Áp dụng pháp luật trong tố tụng hình sự (ở giai đoạn sơ thẩm) đối với người chưa thành niên phạm tội của TAND tỉnh nghệ an hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiễn

81 125 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2018, 20:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN HỮU THÁI ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ (Ở GIAI ĐOẠN SƠ THẨM) ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI CỦA TAND Ở TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chuyên ngành: Lý luận lịch sử nhà nƣớc pháp luật Mã số: 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN ĐỘNG HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết đƣợc sử dụng Luận văn đƣợc trích dẫn nguồn trung thực có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Hữu Thái DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TAND TC Tòa án nhân dân tối cao BLHS Bộ luật Hình BLTTHS Bộ luật Tố tụng hình TAND Tòa án nhân dân HĐXX Hội đồng xét xử CHXHCN VN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ADPL Áp dụng pháp luật TTHS Tố tụng hình BLDS Bộ luật Dân QPPL Quy phạm pháp luật UBTVQH Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội TAQS Tòa án quân MỤC LỤC Mở đầu 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Luận văn 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Luận văn 4 Mục đích nhiệm vụ Luận văn Cơ sở phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn Ý nghĩa giá trị Luận văn Kết cấu Luận văn Chƣơng 1: Cơ sở lý luận áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) ngƣời chƣa thành niên phạm tội Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An Khái niệm đặc điểm áp dụng pháp luật tốt tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) ngƣời chƣa thành niên phạm tội Tòa án nhân dân 1.1 Khái niệm áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm bị cáo ngƣời chƣa thành niên Tòa án nhân dân 1.1.1 Khái niệm ngƣời chƣa thành niên 1.1.2 Khái niệm áp dụng pháp luật xét cử sơ thẩm bị cáo ngƣời chƣa thành niêm Tòa án nhân dân 1.2 Đặc điểm áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên Tòa án nhân dân 12 Quy trình áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên Tòa án nhân dân 18 2.1 Giai đoạn thụ lý, nghiên cứu hồ sơ đánh giá thủ tục tố tụng chứng 19 2.2 Giai đoạn lựa chọn quy phạm pháp luật áp dụng bị cáo 26 2.3 Giai đoạn ban hành định án hình 29 nội dung yếu tố bảo đảm áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên Tòa án nhân dân 33 3.1 Nội dung áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên 33 3.2 Các đảm bảo áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên Tòa án nhân dân 34 3.2.1 Trình độ, lực chủ thể áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên Tòa án nhân dân 34 3.2.2 Thực đầy đủ chặt chẽ thủ tục tố tụng (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên 36 3.2.3 Yếu tố pháp luật giải thích, hƣớng dẫn áp dụng pháp luật 37 3.2.4 Đáp ứng đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị, phƣơng tiện, ngân sách tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên 39 Kết luận chƣơng 41 Chƣơng 2: Thực trạng giải pháp pháp lý nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên TAND tỉnh Nghệ An thời gian tới 42 Thực trạng áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 42 1.1 Ƣu điểm, thành tựu nguyên nhân 42 1.2 Nhƣợc điểm, hạn chê nguyên nhân 44 Những giải pháp pháp lý nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên TAND tỉnh Nghệ An 50 2.1 Những giái pháp chung 50 2.1.1 Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình 50 2.1.2 Hoàn thiện quy định pháp luật hình vụ án có bị cáo ngƣời chƣa thành niên 56 2.1.3 Hoàn thiện quy định pháp luật khác quyền trẻ em 57 2.1.4 Tăng cƣờng công tác đào tạo đội ngũ thẩm phán đội ngũ cán công chức TAND 59 2.1.5 Thành lập Tòa án ngƣời chƣa thành niên 60 2.2 Nhóm giải pháp cụ thể 62 2.2.1 Tăng cƣờng giáo dục pháp luật cho ngƣời chƣa thành niên Nghệ An 62 2.2.2 Tăng cƣờng phƣơng tiện, điều kiện sở vật chất cho TAND tỉnh Nghệ An hồn thiện chế độ sách thẩm phán, cán Tòa án 64 2.2.3 Tăng cƣờng hoạt động hƣớng dẫn Ủy ban thẩm phán TAND cấp tỉnh đảm bảo việc áp dụng thống pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo chƣa thành niên 66 Kết luận chƣơng 67 Kết luận 69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chăm sóc, giáo dục hệ trẻ phòng ngừa, ngăn chặn ngƣời chƣa thành niên phạm tội việc làm Việt Nam mà tất quốc gia giới, hệ trẻ tƣơng lai đất nƣớc, lớp ngƣời kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc ngày mai tƣơi sáng, “trẻ em hôm nay, giới ngày mai” Tội phạm ngƣời chƣa thành niên tƣợng thực tế, tồn tất quốc gia giới Trong năm qua thời điểm nay, tình hình bị cáo ngƣời chƣa thành niên Việt Nam diễn biến phức tạp Giải vấn đề bị cáo ngƣời chƣa thành niên việc làm cần thiết để giữ vững ổn định trị trật tự an toàn xã hội Đây vấn đề phức tạp tế nhị, đặc điểm tâm lý, nhân cách ngƣời chƣa thành niên Khi phạm tội, em vừa ngƣời phạm tội, vừa nạn nhân thiếu giáo dục, chăm sóc gia đình, nhà trƣờng xã hội; hành động em nhiều bị chi phối hồn cảnh khách quan bị xúi giục, lừa dối, Đảng Nhà nƣớc ta xác định: Vấn đề đơn giản xử vụ án, trừng phạt tội phạm đó, điều quan trọng phải tìm cách để làm giảm bớt hoạt động phạm pháp tốt hết ngăn ngừa đừng để việc sai trái xảy Quán triệt tinh thần đó, BLTTHS năm 2003 dành chƣơng riêng (chƣơng XXXII) quy định thủ tục tố tụng ngƣời chƣa thành niên Đây sở pháp lý để xử lý ngƣời bị tạm giữ, bị can, bị cáo ngƣời chƣa thành niên Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định nảy sinh nhiều vƣớng mắc bất cập Qua trình nghiên cứu lý luận thực trạng áp dụng quy định pháp luật tố tụng hình việc giải vụ án mà bị cáo ngƣời chƣa thành niên, nhận thức ngƣời tiến hành tố tụng phải nắm vững quy định pháp luật, tuân thủ chặt chẽ thủ tục tố tụng đặc biệt mà phải có kiến thức định đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi chƣa thành niên để phục vụ cho công tác xét xử đạt chất lƣợng cao Trong năm qua, với việc xây dựng đƣờng lối, sách phát triển đất nƣớc Đảng Nhà nƣớc ta dành quan tâm, chăm lo mặt cho trẻ vị thành niên Phần lớn em đáp ứng đƣợc mong mỏi gia đình xã hội, sống có lý tƣởng, khơng ngừng tu dƣỡng đạo đức, nỗ lực học tập tiếp thu kiến thức nhằm cống hiến sức lực, trí tuệ cho nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Tuy nhiên, bên cạnh phận không nhỏ thiếu niên độ tuổi chƣa thành niên không chịu rèn luyện, sống buông thả, đua đòi dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật Nƣời chƣa thành niên phạm tội tƣợng thực tế tồn tất quốc gia giới Mọi quốc gia phải giải vấn đề bị cáo ngƣời chƣa thành niên theo mức độ cách thức khác tùy thuộc vào chất nhà nƣớc pháp luật quốc gia Ở Việt Nam nay, tội phạm ngƣời chƣa thành niên thực nỗi đau gia đình vấn đề nhức nhối xã hội Dƣới tác động nhiều mặt kinh tế thị trƣờng đời sống kinh tế, đời sống xã hội nƣớc nhà có bƣớc phát triển vƣợt bậc Song, ảnh hƣởng từ mặt trái kinh tế thị trƣờng luồng văn hoá phẩm độc hại xâm nhập thông qua đƣờng khác trình mở cửa, hội nhập tác động tiêu cực đến tƣ tƣởng lối sống khơng cá nhân, có ngƣời chƣa thành niên Tình trạng bị cáo ngƣời chƣa thành niên có chiều hƣớng gia tăng, tính chất mức độ phạm tội ngày nghiêm trọng phức tạp Trƣớc tình hình đó, Đảng Nhà nƣớc ta có nhiều sách, giải pháp đƣợc thực thông qua nhiều cấp, nhiều ngành nhằm tuyên truyền giáo dục, hạn chế ngăn chặn bị cáo ngƣời chƣa thành niên Một giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động quan tiến hành tố tụng nói chung hoạt động xét xử tòa án vụ án bị cáo ngƣời chƣa thành niên nói riêng Áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên vấn đề phức tạp, phân tích tính chất, mức độ lỗi hành vi phạm tội để áp dụng pháp luật vấn đề không đơn giản Thực tế có nhiều vụ án đƣa xét xử nhƣng gây băn khoăn dƣ luận xã hội, chí kháng cáo, kháng nghị kéo dài, dƣ luận xã hội có nhiều ý kiến trái ngƣợc Tình hình đòi hỏi, phải nghiên cứu lý luận áp dụng pháp luật cho đối tƣợng đặc biệt Nghệ An tỉnh thuộc duyên hải Bắc miÒn trung có diện tích đất tự nhiên lớn nƣớc, điều kiện địa lý có đồng bằng, miền núi trung du,là tỉnh có số lƣợng dân cƣ lớn Trong năm vừa qua hòa chung công đổi hội nhập phát triển nƣớc, tình hình kinh tế- xã hội địa bàn tỉnh Nghệ An có bƣớc phát triển tích cực, nhiều khu kinh tế, khu cơng nghiệp đƣợc hình thành Khu vực kinh tế vừa nhỏ phát triển mạnh, tốc độ thị hóa diễn nhanh, diện mạo xã hội có nhiều thay đổi kể nơng thôn thành thị Tuy nhiên mặt trái kinh tế thị trƣờng nảy sinh nhiều hành vi phạm tội mới, tội phạm bị cáo ngƣời chƣa thành niên gây có diễn biến phức tạp, hành vi khơng diễn thành thị mà lan rộng địa bàn vùng sâu vùng xa Số lƣợng bị cáo ngƣời chƣa thành niên năm sau cao năm trƣớc, tính chất mức độ hành vi phạm tội ngày nghiêm trọng Bên cạnh hoạt động xét xử tội phạm ngƣời chƣa thành niên gây bộc lộ bất cập, hạn chế Đây nguyên nhân dẫn đến việc số vụ án bị tòa án cấp sửa hủy, quyền bị cáo ngƣời chƣa thành niên có lúc, có nơi chƣa đƣợc tơn trọng bảo vệ, tác dụng giáo dục, phòng ngừa tội phạm ngƣời chƣa thành niên gây bị hạn chế Trong thời gian qua, có số cơng trình nghiên cứu vấn đề áp dụng pháp luật TAND, áp dụng pháp luật xét xử hình sự, biện pháp phòng ngừa bị cáo ngƣời chƣa thành niên, định hình phạt bị cáo ngƣời chƣa thành niên…nhƣng chƣa có cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống toàn diện vấn đề áp dụng pháp luật tố tụng hình bị cáo ngƣời chƣa thành niên TAND tỉnh Nghệ An, nhằm đề xuất giải pháp, nâng cao hiệu áp dụng pháp luật tố tụng hình góp phần ngăn chặn tình trạng bị cáo ngƣời chƣa thành niên cách hiệu Trƣớc đòi hỏi đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm ngƣời chƣa thành niên thực việc nghiên cứu cách có hệ thống tồn diện vấn đề áp dụng pháp luật tố tụng hình bị cáo ngƣời chƣa thành niên TAND tỉnh NghÖ An trở nên cấp bách mà kết có ý nghĩa sâu sắc lý luận nhƣ thực tiễn áp dụng pháp luật Chính vậy, tác giả chọn đề tài Áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) người chưa thành niên phạm tội TAND tỉnh Nghệ An - số vấn đề lý luận thực tiễn làm luận văn thạc sỹ luật học Tình hình nghiên cứu Luận văn Nghiên cứu vấn đề liên quan đến bị cáo ngƣời chƣa thành niên áp dụng pháp luật xét xử hình sự, xét xử bị cáo ngƣời chƣa thành niên đƣợc số nhà khoa học cán làm công tác thực tiễn tiến hành, công bố nhiều cơng trình khoa học Có số luận án tiến sỹ, luận văn thạc sĩ, số giáo trình giảng dạy, viết tạp chí số sách chuyên khảo nghiên cứu vấn đề Cụ thể có cơng trình tiêu biểu sau đây: - Một số sách chuyên khảo luận án, luận văn đề cập đến áp dụng pháp luật nói chung, áp dụng pháp luật TAND xét xử hình áp dụng pháp luật bị cáo người chưa thành niên: + GS.TSKH Đào Trí Úc “Những vấn đề lý luận pháp luật” sâu phân tích áp dụng pháp luật hoạt động xét xử TAND + Luận án Tiến sỹ luật học Lê Xuân Thân “áp dụng pháp luật hoạt động xét xử TAND Việt Nam nay”, 2004 + Luận văn Thạc sỹ luật học Vũ Thị Thu Quyên “hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền bị cáo ngƣời chƣa thành niên Việt Nam nay”, 2003 - Một số viết tạp chí chuyên ngành tác giả: + Nguyễn Tất Viễn: “Tòa án ngƣời chƣa thành niên”, Tạp chí Vì trẻ thơ, số chuyên đề, năm 2000 + Đặng Thanh Nga: “Khía cạnh tâm lí tội phạm vị thành niên cần đƣợc ý điều tra truy tố xét xử”, Tạp chí tâm lý học số 5/2002 + Dƣơng Tuyết Miên: “Quyết định hình phạt bị cáo ngƣời chƣa thành niên” Tạp chí luật học số 4/2002 + Trần Văn Dũng: “Quyết định hình phạt trƣờng hợp ngƣời chƣa thành niên phạm nhiều tội”, Tạp chí luật học số 5/2000 + Chƣơng Minh Mạnh: “Phân loại tội phạm với việc quy định trách nhiệm hình ngƣời chƣa thành niên” Tạp chí kiểm sát số 8/2002 Tuy nhiên chƣa có cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống dƣới góc độ lí luận chung vấn đề nhà nƣớc pháp luật việc áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên TAND nói chung TAND cấp tỉnh NghƯ An nói riêng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Luận văn Đối tƣợng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn ADPL tố tụng hình bị cáo ngƣời chƣa thành niên Tuy nhiên, vấn đề mới, phức tạp, nên tác giả luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn việc APPL TTHS (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo ngƣời chƣa thành niên TAND tỉnh Nghệ An thực Mục đích nhiệm vụ Luận văn Mục đích nghiên cứu Luận văn đề xuất đƣợc giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu ADPL tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) vụ án mà bị cáo ngƣời chƣa thành niên TAND tỉnh Nghệ An theo yêu cầu cải cách tƣ pháp 61 xƣng hơ … có ảnh hƣởng khơng tốt đến trình phát triển nhân cách ngƣời chƣa thành niên Việc thành lập tòa án ngƣời chƣa thành niên có tác dụng khuyến khích cơng tác xây dựng đội ngũ chuyên trách, có thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, luật sƣ bảo vệ cho trẻ em, ngƣời quen với nhu cầu riêng trẻ em vi phạm pháp luật thủ tục pháp lý cần áp dụng xử lý vi phạm ngƣời chƣa thành niên thực hiện; giúp quan chức chuyên trách ngƣời chƣa thành niên có kỹ kinh nghiệm cần thiết để đƣa lựa chọn xử lý theo hƣớng phù hợp ngƣời chƣa thành niên; thúc đẩy việc thu thập thông tin thống kê vi phạm ngƣời chƣa thành niên công tác xử lý Trƣớc mắt, quan tiến hành tố tụng cần tập trung bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tâm sinh lý trẻ em, chăm sóc mặt tâm lý xã hội khoa học giáo dục ngƣời chƣa thành niên cho phận cán chuyên trách quan tiến hành tố tụng ngƣời chƣa thành niên phạm tội Hạn chế tiến tới không áp dụng hình thức xét xử lƣu động ngƣời chƣa thành niên phạm tội Cần phải nhìn nhận từ nhân cách em lứa tuổi chƣa trƣởng thành, chƣa nhận thức đƣợc đầy đủ sai nên có hành vi phạm tội bị đƣa xét xử, ngƣời chƣa thành niên phạm tội chắn có chấn động lớn mặt tâm sinh lý Hơn nữa, xét xử lại có chứng kiến nhiều ngƣời thân, quen, bạn bè, thầy cơ, ngƣời phố, xóm… Điều để lại mặc cảm, dấu ấn tiêu cực khó xóa thân, ảnh hƣởng đến phát triển bình thƣờng ngƣời chƣa thành niên sau Vì vậy, từ thực tiễn phạm tội ngƣời chƣa thành niên, vào sách nhân đạo Đảng Nhà nƣớc ta, pháp luật quốc tế quyền trẻ em mà Việt Nam tham gia, chúng tơi kiến nghị Chính phủ TAND tối cao trình Quốc hội cho phép thành lập tòa án chun biệt để xét xử ngƣời chƣa thành niên phạm tội điều kiện hợp lý Theo tinh thần Nghị 49/NQ-TƢ ngày 02 tháng năm 2005 chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020 từ đến năm 2010 hệ thống quan tƣ pháp có ngành tòa án phải: "Hồn thành việc tăng thẩm quyền xét xử Tòa án cấp huyện, chuẩn bị điều kiện thành lập Tòa án khu vực cấp này; bƣớc đổi tổ chức hệ thống TAND cấp" Nhƣ vậy, triển khai thực Nghị 49/NQ-TƢ, quan có thẩm quyền xây dựng Tòa án vị thành niên Tòa án khu vực bên cạnh tòa hình sự, dân sự, 62 hành chính, kinh tế, lao động Trƣớc mắt, Tòa án vị thành niên có thẩm quyền xét xử tội phạm ngƣời chƣa thành niên thực với thủ tục xét xử riêng, tiến tới lâu dài, cần nghiên cứu để tăng thẩm quyền xét xử cho Tòa án tội phạm xâm phạm ngƣời chƣa thành niên Chúng cho rằng, làm đƣợc nhƣ góp phần thực đƣợc mục tiêu mà Nghị 49/NQ-TƢ đặt là: "xây dựng tƣ pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bƣớc đại phục vụ nhân dân, phụng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoạt động tƣ pháp mà trọng tâm hoạt động xét xử đƣợc tiến hành có hiệu hiệu lực cao" Ngoài kiến nghị hoàn thiện mặt tổ chức nêu điều kiện tòa án cấp huyện đƣợc tăng thẩm quyền, ngành tòa án cần phối hợp với quan hữu quan sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ, thẩm phán nhằm đáp ứng đủ số lƣợng thẩm phán bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ xét xử loại án, án có ngƣời chƣa thành niên phạm tội có xu hƣớng diễn biến phức tạp 2.2 Nhóm giải pháp cụ thể 2.2.1 Tăng cường giáo dục pháp luật cho người chưa thành niên Nghệ An Thơng qua xét xử sơ thẩm vụ án hình TAND cấp Nghệ An, chủ thể ADPL ngồi thực tốt nhiệm vụ chun mơn theo luật định hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngƣời chƣa thành niên vô quan trọng Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đấu tranh phòng, chống tội phạm ngƣời chƣa thành niên thực tội phạm xâm hại trẻ em hoạt động truyền thơng, giải thích rộng rãi đến tầng lớp dân cƣ, lứa tuổi để ngƣời hiểu biết qui định pháp luật lĩnh vực này, nhằm nâng cao trách nhiệm ngƣời chƣa thành niên toàn xã hội việc giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn ngƣời chƣa thành niên phạm tội tội phạm xâm hại trẻ em Phải coi biện pháp bản, thƣờng xuyên, có ý nghĩa định biện pháp bảo đảm quyền trẻ em Giáo dục pháp luật hoạt động định hƣớng có tổ chức, có chủ định chủ thể giáo dục tác động lên đối tƣợng giáo dục nhằm mục đích hình thành sâu sắc mở rộng họ tri thức pháp luật, hình thành tình cảm lòng tin pháp luật, hình thành động cơ, hành vi thói quen xử phù hợp với yêu cầu hệ thống pháp luật Vậy đối tƣợng đƣợc giáo dục pháp luật ngƣời chƣa thành niên nhà trƣờng, cộng đồng dân cƣ, tập thể lao động, nhà tạm giữ, trại tạm giam, trƣờng giáo dƣỡng, cán quan bảo vệ pháp luật, 63 quan hữu quan có liên quan đến cơng tác quản lý, giáo dục ngƣời chƣa thành niên; tầng lớp nhân dân có thành viên gia đình họ Nội dung giáo dục pháp luật cho đối tƣợng phải có phạm vi tƣơng đối rộng tƣơng đối đặc thù nhƣ: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Công ƣớc quốc tế văn pháp luật quốc tế quyền trẻ em; văn pháp luật Nhà nƣớc quyền trẻ em, đấu tranh phòng chống tội phạm ngƣời chƣa thành niên tội phạm xâm hại trẻ em, cho trẻ em vị thành niên Nghệ An - Tình hình ngƣời chƣa thành niên vi phạm pháp luật tội phạm xâm hại trẻ em nhƣ vi phạm pháp luật trình tiến hành tố tụng vụ án hình có ngƣời làm chứng trẻ em tham gia Để công tác giáo dục pháp luật đạt hiệu việc tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung chƣa đủ, phụ thuộc vào hình thức giáo dục pháp luật Theo tác giả cần phải thực hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật sau: - Tổ chức giáo dục pháp luật cho ngƣời chƣa thành niên phạm tội nhà trƣờng Nghệ An từ bậc tiểu học trở lên, sở kết hợp môn giáo dục công dân với hoạt động giáo dục ngoại khóa Nhà trƣờng phải tạo điều kiện để nghành chức phổ biến kiến thức lĩnh vực nhằm hình thành em ý thức tôn trọng pháp luật nhƣ: không đánh nhau, đua xe, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, không xem loại sách báo, băng hình trang web có nội dung không lành mạnh… - Tổ chức Nghệ An câu lạc pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật trẻ em ngƣời chƣa thành niên, đƣa văn pháp luật qui định quyền trẻ em đấu tranh phòng chống tội phạm ngƣời chƣa thành niên, tội phạm xâm hại trẻ em vào tủ sách pháp luật theo chƣơng trình Bộ tƣ pháp - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua phƣơng tiện truyền thông đại chúng Nghệ An nhƣ: báo hình, báo viết, báo nói, tờ rơi, tranh, sách bỏ túi, loại hình nghệ thuật… tăng cƣờng chuyên mục pháp luật lĩnh vực này, có nhiều phóng điều tra sâu sắc, tồn diện, có hệ thống đặc biệt lƣu ý phổ biến phƣơng thức, thủ đoạn xúi giục lôi kéo ngƣời chƣa thành niên vào đƣờng phạm tội, hậu hình thức xử lý nhƣ nào… phổ biến biện pháp tự bảo vệ trẻ em để tránh hành vi xâm hại, công ngƣời khác… 64 - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua đội ngũ tuyên truyền viên Nghệ An (do Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Bộ lao động, thƣơng binh xã hội xây dựng) Đó em tham gia lớp tập huấn, đào tạo ngắn ngày, tham gia diễn đàn nƣớc khu vực Bởi em đội ngũ ngƣời hết hiểu đƣợc tâm tƣ, nguyện vọng trẻ em Đƣợc biết đội ngũ tuyên truyền viên hình thành số địa phƣơng nhƣ: Nghệ An, Cà Mau, Bắc Giang…và làm việc đạt hiệu cao, quan đồn thể cần nhân rộng mơ hình phạm vi tồn quốc Để nâng cao hiệu công tác giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm ngƣời chƣa thành niên gây Đảng Nhà nƣớc cần phải đào tạo, bồi dƣỡng cán làm công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuộc Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Bộ lao động, thƣơng binh xã hội, Hội phụ nữ, Đoàn niên, giáo viên giảng dạy pháp luật nhà trƣờng, phóng viên, biên tập viên chuyên mục báo pháp luật, tổ chức nghề nghiệp khác… qui mơ tồn quốc 2.2.2 Tăng cường phương tiện, điều kiện sở vật chất cho TAND tỉnh Nghệ An hoàn thiện chế độ sách thẩm phán, cán tòa án Để đảm bảo hiệu cho hoạt động xét xử ADPL việc giải án hình TAND tỉnh Nghệ An việc tăng cƣờng điều kiện sở vật chất phƣơng tiện làm việc yêu cầu cấp thiết giai đoạn Mặc dù đƣợc Đảng Nhà nƣớc quan tâm nhƣng đến kinh phí hoạt động tòa án địa bàn tỉnh Nghệ An hạn hẹp, điều kiện sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác thẩm phán thiếu thốn; hoạt động xét xử bị ảnh hƣởng định Nhiều phiên tòa đáng nhẽ phải đƣợc xét xử nhiều ngày nhƣng kinh phí hạn hẹp nên thƣờng phải rút ngắn thời gian ảnh hƣởng không nhỏ tới kết vụ án Trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu tìm kiếm chứng vụ án chƣa đƣợc Nhà nƣớc trang bị làm cho thẩm phán gặp khó khăn nhiều việc tìm thật khách quan vụ án Công tác theo dõi hồ sơ, số liệu lƣu trữ việc tìm kiếm chứng vụ án đƣợc thực theo phƣơng pháp thủ công, không đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc ngày đa dạng, phức tạp, tinh vi đại Tăng cƣờng điều kiện, phƣơng tiện sở vật chất cho TAND tỉnh Nghệ An đƣợc thực lĩnh vực sau: + Hiện đại hóa phƣơng tiện làm việc sở vật chất phục vụ cho công tác thẩm phán, cán hoạt động xét xử Các qui phạm pháp luật cần qui định rõ 65 việc cấp phát tài liệu văn pháp luật cho thẩm phán trang bị cho thẩm phán máy tính cá nhân phần mềm lƣu trữ văn pháp luật đƣợc cập nhật định kỳ để thẩm phán có điều kiện thuận lợi việc ADPL Ứng dụng công nghệ thơng tin vào cơng tác thụ lí theo dõi triệu tập ngƣời tham gia tố tụng, công tác lƣu trữ cấp phát trích lục án sau xét xử + Trang bị sở vật chất đại hóa phòng xét xử tòa án nhân cấp địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm đảm bảo cho hoạt động xét xử phiên tòa đƣợc thuận lợi, phòng xét xử phải tạo tính nghiêm trang, toát tin tƣởng giúp ngƣời tham dự phiên tòa n tâm vào cơng pháp luật Cần xây dựng phòng cách li chống thơng cung trụ sở tòa án Cơng tác bảo vệ cho tòa án bảo vệ cho phiên tòa cần đƣợc trọng, tránh tƣợng gây rối phiên tòa ảnh hƣởng khơng khí tơn nghiêm chốn cơng đƣờng Nên tòa án cấp cần đào tạo đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp có qui định cụ thể tiêu chuẩn nhƣ mức lƣơng mà họ nhận đƣợc + Tăng cƣờng việc cấp phát tài liệu, sách báo khoa học pháp lí cho thẩm phán cán tòa án tạp chí lý luận chuyên sâu để họ kịp thời nắm bắt đƣợc thành tựu phát triển khoa học pháp lý điều kiện tình hình Bên cạnh việc bổ sung phƣơng tiện sở vật chất để tạo điều kiện thuận lợi cho cán Tòa án nhƣ thẩm phán yên tâm công tác; Nhà nƣớc cần trọng đến việc hoàn thiện chế độ sách, ƣu tiên, ƣu đãi khích lệ kịp thời vật chất họ hồn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao Có nhƣ phát huy tính tự giác lòng say mê ham học hỏi, cố gắng phấn đấu vƣơn lên, tâm huyết với công việc ngƣời “ cầm cân nảy mực” Trong thời gian qua tỉnh Nghệ An có nhiều sách thẩm phán cán tòa án, thẩm phán có thang bậc lƣơng riêng, đƣợc hƣởng phụ cấp trách nhiệm nhiều loại phụ cấp khác Tuy nhiên, chế độ sách thẩm phán cán tòa án nhiều bất cập chƣa tƣơng xứng với công sức trí tuệ làm việc họ, đời sống họ gặp nhiều khó khăn ảnh hƣởng khơng nhỏ tới chất lƣợng việc xét xử Đứng trƣớc thực tế đó, Đảng Nhà nƣớc ta cần xây dựng, ban hành qui định sách đãi ngộ để ngƣời thẩm phán yên tâm công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, tránh đƣợc cám dỗ vật chất tác động tiêu cực mặt trái kinh tế thi trƣờng 66 Tóm lại, tăng cƣờng điều kiện, phƣơng tiện sở vật chất hồn thiện chế độ sách cán bộ, thẩm phán tòa án nhân tỉnh Nghệ An việc làm cần thiết quan trọng điều kiện nhằm tăng cƣờng hiệu hoạt động xét xử nói chung xét xử ngƣời chƣa thành niên phạm tội nói riêng 2.2.3 Tăng cường hoạt động hướng dẫn Ủy ban thẩm phán TAND cấp tỉnh bảo đảm việc áp dụng thống pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) bị cáo người chưa thành niên Theo qui định khoản Điều 29 Luật tổ chức TAND hành, Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng có quyền hạn sau: a, Giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án án, định có hiệu lực pháp luật TAND cấp dƣới bị kháng nghị; b, bảo đảm việc áp dụng thống pháp luật TAND cấp TAND cấp dƣới; c, tổng kết kinh nghiệm xét xử Từ qui định cho thấy nhiệm vụ Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh việc bảo đảm ADPL thống quan trọng Thông qua công tác hƣớng dẫn giải vụ án hình sơ thẩm xét xử ngƣời chƣa thành niên phạm tội TAND cấp huyện giúp cho việc phát sai sót áp dụng pháp luật để kịp thời rút kinh nghiệm, uốn nắn sửa chữa sai phạm Để phát huy vai trò Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh việc bảo đảm ADPL thống xử lý đắn vụ án có bị cáo ngƣời chƣa thành niên cần thực nội dung sau: Một là, thông qua hoạt động xét xử sơ thẩm bị cáo ngƣời chƣa thành niên năm, Ủy ban thẩm phán tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình xét xử ngƣời chƣa thành niên phạm tội để rút kinh nghiệm tồn tỉnh, qua nâng cao lực ADPL xét xử bị cáo ngƣời chƣa thành niên cho thẩm phán hội thẩm nhân dân Hai là, kết hợp việc tổng kết thực tiễn kinh nghiệm xét xử vụ án có bị cáo ngƣời chƣa thành niên, Ủy ban thẩm phán cần chủ trì tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo nghiên cứu khoa học cấp sở ADPL xét xử bị cáo ngƣời chƣa thành niên, tạo sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn cho việc nâng cao hiệu ADPL Ba là, kiện toàn lại tổ chức Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh Nghệ An theo hƣớng tăng cƣờng lực lƣợng, xây dựng đội ngũ thẩm phán có trình độ chun mơn tốt để đáp ứng cơng việc tình hình Ngồi chức danh bắt buộc 67 theo qui định pháp luật chánh án, phó chánh án Ủy ban thẩm phán cần có thêm thẩm phán giỏi có lực kinh nghiệm việc xét xử bị cáo ngƣời chƣa thành niên Trong giai đoạn nay, trƣớc yêu cầu cải cách tƣ pháp, việc tăng thẩm quyền xét xử vụ án hình có vụ án mà bị cáo ngƣời chƣa thành niên cho TAND cấp huyện nhiệm vụ Ủy ban thẩm phán cấp tỉnh ngày nặng nề Hoạt động Ủy ban thẩm phán thƣờng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm cho ý kiến đạo ADPL vụ án cụ thể cấp huyện Chính cơng tác tổng kết rút kinh nghiệm xét xử hƣớng dẫn ADPL, áp dụng pháp luật xét xử vụ án bị cáo ngƣời chƣa thành niên nhiều hạn chế chƣa đƣợc quan tâm chặt chẽ Những tồn tại, hạn chế đòi hỏi phải có giải pháp hữu hiệu để khắc phục kịp thời thời gian sớm Trên sở phân tích đánh giá cách khách quan, toàn diện hạn chế, tồn hoạt động ADPL xét xử sơ thẩm bị cáo ngƣời chƣa thành niên địa bàn tỉnh Nghệ An năm gần đây, cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tình hình đặt yêu cầu khách quan phải đảm bảo hiệu quả, đẩy lùi nhƣợc điểm để xây dựng nguyên tắc công tác xét xử tòa án Trên sở nhận thức chung yếu tố đảm bảo việc áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm bị cáo ngƣời chƣa thành niên TAND tỉnh Nghệ An phân tích kỹ nguyên nhân hạn chế, yếu lĩnh vực này; từ tác giả đƣa giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo việc áp dụng pháp luật đạt kết cao, đáp ứng yêu cầu công cải cách tƣ pháp nƣớc ta Ngoài giải pháp việc nâng cao lực trình độ chun mơn, trao dồi kiến thức khoa học mới, giữ vững phẩm chất đạo đức, ngã ngƣời thẩm phán, hội thẩm nhân dân cơng việc có ý nghĩa vơ to lớn thiết thực TAND nói chung TAND tnh Ngh An núi riờng Kết Luận CHƯƠNG Quan điểm quán Đảng Nhà nƣớc ta vụ án có bị cáo ngƣời chƣa thành niên đƣợc thể đầy đủ Bộ luật Hình Theo đó, ngun tắc xử lý bị cáo ngƣời chƣa thành niên chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh trở thành công dân có ích cho xã hội Việc truy cứu trách nhiệm hình áp dụng hình phạt với họ áp dụng trƣờng hợp cần thiết, cần hạn chế áp dụng hình phạt tù Thế nhƣng thực tế 68 quan tiến hành tố tụng chƣa quan tâm áp dụng rộng rãi biện pháp tƣ pháp ngồi hình phạt tù (giáo dục xã, phƣờng, thị trấn), chiếu cố cho hƣởng án treo… Đòi sửa luật để trừng phạt nặng bị cáo ngƣời chƣa thành niên chƣa nhận thức, áp dụng đầy đủ nguyên tắc xử lý bị cáo ngƣời chƣa thành niên Nếu sửa luật để tăng hình phạt với họ có lẽ phải thay đổi đƣờng lối xử lý “chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh trở thành cơng dân có ích cho xã hội” Hãy rõ nguyên nhân bàn đến giải pháp Về vấn đề này, quan điểm tác giả nhƣ sau: mục tiêu mà Nhà nƣớc ta hƣớng đến xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, sách Đảng Nhà nƣớc có sách pháp luật hƣớng đến xây dựng nhà nƣớc pháp quyền, bảo vệ tối đa quyền ngƣời Các biện pháp cƣỡng chế hình sự, tiêu biểu hình phạt bên cạnh tính trừng trị nhằm mục đích giáo dục ngƣời phạm tội, giúp họ nhận sai lầm tạo cho họ hội để sửa chữa, sớm tái hồn lƣơng Mục đích hình phạt Bộ luật Hình nƣớc ta hành mang tính nhân văn khoan hồng, khác với hình phạt chế độ phong kiến, hình phạt khơng mang tính giáo dục mà mang nặng tính trừng trị, “có tội phải đền tội” hay “giết người phải đền mạng” Bộ luật hình Việt Nam qui định sách nhân đạo ngƣời chƣa thành niên, họ đối tƣợng đặc biệt đƣợc pháp luật bảo vệ dƣới hai góc độ, họ ngƣời bị hại họ chủ thể tội phạm, sách Nhà nƣớc ta thể rõ quán, đồng thời phù hợp với Công ƣớc quốc tế Liên hợp Quốc quyền trẻ em năm 1989 mà Việt Nam ký kết Việc xử lý bị cáo ngƣời chƣa thành niên nhằm giáo dục, giúp đỡ họ nhận sai lầm sửa chữa để phát triển thành công dân tốt, áp dụng hình phạt với họ nhằm trừng trị mà khơng cải tạo, giáo dục họ chấp hành xong hình phạt, ho lại tái phạm việc áp dụng hình phạt khơng có ý nghĩa, lúc mục đích mà đặt khơng đạt đƣợc Muốn đấu tranh phòng chống tội phạm chƣa thành niên hiệu quả, phải tìm nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh loại tội phạm này, từ tìm giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa tội phạm chƣa thành niên phát sinh Cũng giống nhƣ ngƣời thầy thuốc, muốn chữa hết bệnh cho bệnh nhân phải tìm đƣợc bệnh áp dụng pháp đồ điều trị Nên việc tăng mức hình phạt hay giảm tuổi phải chịu trách nhiệm hình ngƣời chƣa thành niên khơng phải giải pháp khả thi hiệu quả, mà phản tác dụng 69 KÕT LUËN "Dành tất tốt đẹp cho trẻ em" mục tiêu quan trọng Việt Nam nƣớc tham gia Công ƣớc quyền trẻ em Trong tình hình tội phạm nói chung, tội phạm ngƣời chƣa thành niên thực nói riêng ngày diễn biến phức tạp trở thành quan tâm, lo lắng nhiều nƣớc giới, khơng có quan tâm mức Nhà nƣớc hậu khơng trƣớc mắt mà gánh nặng cho hệ mai sau Việt Nam, vấn đề thu hút quan tâm toàn xã hội, đặc biệt quan bảo vệ pháp luật, đòi hỏi Nhà nƣớc cần có sách phù hợp khơng với quy định điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam thành viên, mà phù hợp với truyền thống đạo đức dân tộc, qua bảo đảm cho phát triển hệ tƣơng lai đất nƣớc Việc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật việc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội nói chung việc xét xử bị cáo ngƣời chƣa thành niên nói riêng, hiển nhiên nhằm góp phần thực mục tiêu "giành tất tốt đẹp cho trẻ em" Mặc dù BLTTHS có quy định riêng thủ tục tố tụng vụ án liên quan đến bị cáo ngƣời chƣa thành niên, nhƣng thực tiễn áp dụng có nhiều sai sót cần khắc phục Qua vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng quy định BLTTHS cần phải tập trung nghiên cứu hoàn thiện quy định trình tự, thủ tục tố tụng việc xử lý bị can, bị cáo ngƣời chƣa thành niên nói chung (điều tra, truy tố, xét xử thi hành án) thủ tục xét xử bị cáo ngƣời chƣa thành niên nói riêng, quy định ngƣời tham gia tố tụng, quyền nghĩa vụ ngƣời tiến hành tố tụng việc nghiên cứu quy định pháp luật để áp dụng xác cơng tác xét xử, ngành tòa án cần tổ chức hội nghị chuyên đề hƣớng dẫn áp dụng thống pháp luật công tác xét xử vụ án có bị cáo ngƣời chƣa thành niên, tòa án cần phối hợp với quan điều tra viện kiểm sát việc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội, tùy theo tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội tội phạm mà có hình thức xử phạt nghiêm minh theo pháp luật, công bố kết xét xử phƣơng tiện thông tin đại chúng để tăng tác động răn đe, giáo dục nhƣ hỗ trợ quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ngƣời chƣa thành niên thực Cùng với việc xét xử đúng, tòa án phải phát thiếu sót hành vi vi phạm khác quản lý ngƣời chƣa thành niên gia đình, nhà trƣờng xã hội 70 nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, góp phần giải đắn vụ án góp phần vào cơng chung xã hội đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Cùng với trình cải cách máy nhà nƣớc, cải cách hành chính; tiếp tục thực Nghị 49-NQ/TƢ ngày 02/6/2005 Bộ trị (khóa IX) chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020 đặt yêu cầu khách quan phải xây dựng mơ hình tổng thể hệ thống tƣ pháp, xác định rõ vị trí, chức quan hệ thống tƣ pháp Nghị 49 rõ chức quan tòa án xét xử vụ án nói chung xét xử vụ án có bị cáo ngƣời chƣa thành niên nói riêng Trên sở tác giả tiếp cận, nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn ADPL xét xử vụ án bị cáo ngƣời chƣa thành niên địa bàn tỉnh Nghệ An đoạn ADPL hình thức thực pháp luật đặc biệt, ln ln có diện bên chủ thể bắt buộc quan nhà nƣớc có thẩm quyền cá nhân, tổ chức xã hội đƣợc Nhà nƣớc trao quyền Trong ADPL xét xử sơ thẩm bị cáo ngƣời chƣa thành niên hình thức thể cụ thể hoạt động ADPL nói chung Những vấn đề lý luận chung ADPL nhận thức vai trò ngƣời thẩm phán, hội thẩm nhân dân giai đoạn xét xử nói chung sở, tảng để tác giả phân tích, làm rõ việc ADPL xét xử bị cáo ngƣời chƣa thành niên TAND tỉnh Nghệ An nói riêng Thực tiễn hoạt động xét xử TAND tỉnh Nghệ An thời gian qua cho thấy khơng phải lúc tính thống hiệu ADPL lĩnh vực nhƣ mong muốn Điều nguyên nhân dẫn tới hạn chế đấu tranh phòng, chống tội phạm ngƣời chƣa thành niên; nên tội phạm thực tế diễn biến phức tạp có xu hƣớng gia tăng, số đáng nhà chức cần phải lƣu tâm Cùng với hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung, quy định tố tụng hình ngƣời chƣa thành niên đạt đƣợc bƣớc phát triển quan trọng ngày đƣợc đổi hoàn thiện Để đảm bảo việc ADPL xét xử sơ thẩm bị cáo ngƣời chƣa thành niên TAND tỉnh Nghệ An đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm yêu cầu công cải cách tƣ pháp giai đoạn cần phải đƣa nhiều giải pháp đề xuất phù hợp với đặc điểm tình hình ngƣời chƣa thành niên phạm tội tỉnh Nghệ An 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tƣ pháp - Viện Khoa học Pháp lý (2006), Từ điển luật học, Nxb Tƣ pháp, Hà Nội Lê Cảm (1999), Hoàn thiện pháp luật hình Việt Nam giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm, Nguyễn Ngọc Chí (2004), Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội Lê Cảm (2005), Những vấn đề Bộ luật Hình - Phần chung, Sách chuyên khảo sau Đại học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội “Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án có ngƣời chƣa thành niên phạm tội ngƣời có hành vi phạm tội ngƣời chƣa thành niên” (2007), Tạp chí Viện kiểm sát, (Chuyên đề) Lê Duẩn (1970), Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa đảm bảo quyền làm chủ nhân dân, Nxb Sự thật, Hà Nội Trần Văn Dũng (2000), “Quyết định hình phạt trƣờng hợp ngƣời chƣa thành niên phạm nhiều tội”, Tạp chí Luật học, (5) Trần Văn Dũng (2003), Trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội luật hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội Lƣơng Duy (1993), “Những vi phạm tố tụng ngƣời chƣa thành niên phạm tội”, Đặc san Pháp luật, (6) 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị 08- NQ/TW ngày 02/01 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49- NQ/TW ngày 02/6 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 72 14 Nguyễn Minh Đoan (1996), Những yêu cầu việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Nguyễn Đình Gấm (2002), “Nguyên nhân tâm lý xã hội tội phạm vị thành niên”, Tạp chí Tâm lý học, (5) 16 Phạm Hồng Hải (1999), “Chuẩn bị xét xử vụ án hình - Một vài vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (6) 17 Phạm Hồng Hải (2003), Mô hình lý luận BLTTHS Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 18 Hoàng Văn Hảo (1993), Nhà nước Pháp luật xã hội chủ nghĩa, Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Hồn (2008), “Tái hòa nhập cộng đồng ngƣời chƣa thành niên vi phạm pháp luật”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 20 Nguyễn Văn Hiện (2001), “Nâng cao chất lƣợng soạn thảo án hình yêu cầu cấp bách”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, (4) 21 Nguyễn Văn Hiện (2002), “Tăng cƣờng Năng lực xét xử Tòa án cấp huyện Một vấn đề cấp bách”, Tạp chí TAND, (1) 22 Phạm Văn Hùng (2008), “Hệ thống điều tra: thân thiện với ngƣời chƣa thành niên”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 23 Nguyễn Văn Mạnh (2002), “Đảng lãnh đạo xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân”, Báo Nhân dân, ngày 16/5 24 Đinh Văn Mậu, Phạm Hồng Thái (1997), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đinh Xuân Nam (2008), “Thực trạng giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật ngƣời chƣa thành niên”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 26 Cao Thị Oanh (2007), “Hoàn thiện quy định trách nhiệm hình ngƣời chƣa thành niên phạm tội”, Tạp chí Luật học, (10) 27 Nguyễn Nhƣ Phát (2004), “Một số vấn đề cải cách tƣ pháp Việt Nam giai đoạn nay”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (3) 28 Đỗ Thị Phƣợng (2009), “Sự cần thiết phải thành lập Tòa án ngƣời chƣa thành niên Việt Nam”, Tạp chí TAND, (21, 22) 29 Đinh Văn Quế (1998), “Về hình thức thủ tục xét xử phiên tòa hình sự”, Tạp chí Nhà nước pháp luật 73 30 Đinh Văn Quế (2000), Tìm hiểu hình phạt định hình phạt luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Đinh Văn Quế (2000), Thực tiễn xét xử pháp luật hình sự, Nxb Đà Nẵng 32 Quốc hội nƣớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 33 Quốc hội nƣớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), BLTTHS, Hà Nội 34 Lý Văn Quyền (2005), “Vai trò Tòa án việc phòng ngừa tội phạm”, Tạp chí Luật học, (6) 35 Nguyễn Duy Quý (2001), “Vấn đề xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân”, Báo Nhân dân, ngày 29 tháng 11 36 Đặng Thanh Sơn (2008), “Pháp luật Việt Nam tƣ pháp ngƣời chƣa thành niên”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 37 Tạp chí Dân chủ pháp luật (1998), Số chuyên đề luật hình số nước giới, Hà Nội 38 Nguyễn Thị Tâm (2008), “Mơ hình thí điểm tái hòa nhập cộng đồng cho ngƣời chƣa thành niên vi phạm pháp luật Hải Phòng”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 39 Chu Hồng Thanh (2001), “Đảm bảo công xã hội hoạt động tƣ pháp”, Báo Dân chủ pháp luật, (2) 40 Kiều Đình Thụ (1996), Tìm hiểu luật hình Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 41 Ngơ Ngọc Thủy (1998), “Chính sách pháp luật, sách hình nghiệp đổi nhà nƣớc ta”, Tạp chí Luật học, (5) 42 "Thực đầy đủ quy định quyền bào chữa cho ngƣời chƣa thành niên phạm tội" (2002), Tạp chí Viện kiểm sát 43 "Thực trạng tình hình ngƣời chƣa thành niên phạm tội,trẻ em vi phạm pháp luật hình số đề xuất kiến nghị" (2006), Tạp chí Cảnh sát nhân dân 44 Phạm Văn Tỉnh (2001), “Hiệu áp dụng pháp luật thực tiễn, sở đánh giá”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (12) 45 Nguyễn Xuân Tĩnh (2008), “Pháp luật Việt Nam với việc đáp ứng yêu cầu quốc tế thủ tục tố tụng xét xử ngƣời chƣa thành niên”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 74 46 "Tìm hiểu nguyên nhân tình trạng ngƣời chƣa thành niên làm trái pháp luật giải pháp phòng ngừa" (1998), Tạp chí Cảnh sát nhân dân 47 TAND tối cao (2008), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành tòa án năm 2008, Hà Nội 48 TAND tối cao (2009), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành tòa án năm 2009, Hà Nội 49 TAND tối cao (2010), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành tòa án năm 2010, Hà Nội 50 TAND tối cao (2011), Báo cáo tổng kết công tác ngành tòa án năm 2011, Hà Nội 51 TAND tối cao (2012), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành tòa án năm 2012, Hà Nội 52 TAND tối cao (2010), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành tòa án năm 2010, Hà Nội 53 TAND tỉnh Nghệ An (2007-2011), Báo cáo thống kê ngành, Nghệ An 54 TAND tỉnh Nghệ An (2007-2011), Báo cáo tổng kết ngành, Nghệ An 55 Nguyễn Thanh Trúc (2008), “Biện pháp miễn chấp hành có điều kiện thời hạn lại hình phạt tù ngƣời chƣa thành niên phạm tội”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 56 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2004), Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 57 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 58 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật Tố tụng hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 59 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 60 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 61 Thanh Tùng - Phan Thƣơng (2010), “Tố tụng với ngƣời chƣa thành niên”, Báo Pháp luật-Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 22, 23 ,24, 25 tháng năm 2010 62 Từ điển tiếng Việt (1998), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 75 63 Đỗ Thúy Vân (2008), “Hoàn thiện pháp luật xử lý chuyển hƣớng ngƣời chƣa thành niên vi phạm pháp luật”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 64 "Vấn đề ngƣời chƣa thành niên phạm tội luật hình Việt Nam" (1999), Tạp chí Kiểm sát 65 Đỗ Hoàng Yến (2008), “Tƣ pháp phục hồi việc xử lý ngƣời chƣa thành niên vi phạm pháp luật”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp ... sắc lý luận nhƣ thực tiễn áp dụng pháp luật Chính vậy, tác giả chọn đề tài Áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) người chưa thành niên phạm tội TAND tỉnh Nghệ An - số vấn đề lý luận. .. SỞ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ (Ở GIAI ĐOẠN SƠ THẨM) ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HIỆN NAY Khái niệm đặc điểm áp dụng pháp luật tố tụng hình. .. lý luận áp dụng pháp luật tố tụng hình (ở giai đoạn sơ thẩm) ngƣời chƣa thành niên phạm tội Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An Khái niệm đặc điểm áp dụng pháp luật tốt tụng hình (ở giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng pháp luật trong tố tụng hình sự (ở giai đoạn sơ thẩm) đối với người chưa thành niên phạm tội của TAND tỉnh nghệ an hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiễn , Áp dụng pháp luật trong tố tụng hình sự (ở giai đoạn sơ thẩm) đối với người chưa thành niên phạm tội của TAND tỉnh nghệ an hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn