Vai trò của công tác xã hội trong hỗ trợ người khuyết tật học nghề tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh

131 149 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:21

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI NGUYỄN DIỆU LINH VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT HỌC NGHỀ TẠI TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI CĨ CƠNG VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI NGUYỄN DIỆU LINH VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT HỌC NGHỀ TẠI TRUNG TÂM NI DƯỠNG NGƯỜI CĨ CÔNG VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Công tác xã hội Mã ngành: 60.90.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THÁI LAN HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bài luận văn tốt nghiệp hoàn thành nỗ lực, nhận thức xác, kết làm việc cá nhân tơi (ngồi phần trích dẫn) Nội dung, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam kết chắn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Diệu Linh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn này, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình giáo viên hướng dẫn, tập thể, cá nhân, động viên bạn bè gia đình Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Thái Lan - người dành nhiều thời gian tâm huyết để truyền đạt kiến thức, hướng dẫn, bảo tận tình để học viên hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Trung tâm ni dưỡng người có cơng bảo trợ xã hội Bắc Ninh tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp số liệu, tư liệu khách quan giúp tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè thân thiết người bên cạnh tôi, động viên cổ vũ tinh thần cho suốt thời gian làm luận văn Mặc dù học viên cố gắng hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Học viên mong nhận ý kiến đóng góp từ phía thầy, giáo Hội đồng phản biện để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Diệu Linh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 i MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………… i DANH MỤC CÁC BẢNG……………………………………………… v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ………………………………… vi LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………… 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu………………………………… Tổng quan vấn đề nghiên cứu……………………………………… Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………… Đối tượng, phạm vi, khách thể nghiên cứu…………………………… Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… 12 Ý nghĩa nghiên cứu………………………………………………… 13 Bố cục luận văn……… CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRỊ CỦA CƠNG 14 TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT HỌC NGHỀ 1.1 Lý luận học nghề người khuyết tật 14 1.1.1 Quan điểm khuyết tật người khuyết tật 14 1.1.2 Khái niệm học nghề 23 1.1.3 Khái niệm người khuyết tật học nghề 23 1.2 Lý luận vai trò cơng tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật 30 học nghề 1.2.1 Hệ thống khái niệm 30 1.2.2 Các vai trò công tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật học 34 nghề 36 1.3 Lý thuyết ứng dụng 36 1.3.1 Lý thuyết nhu cầu 39 1.3.2 Lý thuyết hệ thống 40 1.3.3 Lý thuyết sinh thái 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò công tác xã hội hỗ trợ 43 người khuyết tật học nghề 43 1.4.1 Yếu tố chủ quan 43 1.4.2 Yếu tố khách quan 46 1.5 Cơ sở pháp lý hoạt động học nghề người khuyết tật 50 Tiểu kết chương CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 51 TRONG HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT HỌC NGHỀ TẠI TRUNG kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 ii TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI CĨ CƠNG VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 51 2.1.1 Giới thiệu Trung tâm nuôi dưỡng người có cơng bảo trợ xã hội 51 tỉnh Bắc Ninh 2.1.2 Đặc điểm người khuyết tật trung tâm 56 2.2 Thông tin khách thể nghiên cứu 57 2.2.1 Giới tính khách thể nghiên cứu 58 58 2.2.2 Dạng khuyết tật khách thể nghiên cứu 2.2.3 Đánh giá tình trạng sức khỏe khách thể nghiên cứu 59 60 2.3 Thực trạng người khuyết tật học nghề Trung tâm 2.3.1 Thực trạng việc học nghề khách thể nghiên cứu 60 2.3.2 Đánh giá học viên phù hợp nghề theo học 61 2.3.3 Tầm quan trọng việc học nghề học viên 63 2.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học nghề học viên 65 2.4 Thực trạng thực vai trò cơng tác xã hội hỗ trợ người 69 khuyết tật học nghề Trung tâm 2.4.1 Vai trò nâng cao nhận thức cho học viên mặt tích cực hoạt 69 động học nghề 2.4.2 Vai trò tư vấn chương trình học nghề 72 2.4.3 Vai trò tổ chức chương trình vui chơi giải trí 74 2.4.4 Vai trò cung cấp thơng tin sở tiếp nhận học viên vào 76 làm sau học viên hồn thành chương trình học nghề 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến vai trò cơng tác xã hội 78 hỗ trợ người khuyết tật học nghề 2.5.1 Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến vai trò cơng tác xã hội hỗ 78 trợ người khuyết tật học nghề 2.5.2 Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến vai trò cơng tác xã hội 81 hỗ trợ người khuyết tật học nghề Tiểu kết chương 87 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT HỌC NGHỀ TẠI TRUNG TÂM NI DƯỠNG NGƯỜI CĨ CƠNG VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH 3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng học nghề cho người khuyết tật 3.1.1 Giải pháp thân người học nghề 3.1.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng học nghề cho người khuyết tật 89 89 89 90 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 iii Trung tâm ni dưỡng người có cơng bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh 3.2 Giải pháp nâng cao vai trò công tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật học nghề 3.2.1 Nhóm giải pháp Trung tâm Ni dưỡng người có cơng bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ công tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật học nghề 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận học nghề tìm kiếm việc làm 3.2.4 Nhóm giải pháp gia đình nhân viên cơng tác xã hội KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 94 94 96 97 97 98 100 103 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGDĐT Bộ giáo dục đào tạo CTXH Công tác xã hội GVDN Giáo viên dạy nghề HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã NVCTXH Nhân viên công tác xã hội NKT Người khuyết tật NCC&BTXH Người có cơng bảo trợ xã hội TTDN Trung tâm dạy nghề UBND Ủy ban nhân dân kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thông tin chung người khuyết tật Trung tâm 56 Bảng 2.2: Thơng tin dạng khuyết tật nhóm khách thể nghiên cứu 59 Bảng 2.3: Đánh giá học viên tầm quan trọng việc học nghề 64 Bảng 2.4: Yếu tố thân học viên tác động đến việc học nghề 65 Bảng 2.5: Yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc học nghề NKT 67 Bảng 2.6: Vai trò nâng cao nhận thức cho học viên mặt tích cực 70 hoạt động học nghề kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Tháp nhu cầu Maslow 49 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy quản lý, tổ chức Trung tâm 53 Biểu đồ 2.1: Giới tính khách thể nghiên cứu 58 Biểu đồ 2.2: Tình trạng sức khỏe khách thể nghiên cứu 60 Biểu đồ 2.3: Loại hình nghề nghiệp NKT theo học Trung tâm 60 Biểu đồ 2.4: Đánh giá học viên phù hợp nghề theo 62 học khả thân Biểu đồ 2.5: Vai trò tư vấn chương trình học nghề 72 Biểu đồ 2.6: Vai trò tổ chức chương trình vui chơi giải trí 74 Biểu đồ 2.7: Vai trò cung cấp thơng tin sở tiếp nhận 76 học viên vào làm sau học viên hồn thành chương trình học nghề Biểu đồ 2.8: Khả chuyên môn nhân viên CTXH 79 Biểu đồ 2.9: Thái độ làm việc nhân viên CTXH 80 Biểu đồ 2.10: Chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát 82 triển nghề CTXH Biểu đồ 2.11: Yếu tố trung tâm ni dưỡng người có công bảo trợ xã 83 hội Bắc Ninh Biểu đồ 2.12: Yếu tố gia đình, cộng đồng 85 Biểu đồ 2.13: Yếu tố thân người học nghề 86 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 117 of 128 107 13 Em vui lòng cho biết mức độ tác động yếu tố chủ quan tới vai trò cơng tác xã hội hỗ trợ em học nghề? Stt Các yếu tố Mức độ Tác động mạnh Thái độ nhiệt tình người làm CTXH Khả chuyên môn người làm CTXH Sự tâm huyết, lòng yêu nghề người làm CTXH Sự hứng thú công việc người làm CTXH Các yếu tố khác: Tác động mạnh Tác động Trung bình Ít tác động Khơng tác động 14 Em vui lòng cho biết mức độ tác động yếu tố khách quan tới vai trò công tác xã hội hỗ trợ em học nghề? Stt Các yếu tố Mức độ Tác động mạnh Tác động mạnh Tác động Trung bình Ít tác động Khơng tác động Chủ chương, sách Đảng Nhà nước phát triển nghề công tác xã hội kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 118 of 128 108 Sự quan tâm lãnh đạo trung tâm Sự hợp tác đồng nghiệp Cơ sở vật chất, kỹ thuật Gia đình, cộng đồng Bản thân người học nghề Các yếu tố khác: 15 Em có đề xuất, kiến nghị để giúp nâng cao vai trò công tác xã hội hỗ trợ em học nghề? Đối với Nhà nước: Đối với Trung tâm: Đối với nhân viên công tác xã hội: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 119 of 128 109 Đối với thân học viên: Xin chân thành cảm ơn hợp tác em!!! kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 120 of 128 110 PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho Lãnh đạo trung tâm) Chào anh (chị)! Nhằm thực luận văn thạc sỹ chuyên ngành công tác xã hội với đề tài vai trò Cơng tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật học nghề, xin anh/chị cho biết ý kiến cá nhân cho câu hỏi đặt Các thông tin mà anh/chị cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu đảm bảo khuyết danh Ngày vấn…… /…… /…… Giới tính: ……………… Tuổi .(tuổi) Dân tộc:……………………………………………… Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn:…………………………………… Q qn:………………………………………………… Số năm cơng tác:……………………(năm) Vị trí cơng tác:………………………………………………………… Đánh giá cá nhân chất lượng học nghề người khuyết tật Trung tâm: (Tích dấu X vào chọn) Rất phù Phù Ít phù Khơng Nội dung đánh giá STT hợp hợp hợp phù hợp Ngành nghề đào tạo Chất lượng học viên Nội dung lý thuyết Nội dung thực hành Khả nắm bắt học viên Tài liệu phục vụ học tập Thời lượng đào tạo kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 121 of 128 111 Trang thiết bị học tập Cơ sở vật chất sinh hoạt NKT 10 Hoạt động giải trí, văn hóa 11 Đáp ứng u cầu NKT 10 Theo lãnh đạo, yếu tố làm nên thành cơng chương trình dạy nghề cho người khuyết tật? 11 Theo lãnh đạo, yếu tố ảnh hưởng đến việc học nghề người khuyết tật gì? 12 Lãnh đạo đánh thực trạng vai trò cơng tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật học nghề trung tâm? 13 Theo lãnh đạo, yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến vai trò cơng tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật học nghề trung tâm? kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 122 of 128 112 14 Quan điểm lãnh đạo nhu cầu vị trí cơng việc nhân viên cơng tác xã hội trung tâm? 15 Cá nhân anh (chị) có đề xuất, kiến nghị để giúp nâng cao vai trò công tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật trung tâm học nghề? Đối với Nhà nước: Đối với Trung tâm: Đối với nhân viên công tác xã hội: Đối với thân người khuyết tật: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 123 of 128 113 Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cung cấp thơng tin để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu mình! Lãnh đạo tham gia vấn ký tên kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 124 of 128 114 PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho Nhân viên công tác xã hội) Chào anh (chị)! Nhằm thực luận văn thạc sỹ chuyên ngành công tác xã hội với đề tài vai trò Cơng tác xã hội hỗ trợ Người khuyết tật học nghề, xin anh/chị cho biết ý kiến cá nhân cho câu hỏi đặt Các thông tin mà anh/chị cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu đảm bảo khuyết danh Ngày vấn:…… /…… /…… Giới tính: ……………… Tuổi .(tuổi) Dân tộc Trình độ văn hóa Trình độ chuyên môn:………………………… Quê quán:……………………………………… Số năm công tác lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật:……………(năm) Vị trí cơng tác:………………………………… Theo anh (chị), người khuyết tật trung tâm chọn nghề học phù hợp với khả họ hay chưa? Vì sao? 10 Theo anh (chị), yếu tố tác động tới việc học nghề người khuyết tật gì? kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 125 of 128 115 11 Anh (chị) thấy vai trò mà anh (chị) làm việc hỗ trợ người khuyết tật học nghề có hợp lý khơng? Những vai trò anh (chị) thấy chưa làm được? 12 Theo anh (chị), yếu tố tác động tới việc thực vai trò cơng tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật học nghề gì? 13 Anh (chị) thấy thuận lợi khó khăn anh (chị) thực vai trò cơng tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật học nghề gì? kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 126 of 128 116 14 Anh (chị) đánh nhu cầu cần có dịch vụ cơng tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật học nghề? 15 Anh (chị) có đề xuất, kiến nghị để giúp nâng cao vai trò cơng tác xã hội việc hỗ trợ người khuyết tật trung tâm học nghề? Đối với Nhà nước: Đối với Trung tâm: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 127 of 128 117 Đối với nhân viên công tác xã hội: Đối với thân người khuyết tật: Xin chân thành cảm ơn anh (chị) cung cấp đầy đủ thông tin để hồn thành đề tài nghiên cứu mình! kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 128 of 128 118 PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho Giáo viên dạy nghề) Chào anh (chị)! Nhằm thực luận văn thạc sỹ chuyên ngành cơng tác xã hội với đề tài vai trò Công tác xã hội hỗ trợ Người khuyết tật học nghề, xin anh/chị cho biết ý kiến cá nhân cho câu hỏi đặt Các thông tin mà anh/chị cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu đảm bảo khuyết danh Ngày vấn…… /…… /…… Họ tên (không bắt buộc): Giới tính: ……………… Tuổi (tuổi) Dân tộc Trình độ văn hóa Trình độ chuyên môn:………………………… Quê quán:……………………………………… Số năm tham gia dạy nghề cho người khuyết tật:…………………… (năm) Chức vụ:……………………………………… 10 Theo anh (chị), người khuyết tật trung tâm chọn nghề học phù hợp với khả họ hay chưa? Vì sao? 11 Theo anh (chị), thuận lợi khó khăn hoạt động dạy nghề cho người khuyết tật gì? kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 129 of 128 119 12 Theo anh (chị), yếu tố tác động tới việc học nghề người khuyết tật gì? 13 Anh (chị) thấy vai trò cơng tác xã hội làm việc hỗ trợ người khuyết tật học nghề có hợp lý khơng? Những vai trò anh (chị) thấy chưa làm cần bổ sung vai trò nào? 14 Anh (chị) thấy công tác xã hội hợp tác, hỗ trợ cho công việc anh, chị nào? 15 Anh (chị) đánh cần thiết công tác xã hội chương trình dạy nghề? kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 130 of 128 120 16 Theo anh (chị), yếu tố tác động tới việc thực vai trò cơng tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật học nghề gì? 17 Anh (chị) có đề xuất, kiến nghị để giúp nâng cao vai trò cơng tác xã hội việc hỗ trợ người khuyết tật trung tâm học nghề? Đối với Nhà nước: Đối với Trung tâm: Đối với giáo viên dạy nghề: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 131 of 128 121 Đối với nhân viên công tác xã hội: Đối với thân người khuyết tật: Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh (chị)! kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... luận vai trò cơng tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật học nghề Chương Thực trạng vai trò cơng tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật học nghề Trung tâm Nuôi dưỡng người có cơng Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc. .. CAO VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT HỌC NGHỀ TẠI TRUNG TÂM NI DƯỠNG NGƯỜI CĨ CƠNG VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH 3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng học nghề cho người. .. Trung tâm Ni dưỡng Người có công Bảo trợ xã hội Tỉnh Bắc Ninh Phạm vi nội dung: Đề tài sâu nghiên cứu thực trạng vai trò CTXH hỗ trợ NKT học nghề Trung tâm Ni dưỡng Người có cơng Bảo trợ xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của công tác xã hội trong hỗ trợ người khuyết tật học nghề tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh, Vai trò của công tác xã hội trong hỗ trợ người khuyết tật học nghề tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan