Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại trường trung học cơ sở đại áng thanh trì hà nội

115 206 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 23:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC _  ĐẶNG THANH QUANG QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ ĐẠI ÁNG - THANH TRÌ - NỘI Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60 140 101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM QUANG TRÌNH NỘI - 2016 i LỜI CẢM ƠN Trải qua hai năm học tập nghiên cứu, tơi hồn thành chương trình khóa học Thạc sĩ chuyên ngành Quản giáo dục trường (., ) hoàn thành luận văn: “Quản ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học tạitrường THCS Đại Áng -Huyện Thanh Trì - thành phố Nội” Lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo tận tình giảng dạy cho tơi suốt trình học tập nghiên cứu; Đặc biệt giúp đỡ bảo quý báu PGS.TS.Phạm Quang Trình người thầyđã khơng quản ngại khó khăn, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho tơi để tơi hồn thành luận văn Với tình cảm chân thành, tơi xin gửi lời cảm ơn tới trường THCS Đại Áng - Huyện Thanh Trì - Thành phố Nội anh em gia đình tận tình giúp đỡ để tơi hồn thành việc thu thập xử thơng tin phục vụ trình nghiên cứu Do khả điều kiện nghiên cứu hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu xót, tơi kính mong tiếp tục nhận dẫn đóng góp ý kiến thầy giáo đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Đặng Thanh Quang ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học PGS.TS.Phạm Quang Trình Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Trường THCS Đại Áng - Huyện Thanh trì - Thành phố Nội khơng liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền gây q trình thực (nếu có) Tác giả Đặng Thanh Quang iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương SỞ LUẬN VỀ QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCTRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 10 1.2 Một số kiến thức 13 1.2.1 Quản 13 1.2.2 Quản giáo dục, quản nhà trường 14 1.2.3 Trường trung học sở 15 1.2.4 Hoạt động dạy học trường trung học sở 16 1.2.5 Công nghệ thông tin 18 1.2.6 Dạy học 20 1.2.7 Quá trình dạy học 20 1.3 Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học trường trung học sở 21 1.3.1 Tác động công nghệ thông tin hoạt động dạy học trường trung học sở 21 1.3.2.Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học trường trung học sở 23 1.4 Quản ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường trung học sở 31 iv 1.4.1 Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 31 1.4.2 Tổ chức thực ứng kế hoạchứngdụng công nghệ thông tin 32 1.4.3 Chỉ đạo thực kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 35 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin 37 1.4.5 Quản điều kiện hỗ trợ hoạt động ứng dụng CNTT 38 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học trường trung học sở 39 Tiểu kết chương 42 Chương THỰC TRẠNG QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCTRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG - THANH TRÌ - NỘI 43 2.1 Giới thiệu khái quát trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội 43 2.1.1 Vài nét tình hình kinh tế, văn hóa xã hội địa phương 43 2.1.2 Khái quát trường THCS Đại Áng - Thanh Trì- Nội 45 2.1.3 Thực trạng đội ngũ cán giáo viên, nhân viên trường THCS Đại Áng - Thanh Trì- Nội 47 2.1.4 Thực trạng vềhọc sinh trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội 48 2.1.5 Thực trạng sở vật chất, thiết bị dạy học trường THCS Đại Áng Thanh Trì- Nội 49 2.3 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội 51 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán giáo viên ứng dụng CNTT hoạt động dạy học 51 2.3.2 Thực trạng trang thiết bị CNTT 53 2.3.3 Thực trạng việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy giáo viên 54 2.3.4 Thực trạng việc ứng dụng CNTT hoạt động học học sinh 56 2.3.5 Thực trạng việc ứng dụng CNTT hoạt động đánh giákết học tập học sinh 58 2.4 Thực trạng quản ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội 59 2.4.1 Thực trạng việc xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 59 2.4.2 Thực trạng việc tổ chức thực kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 60 2.4.3 Thực trạng việc đạo thực kế hoạch ứng dụngcông nghệ thông tin 62 2.4.4 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT 63 2.4.5 Thực trạng quản điều kiện hỗtrợ hoạt động ứng dụng CNTT 65 v 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội 67 2.5.1 Kết đạt 67 2.5.2 Tồn nguyên nhân 67 Tiểu kết chương 69 Chương BIỆN PHÁP QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ỞTRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG THANH TRÌ- NỘI 70 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 70 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 70 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 70 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 71 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 71 3.2 Biện pháp quản ứng dụng Công nghệ thông tin hoạt động dạy học 72 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên, nhân viên, phụ huynh tầm quan trọng lợi ích ứng dụng CNTT hoạt động dạy học 72 3.2.2 Đổi công tác lập kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động dạy học 77 3.2.3 Đổi công tác tổ chức, đạo việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học 80 3.2.4 Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học cán giáo viên 82 3.2.5.Đổi công tác bồi dưỡng CNTT cho giáo viên học sinh 85 3.2.6 Tăng cường điều kiện hỗ trợ cho việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học 89 3.3 Mối quan hệ biện pháp 93 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi biện pháp 94 Tiểu kết chương 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Khuyến nghị 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung CBGV Cán giáo viên CNTT Công nghệ thông tin GD&ĐT, GDĐT Giáo dục Đào tạo THCS Trung học sở UBND Uỷ ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nhận thức giáo viên vai trò việc ứng dụng CNTT 51 Bảng 2.2 Thực trạng trang thiết bị CNTT trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội 53 Bảng 2.3 Thực trạng sử dụng hình thức ứng dụng CNTT vào dạy học trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội 55 Bảng 2.4 Nhận thức học sinh vai trò việc ứng dụng CNTT dạy học 56 Bảng 2.5 Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT 59 Bảng 2.6 Đánh giá công tác tổ chức thực kế hoạch ứng dụng CNTT 61 Bảng 2.7 Bảng công tác tổ chức thực kiểm tra, đánh giá kết ứng dụng CNTT (trong x,y điểm đánh giá trung bình, sig mức ý nghĩa) 64 Bảng 3.1 Kết khảo sát tính cần thiết biện pháp 95 Bảng 3.2: Kết khảo sát tính khả thi biện pháp 96 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong nghiệp đổi đất nước, giáo dục quốc dân cần phải đổi phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội Nghị trung ương Đảng lần thứ IV rõ “…giáo dục đào tạo động lực thúc đẩy điều kiện đảm bảo việc thực mục tiêu kinh tế xã hội, xây dựng bảo vệ đất nước …” Để thực quan điểm trên, Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII việc tiếp tục đổi nghiệp giáo dục đào tạo rõ: “ Đổi phương pháp dạy học tất cấp học, bậc học Kếthợp tốt học với hành, học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm nghiên cứu khoa học, gắn nhà trường xã hội, áp dụng phương pháp giáo dục bồi dưỡng cho học sinh lực sáng tạo, lực giải vấn đề” Do đặt nhiệm vụ cho ngành giáo dục phải đổi phương pháp dạy học để đào tạo người đủ khả sống làm việc theo yêu cầu cách mạng lớn thời đại: cách mạng truyền thông, công nghệ thông tin, cách mạng công nghệ Một đổi giáo dục đổi mớiphương pháp dạy học theo hướng đồng hóa người học, việc tổ chức trình lĩnh hội tri thức lấy học sinh làm trung tâm, theo hướng giáo viên đóng vai trò tổ chức điều khiển học sinh chiếm lĩnh tri thức, tự lực hoạt động tìm tòi để giành kiến thức Việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác dạy học ngành giáo dục bước hướng nhà trường Sự phát triển mạnh mẽ toàn xã hội làm cho giáo dục tất yếu cần phát triển theo Chính vậy, nhà nghiên cứu CNTT không ngừng xây dựng, thiết kế phần mềm dạy học để phục vụ việc dạy - học nghiên cứu môn khoa học Tại Việt Nam nay, việc phát triển CNTT công tác dạy học đầu tư cách hướngnhằm bồi dưỡng kiến thức công nghệ dạy học cho giáo viên, giúp họ đủ khả tham gia hoạt động giáo dục điện tử tương lai gần, góp phần phát triển giáo dục Việt Nam đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho kinh tế tri thức,điều thể qua số văn bản, thị, nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ giáo dục Đào tạo UBND tỉnhnhư: Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17/10/2000 Bộ Chính trị khẳng định: " Đẩy mạnh ứng dụng CNTT công tác giáo dục đào tạo cấp học, bậc học, ngành học, Phát triển hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học tập toàn xã hội Đặc biệt tập trung phát triển mạng máy tính phục vụ cho nhu cầu giáo dục đào tạo, kết nối internet tới tất sở giáo dục đào tạo…”[ CITATION BộC00 \l 1033] Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng CNTT ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012 nêu rõ: “Triển khai áp dụng CNTT dạy học, hỗ trợ đổi phương pháp giảng dạy, tích hợp ứng dụng CNTT môn học cách hiệu sáng tạo nơi điều kiện thiết bị tin học; xây dựng nội dung thông tin số phục vụ giáo dục; phát huy tính tích cực tự học, tự tìm tòi thông tin qua mạng Internet người học; tạo điều kiện để người học học nơi, lúc, tìm nội dung học phù hợp; xố bỏ lạc hậu công nghệ thông tin khoảng cách địa đem lại.…Khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn trình chiếu, giảng điện tử giáo án máy tính… Triển khai mạnh mẽ công nghệ học điện tử (e-Learning) Tổ chức cho giáo viên, giảng viên soạn giảng điện tử e-Learning trực tuyến; tổ chức khoá học mạng, tăng 93 - Giáo dục học sinh ý thức tự giác bảo quản sử dụng thiết bị phòng máy 3.3 Mối quan hệ biện pháp thể nói tất biện pháp quản ứng dụng CNTT vào dạy học đề xuất nói vị trí quan trọng việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội Mỗi biện pháp vai trò vị trí khác Song biện pháp mà chúng tơi đưa quan hệ biện chứng lẫn nhau, biện pháp điều kiện, tiền đề biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy lẫn hệ thống tổng thể trường học Cụ thể: Biện pháp thứ nhất: Là tiền đề để xây dựng phát triển biện pháp khác Khi cán quản giáo viên nhận thức đầy đủ vai trò, lợi ích việc ứng dụng CNTT quản dạy học, nhận thức chuyển thành tâm, khắc phục khó khăn, tìm biện pháp để thực tốt yêu cầu cụ thể vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, trang thiết bị, bảo quản, sử dụng ngược lại CBQL không hiểu hiểu chưa nhận thức rụt rè, không tâm dẫn đến nhà trường triển khai tốt ứng dụng CNTT trường học Một vấn đề khác CBQLkhông làm cho giáo viên hiểu vai trò, lợi ích CNTT khơng đồng tình trí việc triển khai ứng dụng CNTT gặp nhiều khó khăn Trong trình ứng dụng CNTT quản dạy học bao gồm thành tố chính: (1) vấn đề người; (2) vấn đề tổ chức khai thác; (3) vấn đề triển khai phần mềm ứng dụng; (4) vấn đề sở vật chất, trang thiết bị máy tính 94 Q trình đề xuất đảm bảo tính pháp lý, tính đồng bộ, tính hiệu tính thực tiễn biện pháp Việc khảo nghiệm cho thấy tính cần thiết tính khả thi biện pháp Các biện pháp đề xuất triển khai áp dụng mặt phải triển khai cách kịp thời, đồng bộ, thường xuyên trình xây dựng triển khai thực nhiệm vụ giai đoạn, năm học Tăng cường trang bị thêm sở vật chất, máy tính mạng máy tính điều kiện sở để tiến hành hoạt động ứng dụng CNTT quản dạy học nhà trường Con người, phần mềm thiết bị tồn quan hệ biện chứng, đan quyện với người, phần mềm thiếu sở vật chất, máy tính, mạng máy tính việc triển khai ứng dụng CNTT gặp khó khăn Ngược lại, sử dụng trang thiết bị, máy tính thiếu hiệu gây lãng phí, tốn Tuy vậy, biện pháp đề xuất khẳng định qua khảo nghiệm nên triển khai áp dụng cần thực linh hoạt, sáng tạo điều chỉnh thích hợp nhằm đạt hiệu cao quản 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi biện pháp Để khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đưa ra, tiến hành xây dựng mẫu phiếu trưng cầu ý kiến thông qua hệ thống bảng hỏi mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp để lấy ý kiến trưng cầu ý kiến cán phòng GD&ĐT, Hiệutrưởng, Phó hiệu trưởng trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội thu kết sau: 95 Bảng 3.1 Kết khảo sát tính cần thiết biện pháp Tính cần thiết TT Biện pháp Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên, nhận viên, phụ huynh tầm quan trọng lợi ích ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Đổi công tác lập kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Đổi công tác tổ chức, đạo việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Đa dạng hóa hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết ứng dụng CNTT hoạt động dạy học cán giáo viên Nâng cao hiệu công tác bồi dưỡng CNTT cho giáo viên học sinh Tăng cường điều kiện hỗ trợ cho việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Rất cần thiết (4đ) Cần thiết (3đ) Ít cần thiết (2đ) Khơng Trung Xếp cần bình thứ thiết (1đ) 43 0 3,96 31 12 3,64 37 0 3,82 40 0 3,89 30 15 0 3,67 22 21 3,36 96 Bảng 3.2: Kết khảo sát tính khả thi biện pháp Tính khả thi TT Biện pháp Rất Khả khả thi thi (4đ) (3đ) Ít khả Khơng Trung Xếp thi khả thi bình thứ (2đ) (1đ) Nầng cao nhận thức cho cán giáo viên, nhân viên, phụ huynh tầm quan trọng lợi ích ứng dụng CNTT dạy học 42 0 3,93 Đổi công tác lập kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động dạy học 25 17 3,49 Đổi công tác tở chức, đạo việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học 39 3,85 Đa dạng hóa hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết ứng dụng CNTT hoạt động dạy học cán giáo viên 30 3,48 Nâng cao hiệu công tác bồi dưỡng CNTT cho giáo viên học sinh 30 15 0 3,67 Tăng cường điều kiện hỗ trợ cho việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học 36 3,69 97 Qua 45 phiếu trưng cầu lấy ý kiến CBQL phòng GD&ĐT Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp mà đưa ra, sau thống kê thu kết quả: - 100% ý kiến cho biện pháp đưa cần thiết (trong 203 ý kiến cho cần thiết chiếm 75,2%) - 100% ý kiến cho biện pháp đưa khả thi (trong 202 ý kiến cho khả thi chiếm 74,8%) Như qua khảo sát thấy việc ứng dụng CNTT vào dạy học việc làm cần thiết nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động dạy học Tiểu kết chương Việc sử dụng công nghệ thông tin quản hoạt động giáo dục thổi luồng sinh khí mẽ, đại cho việc dạy học giáo viên bậc THCS, làm cho tiết học sinh động, hấp dẫn, phát huy óc tư sáng tạo, trí tưởng tượng, phong phú trẻ nhỏ Đồng thời, tạo điều kiện cho cán quản tiếp cận với nghiên cứu mơ hình ứng dụng cơng nghệ thông tin quản tuyên truyền Trong chương tác giả đề xuất biện pháp quản ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường THCS Đại Áng-Thanh Trì-Hà nội Các biện pháp đề xuất sở luận thực tiễn, khảo nghiệm đánh giá cần thiết tính khả thi cao Các biện phápcó quan hệ biện chứng lẫn nhau, biện pháp điều kiện, tiền đề biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy lẫn hệ thống tổng thể trường học Trong trình tổ chức thựchiện, vừa vận dụng hiểu biết nhiệm vụ quản lý, vừa vận dụng văn đạo ngành, nghiên cứu nắm bắt tình hình thực tế để biện pháp thích hợp q trình quản ứng dụng cộng nghệ thông tin trường 98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Thông qua việc nghiên cứu sở luận phân tích thực trạng cơng tác ứng dụng CNTT vào dạy học trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội Chúng tơi xin số kết luận chung sau: 1.Đại đa số giáo viên học sinh trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội nhận thức cần thiết việcứng dụng CNTT vào dạy học 90,7% học sinh 100% giáo viên cho việc ứng dụng CNTT vào dạy học cần thiết, chí cần thiết 2.Đại đa số giáo viên học sinh quan niệm đắn điều kiện đảm bảo cho thành công việc ứng dụng CNTT vào dạy học nhấn mạnh đến điều kiện sở vật chất, ý thức ứng dụng kỹ ứng dụng CNTT vào dạy học giáo viên 3.CNTT ứng dụng mức độ trung bình do, số tiết ứng dụng CNTT vào dạy học chiếm khoảng từ 10 - 15% số tiết dạy Giáo viên trường biết lựa chọn nội dung cần đến việc ứng dụng CNTT để soạn giảng giáo án điện tử Việc ứng dụng CNTT diễn tất mơn học, bật mơn tin học giáo viên lợi kĩ năng, tiếp đến môn Sinh học, Địa lý, Ngoại ngữ, Công nghệ 4.Mức độ khai thác, sử dụng phần mềm dạy học hạn chế Giáo viên chủ yếu sử dụng phần mềm dạy học phổ biến Microsoffoffic Powerpoint Còn phần mềm dạy học mơn quan tâm đến Đây hạn chế giáo viên trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội cơng tác ứng dụng CNTT vào dạy học 5.Cảgiáo viên học sinh trường biết trọng khai thác internet nhằm vào mục đích khác Trong đó, 70% giáo viên thường xun khai thác internet nhằm mục đích tìm kiếm thông tin phục vụdạy học 99 Trên 90% khai thác vào mục đích tra cứu tài liệu phục vụ dạy học, khai thác hình ảnh, clip, đồ, mô họa số học sinh biết khai thác internet vào mục đích học tập tìm kiếm thơng tin, tài liệu, mơ hình, đồ Tuy nhiên hạn chế lớn khai thác giáo viên học sinh chưa thể biến internet thành đường trao đổi thông tin, hỗ trợ học tập, giảng dạy giáo viên - giáo viên, giáo viên - học sinh học sinh - học sinh CNTT giáo viên học sinh ứng dụng vào khâu khác trình dạy học Tuy nhiên, việc thiết kế giảng tiến hành hoạt động lớp CNTT sử dụng mức độ thường xuyên, việc ứng dụng nhằm kiểm tra, đánh giá kết học tập, hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu Trong tương lai cần mở rộng phạm vi ứng dụng CNTT vào dạy học vào khâu Trong trình ứng dụng CNTT vào dạy học, giáo viên học sinh trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội thuận lợi khó khăn định Thuận lợi lớn giáo viên điều kiện sở vật chất đảm bảo với quan tâm lãnh đạo nhà trường, giúp giáo viên yên tâm ứng dụng CNTT vào dạy học Khó khăn lớn giáo viên việc học sinh chưa ý thức khai thác internet vào mục đích học tập kĩ CNTT thân giáo viên hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng cơng tác ứng dụng CNTT vào dạy học Đối với học sinh, việc ứng dụng CNTT vào dạy học giúp em dễ dàng tiếp thu bài, thu nhận nhiều thông tin, nhiều tri thức hơn, nâng cao hứng thú làm cho học em trôi qua nhẹ nhàng Tuy nhiên, khó khăn mà em gặp phải thiếu điều kiện máy tính, mạng đề tự học, tự 100 nghiên cứu nhà, việc ứng dụng CNTT chưa phù hợp số giáo viên gây cho em khó khăn định học Mặc dù thuận lợi khó khăn việc ứng dụng CNTT vào dạy học theo chúng tôi, thuận lợi mà giáo viên học sinh trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Nội hơn, thời gian tới, cần phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn nhằm nâng cao hiệu công tác ứng dụng CNTT Khuyến nghị a Đối với lãnh đạo nhà trường - Lựa chọn, thống phần mềm ứng dụng quản dạy học, xây dựng, hồn thiện trang thơng tin điện tử (Website) tích hợp liệu nhà trường - Tăng cường trang thiết bị, sở vật chất, máy tính mạng máy tính cho trường để phục vụ tốt cho quản dạy học - Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên mônnghiệp vụ CNTT cho CBQL, GVTHCS - Tăng biên chế cán giáo viên làm CNTT nhà trường chế độ sách ưu tiên, ưu đãi cán bộ, giáo viên làm CNTT - Tham mưu với UBND cấp quận sách ưu đãi thu hút cán bộ, giáo viên, giáo sinh tốt nghiệp Thạc sỹ, Đại học Khá, Giỏi CNTT công tác trường THCS quận; đầu tư CSVC ứng dụng CNTT cho trường THCS - Tăng cường đạo, giao kế hoạch, kiểm tra, đánh giá cá nhân, tổ nhóm chun mơn ứng dụng CNTT dạy học hình thức động viên, khen thưởng cá nhân, tổ, nhóm thực tốt, hiệu việc ứng dụng CNTT hoạt động nhà trường 101 - Tạo điều kiện thời gian vật chất để cán bộ, giáo viên học, tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT ứng dụng phần mềm mô phỏng, minh họa, sử dụng giáo án điện tử vào dạy học Kết nối mạng, Internet tốc độ cao để cán bộ, giáo viên học sinh tra cứu, tìm kiếm tài liệu, giảng hay, để nâng cao chất lượng dạy học b Đối với giáo viên Bản thân giáo viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm việc ứng dụng CNTT vào dạy học, không ngừng học tập, rèn luyện nhằm phát triển kỹ CNTT, kĩ ứng dụng CNTT Khơng ngừng học hỏi, trau dồi ý kiến với đồng nghiệp trường phương thức khác nhau, trực tiếp trao đổi, thảo luận học hỏi kinh nghiệm thêm Mỗi giáo viên cần phải trọng gắn việc ứng dụng CNTT vào dạy học với việc đổi nội dung, phương pháp, hình thức theo hướng phát huy tính tích cực người học 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban khoa giáo Trung ương (2002), Giáo dục Đào tạo thời kì đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Nội Ban điều hành đề án 112 (2003), Giáo trình quản trị mạng thiết bị mạng, Chương trình tổng thể cải cách hành Chính phủ giao đoạn 2001 - 2010, Nội Ban chấp hành Trung ương (2004), Chỉ thị số 40/CT-TW việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị lần thứ hai khóa VIII Bộ Chính trị (2000), Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17/10/2000 đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT phục vụ nghiệp CNH, HĐH, Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2001), Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT ngày 30/7/2001 Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Điều lệ trường trung học, Nxb Giáo dục, Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Những đề chung đổi giáo dục THPT môn Tin học, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhiệm vụ năm học 2008 - 2009, 2009 -2010 10 Chính phủ nước Cộng hồ XHCN Việt Nam, Chiến lược phát triển CNTT&TT Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 11 Chính phủ nước Cộng hồ XHCN Việt Nam, Đề án tin học hố quản hành nhà nước (2001-2005)kèm theoQuyết định số: 112/2001/QĐ TTg ngày 25/7/2001 Thủ tướng Chính phủ giáo dục 12 Phó Đức Hòa - Ngô Quang Sơn (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tích cực, Nxb Giáo dục 13 Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Thị Đức (2003), luận luận dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Nội 103 14 Trần Kiểm (2006), Khoa học quản giáo dục - Một số đề luận thực tiễn, Nxb Giáo dục 15 Trần Thị Tuyết Oanh (2006), Giáo trình Giáo dục học - Tập 1, NXB Đại học sư phạm 16 Trần Thị Tuyết Oanh (2006), Giáo trình Giáo dục học - Tập 2, NXB Đại học sư phạm 17 Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (1992), Hiến pháp nước CNXHCN Việt Nam 18 Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục Nxb Chính trị Quốc gia, Nội 19 Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (2006), Luật Công nghệ thông tin - Số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006 20 Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng,Nhiệm vụ năm học 2008 - 2009, 2009 -2010 21 Ngô Quang Sơn (2007), Đề cương giảng Thông tin ứng dụng Công nghệ thông tin giáo dục, NXB Đại học sư phạm, Nội 22 Tạp chí PCWORLDVN 23 Tồn cảnh CNTT Việt Nam 2006 (7/2006), Hội tin học TP HCM 24 Toàn cảnh CNTT Việt Nam 2007 (7/2007), Hội tin học TP HCM 25 Từ điển Tiếng Việt (2003),NXB Giáo dục, Nội 26 Nguyễn Quang Uẩn (2004), Tâm học quản - NXB Đại học Sư phạm, Nội 27 Phan Thị Hồng Vinh (2006), Quản giáo dục - NXB Đại học Sư phạm, Nội 28 Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXBĐHQG, Nội PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC Nhằm mục đích nắm bắt tâm tư, nguyện vọng học sinh thông tin phản hồi từ bạn học sinh việc dạy, việc học ứng dụng CNTT vào dạy học giáo viên nhà trường Để kiến nghị cách xác, kịp thời tới ban giám hiệu nhà trường để hồn thành luận văn tìm hiểu thực trạng ứng dụng CNTT vào dạy học nên tiến hành mẫu phiếu điều tra việc ứng dụng CNTT vào dạy học Để điều tra đạt kết tốt, xin bạn vui lòng cung cấp thơng tin cách chân thực vào phiếu câu hỏi sau: Phần 1: Thông tin cá nhân Họ tên: Học sinh lớp: Chỗ tại: Phần 2: Nội dung phiếu điều tra Mức độ thực Kết thực Công tác xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT x y Sig x y Sig Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT vào giảng dạy Lập kế hoạch huy động nguồn kinh phí phục vụ việc ứng dụng CNTT Lập kế hoạch bổ sung trang thiết bị phương tiện phục vụ cho việc ứng dụng CNTT (Trong x mức độ thực thường xuyên, y không thường xuyên, sig mức độ ý nghĩa) Cảm ơn bạn dành thời gian giúp hoàn thành mẫu phiếu điều tra Xin chân thành cảm ơn! MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ CẦN THIẾT CỦA CÁC BIỆN PHÁP Nhằm mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy khả tiếp thu tri thức học sinh Nhà trường cần tiến hành nhiều biện pháp nhằm nâng cao khả sáng tạo học sinh hoạt động ứng dụng CNTT vào học tập Sau xin đề xuất số giải pháp nhằm giúp nhà trường nâng cao việc ứng dụng CNTT vào dạy học Kính mong bạn đóng góp ý kiến để phiếu điều tra đạt kết cao Phần 1: Thông tin cá nhân Họ tên: Học sinh lớp: Chỗ tại: Phần 2: Nội dung phiếu điều tra TT Biện pháp Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên, nhận viên, phụ huynh tầm quan trọng lợi ích ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Đổi công tác lập kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Đổi công tác tổ chức, đạo việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Rất cần (4đ) Mức độ cần thiết Xếp Bình Khơng Trung Cần bình thứ thường cần (3đ) (2đ) (1đ) TT Biện pháp Rất cần (4đ) Mức độ cần thiết Xếp Bình Khơng Trung Cần bình thứ thường cần (3đ) (2đ) (1đ) Đa dạng hóa hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết ứng dụng CNTT hoạt động dạy học cán giáo viên Nâng cao hiệu công tác bồi dưỡng CNTT cho giáo viên học sinh Tăng cường điều kiện hỗ trợ cho việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Cảm ơn bạn giúp tơi hồn thành mẫu phiếu điều tra MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Qua biện pháp nêu từ phiếu điều tra kết khảo sát mức độ cần thiết việc ứng dụng CNTT vào dạy học Tôi xin đưa mẫu phiếu khảo sát mức độ khả thi biện pháp Kính mong q thầy bạn học sinh đóng góp ý kiến giúp tơi hồn thành mẫu phiếu Phần 1: Thông tin cá nhân Họ tên: Học sinh lớp: Chỗ tại: Phần 2: Nội dung phiếu điều tra TT Biện pháp Rất cần (4đ) Mức độ khả thi Bình Khơng Trung Xếp Cần bình thứ thường cần (3đ) (2đ) (1đ) Nầng cao nhận thức cho cán giáo viên, nhân viên, phụ huynh tầm quan trọng lợi ích ứng dụng CNTT dạy học Đổi công tác lập kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Đổi công tác tổ chức, đạo việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Đa dạng hóa hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết ứng dụng CNTT hoạt động dạy học cán giáo viên Nâng cáo hiệu công tác bồi dưỡng CNTT cho giáo viên học sinh Tăng cường điều kiện hỗ trợ cho việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Cảm ơn bạn giúp tơi hồn thành mẫu phiếu điều tra ... THCS Đại Áng - Thanh Trì - Hà Nội Chương Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học trường THCS Đại Áng - Thanh Trì - Hà Nội 8 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG... trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học trường THCS Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 6 - Đề xuất cácbiện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học. .. cứu Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học trường Trung học sở 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học trường THCS Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại trường trung học cơ sở đại áng thanh trì hà nội , Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại trường trung học cơ sở đại áng thanh trì hà nội

Từ khóa liên quan