Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng IVY

69 70 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2018, 21:18

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NGă IăH CăK ăTHU TăCỌNGăNGH ăTP.ăHCM KHÓA LU N T T NGHI P HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH XÂY D NG IVY Ngành: QU N TR KINH DOANH Chuyên ngành: QU N TR DOANH NGHI P Gi ng viên h ng d n : ThS Lê ình Thái Sinh viên th c hi n : Lê Th Di m Y MSSV: 1211141327 L p: 12DQD04 TP H Chí Minh, 2016 i L IăCAMă OAN Em xin cam đoan đơy lƠ đ tƠi nghiên c u c a riêng em th i gian qua Nh ng k t qu vƠ s li u khóa lu n đ c th c hi n t i công ty TNHH xơy d ng IVY, không chép b t k ngu n nƠo khác Em hoƠn toƠn ch u trách nhi m tr tr c nhƠ ng v s cam đoan nƠy TP H Chí Minh, ngƠy 04 tháng 08 n m 2016 H c viên th c hi n Lu n v n (KỦ vƠ ghi rõ h tên) Lê Th Di m Y SVTH: Lê Th Di m Y ii L I C Mă N Em xin g i l i c m n chơn thƠnh vƠ s tri ơn sơu s c đ i v i Th y, Cô c a tr ng i h c Cơng ngh TP H Chí Minh, đ c bi t lƠ Th y Cô khoa Qu n tr kinh doanh c a tr ng Ban giám đ c công ty TNHH Xơy d ng IVY đƣ cho phép t o u ki n thu n l i cho em th c t p trình th c hi n Khóa lu n t t nghi p VƠ đ c bi t, em xin g i l i c m n chơn thƠnh đ n Th y ThS Lê h ình Thái đƣ nhi t tình ng d n em trình th c hi n Khóa lu n t t nghi p Cu i cùng, m t l n n a em xin kính chúc Qúy Th y, Cơ_đ c bi t lƠ Th y ThS Lê ình Thái đ c d i dƠo s c kh e vƠ thƠnh công s nghi p cao quỦ ng kính chúc Anh, Ch Công ty TNHH xơy d ng IVY d i dƠo s c kh e, đ t đ c nhi u thƠnh công t t đ p công vi c Trong trình th c t p, c ng nh lƠ q trình lƠm bƠi khóa lu n t t nghi p, khó tránh kh i sai sót, r t mong Th y, Cơ b qua ng th i trình đ lỦ lu n c ng nh kinh nghi m th c ti n h n ch nên bƠi khóa lu n khơng th tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong nh n đ c Ủ ki n đóng góp Th y, Cơ đ em h c thêm đ nhi u kinh nghi m vƠ s hoƠn thi n t t nh t bƠi Khóa lu n c a Em xin chơn thƠnh c m n! SVTH: Lê Th Di m Y c iii NH N XÉT C A CÔNG TY SVTH: Lê Th Di m Y iv NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H NG D N SVTH: Lê Th Di m Y v M CăL C L I CAM OAN i L I C M N ii NH N XÉT C A CÔNG TY iii NH N XÉT C A GI NG VIểN H NG D N iv M C L C v DANH M C T VI T T T viii DANH M C B NG BI U ix L IM U 1.Lý ch n đ tài M c tiêu nghiên c u 3.Ph m vi nghiên c u 4.Ph ng pháp nghiên c u K t c u đ tài CH NG 1: C S LÝ LU N V QU N TR NGU N NHÂN L C 1.1 Khái ni m v qu n tr ngu n nhân l c 1.2 Ch c n ng qu n tr ngu n nhân l c 1.2.1 Tuy n d ng 1.2.2 Ơo t o 1.2.3 Phân tích cơng vi c 1.2.4 ƣi ng 1.3 Nh ng y u t Tóm t t ch nh h ng đ n công tác qu n tr ngu n nhân l c 10 ng 13 CH NG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH XÂY D NG IVY 14 2.1 Gi i thi u v công ty 14 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n 14 2.1.2 C c u t ch c 15 2.1.3 L nh v c ch c n ng ho t đ ng 16 2.1.4 Tình hình ho t đ ng kinh doanh n m v a qua 18 2.2 Th c tr ng công tác qu n tr nhân s 21 2.2.1 Th c tr ng v công tác n d ng 21 2.2.1.1 H ach đ nh nhân l c 21 2.2.1.2 Ngu n n d ng 23 SVTH: Lê Th Di m Y vi 2.2.1.3 Ph ng pháp n d ng 25 2.2.1.4 Quy trình n d ng 28 2.2.1.5 S l ng n d ng 32 2.2.2 Th c tr ng v công tác đƠo t o 34 2.2.2.1 Lo i hình đƠo t o 34 2.2.2.2 Hình th c đƠo t o 35 2.2.2.3 Kinh phí đƠo t o 37 2.2.2.4 S l ng đ c đƠo t o 38 2.2.3 S d ng lao đ ng 39 2.2.3.1 B trí lao đ ng 39 2.2.3.2 úng chuyên môn vƠ l ch chuyên môn 40 2.2.4 Th c tr ng v đƣi ng 40 2.2.4.1 V v t ch t 40 2.2.4.2 Phi v t ch t 42 2.3 Các y u t nh hu ng đ n ho t đ ng qu n tr ngu n nhân l c 43 2.3.1 Y u t bên 43 2.3.2 Y u t bên 45 Tóm t t ch CH ng 48 NG 3: GI I PHÁP ậ KI N NGH 49 3.1 nh hu ng phát tri n 49 3.1.1 nh h ng phát tri n công ty 49 3.1.2 nh h ng phát tri n ngu n nhân l c 50 3.2 Gi i pháp 51 3.2.1 Gi i pháp ho ch đ nh ngu n nhân l c 51 3.2.1.1 C s khoa h c c a gi i pháp 51 3.2.1.2 Gi i pháp 51 3.2.2 Gi i pháp nâng cao hi u qu n d ng nhân s 52 3.2.2.1 C s khoa h c c a gi i pháp 52 3.2.2.2 Gi i pháp 52 3.2.2.3 D ki n k t qu đ t đ c 53 3.2.2 Gi i pháp đƠo t o phát tri n ngu n nhân l c 53 3.2.2.1 C s khoa h c c a gi i pháp 53 3.2.2.2 Gi i pháp 53 3.2.2.3 D ki n k t qu đ t đ SVTH: Lê Th Di m Y c 54 vii 3.2.3 Gi i pháp trì nhân l c n đ nh 54 3.2.3.1 C s khoa h c c a gi i pháp 54 3.2.3.2 Gi i pháp 54 3.2.3.3 D ki n k t qu đ t đ c 55 3.2.4 Gi i pháp nâng cao ch đ ti n l ng, ti n th ng 55 3.2.4.1 C s khoa h c c a gi i pháp 55 3.2.4.2 Gi i pháp 55 3.2.4.3 D ki n k t qu đ t đ c 56 3.3 Ki n ngh v i công ty 56 K T LU N 58 TÀI LI U THAM KH O 59 SVTH: Lê Th Di m Y viii DANHăM CăT ăVI TăT T D ngăđ yăđ STT D ng vi t t t CT H QT H i đ ng qu n tr H L H p đ ng lao đ ng BHL B o hi m lao đ ng Công ty CBCNV BHXH B o hi m xã h i BHYT B o hi m y t PCCC Phòng cháy ch a cháy ATLD An toƠn lao đ ng 10 TSC Tài s n c đ nh 11 CN SVTH: Lê Th Di m Y Cán b công nhân viên Chi nhánh ix DANHăM CăB NGăBI U,ăS ă STT Tên Trang S đ 2.1 S đ t ch c b máy c a công ty 15 S đ 2.2 Quy trình n d ng c a Công ty 28 B ng 2.1 K t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2013-2015 20 B ng 2.2 B ng t ng h p k t qu t ngu n n d ng n m 2013-2015 24 B ng 2.3 B ng t ng h p k t qu t ph 27 ng pháp n d ng n m 2013- 2015 B ng 2.4 K t qu n d ng t n m 2013 ậ 2015 32 B ng 2.5 S l 34 B ng 2.6 K t qu đƠo t o n m 2013 ậ 2015 36 B ng 2.7 K t qu đƠo t o n m 2013 ậ 2015 37 B ng 2.8 B ng 2.9 ng đƠo t o theo lo i hình n m 2013 ậ 2015 ánh giá k t qu đƠo t o c a cơng ty Thu nh p bình quơn ng SVTH: Lê Th Di m Y i lao đ ng n m 2013-2015 38 40 45 - Nhân s m t thành t quan tr ng cho s t n vong phát tri n c a doanh nghi p Quan tơm ch m sóc cán b cơng nhơn viên lƠ quan tơm đ n s c kho c a doanh nghi p - Công ty th ng xuyên t ch c khoá hu n huy n, đƠo t o trình đ tay ngh nghi p v cho công nhân viên - C p nh t ph ng pháp lao đ ng m i, hi u qu , đ t n ng su t cao, ch ng lƣng phí nh : 5S, Six Sigma, Lean Manufacturing 2.3.2 Y u t bên ngồi  Tình hình kinh t - T l l m phát giá tiêu dùng ng Vi t Nam ngƠy cƠng t ng cao lƠm đ i s ng i lao đ ng vô khó kh n Tình hình tr b t n làm nh h Châu Âu, Châu Phi ng tr c ti p đ n kinh t th gi i v n ch a h i ph c nên l i ch u thêm m t đ t sóng l n - Tình tr ng ti n t b t n, lãi su t t ng cao n c l i cƠng lƠm gia t ng khó kh n cho doanh nghi p - Nh ng tình hình khó kh n đƣ gơy nh h ng tr c ti p đ n công tác qu n tr nhân s t i công ty đ c bi t công tác n d ng lao đ ng ph thông Trong n m 2014 2015 b ph n nhân s đƣ c g ng h t s c công tác n d ng gi v ng n đ nh nhân s h ng d n th a sách ti n l ng đƣi ng h p d n, đƠo tƠo vƠ ng xuyên cho cán b công nhân viên  V n hóa xụ h i - Vi t Nam qu c gia có n n v n hóa đa d ng, m i vùng mi n có n n v n hóa khác S khác v v n hóa có th t o nên mâu thu n gi a nhân viên c p qu n lý - V n hóa n c ta ch u nh h ng nhi u t n n kinh t nông nghi p ng i lao đ ng c n cù kiên nh n nh ng l i thi u n ng đ ng, sáng t o công vi c tác phong công nghi p - Tinh th n làm vi c nhóm, t p th thích làm vi c cá nhân, khơng h p tác - Công tác nhân s ph i c g ng tìm hi u v n hóa t ng vùng mi n đ tránh nh ng hi m khích, m u thu n công tác qu n lý SVTH: Lê Th Di m Y 46 - V n hóa ng i lao đ ng t nh đa ph n làm theo ý thích b n thơn, th ngh vi c không xin phép làm nh h th ng xuyên ng đ n s n xu t Nhân s t i xí nghi p ng xun ph i làm cơng tác ch d n n i quy làm vi c đ ng i lao đ ng vƠo khuôn kh  Khoa h c công ngh - Khoa h c công ngh thông tin hi n phát tri n nh v bƣo Doanh nghi p mu n t n t i phát tri n ph i không ng ng nâng cao ch t l thi t b đ c nh tranh th tr - Tr ng s n ph m, c i ti n trang ng c s phát tri n công ty c ng t trang b cho nh ng thi t b hi n đ i, đáp ng đ ng c nh ng yêu c u t khách hàng Tuy nhiên u tr ng i l n i lao đ ng ph thông thi u ki n th c v n d ng máy móc thi t b hi n đ i m c dù đƣ h ng d n đƠo t o th ng xuyên nh ng lơu ngƠy l i làm theo ý thích b n thân d n đ n n ng su t th p  Khách hàng - LƠ ng i đem l i doanh thu l i nhu n cho công ty, lƠ đ i t nghi p ph c v y u t quy t đ nh s thành công hay th t b i c a doanh nghi p Công ty xu t kh u h n 40 qu c gia th gi i Th tr B n, EU nh ng th tr - Hi n th tr ng mà doanh ng M , Nh t ng xu t kh u l n c a công ty ng r i vƠo kh ng ho ng, cách nh t đ t n t i phát tri n nâng cao s th a mãn c a khách hƠng Do qu n tr nhân s doanh nghi p c n đ m b o ngu n nhân l c đ th a mƣn vƠ đáp ng nhu c u c a khách hàng 2.4ă ánhăgiáăho tăđ ng qu n tr ngu n nhân l c  u m Công tác qu n tr nhơn s c a công ty th i gian qua đƣ đ t đ c nh ng k t qu đáng m ng: - Công tác thu hút n ch n t i công ty đ c qu n lỦ m t cách ch t ch , rõ rƠng vƠ chi ti t v trách nhi m, quy n h n c a cá nhơn, b ph n ph ng v n c ng nh ngh a v vƠ quy n l i c a ng i lao đ ng công ty - Vi c công ty u tiên n d ng t n i b có nhi u u m Công ty SVTH: Lê Th Di m Y 47 t o c h i cho h th ng ti n, th hi n b n thơn v y ng i lao đ ng cơng ty s cƠng thêm g n bó v i công ty Lao đ ng t ngu n n i b đƣ qua đƠo t o, h có tay ngh , có kinh nghi m, có s hi u bi t v cơng ty, nên h s nhanh chóng thích nghi v i cơng vi c m i, d hòa nh p vƠo mơi tr vi c n d ng c ng gi m b t đ ng m i vƠ c chi phí cho cơng tác n d ng - Công ty đƣ l p h i đ ng ph ng v n bao g m nh ng ng i có th m quy n nh giám đ c, tr Nh ng ng ng b ph n yêu c u c n n d ng, tr ng b ph n t ch c i nƠy có kinh nghi m cơng tác n d ng nên có th đánh giá ng viên m t cách xác nh t - H th ng quy ch , s sách đ c s d ng n d ng theo b lu t lao đ ng c a NhƠ n vi c lƠm c c ng nh nh ng quy đ nh c a ph v lao đ ng, i u nƠy giúp cho vi c theo dõi, đánh giá ng c viên đ y đ h n, xác h n vƠ tránh đ c nh ng l m l n khơng đáng có  Nh ng h nch Bên c nh nh ng vi c đƣ lƠm đ c, công tác qu n tr nhơn s c a công ty v n m t s h n ch : - V công tác ho ch đ nh ngu n nhân l c: vi c ho ch đ nh ngu n nhơn l c c a công ty hi n đ c giao cho phòng HƠnh ậ nhơn s nh ng công tác ho ch đ nh ngu n nhơn l c ch a đ ch a đ a nh ng đ nh h c quan tơm Phòng hƠnh ậ nhơn s ng c ng nh nh ng sách nh m phát tri n cơng tác ho ch đ nh ngu n nhơn l c v y d n đ n hi u qu công tác ho ch đ nh ngu n nhơn l c ch a cao - V công tác n d ng nhân s : công tác n d ng nhơn s c a công ty đ c th c hi n theo quy trình r t ch t ch , có quy mơ nh ng hi u qu n d ng ch a cao, ch a đáp ng đ c nhu c u n d ng nh ng nhơn s gi i, lƠnh ngh , có chuyên môn vƠ k n ng cao Nguyên nhơn lƠ ngu n n d ng c a công ty ch a th c s d i dƠo, sách, u đƣi cho ng i lao đ ng ch a th c s h p d n - V công tác đào t o phát tri n ngu n nhân l c: hàng n m công ty có t ch c đ t đƠo t o phát tri n ngu n nhơn l c cho cán b công nhơn viên SVTH: Lê Th Di m Y 48 công ty nh ng công tác đƠo t o ch a th c s mang l i hi u qu cao Ph i k đ n lƠ kinh phí đƠo t o ch a đ ng iđ c đ u t nhi u, công ty ch h tr m t ph n cho c đƠo t o Ngu n l c gi ng viên, giáo viên ch a th c s hi u qu v y ch a mang l i k t qu đƠo t o t t nh t - V công tác trì n đ nh ngu n nhân l c: cơng ty đƣ có quan tơm đ n cơng tác trì vƠ n đ nh ngu n nhơn l c đ c thù lƠ công ty xơy d ng nên l cl ng lao đ ng bi n đ ng t ng đ i nhi u Nh ng hi n t i v n ch a có nhi u sách u đƣi đ gi vƠ trì lao đ ng nh nh ng công ty l n khác - V ă ch ă đ ă ti nă l ng,ă ti nă th th i h n, có th l ng: cơng ty có u m lƠ toán l ng cho ng i lao đ ng nh ng so v m t b ng chung m c ng c ng nh u đƣi v v t ch t vƠ phi v t ch t cho ng có nhi u gơy nên tình tr ng ng Tóm t tăch Trong ch ng i lao đ ng ch a i lao đ ng c m th y chán n n mu n nh y vi c ng ng 2, em ti n hƠnh phơn tích, đánh giá th c tr ng công tác qu n tr ngu n nhơn l c t i Công ty TNHH IVY M c dù m i vƠo ho t đ ng, Công ty c ng đƣ t ch c đ c b máy qu n tr công ty, đ m b o đ i ng cán b công nhân viên cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty hi n t i, ban đ u có m t s thƠnh t u công tác qu n tr ngu n nhơn l c Tuy nhiên, v n m t s m t t n t i công tác qu n tr ngu n nh n l c c n kh c ph c SVTH: Lê Th Di m Y 49 CH NGă3:ăGI I PHÁP ậ KI N NGH 3.1ă nh hu ng phát tri n 3.1.1 nh h ng phát tri n công ty Trong nh ng n m qua công ty đƣ g t hái nhi u thƠnh công ho t đ ng kinh doanh Tr i qua nhi u n m ho t đ ng, công ty đƣ kh ng đ nh đ th tr ng Trong m i giai đo n ho t đ ng c a mình, cơng ty ln đ t nh ng m c tiêu vƠ ph ng h ng đ v n t i, c n c đ nh ng ph nƠy lƠ k t qu ho t đ ng kinh doanh c a giai đo n tr Ph ng h c v th c a ng h ng c ng, nhi m v tr ng tơm c a công ty lƠ ti p t c phát huy ti m n ng, nhanh chóng hoƠn thƠnh vƠ đ a d án đ u t chi u sơu vƠo s n xu t kinh doanh có hi u qu Duy trì vƠ phát tri n ho t đ ng s n xu t kinh doanh đƣ có n m 2015, nh ng ho t đ ng ph i có tính chun nghi p cao h n, m r ng s n xu t kinh doanh, xơy d ng công ty ngƠy cƠng l n m nh, ph c v đ c l c cho s nghi p cơng nghi p hóa, hi n đ i hoá đ t n * nh h c ng chung c a công ty giai đ an 2016 - 2020 - Phát tri n s n xu t kinh doanh theo c ch th tr ng đ nh h ng xƣ h i ch ngh a, đ m b o nh p đ t ng tr ng n đ nh, v ng ch c - Phát huy hi u qu c a d án đ u t chi u sơu, hi n đ i hóa cơng ty đ nơng cao n ng l c s n xu t, ti p t c t ng b c đ u t chi u sơu, hi n đ i hóa công ngh vƠ h t ng m t cách đ ng b , có tr ng m - Xây d ng đ i ng cán b công nhơn viên cơng ty theo tiêu chí đoƠn k t, k c ng, c n cù, sáng t o, v n minh, phát huy đ c truy n th ng v n hóa c a t ch c, có n n p lƠm vi c khoa h c, chuyên nghi p v ng ti n vƠo th k m i - Coi tr ng vi c đƠo t o cán b vƠ khuy n khích vi c t đƠo t o đ ho t đ ng sáng t o, c i ti n, h p lý hóa s n xu t c a m i ng i công ty Công ty c ng có sách k p th i vƠ hoƠn thi n sách đ nơng cao tinh th n sáng t o cho ng i lao đ ng SVTH: Lê Th Di m Y 50 y m nh vi c áp d ng h th ng qu n lỦ ch t l - ng ISO, h th ng qu n lỦ quan h khách hƠng vƠo ho t đ ng s n xu t kinh doanh nh m nơng cao ch t l ng hƠng hóa - HoƠn thi n cơng tác t ch c nh m t ng c ng tinh th n ch đ ng sáng t o c a ng i lao đ ng, đ ng th i tháo d m i khó kh n c n tr đ ng đóng góp cho công ty, đ ng th i t ng thu nh p cho ng i lao đ ng đ c i lao đ ng * Các m c tiêu c th : - V th tr ng tiêu th : Hi n th tr ng c a cơng tycơng trình đ a bƠn TP H Chí Minh (chi m t i 70%), v y th i gian t i công ty s m r ng t i t nh mi n Trung vƠ NamB - V m c tiêu kinh t : y m nh t c đ t ng tr ng nh ng n m t i, đ t kho ng 30%/ n m Trong n m 2016 công ty ph n đ u đ t ch tiêu kinh t sau: + T ng doanh thu đ t: 32 671 508 873 đ ng, t ng 30% so v i n m 2015 + L i nhu n sau thu đ t: 329 255 862 đ ng, t ng 30% so v i n m 2015 + Các kho n n p ngơn sách NhƠ n c đ t: 69842152.9 đ ng, t ng 30% so v i n m 2015 đ t nh ng nhi m v đòi h i cơng ty ph i huy đ ng m i ngu n l c k c ngu n l c s n có nh ng ngu n l c ti m n, ngu n l c quan tr ng nh t v n đ i ng cán b công nhân viên tồn cơng ty Vì v y c n có s g n bó đoƠn k t, n ng đ ng, sáng t o, không ng ng h c h i, nâng cao trình đ hi u bi t, l nh h i tri th c m i đ i v i t p th cán b công nhân viên cơng ty, góp ph n làm nên thành cơng c a công ty 3.1.2 nh h ng phát tri n ngu n nhân l c Xem ngu n nhơn l c có ch t l ng lƠ y u t quan tr ng cho s phát tri n b n v ng c a Công ty Xơy d ng vƠ phát tri n ngu n nhơn l c t i Công ty d a nhu c u công vi c c ng nh u ki n th c ti n c a Công ty; phù h p v i đ c m tình vƠ kh SVTH: Lê Th Di m Y 51 n ng tƠi hi n c a Cơng ty c ng nh phù h p v i m c tiêu chi n l tri n c a Công ty t c phát ng lai HoƠn thi n qu n tr ngu n nhơn l c c s kh c ph c nh ng m t h n ch t n t i công tác u hƠnh vƠ qu n lỦ ngu n nhơn l c Ch m lo cƣi thi n đ i s ng v t ch t vƠ tinh th n cho cán b CNV Qua đó, trì đ i ng cán b cơng nhân viên hi n có vƠ thu hút ng ngồi nh m xây d ng phát tri n ngu n nhân l c có ch t l chi n l i tài t bên c đ th c hi n m c tiêu c phát tri n c a công ty giai đo n t i 3.2 Gi i pháp 3.2.1 Gi i pháp ho ch đ nh ngu n nhân l c 3.2.1.1 C s khoa h c c a gi i pháp - C n c vào n i quy, quy ch lao đ ng công ty s a đ i s 03/QCL /IVY ngƠy 13/05/2014 - C n c vƠo ph ng h ng phát tri n công ty n m 2016 3.2.1.2 Gi i pháp Ho ch đ nh ngu n nhân l c m t ti n trình t xét l i m t cách có h th ng nh ng yêu c u v ngu n nhân l c đ đ m b o r ng c quan s có s ng i có đ y đ k n ng theo nhu c u Công tác ho ch đ nh có th ti n hƠnh nh sau: - Ki m tra rà xét l i l i toàn b h th ng nhân s t kh i v n phòng cho đ n d án đ đ m b o đáp ng đ c nhu c u phát tri n s n xu t hi n t i vƠ t ng lai Tìm t t c l h ng t khâu qu n lỦ v n phòng cho đ n t ng t d án, kh c ph c, u ch nh đ phù h p v i nhu c u - Xác đ nh n ng l c s n xu t h ng n m, t ng quỦ, tháng đ công tác đ i chu n b nhân s phù h p cho t ng th i m - Xác đ nh l a ch n hu n luy n nh ng ng i làm công tác ho ch đ nh nhân s m t cách công khai nghiêm túc l a ch n th i m, chu k đánh giá n ng l c nhân viên m t cách khách quan SVTH: Lê Th Di m Y 52 Xác đ nh ngu n nhân l c hi n t i, phân lo i, s p x p n u b ph n nƠo ch a v ng nghi p v , thi u k n ng chuyên môn ph i đƠo t o l i t ch c ki m tra đ nh k 3.2.1.3 D ki n k t qu đ t đ c Ho ch đ nh ngu n nhân l c giúp Ban giám đ c có nhìn t ng quan v tình hình nhân s hi n có c ng nh nhu c u nhân s giai đo n 2015-2020 đ t có nh ng sách, k ho ch cơng tác n d ng, s d ng phát tri n ngu n nhân l c cho công ty Tránh tình tr ng thi u nhân s , hay lãng phí nhân s nh h ng đ n ti n đ cơng vi c c ng nh chi phí ph i tr 3.2.2 Gi i pháp nâng cao hi u qu n d ng nhân s 3.2.2.1 C s khoa h c c a gi i pháp - C n c quy t đ nh n d ng n m 2015 c a công ty TNHH IVY 3.2.2.2 Gi i pháp Trong nh ng n m g n đơy công tác n d ng nhân s th c hi n t t nh ng th c s cơng ty v n ch a có bi n pháp n d ng thu hút đ lành ngh , có chun mơn k n ng cao c đ i ng nhơn s công tác n d ng đ c t t h n công ty c n m r ng h n ngu n n d ng nh : - ng thông báo n d ng báo có nhi u đ c gi , website vietnamworks, timviec, - Liên h công ty chuyên cung c p, t v n, gi i thi u nhân s chuyên nghi p - C p h c b ng, ký k t h p đ ng cam k t v i sinh viên gi i sau t t nghi p s v th c t p làm vi c t i công ty - Tham gia h i ch gi i thi u vi c lƠm, h tích nhu c u hi n t i vƠ t - ng nghi p đ tìm hi u phân ng lai c a lao đ ng S d ng ngu n lao đ ng bán th i gian ho c t h p đ a ph ng đ x lý nh ng công vi c đ n gi n Ti p nh n l i lao đ ng đƣ ngh vi c ho c ngh dài h n có th đơy lƠ đ i ng khơng đáng tin c y nh ng c n ph i xem xét nguyên nhân ngh vi c SVTH: Lê Th Di m Y 53 3.2.2.3 D ki n k t qu đ t đ c Nâng cao hi u qu n d ng lên 80 ậ 90% đáp ng nhu c u n d ng ngày nhi u c a công ty 3.2.2 Gi i pháp đào t o phát tri n ngu n nhân l c 3.2.2.1 C s khoa h c c a gi i pháp - C n c quy ch l ng, th ng, đƠo t o phát tri n ngu n nhân l c t i công ty TNHH IVY s Q 01/2015/IVY 3.2.2.2 Gi i pháp Công vi c đƠo t o phát tri n ngu n nhân l c ph i th ng xuyên đ c th c hi n theo đ nh k , bám sát m c tiêu đ ra, đa d ng hình th c đƠo t o, l a ch n ph ng pháp phù h p phân b chi phí đƠo t o m t cách h p lý Là doanh nghi p v i ch c n ng lƠ xây d ng nên l c l ng lao đ ng ch y u công nhân Công ty nên quan tâm, tr ng công tác đƠo t o h n n a so v i hi n Công ty nên t ng ngơn sách dƠnh cho công tác đƠo t o NgoƠi ph đƠo t o vƠ h - ng pháp t ng d n công ty nên áp d ng hình th c đƠo t o khác nh : Công tác đƠo t o t i công ty th c hi n t t, đ i ng cán b đƠo t o gi i k n ng chuyên môn nh ng ph gi ng viên tr ng pháp s ph m thi u Vì v y cơng ty nên th ng đƠo t o ngh v gi ng d y, gi ng viên s h d n đƠo t o đ a d n ch ng d hi u, d lƠm cho đ i l ng ng lƠ lao đ ng ph thông, n m b t cơng vi c ch m - Ch n cán b công nhân viên tâm huy t, g n bó v i cơng ty tham d khóa h c đƠo t o chuyên sâu nh m nơng cao trình đ chun mơn, hồn thi n k n ng vƠ ti p c n v i công ngh tiên ti n m i - T ch c cu c th o lu n đ nh k v v n đ hi n công ty v phòng ban, d án Th o lu n vƠ đ a Ủ ki n đ gi i quy t v - S d ng k thu t nghe nhìn nh phim nh đ h ph c t p ho c chi ti t l i mƠ ng SVTH: Lê Th Di m Y i công nhơn th ng m c ng m c ng d n c th công đo n ng xuyên m c ph i 54 - Công tác t ch c thi tay ngh ph i đ c th c hi n nghiêm túc, ki m tra sát trình thi c đ ph n ánh trình đ c a ng ph i công nhân T ch c tham quan, h c h i kinh nghi m c a đ n v ngành ngh v ng pháp qu n lý, quy trình s n xu t, rút ch n l c u m đ v n d ng vào công ty - Ơo t o nâng cao ý th c c a t t c cán b công nhân viên v ý th c môi tr ti t ki m n ng l - ng, ng, b o v tài s n tránh th t thoát Phát tri n nhơn viên theo h ng đa d ng hóa cơng vi c, hình thành nhóm cơng nhơn đa k n ng h tr nhóm y u khác Ti p nh n nhơn viên đƣ ngh vi c b trí công vi c theo nguy n v ng c a h 3.2.2.3 D ki n k t qu đ t đ c 70% cán b công nhơn viên cơng ty đ c nơng cao trình đ 60% cơng nhơn có trình đ v n hóa 12/12 100% cán b v n phòng có trình đ đ i h c tr lên 3.2.3 Gi i pháp trì nhân l c n đ nh 3.2.3.1 C s khoa h c c a gi i pháp - C n c quy ch l ng, th ng, đƠo t o phát tri n ngu n nhân l c t i công ty TNHH IVY s Q 01/2015/IVY 3.2.3.2 Gi i pháp Bi n đ ng lao đ ng n i lo h ng n m c a doanh nghi p T l bi n đ ng cao nh t vào d p t t âm l ch, ng h ng i công nhân sau v quê n t t th l i quê m t th i gian ho c tìm ki m m t công vi c phù h p n m t l bi n đ ng ln n m ng có xu quê nhà H ng m c 15-20%, đ tránh gi m thi u b t v n đ công ty c n nên: - Thuê xe đ a đón cơng nhơn v q n t t - Ch m lo th m h i, t ng ph n quà dành cho cha m ng SVTH: Lê Th Di m Y i công nhân 55 - Lì xì đ u n m dƠnh cho ng - H tr ti n thuê nhà tr dành cho công nhân làm vi c xa nhà ng viên h - i đ n làm vi c ngƠy khai tr ng c a công ty ng d n nhân viên, phân công công vi c công b ng Quy n h n vƠ ngh a v ph i rõ ràng, tránh ch ng chéo d t o nên tâm lý khó ch u, b c ch chán n n cho nhơn viên ó lƠ m t nguyên nhân ch y u c a nhân viên r i b doanh nghi p 3.2.3.3 D ki n k t qu đ t đ c Khơng có s bi n đ ng nhân s sau m i đ t ngh t t nguyên đán đ c bi t b ph n cơng nhân, Cán b cơng nhân viên g n bó v i công ty 3.2.4 Gi i pháp nâng cao ch đ ti n l ng, ti n th ng 3.2.4.1 C s khoa h c c a gi i pháp - C n c quy ch l ng, th ng, đƠo t o phát tri n ngu n nhân l c t i công ty TNHH IVY s Q 01/2015/IVY 3.2.4.2 Gi i pháp Thách đ c a c p qu n tr t o m t khung c nh kích thích ng i làm vi c vƠ nuôi d ng công ty l n m nh Chìa khố đ m khung c nh lƠ l ng b ng vƠ đƣi ng L ng b ng hi n lƠ v n đ kh p ng, gây nhi u tranh lu n sôi n i di n đƠn Qu c h i v n lƠ đ tài nóng b ng t i Vi t Nam Khi xã h i phát tri n cao, l ng b ng ti n th ng ch m t m t c a v n đ ƣi ng phi tài chánh ngày tr nên quan tr ng h n, lƠ b n thân cơng vi c vƠ môi tr ng làm vi c Khi kh o sát nghiên c u m c l nghiên c u thêm th tr ng lao đ ng, g m y u t : L ng b ng, công ty c n ng b ng th tr ng, chi phí sinh ho t, cơng đoƠn, xƣ h i, n n kinh t , lu t pháp - t ng tính hi u qu ch đ l ng b ng công ty nên áp d ng ph ng pháp tác đ ng kinh t Tác đ ng kinh t s t o cho nhân viên có s quan tâm v v t ch t, t ng kh n ng sáng t o, nhi t tình v i cơng vi c, g n bó v i cơng ty h n - Cơng ty nên có thơng báo th c v th i h n xét t ng l xét t ng l ng cho nhơn viên SVTH: Lê Th Di m Y ng vƠ tiêu chu n 56 - Ti n th ng, công ty nên xây d ng c s kh i l thành tích xu t s c k xét th - Ngồi ch đ l ng cơng vi c, thâm niên ng ng b ng h p lý ch đ đƣi ng c ng lƠ vi c r t quan tr ng đ trì ngu n nhân l c c a công ty - ng viên khen th ng nh gi y khen, huy ch ng, ngh phép, du l ch, s th ng ti n công vi c - Cơng ty nên quan tơm ch m sóc đ n t ng cá nhân, n m rõ tên tu i, hồn c nh gia đình, gi m b t kho ng cách gi a qu n lý nhân viên T o u ki n đ cá nhân tham gia sinh ho t dã ngo i, du l ch nhóm - C i thi n u ki n làm vi c, nâng cao giá tr su t n công nghi p, ch t l sinh an toàn th c ph m đ ng i lao đ ng đ m b o đ ng v c s c kh e có tâm tr ng tho i mái làm vi c - H tr ti n thuê nhà dành cho nhân viên xa nhà - H p tác v i tr ng m u giáo nh n trông coi em công nhân 3.2.4.3 D ki n k t qu đ t đ c Nâng cao thu nh p vƠ đ i s ng c a ng i lao đ ng 100% cán b cơng nhân viên có cu c s ng m no, h nh phúc, g n bó v i cơng ty 3.3 Ki n ngh v i công ty  Ti năhƠnhăđánhăgiá hi uăqu ăcơngătácătuy năd ngăv Chi phí cho ho t đ ng n d ng chi phí cho m t l n n Chi phí bao g m t t c kho n liên quan đ n n d ng nh chi phí qu ng cáo, ầ S l ng ch t l ng h s xin n H s gi a s nhân viên m i n s đ S l m cl ng ng viên ch p nh n s l c đ ngh n ng ng viên t ch i ch p nh n công vi c ng nh t đ nh K t qu th c hi n công vi c c a nhân viên m i đ S l ng nhân viên m i b vi c SVTH: Lê Th Di m Y c n m t 57 Ngoài ra, nên ti n hành so sánh k t qu c a đ t n d ng v i tìm nguyên nhân t i l i có s khác bi t đ rút kinh nghi m cho nh ng đ t n d ng sau  Th ngăxuyênăc iăthi năquyătrìnhătuy năd ng Sau m i đ t n d ng b ph n nhân s nên th c hi n cơng vi c phân tích rút kinh nghi m, đánh giá hi u qu c a t ng b c quy trình, xác đ nh m y u tìm nguyên nhơn c n b n, đ ng th i nh n di n c h i c i thi n, b sung thêm nh ng b c c n thi t, lo i b nh ng b quy trình n d ng đ n s đ c không c n thi t quy trình n d ng Khi c c i thi n m t cách h p lý ch t l ng nhơn viên đ c c nâng cao  T ngăngơnăsáchăchoăcôngătácătuy năd ng V lâu dài ngu n chi ngân sách cho công tác n d ng c n đ tr c đ y m nh h n n a, c đòi h i ngày m t cao c a ngu n nhân l c c p cao đòi h i cơng tác n d ng ph i nh m đ n nh ng t ng cao h n n a; vƠ đ th c hi n vi c tr c h t ph i đ m b o ngu n ngân sách cho công tác n d ng T ng ngu n ngân sách cho công tác n d ng s giúp b ph n n d ng ti p c n đ h n, vi c marketing n d ng c ng ch t l c nhi u công c n d ng t t ng h n, thu hút đ c nhi u ngu n nhân l c cao c p h n, vi c h p tác v i công ty t v n nhân s ch t l m i quan h giao t c ng đ SVTH: Lê Th Di m Y c xúc ti n ng cao, m r ng 58 K T LU N Trong th i đ i phát tri n h i nh p, m i qu c gia đ u xây d ng cho m t chi n l c phát tri n riêng Vi t Nam c ng xơy d ng cho m t l i riêng, ph n đ u đ n n m 2020 đ a n đ c chi n l l c ng c c ta tr thành m t n ng vƠ nhƠ n c công nghi p th c hi n c ta đƣ xác đ nh ắL y vi c phát huy ngu n nhân i làm y u t c b n cho s phát tri n nhanh b n v ng” phát huy t t ngu n nhân l c đòi h i ngu n l c, trình đ qu n lỦ c ng ph i phát tri n t x ng, ngu n nhân l c ph i đ ng c đƠo t o, phát tri n vƠ đƣi ng h p lý Nhân s chìa khóa vơ quan tr ng s nghi p xây d ng phát tri n đ tn c Trong th i đ i phát tri n h i nh p hi n nay, doanh nghi p mu n t n t i phát tri n đ u ph thu c vào cách s d ng qu n lý ngu n nhân l c có hi u qu hay khơng Công ty TNHH IVY đƣ r t quan tâm tr ng đ n công tác qu n tr ngu n nhân l c, công tác n d ng, đƠo t o phát tri n ngu n nhân l c Trong nh ng n m g n đơy công tác qu n tr , n d ng vƠ đƠo t o phát tri n ngu n nhân l c c a công ty đƣ đ t đ h c m t s k t qu quan tr ng nhiên v n m t s h n ch có th ng đ n s phát tri n t nh ng lai c a công ty Trong th i gian th c t p t i công ty, b ng nh ng lý thuy t đƣ đ c gi ng d y c ng v i trình tìm hi u th c t , em đƣ l a ch n vƠ đ a m t s gi i pháp v công tác n d ng, đƠo t o phát tri n, l công tác qu n tr nhân s đ ng b ng đƣi ng t i Công ty v i mong mu n giúp c hoàn thi n h n Nh ng ki n th c b n thân h n ch nên lu n v n không tránh kh i nh ng thi u sót Kính mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp quỦ báu c a Th y, Cơ b n đ chuyên đ c a em đ thi n h n SVTH: Lê Th Di m Y c hoàn 59 TÀI LI U THAM KH O PGS.TS Tr n Kim Dung (2011) ắQu n Tr Ngu n Nhân L c”, NhƠ xu t b n T ng H p Tp H Chí Minh TS Nguy n H u Thân (2010) “Qu n Tr Nhân S ”, Nhà xu t b n Lao ng ậ Xã H i, Tp Hà N i TS Phan Th ng & TS Nguy n Thanh H i (2006) ắQu n Tr H c”, Nhà xu t b n Th ng Kê B Giáo D c VƠ Ơo T o (2006) ắGiáo Trình Kinh T Chính tr Mac – LêNin”, Nhà xu t B n Chính Tr Qu c Gia M t s trang Web tài li u Internet SVTH: Lê Th Di m Y ... qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty TNHH xây d ng IVY SVTH: Lê Th Di m Y 14 CH NGă2:ăTH C TR NG CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH XÂY D NG IVY 2.1 Gi i thi u v cơng ty 2.1.1 L ch... c ti p hay gián ti p đ n công tác qu n tr nhơn l c Công ty TNHH Xây d ng IVY công ty ngành xây d ng, vi c s d ng ngu n nhân l c đ th c hi n t t chi n l c m c tiêu công ty đ cơng vi c ph c t p,... ng đ n công tác qu n tr ngu n nhân l c 10 ng 13 CH NG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH XÂY D NG IVY 14 2.1 Gi i thi u v công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng IVY , Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng IVY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn