KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI VÀ TỶ LỆ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HEO XUÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

80 247 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2018, 11:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI VÀ TỶ LỆ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HEO XUÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI Sinh viên thực : LẦY KHIỀN VĨNH Lớp : DH07TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2007 - 2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y ************** LẦY KHIỀN VĨNH KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI VÀ TỶ LỆ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HEO XUÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI Khố luận để trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN THỊ KIM LOAN Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: LẦY KHIỀN VĨNH Tên luận văn “Khảo sát khả sinh sản heo nái tỷ lệ tiêu chảy heo từ sơ sinh đến cai sữa Hợp Tác Xã chăn nuôi heo Xuân Phú tỉnh Đồng Nai” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng Chấm Thi Tốt Nghiệp Khoa, ngày … …… Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Kim Loan ii LỜI CẢM TẠ Suốt đời nhớ ơn Cha - Mẹ Là người sinh thành, nuôi dưỡng, động viên cho vượt qua khó khăn học tập để vững bước vươn lên sống Thành kính ghi ơn Cơ Nguyễn Thị Kim Loan tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bước, chi tiết cho em suốt thời gian thực đề tài, hoàn thành luận văn tốt nghiệp Trân trọng cảm tạ Ban Giám Hiệu, tồn thể q thầy khoa Chăn Ni - Thú Y tồn thể cán cơng nhân viên Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu tạo điều kiện tốt cho chúng tơi suốt q trình học tập Chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo Hợp Tác Xã chăn ni heo Xn Phú; tồn thể anh, chị kỹ thuật cơng nhân trại trại tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực tập trại Thành thật cảm ơn Tất người thân, bạn bè tập thể bạn lớp Thú y 33 động viên, giúp đỡ thời gian qua Lầy Khiền Vĩnh iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Qua thời gian theo dõi từ ngày 06/02/2012 đến ngày 06/06/2012, khảo sát 221 heo nái Hợp Tác Xã chăn nuôi heo Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai thu kết sau: Nhiệt độ chuồng nuôi qua tháng khảo sát tương đối ổn định, cao tháng với 26,880C thấp tháng với 25,710C Lứa có số heo sơ sinh, heo sơ sinh sống, heo sơ sinh sống hiệu chỉnh, heo chọn ni, khối lượng tồn ổ heo sơ sinh, khối lượng bình quân heo sơ sinh thấp 10,24 con/ổ, 9,61 con/ổ, 10,81 con/ổ, 9,47 con/ổ, 12,99 kg/ổ, 1,35 kg/con, tỷ lệ tiêu chảy cao 37,38 % Lứa có khối lượng tồn ổ heo cai sữa hiệu chỉnh thấp (63,15 kg/ổ), tỷ lệ tiêu chảy tái phát cao (50,00 %) Lứa có tỷ lệ chết tiêu chảy cao 1,2 % Lứa có khối lượng bình quân heo cai sữa cao (6,42 kg/con) tỷ lệ ngày tiêu chảy thấp (2,41 %) Lứa có số heo sơ sinh, heo sơ sinh sống, heo chọn ni, có khối lượng toàn ổ heo sơ sinh, khối lượng heo cai sữa, khối lượng cai sữa toàn ổ cao (12,05 con/ổ, 11,32 con/ổ, 11,32 con/ổ, 17,26 kg/ổ, 10,14 con/ổ 64,41 kg/ổ), tỷ lệ tiêu chảy tái phát thấp (17,14 %) Lứa có khối lượng bình quân heo sơ sinh tỷ lệ chữa khỏi tiêu chảy cao 1,62 kg/con 96,49 % Lứa có tỷ lệ ngày tiêu chảy cao 7,95 % Lứa có khối lượng bình quân heo sơ sinh, số heo cai sữa, khối lượng bình quân heo cai sữa thấp (1,35 kg/con, 9,36 con/ổ, 5,94 kg/con) Lứa có khối lượng cai sữa tồn ổ, tỷ lệ chữa khỏi tiêu chảy tỷ lệ tiêu chảy thấp 56,26 kg/ổ, 83,33 % 13,19 % Lứa 10 có heo sơ sinh sống hiệu chỉnh, khối lượng toàn ổ heo cai sữa hiệu chỉnh cao với 11,68 con/ổ 73,64 kg/ổ iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT LUẬN VĂN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HEO XUÂN PHÚ 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành 2.1.3 Nhiệm vụ hợp tác xã 2.1.4 Cơ cấu nhân cấu tổ chức 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.6 Công tác giống 2.1.7 Điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc heo khảo sát .5 2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN .10 2.2.1 Yếu tố cấu thành suất sinh sản 10 2.2.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến suất sinh sản 13 2.2.3 BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH SẢN .15 2.2.4 Tiêu chảy heo .16 v Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT .26 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KHÁO SÁT 26 3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 26 3.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT 26 3.4 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT .26 3.4.1 Nhiệt độ chuồng nuôi .26 3.4.2 Các tiêu khảo sát heo nái heo theo mẹ 26 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 NHIỆT ĐỘ CHUỒNG NUÔI .32 4.2 CÁC CHỈ TIÊU TRÊN HEO NÁI VÀ HEO CON THEO MẸ 33 4.2.1 Số heo sơ sinh ổ 33 4.2.2 Số heo sơ sinh sống 34 4.2.3 Số heo sống hiệu chỉnh .35 4.2.4 Số heo sơ sinh chọn nuôi 36 4.2.5 Khối lượng tồn ổ heo sơ sinh sống 37 4.2.6 Khối lượng bình qn heo sơ sinh sống .38 4.2.7 Số heo cai sữa ổ 39 4.2.8 Khối lượng toàn ổ heo cai sữa 40 4.2.9 Khối lượng toàn ổ heo cai sữa hiệu chỉnh 41 4.2.10 Khối lượng bình quân heo cai sữa 43 4.2.11 Tỷ lệ tiêu chảy 44 4.2.12 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 46 4.2.13 Tỷ lệ chữa khỏi tiêu chảy .48 4.2.14 Tỷ lệ tái phát 50 4.2.15 Tỷ lệ chết tiêu chảy 52 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 ĐỀ NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 59 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AD Aujeszky Disease (bệnh giả dại) FMD Foot and Mouth Disease (bệnh lở mồm long móng) HTX Hợp tác xã IM Intramuscular (tiêm bắp) M.M.A Metritis (viêm tử cung), Mastitis (viêm vú), Agalactia (mất sữa) NSIF National Swine Improvement Federation (liên đoàn cải tiến heo Mỹ) Parvo Parvovirus PRRS Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp heo) SD Standard Deviation (độ lệch chuẩn) TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh X Trung bình vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu đàn heo Bảng 2.2 Quy trình tiêm phòng vaccine trại heo Bảng 2.3 Định lượng thức ăn cho heo nái chửa Bảng 2.4 Lịch trình tiêm thuốc heo sinh Bảng 2.5 Định lượng thức ăn cho heo nái đẻ nuôi Bảng 2.6 Hệ số di truyền số tính trạng .14 Bảng 2.7 Một số mầm bệnh gây tiêu chảy heo 20 Bàng 3.1 Hệ số cộng thêm để hiệu chỉnh heo sơ sinh sống theo lứa 27 Bảng 3.2 Hệ số hiệu chỉnh khối lượng toàn ổ heo chuẩn 21 ngày tuổi theo ngày cân 29 Bảng 3.3 Hệ số hiệu chỉnh khối lượng toàn ổ heo chuẩn 21 ngày tuổi theo số giao nuôi .29 Bảng 3.4 Hệ số hiệu chỉnh khối lượng toàn ổ heo chuẩn 21 ngày theo lứa 30 Bảng 4.1 Nhiệt độ chuồng nuôi 32 Bảng 4.2 Số heo sơ sinh ổ 33 Bảng 4.3 Số heo sơ sinh sống .35 Bảng 4.4 Số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh theo lứa 36 Bảng 4.5 Số heo sơ sinh chọn nuôi 37 Bảng 4.6 Khối lượng toàn ổ heo sơ sinh 38 Bảng 4.7 Khối lượng bình qn heo sơ sinh sống 39 Bảng 4.8 Số heo cai sữa ổ 40 Bảng 4.9 Khối lượng toàn ổ heo cai sữa 41 Bảng 4.10 Khối lượng toàn ổ heo cai sữa hiệu chỉnh theo lứa 42 Bảng 4.11 Khối lượng bình quân heo cai sữa 43 Bảng 4.12 Tỷ lệ tiêu chảy theo lứa 44 Bảng 4.13 Tỷ lệ ngày tiêu chảy theo lứa 46 Bảng 4.14 Tỷ lệ chữa khỏi tiêu chảy theo lứa 48 Bảng 4.15 Tỷ lệ tái phát theo lứa 50 Bảng 4.16 Tỷ lệ chết tiêu chảy theo lứa 52 viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Tỷ lệ tiêu chảy theo tháng .45  Biểu đồ 4.2 Tỷ lệ ngày tiêu chảy theo tháng .47  Biểu đồ 4.3 Tỷ lệ chữa khỏi tiêu chảy theo tháng 49  Biểu đồ 4.4 Tỷ lệ tái phát theo tháng 51  Biểu đồ 4.5 Tỷ lệ chết tiêu chảy theo tháng 53        DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Hợp Tác Xã chăn nuôi heo Xuân Phú Sơ đồ 2.2 Hệ vi sinh vật đường ruột 19 Sơ đồ 2.3 Diễn biến tiêu chảy 22 ix 11 Hồ Thị Kim Hoa, 2002 Môi trường sức khỏe vật nuôi Bài giảng Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 12 Phùng Ứng Lân,1985 Chứng ỉa chảy heo theo mẹ Nhà xuất Hà Nội 13 Trương Lăng, 1995 Khảo sát bệnh tiêu chảy heo theo mẹ trại Thực Nghiệm Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 14 Bùi Thị Mỹ Lệ, 2004 Khảo sát khả sinh sản số nhóm giống heo xí nghiệp heo giống Cấp I Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 15 Dương Thị Thanh Loan, 2002 Khảo sát bệnh tiêu chảy heo theo mẹ xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp Ln văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 16 Phạm Quang Lượng, 2007 Khảo sát tình trạng tiêu chảy heo theo mẹ từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi trại heo thuộc huyện thống nhất, tỉnh Đồng Nai Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 17 Phan Ngọc Như Minh, 2007 Khảo sát số tiêu sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống trại heo giống Thanh Bình – Kumja Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 18 Phí Thị Ngân 2009 Khảo sát khả sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống Hợp Tác Xã chăn nuôi heo Xuân Phú Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 19 Trần Hồng Nghĩa, 2005 Khảo sát bệnh tiêu chảy heo theo mẹ xí nghiệp chăn nuôi heo Chợ Gạo Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 20 Phạm Trọng Nghĩa, 2005 Bài giảng chọn giống nhân giống gia súc, gia cầm Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 21 Võ Văn Ninh, 2001 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất trẻ 22 Nguyễn Như Pho, 2000 Giáo trình nội chuẩn Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 56 23 Nguyễn Như Pho, 2001 Bệnh tiêu chảy heo Khoa chăn nuôi thú y, tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 24 Huỳnh Thái Phong, 2005 Khảo sát số tiêu sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống có xí nghiệp chăn ni heo Dưỡng Sanh Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 25 Trần Thị Mỹ Phúc, 2005 Khảo sát tình trạng tiêu chảy heo theo mẹ từ giai đoạn sơ sinh đến 28 ngày tuổi xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 26 Tăng Thị Thu Tâm, 2006 Khảo sát sức sinh sản heo nái giống công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn, Đồng Nai Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 27 Bùi Minh Tân, 2005 Khảo sát khả sinh sản theo số nhóm giống, theo số vú theo lứa đẻ heo nái trung tâm Giống Vật Nuôi Long An Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 28 Phan Thị Mỹ Thùy, 2003 Khảo sát bẹnh tiêu chảy heo theo mẹ xí nghiệp chăn nuôi heo 30/4 Tiền Giang Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 29 Nguyễn Ngọc Anh Thư, 2006 Khảo sát khả sinh sản theo nhóm giống, số vú lứa đẻ heo nái công ty cổ phần Di Linh Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 30 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 2000 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nông Nghiệp TP Hồ Chí Minh 31 Phạm Hùng Trường, 2009 Khảo sát bệnh tiêu chảy heo theo mẹ hiệu điều trị trại heo Kim Long thị xã Long Kánh tỉnh Đồng Nai Luân văn tốt nghiệp, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 32 Zimmerman R D, Purkhiser D.E Paker W J, 1996 Quản lý lợn lợn hậu bị - Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp Sách dịch trang 165 - 169 Tài liệu tham khảo nước 57 33 NSIF, 2004 Guidelines for uniform swine improvement programs Tài liệu tham khảo internet 34 http://www.cucchannuoi.gov.vn/WebContent/bantinchannuoi/index.aspx?index =detailNews&num=15&TabID=3&NewsID=99 35 http://www.cucchannuoi.gov.vn/Tech_Science.aspx?aliaICT=DetailNews&Tab ID=DHTIENTIEN&NewsID=540 36 http://www.haiduongdost.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article &id=387:cn-lu-y-khi-nuoi-heo-nai-sinh-sn&catid=112:khoa-hc-va-cong-ngh 37 http://www.heo.com.vn/?x/=newsdetail&n=3327&/c/=101&/g/=24&/19/4/2012 /quan-li-heo-hau-bi gilt-management.html 38 http://www.heo.com.vn/?x/=newsdetail&n=3202&/c/=101&/g/=24&date=6/7/2 010&new=dac-diem-tieu-hoa-cua-heo-con.html 58 PHỤ LỤC One-way ANOVA: Số heo đẻ ổ versus Lứa Source Lứa Error Total DF 211 220 S = 2,425 Level 10 N 38 36 21 24 22 26 17 14 11 12 SS 60,98 1240,72 1301,69 MS 6,78 5,88 R-Sq = 4,68% Mean 10,237 10,583 10,810 11,083 12,045 11,192 11,176 11,143 10,273 11,333 StDev 2,162 2,419 2,159 2,394 2,214 3,311 2,789 1,834 2,005 2,188 F 1,15 P 0,328 R-Sq(adj) = 0,62% + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ 9,6 10,8 12,0 13,2 Descriptive Statistics: Số heo đẻ ổ Variable Số HCĐRTỔbd N 221 N* Variable Số HCĐRTỔbd Maximum 17,000 Mean 10,923 SE Mean 0,164 StDev 2,432 Minimum 5,000 Q1 10,000 Median 11,000 Q3 12,000 One-way ANOVA: Số heo sơ sinh sống versus Lứa Source Lứa Error Total DF 211 220 S = 2,386 Level 10 N 38 36 21 24 22 26 17 14 11 12 SS 60,02 1201,17 1261,19 MS 6,67 5,69 R-Sq = 4,76% Mean 9,605 10,222 10,619 11,000 11,318 10,885 10,529 10,571 10,091 10,583 StDev 2,237 2,642 2,109 2,167 2,297 3,090 2,577 1,399 1,578 2,503 F 1,17 P 0,315 R-Sq(adj) = 0,70% -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( * -) ( * -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -9,0 10,0 11,0 12,0 Descriptive Statistics: Số heo sơ sinh sống Variable Số HCSSCS N 221 N* Variable Số HCSSCS Maximum 17,000 Mean 10,484 SE Mean 0,161 StDev 2,394 59 Minimum 3,000 Q1 9,000 Median 10,000 Q3 12,000 One-way ANOVA: Số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh versus Lứa Source Lứa Error Total DF 211 220 S = 2,386 Level 10 SS 12,44 1201,17 1213,61 MS 1,38 5,69 R-Sq = 1,02% N 38 36 21 24 22 26 17 14 11 12 Mean 10,805 11,122 10,819 11,000 11,318 11,085 11,029 11,471 11,191 11,683 StDev 2,237 2,642 2,109 2,167 2,297 3,090 2,577 1,399 1,578 2,503 F 0,24 P 0,988 R-Sq(adj) = 0,00% + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( * -) ( * -) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+ 10,0 11,0 12,0 13,0 Descriptive Statistics: Số Số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh Variable Số HCSSCSHC… N 221 N* Variable Số HCSSCSHC… Maximum 17,900 Mean 11,090 SE Mean 0,158 StDev 2,349 Minimum 4,000 Q1 10,000 Median 11,200 Q3 12,500 One-way ANOVA: Số heo chọn nuôi versus Lứa Source Lứa Error Total DF 211 220 S = 2,305 Level 10 N 38 36 21 24 22 26 17 14 11 12 SS 68,56 1121,15 1189,71 MS 7,62 5,31 R-Sq = 5,76% Mean 9,474 9,750 10,571 10,792 11,318 10,500 10,412 10,286 10,091 10,333 StDev 2,178 2,719 2,087 2,167 2,297 2,846 2,181 1,139 1,578 2,348 F 1,43 P 0,175 R-Sq(adj) = 1,74% -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( * ) ( * ) ( -* -) ( -* -) ( * ) -+ -+ -+ -+ -9,0 10,0 11,0 12,0 Descriptive Statistics: Số heo chọn nuôi Variable Số HCCN N 221 N* Variable Số HCCN Maximum 16,000 Mean 10,271 SE Mean 0,156 StDev 2,325 60 Minimum 0,000 Q1 9,000 Median 10,000 Q3 12,000 One-way ANOVA: KLTOHCSSCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 211 220 S = 3,770 Level 10 N 38 36 21 24 22 26 17 14 11 12 SS 450,4 2998,7 3449,1 MS 50,0 14,2 R-Sq = 13,06% Mean 12,991 14,710 14,740 16,161 17,256 17,161 15,964 14,146 14,199 14,974 StDev 3,682 4,431 2,429 4,223 4,838 4,149 3,400 1,900 1,736 2,980 F 3,52 P 0,000 R-Sq(adj) = 9,35% -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( * -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( * ) ( * ) ( -* -) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -12,0 14,0 16,0 18,0 Pooled StDev = 3,770 Grouping Information Using Tukey Method Lứa 10 N 22 26 24 17 12 21 36 11 14 38 Mean 17,256 17,161 16,161 15,964 14,974 14,740 14,710 14,199 14,146 12,991 Grouping A A A A B A B A B A B A B A B B Descriptive Statistics: KLTOHCSSCS Variable KLTOHCSSCS N N* 221 Mean SE Mean StDev Minimum 15,166 0,266 3,960 3,842 Variable Maximum KLTOHCSSCS 27,328 61 Q1 Median 12,763 14,808 Q3 17,507 One-way ANOVA: KLBQ HCSSCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 211 220 SS 1,6730 13,9360 15,6090 S = 0,2570 Level 10 N 38 36 21 24 22 26 17 14 11 12 MS 0,1859 0,0660 R-Sq = 10,72% Mean 1,3487 1,4585 1,4122 1,4833 1,5420 1,6230 1,5449 1,3525 1,4218 1,4423 StDev 0,2117 0,3047 0,1966 0,3074 0,3334 0,2841 0,2117 0,2019 0,1546 0,1486 F 2,81 P 0,004 R-Sq(adj) = 6,91% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( * -) ( * ) ( * ) ( -* ) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 1,35 1,50 1,65 1,80 Pooled StDev = 0,2570 Grouping Information Using Tukey Method Lứa 10 N 26 17 22 24 36 12 11 21 14 38 Mean 1,6230 1,5449 1,5420 1,4833 1,4585 1,4423 1,4218 1,4122 1,3525 1,3487 Grouping A A B A B A B A B A B A B A B A B B Descriptive Statistics: KLBQ HCSSCS Variable KLBQ HCSSCS N N* 221 Mean SE Mean 1,4628 0,0179 StDev Minimum 0,2664 0,6808 Variable Maximum KLBQ HCSSCS 2,1808 62 Q1 Median 1,2808 1,4220 Q3 1,6186 One-way ANOVA: Số HCCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 211 220 SS 6,086 159,842 165,928 S = 0,8704 Level 10 MS 0,676 0,758 R-Sq = 3,67% N 38 36 21 24 22 26 17 14 11 12 Mean 9,868 9,944 9,810 9,958 10,136 9,808 9,647 9,786 9,364 10,000 StDev 0,704 0,826 0,750 0,859 0,941 1,167 0,862 0,802 0,674 1,044 F 0,89 P 0,533 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* -) ( * -) ( * ) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( * ) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -9,00 9,50 10,00 10,50 Pooled StDev = 0,870 Descriptive Statistics: Số HCCS Variable Số HCCS N 221 N* Variable Số HCCS Maximum 12,0000 Mean 9,8643 SE Mean 0,0584 StDev 0,8685 Minimum 7,0000 Q1 9,0000 Median 10,0000 One-way ANOVA: KLTOHCCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 211 220 S = 5,794 Level 10 N 38 36 21 24 22 26 17 14 11 12 SS 976,2 7082,5 8058,8 MS 108,5 33,6 R-Sq = 12,11% Mean 59,757 61,807 61,457 63,825 64,413 62,274 60,165 58,009 56,257 62,958 StDev 3,433 6,408 4,855 6,057 5,724 7,889 8,047 3,661 3,501 5,369 F 3,23 P 0,001 R-Sq(adj) = 8,37% + -+ -+ -+( -* ) ( * -) ( * -) ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+56,0 60,0 64,0 68,0 Pooled StDev = 5,794 63 Q3 10,0000 Grouping Information Using Tukey Method Lứa 10 N 22 24 12 26 36 21 17 38 14 11 Mean 64,413 63,825 62,958 62,274 61,807 61,457 60,165 59,757 58,009 56,257 Grouping A A B A B C A B C A B C A B C A B C A B C B C C Descriptive Statistics: KLTOHCCS Variable KLTOHCCS N N* 221 Mean SE Mean StDev Minimum 61,374 0,407 6,052 40,000 Q1 Median 58,000 61,000 Variable Maximum KLTOHCCS 79,000 One-way ANOVA: KLTOHCCSHC versus Lứa Source Lứa Error Total DF 211 220 S = 6,017 Level 10 N 38 36 21 24 22 26 17 14 11 12 SS 1731,9 7639,1 9371,0 MS 192,4 36,2 R-Sq = 18,48% Mean 63,504 63,154 63,574 67,109 68,517 68,412 67,755 65,828 66,906 73,642 StDev 3,092 5,767 5,116 7,406 6,202 7,540 9,660 3,682 3,477 5,368 F 5,32 P 0,000 R-Sq(adj) = 15,00% + -+ -+ -+( -* -) ( -* -) ( * ) ( * ) ( * ) ( * -) ( -* ) ( * -) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+65,0 70,0 75,0 80,0 Pooled StDev = 6,017 Grouping Information Using Tukey Method Lứa 10 N 12 22 26 17 24 11 14 21 38 36 Mean 73,642 68,517 68,412 67,755 67,109 66,906 65,828 63,574 63,504 63,154 Grouping A A B C A B A B C D A B C D A B C D B C D B C D C D D 64 Q3 65,000 Descriptive Statistics: KLTOHCCSHC Variable KLTOHCCSHC N N* 221 Mean SE Mean StDev Minimum 66,115 0,439 6,527 46,110 Q1 Median 61,990 65,330 Q3 69,955 Variable Maximum KLTOHCCSHC 85,300 One-way ANOVA: KLBQ HCCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 211 220 S = 0,4585 Level 10 N 38 36 21 24 22 26 17 14 11 12 SS 4,542 44,354 48,897 MS 0,505 0,210 R-Sq = 9,29% Mean 6,0754 6,2211 6,2765 6,4181 6,3746 6,3699 6,2276 5,9400 6,0193 6,3229 StDev 0,4191 0,4739 0,4015 0,4430 0,4853 0,5693 0,5714 0,2484 0,3160 0,4454 F 2,40 P 0,013 R-Sq(adj) = 5,42% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( * ) ( * ) ( -* ) ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 5,75 6,00 6,25 6,50 Pooled StDev = 0,4585 Grouping Information Using Tukey Method Lứa 10 N 24 22 26 12 21 17 36 38 11 14 Mean 6,4181 6,3746 6,3699 6,3229 6,2765 6,2276 6,2211 6,0754 6,0193 5,9400 Grouping A A A A A A A A A A Descriptive Statistics: KLBQ HCCS Variable KLBQ HCCS N N* 221 Mean SE Mean 6,2337 0,0317 StDev Minimum 0,4714 4,4000 Variable Maximum KLBQ HCCS 7,6000 Pooled StDev = 0.4585 65 Q1 Median 6,0000 6,1900 Q3 6,5000 Tỷ lệ tiêu chảy: so sánh theo lứa bitc kotc Total 117 196 313 87.86 225.14 9.667 3.772 79 156 235 65.96 169.04 2.577 1.006 54 114 168 47.16 120.84 0.993 0.388 29 146 175 49.12 125.88 8.242 3.216 37 142 179 50.24 128.76 3.491 1.362 57 194 251 70.45 180.55 2.569 1.003 39 30.88 2.138 71 110 79.12 0.834 26 30.88 0.770 84 110 79.12 0.300 12 25.54 7.181 79 91 65.46 2.802 10 37 28.91 2.263 66 103 74.09 0.883 Total 487 1248 1735, Chi-Sq = 55.457, DF = 9, P-Value = 0.000 So sánh theo tháng bitc kotc Total 55 204 259 72.70 186.30 4.309 1.681 120 346 466 130.80 335.20 0.892 0.348 162 386 548 153.82 394.18 0.435 0.170 150 312 462 129.68 332.32 3.184 1.243 Total 487 1248 1735, Chi-Sq = 12.262, DF = 3, P-Value = 0.007 66 Tỷ lệ ngày tiêu chảy: so sánh theo lứa tc ktc Total 513 6442 6955 353.40 6601.60 72.078 3.859 317 5211 5528 280.89 5247.11 4.642 0.248 245 3660 3905 198.42 3706.58 10.934 0.585 101 4088 4189 212.85 3976.15 58.778 3.147 136 3983 4119 209.30 3909.70 25.668 1.374 250 5426 5676 288.41 5387.59 5.116 0.274 202 2340 2542 129.16 2412.84 41.071 2.199 88 2429 2517 127.89 2389.11 12.444 0.666 63 2133 2196 111.58 2084.42 21.153 1.132 10 118 2265 2383 121.09 2261.91 0.079 0.004 Total 2033 37977 40010, Chi-Sq = 265.452, DF = 9, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: tc, ktc tc 249 280.08 3.448 ktc 5263 5231.92 0.185 Total 5512 511 573.16 6.742 10769 10706.84 0.361 11280 687 623.47 6.474 11583 11646.53 0.347 12270 586 556.29 1.586 10362 10391.71 0.085 10948 Total 2033 37977 40010, Chi-Sq = 19.228, DF = 3, P-Value = 0.000 67 Tỷ lệ chữa khỏi tiêu chảy: tỷ lệ chữa khỏi theo lứa K C Total 107 10 117 106.91 10.09 0.000 0.001 70 79 72.19 6.81 0.066 0.702 49 54 49.34 4.66 0.002 0.025 26 29 26.50 2.50 0.009 0.100 35 37 33.81 3.19 0.042 0.445 55 57 52.08 4.92 0.163 1.730 36 39 35.64 3.36 0.004 0.039 23 26 23.76 2.24 0.024 0.256 10 12 10.97 1.03 0.085 0.900 10 34 37 33.81 3.19 0.001 0.011 Total 445 42 487 Chi-Sq = 4.605, DF = 9, P-Value = 0.867, cells with expected counts less than Tỷ lệ chữa khỏi tiêu chảy theo tháng khoi Total 49 55 50.26 4.74 0.031 0.333 114 122 111.48 10.52 0.057 0.604 145 15 160 146.20 13.80 0.010 0.105 137 13 150 137.06 12.94 0.000 0.000 Total 445 42 487 Chi-Sq = 1.140, DF = 3, P-Value = 0.767, cells with expected counts less than 68 Tỷ lệ tái phát: tỷ lệ tái phát theo lứa ktp Total 21 86 107 29.33 77.67 2.368 0.894 35 35 70 19.19 50.81 13.023 4.919 14 35 49 13.43 35.57 0.024 0.009 17 26 7.13 18.87 0.492 0.186 29 35 9.60 25.40 1.347 0.509 13 42 55 15.08 39.92 0.287 0.108 27 36 9.87 26.13 0.077 0.029 19 23 6.31 16.69 0.843 0.318 5 10 2.74 7.26 1.860 0.703 10 28 9.32 24.68 1.183 0.447 Total 122 323 34 445 Chi-Sq = 29.626, DF = 9, P-Value = 0.001, cells with expected counts less than Chi-Square Test: tp, ktp 13 13.43 0.014 ktp 36 35.57 0.005 Total 49 31 30.71 0.003 81 81.29 0.001 112 28 40.30 3.755 119 106.70 1.418 147 50 37.56 4.121 122 87 99.44 1.556 323 137 Total 445, Chi-Sq = 10.873, DF = 3, P-Value = 0.012 69 Tỷ lệ chết tiêu chảy: tỷ lệ chết tiêu chảy theo lứa chet kchet Total 312 313 0.90 312.10 0.011 0.000 235 235 0.68 234.32 0.677 0.002 166 168 0.48 167.52 4.746 0.014 174 175 0.50 174.50 0.487 0.001 179 179 0.52 178.48 0.516 0.001 251 251 0.72 250.28 0.723 0.002 109 110 0.32 109.68 1.472 0.004 110 110 0.32 109.68 0.317 0.001 91 91 0.26 90.74 0.262 0.001 10 103 103 0.30 102.70 0.297 0.001 Total 1730 1735 Chi-Sq = 9.535, DF = Chi-Square Test: chet, kchet chet 0.75 0.086 kchet 258 258.25 0.000 Total 259 1.34 0.088 465 464.66 0.000 466 3 1.58 1.278 545 546.42 0.004 548 1.33 1.331 462 460.67 0.004 462 Total 1730 1735 Chi-Sq = 2.791, DF = 3, cells with expected counts less than 70
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI VÀ TỶ LỆ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HEO XUÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI, KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI VÀ TỶ LỆ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HEO XUÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan