Quy Chế Pháp Lý Của Các Vùng Biển Và Sự Suy Giảm Các Quyền Tự Do Trên Biển – Helmeet Tuerk

16 112 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2018, 02:50

www.nghiencuubiendong.vn QUY CH PHÁP LÝ C A CÁC VÙNG BI N VÀ S QUY N T DO TRÊN BI N SUY GI M CÁC Helmet Tuerk Tóm t t Nguyên t c t bi n c đ c khai sinh t đ u th k XVII Thuy t t bi n c (mare liberum) v n chi m u th không b thách th c cho đ n t n th k 20 Tr t t bi n c mà b n Công c n m 1958 đ t ra, nhi u lỦ do, s p đ đ c thay th b i quy đ nh c a Công c Liên H p Qu c v Lu t Bi n 1982 Tr t t hi n s cân b ng khéo léo gi a m t bên quy n c a qu c gia ven bi n bên quy n t c a t t c qu c gia khác Quy n t hàng h i ti p t c thành t c b n c a quy n t bi n, nhiên quy n t ngày suy gi m nh ng n m g n Ph n I Gi i thi u Tr c đ c p đ n quy ch pháp lý c a vùng bi n s suy gi m quy n t bi n, tác gi mu n nêu m t s ý gi i thi u khái quát liên quan đ n ch đ Chúng ta c n nh r ng tr c nhân lo i v n bi n, quy n t không gian bao la t ng b thách th c b i s th ng tr đ t li n M t s nguyên t c c a lu t bi n đ c hình thành t s gi ng co gi a hai tr ng phái đ i l p sau đ c g i thuy t "t bi n c ” (mare liberum) "ki m soát bi n c ” (mare clausum) Thuy t "t bi n c " đ c xây d ng c ng c vào n m 1609 b i lu t gia n i ti ng g c Hà Lan Hugo Grotius - ng i ch u nh h ng c a nhà th n h c Tây Ban Nha có l c t truy n th ng xa x a c a Châu Á v quy n t không b c n tr c a tàu buôn th ng m i bi n Thuy t "ki m soát bi n c " v i quan m trái ng c đ c xây d ng b i nhà l p pháp ng i Anh John Selden vào n m 1635 Tr ng phái “t bi n c ” c a Grotius d n chi m đ c s ng h c a s đông tr thành m t nguyên t c c a lu t t p quán qu c t L i th v n nghiêng v thuy t "t bi n c " cho đ n t n th k XX thuy t b t đ u b thách th c Nguyên nhân đ n t s nh n th c ngày t ng v ngu n tài nguyên kh ng l ti m n ng kinh t l n lao c a vùng bi n; lo ng i v nh ng thi t h i cho ngu n cá ven b đoàn đánh b t xa b gây nguy www.nghiencuubiendong.vn c ô nhi m c ng nh ch t th i t tàu v n chuy n hàng hóa đ c h i Ng i ta d n b c vào m t ti n trình chuy n đ i lu t bi n t đ c g i "lu t l u chuy n" sang "lu t v lãnh th chi m h u" Tr t t tr c c a vùng bi n, nh đ c quy đ nh b n Công c Geneva n m 1958 đ c ph n ánh lu t t p quán qu c t , s p đ tr c s c ép c a ba nhân t : ti n b khoa h c k thu t, s th t b i c a lu t c vi c gi i quy t th a đáng quan ng i c a qu c gia ven bi n s d ng tài nguyên bi n s thay đ i c c u c a c ng đ ng qu c t v i ngày nhi u qu c gia phát tri n Lu t bi n hi n đ i đ c th hi n Công c Liên H p Qu c v Lu t Bi n 1982 (UNCLOS)1, ghi nh n nhi u thay đ i đáng k có l i cho qu c gia ven bi n song v n c g ng cân b ng khéo léo gi a quy n c a qu c gia ven bi n quy n t c a t t c qu c gia khác, th khơng sai g i Cơng c m t "b n Hi n pháp c a đ i d ng"2 Ph n II Quy ch pháp lý c a vùng bi n UNCLOS đ c xây d ng d a ba nguyên t c: t bi n c , ch quy n c a qu c gia ven bi n di s n chung c a nhân lo i Nguyên t c t bi n c nh m m c đích đ m b o trì quy n s d ng bi n c a t t c qu c gia l nh v c: hàng h i, hàng không, đ t cáp ng m ng d n, xây d ng đ o nhân t o, đánh b t cá nghiên c u khoa h c bi n Nguyên t c ch quy n c a qu c gia ven bi n c n c cho vi c m r ng quy n tài phán qu c gia vùng bi n Và nguyên t c di s n chung c a nhân lo i nh m thúc đ y l i ích chung c a lồi ng i cho th h hôm mai sau UNCLOS 1982 chia không gian bi n thành vùng v i m c đ khác v quy n tài phán qu c gia - n i th y, lãnh h i, vùng n c qu n đ o, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng đ c quy n kinh t , th m l c đ a vùng bi n n m quy n tài phán qu c gia - bao g m bi n c "Vùng", t c đáy bi n, đ i d ng vùng đ t d i đáy bi n n m ranh gi i tài phán qu c gia Nhóm th nh t có th chia nh thành vùng bi n thu c ch quy n qu c gia - bao g m n i th y, lãnh h i Công c Liên H p Qu c v Lu t Bi n, ngày 10/12/1982, xem t i www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, truy c p l n cu i ngày 10/5/2016 Cơng c có hi u l c t ngày 16/11/1994 Phát bi u c a Ch t ch H i ngh Lu t bi n Qu c t l n th III c a Liên H p Qu c (UNCLOS III) t i th i m ký k t Công c Lu t bi n http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/koh_english.pdf, truy c p l n cu i ngày 10/5/2016 2 www.nghiencuubiendong.vn vùng n c qu n đ o vùng bi n n i qu c gia ven bi n ch đ c h ng quy n ch quy n quy n tài phán có gi i h n - bao g m vùng ti p giáp lãnh h i, vùng đ c quy n kinh t th m l c đ a Khi nh c đ n quy ch pháp c a vùng bi n, câu h i đ u tiên c n gi i quy t xác đ nh đ c gi i h n c a chúng Ranh gi i c a lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i vùng đ c quy n kinh t (EEZ) đ u đ c đo t đ ng c s , vùng n c n m phía đ ng c s n i th y UNCLOS phân bi t gi a đ ng c s thông th ng đ ng c s th ng i u quy đ nh r ng, tr đ c quy đ nh khác b i Công c, "đ ng c s thông th ng dùng đ tính chi u r ng lãnh h i ng n n c tri u th p nh t d c b bi n nh đ c th hi n h i đ t l l n đ c qu c gia ven bi n th c công nh n"3 Theo i u – u kho n ch y u d a phán quy t n m 1951 c a Tòa án Cơng lý Qu c t (ICJ) v Ng tr ng Anh-Na Uy, m t qu c gia ven bi n đ c s d ng đ ng c s th ng " n i b bi n b khoét sâu l i lõm, ho c n u có m t chu i đ o n m sát ch y d c b bi n"4 Ngoài ra, có nh ng quy đ nh c th v xác đ nh đ ng c s cho v nh, c a sơng, cơng trình c ng, bãi lúc chìm lúc n i, đ o đá Tuy nhiên, c ng c n l u Ủ r ng "tuy n đ ng c s th ng không đ c ch ch xa h ng chung c a b bi n, vùng bi n bên đ ng c s ph i g n v i đ t li n đ đ n m c đ c đ t d i ch đ n i th y"5 M c dù UNCLOS xem vi c s d ng đ ng c s th ng ch đ c gi i h n nh ng hoàn c nh đ a lý b t th ng ICJ v Qatar-Bahrain n m 2001 tuyên b m t cách rõ ràng r ng ph ng pháp đ ng c s th ng phù h p v i Công c "ph i đ c áp d ng m t cách h n ch "6, th c t nhi u qu c gia v đ ng toàn b ho c m t ph n b bi n c a H qu th c t c a vi c áp d ng đ ng c s th ng vùng bi n n i qu c gia ven bi n đ c h ng m c đ khác c a quy n tài phán qu c gia đ c n i r ng v h ng bi n c thay ng c l i vùng bi n n i th y đ c h ng c ng l n h n i u 5, UNCLOS i u 7(1), UNCLOS i u 7(2), UNCLOS V ki n gi a Qatar Bahrain v Phân đ nh biên gi i bi n (Qatar v Bahrain) [2001] ICJ Rep 103, đo n 212 www.nghiencuubiendong.vn Quy ch pháp lý c a n i th y ch y u đ c d a lu t t p quán u c song ch a đ c pháp n hóa UNCLOS 1982 dù Cơng c có đ c p đ n vùng bi n m t s u kho n i u 8(2) c a UNCLOS quy đ nh r ng quy n qua l i vô h i c ng áp d ng v i vùng n c tr c ch a ph i n i thu , nh ng tr thành n i thu đ ng c s th ng đ c áp d ng Khơng nghi ng v vi c qu c gia có ch quy n đ y đ đ i v i n i th y qu c gia khác khơng có quy n ti n hành ho t đ ng bi n nh ng vùng bi n tr đ c quy đ nh c th b i lu t t p quán hay u c Quan m ph bi n hi n lu t t p quán qu c t khơng cho tàu thuy n n c ngồi quy n t c p c ng Ngo i tr m t ngo i l chung tàu g p n n s có quy n tránh n n c ng ho c n i th y c a n c khác khác nh m b o v m ng s ng ng i Quy n đ c ghi nh n Th a thu n c a T ch c Nông l ng Qu c t (FAO) n m 2009 v Các bi n pháp c a qu c gia có c ng bi n nh m ng n ch n, c n tr lo i b vi c đánh b t cá b t h p pháp, không báo cáo không theo quy đ nh (IUU)7 Quy đ nh n m 2008 c a Liên minh Châu Âu v vi c đánh b t cá IUU8 Trong v "ARA Libertad" gi a Argentina Ghana n m 2012, Tòa án Qu c t v Lu t Bi n (ITLOS) nêu rõ: “tàu chi n ch đ c h ng quy n mi n tr n i th y "trên c s phù h p v i lu t qu c t chung"9 i u c a UNCLOS trao cho qu c gia ven bi n quy n thi t l p m t vùng lãnh h i v i chi u r ng t i đa 12 h i lý tính t đ ng c s Trong gi i h n đó, v nguyên t c qu c gia ven bi n đ c quy n t th c thi lu t l quy đ nh vi c s d ng khai thác tài nguyên Tuy nhiên lu t quy đ nh khơng đ c áp d ng đ i v i vi c thi t k , xây d ng, v n hành trang thi t b c a tàu thuy n n c ngoài, tr tr ng h p phù h p v i quy t c tiêu chu n đ c ch p nh n r ng rãi Quy n "qua l i vô h i" lãnh h i - đ c đ nh ngh a vi c qua "không làm ph ng h i đ n hòa bình, tr t t an ninh c a qu c gia ven bi n"10 - t lâu đ c hình thành nh m t ph n c a lu t t p quán qu c t Th a thu n v Các bi n pháp c a qu c gia c ng bi n nh m ng n ch n, c n tr lo i b vi c đánh b t cá b t h p pháp, không báo cáo không theo quy đ nh (IUU), 25/11/2009, i u 10 Th a thu n hi n ch a có hi u l c Xem t i ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k6339e.pdf, truy c p l n cu i ngày 10/5/2016 Quy đ nh s 1005/2008 ngày 29/8/2008 c a Liên minh Châu Âu v vi c Xây d ng c ch c ng đ ng đ ng n ch n, ki m ch xóa b đánh b t cá IUU, OJ L286, 29/10/2008, V ki n„Ara Libertad‟ gi a Argentina Ghana Case (Phán quy t v bi n pháp t m th i) [2012], đo n 95 10 UNCLOS, i u 19(1) www.nghiencuubiendong.vn đ c nh c l i i u 17 c a UNCLOS đ c áp d ng cho tàu thuy n c a t t c qu c gia, dù có bi n hay khơng có bi n Tuy nhiên, quy n không áp d ng cho ho t đ ng bay UNCLOS c ng đ m t danh sách ho t đ ng mà vi c qua, v n ph i nhanh chóng liên t c, không đ c xem vô h i Danh sách bao g m vi c đe d a ho c s d ng v l c ch ng l i ch quy n, toàn v n lãnh th đ c l p tr c a qu c gia ven bi n; luy n t p ho c di n t p b t k lo i v khí nào; phóng, ti p nh n hay x p lên tàu ph ng ti n bay ho c ph ng quân s ; c ý gây nhi m có h u qu nghiêm tr ng; đánh b t h i s n ho c b t k ho t đ ng khác không tr c ti p liên quan đ n vi c qua Tàu ng m ph ng ti n ng m khác di chuy n lãnh h i bu c ph i n i treo c Tuy nhiên, m t qu c gia ven bi n có th t m th i đình ch vi c th c hi n quy n “qua l i vô h i” c a tàu thuy n n c t i khu v c nh t đ nh lãnh h i c a mình, n u bi n pháp c n thi t đ b o đ m an ninh, bao g m c th v khí, nh ng “khơng đ c phân bi t đ i x v m t pháp lý hay v m t th c t gi a tàu thuy n n c ngoài”11 Li u quy n “qua l i vô h i” lãnh h i có đ c áp d ng m t cách vô u ki n v i tàu chi n hay khơng v n đ gây tranh cãi Quan m ph bi n d a theo UNCLOS hi n - v n không phân bi t gi a lo i tàu thuy n - quy n có đ c áp d ng cho c tài chi n: tàu chi n có quy n “qua l i vô h i” lãnh h i mà không c n ph i thông báo tr c ho c xin phép qu c gia ven bi n Tuy nhiên, m t s l ng l n qu c gia ven bi n v n đòi h i trì u c u Tuy v y, m i tr ng h p tàu chi n không tuân th lu t l quy đ nh c a m t qu c gia ven bi n liên quan đ n vi c qua lãnh h i, qu c gia ven bi n có th yêu c u tàu chi n r i kh i lãnh h i l p t c Vi c m r ng ph m vi lãnh h i t h i lý lên 12 h i lỦ n h n 100 eo bi n qu c t b đ t d i quy n tài phán qu c gia H qu c a s m r ng UNCLOS ph i gi i thi u m t khái ni m m i g i "quy n c nh" nh m trì quy n l i bi n không không b c n tr đ i v i eo bi n qu c t b ng cách cho phép tàu thuy n, máy bay tàu ng m c nh qua, d i eo bi n Tuy nhiên, tàu máy bay c nh ph i tuân th ngh a v 11 UNCLOS, i u 25 (1) www.nghiencuubiendong.vn qu c t v an toàn hàng h i, ki m sốt hàng khơng dân s quy đ nh c m v phòng tránh ô nhi m tàu thuy n gây ra, qua eo bi n không ch m tr hay d ng l i, tr nh ng tình hu ng nguy c p, không đ c đe d a hay s d ng v l c ch ng l i ch quy n, toàn v n lãnh th đ c l p c a qu c gia eo bi n Trong l nh v c khác, ngồi vi c q c nh nhanh chóng này, eo bi n v n đ c xem m t ph n lãnh h i c a qu c gia ven bi n M c dù v y, v n nh ng quan m khác bi t v thu t ng "các eo bi n dùng cho hàng h i qu c t "12 có ngh a eo bi n "có kh n ng" đ c s d ng hay eo bi n ph i th c s t ng đ c s d ng ho c đ c s d ng cho hàng h i qu c t m i có th áp d ng quy ch pháp lý c a quy n c nh? Các qu c gia có eo bi n dùng cho hàng h i qu c t có th n đ nh nh ng n đ ng hàng h i quy đ nh cách phân chia lu ng giao thông eo bi n, sau g i đ ngh c a cho T ch c Hàng h i Qu c t (IMO) đ đ c thông qua, nh m đ m b o quy đ nh c n thi t cho vi c l u thơng an tồn c a tàu bè Các quy đ nh ph i phù h p v i quy đ nh qu c t đ c ch p nh n r ng rãi đ tránh vi c qu c gia ven eo bi n áp đ t nh ng đòi h i đáng ho c phi lý đ i v i hàng h i qu c t i u quan tr ng c n l u Ủ khác v i quy ch v quy n qua l i vô h i c a tàu thuy n n c lãnh h i, quy n q c nh khơng th b đình ch b i m t qu c gia ven eo bi n Câu h i đ t li u tàu n ng l ng h t nhân ho c tàu mang hàng hóa hay v t li u h t nhân có ph i có ngh a v thơng báo tr c c nh eo bi n dùng cho hàng h i qu c t không? Nh ng n l c c a qu c gia ven eo bi n nh m h n ch vi c qua c a lo i tàu nh th v p ph i s ph n đ i m nh m c a qu c gia khác có tàu bè l u thơng bi n Ph n IV c a Công c ch a m t khái ni m m i lu t qu c t “qu c gia qu n đ o” - m t qu c gia hoàn toàn đ c c u thành b i m t hay nhi u qu n đ o, t c m t nhóm đ o g n g i v i v m t đ a lý Các qu c gia qu n đ o đ c phép v đ ng c s th ng qu n đ o n i m c a đ o xa nh t, v i u ki n n c a đ ng c s bao l y đ o ng th i, t l gi a di n tích n c di n tích đ t ph i gi a 1:1 9:1 Vùng n c bên đ o đ c g i vùng n c qu n đ o, thu c ch quy n qu c gia Tuy nhiên, qu c gia qu n đ o có ngh a v ph i tơn tr ng n cáp ng m hi n 12 UNCLOS, Ph n III www.nghiencuubiendong.vn có qu c gia khác l p đ t, tàu thuy n c a t t c qu c gia đ c h ng quy n qua l i vô h i, tr nh ng khu v c đ c tuyên b n i th y H n n a, t t c tàu thuy n máy bay đ c h ng "quy n qua vùng n c qu n đ o", t ng t nh quy n c nh, n hàng h i hàng không đ c n đ nh b i qu c gia qu n đ o "m c đích q c nh liên t c, nhanh chóng không b c n tr " Vi c n đ nh n đ ng hàng h i b i qu c gia qu n đ o c ng ph i nh n đ c s ch p thu n c a IMO Vi c th c thi quy n c nh quy n qua vùng n c qu n đ o th c ti n làm n y sinh m t s v n đ v di n gi i b i quy n c nh ph i đ c tàu máy bay th c thi "theo ph ng th c bình th ng"13 Trong m i ng i nhìn chung đ u th ng nh t r ng ph ng th c c nh "bình th ng" c a tàu ng m chìm d i m t n c (dù m t s hồn c nh vi c có th d n đ n nguy c m t an tồn), song d ng nh khó xác đ nh đâu "ph ng th c bình th ng" c a máy bay Ngoài ra, gi a c ng qu c bi n qu c gia qu n đ o c ng có tranh cãi v nh ng v trí phù h p quy ch c a n hàng h i vùng n c qu n đ o Câu h i đ t li u qu c gia ven bi n qu c gia c nh có th th ng nh t đ c v i v vi c "chia s gánh n ng" liên quan đ n bi n pháp c n thi t đ đ m b o an toàn hàng h i i u 33 c a UNCLOS quy đ nh v kh n ng c a qu c gia ven bi n tuyên b m t vùng ti p giáp lãnh h i r ng đ n 24 h i lý tính t đ ng c s , thay 12 h i lý nh tr c Trong vùng này, qu c gia ven bi n có th thi hành s ki m soát c n thi t nh m ng n ng a hay tr ng tr nh ng vi ph m pháp lu t quy đ nh v h i quan, thu khóa, nh p c hay y t lãnh th hay lãnh h i c a Tuy nhiên, vùng ti p giáp lãnh h i, qu c gia ven bi n khơng có đ c quy n tài phán nh lãnh h i Trên th c t , m t s qu c gia kh ng đ nh quy n vùng bên nh ng l nh v c đ c quy đ nh Công c, c th nh quy n tài phán v an ninh Vùng đ c quy n kinh t (EEZ) v i ph m vi t i đa 200 h i lý tính t đ ng c s dùng đ đo chi u r ng lãnh h i, đ c xem m t nh ng c i cách l n nh t c a UNCLOS 1982, công nh n quy n c a qu c gia ven bi n đ i v i ngu n tài nguyên m t di n tích kho ng 38 tri u h i lý vuông c a đ i d ng Quy ch 13 UNCLOS, i u 39(1)(c) i u 53(3) www.nghiencuubiendong.vn pháp lỦ đ c thù c a vùng EEZ m t s th a hi p gi a ch quy n c a qu c gia ven bi n quy n t cho t t c qu c gia khác ây không ph i vùng ch quy n qu c gia mà m t vùng mang ch c n ng ch quy n; khơng ph i m t ph n lãnh h i hay bi n c c ng không th g p chung v i vùng bi n khác Quy n tài phán c a qu c gia ven bi n c ng nh quy n quy n t c a qu c gia khác đ c u ch nh b i u kho n liên quan c a Công c Khi th c thi quy n ngh a v c a vùng EEZ, qu c gia ven bi n có trách nhi m quan tâm thích đáng đ n quy n ngh a v c a qu c gia khác ng c l i Trong vùng EEZ, qu c gia ven bi n, theo i u 56 c a UNCLOS, có quy n ch quy n đ i v i vi c th m dò khai thác, b o t n qu n lý t t c ngu n tài nguyên thiên nhiên vùng n c bên đáy bi n, đáy bi n lòng đ t d i đáy bi n, c ng nh đ i v i nh ng ho t đ ng khác nh m th m dò khai thác vùng m c đích kinh t vùng Ngồi ra, qu c gia ven bi n có quy n tài phán vi c l p đ t s d ng đ o nhân t o, thi t b cơng trình, nghiên c u khoa h c bi n, b o v gi gìn mơi tr ng bi n c ng nh quy n ngh a v khác Công c quy đ nh i v i đ o nhân t o, thi t b cơng trình, qu c gia ven bi n có đ c quy n quy n tài phán, bao g m th m quy n đ i v i lu t quy đ nh v h i quan, thu khóa, s c kh e, an toàn nh p c Khi c n thi t, qu c gia ven bi n có th thi t l p vùng an toàn quanh đ o nhân t o, thi t b cơng trình nh ng khơng v t qua ph m vi 500 mét C n l u Ủ r ng u kho n c a UNCLOS liên quan đ n bi n c - t i u 88 đ n i u 116 - quy t c liên quan khác c a lu t qu c t ti p t c đ c áp d ng v i EEZ ch ng chúng không trái v i Công c T t c qu c gia, dù có bi n hay khơng có bi n, đ u đ c h ng quy n t hàng h i hàng không bi n c , quy n t l p đ t cáp ng m, ng d n vi c s d ng bi n h p pháp khác liên quan đ n quy n trên, nh vi c v n hành tàu thuy n, máy bay, n cáp ng m ng d n c s phù h p v i u kho n khác c a Công c Các qu c gia ven bi n có hai lo i quy n vùng EEZ: quy n ch quy n liên quan tr c ti p đ n tài nguyên quy n tài phán liên quan m t thi t đ n vi c th m dò, khai thác b o v tài nguyên Vì v y, s không h p pháp n u qu c gia www.nghiencuubiendong.vn ven bi n h n ch quy n t l i vùng này, tr quy n đ y c n tr quy n th m dò, khai thác b o v tài nguyên c a qu c gia ven bi n C n th y r ng lu t l c a m t s qu c gia thành viên hi n không phù h p v i quy n t hàng h i c a tàu bè n c khác vùng EEZ; ví d , nhi u qu c gia đòi m r ng ph m vi áp d ng t t c lo i n i lu t t n gi i h n vùng EEZ Theo i u 73(1) c a Công c, vùng EEZ, qu c gia ven bi n có quy n ti n hành bi n pháp c n thi t đ đ m b o vi c tuân th lu t pháp quy đ nh mà qu c gia thông qua c s phù h p v i Công c Nh ng bi n pháp có th bao g m lên tàu, u tra, b t gi ti n hành t t ng Nh đó, u kho n cho phép qu c gia ven bi n d ng l c sốt tàu cá b tình nghi vi ph m pháp lu t n c v khai thác tài nguyên vùng EEZ D ng nh u kho n trao cho qu c gia ven bi n quy n yêu c u tàu cá n c t nh n di n b n thân gi i thích Ủ đ nh m i vào vùng EEZ, c tàu cá đ y ch c nh đ đ n đ c ng tr ng ngồi kh i Cơng c c ng trao cho qu c gia ven bi n quy n l p pháp th c thi pháp lu t vùng EEZ đ x lý ho t đ ng x ch t th i, ô nhi m tàu bè gây ô nhi m t ho t đ ng t i đáy bi n Quy n h n d n đ n câu h i th c hi n ch c n ng c a mình, qu c gia ven bi n đ c phép can thi p vào quy n t hàng h i đ n m c đ nào? Trong tr ng h p can thi p nhi u kh n ng s x y b t đ ng vi c v n chuy n v t ch t đ c h i qua vùng EEZ Dù n a, Công c không đ a b t c s ch d n liên quan đ n h n ch đ i v i quy n t hàng h i d a tính ch t hàng hóa c a tàu bè Các ho t đ ng quân s vùng EEZ ti p t c ch đ tranh cãi th c ti n qu c t V n đ c n b n n m vi c di n gi i ho t đ ng quân s có thu c nhóm quy n t hàng h i, t hàng không quy n s d ng bi n phù h p v i lu t pháp qu c t khác đ c quy đ nh Công c hay không? M t s qu c gia ven bi n cho r ng qu c gia khác khơng có quy n ti n hành ho t đ ng quân s ho c b u tr i c a vùng EEZ n u khơng có s đ ng thu n c a qu c gia ven bi n tìm cách áp đ t gi i h n v hàng h i hàng không đ i v i vùng EEZ - u không đ c qu c gia khác ch p nh n Quan m ng c l i, hi n nhiên đ n t c ng qu c bi n, cho r ng quy ch c a vùng EEZ không cho qu c gia ven bi n quy n h n ch ho t đ ng truy n th ng không liên quan đ n tài nguyên ho t đ ng bi n c vùng Theo h , ho t www.nghiencuubiendong.vn đ ng bi n c bao g m t p tr n, ho t đ ng bay, di n t p quân s , ho t đ ng n t vi n thông không gian, ho t đ ng tình báo h i giám, thu th p d li u bi n, thí nghi m b n th v khí UNCLOS 1982 m r ng h n r t nhi u khái ni m “th m l c đ a” n y sinh t sau n m 1945 Theo i u 76(1), th m l c đ a đ c gi i thích b i m t đ nh ngh a g m hai ph n: m t m t, cách hi u thông th ng v th m l c đ a đ c áp d ng cho tồn b rìa l c đ a, bao g m th m, d c chân d c l c đ a; m t khác, khái ni m th m l c đ a đ c m r ng đ n 200 h i lý, c n i khơng có s t n t i c a th m l c đ a v m t đ a ch t i u 77 kh ng đ nh nh ng quy n ch quy n đ i v i vi c th m dò khai thác tài nguyên thiên nhiên mà qu c gia ven bi n hi n có th m l c đ a Các tài nguyên đ c xác đ nh bao g m tài nguyên khoáng s n tài nguyên phi sinh v t đáy bi n, lòng đ t d i đáy bi n loài sinh v t g n v i đáy bi n Quy n c a qu c gia ven bi n đ i v i đ o nhân t o, cơng trình c u trúc bi n vùng EEZ c ng đ c áp d ng đ i v i vùng th m l c đ a Khác v i vùng EEZ n i qu c gia ven bi n ph i yêu sách, quy n c a qu c gia ven bi n th m l c đ a nh ng quy n v n có, khơng ph thu c vào vi c chi m đóng hay tuyên b Quy n c a qu c gia ven bi n đ i v i vùng th m l c đ a không làm nh h ng đ n quy ch pháp lý c a vùng n c phía hay vùng tr i bên nh ng vùng n c Khi th c thi quy n đ y không đ c vi ph m ho c d n t i nh ng can thi p phi lỦ đ n ho t đ ng hàng h i, quy n t quy n khác c a qu c gia khác đ c Công c quy đ nh Quy n l p đ t cáp ng m ng d n c a t t c qu c gia khác ti p t c đ c trì khu v c Tuy nhiên, quy n t kèm v i u ki n n cho tr thành m t “quy n theo quy đ nh” khó có th đ c xem m t quy n t n a Yêu c u ph i có s đ ng thu n t phía qu c gia ven bi n vi c xác đ nh n l p đ t đ ng ng d n d ng nh nh n m nh th c t n đ ng ng d n s không đ c l p đ t n u khơng có s th ng nh t gi a bên Vì quy ch pháp lý c a vùng EEZ c ng đ c áp d ng cho đáy bi n nên s x y ch ng l n v i quy n c a qu c gia ven bi n th m l c đ a Vì th , vi c phân đ nh bi n gi a qu c gia láng gi ng s t o nên g i “vùng xám” - n i mà qu c gia đ ng th i có quy n ngang Tòa án Qu c t v Lu t Bi n (ITLOS) ch án l Bangladesh/Myanmar n m 2012 r ng, tr ng 10 www.nghiencuubiendong.vn h p đ y, “m i qu c gia ven bi n th c hi n quy n ngh a v c a ph i tính đ n quy n ngh a v c a qu c gia khác”14 M t ti n b quan tr ng liên quan đ n th m l c đ a vi c đ cách xác đ nh r t chu n xác vùng – u r t c n thi t đ xác đ nh đâu đáy bi n ngu n tài nguyên n m bên quy n tài phán qu c gia, hay g i "di s n chung c a loài ng i"15 Theo i u 76 c a Cơng c, ranh gi i ngồi c a th m l c đ a có th kéo dài v t 200 h i lỦ, đ n t i đa 350 h i lý tình t đ ng c s dùng đ tính chi u r ng lãnh h i, ho c đ n 100 h i lý tính t đ ng đ ng sâu 2500m – đ ng n i m có đ sâu 2500m Khi m t qu c gia ven bi n có Ủ đ nh thi t l p ranh gi i c a th m l c đ a v t 200 h i lý, qu c gia đ y có ngh a v ph i đ trình lên y ban ranh gi i ngồi v th m l c đ a (CLCS) đ c thành l p theo Ph l c II c a Công c, bao g m 21 chuyên gia l nh v c đ a ch t, đ a v t lý th y v n Tuy nhiên, ranh gi i c a th m l c đ a đ c thi t l p b i qu c gia ven bi n ch có giá tr "cu i ràng bu c" - đ i v i t t c qu c gia thành viên c a Công c C quan Quy n l c áy đ i d ng (ISA) - đ c thông qua “d a c s ” khuy n ngh c a CLCS16, v n đ c quy n h n r ng “ho t đ ng nh m t c quan giám sát đ ng n ch n yêu sách phi lý c a qu c gia ven bi n"17 Ngo i tr m t s qu c gia phát tri n, theo i u 82 c a Công c, qu c gia có th m l c đ a v t 200 h i lý ph i đóng góp b ng ti n ho c b ng hi n v t khai thác tài nguyên phi sinh v t khu v c – m c 7% giá tr ho c t ng s n ph m thu ho ch t i m t m khai thác n m th 12 k t b t đ u khai thác Các kho n đóng góp b ng ti n ho c hi n v t đ c th c hi n thông qua ISA s đ c phân chia cho qu c gia thành viên c a Cơng c d a tiêu chí phân chia cơng b ng, có tính đ n l i ích nhu c u c a qu c gia phát tri n, đ c bi t qu c gia phát tri n nh t hay qu c gia khơng có bi n Tranh ch p liên quan đ n phân đ nh biên gi i bi n gi a Bangladesh Myanmar V nh Bengal (Bangladesh/Myanmar) (Phán quy t) [2012], đo n 475 https://www.itlos.org, truy c p l n cu i ngày 10/05/2016 14 15 16 UNCLOS, i u 136 i u 76(8) Dolliver DM Nelson, „The Continental Shelf: Interplay of Law and Science‟ sách Ando Nisuke, Edward Watson MacWhinney and Shigeru Oda (eds), Liber Amicorum Judge Shigeru Oda (vol 2, Kluwer Law International 2002) 1235, 1237 17 11 www.nghiencuubiendong.vn Cho đ n nay, ch a có vi c khai thác tài nguyên th m l c đ a đ ph m vi 200 h i lỦ nên u kho n v n ch a đ c th c thi c th c hi n Ti p theo, tác gi s th o lu n v bi n c : Ph n VII c a Công c v c b n gi l i quy ch pháp lý t n t i t tr c, theo đ y bi n c đ c r ng m cho t t c qu c gia, dù qu c gia ven bi n hay qu c gia khơng có bi n; nh c l i s b t h p pháp c a yêu sách ch quy n đ i v i bi n c kh ng đ nh đ c quy n tài phán c a qu c gia mà tàu mang c đ i v i tàu đ y Quy ch pháp lý c a bi n c đ c đ c tr ng b i s th ng l nh hoàn toàn c a nguyên t c t bi n c ây vùng bi n “khơng có ch quy n”, khơng ph i lãnh h i hay có ch c n ng nh lãnh h i vùng bi n m cho t t c qu c gia có quy n s d ng chung Nguyên t c c b n c a bi n c m i qu c gia đ u có quy n t s d ng bi n c gi i h n c a s bình đ ng v quy n t quan tâm thích đáng đ n l i ích c a qu c gia khác Vi c th c thi quy n t bi n c , t t nhiên, s ph i tuân theo quy đ nh chung c a lu t qu c t , ví d quy t c v s d ng v l c Rõ ràng, Công c yêu c u bi n c “ph i đ c s d ng cho m c đích hòa bình”18, nhìn chung, u đ c hi u ho t đ ng qn s khơng mang tính hi u chi n v n đ c cho phép i u 87(1) c a Công c đ a m t danh sách không gi i h n quy n t bi n c dành cho c qu c gia ven bi n qu c gia khơng có bi n, nh ng quy n đ c th c thi không ch d a u kho n đ c quy đ nh Công c mà d a quy đ nh khác lu t qu c t Trong t hàng h i t hàng không không b gi i h n b i b t c quy đ nh c th nào; quy n t l p đ t ng d n cáp ng m, xây d ng đ o nhân t o cơng trình đ c lu t qu c t cho phép, quy n đánh cá nghiên c u khoa h c bi n l i ch u s u ch nh b i u kho n khác Công c Quy n t hàng h i cho phép tàu c a m i qu c gia có quy n qua bi n c v i s can thi p t i thi u t qu c gia khác M t tr ng h p ngo i l quan tr ng v quy n khám xét đ c quy đ nh c th Công c i u 110 c a Công c đ a b n tr ng h p mà tàu chi n có quy n khám xét m t tàu mang c n c khác bao g m c p bi n, buôn bán nô l , phát sóng trái phép, hay có nghi v n v qu c t ch c a tàu i u 111 c ng quy đ nh quy n truy đu i, v n đ c ghi 18 UNCLOS, i u 88 12 www.nghiencuubiendong.vn nh n lu t t p quán qu c t Theo đó, vùng bi n c , qu c gia ven bi n đ c phép truy đu i m t tàu vi ph m lu t pháp c a qu c gia đ y vùng n i th y ho c lãnh h i, v i u ki n vi c truy đu i ph i liên t c không gián đo n M t tàu v n hành d i c c a m t qu c gia ch có m i liên h th c t gi a qu c gia tàu đ y Ch có m t s tr ng h p ngo i l v đ c quy n tài phán c a n c mà tàu mang c đ c quy đ nh c th Công c Tàu chi n tàu thu c s h u ho c đ c v n hành b i nhà n c s d ng vào m c đích phi th ng m i nh ng tr ng h p có quy n mi n tr t đ i đ i v i th m quy n tài phán c a b t c qu c gia khác qu c gia mà tàu mang c B t c n l c nh m tri n khai th m quy n th c thi pháp lu t c a m t qu c gia lên tàu chi n c a m t qu c gia khác đ u có th c u thành m t hành đ ng s d ng ho c đe d a s d ng v l c đ i v i m t ph ng ti n ch quy n c a qu c gia đ y Quy n đánh cá bi n c t lâu đ c xem m t y u t c u thành c a quy n t bi n c Cùng v i s hi u bi t ngày t ng s phát tri n n ng đ ng c a ngh cá, ng i nh n th c đ c r ng loài sinh v t bi n c , c ngu n có th tái t o đ c, không ph i b t t n c n đ c qu n lỦ thích đáng Do đó, theo i u 116 c a Cơng c, quy n đánh cá ph i tuân theo m t s gi i h n u ki n nh t đ nh C th , vi c đánh b t cá ph i th a mãn u kho n v b o v b o t n ngu n tài nguyên sinh v t, bao g m ngh a v h p tác v i qu c gia khác đ th c hi n bi n pháp b o t n ph i tuân th ngh a v đ c quy đ nh u c liên quan khác Cu i cùng, ng i vi t s bàn v nguyên t c di s n chung c a nhân lo i - nguyên t c xác đ nh quy ch pháp lý c a đáy bi n qu c t (hay g i “Vùng” - Area) đ c ph n ánh Ph n XI c a Công c i u kho n c n b n i u 136 nêu rõ “Vùng” tài nguyên c a “tài s n chung c a nhân lo i” Các qu c gia thành viên c a Công c c ng nh t trí r ng nguyên t c c b n s khơng có b t c u ch nh, s a đ i bên s không tham gia vào b t c u c ng c l i nguyên t c i u 137 c a Công c kh ng đ nh không m t yêu sách, ho t đ ng th c thi ch quy n hay quy n ch quy n lên Vùng hay lên tài nguyên đây, c ng nh không m t hành đ ng chi m đo t c a qu c gia, t nhiên nhân hay pháp nhân đ c th a nh n 13 www.nghiencuubiendong.vn Ngồi ra, Cơng c quy đ nh nguyên t c không th a nh n đ i v i b t c yêu sách hay s chi m đo t nhà n c hay cá nhân th c hi n H n n a, u kho n t o ngh a v cho t t c qu c gia, không ch riêng v i qu c gia thành viên c a Cơng c, th t o thành m t quy ch pháp lý khách quan M t đ c m ch ch t quy ch pháp lý c a đáy bi n qu c t “Vùng” vi c ch đ c s d ng m c đích hòa bình Tuy nhiên, Vùng ch có th đ c xác đ nh m t cách xác v m t đ a lý y ban ranh gi i v th m l c đ a (CLCS) hoàn thành vi c đ a khuy n ngh cho t t c đ trình ranh gi i ngồi th m l c đ a c a qu c gia ven bi n V i kh i l ng công vi c l n nh hi n nay, có th ph i m t hai th p k n a cơng vi c c a CLCS m i hồn thành Dù v y, d ki n đáy đ i d ng n m th m quy n tài phán qu c gia s bao ph kho ng 50% di n tích b m t trái đ t Tuy nhiên, quy ch pháp lý c a vùng n c phía đáy bi n qu c t “Vùng” kho ng khơng gian phía vùng n c đ y không b nh h ng Các quy đ nh c a lu t qu c t liên quan đ n bi n c kho ng không gian bên trên, đó, v n đ c gi nguyên Dù v y, vi c th c thi quy n t bi n c ph i tính đ n quy n đ c quy đ nh Công c liên quan đ n ho t đ ng Vùng Thu t ng “tài nguyên” c a Vùng đ c đ nh ngh a i u 133 c a Công c “t t c tài nguyên khoáng s n th r n, l ng ho c khí Vùng, n m đáy bi n hay lòng đ t d i đáy bi n này, k c kh i đa kim”19 Khi đ c khai thác t Vùng, tài nguyên đ c g i “khoáng s n”20 i u kho n d a nh n th c r ng tài nguyên khoáng s n bao g m c nh ng tài nguyên phi sinh v t khác, ví d nh d u khí T t c quy n đ i v i nh ng ngu n tài nguyên đ c trao cho toàn th nhân lo i C quan Quy n l c áy đ i d ng (ISA) thay m t nhân lo i đ th c hi n quy n M t y u t có tính cách m ng đ c đ a vào lu t bi n qu c gia thành viên c a Công c ph i qu n lỦ vùng đáy đ i d ng thông qua m t đ n v u thác thay m t cho nhân lo i C quan Quy n l c áy đ i d ng ISA (qu c gia thành viên UNCLOS m c nhiên thành viên c a ISA) C quan có ngh a v phân chia cơng b ng l i ích tài l i ích kinh t khác b t ngu n t ho t đ ng khu v c đáy bi n qu c t “Vùng”, cân nh c c th đ n l i ích nhu c u c a n c phát tri n Tuy 19 UNCLOS, i u 133(a) 20 UNCLOS, i u 133(b) 14 www.nghiencuubiendong.vn nhiên, th i m hi n t i, g n nh không th d báo u kho n s đ c áp d ng tiêu chí s đ c s d ng đ phân chia l i ích kinh t M t câu h i v n ch a có l i gi i là: bên c nh khoáng s n, li u ngu n tài nguyên gene đáy bi n Vùng - th đ c xem s có vai trò kinh t đ c bi t quan tr ng t ng lai - có đ c coi m t ph n di s n chung c a nhân lo i nh quan m c a n c phát tri n hay không? Các n c công nghi p l i cho r ng Công c rõ ràng ch quy đ nh v tài nguyên khoáng s n quy n ti p c n ngu n tài nguyên gene thu c nhóm quy n t bi n c Quan m cho th y có m t kho ng tr ng pháp lý c n đ c l p đ y b ng m t hi p đ nh th c thi Công c, t o m t quy ch m i cho s đa d ng sinh h c bi n tài nguyên gene n m bên th m quy n tài phán qu c gia - nh đ c đ xu t b i Liên minh Châu Âu qu c gia thành viên Ph n III K t lu n Tóm l i, ng i vi t cho r ng UNCLOS 1982 đ t khuôn kh pháp lý mà t t c ho t đ ng bi n đ i d ng ph i tuân theo Công c đ i di n cho s th a hi p gi a m t bên quy n, ngh a v c a qu c gia ven bi n bên quy n, ngh a v c a c ng đ ng qu c t , b ng cách đó, gi m b t quy n t truy n th ng bi n S cân b ng l i ích b s c ép tr c cách gi i thích r ng đ i v i m t s u kho n c a Công c c a m t s qu c gia ven bi n mu n m r ng th m quy n đ n vùng bi n r ng l n h n M t s qu c gia ven bi n c g ng m r ng t m nh h ng c a h vùng EEZ b ng cách th c thi quy n ki m soát lên ho t đ ng không liên quan đ n khai thác tài nguyên Các b ng ch ng cho th y vùng EEZ th m l c đ a ngày tr thành đ i t ng c a u sách ch quy n, khơng đ n thu n yêu sách đ i v i tài nguyên Quy n t hàng h i ti p t c m t y u t c t lõi c a quy n t bi n Tuy nhiên, ph m vi quy n t ch c ch n ngày gi m nh ng n m g n Có l khơng xác nói r ng quy n t hàng h i vùng EEZ có m c đ v i quy n vùng bi n c C th , s c ép t ng c ng ki m soát l i c a tàu bè b nh d ch l n liên quan đ n ô nhi m di n r ng ngày t ng Vì th , quy n t hàng h i s ti p t c b nh h ng b i m i quan ng i v môi tr ng - u có th nh h ng đ n vi c khai 15 www.nghiencuubiendong.vn thác tài nguyên khoáng s n t bi n, c bên l n bên ph m vi quy n tài phán qu c gia Quy n t bi n c th có th b xói mòn n u s l ng qu c gia đòi h i quy n th c thi bi n pháp bên lãnh h i nh m b o v an ninh l i ích khác ti p t c gia t ng Khi xem xét quy n t bi n ngày c ng suy gi m, c n nh r ng h th ng pháp lỦ liên quan đ n bi n đ i d ng mà UNCLOS 1982 xây d ng nên c n đ c phát tri n thêm đ có th đ ng đ u v i nh ng thách th c m i mà c ng đ ng qu c tê g p ph i Vi c t ng c ng b o v môi tr ng, b o t n ngu n tài nguyên thiên nhiên, t ng c ng an ninh tr c hàng lo t nguy c v b o l c bi n l i ích c a tồn th nhân lo i nói chung Ch ng bi n pháp gây nh h ng đ n quy n t bi n đ c ti n hành d a th a thu n đa ph ng và/ho c có s tham gia c a t ch c qu c t có th m quy n chúng ch c ch n s đ c ch p nh n Tuy nhiên, n u bi n pháp đ c ti n hành c s song ph ng ho c đ n ph ng, chúng s gây quan ng i t góc đ m t khuôn kh pháp lý cân b ng l i ích gi a qu c gia mà UNCLOS xây d ng i s Ti n s Helmut Tuerk, nguyên Th m phán Phó Ch t ch Tòa án Lu t Bi n qu c t , Áo Bài vi t đ c trình bày t i H i th o Các v n đ Bi n Công c Liên H p Qu c v Lu t bi n (UCNLOS): Chia s cách Ti p c n c a Châu Ểu Châu Á đ i v i Tranh ch p Lãnh Th H c vi n Ngo i giao t ch c v i s h tr c a Liên minh Châu Âu 16 ... tàu thuy n, máy bay tàu ng m c nh qua, d i eo bi n Tuy nhiên, tàu máy bay c nh ph i tu n th ngh a v 11 UNCLOS, i u 25 (1) www.nghiencuubiendong.vn qu c t v an toàn hàng h i, ki m sốt hàng khơng... thông báo tr c ho c xin phép qu c gia ven bi n Tuy nhiên, m t s l ng l n qu c gia ven bi n v n đòi h i trì yêu c u Tuy v y, m i tr ng h p tàu chi n không tu n th lu t l quy đ nh c a m t qu c gia ven... đo n 95 10 UNCLOS, i u 19(1) www.nghiencuubiendong.vn đ c nh c l i i u 17 c a UNCLOS đ c áp d
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy Chế Pháp Lý Của Các Vùng Biển Và Sự Suy Giảm Các Quyền Tự Do Trên Biển – Helmeet Tuerk, Quy Chế Pháp Lý Của Các Vùng Biển Và Sự Suy Giảm Các Quyền Tự Do Trên Biển – Helmeet Tuerk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn