SO SÁNH sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của năm GIỐNG dưa LEO NHẬP nội TRỒNG TRONG NHÀ lưới vụ XUÂN hè 2010

62 143 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 16:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG NGUYỄN THÀNH LUÂN SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA NĂM GIỐNG DƯA LEO NHẬP NỘI TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI VỤ XUÂN HÈ 2010 Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT Cần Thơ, 2010 ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG NGUYỄN THÀNH LUÂN SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA NĂM GIỐNG DƯA LEO NHẬP NỘI TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI VỤ XUÂN HÈ 2010 Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Ba ThS Võ Thị Bích Thủy Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Luân MSSV: 3077161 Lớp: Trồng trọt k33 Cần Thơ, 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG оОо Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng trọt với đề tài SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA NĂM GIỐNG DƯA LEO NHẬP NỘI TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI VỤ XUÂN HÈ 2010 Do sinh viên Nguyễn Thành Ln thực Kính trình lên Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày tháng năm 2010 Cán hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Ba TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Thành Luân Ngày sinh : 07/09/1989 Họ tên cha: Nguyễn Huy Hoàng Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Bích Liên Quê quán: Kiên Lương – Kiên Giang Quá Trình học tập: 1995-2000: Trường tiểu học Tân Khánh Hoà 2000-2004: Trường trung học sở Tân Khánh Hồ 2004-2007: Trường phổ thơng trung học Thoại Ngọc Hầu 2007-2011: Trường Đại học Cần Thơ, ngành Trồng trọt, khóa 33, Khoa Nơng nghiệp Sinh học Ứng dụng i LỜI CẢM TẠ Kính dâng! Cha mẹ suốt đời tận tụy nghiệp tương lai chúng Tỏ lòng biết ơn sâu sắc! Cơ Trần Thị Ba Võ Thị Bích Thủy tận tình hướng dẫn, bảo, truyền đạt nhiều kinh nghiệm quý báu giúp chúng em hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn! - Thầy cố vấn học tập Trần Văn Hâu, thầy Bùi Văn Tùng thầy cô Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ động viên giúp đỡ em học tập thời gian làm luận văn - Các anh, chị Bộ môn Khoa Học Cây Trồng đặc biệt chị Lê Thị Thúy Kiều hết lòng giúp đỡ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm - Các bạn: Mỹ Giang, Tứ Lanh, Đức Mạnh, Ngọc Vân, Văn Thơ, Thức (Trồng trọt k34)… giúp đỡ động viên tơi suốt q trình làm thí nghiệm Thân gởi về! Tất bạn lớp Trồng Trọt K33 lời chúc tốt đẹp Nguyễn Thành Luân ii Nguyễn Thành Luân 2010 “So sánh sinh trưởng, suất phẩm chất năm giống dưa leo nhập nội trồng nhà lưới vụ Xuân hè 2010” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Trồng trọt, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Đại học Cần Thơ Cán hướng dẫn: PGS TS Trần Thị Ba ThS Võ Thị Bích Thủy TĨM LƯỢC Đề tài “So sánh sinh trưởng, suất phẩm chất năm giống dưa leo nhập nội trồng nhà lưới vụ Xuân hè 2010” thực từ tháng đến tháng 5/2010 nhằm chọn giống có khả sinh trưởng tốt, suất cao, thích hợp trồng nhà lưới trường Đại học Cần Thơ, vụ Xuân hè Thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẫu nhiên với lần lặp lại gồm nghiệm thức, tương ứng với năm giống dưa leo:1/ Giống TN 123; 2/ Giống TN 457; 3/ Giống Jina 72; 4/ Giống Myrthos; 5/ Giống CU – 10 – 007 Diện tích thí nghiệm 78,4m2 Kết thí nghiệm cho thấy giống CU-10-007 có suất tổng cao (55,03 tấn/ha), thấp giống TN 457 (18,24 tấn/ha) Năng suất thương phẩm cao tương đương giống CU-10-007, TN 123, Jina 72, Myrthos biến thiên từ 31,4935,55 tấn/ha, thấp giống TN 457 (16,29 tấn/ha) Giống sinh trưởng mạnh TN 123 (chiều dài thân 418,1 cm/dây số 47,2 lá/dây) Các giống TN 457, Jina 72, Myrthos, CU-10-007 sinh trưởng trung bình tương đương (dài dây từ 253,7-266,4 cm/dây số dây từ 36,3-39,8 lá/dây) Về độ Brix (4,00-4,67%) độ cứng (0,86-1,07 kgf/cm2) năm giống dưa leo không khác biệt iii MỤC LỤC Chương Nội dung TIỂU SỬ CÁ NHÂN LỜI CẢM TẠ TÓM LƯỢC MỤC LỤC DANH SÁCH BẢNG DANH SÁCH HÌNH MỞ ĐẦU Chương LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Trang I Ii Iii Iv Vi Vii 1.1 2 3 6 11 11 11 11 12 13 13 13 14 15 16 16 16 16 18 19 20 21 22 22 22 23 Nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng tình hình sản xuất dưa leo 1.1.1 Nguồn gốc giá trị dinh dưỡng dưa leo 1.1.2 Tình hình sản xuất dưa leo 1.2 Đặc tính thực vật yêu cầu điều kiện ngoại cảnh dưa leo 1.2.1 Đặc tính thực vật 1.2.2 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh dưa leo 1.3 Một số kết nghiên cứu giống dưa leo 1.3.1 Vai trò giống dưa leo sản xuất 1.3.2 Một số kết nghiên cứu giống dưa leo 1.4 Một vài nghiên cứu sản xuất rau nhà lưới Chương PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện 2.1.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 2.1.2 Khí hậu 2.1.3 Vật liệu thí nghiệm 2.2 Phương pháp 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 2.2.2 Kỹ thuật canh tác dưa leo 2.2.3 Các tiêu theo dõi 2.2.4 Phân tích số liệu Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ghi nhận tổng quát 3.2 Tình hình sinh trưởng 3.2.1 Chiều dài dây 3.2.2 Số dây 3.2.3 Kích thước 3.2.4 Đường kính gốc thân 3.2.5 Kích thước trái 3.3 Thành phần suất suất 3.3.1 Trọng lượng trái 3.3.2 Tổng số trái 3.3.3 Trọng lượng trái 3.3.4 Trọng lượng toàn cây, tỷ lệ trọng lượng trái trọng lượng toàn 25 iv 3.3.5 Năng suất 3.4 Một vài tiêu phẩm chất trái 3.4.1 Độ Brix thịt trái 3.4.2 Độ dày thịt trái 3.4.3 Độ cứng trái 3.4.4 Độ khác màu 3.5 Giá trị kinh tế giống dưa leo nhập nội Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận 4.2 Đề nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ CHƯƠNG v 26 27 27 28 28 28 28 31 31 31 32 35 DANH SÁCH BẢNG Bảng Tựa bảng Trang 2.1 Loại, liều lượng thời gian bón phân cho năm giống dưa 13 3.1 leo nhập nội nhà lưới Đại học Cần Thơ (3-5/2010) Tổng số trái cây, tổng số trái thương phẩm trọng 23 lượng trái năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học 3.2 Cần Thơ (Xuân hè, 2010) Một số tiêu phẩm chất trái năm giống dưa leo nhập 27 3.3 nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ (Xuân hè, 2010) So sánh hiệu kinh tế năm giống dưa leo 29 vi DANH SÁCH HÌNH Hình Tựa hình Trang 2.1 Diễn biến nhiệt độ, ẩm độ trung bình ngày lần đo 11 tháng 4/2010, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ, (Xuân Hè 3.1 2010) Chiều dài dây năm giống dưa leo, nhà lưới Đại 17 3.2 học Cần Thơ (Xuân hè, 2010) Đọt dưa leo bị quăn queo chết khô ảnh hưởng 17 3.3 nhiệt độ cao, giai đoạn gần kết thúc thu hoạch Số dây năm giống dưa leo, nhà lưới Đại 18 3.4 học Cần Thơ (Xuân hè, 2010) Kích thước năm giống dưa leo, nhà lưới Đại học 19 3.5 Cần Thơ (Xuân hè, 2010) Đường kính gốc thân năm giống dưa leo, nhà lưới Đại 20 3.6 học Cần Thơ (Xuân hè, 2010) Kích thước trái năm giống dưa leo, nhà lưới Đại học 21 3.7 3.8 Cần Thơ (Xuân hè, 2010) Hình dạng trái năm giống dưa leo Năm giống dưa leo cho trái giai đoạn 28 ngày sau 22 24 3.9 trồng Trọng lượng trái cây, trọng lượng toàn năm 25 3.10 giống dưa leo, nhà lưới Đại học Cần Thơ (Xuân hè, 2010) Năng suất năm giống dưa leo, nhà lưới Đại học Cần 26 Thơ (Xuân hè, 2010) vii Phụ bảng 3.4 Đường gốc thân (cm) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Giống dưa leo TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 Mức ý nghĩa CV (%) Đường kính gốc thân 50% trổ hoa Kết thúc thu hoạch 1,13 1,36 b 1,03 1,42 ab 1,22 1,53 a 1,20 1,28 b 1,01 1,30 b ns * 10,94 19,2 Phụ bảng 3.5 Trọng lượng trái, đường kính trái, chiều dài trái tỷ lệ chiều dài đường kính trái năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Giống dưa leo TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 Mức ý nghĩa CV (%) Tỷ lệ trọng Đường kính lượng trái/tồn trái (cm) (%) 25,2 c 3,5 31,8 bc 3,4 36,7 ab 3,1 39,4 ab 2,9 42,1 a 3,1 * ns 13,42 9,47 Chiều dài Tỷ lệ chiều trái (cm) dài/đường kính trái 15,0 b 21,0 a 22,0 a 23,7 a 20,7 a ** 8,37 4,1 c 6,1 b 7,3 ab 8,3 a 6,7 b ** 9,83 Phụ bảng 3.6 Thành phần suất năm giống dưa leo nhập nội Giống dưa leo TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 Mức ý nghĩa CV (%) Tổng trọng Trọng lượng Tỷ lệ trọng lượng lượng trái toàn trái/trọng lượng (kg/cây) (kg/cây) toàn (%) 0,63 b 0,33 c 0,71 b 0,72 b 1,13 a ** 21,5 2,37 b 25,2 c 1,33 e 31,8 bc 1,65 d 36,7 ab 1,82 c 39,4 ab 2,69 a 42,1 a ** * 11,34 13,42 PHỤ CHƯƠNG Tỷ lệ suất thương phẩm/năng suất tổng 94,8 a 89,4 a 92,8 a 94,9 a 57,2 b ** 4,78 CÁC BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA Phụ bảng 3.1 Chiều dài dây ngày sau trồng (cm/dây) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 7,14 Độ tự 10 14 Tổng bình phương 59,359 6,151 65,510 Trung bình bình phương 14,840 0,615 F tính 24,125 ** Phụ bảng 3.2 Chiều dài dây 21 ngày sau trồng (cm/dây) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ * khác biệt mức ý nghĩa 5% Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 6,94 Độ tự 10 14 Tổng bình phương 1170,736 799,553 1970,289 Trung bình bình phương 292,684 79,955 F tính 3,661 * Phụ bảng 3.3 Chiều dài dây 35 ngày sau trồng (cm/dây) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 7,18 Độ tự 10 14 Tổng bình phương 28583,981 3253,449 31837,430 Trung bình bình phương 7145,995 325,345 F tính 21,964 ** Phụ bảng 3.4 Chiều dài dây 49 ngày sau trồng (cm/dây) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 11,77 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 62526,693 11597,667 74124,360 Trung bình bình phương 15631,673 1159,767 F tính 13,478 ** Phụ bảng 3.5 Số ngày sau trồng (lá/dây) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 9,96 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 11,219 1,923 13,142 Trung bình bình phương 2,805 0,192 F tính 14,585 ** Phụ bảng 3.6 Số 21 ngày sau trồng (lá/dây) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 8,92 ns: không khác biệt Độ tự 10 14 Tổng bình phương 23,600 30,000 53,600 Trung bình bình phương 5,900 3,000 F tính 1,967 ns Phụ bảng 3.7 Số 35 ngày sau trồng (lá/dây) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 4,46 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 89,925 21,772 111,697 Trung bình bình phương 22,481 2,177 F tính 10,326 ** Phụ bảng 3.8 Số 49 ngày sau trồng (lá/dây) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 8,02 * khác biệt mức ý nghĩa 5% Tổng bình phương 220,167 102,147 322,313 Trung bình bình phương 55,042 10,215 F tính 5,388 * Phụ bảng 3.9 Chiều dài thứ 10 (cm) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 6,12 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 129,777 17,540 147,317 Trung bình bình phương 32,444 1,754 F tính 18,497 ** Phụ bảng 3.10 Chiều dài thứ 20 (cm) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 10,14 * khác biệt mức ý nghĩa 5% Tổng bình phương 84,933 43,305 128,238 Trung bình bình phương 21,233 4,331 F tính 4,903 ** Phụ bảng 3.11 Chiều rộng thứ 10 (cm) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 8,64 * khác biệt mức ý nghĩa 5% Tổng bình phương 122,576 56,073 178,649 Trung bình bình phương 30,644 5,607 F tính 5,465 ** Phụ bảng 3.12 Chiều rộng thứ 20 (cm) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 11,39 ns: không khác biệt Độ tự 10 14 Tổng bình phương 101,743 80,640 182,384 Trung bình bình phương 25,436 8,064 F tính 3,154 ns Phụ bảng 3.13 Đường kính gốc thân lúc 50% trổ hoa (cm) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 10,94 ns: không khác biệt Độ tự 10 14 Tổng bình phương 0,108 0,150 0,258 Trung bình bình phương 0,027 0,015 F tính 1,799 ns Phụ bảng 3.14 Đường kính gốc thân lúc kết thúc thu hoạch (cm) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 19,2 * khác biệt mức ý nghĩa 5% Tổng bình phương 0,123 0,069 0,192 Trung bình bình phương 0,031 0,007 F tính 4,440 * Phụ bảng 3.15 Chiều dài trái (cm) năm giống dưa leo nhập nội, nhà lưới Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 8,37 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 128,400 29,333 157,733 Trung bình bình phương 32,100 2,933 F tính 10,943 ** Phụ bảng 3.16 Đường kính trái (cm) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 9,47 ns: không khác biệt Độ tự 10 14 Tổng bình phương 0,731 0,907 1,637 Trung bình bình phương 0,183 0,091 F tính 2,015 ns Phụ bảng 3.17 Tỷ lệ chiều dài trái đường kính trái năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 9,83 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 30,292 4,064 34,356 Trung bình bình phương 7,573 0,406 F tính 18,634 ** Phụ bảng 3.18 Trọng lượng trái (g/trái) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 14,45 ns: không khác biệt Độ tự 10 14 Tổng bình phương 1629,767 3131,161 4760,928 Trung bình bình phương 407,442 313,116 F tính 1,301 ns Phụ bảng 3.19 Tổng trọng lượng trái (kg/cây) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 21,5 ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 0,982 0,230 1,212 Trung bình bình phương 0,246 0,023 F tính 10,674 ** Phụ bảng 3.20 Trọng lượng toàn (kg/cây) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 11,34 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 3,648 0,045 3,693 Trung bình F tính bình phương 0,912 201,779 ** 0,005 Phụ bảng 3.21 Tỷ lệ trọng lượng trái trọng lượng toàn (kg/cây) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 13,42 * khác biệt mức ý nghĩa 5% Tổng bình phương 535,009 221,171 756,181 Trung bình bình phương 133,752 22,117 F tính 6,047 * Phụ bảng 3.22 Số trái thương phẩm (trái/cây) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 13,89 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 56,400 10,000 66,400 Trung bình bình phương 14,100 1,000 F tính 14,100 ** Phụ bảng 3.23 Tổng số trái (trái/cây) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 12,09 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 268,333 18,238 286,571 Trung bình bình phương 67,083 1,824 F tính 36,783 ** Phụ bảng 3.24 Năng suất tổng (tấn/ha) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 7,54 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 2054,822 70,282 2125,103 Trung bình bình phương 513,705 7,028 F tính 73,092 ** Phụ bảng 3.25 Năng suất thương phẩm (tấn/ha) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 8,65 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 591.104 62.178 653.281 Trung bình bình phương 147.776 6.218 F tính 23.767 ** Phụ bảng 3.26 Tỷ lệ suất thương phẩm suất tổng (%) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 4,77 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 3133.689 168.007 3301.696 Trung bình bình phương 783.422 16.801 F tính 46.630 ** Phụ bảng 3.27 Độ Brix trái (%) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 8,68 ns: không khác biệt Độ tự 10 14 Tổng bình phương 1,067 1,333 2,400 Trung bình bình phương 0,267 0,133 F tính 2,000 ns Phụ bảng 3.28 Độ cứng trái (kgf/cm2) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 13,31 ns: không khác biệt Độ tự 10 14 Tổng bình phương 0,072 0,164 0,236 Trung bình bình phương 0,018 0,016 F tính 1,102 ns Phụ bảng 3.29 Độ dày thịt trái (cm) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 9,66 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 0,226 0,057 0,283 Trung bình bình phương 0,056 0,006 F tính 9,969 ** Phụ bảng 3.30 Màu sắc trái (%) năm giống dưa leo, nhà lưới trường Đại học Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số 10 Tổng cộng 14 CV (%) = 1,24 * * khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 30,102 3,897 33,999 Trung bình bình phương 7,526 0,390 F tính 19,310 ** PHỤ CHƯƠNG CÁC SỐ LIỆU THÔ Phụ bảng 4.1 Chiều dài dây năm giống dưa leo Lặp lại 5 Giống TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 Chiều dài dây (cm) qua NSKT 21 35 49 9,3 115,0 336,0 420,5 15,3 130,0 256.3 280,0 9,7 119,5 212.5 225,0 8,7 81,3 182.3 211,0 11,2 122,0 231.3 257.3 8,7 154,2 338.3 378,0 13,8 125,3 237,0 232.5 9,3 118,3 253.7 313,0 11,2 125,3 225.3 274,0 10,7 83,2 230,0 270.7 9,7 158,8 335.7 455.7 15,2 163,0 217,0 250.5 10,0 82,3 248,0 261.3 11,0 133,7 232.7 277,0 11,2 118,7 231,0 233,0 Phụ bảng 4.2 Số dây năm giống dưa leo Lặp lại 5 Giống TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 Số dây (lá/dây) qua NSKT 21 35 49 4,33 19,0 38,0 50,5 5,33 22,3 33,3 41,0 3,00 15,7 32,0 37,0 4,33 15,7 29,0 36,5 5,33 20,0 34,3 36,3 4,33 21,0 37,0 44,0 4,00 19,0 32,0 33,5 2,33 18,7 32,0 42,0 5,33 20,7 32,7 43,0 5,00 14,3 33,6 37,7 4,33 21,3 38,3 47,0 4,67 23,7 29,3 39,0 3,00 14,3 30,5 35,0 5,33 20,3 32,3 40,0 5,33 18,7 32,0 35,0 Phụ bảng 4.3 Kích thước năm giống dưa leo Lặp lại 5 Giống TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 Kích thước (cm) Dài 19,5 20,8 24,5 22,4 17,7 19,4 19,5 25,7 23,6 16,9 20,0 21,8 28,2 25,4 19,3 Lá 10 Rộng 24,5 27,2 29,3 24,4 24,8 25,4 25,5 32,0 27,8 23,2 25,0 29,1 36,5 30,6 25,8 Lá 20 Dài 24,1 18,3 21,5 18,1 18,2 23,9 20,0 27,0 21,1 17,2 23,2 21,2 19,3 18,9 15,9 Rộng 28,4 24,3 23,6 20,2 22,9 27,8 25,2 28,4 23,1 21,9 27,5 28,0 23,3 22,2 20,9 Phụ bảng 4.4 Đường kính gốc thân, kích thước trái năm giống dưa leo Lặp lại 5 Giống TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 Đường kính gốc thân (cm) 50% trổ hoa 49 NSKT 1,01 1,35 1,04 1,45 1,17 1,51 1,09 1,27 1,12 1,31 1,23 1,26 0,93 1,30 1,41 1,64 1,32 1,32 0,92 1,33 1,15 1,46 1,13 1,51 1,08 1,44 1,20 1,25 1,00 1,26 Kích thước trái (cm) Dài trái Đường kính 16 3,55 24 3,61 22 3,36 25 3,00 22 3,28 15 3,62 18 3,30 22 3,17 24 3,26 19 3,21 14 3,27 21 3,29 22 2,71 22 2,40 21 2,76 Phụ bảng 4.5 Thành phần suất năm giống dưa leo Lặp lại 5 Giống Tổng số trái (trái/cây) TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 9,5 7,0 11,7 11,0 22,0 8,5 6,0 10,0 12,0 17,0 8,5 7,0 9,3 11,0 18,0 Số trái thương phẩm (trái/cây) 9,0 4,0 10,0 9,0 8,0 8,0 3,0 8,0 8,0 9,0 8,0 3,0 7,0 7,0 7,0 Trọng lượng trái (g/trái) 128,4 146,7 81,7 129,7 125,1 153,2 104,5 122,1 131,4 144,2 127,5 110,6 109,4 112,2 109,9 Trọng lượng toàn (kg/cây) 2,46 1,27 1,62 1,83 2,72 2,30 1,27 1,62 1,78 2,71 2,35 1,44 1,72 1,84 2,64 Phụ bảng 4.6 Thành phần suất năm giống dưa leo (tiếp theo) Lặp lại 5 Giống TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 Năng suất tổng (tấn/ha) 35,51 21,10 33,49 35,54 56,62 32,29 17,44 31,04 32,70 55,38 33,69 16,17 39,81 33,20 59,09 Năng suất thương phẩm (tấn/ha) 35,51 18,46 31,88 32,37 33,94 30,61 16,45 29,13 31,09 29,11 30,21 13,97 35,65 32,77 31,42 Tỷ lệ NSTP/ NST (%) 100,0 87,5 95,2 91,1 59,9 94,8 94,3 93,8 95,1 52,6 89,7 86,4 89,6 98,7 53,2 Tỷ lệ trọng lượng trái/toàn (%) 34,9 30,7 39,9 38,8 40,4 23,9 22,1 35,8 35,9 46,9 36,6 22,9 34,3 43,5 39,0 Phụ bảng 4.7 Một số tiêu phẩm chất trái năm giống dưa leo Lặp lại 5 Giống TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 TN 123 TN 457 Jina 72 Myrthos CU-10-007 Độ Brix (%) 4 4 4 4 5 4 Độ cứng trái (kgf/cm2) 0,77 1,00 0,83 0,93 0,95 1,20 1,05 0,85 0,88 1,00 1,23 0,88 0,90 0,93 0,85 Độ dày thịt trái (cm) 0,66 0,89 0,81 0,78 1,07 0,64 0,88 0,71 0,68 1,05 0,82 0,79 0,69 0,62 0,94 Độ khác màu (E) 47,8 50,2 49,4 50,9 51,9 48,4 49,6 50,8 51,6 52,8 48,3 51,1 51,1 50,9 52,9 ... NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG NGUYỄN THÀNH LUÂN SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA NĂM GIỐNG DƯA LEO NHẬP NỘI TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI VỤ XUÂN HÈ 2010 Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT... văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng trọt với đề tài SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA NĂM GIỐNG DƯA LEO NHẬP NỘI TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI VỤ XUÂN HÈ 2010 Do sinh viên Nguyễn Thành Luân... tài So sánh sinh trưởng, suất phẩm chất năm giống dưa leo nhập nội trồng nhà lưới vụ Xuân hè 2010 thực từ tháng đến tháng 5 /2010 nhằm chọn giống có khả sinh trưởng tốt, suất cao, thích hợp trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của năm GIỐNG dưa LEO NHẬP nội TRỒNG TRONG NHÀ lưới vụ XUÂN hè 2010 , SO SÁNH sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của năm GIỐNG dưa LEO NHẬP nội TRỒNG TRONG NHÀ lưới vụ XUÂN hè 2010

Từ khóa liên quan