DE KIEM TRA HINH 9 TIET 57 CHUONG III

1 809 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:25

1 H v tờn: . KIM TRA HèNH HC Lp: THI GIAN: 45 phỳt IM LI PHấ CA GIO VIấN PHN I:TRC NGHIM ( 3.0 ) Chn ỏp ỏn ỳng trong cỏc cõu sau? Cõu 1: Cho 2 im P,Q thuc (O,R) sao cho ã 0 80POQ = .Tớnh s o ằ PQ A)S ằ 0 80PQ = B) S ằ PQ = 160 0 C)S ằ 0 40PQ = D)S ằ PQ =100 0 Cõu 2: Cho ABCV ni tip ng trũn (O).Cú à à 0 0 A 80 ,B 60 = = .So sỏnh: ẳ ằ ằ AB,BC,CA A/ ằ ằ ằ BC AB AC> > B/ ằ ằ ằ BC AC AB> > C/ ằ ằ ằ AB AC BC> > D/ ằ ằ ằ AC AB BC> > Cõu 3: Cho hỡnh v.Bit s ằ 0 40AC = ,Bx l tip tuyn (O) v ã 0 50DBx = , s ã BMD bng : A/ 70 0 B/25 0 C/ 20 0 D/ 90 0 Cõu 4: Cho na ng trũn (O;R) ng kớnh AB.C,D di ng trờn na ng trũn sao cho C nm trờn cung AD v CD=R.Gi M l giao in ca AC v BD.M thuc cung cha gúc: A/ 60 0 dng trờn AD. B/ 60 0 dng trờn AB. C/120 0 dng trờn CD. D/ 120 0 dng trờn AB. Cõu 5: Cho t giỏc ABCD v MNPQ cú ã ã ã ã 0 0 0 0 50 , 50 , 60 , 60DAC DBC QMN NPQ= = = = . Xột cỏc khng nh sau: (I):T giỏc ABCD ni tip. (II):T giỏc MNPQ ni tip. A/Ch cú (I) ỳng. B/ Ch cú (II) ỳng. C/ C(I),(II) ỳng. D/ C(I),(II) sai. Cõu 6: di ng trũn cú bỏn kớnh 10 cm l: A/ 10 p (cm) B/ 20 p (cm) C/30 p (cm) D/40 p (cm) PHN II: T LUN (7.0 ) Cõu 1( 3 ): Cho na ng trũn ng kớnh AB vi AC l dõy t im D trờn AC v DE ^ AB.Hai ng thng DE v BC ct nhau ti F .Chng minh rng: a) T giỏc BCDE ni tip. b) ã ã AFE ACE= Cõu 2: (4 ) T 1 im T nm ngoi ng trũn (O;R) k 2 tip tuyn TA,TB vi ng trũn.Bit ã AOB =120 0 ,BC= 2R . a) Chng minh OT song song vi AC. b) Bit OT ct ng trũn (O;R) ti D.Chng minh AOBD l hỡnh thoi. c) Tớnh din tớch gii hn bi ẵ ng trũn ng kớnh BC v 3 dõy cung CA,AD,DB theo R. BI LM Date8/3/2013 Nguyeón Taự Huứng: 50 x M O B C D A . trũn ng kớnh AB vi AC l dõy t im D trờn AC v DE ^ AB.Hai ng thng DE v BC ct nhau ti F .Chng minh rng: a) T giỏc BCDE ni tip. b) ã ã AFE ACE= Cõu 2: (4 ) T. ,Bx l tip tuyn (O) v ã 0 50DBx = , s ã BMD bng : A/ 70 0 B/25 0 C/ 20 0 D/ 90 0 Cõu 4: Cho na ng trũn (O;R) ng kớnh AB.C,D di ng trờn na ng trũn sao cho
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA HINH 9 TIET 57 CHUONG III, DE KIEM TRA HINH 9 TIET 57 CHUONG III, DE KIEM TRA HINH 9 TIET 57 CHUONG III