Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh

130 720 3

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,601 tài liệu

  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 10:47

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP NỘI --------------- NGUYỄN HOÀI NAM ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN QUANG - TỈNH TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ VÒNG NỘI - 2011 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………………. i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là kết quả nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ trong quá trình thực hiện luận văn ñã ñược cảm ơn, các thông tin trích dẫn ñã chỉ rõ nguồn gốc. nội, ngày .tháng .năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Hoài Nam Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………………. ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn trực tiếp và quý báu của cô giáo PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng, của các thầy, cô giáo trong bộ môn Quy hoạch, các thầy, cô trong khoa Tài nguyên và Môi trường, Viện ñào tạo Sau ðại học - Trường ðại học Nông nghiệp Nội. Tôi xin trân trọng cảm ơn Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thống kê huyện Quang, Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện Quang ñã ñộng viên, giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. nội, ngày tháng năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Hoài Nam Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………………. iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii 1. ðẶT VẤN ðỀ i 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục ñích, yêu cầu 2 1.2.1 Mục ñích 2 1.2.2 Yêu cầu 3 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 3 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 3 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1 ðất nông nghiệptình hình sử dụng ñất nông nghiệp 4 2.1.1 Khái quát về ñất nông nghiệp, ñất sản xuất nông nghiệp 4 2.1.2 Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới 5 2.1.3 Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp của Việt Nam 6 2.1.4 Nguyên tắc và quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 8 2.1.5 Phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam trong những năm tới 10 2.2 Khái quát về vấn ñề hiệu quả sử dụng ñất 12 2.2.1 Khái niệm về loại hình sử dụng ñất 12 2.2.2 ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất 14 2.3 Tình hình nghiên cứu về ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Quang, tỉnh Tĩnh. 22 3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 24 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………………. iv 3.2 Nội dung nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 4.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 29 4.1.1 ðiều kiện tự nhiên 29 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế 43 4.1.3 Dân số, lao ñộng, việc làm và thu nhập 51 4.2 Thực trạng sử dụng ñất và tình hình sản xuất nông nghiệp 59 4.2.1 Hiện trạng sử dụng ñất và cơ cấu chuyển dịch ñất nông nghiệp 59 4.2.2 Thực trạng sản xuất nông nghiệp 63 4.2.3 Các loại hình sử dụng ñất và kiểu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp chính của huyện Quang 66 4.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 68 4.3.1. Hiệu quả kinh tế 68 4.3.2 Hiệu quả xã hội 78 4.3.3 Hiệu quả môi trường 81 4.4. ðịnh hướng và giải pháp sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện 87 4.4.1 Xác ñịnh các loại hình sử dụng ñất có hiệu quả 88 4.4.2 ðịnh hướng nâng cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 89 4.4.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của huyện 93 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 5.1 Kết Luận 99 5.2 Kiến nghị 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 104 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………………. v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CLð Công lao ñộng CN - TTCN Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp CNH - HðH Công nghiệp hoá - hiện ñại hoá CPTG Chi phí trung gian ðVT ðơn vị tính FAO Food and Agriculture Organization - Tổ chức Nông nghiệp và lương thực thế giới GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTGT Giá trị gia tăng GTSX Giá trị sản xuất LE Land Evaluation – ðánh giá ñất LUT Land Use Type - Loại hình sử dụng ñất TNHH Thu nhập hỗn hợp UBND Uỷ ban nhân dân UNDP United Nations Development Programme - Chương trình hỗ trợ phát triển của Liên Hiệp Quốc Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………………. vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 4.1 Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo các ngành 44 4.2 Tổng mức và cơ cấu hàng hoá dịch vụ thương mại 45 4.3 Tổng giá trị sản lượng hàng hoá dịch vụ của huyện phân theo ngành 45 4.4 Số liệu thống kê về chăn nuôi của huyện qua các năm 2006 - 2010 47 4.5 Giá trị sản xuất lâm nghiệp huyện Quang 48 4.6 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp của huyện 2006 - 2010 50 4.7 Dân số, lao ñộng huyện giai ñoạn 2006 - 2010 52 4.8 Hiện trạng sử dụng ñất theo mục ñích sử dụng năm 2010 59 4.9 Biến ñộng ñất nông nghiệp huyện Quang. 62 4.10 Giá trị sản xuất và cơ cấu ngành nông - lâm - thủy sản 63 4.11 Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính của huyện Quang 64 4.12 Kết quả phát triển ngành chăn nuôi những năm gần ñây 66 4.13 Kết quả sản xuất ngành thủy sản một vài năm gần ñây 66 4.14 Các loại hình sử dụng ñất và kiểu sử dụng ñất chính trên ñịa bàn huyện Quang. 67 4.15 Các loại cây trồng chính trên ñịa bàn huyện 70 4.16 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất huyện Quang 75 4.17 Hiệu quả xã hội các loại hình sử dụng ñất 79 4.18 So sánh mức ñầu tư phân bón với tiêu chuẩn bón phân theo quy trình cân ñối và hợp lý 82 4.19 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất bền vững trên các tiểu vùng ñặc trưng 86 4.20 Dự kiến các kiểu sử dụng ñất ñến năm 2015 92 4.21 ðề xuất diện tích các loai hình sử dụng ñất ñến năm 2015 92 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………………. vii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 4.1 Biểu ñồ cơ cấu phân bố diện tích của các loại hình sử dụng ñất 68 4.2 Cây ðậu xanh tại xã ðức Hương 71 4.3 LUT trồng cây ăn quả tại xã ðức Lĩnh 71 4.4 Cây Lạc ở xã Sơn Thọ 72 4.5 Cây lúa tại xã ðức Lĩnh 73 4.6 Cây Ngô tại xã ðức Hương 74 4.7 Biểu ñồ hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng ñất 76 4.8 Biểu ñồ so sánh diện tích hiện trạng với dự kiến của các LUT 93 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………………. 1 1. ðẶT VẤN ðỀ 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài ðất ñai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là bộ phận hợp thành quan trọng của môi trường sống và tổ chức các hoạt ñộng kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Còn ñối với sản xuất nông nghiệp, ñất ñai là tư liệu không thể thay thế ñược. Với sức ép gia tăng dân số cùng với sự phát triển về nhu cầu phát triển của xã hội, ñất ñể sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm mạnh về cả số lượng và chất lượng. Sử dụng ñất ñai một cách có hiệu quả và bền vững ñang là yêu cầu cấp thiết ñặt ra ñối với toàn cầu và mỗi quốc gia. Sản xuất nông nghiệp nước ta có những ñặc trưng như: sản xuất còn manh mún, công nghệ lạc hậu, năng suất chất lượng còn thấp. Tuy nhiên trong một vài thập kỉ gần ñây nền nông nghiệp nước ta ñã có những chuyển biến, góp phần thúc ñẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước. Sản xuất nông nghiệp không những ñảm bảo cho an ninh lương thực quốc gia mà còn có một số lượng khá lớn ñược xuất khẩu. Nguồn tài nguyên ñất ñai có hạn về diện tích, trong khi ñó diện tích ñất nông nghiệp bị thu hẹp dần do sức ép của gia tăng dân số, quá trình ñô thị hóa và công nghiệp hoá thì mục tiêu sử dụng ñất có hiệu quả là hết sức cần thiết. Chính vì vậy việc phát huy và mở rộng những loại hình sử dụng ñất vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao vừa bền vững là vấn ñề mang tính chiến lược lâu dài. Hiện nay ñã có những nghiên cứu sử dụng ñất bền vững cho một số vùng sinh thái, phạm vi cấp tỉnh và một số vùng sản xuất ñặc trưng. Tuy nhiên, ở những phạm vi cấp huyện thì những nghiên cứu ñánh giá mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm xác ñịnh các loại hình sử dụng ñất hiệu quả và bền vững còn hạn chế. Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………………. 2 Quanghuyện miền núi nằm trong vùng Tây Bắc của tỉnh Tĩnh. Toàn huyện có 12 ñơn vị hành chính cấp xã với tổng diện tích tự nhiên 63821,13ha, chiếm 10,64% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh. Trên ñịa bàn huyện có tuyến ñường chiến lược Hồ Chí Minh - trục xuyên Việt phía Tây của cả nước; ñã tạo nên những thuận lợi quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong tương lai khi nền kinh tế của cả nước hội nhập với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn là mũi nhọn trong nền kinh tế của huyện nhưng còn phụ thuộc nhiều vào ñiều kiện tự nhiên, nên sản lượng ngành nông nghiệp chưa cao, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của thị trường hiện nay. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn ñến tình trạng ñó là việc bố trí cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa hợp lý, không tận dụng ñược lợi thế về ñất ñai, khí hậu ở từng tiểu vùng của huyện. Mặt khác, ñất ñai của huyện khá ña dạng về loại hình thổ nhưỡng, ñịa hình lại phức tạp, có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn cho việc khai thác sử dụng ñất. Bên cạnh ñó, trên thế giới và ở Việt Nam ñã có nhiều công trình nghiên cứu ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuât nông nghiệp, nhưng ở tỉnh Tĩnh ñề tài nghiên cứu trong lĩnh vực này còn rất ít, riêng ở huyện Quang lĩnh vực này chưa có công trình nghiên cứu nào. Từ những vấn ñề khoa học và thực tiễn sản xuất ñang diễn ra ở huyện Quang như ñã trình bày ở trên, ñể góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển nông nghiệp của huyện, nhằm nâng cao ñời sống cho người nông dân. Chúng tôi ñã tiến hành nghiên cứu ñề tài “ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Quang - tỉnh Tĩnh” 1.2 Mục ñích, yêu cầu 1.2.1 Mục ñích - ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất nhằm góp phần giúp người . hình sử dụng ñất và kiểu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp chính của huyện Vũ Quang 66 4.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 68 4.3.1. Hiệu. ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất 14 2.3 Tình hình nghiên cứu về ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn