Tài liệu lý thuyết và bài tập chương 5 nhóm halogen 2017 2018 file word có lời giải chi tiết và đáp án

20 454 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 16:27

CHUYÊN ĐỀ : NHÓM HALOGEN A TÓM TẮT THUYẾT Vị trí, cấu tạo, tính chất nhóm halogen a Vị trí bảng tuần hồn Nhóm halogen gồm nguyên tố : 9F (flo), 17Cl (clo), 35Br (brom), 53I (iot), 85At (atatin nguyên tố phóng xạ) thuộc nhóm VIIA bảng tuần hồn b Cấu tạo nguyên tử ● Giống : Lớp electron nguyên tử halogen electron cấu hình ns 2np5 (n số thứ tự chu kì), electron độc thân, chúng xu hướng nhận thêm electron để đạt cấu hình electron bền vững khí ● Khác : Từ flo đến iot, bán kính nguyên tử tăng dần, lực hút hạt nhân với electron lớp giảm dần, tính phi kim giảm dần Ở flo lớp electron ngồi khơng phân lớp d nên khơng trạng thái kích thích, flo mức oxi hóa –1 Ở halogen khác (Cl, Br, I) phân lớp d trống nên trạng thái kích thích : Các electron phân lớp np ns “nhảy” sang phân lớp nd để tạo cấu hình electron 3, electron độc thân Vì ngồi số oxi hóa –1 flo, halogen khác số oxi hóa +1, +3, + 5, +7 (Trong hợp chất với nguyên tố độ âm điện lớn hơn) c Cấu tạo phân tử Phân tử halogen dạng X2, phân tử X2, hai nguyên tử X liên kết với liên kết cộng hóa trị khơng cực d Tính chất F2 chất khí màu lục nhạt, Cl2 chất khí khí màu vàng lục, Br2 chất lỏng màu nâu đỏ, I2 tinh thể màu đen tím Các halogen phi kim điển hình, chúng tính oxi hóa mạnh (giảm dần từ F đến I) X + 1e � X- (X : F , Cl , Br , I ) Tính tan muối bạc : AgF AgCl AgBr AgI tan nhiều trắng vàng nhạt vàng đậm Clo 35 17 37 17 Cl (25%)  M Cl = 35,5 Phân tử Cl2 liên kết cộng hóa trị bền, nên Cl2 dễ dàng tham gia phản ứng, Cl2 chất oxi hóa mạnh Cl2 + 2e � 2Cla Tác dụng với kim loại Clo tác dụng với hầu hết kim loại (có to để khơi màu phản ứng) tạo muối clorua Trong tự nhiên Clo đồng vị Cl (75%) o t Cl2 + 2Na �� � 2NaCl o t 3Cl2 + 2Fe �� � 2FeCl3 o t Cl2 + Cu �� � CuCl2 b Tác dụng với hiđro (cần nhiệt độ ánh sáng) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word as � 2HCl H2 + Cl2 �� Khí hiđro clorua khơng tính axit (khơng làm đổi màu quỳ tím khơ), hồ tan khí HCl vào nước tạo thành dung dịch axit c Tác dụng với số hợp chất tính khử o t Cl2 + 2FeCl2 �� � 2FeCl3 t Cl2 � + H2S � �� � 2HCl + S 4Cl2 + H2S + 4H2O � 8HCl + H2SO4 Cl2 + SO2 + 2H2O � 2HCl + H2SO4 Cl2 + 2NaBr � 2NaCl + Br2 o (HBr) Cl2 + 2NaI � 2NaCl + I2 (HI) 5Cl2 + Br2 + 6H2O  2HBrO3 + 10HCl d Tác dụng với nước Khi hoà tan vào nước, phần clo tác dụng với nước : Cl2 + H2O � HCl + HClO (Axit hipoclorơ) 1 Nước clo tính tẩy trắng diệt khuẩn chất oxi hóa mạnh H Cl O e Tác dụng với dung dịch kiềm (NaOH, KOH ) tạo nước Gia-ven o t th� � � ng Cl2 + 2NaOH ���� � NaCl + NaClO + H2O Dung dịch chứa đồng thời NaCl NaClO gọi nước Gia-ven Nhận xét : - Khi tham tham gia phản ứng với H 2, kim loại chất khử, clo đóng vai trò chất oxi hóa tạo hợp chất clorua (Cl-) - Khi tham tham gia phản ứng với H 2O dung dịch kiềm, clo đóng vai trò vừa chất oxi hóa vừa chất khử Flo Là chất oxi hóa mạnh, tham gia phản ứng với hầu hết đơn chất hợp chất tạo hợp chất florua (F-) a Tác dụng với kim loại F2 + Ca � CaF2 F2 + 2Ag � 2AgF b Tác dụng với hiđro Phản ứng xảy mạnh halogen khác, hỗn hợp H F2 nổ mạnh bóng tối nhiệt độ –252oC F2 + H2 � 2HF Khí HF tan vào nước tạo dung dịch HF Dung dịch HF axit yếu, tính chất đặc biệt hòa tan SiO2 (SiO2 thành phần thủy tinh) o t 4HF + SiO2 �� � 2H2O + SiF4 (Sự ăn mòn thủy tinh dung dịch HF ứng dụng kĩ thuật khắc kính vẽ tranh, khắc chữ) c Tác dụng với nước http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Khí flo qua nước nóng làm nước bốc cháy 2F2 + 2H2O � 4HF + O2 Phản ứng giải thích F không đẩy Cl2, Br2, I2 khỏi dung dịch muối axit flo tính oxi hóa mạnh Brom Iot Là chất oxi hóa yếu clo a Tác dụng với kim loại o t Br2 + 2Na �� � 2NaBr o t 3Br2 + 2Al �� � 2AlBr3 o t 3Br2 + 2Fe �� � 2FeBr3 o t I2 + 2Na �� � 2NaI o H O,t 3I2 + 2Al ��� � 2AlI3 o t I2 + Fe �� � FeI2 ● Lưu ý : Sắt tác dụng với iot tạo hợp chất sắt (II) iotua b Tác dụng với hiđro t H2 + Br2 �� � 2HBr  o H + I2 o t �� � 2HI  �� � Độ hoạt động giảm dần từ Cl  Br  I Các khí HBr, HI tan vào nước tạo dung dịch axit, độ mạnh axit tăng dần từ : HF < HCl < HBr < HI (HF axit yếu, axit lại axit mạnh) Từ HF đến HI tính khử tăng dần, oxi hóa F - dòng điện, ion âm khác Cl-, Br-, I- bị oxi hóa tác dụng với chất oxi hóa mạnh c Tác dụng với nước Br2 + H2O � HBr + HBrO Iot không phản ứng với nước d Tác dụng với hợp chất tính khử o t Br2 + 2FeBr2 �� � 2FeBr3 o t Br2 + H2S �� � 2HBr + S 4Br2 + H2S + 4H2O � 8HBr + H2SO4 Br2 + SO2 + 2H2O � 2HBr + H2SO4 Br2 + 2NaI � 2NaBr + I2 Iot khơng phản ứng Axit HCl, HBr, HI ● Dung dịch axit HCl, HBr, HI đầy đủ tính chất hố học axit mạnh : Làm quỳ tím hóa đỏ, tác dụng với kim loại đứng trước H giải phóng H 2, tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo thành muối nước, tác dụng với số muối a Tác dụng với kim loại Dung dịch HCl, HBr, HI tác dụng với kim loại đứng trước H dãy Bêkêtơp tạo muối (trong kim loại hóa trị thấp) giải phóng khí hiđro http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Fe + t 2HCl �� � FeCl2 + H2 (HBr, HI) o t 2Al + 6HCl �� � 2AlCl3 + 3H2 (HBr, HI) Cu, Ag + HCl, HBr, HI : Khơng phản ứng xảy b Tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo muối nước NaOH + HCl � NaCl + H2O (HBr, HI) o o t CuO + 2HCl �� � CuCl2 + H2O (HBr, HI) o t Fe2O3 + 6HCl �� � 2FeCl3 + 3H2O (HBr) o t Fe3O4 + 8HCl �� � 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O (HBr) ● Lưu ý : Trong HI chứa I  tính khử mạnh nên HI phản với hợp chất sắt số oxi hóa +3,  xảy phản ứng oxi hóa khử o t Fe2O3 + 6HI �� � 2FeI2 + I2 + 3H2O o t Fe3O4 + 8HI �� � 3FeI2 + I2 + 4H2O c Tác dụng với số muối (theo điều kiện phản ứng trao đổi) CaCO3 + 2HCl � CaCl2 + H2O + CO2  AgNO3 + HCl � AgCl  + HNO3 (dùng để nhận biết gốc clorua) ● Ngồi tính chất đặc trưng axit mạnh, dung dịch axit HCl đặc thể vai trò chất khử tác dụng chất oxi hoá mạnh KMnO4, MnO2 …… o t 4HCl + MnO2 �� � MnCl2 + Cl2  + 2H2O 2KMnO4 + 16HCl � 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2  + 8H2O o t 4HCl + PbO2 �� � PbCl2 + Cl2  + 2H2O 14HCl + K2Cr2O7  2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2  + 7H2O Muối clorua Chứa ion âm clorua (Cl-) ion dương kim loại, NH 4 : NH4Cl, NaCl, ZnCl2, CuCl2, AlCl3 NaCl dùng để ăn, sản xuất Cl2, NaOH, axit HCl KCl phân kali ZnCl2 tẩy gỉ hàn, chống mục gỗ BaCl2 chất độc CaCl2 chất chống ẩm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word AlCl3 chất xúc tác Nhận biết muối halogenua Dùng Ag+ (AgNO3) để nhận biết gốc halogenua Ag+ + Cl-   AgCl  (trắng) as � 2Ag  + Cl2  ) (2AgCl �� Ag+ + Br-   AgBr  (vàng nhạt) Ag+ + I-   AgI  (vàng đậm) I2 + hồ tinh bột  xanh lam Hợp chất chứa oxi clo Trong hợp chất chứa oxi clo, clo số oxi hóa dương, điều chế gián tiếp Cl2O Clo (I) oxit Cl2O7 Clo (VII) oxit HClO Axit hipoclorơ NaClO Natri hipoclorit HClO2 Axit clorơ NaClO2 Natri clorit HClO3 Axit cloric KClO3 Kali clorat HClO4 Axit pecloric KClO4 Kali peclorat Tất hợp chất chứa oxi clo chất oxi hóa mạnh Các axit oxi clo : HClO HClO2 HClO3 HClO4 Chiều tăng tính axit độ bền, chiều giảm tính oxi hóa a Nước Gia-ven Là hỗn hợp gồm NaCl, NaClO H2 Nước Gia-ven tính oxi hóa mạnh Trong phòng thí nghiệm nước Gia-ven điều chế cách dẫn khí clo vào dung dịch NaOH (KOH) loãng nguội : Cl2 + 2NaOH � NaCl + NaClO + H2O (Cl2 + 2KOH � KCl + KClO + H2O) Trong công nghiệp nước Giaven điều chế điện phân dung dịch muối ăn bão hòa khơng màng ngăn : � pdd kho� ng co� ma� ng nga� n 2NaCl + 2H2O �������� � 2NaOH + Cl2 + H2 Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O � pdd kho� ng co� ma� ng nga� n + H2O �������� � NaClO + H2 Nước Gia-ven : Dùng làm chất khử trùng nước, chất tẩy trắng công nghiệp dệt, giấy Nhược điểm quan trọng nước Gia-ven không bền, không vận chuyển xa b Kali clorat Công thức phân tử KClO 3, chất oxi hóa mạnh thường dùng điều chế O phòng thí nghiệm, chế tạo thuốc nổ, sản xuất pháo hoa, sản xuất diêm NaCl o MnO2 ,t 2KClO3 ���� � 2KCl + 3O2  KClO điều chế cách dẫn khí clo vào dung dịch kiềm đặc đun nóng đến 100oC http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word o 100 3Cl2 + 6KOH ��� � 5KCl + KClO3 + 3H2O c Clorua vôi Công thức phân tử CaOCl2, muối hỗn tạp chứa đồng thời gốc axit Cl- ClOCaOCl2 chất oxi hóa mạnh, điều chế cách dẫn clo vào dung dịch Ca(OH) đặc (Sữa vôi) o 30 C Cl2 + Ca(OH)2 ��� � CaOCl2 + H2O Nếu Ca(OH)2 loãng phản ứng xảy sau : 2Ca(OH)2 + 2Cl2 � CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O Điều chế X2 Nguyên tắc oxi hóa hợp chất Xa Trong phòng thí nghiệm Cho HX (X : Cl, Br, I) đậm đặc tác dụng với chất oxi hóa mạnh 2KMnO4 + 16HX   2KX + 2MnX2 + 5X2  + 8H2O o t MnO2 + 4HX �� � MnX2 + X2  + 2H2O ● Lưu ý : Không thể điều chế F2 phản ứng F- tính khử yếu b Trong công nghiệp ● Điều chế Cl2 Dùng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa màng ngăn điện cực điện phân nóng chảy NaCl � pdd co� ma� ng nga� n � H2  + 2NaOH + Cl2  2NaCl + 2H2O ������ �pnc � 2Na+ Cl2  2NaCl ��� ● Điều chế F2 Điện phân hỗn hợp KF + 2HF (nhiệt độ nóng chảy 70oC) � pnc 2HF ��� � H2 + F2 10 Điều chế HX (X: F, Cl, Br, I) a Điều chế HCl - Phương pháp sunfat : Cho NaCl tinh thể vào dung dịch H2SO4 đậm đặc o o t  450 C 2NaCl (tt) + H2SO4 ����� Na2SO4 + 2HCl  o o t �250 C NaCl (tt) + H2SO4 ����� NaHSO4 + HCl  - Phương pháp tổng hợp : Đốt hỗn hợp khí hiđro khí clo o t H2 + Cl2 �� � 2HCl b Điều chế HBr, HI - Không dùng phương pháp sunfat để điều chế HBr HI Br - I- tính khử mạnh nên tiếp tục bị H2SO4 đậm đặc oxi hóa tiếp : o t � Na2SO4 + 2HBr  2NaBr (tt) + H2SO4 đặc �� o t � SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 đặc �� http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word o t � Na2SO4 + 2HI  2NaI (tt) + H2SO4 đặc �� o t � H2S  + 4I2  + 4H2O 8HI + H2SO4 đặc �� - Điều chế HBr cách thủy phân photpho tribromua PBr3 + H2O � HBr + H3PO3 - Điều chế HI cách H2 tác dụng với I2 nhiệt độ cao H + I2 o t �� � 2HI �� � c Điều chế HF HF điều chế phương pháp sunfat o t � CaSO4 + 2HF  CaF2(tt) + H2SO4 đặc �� B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Các nguyên tử halogen cấu hình electron lớp ngồi : A ns2 B ns2np3 C ns2np4 D ns2np5 Câu 2: Nguyên tố Cl thứ 17 bảng tuần hồn, cấu hình electron ion Cl- : A 1s22s22p63s23p4 B 1s22s22p63s23p2 C 1s22s22p63s23p6 D 1s22s22p63s23p5 Câu 3: Anion X- cấu hình electron phân lớp ngồi 3p Vị trí X bảng tuần hồn : A Chu kì 2, nhóm IVA B Chu kì 3, nhóm IVA C Chu kì 3, nhóm VIIA D Chu kì 3, nhóm IIA Câu 4: Trong tự nhiên, halogen A tồn dạng đơn chất B tồn dạng muối halogenua C tồn dạng hợp chất D tồn dạng đơn chất hợp chất Câu 5: Cho đơn chất F2 ; Cl2 ; Br2 ; I2 Chất nhiệt độ sơi cao : A F2 B Cl2 C Br2 D I2 Câu 6: Halogen thể rắn (điều kiện thường), tính thăng hoa : A flo B clo C brom D iot Câu 7: Trong phản ứng hoá học, để chuyển thành anion, nguyên tử nguyên tố halogen nhận hay nhường electron ? A Nhận thêm electron B Nhận thêm electron C Nhường electron D Nhường electron Câu 8: Trong hợp chất, flo số oxi hố –1 clo, brom, iot số oxi hóa +1 ; +3 ; +5 ; +7 A flo tính oxi hố mạnh B flo bán kính ngun tử nhỏ C ngun tử flo cấu tạo đặc biệt D ngun tử flo khơng phân lớp d Câu 9: HF nhiệt độ sơi cao bất thường so với HCl, HBr, HI A flo tính oxi hố mạnh B flo số oxi hố âm hợp chất C HF liên kết hiđro D liên kết H – F phân cực mạnh Câu 10: Chọn câu : http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A Các ion F-, Cl-, Br-, I- tạo kết tủa với Ag+ B Các ion Cl-, Br-, I- cho kết tủa màu trắng với Ag+ C thể nhận biết ion F-, Cl-, Br-, I- dung dịch AgNO3 D Trong ion halogenua, ion Cl- tạo kết tủa với Ag+ Câu 11: Câu sau khơng xác ? A Các halogen phi kim mạnh chu kỳ B Khả oxi hoá halogen giảm từ flo đến iot C Trong hợp chất, halogen số oxi hoá: –1, +1, +3, +5, +7 D Các halogen nhiều điểm giống tính chất hố học Câu 12: Hãy mệnh đề khơng xác : A Tất muối AgX (X halogen) không tan nước B Tất hiđro halogenua tồn thể khí, điều kiện thường C Tất hiđro halogenua tan vào nước cho dung dịch axit D Các halogen (từ F2 đến I2) tác dụng trực tiếp với hầu hết kim loại Câu 13: Dãy xếp thứ tự tính axit tính khử giảm dần ? A HCl, HBr, HI, HF B HI, HBr, HCl, HF C HCl, HI, HBr, HF D HF, HCl, HBr, HI Câu 14: Số oxi hoá clo chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 : A –1, +1, +3, 0, +7 B –1, +1, +5, 0, +7 C –1, +3, +5, 0, +7 D +1, –1, +5, 0, +3 Câu 15: Ở điều kiện thường, clo chất khí, màu vàng lục, mùi xốc nặng khơng khí ? A 1,25 lần B 2,45 lần C 1,26 lần D 2,25 lần Câu 16: Trong halogen, clo nguyên tố A độ âm điện lớn B tính phi kim mạnh C Tồn vỏ Trái Đất (dưới dạng hợp chất) với trữ lượng lớn D số oxi hóa –1 hợp chất Câu 17: Hỗn hợp khí tồn điều kiện : A H2 O2 B N2 O2 C Cl2 O2 D SO2 O2 Câu 18: Clo không phản ứng với chất sau ? A NaOH B NaCl C Ca(OH)2 D NaBr Câu 19: Clo tác dụng với tất chất sau ? A H2, Cu, H2O, I2 B H2, Na, O2, Cu C H2, H2O, NaBr, Na D H2O, Fe, N2, Al Câu 20: Sục Cl2 vào nước, thu nước clo màu vàng nhạt Trong nước clo chứa chất : A Cl2, H2O B HCl, HClO C HCl, HClO, H2O D Cl2, HCl, HClO, H2O Câu 21: Hồ tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư Dung dịch thu chất thuộc dãy ? A KCl, KClO3, Cl2 B KCl, KClO3, KOH, H2O http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word C KCl, KClO, KOH, H2O D KCl, KClO3 Câu 22: Hồ tan khí Cl2 vào dung dịch KOH lỗng, nguội, dư Dung dịch thu chất thuộc dãy ? A KCl, KClO3, Cl2 B KCl, KClO3, KOH, H2O C KCl, KClO, KOH, H2O D KCl, KClO3 Câu 23: Cho sơ đồ: Cl2 + KOH + H2O �� � A + B Cl2 + KOH o t �� � A + C + H2O Công thức hoá học A, B, C, lần lược : A KCl, KClO, KClO4 B KClO3, KCl, KClO C KCl, KClO, KClO3 D KClO3, KClO4, KCl Câu 24: Dẫn luồng khí clo qua dung dịch KOH : Dung dịch thứ loãng nguội, dung dịch thứ đậm đặc đun nóng 100 oC Nếu lượng muối KCl sinh dung dịch tỉ lệ thể tích khí clo qua dung dịch thứ dung dịch thứ tương ứng : A : B : C : D : Câu 25: Cho phản ứng hóa học sau, phản ứng chứng minh Cl tính oxi hố mạnh Br2 ? A Br2 + 2NaCl  2NaBr + Cl2 B Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O C Br2 + 2NaOH  NaBr + NaBrO + H2O D Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2 Câu 26: Khi cho khí Cl2 tác dụng với khí NH3 chiếu sáng A thấy khói trắng xuất B thấy kết tủa xuất C thấy khí D khơng thấy tượng Câu 27: Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2 � N2 + 6HCl Trong Cl2 đóng vai trò : A Chất khử B Vừa chất oxi hoá vừa chất khử C Chất oxi hố D Khơng phải chất khử chất oxi hoá Câu 28: Trong PTN, Cl2 thường điều chế theo phản ứng : HCl đặc + KMnO4 � KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O Hệ số cân HCl : A B C 10 D 16 Câu 29: Phản ứng sau dùng để điều chế clo phòng thí nghiệm ? � pnc A 2NaCl ��� � 2Na + Cl2 � pdd B 2NaCl + 2H2O ��� � H2 + 2NaOH + Cl2 m.n o t C MnO2 + 4HCl đặc �� � MnCl2 + Cl2 + 2H2O D F2 + 2NaCl  2NaF + Cl2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 30: Khí Cl2 điều chế cách cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc thường bị lẫn tạp chất khí HCl thể dùng dung dịch sau để loại tạp chất tốt ? A Dung dịch NaOH B Dung dịch AgNO3 C Dung dịch NaCl D Dung dịch KMnO4 Câu 31: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo cách A điện phân nóng chảy NaCl B điện phân dung dịch NaCl màng ngăn C phân huỷ khí HCl D cho HCl đặc tác dụng với MnO ; KMnO4… Câu 32: Trong phòng thí nghiệm khí clo thường điều chế cách oxi hóa hợp chất sau ? A NaCl B KClO3 C HCl D KMnO4 Câu 33: Trong công nghiệp người ta thường điều chế clo cách : A Điện phân nóng chảy NaCl B Điện phân dung dịch NaCl màng ngăn C Cho F2 đẩy Cl2 khỏi dung dịch NaCl D Cho HCl đặc tác dụng với MnO2 ; đun nóng Câu 34: Điện phân dung dịch muối ăn, khơng màng ngăn, sản phẩm tạo thành : A NaOH, H2, Cl2 B NaOH, H2 C Na, Cl2 D NaCl, NaClO, H2O Câu 35: Ứng dụng sau Cl2 ? A Sát trùng nước sinh hoạt B Sản xuất kali clorat, nước Gia-ven, clorua vôi C Sản xuất thuốc trừ sâu 666 D Tẩy trắng sợi, giấy, vải Câu 36: Khi mở lọ đựng dung dịch HCl 37% khơng khí ẩm, thấy khói trắng bay : A HCl phân huỷ tạo thành H2 Cl2 B HCl dễ bay tạo thành C HCl bay hút nước khơng khí ẩm tạo thành hạt nhỏ dung dịch HCl D HCl tan nước đến mức bão hoà Câu 37: Khí HCl khơ gặp quỳ tím làm quỳ tím A chuyển sang màu đỏ B chuyển sang màu xanh C không chuyển màu D chuyển sang không màu Câu 38: Cho chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH) (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6) Axit HCl tác dụng với chất : A (1), (2), (4), (5) B (3), (4), (5), (6) C (1), (2), (3), (4) D (1), (2), (3), (5) Câu 39: Cho chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10) Axit HCl không tác dụng với chất : A (1), (2) B (3), (4) C (5), (6) D (3), (6) 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 40: Các chất nhóm sau tác dụng với dung dịch HCl ? A Quỳ tím, SiO2, Fe(OH)3, Zn, Na2CO3 B Quỳ tím, CuO, Cu(OH)2, Zn, Na2CO3 C Quỳ tím, CaO, NaOH, Ag, CaCO3 D Quỳ tím, FeO, NH3, Cu, CaCO3 Câu 41: Chọn phát biểu sai : A Axit clohiđric vừa tính khử vừa tính oxi hố B Dung dịch axit clohiđric tính axit mạnh C Cu hòa tan dung dịch axit clohiđric mặt O2 D Fe hòa tan dung dịch axit clohiđric tạo muối FeCl3 Câu 42: Nếu cho mol chất : CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo lượng khí Cl2 nhiều : A CaOCl2 B KMnO4 C K2Cr2O7 D MnO2 Câu 43: Cho phản ứng sau : (a) 4HCl + PbO2  PbCl2 + Cl2 + 2H2O (b) HCl + NH4HCO3  NH4Cl + CO2 + H2O (c) 2HCl + 2HNO3  2NO2 + Cl2 + 2H2O (d) 2HCl + Zn  ZnCl2 + H2 Số phản ứng HCl thể tính khử : A B Câu 44: Cho phản ứng sau : 4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O C D 2HCl + Fe  FeCl2 + H2 14HCl + K2Cr2O7  2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O 6HCl + 2Al  2AlCl3 + 3H2 16HCl + 2KMnO4  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O Số phản ứng HCl thể tính oxi hóa : A B C D Câu 45: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí HCl cách A clo hoá hợp chất hữu B cho clo tác dụng với hiđro C đun nóng dung dịch HCl đặc D cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đặc Câu 46: Phản ứng hóa học khơng ? A NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) � NaHSO4 + HCl B 2NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) � Na2SO4 + 2HCl C 2NaCl (loãng) + H2SO4 (loãng) � Na2SO4 + 2HCl D H2 + Cl2 � 2HCl Câu 47: Các axit : Pecloric, cloric, clorơ, hipoclorơ cơng thức : A HClO4, HClO3, HClO, HClO2 B HClO4, HClO2, HClO3, HClO C HClO3, HClO4, HClO2, HClO D HClO4, HClO3, HClO2, HClO Câu 48: Dãy xếp thứ tự tính axit giảm dần tính oxi hố tăng dần ? A HClO, HClO3, HClO2, HClO4 B HClO4, HClO3, HClO2, HClO 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word C HClO, HClO2, HClO3, HClO4 D HClO4, HClO2, HClO3, HClO Câu 49: Thành phần nước Gia-ven gồm : A NaCl, NaClO, Cl2, H2O B NaCl, H2O C NaCl, NaClO3, H2O D NaCl, NaClO, H2O Câu 50: Clo đóng vai trò phản ứng sau ? 2NaOH + Cl2 � NaCl + NaClO + H2O A Chỉ chất oxi hoá B Chỉ chất khử C Vừa chất oxi hoá, vừa chất khử D Khơng chất oxi hố, khơng chất khử Câu 51: Clorua vôi, nước Gia-ven (Javel) nước clo thể tính oxi hóa A chứa ion ClO-, gốc axit tính oxi hóa mạnh B chứa ion Cl-, gốc axit clohiđric điện li mạnh C sản phẩm chất oxi hóa mạnh Cl2 với kiềm D phân tử chứa cation kim loại mạnh Câu 52: Clorua vôi muối kim loại canxi với loại gốc axit clorua Cl - hipoclorit ClO- Vậy clorua vơi gọi muối ? A Muối trung hồ B Muối kép C Muối axit D Muối hỗn tạp Câu 53: Ứng dụng sau Clorua vơi ? A Xử lí chất độc B Tẩy trắng sợi, vải, giấy C Tẩy uế chuồng trại chăn nuôi D Sản xuất vôi Câu 54: Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl, toàn khí sinh hấp thụ hết vào dung dịch kiềm đặc, nóng tạo dung dịch X Trong dung dịch X muối sau ? A KCl, KClO B NaCl, NaOH C NaCl, NaClO3 D NaCl, NaClO Câu 55: Ứng dụng sau KClO3 ? A Sản xuất diêm B Điều chế oxi phòng thí nghiệm C Sản xuất pháo hoa D Chế tạo thuốc nổ đen Câu 56: Nhận định sau sai nói flo ? A Là phi kim loại hoạt động mạnh B nhiều đồng vị bền tự nhiên C Là chất oxi hố mạnh D độ âm điện lớn Câu 57: Chất sau tính oxi hố, khơng tính khử ? A F2 B Cl2 C Br2 D I2 Câu 58: Hỗn hợp khí sau khơng tồn nhiệt độ thường ? A H2 F2 B Cl2 O2 C H2S N2 D CO O2 Câu 59: Dùng loại bình sau để đựng dung dịch HF ? A Bình thuỷ tinh màu xanh B Bình thuỷ tinh mầu nâu C Bình thuỷ tinh khơng màu D Bình nhựa teflon (chất dẻo) Câu 60: Phương pháp để điều chế Flo : A Cho dung dịch HF tác dụng với MnO2 B Điện phân nóng chảy hỗn hợp NaF NaCl 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word C Điện phân nóng chảy hỗn hợp KF HF D Cho Cl2 tác dụng với NaF Câu 61: Trong phản ứng hố học sau, brom đóng vai trò : (1) SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr (2) H2S + 4Br2 + 4H2O  H2SO4 + 8HBr A Vừa chất oxi hoá, vừa chất khử B Chất oxi hoá C Chất khử D Khơng chất oxi hố, khơng chất khử Câu 62: Phản ứng không dùng điều chế hiđro bromua ? A PBr3 +H2O B H2 +Br2 C Br2 + HI D NaBr (r) + H2SO4 (đ) Câu 63: Những hiđro halogenua thu cho H 2SO4 đặc tác dụng với muối NaF, NaCl, NaBr, NaI : A HF, HCl, HBr, HI B HF, HCl, HBr phần HI C HF, HCl, HBr D HF, HCl Câu 64: Với X nguyên tố halogen, chọn câu : A thể điều chế HX phản ứng NaX với H2SO4 đặc B thể điều chế X2 phản ứng HX đặc với KMnO4 C Phản ứng dung dịch HX với Fe2O3 phản ứng trao đổi D Dung dịch HF axit yếu không chứa lọ thuỷ tinh Câu 65: Hỗn hợp khí tồn ? A Khí H2S khí Cl2 B Khí HI khí Cl2 C Khí O2 khí Cl2 D Khí NH3 khí HCl Câu 66: Cho phản ứng sau : (1) Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2 (5) F2 + 2NaCl  2NaF + Cl2 (2) Br2 + 2NaI  2NaBr + I2 (6) HF + AgNO3  AgF + HNO3 (3) SiO2 + 4HF  SiF4 + 2H2O (7) HCl + AgNO3  AgCl + HNO3 (4) PBr3 + 3H2O  H3PO3 + 10HBr 10HCl Số phương trình hóa học viết : A B Câu 67: Cho phản ứng : (1) O3 + dung dịch KI  o t (3) MnO2 + HCl đặc �� � Các phản ứng tạo đơn chất : A (1), (2), (3) B (1), (3), (4) (8) Br2 + 5Cl2 + 6H2O  2HBrO3 + C D o t (2) F2 + H2O �� � (4) Cl2 + dung dịch H2S  C (2), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 68: Cho phản ứng : Ca(OH)2 + Cl2  CaOCl2 + H2O 2H2S + SO2  3S + 2H2O 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word O3  O2 + O 2NO2 + 2NaOH  NaNO3 + NaNO2 + H2O 4KClO3  KCl + 3KClO4 Số phản ứng oxi hoá – khử : A B C Câu 69: thí nghiệm sau : (I) Nhúng sắt vào dung dịch H2SO4 lỗng, nguội (II) Sục khí SO2 vào nước brom (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven (IV) Nhúng nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội Số thí nghiệm xảy phản ứng hóa học : A B C Câu 70: Cho biết phản ứng xảy sau: 2FeBr2 + Br2  2FeBr3 (1) 2NaBr + Cl2  2NaCl + Br2 D D (2) Phát biểu : A Tính khử Cl- mạnh Br- B Tính oxi hóa Br2 mạnh Cl2 C Tính khử Br- mạnh Fe2+ D Tính oxi hóa Cl2 mạnh 3+ Fe Câu 71: Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe3O4 + dung dịch HI (dư) � X + Y + H2O Biết X Y sản phẩm cuối q trình chuyển hóa Các chất X Y : A Fe I2 B FeI3 FeI2 C FeI2 I2 D FeI3 I2 Câu 72: Brom lẫn tạp chất clo Một hố chất loại bỏ clo khỏi hỗn hợp : A KBr B KCl C H2O D NaOH Câu 73: Trong muối NaCl lẫn NaBr NaI Để loại hai muối khỏi NaCl người ta A Sục từ từ khí Cl2 dư vào dung dịch sau cạn dung dịch B Tác dụng với dung dịch HCl đặc C Tác dụng với Br2 dư sau cạn dung dịch D Tác dụng với AgNO3 sau nhiệt phân kết tủa Câu 74: Muối iot muối ăn chứa thêm lượng nhỏ iot dạng A I2 B MgI2 C CaI2 D KI KIO3 Câu 75: chất bột màu trắng vơi bột, bột gạo, bột thạch cao (CaSO 4.2H2O) bột đá vôi (CaCO3) Chỉ dùng chất nhận biết bột gạo ? A Dung dịch HCl B Dung dịch H2SO4 loãng C Dung dịch Br2 D Dung dịch I2 Câu 76: Để phân biệt dung dịch KCl, HCl, KNO3, HNO3 ta dùng A Dung dịch AgNO3 B Quỳ tím 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word C Quỳ tím dung dịch AgNO3 D Đá vơi Câu 77: thể phân biệt bình khí HCl, Cl2, H2 thuốc thử A Dung dịch AgNO3 B Q tím ẩm C Dung dịch phenolphtalein D Không phân biệt Câu 78: dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI đựng lọ bị nhãn Nếu dùng dung dịch AgNO3 nhận biết A dung dịch B dung dịch C dung dịch D dung dịch Câu 79: gói bột tương tự CuO, FeO, MnO 2, Ag2O, (Fe + FeO) thể dùng dung dịch dung dịch để phân biệt chất ? A HNO3 B AgNO3 C HCl D Ba(OH)2 Câu 80: Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt (proton, nơtron, electron) 115, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 25 Nguyên tố X : A Na B F C Br D Cl Câu 81: Biết oxit cao nguyên tố X thuộc nhóm VIIA, tỉ lệ khối lượng nguyên tố mX : mO = 7,1 : 11,2 X nguyên tố sau ? A Clo B Iot C Flo D Brom Câu 82: Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt (p, n, e) 180 Trong hạt mang điện chiếm 58,89% tổng số hạt Nguyên tố X nguyên tố ? A flo B clo C brom D iot Câu 83: Hợp chất khí tạo nguyên tố R với hiđro RH, oxit cao R chiếm 58,82% khối lượng, nguyên tố R : A Br B F C I D Cl 35 Câu 84: Nguyên tử khối trung bình clo 35,5 Clo tự nhiên đồng vị 17 Cl 37 37 17 Cl Phần trăm khối lượng 17 Cl chứa HClO (với hiđro đồng vị H , oxi đồng vị 16 O ) : A 9,40% B 8,95% C 9,67% D 9,20% Câu 85: Hợp chất MX3 tổng số hạt mang điện tích 128 Trong hợp chất, số p nguyên tử X nhiều số p nguyên tử M 38 Công thức hợp chất : A FeCl3 B AlCl3 C FeF3 D AlBr3 Câu 86: Nguyên tử nguyên tố X tổng số electron phân lớp p Nguyên tử nguyên tố Y tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt mang điện X X Y nguyên tố : A Al Br B Al Cl C Mg Cl D Si Br Câu 87: Tổng số electron ion AB2 34 Chọn công thức : A AlO2- B NO2- C ClO2- D CrO2- Câu 88: Cho luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh 23,4 gam muối kim loại hoá trị I Muối kim loại hoá trị I muối sau ? A NaCl B KCl C LiCl D Kết khác Câu 89: Cho 6,72 lít clo (đktc) tác dụng với 22,4 gam Fe nung nóng (hiệu suất phản ứng 100%), lấy chất rắn thu hồ tan vào nước khuấy khối lượng muối dung dịch thu : A 38,10 gam B 48,75 gam C 32,50 gam D 25,40 gam 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 90: Hai miếng sắt khối lượng 2,8 gam Một miếng cho tác dụng với Cl2, miếng cho tác dụng với dung dịch HCl Tổng khối lượng muối clorua thu : A 14,475 gam B 16,475 gam C 12,475 gam D Tất sai Câu 91: Hỗn hợp khí A gồm clo oxi A phản ứng vừa hết với hỗn hợp gồm 4,8 gam magie 8,1 gam nhôm tạo 37,05 gam hỗn hợp muối clorua oxit hai kim loại Thành phần % thể tích oxi clo hỗn hợp A : A 26,5% 73,5% B 45% 55% C 44,44% 55,56% D 25% 75% Câu 92: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí A gồm clo oxi phản ứng vừa hết với 16,98 gam hỗn hợp B gồm magie nhôm tạo 42,34 gam hỗn hợp muối clorua oxit hai kim loại Thành phần % khối lượng magie nhôm hỗn hợp B : A 48% 52% B 77,74% 22,26% C 43,15% 56,85% D.75% 25% Câu 93: Lấy lít khí H2 cho tác dụng với lít khí Cl2 Hiệu suất phản ứng 90% Thể tích hỗn hợp sau phản ứng : A 4,5 lít B lít C lít D Kết khác Câu 94: Cho 10,000 lít H2 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng với hồ tan sản phẩm vào 385,400 gam nước ta thu dung dịch A Lấy 50,000 gam dung dịch A tác dụng với dung dịch AgNO3 thu 7,175 gam kết tủa Hiệu suất phản ứng H2 Cl2 : A 33,33% B 45% C 50% D 66,67% Câu 95: Một loại nước clo chứa : Cl2 0,061M ; HCl 0,03M HClO 0,03M Thể tích khí clo (đktc) để thu lít nước clo : A 6,72 lít B 12,13 lít C 10,192 lít D 13,44 lít Câu 96: Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với HCl đặc, dư Dẫn tồn lượng khí sinh vào 500 ml dung dịch NaOH 4M Coi thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể, nồng độ mol chất dung dịch sau phản ứng ? A 1,6M ; 1,6M 0,8M B 1,7M ; 1,7M 0,8 M C 1,6M ; 1,6M 0,6M D 1,6M ; 1,6M 0,7M Câu 97: Cho 13,44 lít khí clo (đktc) qua 2,5 lít dung dịch KOH 100 oC Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 37,25 gam KCl Dung dịch KOH nồng độ : A 0,24M B 0,48M C 0,4M D 0,2M Câu 98: Sục khí clo vào dung dịch chứa NaBr NaI đến phản ứng hồn tồn thu 1,17 gam NaCl Số mol hỗn hợp NaBr NaI dung dịch đầu : A 0,02 mol B 0,01 mol B 0,03 mol D Tất sai Câu 99: Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr KBr thu muối NaCl KCl, đồng thời thấy khối lượng muối giảm 4,45 gam Lượng clo tham gia phản ứng với muối : A 0,1 mol B 0,05 mol C 0,02 mol D 0,01 mol 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 100: Cho 25 gam nước clo vào dung dịch chứa 2,5 gam KBr thấy dung dịch chuyển sang màu vàng đậm KBr dư Sau thí nghiệm, cạn dung dịch lại 1,61 gam chất rắn khan Biết hiệu suất phản ứng 100%, nồng độ % nước clo : A 2,51% B 2,84% C 3,15% D 3,46% Câu 101: Cho gam brom lẫn tạp chất clo vào dung dịch chứa 1,6 gam NaBr Sau clo phản ứng hết, ta làm bay hỗn hợp sau thí nghiệm sấy khơ chất rắn thu Khối lượng chất rắn sau sấy khô 1,36 gam Hàm lượng phần trăm clo gam brom nói : A 2,19% B 3,19% C 4,19% D 1,19% Câu 102: Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl NaI vào nước dung dịch A Sục khí clo dư vào dung dịch A Kết thúc thí nghiệm, cạn dung dịch, thu 58,5 gam muối khan Khối lượng NaCl hỗn hợp X : A 17,55 gam B 29,25 gam C 58,5 gam D Cả A, B, C sai Câu 103: Cho lít hỗn hợp khí H2, Cl2, HCl qua dung dịch KI dư, thu 2,54 gam iot khí khỏi dung dịch tích 500 ml (các khí đo điều kiện) Thành phần phần trăm theo số mol hỗn hợp khí (H2, Cl2, HCl) : A 50 ; 22,4 ; 27,6 B 25; 50 ; 25 C 21 ; 34,5 ; 44,5 D 47,5 ; 22,5 ; 30 Câu 104: Cho V lít hỗn hợp khí gồm H2S SO2 tác dụng với dung dịch brom dư Thêm dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp thu 2,33 gam kết tủa Giá trị V : A 0,112 lít B 2,24 lít C 1,12 lít D 0,224 lít Câu 105: Cho lượng dư KMnO4 vào 25 ml dung dịch HCl thu 1,4 lít khí (đktc) Vậy nồng độ mol dung dịch HCl dùng : A 8,5M B 8M C 7,5M D 7M Câu 106: Cho 8,7 gam MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đậm đặc sinh V lít khí Cl (đktc) Hiệu suất phản ứng 85% V giá trị : A lít B 2,905 lít C 1,904 lít D 1,82 lít o Câu 107: Độ tan NaCl 100 C 50 gam Ở nhiệt độ dung dịch bão hồ NaCl nồng độ phần trăm : A 33,33 B 50 C 66,67 D 80 Câu 108: Hồ tan 11,2 lít khí HCl (đktc) vào m gam dung dịch HCl 16%, thu dung dịch HCl 20% Giá trị m : A 36,5 B 182,5 C 365,0 D 224,0 Câu 109: Hồ tan V lít khí HCl (đktc) vào 185,4 gam dung dịch HCl 10% thu dung dịch HCl 16,57% Giá trị V : A 4,48 B 8,96 C 2,24 D 6,72 Câu 110: Nồng mol/lít dung dịch HBr 16,2% (d = 1,02 g/ml) : A 2,04 B 4,53 C 0,204 D 1,65 Câu 111: Hồ tan hồn tồn hỗn hợp khí hiđro clorua hiđro bromua vào nước ta dung dịch chứa hai axit nồng độ phần trăm Thành phần phần trăm theo thể tích hai khí hỗn hợp : A 68,93% 31,07% B 67,93% 32,07% C 69,93% 30,07% D Kết khác 17 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 112: Đổ dung dịch chứa gam HBr vào dung dịch chứa gam NaOH Sau nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu giấy quỳ tím chuyển sang màu ? A Màu đỏ B Màu xanh C Không đổi màu D Không xác định Câu 113: Cho lượng hỗn hợp CuO Fe 2O3 tan hết dung dịch HCl thu muối tỉ lệ mol : Phần trăm khối lượng CuO Fe2O3 hỗn hợp : A 30 70 B 40 60 C 50 50 D 60 40 Câu 114: Cho 37,6 gam hỗn hợp gồm CaO, CuO Fe 2O3 tác dụng vừa đủ với 0,6 lít dung dịch HCl 2M, cạn dung dịch sau phản ứng số gam muối khan thu : A 70,6 B 61,0 C 80,2 D 49,3 Câu 115: Hoà tan hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe 0,2 mol Fe 3O4 dung dịch HCl dư thu dung dịch A Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu m gam chất rắn Giá trị m : A 74,2 B 42,2 C 64,0 D 128,0 Câu 116: Hoà tan 174 gam hỗn hợp M2CO3 M2SO3 (M kim loại kiềm) vào dung dịch HCl dư Tồn khí CO2 SO2 hấp thụ tối thiểu 500 ml dung dịch NaOH 3M Kim loại M : A Li B Na C K D Rb Câu 117: Hoà tan hoàn toàn 10,05 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hoá trị II III vào dung dịch HCl thu dung dịch A 0,672 lít khí (đktc) Khối lượng muối A : A 10,38 gam B 20,66 gam C 30,99 gam D 9,32 gam Câu 118: Hoà tan 10 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hoá trị hai hoá trị ba dung dịch HCl, ta thu dung dịch A 0,672 lít khí bay đktc Khi cạn dung dịch A khối lượng muối khan thu : A 10,33 gam B 9,33 gam C 11,33 gam D 12,33 gam Câu 119: Để hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp Zn ZnO cần dung 100,8 ml dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 g/ml) thu 8,96 lít khí (đktc) Thành phần phần trăm ZnO hỗn hợp ban đầu : A 38,4% B 60,9% C 86,52% D 39,1% Câu 120: Cho 44,5 gam hỗn hợp bột Zn, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy 22,4 lít khí H2 bay (đktc) Khối lượng muối clorua tạo dung dịch : A 80 B 115,5 C 51,6 D 117,5 Câu 121: Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp Mg Al dung dịch HCl dư Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với ban đầu Số mol axit tham gia phản ứng : A 0,8 mol B 0,08 mol C 0,04 mol D 0,4 mol Câu 122: Hoà tan hoàn toàn 25,12 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe dung dịch HCl dư thu 13,44 lít khí H2 (đktc) m gam muối Giá trị m : A 67,72 B 46,42 C 68,92 D 47,02 Câu 123: Cho 10,3 gam hỗn hợp Cu, Al, Fe vào dung dịch HCl thu 5,6 lít khí (đktc) gam chất rắn không tan Vậy % theo khối lượng chất hỗn hợp ban đầu : 18 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A 26%, 54%, 20% B 20%, 55%, 25% C 19,4%, 50%, 30,6% D 19,4%, 26,2%, 54,4% Câu 124: Cho 9,14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu dung dịch HCl dư thu 7,84 lít khí (đktc), dung dịch X 2,54 gam chất rắn Y Khối lượng muối X : A 32,15 gam B 31,45 gam C 33,25 gam D 30,35gam Câu 125: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M NaCl 0,1M Khối lượng kết tủa thu : A 1,345 gam B 3,345 gam C 2,875 gam D 1,435 gam Câu 126: Cho 1,03 gam muối natri halogen (NaX) tác dụng hết với dung dịch AgNO dư thu kết tủa, kết tủa sau phản ứng phân hủy hoàn toàn cho 1,08 gam Ag X : A brom B flo C clo D iot Câu 127: Chất X muối canxi halogenua Cho dung dịch X chứa 0,200 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu 0,376 gam kết tủa bạc halogenua Công thức X : A CaCl2 B CaBr2 C CaI2 D CaF2 Câu 128: Cho 0,03 mol hỗn hợp muối NaX NaY (X, Y halogen thuộc chu kì liên tiếp) tác dụng với AgNO3 dư 4,75 gam kết tủa X Y : A F Cl B Cl Br C Br I D I At Câu 129: Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX NaY (X, Y halogen hai chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thu 57,34 gam kết tủa Công thức muối : A NaCl NaBr B NaBr NaI C NaF NaCl D NaF NaCl NaBr NaI Câu 130: Hoà tan 8,075 gam hỗn hợp A gồm NaX NaY (X, Y hai halogen kế tiếp) vào nước Dung dịch thu cho phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO thu 16,575 gam kết tủa Phần trăm khối lượng NaX NaY tương ứng : A 36,22% ; 63,88% B 35,45% ; 64,55% C 35% ; 65% D 34, 24% ; 65,76% Câu 131: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX NaY (X, Y hai nguyên tố tự nhiên, hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu ngun tử Z X < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 8,61 gam kết tủa Phần trăm khối lượng NaY hỗn hợp ban đầu : A 52,8% B 58,2% C 47,2% D 41,8% Câu 132: Một dung dịch chứa H 2SO4 0,543 gam muối natri axit chứa oxi clo (muối X) Cho thêm vào dung dịch lượng KI iot ngừng sinh thu 3,05 gam I2 Muối X : A NaClO2 B NaClO3 C NaClO4 D NaClO Câu 133: Cho 200 ml dung dịch AgNO3 1M tác dụng với 100 ml dung dịch FeCl 0,1 M thu khối lượng kết tủa : A 3,95 gam B 2,87 gam C 23,31 gam D 28,7 gam Câu 134: Hàng năm giới cần tiêu thụ khoảng 45 triệu clo Nếu dùng muối ăn để điều chế clo cần muối (Giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%) ? A 74 triệu B 74,15 triệu C 74,51 triệu D 74,14 triệu 19 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 135: Điện phân lít dung dịch hỗn hợp NaCl KCl màng ngăn thời gian thu 1,12 lít khí Cl2 (đktc) Coi thể tích dung dịch không đổi Tổng nồng độ mol NaOH KOH dung dịch thu : A 0,01M B 0,025M C 0,03M D 0,05M CHUYÊN ĐỀ : 1D 11C 21B 31D 41D 51A 61B 71C 81A 91C 101B 111A 121A 131B 2C 12A 22C 32C 42C 52D 62D 72A 82D 92B 102B 112B 122A 132A 3C 13B 23C 33B 43A 53D 63D 73A 83A 93C 103A 113C 123D 133A 4C 14B 24D 34D 44A 54C 64D 74D 84D 94D 104D 114A 124B 134B 5D 15B 25D 35C 45D 55D 65C 75D 85B 95C 105B 115C 125D 135D NHÓM HALOGEN 6D 16C 26A 36C 46C 56B 66A 76C 86B 96A 106C 116B 126A 7A 17C 27C 37C 47D 57A 67A 77B 87C 97A 107A 117A 127B 8A 18B 28D 38A 48B 58A 68D 78D 88A 98A 108C 118A 128B 9C 19C 29C 39D 49D 59D 69B 79C 89C 99B 109B 119A 129B 10C 20D 30C 40B 50C 60C 70D 80C 90A 100B 110A 120B 130A 20 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... 44A 54 C 64D 74D 84D 94D 104D 114A 124B 134B 5D 15B 25D 35C 45D 55 D 65C 75D 85B 95C 105B 115C 125D 135D NHÓM HALOGEN 6D 16C 26A 36C 46C 56 B 66A 76C 86B 96A 106C 116B 126A 7A 17C 27C 37C 47D 57 A... muối clorua oxit hai kim loại Thành phần % thể tích oxi clo hỗn hợp A : A 26 ,5% 73 ,5% B 45% 55 % C 44,44% 55 ,56 % D 25% 75% Câu 92: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí A gồm clo oxi phản ứng vừa hết với 16,98... hai halogen kế tiếp) vào nước Dung dịch thu cho phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO thu 16 ,57 5 gam kết tủa Phần trăm khối lượng NaX NaY tương ứng : A 36,22% ; 63,88% B 35, 45% ; 64 ,55 % C 35% ; 65%
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu lý thuyết và bài tập chương 5 nhóm halogen 2017 2018 file word có lời giải chi tiết và đáp án , Tài liệu lý thuyết và bài tập chương 5 nhóm halogen 2017 2018 file word có lời giải chi tiết và đáp án

Từ khóa liên quan