi theo quy định (bố trí nguồn làm lương, chi tăng thu nhập, chi tiền thưởng,…), sau làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách KBNN huyện với chức quản lý quỹ NSNN kiểm soát việc chấp hành chế độ chi ngân sách, thực cơng khai quy trình kiểm sốt chi thường xuyên chi đầu tư phát triển Đây nhiệm vụ trọng tâm KBNN, theo quy định hành tất khoản chi phải kiểm tra 55 Đại học Kinh tế Huế trình tốn KBNN Trong thời gian qua cơng tác kiểm soát chi KBNN dần vào nề nếp tuân thủ theo quy định Bộ Tài chính, thực khâu kiểm sốt “trong” q trình sử dụng kinh phí NSNN - Kiểm soát chi thường xuyên Kế toán KB Thủ Quỹ Kế toán trưởng Lãnh đạo kho bạc Đơn vị cung ứng Đơn vị ại Đ Hình 2.5: Quy trình kiểm sốt chi ngân sách Kho bạc nhà nước ho Kiểm soát chi quan hành giao quyền tự chủ kinh phí ̣c k hình thức thơng báo số dự tốn Ngun tắc khoản chi phải có dự tốn cấp có thẩm quyền giao, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ tài in hành, người có thẩm quyền chuẩn chi Đồng thời vào quy h chế chi tiêu nội không vượt mức quy định hành Khi đơn vị đề tê nghị tạm ứng rút kinh phí để chi tăng thu nhập KBNN kiểm tra tình hình thực ́H tiết kiệm quý trước, sở thực tạm ứng, mức tạm ứng khơng vượt 60% mức phụ quỹ tiền lương quý, cuối năm (trước 31/01 năm sau), ́ uê đơn vị xác định số tiết kiệm có văn đề nghị KBNN tiếp tục tốn thu hồi tạm ứng, tối đa hệ số tăng thêm quỹ tiền lương không lần so với mức lương cấp bậc, chức vụ Nhà nước ban hành Khi tốn đơn vị cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị có kinh phí tiết kiệm thấp số đơn vị xác định, KBNN làm thủ tục thu hồi cách giảm trừ vào số tiết kiệm vào năm đơn vị Đối với đơn vị trích dự phòng ổn định thu nhập KBNN vào kết tiết kiệm cấp có thẩm quyền phê duyêt, quy chế chi tiêu nội để kiểm soát chuyển từ tài khoản dự toán sang tài khoản tiền gửi đơn vị 56 Đại học Kinh tế Huế Đối với đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài chính: Tương tự đơn vị giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành chính, nhiên phần tạm ứng thu nhập tăng thêm hàng quý cho đơn vị tự đảm bảo chi phí đảm bảo phần chi phí khơng q 40% so với số đơn vị xác định, đơn vị ngân sách đảm bảo tồn chi phí mức tạm ứng không 50% so với số đơn vị xác định Khi đơn vị đề nghị trích quỹ thu nhập tăng thêm vào cuối năm, KBNN chênh lệch thu, chi đơn vị xác định đề nghị trích đơn vị, KBNN kiểm tra việc trích Quỹ phát triển nghiệp tối thiểu 25% quy chế chi tiêu nội để kiểm tra việc trích Quỹ dự phòng ổn định Đ thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (mức trích quỹ khen thưởng quỹ phúc ại lợi tối đa không tháng tiền lương, tiền công thu nhập ngân sách đảm bảo ho toàn chi phí mức tạm ứng khơng q 50% so với số đơn vị xác định Khi ̣c k đơn vị đề nghị trích quỹ thu nhập tăng thêm vào cuối năm, KBNN chênh lệch thu, chi đơn vị xác định đề nghị trích đơn vị, KBNN kiểm tra in việc trích Quỹ phát triển nghiệp tối thiểu 25% quy chế chi tiêu nội h để kiểm tra việc trích Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc tê lợi (mức trích quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi tối đa không tháng tiền lương, ́H tiền công thu nhập tăng thêm bình quân năm), kiểm tra việc trả thu nhập tăng thêm đơn vị tự đảm bảo phần chi phí mức trích khơng q hai ́ uê lần quỹ tiền lương, ngạch bậc, chức vụ nhà nước quy định năm, đơn vị tự đảm bảo chi phí thực theo quy chế chi tiêu nội (không giới hạn mức trích tối đa) Kiểm sốt khoản chi hình thức Lệnh chi tiền ghi thu, ghi chi ngân sách: Đây lệnh quan tài lập yêu cầu quan quản lý quỹ ngân sách (KBNN) thực Vì vậy, KBNN kiểm sốt chuẩn xác nội dung Lệnh chi tiền với định UBND huyện ban hành, ghi thu, ghi chi phù hợp với đề nghị quan tài 57 Đại học Kinh tế Huế - Kiểm soát chi đầu tư XDCB Kế toán KB Kế toán trưởng Chủ đầu tư Lãnh đạo Kho bạc Nhà thầu Đ ại Hình 2.6: Quy trình kiểm sốt chi đầu tư XDCB KBNN Khi kiểm soát toán vốn đầu tư, KBNN vào văn cấp có ho thẩm quyền cho phép chuẩn bị đầu tư, dự tốn chi phí chuẩn bị đầu tư định ̣c k đầu tư cấp có thẩm quyền, kèm theo định phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự toán cấp có thẩm quyền, dự tốn chi tiết cho hạng mục cơng trình in (giai đoạn thực dự án), định phê duyệt cấp có thẩm quyền phê h duyệt kết đấu thầu định định thầu, hợp đồng kinh tế, biên tê nghiệm thu, tài liệu hồ sơ khác kèm theo, KBNN đối chiếu với kế hoạch ́H vốn dự án hàng năm cấp có thẩm quyền giao, thông báo vốn đầu tư XDCB ́ uê quan tài quy định quản lý đầu tư hành để kiểm soát tốn Hiện nay, theo quy định hành Chủ đầu tư sau ký hợp đồng ứng vốn cho nhà thầu, KBNN thực tạm ứng vốn trước, kiểm soát chi toán vốn đầu tư Chủ đầu tư đề nghị toán tạm ứng Quy định gây khó khăn quản lý vốn chi đầu tư XDCB 58 Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.6: Tình hình chấp hành dự tốn chi NSNN huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2014 Chỉ tiêu Dự toán TỔNG CHI Chi thường xuyên TH/DT Số tuyệt Tỷ lệ đối (%) Thực Dự toán TH/DT Số tuyệt Tỷ lệ đối (%) Thực 228,64 174,94 405,04 560,57 305,09 363,81 58,72 119,25 322,75 411,98 89,23 127,65 319,22 377,57 58,35 118,28 135,30 26,44 190,23 47,70 27,38 234,77 27,83 9,82 272,34 326,16 53,82 119,76 288,53 356,23 67,71 123,47 292,68 329,87 37,19 112,71 8,17 14,27 153,38 151,78 0,57 13,12 6,10 174,71 8,09 15,31 (1,60) 98,95 159,84 163,51 12,56 2.314,60 - 13,81 7,21 189,14 8,36 15,37 3,67 102,30 156,23 163,69 13,81 0,78 7,02 183,97 7,46 104,77 0,78 4,41 0,90 3,00 0,06 2.7 Chi nghiệp thể dục thể thao 2.8 Chi nghiệp bảo đảm xã hội 0,68 15,51 0,87 32,46 2.9 Chi nghiệp kinh tế 2.10 Chi nghiệp bảo vệ mơi trường 2.11 Chi quản lý hành chính, Đảng, đồn thể 2.12 Chi khác ngân sách 2.13 Chi dân số 2.14 Chi thực CT nhiệm vụ khác 5,80 3,50 81,88 0,61 - 16,04 3,55 86,96 1,80 - 4,92 - (4,92) II Chi chuyển nguồn III Chi từ nguồn thu để lạo đơn vị chi quản lý qua NSNN IV Chi bổ sung cho ngân sách cấp - 20,97 - 22,30 - 121,46 20,97 22,30 121,46 V Chi nộp ngân sách cấp - 55,75 20,32 313,41 107,04 1,94 0,85 4,29 0,91 2,35 220,75 0,06 107,14 1,95 0,87 3,76 0,92 1,81 192,75 0,05 105,65 0,19 16,95 128,39 209,33 0,69 16,36 0,71 35,88 0,02 103,62 19,52 219,30 0,67 20,85 0,74 27,78 0,07 110,16 6,93 133,23 10,25 0,05 5,08 1,18 - 276,66 101,30 106,20 292,81 6,66 3,75 89,11 0,58 0,66 - 20,84 3,75 94,24 2,25 0,74 - 14,18 5,13 1,68 0,08 - 6,51 3,73 92,30 0,62 0,59 - 12,27 3,80 96,44 0,94 0,78 2,60 5,76 0,07 4,15 0,32 0,19 2,60 188,54 101,80 104,49 152,12 132,60 6,23 - (6,23) - 85,17 20,12 13,64 97,93 - 1,83 h in 1,41 0,84 29,31 155,53 138,40 404,39 511,10 106,71 126,39 37,65 ̣c k 2.4 Chi nghiệp văn hóa thơng tin 2.6 Chi nghiệp phát thanh, truyền hình, thơng Dự tốn Năm 2016 305,09 533,72 ho 2.1 Chi quốc phòng - an ninh 2.2 Chi nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 2,3, Chi nghiệp y tế TH/DT Số tuyệt Tỷ lệ (%) đối Thực ại Chi đầu tư phát triển Đ I Chi cân đối ngân sách Năm 2015 ́ uê ́H tê 312,86 100,00 105,76 391,09 111,81 Chi dự phòng ngân sách 5,19 5,19 4,92 - - 13,78 - 19,68 82,29 113,81 - 1,31 (4,92) 13,78 19,68 31,52 138,31 1,31 20,12 13,64 12,76 114,99 1,83 Nguồn: Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh: 59 Đại học Kinh tế H́ Nhìn chung cơng tác chấp hành dự tốn chi huyện nhiều năm qua theo quy định Trong năm có tăng thu bổ sung nhiệm vụ chi thể qua Bảng 2.6 cho thấy, số chi tăng so với dự toán HĐND giao đầu năm phân tích phần chấp hành thu, số thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp chưa đưa vào dự toán đầu năm, tỉnh bổ sung nhiệm vụ chi đồng thời bổ sung kinh phí trợ cấp có mục tiêu cho huyện, huyện bổ sung dự tốn phân bổ kinh phí ngân sách cấp bổ sung để chi, dẫn đến chi tăng so với dự toán giao đầu năm Chi cân đối ngân sách huyện gồm có chi đầu tư phát triển chi thường xuyên, năm 2014 tăng 58,72 tỷ đồng (tăng 19,25%) Năm 2015 tăng 89,23 tỷ đồng (tăng 27,65%) Năm 2016 tăng 58,35 tỷ đồng (tăng 18,28%) chủ yếu tăng chi đảm Đ bảo xã hội, nghiệp y tế, nghiệp kinh tế, thông tin, chi quốc phòng – an ninh ại Vĩnh Linh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị vùng nông thôn ho ven đô thị đáp ứng điều kiện phát triển xây dựng chương trình Nơng thôn Chi ̣c k đầu tư phát triển năm 2014 tăng 9,82 tỷ đồng so với dự toán giao đầu năm (tăntyr,3%), năm 2015 tăng chi 26,44 tỷ đồng (tăng 90,23%), năm 2016 tăng chi in 27,38 tỷ đồng (tăng 34,77%) Qua số liệu phân tích cho thấy huyện Vĩnh Linh h tập trung đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng tiêu chí phát triển, đồng thời phục vụ tê đời sống Nhân dân thúc đẩy phát triển kinh tế huyện ́H Chi thường xuyên tăng chủ yếu chi cho nghiệp giáo dục, với số lượng bộ, viên chức chiếm tỷ lệ lớn tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện ́ uê quản lý, chi thường xuyên nghiệp giáo dục chiếm tỷ trọng lớn nhất, ngồi chi quản lý hành chi đảm bảo an sinh, xã hội trợ cấp khó khăn cho đối tượng bảo trợ xã hội tăng lên nhu cầu cải cách tiền lương tăng Bảng 2.7: Cơ cấu chi ngân sách huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2014 - 2016 Đơn vị: % Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chi đầu tư phát triển 10,35 13,53 12,63 Chi thường xuyên 89,65 86,47 87,37 Nguồn: Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh 60 Đại học Kinh tế Huế Chi ngân sách huyện, chủ yếu chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn 85% tổng chi Cơ cấu chi ngân sách huyện Vĩnh Linh qua năm Được biểu thị qua biểu đồ sau: 100% 80% 60% 86,47 89,65 87,37 Chi thường xuyên Chi đầu tư phát triển 40% 20% 10,35 Đ 0% Năm 2014 13,53 12,63 Năm 2015 Năm 2016 ại ho Biểu đồ 2.7: Cơ cấu chi ngân sách huyện Vĩnh Linh Nguồn: Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh ̣c k Qua phân tích cấu chi ngân sách huyện Vĩnh Linh năm qua cho thấy huyện tập trung nguồn vốn vào chi đầu tư phát triển thấp việc giải ngân in vốn đầu tư chậm, cụ thể năm 2014 chi đầu tư chiếm 10,35% tổng chi ngân sách h huyện, đến năm 2015, 2016 tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển tê so với năm 2014 Việc chi đầu tư phát triển chậm phần lớn lực ́H chuyên mơn số kế tốn chủ đầu tư yếu nên có số cơng trình xây ́ dựng hồn thành chủ đầu tư khơng lập báo cáo tốn vốn Hơn nữa, Phòng TC-KH huyện thiếu cán nên việc thẩm tra số liệu dự án hồn thành tiến độ chậm nên việc giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với dự toán Nguồn thu cân đối ngân sách huyện (thu thuế từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa; loại thuế khác thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí ) để cân đối chi thường xuyên (chi quản lý hành chính, đơn vị nghiệp, chi đảm bảo xã hội, chi trợ giá mặt hàng sách, chi trả tiền thủy lợi phí ) đạt thấp, chi phụ thuộc nhiều vào trợ cấp ngân sách cấp Vì chi nhiều hạn chế, chủ yếu chi cho người, chi hoạt động chuyên môn mua sắm số thiết bị phục vụ nhu cầu cán bộ, công chức 61 Đại học Kinh tế Huế Vì chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn tổng chi ngân sách huyện, chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng thấp tổng chi ngân sách huyện Việc quản lý điều hành tiết kiệm chi thường xuyên nhiệm vụ quan trọng công tác chấp hành dự toán chi ngân sách hàng năm, bên cạnh quản lý tốt dự án đầu tư địa bàn huyện nhằm tiết kiệm chi đảm bảo đạt hiệu kinh tế 2.2.3 Công tác toán ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh 2.2.3.1 Quyết toán thu ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh Quyết tốn ngân sách việc phân tích kết thực năm ngân sách nhằm cung cấp thơng tin tài chính; đánh giá cơng tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách năm đồng thời rút kinh nghiệm cho năm đến Sau Đ thực nhiệm vụ thu, chi NSNN năm, Bộ Tài chính, UBND tỉnh ban hành ại văn hướng dẫn khóa sổ tốn NSNN để làm sở cho đơn vị thống ho thực khóa sổ lập báo cáo tốn ngân sách hàng năm ̣c k UBND xã, thị trấn lập báo cáo toán ngân xã quan, đơn vị dự toán cấp huyện lập báo cáo tốn ngân sách gửi Phòng TC-KH in huyện tổng hợp báo cáo tốn NSNN huyện; Phòng TC-KH quan tổng h hợp lập báo cáo tốn NSNN huyện trình UBND huyện ký báo cáo tê toán NSNN báo cáo HĐND huyện vào kỳ họp gần gửi Sở Tài tổng ́H hợp toán NSNN tỉnh, báo cáo Bộ Tài tổng hợp trình Chính phủ báo cáo Quốc hội quy định Luật NSNN văn hướng dẫn ́ uê Vào thời điểm cuối năm, quan thu UBND xã, thị trấn tiến hành rà sốt, kiểm tra tính đầy đủ hợp pháp chứng từ, rà soát kiểm tra khoản thu năm, kiểm tra đối chiếu chứng từ thu tiền từ nhân dân giấy nộp tiền vào ngân sách; nộp tiền vào tài khoản tiền gửi hợp pháp khác mở Kho bạc qua xác nhận KBNN; kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu tạm ứng với đối tượng, sau lập kiểm tra hệ thống các bảng biểu, số liệu báo cáo để trình thủ trưởng đơn vị ký đối chiếu số liệu, gửi Phòng TC-KH huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện Phòng TC-KH có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tốn xã, thị trấn thuộc cấp quản lý 62 Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.8: Quyết toán thu NSNN huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị: Việt Nam đồng Chỉ tiêu A ̣c k 18.201.921.868,0 24.846.834.892,0 6.644.913.024,0 136,51 24.818.470.550,0 6.616.548.682,0 136,35 967.308.489,0 7.914.603.110,0 1.287.315.103,0 21.443.728.553,0 1.128.964.402,0 4.414.858.089,0 7.665.516.346,0 13.964.077.104,0 2.252.659.384,0 1.285.350.895,0 232,88 9.459.701.000,0 1.545.097.890,0 119,52 1.958.933.046,0 671.617.943,0 152,17 36.409.540.183,0 14.965.811.630,0 169,79 2.398.403.700,0 1.269.439.298,0 212,44 3.837.639.555,0 (577.218.534,0) 86,93 5.956.285.186,0 (1.709.231.160,0) 77,70 20.966.435.015,0 7.002.357.911,0 150,15 26.440.000,0 3.077.608.528,0 11.146.073.636,0 1.657.433.971,0 28.701.301.028,0 1.749.124.200,0 4.088.957.805,0 1.789.022.000,0 8.770.053.046,0 13.777.627.106,0 26.440.000,0 2.110.300.039,0 3.231.470.526,0 370.118.868,0 7.257.572.475,0 620.159.798,0 (325.900.284,0) 1.789.022.000,0 1.104.536.700,0 (186.449.998,0) 22.302.795.040,0 19.682.055.268,0 (2.620.739.772,0) 13.639.117.828,0 (8.663.677.212,0) 61,15 1.150.253.000,0 100,26 408.572.785.500,0 14.869.300,0 - (34.484.298.900,0) 92,22 h in 318,16 140,83 128,75 133,84 154,93 92,62 114,41 98,66 ́ uê ́H tê D THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN ho TỔNG THU A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I Thu nội địa Thu từ khu vực công thương nghiệp - quốc doanh Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế thu nhập nhân Lệ phí trước bạ Thu phí, lệ phí Các khoản thu nhà, đất Thu nghiệp (không kể thu xã) Thu xã Thu khác ngân sách 10, Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản II Thu kết dư ngân sách năm trước III Thu chuyển nguồn IV Thu huy động ĐT theo quy định Khoản Điều Luật NSNN B CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN ại Đ Năm 2015 Năm 2016 QT2015/QT2014 QT2016/QT2014 Năm 2014 Số Quyết toán Số Quyết toán Tỷ lệ Tỷ lệ Số tuyệt đối Số tuyệt đối (%) (%) 4=2/1 7=5/2 3=2-1 6=5-2 *100 *100 542.348.172.504,0 571.990.693.929,0 29.642.521.425,0 105,47 521.814.015.198,0 (20.534.157.306,0) 96,21 76.988.293.064,0 108.086.431.961,0 31.098.138.897,0 140,39 99.602.111.870,0 22.613.818.806,0 129,37 55.358.699.614,0 81.163.711.760,0 25.805.012.146,0 146,61 77.054.431.718,0 21.695.732.104,0 139,19 443.057.084.400,0 444.207.337.400,0 14.869.300,0 88,25 Nguồn: Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh: 63 Đại học Kinh tế Huế Qua phân tích số liệu từ Bảng 2.8 cho thấy thu NSNN năm 2015 so với năm 2014 tăng 29.642 triệu đồng (tăng 5,47%), năm 2016 so với năm 2014 giảm 534 triệu đồng (giảm 3,79%) Trong giai đoạn 2014-2016, năm 2015 có số thu tăng cao so với năm khác, năm 2016 ảnh hưởng cố môi trường biển Công ty TNHH Hưng Nghiệp Fomosa tỉnh miền Trung gây ngân sách cấp giảm phân bổ cho ngân sách huyện 2.2.3.2 Quyết toán chi ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh Đối với đơn vị quan hệ ngân sách: đơn vị trực tiếp chi tiêu thực công tác tài kế tốn, q trình tự kiểm tra, kiểm soát phận Đ kế toán người chuẩn chi khoản chi tiêu, sổ sách, biểu mẫu hạch ại toán kế toán năm Cuối năm, tiến hành rà soát, kiểm tra tính đầy đủ ho hợp pháp chứng từ, hồn khoản tạm ứng NSNN, tốn dứt điểm ̣c k khoản tồn đọng thực khóa sổ tốn, đối chiếu với KBNN, rà soát kiểm tra khoản chi mua sắm, sửa chữa dở dang chưa tốn để xin cấp in có thẩm quyền chuyển nguồn sang năm sau, kiểm kê quỹ tiền măt, đối chiếu tạm h ứng với đối tượng, sau lập kiểm tra hệ thống các bảng biểu, số liệu ́H tài cấp tê báo cáo để trình thủ trưởng đơn vị ký, gửi đơn vị dự toán cấp quan Theo quy định báo cáo toán gồm có báo cáo số liệu gồm báo ́ uê cáo tổng hợp, chi tiết tình hình thực dự toán ngân sách thuyết minh báo cáo tốn nhằm phân tích ngun nhân tăng, giảm theo dự toán, nội dung theo yêu cầu quan quản lý cấp để tổng hợp, đánh giá Đối với quan Tài chính: Phòng TC-KH tổng hợp số liệu tốn có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, xác, khớp số liệu thông báo xét duyệt toán đơn vị dự toán cấp I cho đơn vị cấp dưới, số tiền chương, loại, khoản, mục toán phải phù hợp với số tiền thực rút KBNN năm, kiểm tra số nội dung khác có liên quan như, trích 40% thu nghiệp, thu học phí 35% thu viện phí để tạo nguồn thực cải cách tiền 64 Đại học Kinh tế H́ lương, việc trích quỹ bình ổn thu nhập, trích quỹ phát triển nghiệp, chi tăng thu nhập đơn vị giao quyền tự chủ tài chính, kiểm tra trình tự, thủ tục khoản chi sửa chữa, mua sắm Đối với đơn vị tự chủ tài tập trung kiểm tra kỹ phần kinh phí khơng giao tự chủ nhằm ngăn ngừa tình trạng đơn vị sử dụng kinh phí để chi cho nội dung tự chủ, tăng thu nhập Đối với UBND HĐND cấp: Trên sở báo cáo toán quan tài trình UBND xem xét ký gửi quan Tài cấp Hội đồng nhân dân cấp Ban KT-XH làm việc với quan tài để thẩm định tốn chi ngân sách huyện, tập trung trọng tâm khoản chi vượt dự toán theo Nghị HĐND giao đầu năm, việc sử dụng nguồn tăng thu, nguồn dự Đ phòng chi, phần kinh phí chuyển nguồn sang năm sau, đồng thời kiểm tra việc ại thực kết luận tra, kiểm tốn, sở lập báo cáo thẩm định ho trình Thường trực HĐND để báo cáo kỳ họp HĐND để thông qua ̣c k Trong năm qua, toán quan tài lập gửi HĐND thường thuyết minh sơ sài, chưa phân tích cụ thể tiêu, báo cáo toán in đơn phản ảnh số liệu báo cáo tốn khó khăn cho cơng tác h thẩm định tốn HĐND, thiếu đánh giá nguyên nhân tăng giảm tê nguồn thu chưa thể đưa giải pháp tăng thu phù hợp ́H Từ Bảng 2.9 cho thấy chi ngân sách huyện tăng năm 2015 giảm năm 2016, năm 2015 tăng so với năm 2014 26.843 triệu đồng (tăng 5,03%), năm 2016 giảm ́ uê so năm 2015 22.625 triệu đồng (giảm 4,24%) Chi thường xuyên tăng chủ yếu tăng chi nghiệp giáo dục, với số lượng bộ, viên chức chiếm tỷ lệ lớn tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện quản lý, chi thường xuyên nghiệp giáo dục chiếm tỷ trọng lớn nhất, ngồi chi quản lý hành chi đảm bảo an sinh, xã hội trợ cấp khó khăn cho đối tượng bảo trợ xã hội tăng lên nhu cầu cải cách tiền lương tăng Chi phục vụ cơng tác an ninh, quốc phòng chi nghiệp khác như: quản lý hành Đảng, đồn thể, nghiệp môi trường, truyền tăng dần qua năm đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển xã hội địa bàn huyện 65 Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.9: Quyết toán chi NSNN huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị: Việt Nam đồng Chỉ tiêu A 363.806.954.330,0 411.983.551.022,0 48.176.596.692,0 113,24 377.570.304.557,0 13.763.350.227,0 103,78 37.648.057.500,0 55.750.747.670,0 18.102.690.170,0 148,08 47.701.167.646,0 10.053.110.146,0 126,70 326.158.896.830,0 356.232.803.352,0 30.073.906.522,0 109,22 329.869.136.911,0 3.710.240.081,0 101,14 14.271.697.916,0 15.305.032.290,0 1.033.334.374,0 107,24 15.373.757.149,0 1.102.059.233,0 107,72 151.777.973.387,0 163.506.558.079,0 11.728.584.692,0 107,73 163.689.908.723,0 11.911.935.336,0 107,85 13.123.795.250,0 13.807.729.600,0 683.934.350,0 105,21 778.490.000,0 (12.345.305.250,0) 5,93 4.412.396.920,0 4.287.228.260,0 (125.168.660,0) 97,16 3.760.617.640,0 (651.779.280,0) 85,23 in ̣c k ho 897.000.000,0 873.085.000,0 32.461.043.800,0 16.044.414.400,0 3.545.500.000,0 86.956.764.692,0 1.795.225.465,0 907.516.700,0 709.791.900,0 35.881.011.600,0 20.843.606.007,0 3.750.000.000,0 94.240.090.001,0 2.253.824.915,0 740.414.000,0 20.966.435.015,0 13.777.627.106,0 (7.188.807.909,0) 65,71 20.122.721.678,0 (843.713.337,0) 95,98 22.302.795.040,0 19.682.055.268,0 (2.620.739.772,0) 88,25 13.639.117.828,0 (8.663.677.212,0) 61,15 121.456.938.400,0 113.812.847.600,0 (7.644.090.800,0) 5.191.750.000,0 1.312.521.300,0 (3.879.228.700,0) 93,71 25,28 97.933.158.000,0 (23.523.780.400,0) 80,63 1.833.760.000,0 (3.357.990.000,0) 35,32 - h 10.516.700,0 (163.293.100,0) 3.419.967.800,0 4.799.191.607,0 204.500.000,0 7.283.325.309,0 458.599.450,0 740.414.000,0 - 101,17 81,30 110,54 129,91 105,77 108,38 125,55 924.185.700,0 738.462.900,0 27.776.342.300,0 12.270.626.482,0 3.796.400.000,0 96.442.442.488,0 937.038.029,0 782.861.500,0 2.598.004.000,0 27.185.700,0 (134.622.100,0) (4.684.701.500,0) (3.773.787.918,0) 250.900.000,0 9.485.677.796,0 (858.187.436,0) 782.861.500,0 2.598.004.000,0 103,03 84,58 85,57 76,48 107,08 110,91 52,20 ́ uê ́H tê I Chi cân đối ngân sách Chi đầu tư phát triên Chi thường xuyên 2.1 Chi quốc phòng - an ninh 2.2 Chi nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 2,3, Chi nghiệp y tế 2.4 Chi nghiệp văn hóa thơng tin 2.5 Chi nghiệp khoa học công nghệ 2.6 Chi nghiệp phát thanh, truyền hình, thơng 2.7 Chi nghiệp thể dục thể thao 2.8 Chi nghiệp bảo đảm xã hội 2.9 Chi nghiệp kinh tế 2.10 Chi nghiệp bảo vệ môi trường 2.11 Chi quản lý hành chính, Đảng, đồn thể 2.12 Chi khác ngân sách 2.13 Chi dân số 2.14 Chi thực CT nhiệm vụ khác Chi dự phòng ngân sách II Chi chuyển nguồn III Chi từ nguồn thu để lạo đơn vị chi quản lý qua NSNN IV Chi bổ sung cho ngân sách cấp V Chi nộp ngân sách cấp VI Chi kết dư, chuyển nhiệm vụ chi ại Đ TỔNG CHI Năm 2015 Năm 2016 QT2015/QT2014 QT2016/QT2014 Năm 2014 Số Quyết toán Số Quyết toán Tỷ lệ Tỷ lệ Số tuyệt đối Số tuyệt đối (%) (%) 4=2/1 7=5/2 3=2-1 6=5-2 *100 *100 533.724.872.785,0 560.568.602.296,0 26.843.729.511,0 105,03 511.099.062.063,0 (22.625.810.722,0) 95,76 Nguồn: Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh 66 Đại học Kinh tế Huế Chi đầu tư phát triển tăng năm 2015 năm 2016 tiến độ thẩm tra báo cáo toán giải ngân cơng trình bị ứ đọng từ trước năm 2014 lãnh đạo, đạo cán lãnh đạo cấp huyện hoàn thành tăng chi đầu tư phát triển tiến độ giải ngân vốn đầu tư nhanh năm trước, mặt khác thực Nghị huyện đảng tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng 2.2.4 Công tác tra, kiểm tra ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh Công tác giám sát, kiểm tra, tra huyện Vĩnh Linh có bước chuyển biến tích cực, để trì việc giám sát, tra, kiểm tra quyền hạn trách nhiệm UBND huyện Vĩnh Linh thực đảm bảo theo nguyên tắc sau: Đ + Công tác giám sát, kiểm tra, tra huyện dựa sở phân tích ại thơng tin, liệu liên quan, đánh giá việc chấp hành pháp luật đối tượng ̣c k pháp luật ho tra, kiểm tra, xác minh thu thập chứng để xác định hành vi vi phạm +Trong trình kiểm tra, tra huyện tuân thủ theo pháp luật, đảm h lý, khơng suy diễn in bảo tính đắn khách quan, công khai, dân chủ, kết luận vấn đề có chứng tê + Giám sát, kiểm tra, tra thực quy trình ngành quy định ́H + Trong giám sát, kiểm tra, tra huyện Vĩnh Linh tranh thủ đồng tình ủng hộ chủ thể quản lý đối tượng quản lý, phát huy dân chủ động ́ uê viên tham gia cung cấp tài liệu, số liệu thông tin cho quan quản lý + Nghiêm cấm cán làm công tác giám sát, kiểm tra, tra cố ý làm sai lệch nội dung vụ việc mở rộng nội dung, phạm vi tra, kiểm tra; lợi dụng quyền hạn để sách nhiễu gây phiền hà cho đơn vị, bao che người vi phạm truy ép đơn vị việc giải trình, trả lời chất vấn Giám sát, kiểm tra, tra có vai trò quan trọng giúp huyện Vĩnh Linh việc cải cách thủ tục hành quy chế tổ chức thực Thông qua hoạt động kiểm tra, tra giúp giảm đến mức tối đa thủ tục, quy chế không cần thiết gây phiền hà đến nhân dân quan QL NSNN 67 Đại học Kinh tế Huế Công tác giám sát, kiểm tra tra QLNN nhà nước quan trọng Hàng năm UBND huyện Vĩnh Linh đạo phê duyệt kế hoạch tra, kiểm tra quan chun mơn trực thuộc quyền quản lý như: Phòng TC-KH tiến hành kiểm tra thu, chi NSNN đơn vị phòng, ban trường học trực thuộc huyện quản lý; xã, thị trấn địa bàn Cơ quan tra huyện lập kế hoạch tiến hành tra theo chuyên đề chi đầu tư vài dự án cụ thể tra tổng thể tình hình thu, chi NSNN số xã, thị trấn Chi cục thuế huyện, xã tăng cường kiểm tra hoạt động thu NSNN đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền ủy quyền quản lý, KBNN huyện thực kiểm soát khoản chi theo quy định, đồng thời phối hợp với đồn tra, Đ kiểm tra, kiểm tốn nhà nước cấp tiến hành tra, kiểm tra việc quản lý, sử ại dụng NSNN đơn vị dự toán thuộc huyện xã, thị trấn Thanh tra theo đơn ho thư khiếu nại, tố cáo công dân…Qua nhằm phát hiện, ngăn ngừa xử lý ̣c k vi phạm QLNS nhà nước nhằm mục tiêu phòng chống tham ơ, tham nhũng, lãng phí, chiếm dụng tiền của, tài sản nhà nước bất hợp pháp in Cụ thể, từ năm 2014 tới nay, Thanh tra huyện Vĩnh Linh tiến hành h tra chấp hành luật ngân sách Nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng bản, tê quản lý kinh tế, việc miễn cấp bù thủy lợi phí 17 đơn vị địa bàn Qua ́H tra phát sai phạm 3,1 tỷ đồng, thu hồi cho ngân sách huyện tỷ đồng ́ uê 2.3 Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Quản lý NSNN huyện thực chất quản lý khâu lập, chấp hành, toán tra, kiểm tra nguồn thu, nhiệm vụ ngân sách Để thực thắng lợi dự toán thu, chi ngân sách, hàng năm UBND huyện vào tình hình thực tế địa phương dự toán ngân sách UBND tỉnh HĐND huyện giao để phân bổ ban hành Quyết định điều hành dự toán ngân sách; sở điều hành, lãnh đạo, đạo quan, đơn vị UBND xã, thị trấn đề kế hoạch, giải pháp việc tăng thu, tiết kiệm chi quan, đơn vị xã, thị trấn 68 Đại học Kinh tế Huế cho sử dụng ngân sách đạt hiệu cao hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3.1 Những kết đạt Thông qua phân cấp quản lý ngân sách thúc đẩy phân cấp quy trình quản lý thu ngân sách tạo chủ động làm rõ trách nhiệm cấp quản lý chi ngân sách phạm vi phân cấp Trong năm qua kinh tế huyện có tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế cách hợp lý tích cực, trọng đến phát triển công nghiệp - dịch vụ - du lịch giảm dần tỷ trọng phát triển nông nghiệp Số thu ngân sách có tăng trưởng năm sau cao năm trước đáp ứng phần nhu cầu chi huyện để phát triển KT-XH theo Nghị huyện Đảng HĐND Dự toán ngân sách địa phương HĐND phê chuẩn, phân bổ dự toán Đ bảo đảm theo quy định Luật NSNN văn hướng dẫn quan có ại thẩm quyền; phù hợp với định hướng phân bổ ngân sách HĐND UBND ho huyện Tiến độ phân bổ giao dự toán thực phù hợp quy định thời gian, ̣c k UBND huyện Vĩnh Linh thực định giao dự toán trước ngày 31/12 hàng năm cơng khai dự tốn ngân sách quy định Luật NSNN Việc in chấp hành dự tốn thu kiện tồn bước ln cấp uỷ, h quyền địa phương quan tâm mức, lực lượng thu có nhiều cố gắng tê việc tổ chức thu, thực thu dứt điểm khoản thu tồn đọng, tăng cường kiểm ́H tra, rà soát, điều chỉnh kịp thời mức thu cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Cơ quan quản lý thu phối hợp với ngành; xã, thị trấn triển khai ́ uê đồng biện pháp tổ chức thu, nghiệp vụ quản lý thu, có kế hoạch triển khai thu khoản thu phát sinh; thực ký hợp đồng uỷ nhiệm thu với xã, thị trấn trực tiếp tổ chức Công tác quản lý sử dụng hoá đơn, chứng từ triển khai thực theo quy định nhà nước, trình thực quan thuế thường xuyên kiểm tra, uốn nắn sai sót hộ sử dụng hố đơn chứng từ; nên việc quản lý thu thuế hộ sử dụng hoá đơn đạt kết thu tăng so với trước Công tác lập, phân bổ giao dự tốn chi đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, đảm bảo thời gian theo quy định, bước nâng cao chất lượng, phù hợp 69 Đại học Kinh tế Huế với quan điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo hồn thành tốt nhiệm vụ giao Việc điều hành ngân sách thông qua việc rút dự toán KBNN giúp cho việc quản lý ngân sách hiệu hơn, đơn vị sử dụng ngân sách chủ động kế hoạch chi tiêu Cơng tác quản lý chi ngân sách thời gian vừa qua huyện Vĩnh Linh có thành tựu định, bước nâng dần ý thức thực Luật NSNN quy định quản lý tài việc sử dụng kinh phí NSNN, đảm bảo công khai, dân chủ minh bạch, tạo điều kiện cho việc quản lý ngân sách có hiệu Vì vậy, nguồn lực hạn chế huyện Vĩnh Linh tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm phân bổ cấu chi tương đối có hiệu nên bước Đ đảm bảo phục vụ nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, giải việc làm cho lao động địa ại phương, phục vụ cho phát triển KT-XH huyện ho Công tác xét duyệt, thẩm định NSNN quan tài tập trung nhân ̣c k lực để thẩm định, xét duyệt chứng từ chi cụ thể định mức, chế độ chi tiêu để hướng dẫn đơn vị khoản chi chưa hợp lệ tê - Công tác lập dự toán h 2.3.2.1 Những hạn chế in 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân ́H Có số đơn vị dự toán thuộc huyện lập nộp dự tốn đến quan tổng hợp chậm, dẫn đến tổng hợp dự tốn ngân sách huyện thiếu xác theo ́ quy định dự tốn ngân sách huyện phải xây dựng từ dự toán đơn vị trực thuộc gửi lên (quy trình lập dự toán từ lên) Điều làm cho dự toán ngân sách giao chưa sát với đặc điểm tình hình KT-XH địa phương Hiện nay, tiêu chí phân bổ ngân sách chưa khoa học, thiếu tính tự chủ linh hoạt Thực tế có số quan như: Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên Mơi trường, Phòng TC-KH, Phòng Kinh tế Hạ tầng với khối lượng công việc lớn nên tiêu nhiều so với phòng ban khác lại có định mức chi tiêu nên cần phải điều chuyển từ nguồn khác để bổ sung Việc phân bổ dự toán cho đơn vị mang tính định mức theo quy định nên chưa phát huy tính tự 70 Đại học Kinh tế Huế giác, động, sáng tạo cán bộ, công chức tập thể đơn vị họ mang tính ỷ lại, thụ động “làm nhiều không làm”, định mức Cơng tác lập dự tốn điều hành ngân sách năm chưa hướng mạnh vào việc tác động chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng để xây dựng nguồn thu ngân sách huyện đảm bảo cân đối chi - Về chấp hành dự toán Theo quy định, điều hành ngân sách năm theo dự toán duyệt đầu năm Tuy nhiên, năm đơn vị thường đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán để đáp ứng nhu cầu chi tiêu theo thực tế, dẫn đến việc lập dự tốn hàng năm hình thức Cơng tác cải cách hành đăng ký, kê khai nộp thuế, Đ hồn thuế, sử dụng hóa đơn, có số tiến bước đầu, kết hạn ại chế, chưa đồng bộ, chưa tạo thuận lợi đầy đủ cho sản xuất kinh doanh phát triển Sự ho kết hợp đội thuế hội đồng tư vấn thuế xã chưa cao, có lúc, có nơi ̣c k mang tính chất khốn thu cho đội thuế Cơng tác quản lý hộ gia đình kinh doanh chưa quan tâm, chưa có biện pháp chưa hợp lý công tác thu thuế in kinh doanh vận tải, kinh doanh thầu xây dựng tư nhân, thuế thuê nhà h Việc sử dụng chứng từ thu chưa quy định, sử dụng chứng từ thu tê phiếu thu, ký tên người nộp tiền danh sách, ́H Các đơn vị sử dụng NSNN thực chế độ sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu chưa nghiêm túc cơng tác phí, chi hội nghị, chi viết bài, báo ́ uê nội dung chi phục vụ ngày lễ lớn lãng phí, nhiều hội thảo, hội nghị phơ trương hình thức, đặc biệt chi hành nhiều nội dung khơng thiết thực Có số nội dung chi ngành như: văn hóa thơng tin, thể dục thể thao, nghiệp giáo dục – đào tạo chưa có định mức chi tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng định mức ngành khác có loại hình tương tự nên cơng việc lập dự tốn cấp phát kinh phí, kiểm sốt chi tiêu thiếu pháp lý Đối với đơn vị giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế kinh phí chi hành theo Nghị định số 130/NĐ-CP; tự chủ thực nhiệm vụ, tổ chức biên chế tài đơn vị nghiệp theo Nghị định số 43/NĐ-CP: 71 Đại học Kinh tế Huế Chưa có sở tính tốn việc phân bổ kinh phí cách khoa học, mà tình hình thực tế chi năm trước để làm giao dự toán năm đầu thời kỳ giao quyền tự chủ, chưa có cơng cụ, thước đo kết hoàn thành nhiệm vụ đơn vị, chưa phân định rạch ròi chứng từ chi, nội dung chi nguồn kinh phí khơng tự chủ, dẫn đến hiệu sử dụng kinh phí NSNN chưa cao Nhiều khoản chi mang tính chất đầu tư XDCB chi từ nguồn kinh phí nghiệp giao thơng để bảo dưỡng tuyến đường, sửa chữa lớn quan, đơn vị hành nghiệp, chưa quản lý theo văn quản lý đầu tư XDCB Nhà nước, gây lãng phí thất thoát - Quyết toán ngân sách huyện Đ Qua kiểm tra thực tế cho thấy nhìn chung cơng tác toán ngân sách ại quy định đạt chất lượng chưa cao Các đơn vị, địa phương chưa chấp hành ho nghiêm chỉnh Pháp lệnh kế toán thống kê chế độ chứng từ, nguyên tắc ghi sổ, ̣c k hạch toán mục lục NSNN Các quan, đơn vị thường không lập không gửi báo cáo toán quý theo quy định sau tháng gửi báo cáo toán năm, in điều làm ảnh hưởng đến tiến độ lập báo cáo ngân sách huyện việc phân h tích, đánh giá cơng tác chấp hành dự tốn ngân sách năm tê Tại Điều Luật NSNN quy định “Các khoản thu, chi NSNN phải ́H hạch toán, kế toán, toán đầy đủ, kịp thời chế độ” vào NSNN Nhưng có số đơn vị vi phạm Luật NSNN để ngồi sổ kế tốn khoản kinh phí từ ́ uê ngân sách thu tiền đất, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, khoản thu phí, lệ phí ngồi vi phạm Pháp lệnh kế toán thống kê Các đơn vị dự toán cấp ngân sách lập báo cáo tốn chất lượng thấp, thuyết minh sơ sài, báo cáo chưa đầy đủ theo mẫu biểu quy định Việc tổ chức xét duyệt thẩm định toán đơn vị dự toán cấp I quan tài đơn vị dự toán thường chậm, chất lượng chưa cao, nên số liệu tập hợp vào tổng toán ngân sách chưa chuẩn xác cao - Công tác tra, kiểm tra Công tác tra, kiểm tra chưa có phối hợp chặt chẽ, xử lý sai phạm 72 Đại học Kinh tế Huế chưa triệt để, có sai phạm khâu toán tra ngân sách phát số quan, đơn vị, địa phương chưa thực qua nhiều năm huyện chưa có biện pháp xử lý nghiêm 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân chủ quan + Về lập dự toán ngân sách huyện Chất lượng cơng tác lập dự tốn thấp, chưa bám sát quy hoạch phát triển KT-XH huyện, lập dự toán chủ yếu vào số kiểm tra cấp giao Bên cạnh chất lượng cơng tác quy hoạch phát triển KT-XH huyện năm qua nhiều hạn chế Địa phương nhận thức chưa tầm Đ quan trọng, trách nhiệm quản lý ngân sách địa phương Tuy có phân cấp quản lý ại có số lãnh đạo số xã, thị trấn số cán quản lý chưa ho nhận thức rõ tầm quan trọng việc quản lý ngân sách; có số địa phương xây ̣c k dựng dự tốn thu thấp, dự toán thu Nghị HĐND xã giao thấp huyện giao để thực đạt vượt dự tốn thu để bố trí tăng chi hàng năm in Trình độ đội ngũ cán phân tích lập dự tốn chưa chun sâu, chưa h có phận chuyên trách cho lĩnh vực lập dự toán Thời gian từ đơn vị sử tê dụng ngân sách lập dự toán để gửi cho quan chức thẩm định ngắn, ́H cấp chưa đủ thời gian để đánh giá, phân tích dự toán quan, đơn vị xã, thị trấn ́ uê + Chấp hành ngân sách Công tác chấp hành dự toán thu phân bổ chi ngân sách huyện theo dự toán đầu năm huyện triển khai thực nghiêm túc, nhiên năm bổ sung dự tốn chi từ nguồn dự phòng chi chi khác ngân sách huyện nhiều, từ tạo tính ỷ lại cho bột số quan, đơn vị cơng tác lập dự tốn chưa bao quát hết nhiệm vụ thu, chi năm kế hoạch Công tác quản lý nguồn thu chưa triệt để, chưa có biện pháp xử lý mạnh đối tượng trốn lậu thuế Những bất cập phân cấp quản lý ngân sách nhiều tồn tại, chế phân cấp làm cho ngân sách huyện bị động Những khoản thu phải 73 Đại học Kinh tế Huế chuyển giao cho cấp nhiều, khoản thu điều tiết nhỏ Điều này, dẫn đến khoản bổ sung từ ngân sách cấp nhiều, làm cho việc thực chi chậm trễ không kịp thời Chế độ, sách lĩnh vực quản lý tài chi tiêu ngân sách chưa đồng bộ, chưa đầy đủ số lạc hậu, khơng phù hợp với thực tế lĩnh vực chi thường xuyên, Mặc dù trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách quy định rõ văn Nhà nước trách nhiệm chưa đề cao, phát sai phạm Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách chưa xử lý triệt để trường hợp vi phạm + Về toán ngân sách Đ Hầu hết quan, đơn vị địa phương trang bị phần mềm ại kế toán hành nghiệp phần mềm kế tốn ngân sách xã; nhiên, ho trình độ nghiệp vụ kế tốn chưa đồng nên có số địa phương sử dụng phần ̣c k mềm kế tốn chưa thơng thạo đồng thời chưa phản ảnh kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh cách đầy đủ vào chương trình kế tốn máy nên đến cuối năm cơnng in tác khóa sổ lập báo cáo tốn năm thường chậm trễ so với thời gian quy định h Luật NSNN văn hướng dẫn tê + Công tác tra, kiểm tra NSNN huyện ́H Thời gian qua quan tra, kiểm tra chưa thực phát huy hiệu quả, mang tính hình thức, thiếu trách nhiệm tổ chức phối hợp, hình thức xử ́ uê phạt chưa mức Đối với cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh chưa có giải pháp cụ thể để giảm gian lận khai thuế, phát sai phạm xử lý chưa nghiêm, xử lý chưa giám sát kết thực hiện, để nợ thuế kéo dài gây thất NSNN nói chung NSNN huyện nói riêng Việc thực cơng tác tra, kiểm tra kiểm toán nhằm ngăn chặn biểu tiêu cực việc sử dụng ngân sách nhiều hạn chế, phát sai phạm xử lý chưa triệt để chưa có chế tài đủ mạnh sai phạm đội ngũ cán bộ, công chức Thủ trưởng quan, đơn vị địa phương Các quan thanh, kiểm tra phát bất cập chế độ sách áp 74 Đại học Kinh tế Huế dụng cũ khơng phù hợp với thực tế nay, việc kiến nghị cấp thẩm quyền cấp để hoàn chỉnh hành lang pháp lý theo nhu cầu thực tế chưa thường xun, đơn vị sử dụng ngân sách vận dụng chế độ tăng thời gian, số lượng để tăng chi nhằm đáp ứng nhu cầu chi theo thực tế - Nguyên nhân khách quan Hệ thống pháp luật chế tài chưa tạo hành lang pháp lý vững quản lý NSNN nói riêng quản lý kinh tế nói chung Các Luật thuế văn thể chế chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi không ngừng bổ sung, sửa đổi chưa bao quát đối tượng chịu thuế nộp thuế, chưa tính tốn hết vấn đề phát sinh trình vận động phát triển Đ bối cảnh nay, giá thị trường tăng cao, lạm phát gia tăng ại Các sách tài bổ sung, sửa đổi song chưa đáp ứng ho yêu cầu phát triển KT-XH yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, sách ̣c k thuế cần phải tiếp tục bổ sung sửa đổi để tách bạch sách thuế với sách xã hội, loại thuế suất cần phải điều chỉnh cho phù hợp để in khắc phục tình trạng có q nhiều mức thuế suất h Đối với chi ngân sách giá ổn định mục tiêu phát triển kinh tế, tê giá không ổn định tác hại nghiêm trọng đến toàn kinh tế ́H quốc gia mức sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình làm ngưng trệ hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh giá tăng dẫn đến cầu hàng hóa giảm ́ uê Do giá tăng nên Nhà nước ban hành chế độ sách bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, chế độ tốn cơng tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị chế độ phụ cấp số ngành, vậy, cơng tác quản lý gặp nhiều khó khăn thiếu sở khoa học thường khơng ổn định Những nhận xét, đánh giá hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc quản lý NSNN huyện sở quan trọng để tiếp tục đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hồn cơng tác quản lý NSNN huyện, nâng cao hiệu sử dụng NSNN góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương thời gian tới 75 Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1 Mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 3.1.1 Mục tiêu 3.1.1.1 Mục tiêu tổng quát Cùng với phát triển kinh tế đất nước u cầu tài phục vụ cho nhu cầu phát triển lớn, công đổi mới, phát Đ triển kinh tế cơng tác quản lý NSNN hiệu cần thiết Trong điều hành ại quản lý NSNN huyện thời gian đến sở quan điểm sau: Chính ho sách động viên tài hợp lý nhằm giải phóng triệt để khơi thông nguồn lực xã hội, tháo gỡ vướng mắc thực sách khuyến khích hỗ trợ doanh ̣c k nghiệp vừa nhỏ phát triển, khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư phát triển in sản xuất kinh doanh, giải phóng sức sản xuất, tạo lực sản xuất mới, sở nâng cao tiềm lực tài huyện, thực chế, sách tài đồng h bộ, thống thành phần kinh tế, tạo bình đẳng cạnh tranh, tăng tê tính hấp dẫn nhằm thu hút vốn từ nhà đầu tư nước ́H 3.1.1.2 Mục tiêu cụ thể ́ uê Huyện Vĩnh Linh phấn đấu đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2017-2020: Cơ cấu kinh tế có dịch chuyển theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp thuỷ sản; tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, trước hết du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng Đến năm 2020 cấu kinh tế Huyện nông - lâm nghiệp - thuỷ sản, Thương mại - Dịch vụ, Công nghiệp - xây dựng với tỷ trọng: 30% - 41% 29% Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt khoảng 60 triệu đồng/ người/ năm 3.1.2 Định hướng Những thành tích đạt năm qua (2014 - 2016) với phục hồi, phát triển kinh tế đất nước nói chung tỉnh Quảng Trị nói riêng; 76 Đại học Kinh tế Huế đặc biệt khu di tích Cầu Hiền Lương, hệ thống đường hầm địa đạo Vĩnh Mốc đã, hoạt động có hiệu ngày phát triển tiếp tục tác động tích cực đến phát triển KT-XH tỉnh huyện Vĩnh Linh Trong năm đến, công tác quản lý NSNN huyện theo định hướng sau: - Bố trí cấu chi ngân sách hợp lý, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp công lập xã hội hoá lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hố thơng tin, thể dục thể thao, môi trường nhằm huy động nguồn lực xã hội để giảm gánh nặng cho ngân sách Tập trung cho đầu tư phát triển nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng để phục vụ cho yêu cầu phát triển huyện, chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động theo hướng tích cực Đảm bảo vốn cho cơng Đ trình trọng điểm, nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội Đảng huyện đề ại - Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực quản lý NSNN, thực hành tra ngân sách hàng năm ̣c k ho tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tăng cường công tác tra, kiểm - Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ cố kiện tồn máy quản lý tài h trình độ chun mơn cao in ngân sách, tiêu chuẩn hố đội ngũ cán đảm bảo đủ số lượng, cấu có tê - Thực phối hợp, kết hợp chặt chẽ quan tra, kiểm tra, kiểm ́H tốn, thực cơng khai minh bạch việc phân bổ sử dụng ngân sách, nâng cao nhận thức đơn vị sử dụng ngân sách, để đơn vị thấy quyền ́ uê trách nhiệm việc quản lý sử dụng NSNN 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Qua đánh giá thực trạng công tác quản lý NSNN huyện Vĩnh Linh thời gian vừa qua Chương ta thấy công tác quản lý NSNN địa bàn huyện nhiều bất cập, cần có giải pháp để hồn thiện công tác quản lý NSNN huyện Vĩnh Linh thời gian tới, chủ yếu giải pháp cơng tác lập, chấp hành, tốn cơng tác kiểm tra, tra ngân sách địa bàn huyện 77 Đại học Kinh tế Huế 3.2.1 Hoàn thiện cơng tác lập dự tốn ngân sách nhà nước huyện Theo Luật NSNN năm 2015 lập dự tốn NSNN phải vào chủ trương, sách, nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng địa phương năm kế hoạch năm tiếp theo, song với thực trạng khâu lập dự toán huyện Vĩnh Linh cần phải khắc phục tình trạng dự toán đơn vị trực thuộc xây dựng thiếu cứ, xa rời khả ngân sách, nộp dự tốn chậm dẫn đến chậm cơng tác tổng hợp xây dựng dự toán chung huyện 3.2.1.1 Dự toán thu NSNN Do cơng tác lập dự tốn chưa phù hợp với thực tiễn, thể qua số liệu toán số khoản thu vượt nhiều so với dự toán Do vậy, lập dự toán thu cần Đ vào hành lang pháp lý thu áp dụng năm kế hoạch khả thực ại tiêu KT-XH ngân sách năm trước, dự kiến có sở tình hình tốc ho độ tăng trưởng kinh tế nguồn thu năm sau mà quan trọng khâu lập thu ̣c k cán chuyên môn ngành thuế, xác định tình hình sản xuất, kinh doanh cá nhân, tổ chức kinh doanh địa bàn nhằm hạn chế việc trốn thuế đối in tượng chịu thuế, cần tính đầy đủ sắc thuế theo quy định h Để giải tồn tác giả cho HĐND UBND cấp huyện phải tê đạo quan, đơn vị tổ chức, cá nhân lên kế hoạch cụ thể cho ngân sách: ́H - Các quan thu địa bàn huyện, đặc biệt Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện đạo phận chuyên môn khẩn trương rà sốt, đối chiếu, tránh tình trạng ́ bỏ sót nguồn thu năm vừa qua - Cán thuế phải phối hợp chặt chẽ với xã, thị trấn nắm số liệu địa bàn đến thôn, tổ dân phố để thống kê đầy đủ hộ kinh doanh (cả hộ doanh thu) Lập sổ thuế đầy đủ, xác số hộ kinh doanh cố định kê khai (những hộ thực loại thuế là: Môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp) - Phòng TC-KH huyện cần có trách nhiệm tích cực việc hướng dẫn đơn vị, địa phương lập dự toán ngân sách thuộc phạm vị quản lý, phối hợp với quan thuế đồng cấp lập dự toán thu NSNN địa bàn Dự toán NSNN phải 78 Đại học Kinh tế Huế xây dựng sở tính đúng, tính đủ khoản thu theo quy định phân tích, dự báo yếu tố tăng trưởng kinh tế, thị trường giá cả, lộ trình hội nhập quốc tế - Chủ tịch UBND xã, thị trấn đạo phận kế toán ngân sách xã lập dự toán thu ngân sách cấp xã phải bám sát vào chế độ, sách tình hình phát triển KT-XH địa phương, tránh tình trạng dấu nguồn thu để tăng trợ cấp tăng thu để tăng chi đầu tư XDCB dễ dẫn đến phá dự toán chung huyện - Lãnh đạo huyện cần đạo quan chuyên môn tập trung ghi thu kịp thời khoản thu để lại đơn vị quản lý sử dụng qua NSNN - Các quan phối hợp đôn đốc, thường xuyên kiểm tra quan thu sử dụng chứng từ thu phù hợp, theo dõi tiến độ nộp tiền vào ngân sách kịp thời qua xác Đ nhận KBNN nơi giao dịch nhằm tập trung nguồn thu kịp thời vào NSNN ại 3.2.1.2 Dự toán chi ngân sách ho Xây dựng dự toán chi ngân sách gắn liền với thời kỳ ổn định ngân sách thường ̣c k từ đến năm, theo năm năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm quan có thẩm quyền thẩm định phê chuẩn in - Như phân tích Chương 2, chất lượng cơng tác lập dự tốn chi ngân h sách huyện nhiều hạn chế thể qua q trình chấp hành dự tốn ln có bổ tê sung dự toán nên toán cao so với dự toán phê chuẩn từ đầu năm Để ́H khắc phục tình trạng trên, tác giả đề xuất giải pháp cụ thể sau: - Đối với quan, đơn vị, địa phương lập dự toán chi phải bám sát yêu cầu ́ uê phát triển KT-XH khoản chi mang tính chất thường xun Dự tốn chi sát nhu cầu thực tế phát sinh năm - Phòng TC-KH huyện tổng hợp xây dựng dự tốn chi NSNN huyện phải xác định tổng nhu cầu tiền lương chế độ chi tiêu cho người theo quy định, sở quy định định mức cho biên chế xác định số chi cho người phân bổ chi cho công việc cho khơng vượt định mức khốn theo quy định hành - Thực nghiêm trình tự, thủ tục, thời gian xây dựng dự toán ngân sách theo quy định Luật NSNN thông tư hướng dẫn Bộ Tài hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành toán ngân sách 79 ... quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Ngân sách nhà nước ngân sách nhà nước. .. sở lý luận thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện Chương 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Chương 3: Định hướng giải pháp hồn cơng tác quản. .. Hệ thống ngân sách nhà nước phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 10 1.1.3 Ngân sách nhà nước cấp huyện hệ thống ngân sách nhà nước 13 1.1.4 Quyền hạn, trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị , Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan