51 bài tập trắc nghiệm ôn tập TỔNG hợp học kì 1 lớp 10 (đề 02) file word có lời giải chi tiết

13 272 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 17:22

Trắc nghiệm - ƠN TẬP TỔNG HỢP HỌC LỚP 10 (Đề 2) Câu Tập xác định hàm số y = 2x −1 + − x x+3 3  A  −∞;  \ { −3} 2  3  B  −∞;  \ { 3} 2  3  C  −∞;  2  3  D  −∞; −  \ { −3} 2  Câu Trong hàm số sau, hàm số đồ thị qua điểm M ( 1;3) trục đối xứng x = : A y = x + 3x − B y = x + x − C y = − x + x D y = − x + x − 2 Câu Cho hàm số y = ax + bx + c, ( a > 0, b < 0, c > ) đồ thị ( P ) hàm số hình hình sau: A Hình (1) Câu Cho hàm số y = B Hình (2) C Hình (3) D Hình (4) x3 + 3x chọn mệnh đề mệnh đề sau x4 − A hàm chẵn B tập xác định D = ¡ \ { ±3} C hàm lẻ D x = ⇒ y = Câu Hàm số hàm số sau bảng biến thiên hình vẽ A y = x + x − B y = x + x + C y = − x − x − D y = x − x − Câu Trong hàm số sau hàm số đồ thị hình vẽ A y = x + x + B y = x − x + C y = − x − x + D y = x + x + Câu Tập xác định hàm số y = x −1 x là: + x −4 x−3 A ( 1; +∞ ) \ { 3} B ( 1; +∞ ) \ { ±2;3} C ( 1; +∞ ) \ { 2; −3} D ( 1; +∞ ) \ { 2;3} Câu Tìm hàm số y = −2 x + bx + c , biết đồ thị ( P ) parabol đỉnh I ( 1; −3) ta A b = 4; c = −5 B b = −4; c = −5 C b = 4; c = D b = −4; c = Câu Hàm số y = ax + bx + c đồ thị parabol ( P ) đỉnh thuộc góc phần tư thứ mặt phẳng tọa độ  b  A a.b > 0; f  − ÷ >  2a  B a.b < 0; −  b  C a.b < 0; f  − ÷ >  2a  D − ∆  2a  Câu 10 Đồ thị sau biểu diễn hàm số nào? A y = x + B y = x − C q y = − x − D y = − x + C y = x + D y = x + Câu 11 Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A y = x B y = x − Câu 12 Hình vẽ sau đồ thị hàm số nào? A y = x B y = − x C y = x với x ≤ D y = − x với x > 1  Câu 13 Cho hàm số y = x −  m + ÷x + m, ( m ≠ ) xác định [ −1;1] Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ m  hàm số [ −1;1] y1 , y2 thỏa mãn y1 − y2 = Khi giá trị m A m = 1; m = −1 B Đáp số khác C m = −1 D m = uur uuur uur uuu r uuur Câu 14 Cho hình bình hành ABCD, CI = kCD Hệ thức AI , AB, AC k là: uur uuur uuu r uur uuu r uuur A AI = AC − k AB B AI = AB − k AC uur uuur uuu r uur uuur uuu r C AI = ( − k ) AC − k AB D AI = AC − ( k + 1) AB Câu 15 Cộng vectơ độ dài giá ta kết sau: r A Cộng vectơ ta kết r B Cộng 121 vectơ ta C Cộng 25 vectơ ta vectơ độ dài 10 r D Cộng vectơ đôi ngược hướng ta Câu 16 Hàm số sau hàm số lẻ? A g ( x ) = x + + x − B k ( x ) = x + 3x C f ( x ) = x + − x D h ( x ) = x3 + x uuur uuur uuuu r Câu 17 Cho hình bình hành ABCD tâm O, M trung điểm cạnh BC Biết AC + DB = kOM Giá trị k là: A B C D r r r Câu 18 Cho a = ( 1;2 ) , b = ( 2;3) , c = ( −6; −10 ) Hãy chọn câu đúng: r r r r r r r A a + b a − b phương B a + b c ngược hướng r r r r r r C a − b c hướng D a + b c hướng Câu 19 Cho hình thang ABCD vuông A, D, AB / / CD, AB = 2a, AD = DC = a, O trung điểm uuu r uuur AD Độ dài vectơ tổng OB + OC A 3a B a D a C 3a Câu 20 Cho M ( 1; −1) , N ( 3;2 ) , P ( 0; −5 ) trung điểm cạnh BC, CA, AB tam giác ABC Tọa độ điểm A là: ( A 2; ) B ( 5;1) C ( 2; −2 ) D ( 5;0 ) Câu 21 Giá trị lớn hàm số y = − x + x [ 3;4] bằng: A B C D Câu 22 Tìm m để hai phương trình x + x + m = (1); x + mx + = , (2) tương đương? A m = B −1 ⇔ ⇒ −1 < x < ⇒ x = 0, x = Ta  5 x − < x −  x < Câu 42 Chọn đáp án C Vẽ trục số ta suy M ∩ N = [ −4; −2 ) ∪ ( 3;7 ] Câu 43 Chọn đáp án B Ta hàm số nghịch biến khoảng ( −∞;1) , hàm số đồng biến khoảng ( 1; +∞ ) Câu 44 Chọn đáp án C uuu r  AB = ( −1; −3) uuu r uuur ⇒ AB = CD ⇒ AB song song với CD Ta  uuur CD = − 2; − ( )  Câu 45 Chọn đáp án A Thử tọa độ điểm ta suy ( 66;20 ) thuộc đồ thị hàm số Câu 46 Chọn đáp án A  x = ⇒ y = −1 2 Phương trình hồnh độ giao điểm x + x − = x − ⇔ x + x = ⇔   x = −1 ⇒ y = −2 Câu 47 Chọn đáp án A Bất phương trình tương đương ( x − 1) ( x − ) < ⇔ < x < Câu 48 Chọn đáp án C x = hay y = x + hệ số góc với đường thẳng y = x nên hai đường thẳng song song với Đường thẳng y = − Câu 49 Chọn đáp án A uuur uuur Ta 3OG = OH ⇒ HO = −3OG nên A sai Câu 50 Chọn đáp án A 2 Ta ' = m − ( m − 2m − 1) = 2m + với m > − ∆ ' > nên phương trình hai nghiệm phân biệt Câu 51 Chọn đáp án D uuur uuur uuur uuur uuuu r uuu r Ta MA + MB = MA − MB ⇔ 2MO = BA ⇔ OM = AB Do tập hợp điểm M đường tròn tâm O bán kính AB ... 0; 1) Câu 11 Chọn đáp án B Đồ thị hàm số qua hai điểm có tọa độ ( 1; 0 ) , ( 0 ;1) Câu 12 Chọn đáp án C Đồ thị hàm số qua điểm có tọa độ ( 1; 1) Đồ thị hàm số thuộc góc phần tư thứ hai Câu 13 Chọn... điểm có tọa độ là: A ( 66;20 ) B ( − 1; ) C ( 15 ; −7 ) D ( 3 ;1) Câu 46 Tọa độ giao điểm ( P ) : y = x + x − đường thẳng y = x − là: A ( 0; 1) ( 1; −2 ) B ( 2 ;1) ( 1; 2 ) C ( 1; 0 ) ( 1; 2 )... với x > 1  Câu 13 Cho hàm số y = x −  m + ÷x + m, ( m ≠ ) xác định [ 1; 1] Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ m  hàm số [ 1; 1] y1 , y2 thỏa mãn y1 − y2 = Khi giá trị m A m = 1; m = 1 B Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: 51 bài tập trắc nghiệm ôn tập TỔNG hợp học kì 1 lớp 10 (đề 02) file word có lời giải chi tiết , 51 bài tập trắc nghiệm ôn tập TỔNG hợp học kì 1 lớp 10 (đề 02) file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn