Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non tân triều huyện thanh trì hà nội

119 181 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 00:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HÀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON TÂN TRIỀU HUYỆN THANH TRÌ - HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quang Trình Hà Nội - 2016 i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc thầy, cô giáo Học viện Quản lý giáo dục, thầy cô trực tiếp tham gia giảng dạy quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Phạm Quang Trình tận tâm hướng dẫn, bảo, giúp đỡ nhiều suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn lãnh đạo giáo viên trường mầm non Tân Triều nơi công tác, tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thơng tin cho tơi q trình điều tra, nghiên cứu Nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp, bạn bè người thân u gia đình tạo điều kiện cho tơi học tập, nghiên cứu, giúp đỡ tơi hồn thiện luận văn hồn thành khóa học Do lực nghiên cứu có phần hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận quan tâm, bảo nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo bạn bè đồng nghiệp để kết nghiên cứu trọn vẹn Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hà ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu thân tôi, không trùng lặp với kết nghiên cứu có Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Tơi xin cam đoan kết trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ tài liệu tham khảo Hà Nội, tháng 11 năm 2016 TÁC GIẢ Nguyễn Thị Thu Hà iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Quản lý 12 1.2.2 Quản lý giáo dục 16 1.2.3 Quản lý nhà trường 17 1.2.4 Trường mầm non 19 1.3 Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non 21 1.3.1 Đặc điểm giáo dục mầm non 21 1.3.2 Yêu cầu đổi giáo dục mầm non bối cảnh đổi giáo dục 24 1.3.3 Tầm quan trọng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non 25 1.3.4 Nội dung ứng dụng công nghệ thong tin hoạt động giáo dục trường mầm non 27 1.4 Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non 33 1.4.1 Lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trẻ 33 iv 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trẻ 34 1.4.5 Quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt đông giáo dục trẻ 37 1.4.6 Quản lý sử dụng sản phẩm ứng dụng 39 1.5 Yếu tố ảnh hưởng tới quản lý ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non 40 1.5.1 Yếu tố khách quan 40 1.5.2 Yếu tố chủ quan 41 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON TÂN TRIỀU – THANH TRÌ - HÀ NỘI 44 2.1 Khái quát giáo dục Trường Mầm non Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội 44 2.1.1 Hệ thống nhóm lớp trường Mầm non Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội 44 2.1.2 Quy mô trường, lớp, học sinh 44 2.1.4 Cơ sở vật chất 45 2.1.5 Thành tựu đạt 46 2.2 Tổ chức hoạt động khảo sát 47 2.2.1 Mục đích khảo sát 47 2.2.2 Đối tượng khảo sát 47 2.2.3 Nội dung khảo sát 47 2.2.4 Phương pháp công cụ khảo sát 47 2.3 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non Tân Triều – Thanh Trì - Hà Nội 48 2.3.1 Ứng dụng CNTT xây dựng chủ đề giáo dục 48 2.3.3 Ứng dụng CNTT khai thác tài liệu giáo viên 53 2.3.4 Ứng dụng CNTT tự học trẻ hướng dẫn phụ huynh 55 2.3.5 Ứng dụng CNTT đánh giá trẻ 57 2.4 Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non Tân Triều – Thanh Trì - Hà Nội 58 2.4.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục 58 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục 61 2.4.3 Thực trạng đạo thực kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục 64 v 2.3.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá, quản lý sử dụng sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục 66 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non Tân Triều – Thanh Trì - Hà Nội 70 2.5.1 Mặt mạnh 70 2.5.2 Mặt hạn chế, tồn 71 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 72 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON TÂN TRIỀU – THANH TRÌ -HÀ NỘI 74 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 74 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 74 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 74 3.2 Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Tân Triều – Thanh Trì - Hà Nội 75 3.2.1 Nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ cho CBQL, GV phụ huynh học sinh 75 3.2.3 Tăng cường hiệu đầu tư CNTT phục vụ hoạt động giáo dục trẻ 83 3.2.4 Đổi công tác đạo ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ 87 3.2.5 Đẩy mạnh kiểm tra đánh giá trình hiệu ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ 90 3.2.6 Phối hợp nhà trường với phụ huynh học sinh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục trẻ 92 3.3 Mối quan hệ biện pháp 95 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 96 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 96 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm 96 3.4.3 Nội dung phương pháp khảo nghiệm 96 3.4.4 Phân tích kết khảo nghiệm 98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 101 Kết luận 101 Khuyến nghị 102 2.1 Đối với Phòng Giáo dục vả Đào tạo Huyện Thanh Trì 102 2.2 Đối với Ban giám hiệu 102 2.3 Đối với giáo viên 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung CBGVNV Cán giáo viên nhân viên CBQL Cán quản lý CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất GD & ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên TW Trung ương XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Thực trạng ứng dụng CNTT để khai thác tài liệu GV trường mầm non Tân Triều 54 Bảng 2.2 : Thực trạng ứng dụng CNTT đánh giá trẻ 57 Bảng 2.3: Thực trạng xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trường mầm non Tân Triều 59 Bảng 2.4 : Thực trạng tổ chức thực kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trường mầm non Tân Triều 62 Bảng 2.5: Thực trạng đạo thực kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trường mầm non Tân Triều 65 Bảng 2.6: Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trường mầm non Tân Triều 67 Bảng 2.7: Thực trạng quản lý sử dụng sản phẩm ứng dụng CNTT giáo dục mầm non trường mầm non Tân Triều 69 Bảng 3.1: Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp đề xuất 97 Bảng 3.2: Đánh giá mức độ khả thi biện pháp 98 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việc ứng dụng công nghệ thông tin trường mầm non việc làm cần thiết quan trọng Đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển theo hướng: “Cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, thời kỳ hội nhập quốc tế, hội nhập với văn minh đại, tiên tiến Đảng nhà nước ta vạch đường lối đắn là: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Nhu cầu đòi hỏi ngành giáo dục phải có thay đổi cho phù hợp với tình hình đất nước thực ngành giáo dục bước thay đổi, thể qua việc xác định mục tiêu giáo dục đào tạo phát triển toàn diện nhân cách người XHCN Bên cạnh đó, cơng nghệ thơng tin ứng dụng lĩnh vực đời sống người, có lĩnh vực giáo dục Bên cạnh đó, ban chấp hành TW Đảng khố IX có định hướng cho phát triển giáo dục "Tập trung đạo phát triển giáo dục đào tạo khoa học công nghệ thực ngang tầm quốc sách hàng đầu Để người Việt Nam nhanh chóng tiếp cận khoa học đại tiên tiến giới để học sinh nắm bắt kho tàng kiến thức nhân loại cần phải thực đổi giáo dục, trước tiên phải đổi phương pháp dạy học Phương pháp dạy học trước nặng truyền thụ kiến thức ngày phương pháp dạy học phải thay đổi cách thức, hình thành lực hoạt động, tìm tòi, khám phá cho học sinh, giúp cho trẻ phát triển lực tư duy, óc sáng tạo, có ý chí tự lực q trình lĩnh hội kiến thức Đặc biệt trẻ mầm non, trình lĩnh hội kiến thức trẻ từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, trẻ bị hấp dẫn lạ Bên cạnh việc ứng dụng CNTT nhà trường công cụ lao động "Trí tuệ" giúp Ban giám hiệu nhà trường đổi mới, nâng cao chất lượng quản lí, giúp giáo đổi hình thức nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ Giúp cán quản lý, nhân viên văn thư, kế toán làm việc khoa học, hiệu Và đặc biệt ứng dụng CNTT nhiều hoạt động ngày trẻ Góp phần rèn luyện cho trẻ số phẩm chất cần thiết người lao động thời kì cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Năm học 2015 - 2016 năm học Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT công tác quản lý chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ Đồng thời năm học thứ trường mầm non Tân Triều thực soạn giảng giáo án điện tử máy ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục, lưu trữ hồ sơ… Trong chặng đường năm vừa qua cương vị hiệu trưởng nhà trường với mong muốn nâng cao chất lượng quản lý cơng tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ nhà trường, nâng cao lực đội ngũ, bắt nhịp với xu thời đại Đặc biệt bối cảnh trường trường nông thôn ngoại thành với nhiều khó khăn tơi nỗ lực khơng ngừng, bước, bước đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nhà trường, tạo nên bước chuyển mạnh mẽ việc đổi hình thức, phương pháp chăm sóc ni dạy trẻ Trên thực tế, thời gian nhiều năm qua năm 2009 Sở GD&ĐT Hà Hội, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì triển khai đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ Trường chúng tơi gặp nhiều khó khăn Nhà trường thiếu thốn nhiều như: Về sở vật chất trường chưa có máy tính phục vụ ứng dụng CNTT, kỹ tin học cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) hạn chế Hầu hết CBGVNV chưa biết cách sử dụng máy tính thành thạo Việc quản lý hồ sơ, sổ sách, học sinh, giáo viên, tính phần ăn trẻ soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học CBGVNV thực thủ công Việc tự làm đồ dùng đồ 97 Tổng hợp kết xử lý phiếu hỏi thể bảng 9,10 đây: Bảng 3.1: Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp đề xuất Biện pháp Rất cần thiết Mức độ cần thiết Không cần Cần thiết thiết SL % SL % SL % 40 66,7 20 33,3 0 45 75 15 25 0 50 83,3 10 16,7 0 55 91,6 8,4 0 75 15 25 0 83,3 10 16,7 0 Nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục trẻ cho CBQL, GV phụ huynh học sinh Nâng cao kiến thức, kỹ tin học cần thiết cho giáo viên Tăng cường đầu tư CNTT phục vụ hoạt động giáo dục trẻ Tăng cường đạo ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ Đổi kiểm tra đánh giá trình kết ứng dụng CNTT hoạt 45 động giáo dục trẻ Phối hợp nhà trường với phụ huynh học sinh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục trẻ 50 98 Bảng 3.2: Đánh giá mức độ khả thi biện pháp Biện pháp Mức độ khả thi Rất khả thi Khả thi Không khả thi SL % SL % SL % 45 75 15 25 0 40 66,7 20 33,3 0 50 83,3 10 16,7 0 45 75 15 25 0 kết ứng dụng CNTT hoạt 48 80 10 16,7 3,3 91,6 8,4 0 Nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục trẻ cho CBQL, GV phụ huynh học sinh Nâng cao kiến thức, kỹ tin học cần thiết cho giáo viên Tăng cường đầu tư CNTT phục vụ hoạt động giáo dục trẻ Tăng cường đạo ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ Đổi kiểm tra đánh giá trình động giáo dục trẻ Phối hợp nhà trường với phụ huynh học sinh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục 55 trẻ 3.4.4 Phân tích kết khảo nghiệm Qua bảng cho thấy: Đại đa số CBQL, GV đánh giá biện pháp mà đề tài đề xuất có tính cần thiết khả thi tương đối cao mức độ tương đương Đặc biệt biện pháp Phối hợp nhà trường với phụ huynh học sinh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục trẻ đánh giá cao (83,3% mức độ cần thiết 91,6% mức độ khả thi) 99 Điều chứng tỏ mối quan hệ phụ huynh nhà trường có vai trò quan trọng việc giáo dục trẻ mầm non Tuy nhiên, biện pháp Nâng cao kiến thức, kỹ tin học cần thiết cho giáo viên lại đánh giá mức độ khả thi 66,7% cho thấy để biện pháp thực có hiệu chịu định, tác động ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan, chủ quan (đặc biệt vấn đề nguồn lực tài chính) Do biện pháp cần thiết khó thực triệt để hiệu so với biện pháp lại Các biện pháp lại đánh giá mức độ cần thiết khả thi cao Như vậy, số liệu cho phép khẳng định tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất mức cao, biện pháp đề xuất cần thiết ứng dụng thực tiễn thuận lợi, dễ dàng đem lại hiệu mong muốn công tác quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội 100 Tiểu kết chương Trong chương tác giả đề xuất 06 biện pháp quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội Những biện pháp quản lý mà tác giả đề xuất đưa dựa sở nghiên cứu nội dung đặc điểm hoạt động ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ điều kiện nay; nghiên cứu sở lý luận công tác quản lý giáo dục nói chung, quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ nói riêng việc vận dụng điều kiện thực tiễn trường mầm non Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội Q trình đề xuất đảm bảo tính pháp lý, tính hệ thống, tính hiệu tính thực tiễn biện pháp Việc khảo nghiệm cho thấy tính cần thiết tính khả thi biện pháp Các biện pháp đề xuất triển khai áp dụng mặt phải triển khai cách kịp thời, đồng bộ, thường xuyên trình xây dựng triển khai thực nhiệm vụ giai đoạn, năm học Tuy vậy, biện pháp đề xuất khẳng định qua khảo nghiệm nên triển khai áp dụng cần thực linh hoạt, sáng tạo có điều chỉnh thích hợp nhằm đạt hiệu cao quản lý 101 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Công nghệ thông tin sử dụng phổ biến có tác động mạnh mẽ đến tất lĩnh vực đời sống xã hội Do đó, việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin lĩnh vực giáo dục nói chung cơng tác quản lí giáo dục mầm non nói riêng ngày trở nên cấp thiết Thực tế công tác trường mầm non Tân Triều năm qua, đặc biệt năm học 2015-2016, việc ứng dụng CNTT lãnh đạo nhà trường, toàn thể giáo viên đơn vị quan tâm, việc ứng dụng CNTT giáo dục mầm non đem lại nhiều kết to lớn nhận thức, lề lối làm việc, hiệu cơng tác phận, tổ chức đồn thể, cá nhân trường mầm non Tân Triều bước nâng cao vào nề nếp Ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non yêu cầu tất yếu, bắt buộc tất đội ngũ giáo viên thời đại ngày để theo kịp với phát triển thời đại - thời đại CNTT Luận văn tác giả nghiên cứu, tổng thuật nội dung lý luận CNTT, ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non Qua đó, luận văn nghiên cứu đưa yếu tố ảnh hưởng đến hiệu công tác quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non Luận văn nghiên cứu, điều tra, đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non trường mầm non Tân Triều nay, tìm hiểu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ứng dụng Qua đó, chúng tơi đánh giá cách khái qt thực trạng quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non nhà trường: điểm mạnh, điểm hạn chế, nguyên nhân hạn chế sở để đề xuất biện pháp quản lý chương luận văn 102 Trên sở nghiên cứu lý luận khảo sát thực tiễn, đề tài đề xuất 06 quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non Các biện pháp xây dựng có sở lý luận phù hợp với tình hình thực tiễn nhà trường Kết khảo nghiệm biện pháp quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non trường mầm non Tân Triều cho thấy biện pháp có tính cấp thiết khả thi cao Kết nghiên cứu tin cậy hữu ích cho trường mầm non Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội cơng tác quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non Khuyến nghị 2.1 Đối với Phòng Giáo dục vả Đào tạo Huyện Thanh Trì Cung cấp trang thiết bị phục vụ việc ứng dụng CNTT cho đơn vị trường học như: máy phô tô, máy chiếu Projector, ti vi Quan tâm nhiều việc đầu tư sở vật chất theo đề án trường chuẩn đơn vị Thành lập Website riêng Phòng GD&ĐT để thơng tin liên lạc Phòng GD&ĐT đến trường ngược lại nhanh chóng, kịp thời hơn, đồng thời đơn vị tiện việc gửi, nhận số thơng tin cần xử lí gấp Tổ chức hoạt động có ứng dụng CNTT để đơn vị tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn Coi việc ứng dụng CNTT tiêu thi đua quan trọng đơn vị có điều kiện thuận lợi địa bàn huyện 2.2 Đối với Ban giám hiệu - Nhà trường cần huy động nguồn lực để trang bị thêm CSVC, xây dựng phòng học, đầu tư thêm máy tính, mạng máy tính cho nhà trường đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy tính đại, máy tính, mạng máy tính cho nhà trường - Tăng cường đạo, giao kế hoạch, kiểm tra, đánh giá cá nhân, tổ nhóm chun mơn ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non Để từ có kế hoạch rút kinh nghiệm tiến hành điều chỉnh kịp thời Có 103 hình thức động viên, khen thưởng cá nhân, tổ, nhóm thực tốt, hiệu việc ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non - Tạo điều kiện thời gian vật chất để đội ngũ GV học, tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT ứng dụng phần mềm mô phỏng, minh họa, xây dựng sử dụng GAĐT, vào hoạt động giáo dục mầm non Kết nối mạng Internet tốc độ cao để CBQL, GV tra cứu, tìm kiếm tài liệu, giảng hay, để nâng cao chất lượng dạy học trường mầm non Tân Triều - Để đảm bảo có thơng tin liên lạc kịp thời đến giáo viên, trường mầm non Tân Triều cần sử dụng địa mail, hệ thống trang Web trường, đặc biệt phần mềm office (Văn phòng trực tuyến – phần mềm Sở GD&ĐT Hà Nội số đơn vị trường học địa bàn thành phố triển khai hiệu Tại đây, cơng tác quản lí cán quản lí tích hợp đầy đủ tiện lợi như: lập lịch công tác, trao đổi thông tin: - đến, chia hồ sơ liệu, lưu trữ xử lí cơng văn, quản lí nhân ) 2.3 Đối với giáo viên - Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ sử dụng máy tính phần mềm Tin học với giáo viên giáo viên Tin học giáo viên có kỹ tốt Tin học trường, theo hình thức trao đổi giúp đỡ lẫn nhau, tập trung chủ yếu vào kỹ mà giáo viên cần sử dụng trình soạn giảng hàng ngày lấy thông tin từ trang Web phổ biến thơng dụng, bước soạn trình chiếu, phần mềm thông dụng, cách chuyển đổi loại phông chữ, cách sử dụng số phương tiện máy chiếu, máy quay phim, chụp ảnh, cách thiết kế kiểm tra - Định hướng cho giáo viên ln có ý thức sưu tầm tài liệu hướng dẫn ứng dụng CNTT hiệu quả, phận chuyên môn nghiên cứu chọn lọc photo phát cho giáo viên (bằng cách làm nhà trường có nhiều tài liệu hay, dễ thực hành cho giáo viên sử dụng như: tài liệu hướng dẫn soạn giáo án Power 104 Point, hướng dẫn sử dụng máy chiếu, hướng dẫn thiết kế giảng điện tử ELearning, E Mind Maps, Lecture Maker, Photo Story ) - Giáo viên cần tích cực tham gia thi ứng dụng CNTT trường, ngành tổ chức Bởi tham gia thi yêu cầu sản phẩm đòi hỏi người tham gia thi phải có đầu tư nhiều thời gian, công sức, chất xám việc phải học hỏi người giỏi Như vậy, vơ hình chung việc rèn kỹ năng, tự học học hỏi đồng nghiệp đẩy mạnh - Khuyến khích cán giáo viên nhà trường kết nối Internet, mua Dcom 3G theo chương trình khuyến mại dành riêng cho ngành giáo dục - Để tăng cường kĩ sử dụng vi tính, ứng dụng cơng nghệ thông tin tạo nguồn tư liệu phong phú cho cán bộ, giáo viên, nhà trường cần tiến hành tập huấn công nghệ thông tin cho giáo viên, hướng dẫn kinh nghiệm truy cập Internet, kĩ sử dụng phần mềm soạn giảng, khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia trang Violet, tạo trang Web (thừa kế từ Violet) để upload giáo án, tài liệu, giảng tạo thành nguồn tài nguyên phong phú phục vụ cho công tác tra cứu, tham khảo, giảng dạy; thực gửi trao đổi thư từ, thông tin thành viên trang Web Đặc biệt từ năm học 2015-2016, nhà trường xây dựng Website riêng, tạo nguồn tài liệu mở gồm thư mục như: chuyên đề, đề cương ôn tập, thư viện phần mềm, thư viện giảng, thư viện đề thi cán giáo viên tra cứu, tham khảo, gởi lên tài liệu mà có, tạo nguồn tài liệu phong phú phục vụ cho cơng tác quản lí giảng dạy cho năm học 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Ban chấp hành trung ương Đảng (2000), thị số 58- CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 đẩy mạnh ứng dụng phát triển cơng nghệ thơng tin 2.Nguyễn Thị Ban, Trần Hồi Phương (2008), “Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tiếng việt”, Tạp chí Giáo dục, (số 202), tr 30-33 Nguyễn Thanh Bình (2006), Thực trạng biện pháp nâng cao chất lượng sử dụng CNTT dạy học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, NXB ĐHSP 4.Bộ Giáo dục Đào tạo (2001), Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT ngày 30 tháng năm 2001 việc tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng CNTT ngành giáo dục giai đoạn 2001-2005 5.Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13 tháng năm 2008 nhiệm vụ toàn ngành năm học 2007-2008 6.Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Chỉ thị số 55/2008/CT-BGD&ĐT ngày 30 tháng năm 2008 tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012 7.Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Điều lệ trường mầm non, NXB Giáo dục 8.Đỗ Mạnh Cường (2008), Giáo trình Ứng dụng Cơng nghệ thơng tin dạy học, NXB Đại học Quốc gia TPHCM 9.Tôn Quang Cường (2006), Một số vấn đề lý luận dạy học xây dựng giảng điện tử, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, NXB ĐHSP 10.Chính phủ nước Cộng hồ XHCN Việt Nam, Chiến lược phát triển CNTT&TT Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ X, NXB trị quốc gia, Hà Nội 106 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI NXB trị quốc gia, Hà Nội 13 Trần Ngọc Giao –Chủ biên (2013), Quản lý trường mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam 14 Bùi Minh Hiền (2006) Quản lý giáo dục, NXB ĐHSP, Hà Nội 15 Phó Đức Hồ - Ngơ Quang Sơn (2008), Ứng dụng Cơng nghệ thơng tin dạy học tích cực, NXB Giáo dục, Hà Nội 16.Trần Kiểm (2010) Khoa học tổ chức quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm 17 Kỉ yếu hội thảo khoa học (2006) Các giải pháp công nghệ quản lý ứng dụng CNTT – TT vào đổi dạy – học, NXB ĐHSP, Hà Nội 18 Lưu Lâm (2002), “Công nghệ thông tin với việc dạy học nhà trường Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục, (số 20), tr 4-6 19 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật giáo dục (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật công nghệ thơng tin (2006), NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 21 Trần Thị Tuyết Oanh – chủ biên (2006), Giáo dục học – tập 1, NXB ĐHSP Hà Nội, Hà Nội 22 Lê Công Triêm - Nguyễn Đức Vũ (2006), Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học, NXB Giáo dục 23.Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 11/1/2005 Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 2005 – 2010 24.Nguyễn Thành Vinh (2012), Khoa học quản lý giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DÀNH CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON TÂN TRIỀU Để góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Triều, xin đồng chí vui lòng cho biết số vấn đề sau cách điền thông tin đánh dấu (X) vào mà đồng chí lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Đồng chí có trang bị máy tính trường để phục vụ cho công tác không? Không  Một  Nhiều  Nhà trường nơi đồng chí cơng tác có nối mạng để phục vụ cho công tác giáo dục mầm non không? Không  ADSL  Cáp quang  Đồng chí có đánh cần thiết phải ứng dụng CNTT hoạt động chăm sóc ni dưỡng – giáo dục trẻ nay? Rất cần thiết  Cần thiết  Không cần thiết  Đồng chí đánh thực trạng hình thức ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ nhà trường ? TT Hình thức ứng dụng Dùng máy tìm kiếm Dùng từ điển mở Dùng học liệu mở Thường Không thường Không sử xuyên xuyên dụng Đồng chí đánh thực trạng ứng dụng CNTT đánh giá trẻ nhà trường? Mức độ thực Hoạt động ứng dụng CNTT đánh giá trẻ Thường xuyên Không thường xuyên Thỉnh thoảng Kết thực Không thực Tốt Khá TB Yếu Ứng dụng CNTT việc đánh giá phát triển trí tuệ trẻ Ứng dụng CNTT việc đánh giá phát triển thể chất trẻ Ứng dụng CNTT việc đánh giá phát triển ngôn ngữ trẻ Ứng dụng CNTT việc đánh giá phát triển tình cảm kỹ xã hội trẻ 5.Ứng dụng CNTT việc đánh giá phát triển thẩm mỹ trẻ Đồng chí đánh thực trạng xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ nhà trường ? STT NỘI DUNG Kế hoạch đầu tư trang thiết bị CNTT Kế hoạch bồi dưỡng CNTT Kế hoạch tổ chức, triển khai, quản lý ứng dụng Kế hoạch đánh giá hiệu ứng dụng Rất tốt Tốt Chưa tốt Đồng chí đánh thực trạng ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Tân Triều ? Rất tốt STT Tốt Không tốt NỘI DUNG Soạn giáo án thực giảng có ứng dụng CNTT Tổ chức bồi dưỡng CNTT Tổ chức, triển khai, quản lý ứng dụng Ứng dụng CNTT việc đánh giá phát triển trí tuệ thể chất trẻ Hướng dẫn trẻ học tập với website phần mềm học tập Khai thác liệu, thông tin qua mạng internet để phục vụ dạy học Đồng chí đánh cơng tác đạo hoạt động ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ nhà trường ? Rất tốt STT NỘI DUNG Chỉ đạo đầu tư trang thiết bị CNTT Chỉ đạo nội dung, hình thức bồi dưỡng CNTT Chỉ đạo nội dung ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục Chỉ đạo việc xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá hiệu Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng sản phẩm ứng dụng Tốt Khơng tốt Đồng chí đánh công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ nhà trường ? STT NỘI DUNG Rất tốt Tốt Không tốt Kiểm tra, đánh giá phạm vi ứng dụng Kiểm tra, đánh giá mức độ ứng dụng Kiểm tra, đánh giá nội dung ứng dụng Kiểm tra, đánh giá hiệu ứng dụng 10 Đồng chí đánh thực trạng quản lý sử dụng sản phẩm ứng dụng CNTT nhà trường ? Rất tốt Tốt Không tốt STT NỘI DUNG Quản lý sản phẩm ứng dụng Quản lý trang thiết bị CNTT 11 Đồng chí đánh mức độ cần thiết biện pháp đề xuất sau ? Mức độ cần thiết Biện pháp Nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục trẻ cho CBQL, GV phụ huynh học sinh Nâng cao kiến thức, kỹ tin học cần thiết cho giáo viên Tăng cường đầu tư CNTT phục vụ hoạt động giáo dục trẻ Tăng cường đạo ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ Đổi kiểm tra đánh giá trình kết ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ Phối hợp nhà trường với phụ huynh học sinh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục trẻ Rất cần thiết Cần thiết Khơng cần thiết 12 Đồng chí đánh mức độ khả thi biện pháp đề xuất sau ? Mức độ khả thi Biện pháp Rất khả thi Khả thi Không khả thi Nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục trẻ cho CBQL, GV phụ huynh học sinh Nâng cao kiến thức, kỹ tin học cần thiết cho giáo viên Tăng cường đầu tư CNTT phục vụ hoạt động giáo dục trẻ Tăng cường đạo ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ Đổi kiểm tra đánh giá trình kết ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ Phối hợp nhà trường với phụ huynh học sinh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục trẻ Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ đồng chí ! ... quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non Tân Triều – Thanh Trì - Hà Nội 7 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM... hoạt động giáo dục trường mầm non 25 1.3.4 Nội dung ứng dụng công nghệ thong tin hoạt động giáo dục trường mầm non 27 1.4 Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục. .. quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Chương 2: Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non Tân Triều – Thanh Trì - Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non tân triều huyện thanh trì hà nội , Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non tân triều huyện thanh trì hà nội

Từ khóa liên quan