QUY TRÌNH tác NGHIỆP đối với HOẠT ĐỘNG cấp tín DỤNG DOANH NGHIỆP tại NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

10 135 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 16:03

QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) Tiếp thị khách hàng, lập Báo cáo đề xuất tín dụng phê duyệt đề xuất tín dụng 1.1 Tiếp thị nhận hồ sơ: Cán QHKH đầu mối tiếp thị; giới thiệu tiếp nhận nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ BIDV từ Khách hàng Trên sở nhu cầu Khách hàng, Cán QHKH hướng dẫn khách hàng lập Hồ sơ tín dụng 1.2 Đánh giá, phân tích lập Báo cáo đề xuất tín dụng: Căn Hồ sơ tín dụng Khách hàng, Cán quan hệ khách hàng (CBQHKH) thực nghiên cứu, đánh giá, phân tích theo nội dung sau: - Đánh giá chung khách hàng (như lực điều hành, tình hình sản xuất kinh doanh, triển vọng phát triển ) - Về tình hình tài khách hàng (tính hợp lý, khớp báo cáo tài chính, phân tích tình hình tài khách hàng ) - Chấm điểm tín dụng khách hàng (thực theo Hướng dẫn Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ) để áp dụng sách cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngoài ra, cần tham khảo thêm thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng để đánh giá khách hàng - Phân tích, đánh giá Phương án sản xuất, kinh doanh; Dự án đầu tư; Khả vay trả khách hàng để xác định hình thức cấp tín dụng phù hợp - Đánh giá tài sản bảo đảm theo quy định giao dịch bảo đảm hành BIDV - Đánh giá toàn diện rủi ro biện pháp phòng ngừa - Lập báo cáo đề xuất tín dụng 1.3 Phê duyệt Báo cáo đề xuất tín dụng: Lãnh đạo Phòng QHKH/Lãnh đạo Phòng tài trợ dự án thực kiểm tra lại nội dung Báo cáo đề xuất tín dụng, ghi ý kiến vào Báo cáo đề xuất, ký kiểm sốt trình PGĐ QHKH - Trường hợp cấp tín dụng khơng phải qua thẩm định rủi ro: Khi Báo cáo đề xuất tín dụng PGĐ QHKH/cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển lại cho Bộ phận QHKH để xử lý tiếp bước sau phê duyệt - Trường hợp cấp tín dụng phải qua thẩm định rủi ro khách hàng có quan hệ tín dụng Phòng Giao dịch có nhu cầu tín dụng vượt thẩm quyền phán Phòng Giao dịch: + Nếu Báo cáo đề xuất tín dụng PGĐ QHKH phê duyệt đồng ý, tồn hồ sơ tín dụng khách hàng chuyển tiếp cho Bộ phận QLRR để thẩm định rủi ro + Nếu PGĐ QHKH có ý kiến từ chối cấp tín dụng Báo cáo đề xuất tín dụng, tồn hồ sơ tín dụng khách hàng chuyển trả cho Phòng QHKH/Lãnh đạo Phòng tài trợ dự án/Lãnh đạo Phòng Giao dịch để thực thơng báo từ chối cấp tín dụng cho khách hàng Thẩm định rủi ro 2.1 Tiếp nhận hồ sơ: Phòng QLRR tiếp nhận Báo cáo đề xuất tín dụng Hồ sơ tín dụng từ Phòng QHKH Phòng Giao dịch 2.2 Thẩm định rủi ro: - Cán QLRR thực thẩm định rủi ro đề xuất cấp tín dụng lập Báo cáo thẩm định rủi ro kèm theo hồ sơ tín dụng trình Lãnh đạo Phòng QLRR - Lãnh đạo phòng QLRR thực kiểm tra, rà soát lại nội dung Báo cáo thẩm định rủi ro, ghi ý kiến ký kiểm sốt để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt rủi ro Phê duyệt cấp tín dụng 3.1 Các trường hợp cấp tín dụng khơng phải qua thẩm định rủi ro: - Khoản tín dụng coi phê duyệt cấp tín dụng PGĐ QHKH/cấp có thẩm quyền ký phê duyệt đồng ý cấp tín dụng Báo cáo đề xuất tín dụng - Tại Phòng Giao dịch: Trường hợp khách hàng có nhu cầu tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt tín dụng Lãnh đạo Phòng Giao dịch, khoản tín dụng coi phê duyệt cấp tín dụng Lãnh đạo Phòng Giao dịch ký phê duyệt đồng ý cấp tín dụng Báo cáo đề xuất tín dụng 3.2 Các trường hợp cấp tín dụng phải qua thẩm định rủi ro: - Đối với khoản tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt rủi ro Giám đốc/PGĐ QLRR tín dụng: Khoản tín dụng coi phê duyệt cấp tín dụng có đầy đủ chữ ký phê duyệt PGĐ QHKH Báo cáo đề xuất tín dụng Giám đốc/PGĐ QLRR tín dụng Báo cáo thẩm định rủi ro - Đối với khoản tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt rủi ro Hội đồng tín dụng: + Cán QLRR chịu trách nhiệm tập hợp hồ sơ gửi thành viên Hội đồng tín dụng + Trường hợp khoản tín dụng coi phê duyệt Biên họp Hội đồng tín dụng kết luận đồng ý cấp tín dụng Các thủ tục thực sau phê duyệt 4.1 Soạn thảo định cấp tín dụng: - Căn nội dung phê duyệt cấp tín dụng cấp có thẩm quyền, Bộ phận QLRR chịu trách nhiệm soạn thảo Quyết định cấp tín dụng, trình cấp có thẩm quyền ký, để thơng báo cho phận có liên quan Trừ trường hợp cấp tín dụng khơng phải qua thẩm định rủi ro (Khi PGĐ QHKH/cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng ký duyệt đồng ý Báo cáo đề xuất tín dụng coi Quyết định cấp tín dụng; trường hợp khách hàng có nhu cầu tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt tín dụng Lãnh đạo Phòng Giao dịch, Lãnh đạo Phòng Giao dịch ký phê duyệt đồng ý cấp tín dụng Báo cáo đề xuất tín dụng coi Quyết định tín dụng) - Cấp có thẩm quyền phê duyệt rủi ro tín dụng cấp có thẩm quyền ký Quyết định cấp tín dụng Trường hợp Cấp có thẩm quyền phê duyệt rủi ro tín dụng Hội đồng Giám đốc/PGĐ QLRR đại diện cấp có thẩm quyền ký văn Quyết định cấp tín dụng - Quyết định cấp tín dụng cấp có thẩm quyền tồn hồ sơ tín dụng chuyển lại cho Bộ phận QHKH để thực bước 4.2 Căn nội dung phê duyệt cấp tín dụng cấp có thẩm quyền, Cán QHKH tiến hành: - Trường hợp từ chối cấp tín dụng: Cán QHKH soạn thảo văn từ chối cấp tín dụng, trình cấp có thẩm quyền ký gửi cho khách hàng - Trường hợp đồng ý cấp tín dụng: Cán QHKH thực thương thảo với khách hàng điều kiện tín dụng cấp có thẩm quyền phê duyệt (tuỳ trường hợp cụ thể, Cán QHKH soạn thảo văn đồng ý cấp tín dụng, trình cấp có thẩm quyền ký gửi cho khách hàng): 4.3 Soạn thảo Hợp đồng: Căn nội dung, điều kiện tín dụng cấp có thẩm quyền phê duyệt Hợp đồng mẫu, Bộ phận QHKH chịu trách nhiệm soạn thảo Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cấp bảo lãnh/Hợp đồng bảo đảm văn tín dụng có liên quan khác Đối với trường hợp thuê tư vấn luật để soạn thảo hợp đồng có giá trị lớn, Bộ phận QHKH có trách nhiệm rà sốt, đảm bảo nội dung hợp đồng phù hợp với nội dung phê duyệt tín dụng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật 4.4 Ký kết Hợp đồng: Các Hợp đồng phải ký kết Người đại diện có thẩm quyền BIDV Khách hàng theo quy định pháp luật 4.5 Hoàn thiện điều kiện trước giải ngân: - Cán QHKH có trách nhiệm đàm phán với khách hàng để hoàn thiện điều kiện trước giải ngân theo Quyết định cấp tín dụng cấp có thẩm quyền - Cán QHKH thực thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo và/hoặc thủ tục công chứng; Là đầu mối giao, nhận giấy tờ tài sản đảm bảo BIDV Khách hàng 4.6 Lưu giữ hồ sơ, nhập thông tin vào Hệ thống SIBS: - Sau Hợp đồng ký kết, Bộ phận QHKH chuyển trả 01 gốc Hợp đồng tín dụng cho khách hàng bàn giao tồn Hồ sơ tín dụng khách hàng sang Bộ phận quản trị tín dụng (QTTD) - Bộ phận QTTD thực nhập thông tin vào hệ thống SIBS lưu giữ hồ sơ theo Quy trình quản lý, lưu trữ hồ sơ - Các Hồ sơ gốc liên quan đến tài sản đảm bảo khách hàng Bộ phận QHKH bàn giao cho Bộ phận kho quỹ để lưu giữ theo quy định BIDV - Việc bàn giao hồ sơ phận phải thực văn Giải ngân: Phòng dịch vụ khách hàng (PDVKH) sau nhận hồ sơ giải ngân từ P.QTTD, chịu trách nhiệm: - Hướng dẫn khách hàng hoàn chỉnh nội dung chứng từ giải ngân, gồm: Uỷ nhiệm chi, Giấy lĩnh tiền mặt,… - Kiểm tra phù hợp nội dung, thông tin khách hàng (Tên doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, chữ ký, dấu), khớp hồ sơ, chứng từ thực việc giải ngân theo yêu cầu khách hàng Sau hoàn thành thủ tục giải ngân cho khách hàng, cán dịch vụ khách hàng (CBDVKH) lưu hồ sơ giải ngân theo quy định Giám sát kiểm soát 6.1 Bộ phận QHKH: Cán QHKH có trách nhiệm theo dõi q trình phê duyệt xác định khoản vay/bảo lãnh giải ngân/phát hành bảo lãnh, nghĩa vụ khách hàng BIDV phát sinh để có biện pháp kiểm tra, giám sát, thu hồi 6.2 Bộ phận QLRR: - Chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ phận QHKH Bộ phận QTTD việc phát kịp thời dấu hiệu rủi ro, đề xuất biện pháp xử lý - Giám sát việc thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro 6.3 Bộ phận QTTD: - Định kỳ hàng tháng lập thông báo danh sách khoản nợ đến hạn, danh sách khoản vay điều chỉnh lãi suất, ngày hết hạn chứng thư bảo hiểm tài sản, danh sách Bảo lãnh đến hạn, phí đến hạn để đơn đốc khách hàng trả nợ gốc lãi hạn - Chịu trách nhiệm theo dõi diễn biến trạng thái khoản nợ vay/Bảo lãnh khách hàng - Thực chức thông tin, báo cáo thống kê Thanh lý hợp đồng tín dụng lưu hồ sơ: Khi khách hàng trả hết nợ, CBQHKH phối hợp với CBQTTD CBDVKH đối chiếu, kiểm tra số tiền trả nợ gốc, lãi, phí để tất tốn khoản vay, lý hợp đồng Bộ phận Quan hệ khách hàng đầu mối thực giải tỏa hợp đồng bảo đảm tiền vay khách hàng CBQTTD thực lưu trữ toàn diện hồ sơ quản lý theo quy định * Những bất cập quy trình cấp tín dụng doanh nghiệp BIDV biện pháp khắc phục a Những bất cập quy trình - Quá trình thẩm định rủi ro khoản vay áp dụng hình thức kiểm tra bề mặt hồ sơ giấy, thông tin thực tế thẩm định Bộ phận QHKH đưa lên, điều cho thấy việc thẩm định rủi ro khơng mang tính sâu sát giám sát, lần khẳng định lại thơng tin Bộ phận QHKH, khơng có điều kiện thực xác chức Bên cạnh việc Bộ phận QHKH tiến hành kiểm tra sau phát tiền vay cho khách hàng Không thực kiểm tra trước trình giải ngân Do đó, khó hạn chế rủi ro phát sinh khách hàng không thực cam kết Hợp đồng với Ngân hàng - Hiện toàn khoản vay, bảo lãnh ( nhóm A hay B theo phân nhóm khách hàng) khách hàng doanh nghiệp Phòng Giao dịch phải qua phận Quản lý rủi ro rà soát trước cho vay, điều làm tải phận QLRR gây ùn tắc chậm trễ trình phục vụ kịp thời nhu cầu khách hàng Sau cấp có thẩm quyền phê duyệt giải ngân, tồn hồ sơ lưu phận QTTD chờ xử lý Điều gây tải cho phận QTTD dẫn đến chậm trễ làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh khách hàng b Phương hướng khắc phục hồn thiện Do đó, theo quan điểm tơi BIDV cần bổ xung qn triệt tới tồn thể CBQHKH có trách nhiệm kiểm tra trước, giải ngân, cụ thể: + Trước q trình xét duyệt cho vay: Kiểm tra thơng tin khách hàng, dự án sản xuất, kinh doanh, đầu tư đảm bảo phù hợp với hồ sơ và/hoặc thực tế (nếu có) + Khi giải ngân: Kiểm tra đề nghị giải ngân khách hàng phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay cụ thể Ngồi CBQHKH chịu trách nhiệm kiểm tra tài sản bảo đảm theo quy định giao dịch bảo đảm cho vay hành BIDV đầu mối thực định giá lại giá trị tài sản đảm bảo theo quy định Trong trình kiểm tra, đánh giá, phát dấu hiệu rủi ro, CBQHKH phải đề xuất biện pháp phòng ngừa báo cáo LĐPQHKH cấp có thẩm quyền định tín dụng đạo, xử lý kịp thời Bên cạnh đó, cần điều chỉnh phân định rõ ràng thẩm quyền phán quyết, hình thức cho vay, giới hạn tối thiểu cần có tham gia tư vấn đóng góp ý kiến phận Quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu ùn tắc hồ sơ gây chậm trễ hoạt động kinh doanh khách hàng Không cần thiết phải phân định phận QTTD riêng, điều thể chun mơn hóa q mức gây lãng phí nhân lực mà chức nhiệm vụ phận QTTD phận QLRR tương đối giống Việc theo dõi khoản vay để CBQHKH trực tiếp quản lý đôn đốc, báo cáo thống kê tiếp tục để phận QLRR chịu trách nhiệm thực Điều có tác dụng làm nâng cao suất làm việc nguồn nhân lực Ngân hàng II MƠ HÌNH LEAN, CÁC LOẠI LÃNG PHÍ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BIDV Theo mơ hình LEAN trình tác nghiệp doanh nghiệp thường xuất loại lãng phí Tuy nhiên, đặc thù doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ biểu loại lãng phí khơng rõ ràng Tuy có vài ý kiến đề cập lãng phí này, theo quan điểm riêng tồn số loại lãng phí điển hình: Sản xuất thừa; Tiêu tốn thời gian cho quy trình, dự trữ mức cần thiết Sản xuất thừa: Đó việc y hệ thống văn bản, công văn, giấy tờ, báo cáo… BIDV triển khai cách lãng phí Một văn đạo điều hành toàn hệ thống BIDV làm sau: Tại trụ sở Tổng Giám đốc ký y văn gửi cho ban nghiệp vụ Ban nghiệp vụ lại y gửi cho chi nhánh Giám đốc chi nhánh ký y gửi cho phòng nghiệp vụ Các phòng ban nghiệp vụ chí gửi cán nghiệp vụ trực tiếp Như văn đạo điều hành từ cấp trung ương tới cấp Chi nhánh phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau, chi phí y văn cước phí chuyển fax nhanh để đến chi nhánh đến tận tay cán nghiệp vụ lớn Thời gian chờ đợi văn từ cấp trung ương đến tay cán nghiệp vụ để tác nghiệp có phải nhiều thời gian, cán nghiệp vụ nắm chế sách không dám làm lý đơn giản chưa có văn hướng dẫn tay Tiêu tốn thời gian cho quy trình: Như đề cập bất cập quy trình Việc sử dụng nguồn nhân lực cách chuyên môn hóa q mức với việc khơng phân định rõ ràng giới hạn cụ thể cần kiểm soát gây nên chậm trễ việc giải hồ sơ cho khách hàng mà hồ sơ để giải ngân, hay phát hành thư bảo lãnh cần qua kiểm tra phận, liên kết phận chưa tốt, thơng tin truyền đạt thiếu xót dẫn đến gần phận sau lại làm lại công việc phận trước gây ùn tắc thời gian Dự trữ mức cấn thiết: Việc dự trữ mức cấn thiết thường thể công tác nguồn vốn Nếu dự trữ ( tồn quỹ) mức tiền mặt làm tăng chi phí khoản tiền gửi không kỳ hạn NHNN hưởng lãi để quỹ không sinh lãi mà phải trả chi phí huy động khoản tiền Hơn nữa, lượng tiền tồn quỹ lớn gây tình trạng thiếu an tồn… Thấy tồn lãng phí đó, theo tơi BIDV cần bước khắc phục biện pháp sau: Đối với sản phẩm thừa: Việc trao đổi công văn hội sở chi nhánh, phòng ban nên thực qua hệ thống mạng nội intranet, hạn chế tối đa việc in văn bản, tài liệu không cần thiết… Hàng ngày cán nghiệp vụ phải truy cập vào hệ thống mạng nội để kiểm tra công văn, văn Đối với vấn đề tiêu tốn thời gian cho quy trình BIDV cần đưa mơ tả cơng việc trình tự cơng việc chuẩn, việc người cán phải tuân thủ thực công việc Việc mô tả rõ ràng giúp đảm bảo tất cán thực công việc theo cách thức quy chuẩn Sáp nhập số phận phụ trách đồng thời mảng công việc tương đồng hạn chế mẫu thuẫn quan điểm bất đồng phận, góp phần làm tăng suất lao động Đối với việc dự trữ mức: Cần dự báo nhu cầu sử dụng tiền mặt khách hàng phát sinh ngày làm việc để xác định mức tồn quỹ tiền mặt Bên cạnh đó, cần xây dựng mức tồn quỹ riêng điểm giao dịch BIDV Truyền đạt quy trình chuẩn cho nhân viên Các hướng dẫn công việc chuẩn không nên dạng văn mà bao gồm hình ảnh, lưu đồ chí ví dụ Thường nhân viên chịu đọc tài liệu hướng dẫn sản xuất văn nhàm chán lưu đồ ví dụ thực tế có hình ảnh nên sử dụng nhiều tốt Các hướng dẫn nên rõ ràng chi tiết, đồng thời trình bày theo cách giúp nhân viên thật dễ hiểu liên quan mật thiết đến điều họ cần biết Kiểm tra, kiểm soát hoạt động - Trách nhiệm cơng tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ, quy trình tín dụng nhằm hạn chế rủi ro xảy Kiểm sốt nguồn - Với yêu cầu này, thân nhân viên kiểm tra chất lượng khơng tìm khuyết tật sản phẩm mà tìm nguồn gây khuyết tật Chẳng hạn, họ kiểm tra xem quy trình chuẩn có cán tn thủ khơng, hay trường hợp phát sinh khuyết tật sản phẩm, dịch vụ họ chịu trách nhiệm xác định nguồn gốc khuyết tật Từ cách làm này, công việc chủ yếu nhóm kiểm sốt chất lượng giải nguồn gốc gây lỗi sản phẩm, triển khai biện pháp ngăn ngừa đào tạo cho cán để khuyết tật không tái xuất Trách nhiệm rõ ràng nhân viên: Thực phân công rõ ràng, trách nhiệm, gắn trách nhiệm với quyền lợi… Về loại bỏ lãng phí q trình tác nghiệp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp tới cho khách hàng sản phẩm tiện ích nhất, thời gian nhanh chóng thuận tiện, tối thiểu hóa chi phí, tăng suất lao động, góp phần nâng cao khả cạnh tranh khẳng định vị BIDV thị trường tài Việt Nam ... đồng ý cấp tín dụng Báo cáo đề xuất tín dụng coi Quy t định tín dụng) - Cấp có thẩm quy n phê duyệt rủi ro tín dụng cấp có thẩm quy n ký Quy t định cấp tín dụng Trường hợp Cấp có thẩm quy n phê... QHKH /cấp có thẩm quy n phê duyệt cấp tín dụng ký duyệt đồng ý Báo cáo đề xuất tín dụng coi Quy t định cấp tín dụng; trường hợp khách hàng có nhu cầu tín dụng thuộc thẩm quy n phê duyệt tín dụng. .. quy n phê duyệt rủi ro tín dụng Hội đồng Giám đốc/PGĐ QLRR đại diện cấp có thẩm quy n ký văn Quy t định cấp tín dụng - Quy t định cấp tín dụng cấp có thẩm quy n tồn hồ sơ tín dụng chuyển lại cho
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH tác NGHIỆP đối với HOẠT ĐỘNG cấp tín DỤNG DOANH NGHIỆP tại NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) , QUY TRÌNH tác NGHIỆP đối với HOẠT ĐỘNG cấp tín DỤNG DOANH NGHIỆP tại NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

Từ khóa liên quan