Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại cty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thủ đức (TIMEXCO)

49 122 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2018, 22:00

B ăGIỄOăD CăVÀă ÀOăT O TR NG I H C CỌNG NGH TP HCM KHịA LU N T T NGHI P CỌNG TÁC ĨO T O VĨ PHÁT TRI N NGU N NHỂN L C T I CỌNG TY CP TM XNK TH C Ngành: QU N TR KINH DOANH Chuyên ngành: QU N TR DOANH NGHI P Gi ngăviên h ngăd n :ăTHSăTR NăTH ăTRANG Sinhăviênăth căhi n MSSV: 0934010020 :NGUY Nă L p:ă09VQT1 TP.ăH ăChíăMinh,ă2016 CăHỒNG B ăGIỄOăD CăVÀă ÀOăT O TR NG I H C CỌNG NGH TP HCM KHịA LU N T T NGHI P CỌNG TÁC ĨO T O VĨ PHÁT TRI N NGU N NHỂN L C T I CỌNG TY CP TM XNK TH C Ngành: QU N TR KINH DOANH Chuyên ngành: QU N TR DOANH NGHI P Gi ngăviênăh ngăd n :ăTHSăTR NăTH ăTRANG Sinhăviênăth căhi n MSSV: 0934010020 :NGUY Nă L p:ă09VQT1 TP.ăH ăChíăMinh,ă2016 CăHỒNG Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinh i GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang L I CAM OAN Tôi tên Nguy nă doanh tr ngă căHoƠng,ălƠăsinhăviênăl p 09vqt1 chuyênăngƠnhăQu nătr ăkinh iăh căCơngăNgh ăThƠnhăph ăH ăChíăMinh.ăTơiăxinăcamăđoan:  Nh ngăn iădungătrongălu năv nănƠyălƠădoătôiăth căhi năd tr căti păc aăgi ngăviênăh iăs ăh ngăd nă ngăd năậ Th.SăTr năTh ăTrang  Cácăs ăli uătrongălu năv nălƠăhoƠnătoƠnătrungăth căvƠăch aăđ cácănghiênăc uăkhácăhayătrênăb tăk ăph căcôngăb ă ă ngăti nătruy năthôngănƠo  M iă saoă chépă khôngă h pă l ,ă viă ph mă quyă ch ă đƠoă t oă hayă giană tráă tôiă xină ch uăhoƠnătoƠnătráchănhi m Sinh viên Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang ii L IăC Mă N KhơngăcóăthƠnhăcơngănƠoămƠă khơngăg năli năv iănh ngăs ăh ătr ,ăgiúpăđ ădùăítă hayănhi u,ădùătr căti păhayăgiánăti păc aăng t i tr ngă iăkhác.ăTrongăsu tăth iăgianătheoăh că iă h că Côngă ă Ngh ă ThƠnhă ph ă H ă Chíă Minh,ă tơiă đƣă nh nă đ că r tă nhi uăs ăquanătơmăc ngănh ăgiúpăđ ăc aăQuỦăTh yăCơ,ăGiaăđìnhăvƠăb năbè V iălòngăbi tă năsơuăs cănh t,ătơiăxinăg iăđ năQuỦăTh yăCơă ăKhoaăQu nătr ăKinhă doanh ậ Tr ngă iă h că Cơngă Ngh ThƠnhă ph ă H ă Chíă Minh,ă nh ngă ng iă đƣă cùngăv iăt tăc ătriăth căvƠătơmăhuy tăc aămìnhătruy năđ tăv năki năth căquỦăbáuă choăchúngătơiătrongăsu tăth iăgianăh căt păt iătr TôiăxinăchơnăthƠnhăc mă năGiáoăviênăh h ng.ă ngăd năậ ThS.ăTr năTh ăTrangăăđƣăt nătơmă ngă d nă tôiă quaă t ngă bu iă h că trênă l pă c ngă nh ă nh ngă bu iă g pă m tă nóiă chuy n,ă th oă lu nă v ă v nă đ ă nghiênă c uă lƠmă lu nă v n.ă N uă khơngă cóă nh ngă l iă h ngă d n,ă d yă b oă c aă cơă thìă bƠiă lu nă v nă nƠyă khôngă th ă hoƠnă thƠnhă t tă đ c.ă M tăl năn a,ătôiăxinăchơnăthƠnhăc mă năcơ Sauăcùng,ătơiăxinăkínhăchúcăQuỦăTh yăCơătrongăkhoaăQu nătr ăKinhădoanhăvƠăGiáoă viênăh ngăd năậ ThS.ăTr năTh ăTrangăcóăs căkh eăd iădƠo,ăni mătinăvƠătơmăhuy tă đ ăcóăth ăti păt căth căhi năs ăm nhăcaoăđ păc aămình,ătruy năđ tăki năth căchoă th ăh ămaiăsau Trơnătr ngă SVTH:ăNguy nă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă iii GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang C NG HọA Xẩ H I CH NGH A VI T NAM c l p ậ T ậ H nh phúc NH N XÉT TH C T P H tên sinh viên : ………………………………………………………… MSSV : ………………………………………………………… Khóa : …………………………………………………… Th iăgianăth căt p ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ B ăph năth căt p ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ Tinhăth nătráchănhi măv iăcôngăvi căvƠăỦăth căch păhƠnhăk ălu t ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ K tăqu ăth căt pătheoăđ ătƠi ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ Nh năxétăchung ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ năv ăth căt p SVTH:ăNguy nă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă iv GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang NH N XÉT C A GIÁO VIểN H NG D N ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầ TP.H ăChíăMinh,ăngƠyăầ.ăthángăầ.ăn mă2016 Gi ngăviênăh SVTH:ăNguy nă căHoƠng ngăd n Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinh v GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang M CL C M CăL C v L IăM ă U 1.ăLỦădoăch năđ ătƠi 2.ăM căđíchănghiênăc uăc aăđ ătƠi 3.ăPh măviănghiênăc uăc aăđ ătƠi 4.ăPh ngăphápănghiênăc uăc aăđ ătƠi 5.ăK tăc uăc aăđ ătƠi CH NGă1ă:ăC ăS ăLụăLU NăV ăCÔNGăTỄCă ÀOăT OăVÀăPHỄTăTRI Nă NGU NăNHỂNăL CăTRONGăDOANHăNGHI P 1.1ăC ăs ălỦălu năđƠoăt o 1.1.1ăKháiăni măđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl c 1.1.2ăM cătiêuăc aăđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl c 1.1.3ăVaiătròăc aăđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl c 1.2ăCácăph ng phápăđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl c 1.2.1ă Ơoăt oătrongăcôngăvi c 1.2.1.2ăă Ơoăt oătheoăki uăh căngh : 1.2.1.3ăăKèmăc păch ăb o: 1.2.1.4ăLuơnăchuy năcôngăvi c: 1.2.2ăă Ơoăt oăngoƠiăcôngăvi c: 1.2.2.1ăM ăcácăl păc nhădoanhănghi p 1.2.2.2ăăG iăng iăđiăh că ăcácătr ngăl păchínhăquy: 1.2.2.3ăCácăbƠiăgi ng,ăh iăngh ,ăth oălu n: 10 1.2.2.4ă Ơoăt oătheoăki uăch ngătrìnhăhốăv iăs ătr ăgiúpăc aămáyătính: 10 1.2.2.5ăă Ơoăt oăv iăs ătr ăgiúpăc aăcácăph ngăti năngheănhìn: 10 1.3ăCh ngătrìnhăđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl cătrongădoanhănghi p 10 1.3.1ăNhuăc uăđƠoăt o 10 1.3.1.1ăăNhuăc uăc aădoanhănghi p: 10 1.3.1.2ăăNhuăc uăcáănhơn: 11 1.3.1.3ăD aăvƠoăm tăs ăch ătiêuăth ngăkêăv ăhƠnhăviălaoăđ ng: 11 1.3.1.4ăD aăvƠoăphơnătíchăkh ăn ngăc a ng iălaoăđ ng: 11 1.3.1.5ăăNh ngăđi măquy tăđ nhănhuăc uăvƠăm cătiêuăđƠoăt oă: 11 1.3.2.ăăXácăđ nhăm cătiêuăđƠoăt o: 12 1.3.3ăă iăt ngăđ căđƠoăt o 12 1.3.4ăXơyăd ngăch ngătrìnhăđƠoăt oăvƠăph ngăphápăđƠoăt o 12 1.3.5ăChiăphíăđƠoăt o 13 1.3.6ă ánhăgiáăch ngătrìnhăvƠăk tăqu ăđƠoăt o 14 Tómăt tăch ngă1 16 CH NGă2:ăăPHỂNăTệCHăTH CăTR NGăCÔNGăTỄCă ÀOăT OăVÀăPHỄTă TRI NăNGU NăNHỂNăL CăT IăCƠNGăTYăCPăTMăXNKăTH ă C 17 Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă vi GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang 2.1ăL chăs ăhìnhăthƠnhăvƠăphátătri nă: 17 2.1.1ăGi iăthi uăchungă: 17 2.1.2ăL nhăv căho tăăđ ngă: 18 2.1.3ăThƠnhătíchăđ tăđ cătrongăcácăn măqua: 18 2.1.4ăHìnhă nhătr ăs ăV năphòngăCtyăC ăPh năTMăXNKăTh ă c 19 2.1.5ăK tăqu ăkinhădoanhăc aăcôngătyătrongănh ngăn măqua 19 2.1.6ăT ăch căb ămáyăc aăcôngăty 21 2.1.7ăM cătiêuă,k ăho chăvƠăph ngăh ngăkinhădoanh 21 2.2ăTh cătr ngăcôngătácăđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl căt iăcơngăty 22 2.2.1ăTìnhăhìnhăth căhi năcơngătácăđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl căc aă côngătyătrongăth iăgianăqua 23 2.2.2ăPhơnătíchăth cătr ngăt ăch căđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl căc aă công ty 24 2.2.2.1ăăXácăđ nhănhuăc uăđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl căc aăcôngătyă.24 2.2.2.2ăXácă nhăm cătiêuăđƠoăt oăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl căc aăcông ty 26 2.2.2.3ăPhơnătíchăvi căxácăđ nhăđ iăt ngăđƠoăt oăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnă l căc aăcôngătyă 27 2.2.2.4 Phân tích n iădungăch ngătrìnhăđƠoăt oăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnă l căc aăcơngătyă 27 ăxơyăd ngăch ngătrìnhăđƠoăt oăthìăphòngăT ăch căcánăb ăph iăph iăh păv iă phòng ban khác cơng ty ch ăđ ngăl păk ăho chăđƠoăt oăchoăcánăb ă công nhân viên công ty 27 2.2.3ă ánhăgiáăv ăth cătr ngăcôngătácăđƠoăt oăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl că c aăcôngăty 29 Tómăt tăch ngă2 30 CH NGă3:ăM TăS ăGI IăPHỄPăNH MăNỂNGăCAOăHI UăQU ăCÔNGăTỄCă ÀOăT OăVÀăPHỄTăTRI NăNGU NăNHỂNăL CăT IăCƠNGăTY 31 3.1.ă nhăh ngăphátătri năc aăcơngăty 31 3.2.ăCácăgi iăphápănh măhoƠnăthi năcôngătácăđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl că t iăcôngătyă 32 3.2.1.ăăHoƠnăthi năvƠănơngăcaoăquyătrìnhăth căhi năho tăđ ngăgiaoănh nă, xu tă nh păhƠngăhóa 32 3.2.1.1.ăăC ăs ăc aăgi iăpháp 32 3.2.1.2.ăă i uăki năth căhi năgi iăpháp 32 3.2.1.3.ăăK tăqu ăđ tăđ căt ăgi iăpháp 33 3.2.2 Gi iăphápă2: M ăr ng th ătr ngăkinhădoanh 34 3.2.2.1.ăăC ăs ăc aăgi iăpháp 34 3.2.2.2.ăă i uăki năth căhi năgi iăpháp 34 3.2.2.3.ăăK tăqu ăđ tăđ căt ăgi iăpháp 36 3.2.3.ăCácăgi iăphápăđ ăth căhiênăm cătiêu 36 3.2.3.1 C ăs ăc aăgi iăpháp 36 3.2.3.2 i uăki năth căhi năgi iăpháp 37 SVTH:ăNguy nă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă vii GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang 3.2.3.3 K tăqu ăđ tăđ căt ăgi iăpháp 38 3.3.ăCácăki năngh ăkhác 39 3.3.1ăKi năngh ăkhác 39 K TăLU N 40 SVTH:ăNguy nă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang L IM U Lý ch n đ tài Ngu nănhơnăl călƠăv năquỦănh tăc aăb tăc ăm tăxƣăh iăhayăm tăt ăch cănƠo.ăCh ă khiănƠoăngu nănhơnăl căđ căđƠoăt oăđ yăđ ăvƠăs ăd ngăm tăcáchăcóăhi uăqu ăthìă t ăch că yăm iăcóăth ăho tăđ ngăm tăcáchătr nătruăvƠăđ tăđ mongăđ i.ăHo tăđ ngăc aăm iăt ăch căđ uăch uă nhăh nh b iă cácă nhơnă t ă vƠă m că đ ă nhă h nhơnăl căv năluônăgi ăđ cănh ngăthƠnhăcôngă ngăvƠăch uăs ăchiăph iă ngă khácă nhauă quaă cácă th iă k ,ă nh ngă ngu nă c vaiătròăquy tăđ nhătrongăho tăđ ngăc aăb tăc ăt ăch că nƠo.ăTuyănhiên,ăv iăvaiătròăquanătr ngăc aă mìnhăthìăngu nănhơnăl cătrongăcácăt ă ch căc ngăph iăngƠyăcƠngăt ăhoƠnăthi năđ ăcóăth ăđápă ngăđ cănh ngănhuăc uăđ tă ra.ăCácădoanhănghi păđ ăcóăth ăt năt iăvƠ phátătri nătrongămơiătr ngăc nhătranhă gayăg tăcùngăv iăs ăphátătri năngƠyăcƠngăm nhăm ăc aăkhoaăh căcơngăngh ăthìăph iă tìmăm iăcáchăđ ătrangăb ăchoămìnhăđ iăng ălaoăđ ngăl năm nhăc ăv ăs ăl ch tă l ng.ă ă lƠmă đ ngăvƠă că uă nƠyă doanhă nghi pă c nă ph iă th că hi nă đ ngă th iă nhi uăcơngăvi căvƠăm tătrongăs ăđóălƠăcơngătácăđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnă l c.ă Ơoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl căgiúpădoanhănghi păcóăth ănơngăcaoăc ăv ă m tă s ă l ngă vƠă ch tă l ngă đ iă ng ă laoă đ ngă trongă côngă ty,ă đ ngă th iă c ngă t o uăki năđ ăcóăth ăthuăhútăvƠăgìnăgi ăđ călaoăđ ngăt iăcơngătyălƠmăvi căvƠăc ngă hi n.ă Ơoăt oăvƠăphátătri nălƠăt oănh ngăk ăn ngăvƠăki năth căđ ăng iălaoăđ ngăcóă th ăv năd ngăchúngăm tăcáchălinhăho tăvƠoăqătrìnhăth căhi năcôngăvi căth ngày chu năb ăđ ăth căhi năt tăh nănh ngăcôngăvi cătrongăt ngă ngălai Doăđ iăng ălaoăđ ngăc aăCơngătyăv năcóănh ngăs ăxáoătr năvƠătrìnhăđ ăki nă th căc aăng iălaoăđ ngăv năcònăch măthayăđ iăđ ăcóăth ăđápă ngăđ cănhuăc uă đ tăraăc aăCơngăty.ăVìăv y,ăth cătr ngăc aăCơngătyălnăđ tăraănh ngăđòiăh iăv iă cơngătácă Ơoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl căc aăCơngăty, đ ălƠmăsaoăcóăth ăđƠoă t ođ căđ iăng ănhơnăviênăđápă ngăđ cănhuăc uăcôngăvi căvƠăđƠoăt oăngu nălaoă đ ngă th că s ă phùă h pă v iă nh ngă m că tiêuă mƠă côngă tyă đƣă đ ă raă tr SVTH:ăNguy nă căHoƠng că m tă vƠă c ă Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang 26 K ăho chăđƠoăt oăhƠngăn măc aăcôngătyăchi măph năl nălƠăđƠoăt oănơngăcaoăvƠăđƠoă t oăl iăchoăng iălaoăđ ng.ă Ơoăt oănơngăcaoăđ iăv iănhơnăviênăt iăv năphòngăcơngăty.ăT i cácă nhƠă hƠngă d chă v ă nă u ngă thìă cơngă tyă ch ă y uă đƠoă t oă choă nhơnă viênă ph că v ă Doă nh ngăv ătríătrênăgi ăvaiătròăquanătr ngăătrongăvi căv năhƠnhăvƠăho tăđ ngăc aăcơngătyănênă t pătrungăđƠoăt oăs ăgiúpăh ăcóăkh ăn ngăthíchă ngăcaoăv iăngh ănghi păvƠăth căt ăs năx tă kinhă doanh.ă Doă v yă hƠngă n mă côngă tyă đ uă chúă tr ngă đƠoă t oă b iă d th căc aănh ngălaoăđ ngănƠy.ăCùngăv iăvi căđƠoăt oăb iăd ngănơngă caoă ki nă ngăhƠngăn măchoăcơngănhơnă vƠănhơnăviênăph căv ăthìăcơngătyăc ngăchúătr ngăđƠoăt oăcácăcánăb ăqu nălíă,đ că bi tălƠă cácăcánăb ăqu năkíăc păc ăs ăđ ăđ măb oăkh ăn ngăqu nălíăđi uăhƠnhăho tăđ ngăs năxu tă kinhădoanhăthôngăsu t 2.2.2.2 Xác nh m c tiêu đƠo t o t o vƠ phát tri n ngu n nhơn l c c a công ty T ănhuăc uăđƠoăt o,ăcôngătyăxácăđ nhăm cătiêuăđƠoăt o.ăV iăm iălo iănhuăc uăđƠoăt oă khácănhau,ăcơngătyăcóănh ngăm cătiêuăđƠoăt oăt D ngă ng iăđơyălƠăb ngăm cătiêuăđƠoăt oăchoăcácăđ iăt t i Các lo i hình đƠo ng t o Công nhơnătr că ti pă s nă xu t ngăc năđ căđƠoăt oăc aăCôngăty: Yêu c u, m c tiêu đ t Ơoăt oănơngăb că 100%ăđ tăyêuăc uănơngăb c Ơoăt oăm i N mă v ngă đ đ că ki nă th că vƠă k ă n ngă sauă khiă căđƠoăt o Ơoă t oă s ă d ngă N mă v ngă nguyênă lỦă chuy nă đ ng,ă c uă t oă c aă trangă thi tă b ă côngă máy,ă s ă d ngă thƠnhă th oă vƠă ană toƠnă máyă mócă ngh ăm i thi tăb ăm i Ơoă t oă ană toƠnă laoă Sauăkhiăđ đ ng căđƠoăt o,ăgi măthi uăđ v ătaiăn nălaoăđ ng Cánă b ,ă Nâng cao chuyên CBNVăph iăn măv ngăđ nhân viên môn,ănghi păv Ơoăt oătinăh că SVTH:ăNguy nă căt iăđaăs ă căki năth c,ăk ăn ngăă liênăquanăđ năcơngăvi c Sau khốă h că đ mă b oă CBNVă ngă d ngă ki nă th c,ă ph nă m mă qu nă lỦă đ ă v nă d ngă vƠoă cơngă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă vi căcóăhi uăqu Cơng ty Ơoăt oăngo iăng Cóăth ăápăd ngăđ lƠmăvi căđ Nh ăv y,ă ăm iăch c ă th ă t t GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang 27 căvƠoăth căt ăcơngăvi căho că căv iăchunăgiaăn căngoƠi ngătrìnhăđƠoăt o,ăCơngătyăđ uăđ tăraănh ngăyêuăc u,ăm cătiêuă ngă ngă v iă m iă n iă dungă đƠoă t o.Vi că đ tă raă m că tiêuă c ă th ă choă t ngă đ iă ngăvƠăápăd ngăchoăt ngălo iăhìnhăđƠoăt oăđƣăkhi năchoăvi căt ăch căth căhi năvƠăđánhă giáăhi uăqu ăđ căt tăh n.ăTuyănhiên,ănh ngăm cătiêuănƠyăcònăch aăc ăth ăNh ngăyêuă c uăđ iăv iăh căviênăc ngăch ătheoăỦăki năch ăquanăăc aăng iăxơyăd ngăvƠăch aăđ căs ă d ngăm tăcáchăth căs ăcóăhi uăqu ăvƠoăcơngătácăđánhăgiáăhi uăqu ăđƠoăt o.ăM cătiêuălƠă cáiă đíchă mƠă khiă th că hi nă m tă ho tă đ ngă nƠo đóă c nă ph iă đ tă đ c.doă v y,ă đơyă c ngă chínhălƠăm tăh năch ăc aăcơngătácăđƠoăt o.ă 2.2.2.3 Phơn tích vi c xác đ nh đ i t ng đƠo t o t o vƠ phát tri n ngu n nhơn l c c a công ty Sauăkhiănhuăc uăđƠoăt oăđ căxácăđ nh,ăch ătiêuăđƠoăt oăđ căphơnăb ăchoăcácăđ nă v ,ăquyăđ nhărõăchoăt ngăc păđƠoăt o,ăh iăđ ngătuy năch nădoăGiámăđ căCôngătyălƠmăch ă t chăti năhƠnhăl aăch năđ iăt ngăđƠoăt o.ăH iăđ ngăs ăxemăxétăk ăyêuăc uăc aăvi căb ă trí,ăs păx pălaoăđ ngăđ ăđ măb oănhi măv ăvƠăkhôngă nhăh doanhăc aăCôngăty,ăđ ngăth iăph iăch năđúngăđ iăt ngăđ năk tăqu ăs năxu tăkinhă ngăc năti năhƠnhăđƠoăt o C năc ăvƠoăh ăs ănhơnăviênăvƠătrìnhăđ ăchunămơnănghi păv ăhi năt iăc aăh ăđ ă xácăđ nhăxemăaiăcònăthi uăb ngăc p,ăch ngăch ăthìăthu cădi năđƠoăt o Nhìn chungăcơngătácăl aăch năđ iăt chu năl aăch năđ ngăđƠoăt oăc aăCôngătyăkháăbƠiăb n,ăcácătiêuă căquyăđ nhăc ăth ăvƠărõărƠng 2.2.2.4 Phơn tích n i dung ch ng trình đƠo t o t o vƠ phát tri n ngu n nhơn l c c a công ty ăxơyăd ngăch ngătrìnhăđƠoăt oăthìăphòngăT ăch căcánăb ăph iăph iăh păv iăcácă phòngăbanăkhácătrongăcơngătyăch ăđ ngăl păk ăho chăđƠoăt oăchoăcánăb ăcơngănhơnăviênă cơng ty Ch ngătrìnhăđƠoăt oăc aăcơngătyăđ SVTH:ăNguy nă căHoƠng căl păcóănh ngăn iădungăsau: Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă - S ăl - Ph 28 GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang ngăđƠoăt oăbaoănhiêu? ngăphápăđƠoăt o - ChiăphíăđƠoăt oăc ăth ănh ăth ănƠo? - aăđi măđƠoăt o - L aăch năgiáoăviênănh ăth ănƠo? - Th iăgianăđƠoăt o - Ph ngăti nădùngătrongăđƠoăt o - Cánăb ătr căti păph ătrách,ăcánăb ăgiúpăđ - H iăđ ngăđánhăgiáăk tăqu ăđƠoăt o Phòngăt ăch călaoăđ ngăl păch ngătrìnhăđƠoăt o,ăsauăđóătrìnhăGiámăđ căCơngătyăkỦă tăvƠălƠmăcơngăv năthôngăbáoăchoăcácăđ năv ăthƠnhăviênătr căthu căth căhi nătheoăk ă ho chăđ căgiao Các ph ng pháp đào t o phát tri n t i công ty Hi nănay,ăCôngătyăápăd ngăm tăs ălo iăhìnhăđƠoăt oăvƠăphátătri nănh ăsau: - Ơoăt oăm i - Ơoăt oăl i - Ơoăt oănơngăb c - B iăd ngănghi păv Cácăph ngăphápăđƠoăt oăđ  căs ăd ngăt iăCôngăty: Ơoăt oăt iăch :ăV iăm căđíchăđ ăng iălaoăđ ngăcóăkh ăn ngălƠmăvi căhi uăqu ă trongăt ngăcơngăvi căc ăth ,ăCơngătyăđƣăti năcácăhƠnhăhìnhăth căđƠoăt oăt iăch ănh :ăD yă kèm,ă luơnă chuy nă côngă vi c,ă m ă cácă l pă đƠoă t oă nơngă caoă tayă ngh ă choă côngă nhơnă k ă thu tăt iăcácăxíănghi păc aăCơngăty  G iăđiăđƠoăt oăt iăcácătr ngăchínhăquy:ăCơngătyăth ngăc ăcácăcánăb ăqu nălỦăc pă caoăđiăh cătheoăch ătiêuăđƣăđ nh.ăNgoƠiăraăCơngătyăcònăc ăcánăb ăcơngănhơnăviênăđiăh că SVTH:ăNguy nă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă t iăcácătr ngăchínhăquyăc aăNhƠăn GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang 29 c.ăHìnhăth cănƠyăth ngăápăd ngăđ iăv iăcácănhơnă viênăv năphòng,ăcánăb ăchunămơnăvƠăcánăb ălƣnhăđ oăCơngăty  D ăcácăcu căh iăngh ,ăh iăth o:ăCôngătyăs ăc ănh ngăng iăc năthi tăthamăgiaăvƠoă cácă cu că h iă th oă ,ă h iă ngh ă t ă ch că nh mă h că h i,ă n mă b tă đ că nh ngă thôngă tinăc nă thi tăđ ăt ăđóărútăraăkinhănghi m Hi nănayăCơngătyăngƠyă cƠngăchúătr ngăvi că đƠoăt oănơngă caoătayăngh ,ăk ăn ngă chuyênămônăchoăcôngănhơnăk ăthu t.ăHƠngăn măCôngătyăth căhi năt ăch căcácăcu căthiă nh ăch năth ăgi i,ăthiănơngăb c, ăđƣăkhuy năkhíchăđ căng iălaoăđ ngătíchăc căt ănơngă caoătayăngh ăchunămơnăc aămìnhăđ ăcóăc ăh iăth ngăti nătrong ngh ănghi p,ăđ ngăt iă t ngăđ căs ăcơngănhơnăcóătayăngh ăgi iălênăcao 2.2.3 ánh giá v th c tr ng công tác đƠo t o t o vƠ phát tri n ngu n nhơn l c c a công ty - iăv iăcánăb ăcôngănhơnăviênăđ căc ăđiăh căt iăcácătr ngăchínhăquyăthìăCơngătyă c năc ăvƠoăb ngăđi măk tăqu ăđƠoăt oăsauăkhóaăh căc aăh ăđ ăđánhăgiáătrìnhăđ ăn ngăl că c aăh - iăv iăcơngănhơnăđ căđƠoăt oătheoăki uăkèmăc păt iăCơngătyăthìăCơngătyăđánhăgiáă k tăqu ăđƠoăt oăthơngăquaăvi căthiăsátăh chăc ăv ălỦăthuy t,ăth căhƠnhăvƠătácăphongăcơng nghi păsauăm iăkhóaăh c Quaăđơyătaăth yăvi căđánhăgiáăhi uăqu ăđƠoăt oăc aăCôngătyăđ căth căhi năkháăt t NgoƠiăraăvi căđánhăgiáăhi uăqu ăc aăcôngătácăđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl căcònă đ căth căhi năthơngăquaăphi uăđánhăgiáăhi uăqu ăđƠoăt o: SVTH:ăNguy nă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă 30 Tóm t t ch GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang ng CôngătyăngƠyăcƠngăchúătr ngăđ năcôngătácăđƠoăt oăvƠăphátătri năchoăcánăb ăcôngănhơnă viên.ăCh tăl ph l ngăđƠoăt oăđ căchúătr ng,ăhi uăqu ăngƠyăcƠngăcao.ăCơngătyăđƣăti năhƠnhă ngăth căs năxu tăkinhădoanhăm i;ămáyămócăthi tăb ăđ ngălaoăđ ngăđ ngh ăc aăl căl cătrangăb ăm i,ăhi năđ i;ăl că căđƠoăt oăm iăvƠăđƠoăt oăl iăm tăcáchăbƠiăb năđƣălƠmăchoătrìnhăđ ătayă ngălaoăđ ngăđ cănơngălênăđángăk ă i uănƠyăt oăđi uăki năchoăvi căphátă tri năs năxu tăhi uăqu ăh n,ădoanhăthuăc aăCôngătyăc ngăt ngălênăđángăk ChiăphíăđƠoă t oăvƠăcácăho tăđ ngăh pălỦă,ăcácăchínhăsáchăđƠoăt oăbƠiăb nă,ăcóăquyămơă.Hi uăqu ăcơngă tácăđƠoăt oăvƠăphátătri năđ cănơngăcaoăthìăchiăphíăchoăkhóaăđƠoăt oăs ăgi măvƠăngoƠiăraă đƣăgiúpăchoăcơngătyăkhơngăc năph iăđƠoăt oăl iănhơnăviên,ăgiúpăchoăcánăb ăcôngănhơnăc aă côngătyănh năth cărõătráchănhi măc ngănh ăquy năl iăc aămìnhăđ ăph căv ăt tăchoăcơngă ty SVTH:ăNguy nă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă CH M TS GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang 31 NG 3: GI I PHÁP NH M NỂNG CAO HI U QU CỌNG TÁC ĨO T O VĨ PHÁT TRI N NGU N NHỂN L C T I CỌNG TY 3.1 nh h ng phát tri n c a công ty CôngătyăCPăTMăXNKăTH ă CălƠăcôngătyăkinhădoanhănhi uăăngƠnhă,ăv iănhi uăm tă hƠngă đaă d ngă vƠă ch ngă lo iă ă đƣă đápă ngă nhuă c uă c aă m iă kháchă hƠngă trongă vƠă ngoƠiă thƠnhăph ,ătrongăvƠăngoƠiăn c Trongăth iăgianăg nănh t,ăđ nhăh ngăc aăBanăGiámăđ căcôngătyălƠăc ngăc ăho tăđ ngă giaoănh n, bán hàng , t oăđi uăki năh ătr ăl nănhauăgi aăcácăkhơuătrongănghi păv ăkinhă doanh,ăsongăsongăv iăvi căgi ăv ngăth ătr ngăhi năcó,ăm ăr ngăh năn aălo iăhìnhăd chă v V ăth ătr ng:ăCơngătyăduyătrìăvƠăphát tri năh ngăt iăkháchăhƠng ch ăđ oăt ăThƠnhă ph ăH ăChíăMinhăvƠăcácăt nhăthƠnhălơnăc n.ăBênăc nhăđó,ăcơngătyăh ngăt iăm ăr ngăth ă tr ngăsangăcácăt nhăthƠnhăxaăh nănh ăBìnhăThu n,ăTi năGiangăvà t nhăthƠnhătrongă n căđ ănơngăcaoăl iănhu năvƠăt ngăb că đ aăcôngătyă lênăt măcaoă m iătrênăth ătr ngă kinh doanh V ăgiáăc ăd chăv :ăcôngătyăluôn nghiênăc uăvƠăchu năb ăđ aăraănh ngăchínhăsáchă uă đƣiăm iăchoăkháchăhƠng,ăc căphíăh pălỦăh năđ ăkỦăk tăh păđ ngăv iăh ăQuaăđó,ăđ aăraă chínhă sáchă giáă phùă h pă h nă đ ă nơngă caoă tínhă c nhă tranhă v iă cácă đ iă lỦă khác,ă thuă hútă khách hàng ti măn ngănhi uăh n V ăch tăl vƠăngoƠiăn ngăd chăv :ăCơngătyăđangăcóăỦăđ nhăc ăcánăb ,ănhơnăviênăđiăt păhu nătrongă c,ăt ăhoƠnăthi năh năn aăv ătrìnhăđ ăchunămơnăvƠănghi păv ,ănh mănơngă cao h năch tăl ngăph căv ,ăđ măb oăm căt ngătr V ăMarketing:ăCông tyăđangăh ngăb năv ngăc aăCôngăty ngăt iăđ yăm nhămarketingăđ ăqu ngăbáăhìnhă nhăc aă cơngătyăđ năcácăcơngătyăb n.ăCơngătyăph năđ uăthamăgiaănhi uăh iăch ătri nălƣmăv ămáyă móc,ăthi tăb ăm iăt iăt nhăthƠnh đ ăh căh iăkinhănghi mă.ăDuyătrìăđ ngătinăqu ngăcáoătrênă cácăt păchíăv ăLogisticsănh :ăSupplyăChainăInsight,ăShippingăGazzetteầ vƠăcácăt păchíă kháchăđ ătìmăki mănh ngăkháchăhƠngăm iătrongăt SVTH:ăNguy nă căHoƠng ngălai Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă 32 GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang V ăkinhădoanh:ăcơngătyăđangăcóăỦăđ nhăxơy d ngăl iăb ăph năthuămuaăbênăngoƠiăb ngă cáchătuy năd ngăng iăđ aăph ng vƠoăcơngătyălƠmăvi căv iăphòngăkinhădoanh.ă ơyălƠă c uăn iăđ ăcácănhƠăcungăc păvƠăng iămuaăhƠngăcóăth ătìmăđ nănhauăd ădƠngăh n V ăc ăs ăh ăt ng,ăv tăch tăk ăthu t:ăcôngătyăd ăđ nhăđ uăt thêm vào h ăth ngăkhoăbƣi,ă mua thêmăxeăb nă, xơyăd ngăcácăc aăhƠngăx ngăđ u,ăs tăthépă quaăđóănơngăcaoăch tăl ngă ph căv ăđ ngăth iăgi măthi uăr iăroătrongăquáătrìnhăv năchuy năhƠngăhóa,ăth căhi năyêuă c uăc aăkháchăhƠng 3.2 Các gi i pháp nh m hoƠn thi n công tác đƠo t o vƠ phát tri n ngu n nhơn l c t i công ty 3.2.1 HoƠn thi n vƠ nơng cao quy trình th c hi n ho t đ ng giao nh n , xu t nh p hƠng hóa 3.2.1.1 C s c a gi i pháp Vi căchu năb ,ăki mătraăch ngăt ălƠăm tătrongănh ngăkhơuăquanătr ng quy trình th căhi năho tăđ ngăgiaoănh năhƠngăhóaă.ăCơngătyăn uăti năhƠnhăt tăquyătrìnhănƠyăs ăti tă ki măr tănhi uăth iăgianăc ngănh ăchiăphí.ăHi nănay,ăv năđ ăcơngătyăđangăg păph iăđóălƠă vi căsaiăsótătrongăb ăch ngăt ,ăd năđ năquyă trìnhăb ăch măh n d ă ki năvƠăcôngătyăph iă m tă m tăkho ngă th iăgiană đ ă ch nhă s a,ă xácă nh n,ă kỦă vƠă đóngă d uă l iă ch ngă t ă Nh mă gi măthi uăt iăđaăm căchiăphíă,vìăth ăgi iăphápăđ tăraălƠălƠmăth ănƠoăđ ăh năch ătri tăđ ăs ă saiăsótăc aăb ăch ngăt ălƠmăth ăt căvƠăđ aăvi căápămƣăthu ăchoăhƠngăhóaăxu tănh p đ că di năraănhanhăchóng,ăkhơngăt năth iăgianăvƠăchiăphíăchoăkháchăhƠngăc ngănh ăcơngăty 3.2.1.2 i u ki n th c hi n gi i pháp ă th că hi nă gi iă phápă hoƠnă thi nă vƠă nơngă caoă quyă trìnhă th că hi nă ho tă đ ng xu tă nh păvƠ giaoănh năhƠngăhóaă,ăcơngătyănênăth căhi nătheoăhaiăcáchăth căsauăđơy: HoƠn thi n khơu chu n b , ki m tra ch ng t uă tiên,ă côngă tyă c nă chună mơnă hóaă ă b ă ph nă ch ngă t ,ă phơnă côngă c ă th ă t ngă nhơnăviênălƠmăv ăt ngăm ngăkhácănhau.ăVíăd ănh ănhơnăviênăchunălƠmăhƠngăhóaăxu t nh p ngồi kho hàng, nhân viên giaoănh năhƠngăhóa, đ căbi tălƠăhƠngăhóaăxu tă nh păkh u c năđ SVTH:ăNguy nă căphơnăcơngărõărƠngăvƠăc ăth ăSauăkhiănhơnăviênăph ătráchăhoƠnăthƠnhă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă xongăb ăch ngăt ,ătr GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang 33 ngăphòngăph iăki mătraăl iăl năcu iăcùngătr căkhiăkỦătênăvƠăđóngă d u ăti tăki măth iăgian,ăcơngăs căvƠăđ măb oătínhăchínhăxácătrongăcơngătácăso năth oă ch ngăt ,ăcơngătyăc nătíchăh păv iăwebsiteăcácătínhăn ngăso năth oăv năđ n,ădebitănoteă tr cătuy n.ă ngăth i,ăthi tăl păch ngăTrackingăcargoătrênăwebsiteăđ ăcácănhơnăviênă phòngăch ngăt ătheoădõiăhƠnhătrìnhăv năchuy năhƠngăhóaăd ădƠngăh năvƠăk păth iăx ălỦă khiăcóăs ăc ăx yăra Th căhi năđúngăđ n,ăđ yăđ ăvƠăk păth iănh ngăch ăd năt ăphíaăkháchăhƠng.ăGiaoănh nă hƠngă hóaă nhanhă chóng,ă đ mă b oă hƠngă hóaă đ că giaoă đ yă đ ,ă đúngă th iă h n.ă Tuơnă th ă nguyênăt căắxemăhƠngăhóaăc aăkháchăhƠngănh ălƠăhƠngăhóaăc aămìnhẰ Chu năb ăb ăch ngăt ăchínhăxác,ărõărƠng,ăm tăs ătuy năđ trongăthƠnhăph ăho căs ăd ngăph ngăth căv năt iăđ ngăđ ngăv năchuy năđiăkhuăv că ngăb ăth diăchuy năr tănhanh,ătrongăngƠy,ădoăđóăc nă uătiênăg iăch ngăt ăđiătr nh nă tr ă ch ngă t ă lƠmă nhă h ngăcóăth iăgiană căđ ăh năch ăvi că ngă đ nă vi că nh nă hƠngă c aă khách,ă côngă tyă c nă h iă thúcă kháchăhƠngăn uăkháchăhƠngăch mătr ătrongăvi căg iămailăxácănh năđ ălàm bill ngăgi iăquy tăk păth iănh ngăphátăsinhătrongăquáătrìnhălƠmăth ăt cănh : áp sai h mƣăthu ,ămƣăhƠng,ăkhaiăt ăkhaiăh iăquanăkhơngăchínhăxácầă Ki m tra vƠ áp mƣ HS hƠng hóa Cơngă tyă c nă l pă m tă b ă ph nă riêngă chuyênă v ă vi că khaiă h iă quan,ă t pă trungă nh ngă nhơnăviênăgiƠuăkinhănghi mătrongăvi căápămƣăHSăhƠngăhóaăxu tăkh u.ăNhơnăviênăb ăph nă nƠyăc năđ căth ngăxuyênăđ aăđiăh c,ătrauăd iănh ngăkhóaăh căng năh năv ăthu ăđ ăcóă th ăc pănh tăcácăv năb năđi uălu tăv ăthu ăc aăcácăb ăngƠnhăliênăquan.ăTrangăb ăđ yăđ ătƠiă li u,ădanhăm cămƣăHSăđ ănhơnăviênăcóăth ăd ădƠngătraăc uăkhiăc năthi t Tr căkhiăti năhƠnhăkhaiăh iăquanăđi năt ,ănhơnăviênăc năchu năb ăđ yăđ ănh ngăh ăs ă c năthi t,ătƠiăli uăcóăliênăquanăđ năk ăthu t,ăhìnhăd ng,ăđ cătính,ăc uăt o,ăcơngăd ng ăc aă hƠngăhóaănh măn mărõăđ 3.2.1.3 K t qu đ t đ căđ căđi măhƠngăhóa c t gi i pháp  Cơngătyăcóăth ăk păth iăphátăhi n,ăđi uăch nhăl iăđ t ătr căkhiăđemălênăh iăquanăđ ăthôngăquan SVTH:ăNguy nă căHoƠng c nh ngăsaiăsótăc aăb ăch ngă Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă  T oăđ GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang 34 călòngătinăt ăphíaăkháchăhàng  Cơngătyăcóăth ăgi măthi uăđ căchiăphíăvƠăth iăgianăvƠoăvi căđiăl i,ăkỦăch ngăt ă m i  Quyătrìnhăgiaoănh nă hƠngăhóaăxu tă kh uăc aăcôngătyăs ăho tăđ ngă đúngăti năđ ,ă k păth iăgiaoăhƠngăchoăkhách.ă  Gi măchiăphíăchoăvi căđóngăthu ,ăgiáăd chăv ăt ăđóăc ng gi mătheo,ăthuăhútăđ că nhi uăđ năhƠngăh n.ă  Gi măth iăgianătranhălu nămƣăHSăgi aăh iăquanăvƠăng 3.2.2 Gi i pháp 2: M r ng th tr iăgiaoănh n ng kinh doanh 3.2.2.1 C s c a gi i pháp Trongătìnhăhìnhăc nhătranhătrênăth ătr ngăhi nănay,ămu năt năt iăvƠăphátătri năđ ngă th iăm ăr ngănơngăcaoăth ăph n,ăcôngătyăc năph iăm ăr ngăth ătr m tăbi năphápăh uăhi uăđ ăđ tăđ toƠn.ăKhiăth ătr ngăđ th ătr căcácăm cătiêuăv ăl iănhu n,ăt ngăc căm ăr ngăthìăchoădùăm tăkhuăv căth ătr c ngăs ăkhôngăgơyăraă nhăh ngăs ăđ măb oăđ ngăkinh doanh.ă ơyălƠă ngăv ăth ăvƠăană ngănƠoăđóăb ăbi năđ ngă ngănghiêmătr ngăđ năho tăđ ngăc aăcôngăty.ăM ăr ngăđ că căl iăíchălơuădƠiăc aăcơngătyăc ngănh ăcánăb ăcơngănhơnăviênă vƠănơngăcaoătri năv ngăphátătri năc aăcôngăty 3.2.2.2 i u ki n th c hi n gi i pháp Cóă2ăhìnhăth căm ăr ngăth ătr r ngăth ătr ng,ăđóălƠăm ăr ngăth ătr ngătheoăchi uăr ngăvƠăm ă ngătheoăchi uăsơu  M ăr ngăth ătr ngătheoăchi uăr ng,ăđ căhi uălƠăm ăr ngăth ătr đ aălỦ,ătheoăchi uăr ngăv ăkhôngăgian.ăChoăđ nănay,ăcông ty đƣăv ngătheoăph măv ă năraăkh iăth ătr ngă thƠnhăph ,ăho tăđ ngătrênăh uăh tăcácăt nhăthƠnhălơnăc nầăTuyănhiên,ăv năcònăm tăs ăth ă tr ngăr tăgiƠuăti măn ngămƠăcôngătyăch aăkhaiăkháchăh tănh ăkhuăv căcácăqu năhuy nă trongăthƠnhăph ầ  M ă r ngă th ă tr ngă theoă chi uă sơuă ng theoăkhuăv căđ aălỦămƠălƠătrênăcùngăm tăth ătr că l iă khôngă ph iă lƠă m ă r ngă th ă tr ngă ngăhi năcóănh ngăcơngătyăcóăth ăthuăhútă thêmă nhi uă kháchă hƠng,ă c ngă c ,ă thi tă l pă quană h ă lơuă dƠiă v iă cácă kháchă hƠngă truy nă SVTH:ăNguy nă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă th ngăb ngăch tăl 35 ngăd chăv ,ăb ngăvi căm ăr ngăph măviăd chăv ăc aămình.ăHìnhăth că nƠyăcơngătyăcóăth ăápăd ngăchoăth ătr r ngăl n,ăkháăt n m,ăcóăkh iăl Tr th ătr GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang ngăcácăqu nătrongăthƠnhăph ăăvìăđơyălƠăth ătr ngăđ ngăv ăv năhóaă vƠăt păquánă,ăh năn aăđơyăc ngălƠăth ătr ngă ngălơuă ngăhƠngăgiaoănh năxu tănh păhƠngăhóaăl nănh tăc aăcơngăty căth cătr ngăcácăcôngătyăm iăl năl tăraăđ iăvƠăc nhătranhăv iănhauăquy tăli tătrênă ng,ăcơngătyăph iălnăch ăđ ngătìmăki măkháchăhƠngăm i,ăm ăr ngăth ătr ngăđ ă duyătrìăho tăđ ngăc aămình.ăCơngătyăc năphátătri năm nhăphòngăkinhădoanhănh :ăt ăch că nh ngăkhóaăđƠoăt oăcungăc păthêmănh ngăk ăn ngăđƠmăphán,ăk ăn ngăgiaoăti păvƠăph că v ăkháchăhƠngầđ ăcóăth ămangăđ năchoăkháchăhƠngăs ăhƠiălòngăngƠyăt ăl năgiaoăd chă đ uătiên.ăBênăc nhăvi căduyătrìăvƠăgi ăv ngăm iăquanăh ăt tăv iăcácăkháchăhƠngă ănh ngă th ătr ngăhi năt i,ăcôngătyăc năt ngăc ngăho tăđ ngămarketing,ătìmăki măkháchăhƠngăcóă nhu ti măn ng Cơngătyăc nătheoădõiănhuăc uăc aăkháchăhƠng,ăd ăđoánătr cănh ngănhuăc uăc aăh ăđ ă m ăr ngăph măviăho tăđ ng C pănh tătìnhăhìnhăthơngătinăth ătr webăđ iălỦăc aăcơngăty,ăt ăđóăn măb tăđ ngăăthơngăquaăcácătrangă căxuăth ăhƠngăhóaăc aădoanhănghi pătrong ngoƠiăt nh mƠăch ăđ ngăliênăh ăđ ăđápă ngănhuăc uăhƠngăhóaăchoăkháchăhƠng.ă ă t ngă c ngă kh ă n ngă thuă hútă kháchă hƠng,ă côngă tyă c nă giaă t ngă tínhăt ngă tácă ă websiteă,ăcóăthêmăm căh iăđáp,ăt ăv năkháchăhƠngătr cătuy n;ă ngăd ngăph năm măđ ăs pă x p,ă c pă nh t,ă l că giáă c l că choă kháchă hƠng,ă t ngă đ ă c nhă tranhă giáă vƠă phơnă lo iă ch tă ngăd chăv ăt ăcácăhãng khác Tr ăthƠnhăđ iătácăv iăhìnhăth căđ iălỦăch ăđ nhăc aăcácăforwarderăn căngoƠiălƠăm tă trongă nh ngă uă th ă choă cácă doanhă nghi pă Vi tă Namă ti pă c nă kháchă hƠngă qu că t ,ă tìm hi u,ăthơmănh păth ătr ng,ăđ ngăth iăc ngăđemăl iăngu năl iănhu nă năđ nh t ăvi căchiaă s ăl iănhu năvƠăphíăđ iălý M tădoanhănghi păkhôngăth ăthƠnhăcôngăn uăkhôngăamăhi uăv ăth ătr đ nhăthơmănh p,ă choădùăv iăth ătr ngămƠămìnhă ngăquenă thu căđangăkinhă doanh,ăn uăkhơngăth ngă xunăcơpănh tănh ngăquyăđ nhăm iăthìăc ngăkhơngăth ă duyătrìăho tăđ ng.ăCơngătyăc nă tìmăhi uăv ăphongăt căt păqn,ăquyăđ nhăphápălu tă ăth ătr đ ngăkinhădoanhăhi uăqu ,ăxemăth ătr ngămƠămìnhăti năhƠnhăho tă ngăđóăcóăgìăkhácăsoăv iănh ngăth ătr ngămƠăcơngă tyăđƣăvƠăđangăho tăđ ng.ăNh ngăđi măkhácăbi tăđóăcó gơyăkhóăkh n,ătr ăng iăgìăkhơng.ă SVTH:ăNguy nă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă Thuêăng iăt iăđ aăph 36 GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang ng v ălƠmăchoăcơngăty,ăvìăthơngăquaănhơnăviênăđóăcơngătyăs ăcóă c ăh iăhi uărõăh năv ăth ătr ngă ăđó.ăH năn a,ăs ăthƠnhăth oăv ăngơnăng ăs ăgiúpăcơngă tyăcóăthêmănh ngăthu năl iă Th ngăxuyênăg iăth ng ,ăb ngăgiá,ăgi iăthi uăd chăv ăđ năcácăcơngătyăkinhădoanhă xu tănh păkh u Cóăk ăho ch thuăhútăkháchăhƠngăb ngăcáchănh ăgi măgiáăd chăv ,ăd chăv ăc ngăthêmă mi năphí ăgi iăđápăth căm căc aăkháchăhƠngăm tăcáchănhanhăchóngăvƠărõ ràng Nơngăcaoăch tăl ng d chăv ănh măđápă ng,ătho ămƣnănhuăc uăc aăkháchăhƠng.ăPhátă tri năm tăs ăd chăv ăb ăsung,ămangătínhăch tănh ăm tălo iăch tăxúcătácăduyătrìăvƠăc ng c ă m iăquanăh ăv iăkháchăhƠngăc ngănh ănơngăcaoăv ăth ăc aăcôngătyătrongăc nhătranh.ă C năth ngăxuyênăth căhi năcácăchi năl căthơngătinăvƠăch măsócăđ iăv iăcácăkháchă hƠngăm iăvƠăc ăthơngăquaăđi nătho iăho căth ăt ăđ ăthúcăđ yăh ăth ngăxuyênăs ăd ngă d chăv ăc aăcôngăty 3.2.2.3 K t qu đ t đ c t gi i pháp  N uănh ăcơngătyătíchăc căth căhi năvƠăhoƠnăthƠnhăt tănh ngăgi iăphápăm ăr ngăth ă tr ngănh ătrên,ăv ăth ăkinhădoanhăc aăcôngătyătrongăcácădoanhănghi păkinh doanh n căc ngănh ătrênătr đ căm ăr ng.ă ngăqu căt ăs ăđ cănơngăcao,ăm ngăl iăkinhădoanhăc aăcơngătyă  T ăđóăvi căv năchuy n,ăgiaoănh n hàng hóaăc ngătr ănênănhanhăh n,ăd ădƠngăh n,ă ti tăki măđ căth iăgianăchoăkháchăhƠng,ăgiúpăcơngătyăcóănhi uăđ năhƠngăh nănh ăvƠoăuyă tínăvƠăs ăn iăti ngăc aăcơngăty.ă  Cơngătyăcóăthêmăc ăh iănh năđ căđ năhƠng l n t ănh ngăkháchăhƠngăti măn ngă mà công ty khácăkhơngăcóăđi uăki năth căhi năđ c.ă ơyălƠăm tăy uăt ăc năthi tăgiúpă cho cơng ty cóăth ăt năt iăvƠăphátătri n 3.2.2 Các gi i pháp đ th c hiên m c tiêu 3.2.2.1 C s c a gi i pháp Ngu nănhơnăl călƠătoƠnăb ăv năki năth c,ăk ăn ngăvƠăs căng doanhăđ ăđ tăđ SVTH:ăNguy nă iăc năđ uăt ăvƠoăkinhă căthƠnhăcơng.ăDoăđó,ăđ iăv iăm iădoanhănghi pănóiăchungăvƠăv iăcơngă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă ty xnkăTh ă GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang 37 c nóiăriêng,ămu năphátătri năh năn aătrongăl nhăv căkinhădoanhăc aămình, uă ch ă y uă nh tă lƠă c nă bi tă cáchă qu nă lỦă nhơnă s ă cóă hi uă qu Con ng quanătr ngătrongă m iăl nhăv c,ăngu nănhơnăl că nhăh phátătri năc aăcôngăty.ăHoƠnăthi năconăng iă lƠă nhơnă t ă ngăr tăl nă đ năho tă đ ngă vƠăs ă iăchínhălƠăhoƠnăthi năho tăđ ngăc aăcơngăty.ă căthùăc aăho tăđ ngăgiaoănh năv năt iălƠătínhăph căt păr tăcaoăchoănênăm tăl iăsaiăsótă nh ăv ănghi păv ăc ngăcóăth ăd năđ nănh ngăt năth tăr tăl năkhơngăch ăv ăthi tăh iămƠă cònăc ăuyătínhăc aăcơngăty.ăNh ăđƣăphơnătích,ătuyăcơngătyăcóăm tăđ iăng ăcánăb ăgi iăv ă chuyênămôn,ăgiƠuănghi păv ănh ngăv năt năt iăm tăh năch ăr tăl năđóălƠătrìnhăđ ăđ iăng ă cánăb ăngƠyăcƠngăh năch ătr cănhuăc uăđòiăh iăc aăth ătr ngăgiaoănh năxu tănh păkh uă hi nănay.ăV năđ ăđ tăraălƠăđ ăcơngătyăcóăth ăphátătri năđ căm tăcáchălơuădƠi,ăc năph iă khơngăng ngănơngăcaoătrìnhăđ ăchoăđ iăng ălaoăđ ngăc aămình 3.2.2.2 i u ki n th c hi n gi i pháp Cơng ty cóăm tăđ iăng ănhơnăviênătr ,ănhi tăhuy t,ăvƠăđi uăthu năl iălƠăh uăh tănhơnă viênăthamăgiaăvƠoăho tăđ ngăc aăcôngătyăngayăt ăkhiăm iăthƠnhăl p,ănênăh ăhi uărõăs ăv nă hƠnhăc aăcôngăty.ăCôngătyăc năt oăc ăh iăchoănhơnăviênăthamăgiaăvƠoăcácăl păb iăd ng,ă nơngăcaoănghi păv ăchoănhơnăviên,ăhu năluy năvƠăt oăđ ngăc ălƠmăvi căchoănhơnăviên.ă Tr căh t,ăcôngătyăc năl păk ăho chăcôngătácăc ăth ăchoăt ngănhơnăviên,ăki mătraăvƠă đánhăgiáăk tăqu ălƠmăvi căc aănhơnăviên.ăChoădùăm iănhơnăviênăđ uăph iăcóănhi măv ăt ă b năthơnămìnhătr uăd iăki năth c,ăh căh iăthêmăv ănghi păv ănh ngăvaiătròăc aăcơngătyă trongă vi că đƠoă t oă đ iă ng ă laoă đ ngă c aă mìnhă lƠă uă vôă cùngă quană tr ng.ă Th că hi nă ph ngăchơmăv aăh căv aătích l yăkinhănghi m,ăcơngătyăc năt oăđi uăki năchoănhơnăviênă trauăd iăthêmăki năth căngo iăng ,ăki năth căv ăho tăđ ngăxu tănh păkh uăc aăVN,ănh mă t oăthu năl iăchoăvi căgiaoăd chăv iăcácăkháchăhƠng,ănh tălƠăcácăđ iătácăng ăhoƠnăthi năđ iăn căngoƠi căquy trình ,chunămơnănghi păv ăc aăcácănhơnăviênălƠăkhơngăth ă thi u.ăCơngătyăc năđ uăt ăchoăcácănhơnăviênăthamăgiaănh ngăkhóaăh căv ănghi păv ă.ă ă quaăđó,ăcácănhơnăviênăkhơngăch ătrauăd iăthêmăki năth căv ănghi păv ăc aămìnhămƠăcònă cóăhi uăbi tăt ngăth ăv cácăquyătrìnhăkhácătrongătoƠnăb ăchu iăcungă ngăt ăkhiăh păđ ngă th ngăm iăđ căkỦăchoăt iăkhiăhƠngăhóaăv ăđ năkhoănhƠănh păkh u.ăNh ngăkhóaăh căđóă s ăgiúpănhơnăviênăhoƠnăthƠnhăt tăh năcơngăvi căc aămìnhăvƠăcóăth ănhanhăchóngăx ălỦăcácă SVTH:ăNguy nă căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang 38 s ăc ăphátăsinhătrong côngăvi c,ăgiúpăcôngătyănơngăcaoăch tăl ngăvƠăhoƠnăthi năd chăv ă c aămình Cơng ty th ngă xună choă nhơnă viênă thamă giaă cácă h iă th o,ă bu iă l ,ă khóaă h că v ă nghi păv ăđ ăh ăc ăsátăv iăth ătr ngătrongăvƠăngoƠiăn c,ătíchăl yăthêmăkinhănghi măt ă cơng ty khác,ăc ngănh ăcóăc ăh iăg păg ănhi uăđ iătác,ăm ăr ngăm iăquanăh ,ătìmăki mă đ căkháchăhƠngăchoăcơngăty.ă Cóăm căđ ăkhenăth ng,ăch ăđ ăđƣiăng ăthíchăh pănh măkhuy năkhíchănhơnăviênăh ngă háiă lƠmă vi c,ă t oă hi uă qu ă trongă laoă đ ng.ă C ă th ă lƠă côngă tyă đ tă raă m tă m că doanhă s ă h ngăquỦ,ăt ăđóăđ tă m cătiêuă yêuăc uănhơnăviênăph iăđ tăđ n a,ăđ iă v iănh ngănhơnăviênă uătúăs ă đ căm cădoanhăs ăđó.ăăH nă căcơngătyă c ăraăn căngoƠiăđ ăthamăgiaă cácă khóaăhu năluy năv ăchunămơn,ăh căh iănh ngăt păđoƠnăgiaoănh năqu căt Cóăchinhăsáchăth ngăph tărõărƠng,ăh ngăn măt ăch căcácăcu căsátăh chăđ ălo iăb ăcácă cánăb ănhơnăviênălƠmă vi căkhôngăhi uăqu ,ăthi uătráchănhi mătrongăcơngăvi c,ăn măb tă trìnhăđ ănghi păv ăc aănhơnăviênăđ ăk păth iătìmăh ngăkh căph c M tăđi uăkhơngăkémăph năquanătr ngăvƠăc ngăkhơngăt nănhi uăchiăphíăđóălƠăgi ăl iă nh ngăth căt păsinhăsauăm iăkìăth căt p.ăVìătrongăquáătrìnhăth căt p,ăsinhăviênăc ngăđƣă n mă b tă đ că cáchă th că cơngă vi c,ă v nă hóaă c aă côngă tyă nênă vi că đƠoă t oă đ ă tr ă thƠnhă nhơnăviênăchínhăth căc a cơngătyăc ngăkhơngăt nănhi uăth iăgian.ă ơyăcóăth ăcoiălƠăcáchă ch năngu nănhơnăl căt t,ănh mătìmăki mănh ngăsinhăviênăcóăti măn ngăv ăki năth căxu tă nh păkh u 3.2.2.3 K t qu đ t đ c t gi i pháp  Chínhă nh ngă chínhă sáchă nƠyă c aă Côngă tyă t oă uă ki nă cho nhân viên nâng cao trìnhăđ chunămơn,ăk ăn ngăvƠ nghi păv xu tănh păkh u.ă  Nhơnăviênăs ăc ngăhi n h tăs cămình nh măth căhi năt tăcơngăvi căh n,ăđ ngăth i gi ăchơnăđ  T oăđ căđ iăng ănhơnăviênăcóătayăngh ăvƠăcóăkinhănghi m căápăl căchoăcơngăvi c, cungăcáchălƠmăvi căchunănghi păh n.ă  Giúpăcơngătyăgi măb tăđ SVTH:ăNguy nă căHoƠng căm tăph năchiăphíăchoăcơngătácătuy năd ng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă 39 GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang 3.3 Các ki n ngh Phơnăđ nhărõăh nătráchănhi măc aăcácăphòngătrongăvi căqu nălỦăđƠoăt o,ăb iăd ng iălaoăđ ngăs ăkhi năcơngăvi căđ ngă căth căhi nătrôiăch yăch ăđ ngăh năkhiăth căhi n,ă tránhăchơngăchéoătráchănhi mă.ă Cóăcácăbi năphápătácăđ ngălƠmăthayăđ iănh năth căc aăng phátătri năki năth căchoăb năthơnăđ ăng iălaoăđ ngăđ iăv iăđƠoăt oă iălaoăđ ngăth căs ăcóănh năth căđúngăđ năv ă đƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl căc aăt ăch cădƠnhăchoămình.ă T ngăc ngăm ăr ngăquanăh ăh pătácăv iăcácădoanhănghi p,ăcácăt ăch căđƠoăt oătrongă vƠă ngoƠiă t nhă đ ă c pă nh tă đ că nh ngă ki nă th c,ă ph ngă phápă đƠoă t oă hi nă đ iă ,ă đ ngă th iăm ăr ngăh pătácăs ăgiúpăcôngătyăth căhi năch ăđ ngăh n,ăt tăh năcácăch ngătrìnhă đƠoăt o.ăNgoƠiăraă,ăcơngătyăcóăth ăcùngăcácădoanhănghi păt ăch căkhácăgiaoăl uăh căh iă nhauăv ăkinhănghi m,ăcácăph ngăphápă,ăđƠoăt oăđ ăcùngănhauăhoƠnăthi n Thuêăcácăchuyênăgiaăt ăv năv ăđƠoăt o,ăphátătri n ngu nănhơnăl căđ ăh ăph iăh pătìmă raăcácăv năđ ăcònăt năt iăvƠăv chăăh ngăđiăphùăh păh nă,ăkh căph căm tăs ăv năđèăcònă h năch ăđ ăcôngătácăđƠoăt oăvƠăphátătri năt iăcôngătyăngƠyăcƠngăhi uăqu ăh nătrongăt ngă lai 3.3.1 Ki n ngh khác Ki mă soátă vƠă gi mă thi uă t iă đaă cácă chiă phí:ă M tă trongă nh ngă ắn că c Ằă mƠă b tă c ă doanhănghi pănƠoăc ngăph iătínhăđ nălƠăvi căqu nălỦăvƠăti tăki măchiăphíăngƠyăm tăhi uă qu ăh năđ ăs năph m,ăd chăv ăc aămìnhăngƠyăcƠngăcóăch tăl ng,ăgiáăc ăphùăh păh năv iă kháchăhƠng.ăQu nălỦăvƠăti tăki măchiăphíălƠăm tăcáchăđ ăki măsốtăho tăđ ngăc aădoanhă nghi păhi uăqu ănh t.ă ăqu nălỦăchiăphíăhi uăqu ,ătr cătiênăcơngătyăc năthi tăl păđ nhă m căc ăth ăchoăchiăphí,ăthuăth păthơngătinăv ăchiăphíăth căt ,ăphơnătíchăbi năđ ngăgiáăc ă trênăth ătr ngătheoăđ nhăk ,ăd aătrênănh ngăthơngătinăchiăphíăth căt ăvƠăsoăsánhăv iăđ nhă m căđƣăthi tăl păđ ăxácăđ nhărõătìnhăhìnhăth căhi năchiăphíăc aăcơngătyămình.ăGi măchiă phíăqu nălỦădoanhănghi p,ănơngăcaoăỦăth căti tăki măc aănhơnăviên.ăChiăphíă nhăh ngăr tă l n đ nă tìnhăhìnhă ho tă đ ngă c aă côngă ty,ă m tă côngă tyă ho tă đ ngă th că s ă hi uă qu ă ph iă bi tăcáchăqu nălỦăchiăphíăt t.ă nhăm căngƠyăcông,ăgi ăcôngăm tăcáchăkhoaăh căvƠăqu nă lỦăch tăch ănh mănơngăcaoăn ngăsu tălaoăđ ng.ăCóăgi iăphápăgi măchiăphíăchoăt ngăkhơu,ă t ngăb ăph nănh măgi măchiăphíăchungăchoătoƠnădoanhănghi p:ăGi măchiăphíăv năt i,ăxơyă d ngăđ nhăm căc ăth ăchoăvi căv năchuy n,ăt ăđ uăt ăchoăv năt i.ăGi măchiăphíăgiaoăd chă v iăkháchăhƠng,ăápăd ngăth SVTH:ăNguy nă ngăm iăđi năt ătrongăgiaoăd ch căHoƠng Tr ngă HCNăTp.ăH ăChíăMinhă GVHD:ăTh.SăTr năTh ăTrang 40 K T LU N Th căt ăchoăth yă,ăcácădoanhănghi păthƠnhăcôngăđ uăbi tăphátăhuyăvƠăs ăd ngăhi uăqu ă ngu nănhơnăl căc aămình.ăNgƠyănay,ăm iăt ăch cădoanhănghi păđ uăcoiăngu nănhơnăl căằă tƠiăs n‟ăc aăchínhămình,ămƠăm cătiêuăc aăm iădoanhănghi păđ uălƠăl iănhu n,ăđơyăchínhălƠă t ngătƠiăs năc aădoanhănghi p.ăV yănênăcácădoanhănghi păđ uămu năt ngătƠiăs năngu nă nhơnăl căc aămìnhălên,ăđ ăth căhi năđ căm cătiêuăđó,ăđƠoăt oăvƠăphátătri năchínhălƠăgi iă phápăh uăhi uănh t.ă CôngătyăCPăTMăXNKăTH ă đ tă đ đ că nh ngă b CălƠăm tădoanhănghi păcóăkinhănghi mălơuăn m,ă đƣă că phátă tri nă đángă khíchă l ă trongă phátă tri nă kinhă doanh.ă M că dùă r tă căquanătơmăvƠăcóăth ănóiălƠăđƣăxơyăd ngăđ căquyătrìnhătƠoăvƠăphátătri năngu nănhơnă l căkháăt t,ănh ngăv năcònăm tăs ăh năch ăc năkh căph c.ăTìmăhi u,ănghiênăc uăcác v nă đ ăv ă đƠoăt oăphátătri năt iăcơngătyă s ăcóăth ăhi uă đ doanhănghi păhi nănay.ă căs ăh căph nănƠoăth cătr ngă nƠyă ăcácă ngăd năgiúpăđ ăt nătìnhăc aăgi ngăviênăh Th.săTr năTh ăTrang,ăcánăb ănhơnăviênăcôngătyăXNKăTH ă th cămƠătôiăđƣăh căđ c,ăchuyênăđ ăđƣăb ngăd n,ă CăvƠăv năd ngănh ngăki n căđ uăphơnătíchăvƠăđ aăraăm tăs ăgi iăphápăđ ă hoƠnăthi n.ăHiăv ngănóăs ăgiúpăcơngătyă th căhi năcơngătácăđƠoăt oăphátătri năc aă mìnhă ngƠyăcƠngăt tăh năn a M tăl năn aătôiăxinăchơnăthƠnhăc mă năGi ngăviênăh ngăd n, Th.săTr năTh ăTrangăvƠă cánăb ănhơnăviênăt iăcơngătyă,ăđ căbi t,ălƠăcánăb ăphòngăt ăch căhƠnhăchánhăđƣăănhi tătìnhă dúpătơiăhoƠnăthƠnhăđ SVTH:ăNguy nă căchuyênăđ ănƠy căHoƠng ... MăNỂNGăCAOăHI UăQU ăCÔNGăTỄCă ÀOăT OăVÀăPHỄTăTRI NăNGU NăNHỂNăL CăT IăCÔNGăTY 31 3.1.ă nhăh ng phát tri năc a công ty 31 3.2.ăCácăgi iăphápănh măhoƠnăthi n công tác đƠoăt oăvƠ phát tri năngu... ngăl păk ăho chăđƠoăt oăchoăcánăb ă công nhân viên công ty 27 2.2.3ă ánhăgiáăv ăth cătr ng công tác đƠoăt oăt oăvƠ phát tri năngu nănhơnăl că c a công ty 29 Tómăt tăch... măhoƠnăthi n công tác Ơoăt oăvƠ phát tri năngu nănhơnăl căt i Công tyăC ăph năTh Kh uăTh ă căẰăbaoăg măbaăch ngăm iăXu tăNh pă ngă: Ch ngă1:ăC ăs ălỦălu năv công tác ăđƠoăt oăvƠ phát tri năngu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại cty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thủ đức (TIMEXCO) , Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại cty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thủ đức (TIMEXCO)

Từ khóa liên quan