Hinh 7 ( 11- 15)

11 268 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:43

Ngày dạy : Ngày dạy : Tiết 11 LUYỆN TẬP I. I. Mục tiêu Mục tiêu : : Qua bài học này, học sinh cần : Qua bài học này, học sinh cần : Nắm vững quan hệ của 2 đường thẳng vuông góc hoặc cùng song song với đường thẳng thứ 3 Phát biểu gãy gọn một mệnh đề toán học Phát biểu gãy gọn một mệnh đề toán học Cẩn thận, chính xác. Cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bò: 1. Giáo viên: Bảng phụ, sgk, thước thẳng, phấn màu 2. 2. Họïc sinh Họïc sinh : : Sgk, thước thẳng, vở nháp Sgk, thước thẳng, vở nháp III. III. Tiến trình lên lớp: Tiến trình lên lớp: 1. 1. Ổn đònh lớp : Ổn đònh lớp : LT báo cáo só số và tình hình chuẩn bò của lớp. LT báo cáo só số và tình hình chuẩn bò của lớp. 2. 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp ) (Kết hợp ) 3. 3. Vào bài: Vào bài: 4. 4. Bài mới : Bài mới : GHI BẢNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY và TRÒ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY và TRÒ Bài 46 /98 sgk : Bài 46 /98 sgk : a/Vì sao a a/Vì sao a P b b a AB a b b AB ⊥  ⇒  ⊥  P b/Tính b/Tính µ C µ µ 0 180a b D C⇒ + =P (trong cùng phía) (trong cùng phía) µ µ 0 0 0 120 180 60 C C + = = Bài tập: Bài tập: Biết Biết µ µ µ 0 0 0 1 1 1 110 ; 70 ; 120A B C= = = Tính Tính ¶ 1 D * Hoạt động 1 : Nhắc lại kiến thức cũ . - Dùng bảng phụ vẽ hình bài tập 42,43 / 97 Sgk,nêu các câu hỏi chỉ đònh :  Điền vào chỗ trống để hoàn thành bài tập.  Phát biểu bằng lời nội dung của bài tập + Hs trả lời – bổ sung - Nhận xét ghi điểm. * * Hoạt động 2 ; Hoạt động 2 ; Giải bài tập. Giải bài tập. Gv cho hs chữa bài tập 46/98 (sgk) Gv cho hs chữa bài tập 46/98 (sgk) Gv: Đề bài cho biết gì? Gv: Đề bài cho biết gì? + Đề bài cho biết + Đề bài cho biết b AB ⊥ , , a AB ⊥ và góc D = 120 và góc D = 120 O O - Gọi hs đứng tại chỗ trả lời câu a,b - Gọi hs đứng tại chỗ trả lời câu a,b + Hs trả lời + Hs trả lời ) a AB a a b b AB ⊥  ⇒  ⊥  P µ µ 0 ) 180b a b D C⇒ + =P (trong cùng phía) (trong cùng phía) µ µ 0 0 0 120 180 60 C C + = = - Câu b ta vận dụng tính chất của 2 đường thẳng song song - Câu b ta vận dụng tính chất của 2 đường thẳng song song -Yêu cầu hs phát biểu tính chất của 2 đường thẳng song -Yêu cầu hs phát biểu tính chất của 2 đường thẳng song song song + Hs nhác lại tính chất hai đường thẳng song song. + Hs nhác lại tính chất hai đường thẳng song song. Gv chốt lại: Ta vận dụng tính chất của 2 đường thẳng cùng Gv chốt lại: Ta vận dụng tính chất của 2 đường thẳng cùng ( C A d 120 ° b c B a D 1 1 C A d 1 2 2 b 1 c B a D µ ¶ 0 1 2 180 ( )A A kb+ = , mà , mà µ 0 1 110A = nên nên ¶ 0 2 70A = ¶ µ 0 2 1 70A B⇒ = = mà mà ¶ µ 2 1 ;A B là 2 góc so le trong là 2 góc so le trong a b⇒ P Ta có Ta có µ ¶ 0 1 2 120C C= = (đ đ) (đ đ) ¶ ¶ 0 2 1 180a b C D⇒ + =P ¶ ¶ 0 0 1 0 1 120 180 60 D D + = = 4)Biết 4)Biết AB AB P CDT CDT ính ính · AOC µ µ 0 1 45 ( )AB OE A O slt⇒ = =P ¶ µ 0 2 180OE CD O C⇒ + =P (trong cùng phía) (trong cùng phía) ¶ ¶ 0 0 2 0 2 130 180 50 O O + = = Vậy Vậy · µ ¶ 0 0 0 1 2 45 50 95AOC O O= + = + = vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau và vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau và tính chất của 2 đường thẳng song song để giải bt trên tính chất của 2 đường thẳng song song để giải bt trên - Gv nêu đề toán Hs quan sát và tìm cách giải,Gv hướng - Gv nêu đề toán Hs quan sát và tìm cách giải,Gv hướng dẫn trước tiên ta phải ctỏ a dẫn trước tiên ta phải ctỏ a P b rồi vận dụng a b rồi vận dụng a P b ta sẽ tính b ta sẽ tính được được ¶ 1 D -Gọi 1 hs lên bảng giải. -Gọi 1 hs lên bảng giải. + Hs quan sát hvẽ + Hs quan sát hvẽ Hs: Hs: µ ¶ 0 1 2 180 ( )A A kb+ = , mà , mà µ 0 1 110A = nên nên ¶ 0 2 70A = ¶ µ 0 2 1 70A B⇒ = = mà mà ¶ µ 2 1 ;A B là 2 góc so le trong là 2 góc so le trong a b⇒ P Ta có Ta có µ ¶ 0 1 2 120C C= = (đ đ) (đ đ) ¶ ¶ 0 2 1 180a b C D⇒ + =P ¶ ¶ 0 0 0 1 1 120 180 60D D+ = ⇒ = -Gv nhận xét đánh giá-củng cố. -Gv nhận xét đánh giá-củng cố. Gv nêu đề toán (hình vẽ) Gv nêu đề toán (hình vẽ) Hướng dẫn : Vẽ OE Hướng dẫn : Vẽ OE P AB và AB AB và AB P CD nênAB CD nênAB P OE OE P CD CD Vận dụng tính chất của 2 đường thẳng song song ta tính Vận dụng tính chất của 2 đường thẳng song song ta tính được được µ ¶ 1 2 ;O O Gọi hs đứng tại chỗ tính Gọi hs đứng tại chỗ tính µ ¶ 1 2 ;O O + Hs giải bài tập: + Hs giải bài tập: - Nhận xét – củng cố - Nhận xét – củng cố IV. Củng cố và Hướng dẫn tự học : 1. Củng cố : ( từng phần ) 2. 2. Hướng dẫn tự học: Hướng dẫn tự học: a.Bài vừa học: b.Bài sắp học : Đònh Lí Ôn tập: dấu hiệu và tính chất của 2 đường thẳng song song Tiên đề Ơclic Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song V. Rút kinh nghiệm và bổ sung : 2 1 O E D C B A 45 ° 130 ° Ngày dạy : Ngày dạy : Tiết 12 § ĐỊNH LÍ I. I. Mục tiêu Mục tiêu : : Qua bài học này, học sinh cần : Qua bài học này, học sinh cần : Biết diễn đạt đònh lí dưới dạng: “Nếu… thì …” Biết minh hoạ đònh lí bằng hình vẽ và viết kí hiệu. Biết diễn đạt đònh lí dưới dạng: “Nếu… thì …” Biết minh hoạ đònh lí bằng hình vẽ và viết kí hiệu. Bước đầu biết chứng minh đònh lí Bước đầu biết chứng minh đònh lí Quan sát, nhạy bén, sáng tạo. Quan sát, nhạy bén, sáng tạo. II. II. Chuẩn bò: Chuẩn bò: 1. Giáo viên: Bảng phụ, sgk, thước thẳng, phấn màu 2. 2. Họïc sinh Họïc sinh : : Sgk, thước thẳng, vở nháp Sgk, thước thẳng, vở nháp III. III. Tiến trình lên lớp: Tiến trình lên lớp: 1. 1. Ổn đònh lớp : Ổn đònh lớp : LT báo cáo só số và tình hình chuẩn bò của lớp. LT báo cáo só số và tình hình chuẩn bò của lớp. 2. 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: 1) Phát biểu Tiên đề Ơclic, vẽ hình minh hoạ 1) Phát biểu Tiên đề Ơclic, vẽ hình minh hoạ 2) Phát biểu tính chất của 2 đường thẳng song song Vẽ hình minh hoạ 3. 3. Vào bài: Vào bài: Tiên đề Ơclic và tính chất của 2 đường thẳng song song đều là khẳng đònh đúng, nhưng tiên đề Tiên đề Ơclic và tính chất của 2 đường thẳng song song đều là khẳng đònh đúng, nhưng tiên đề Ơclic được thừa nhận qua hình vẽ, qua kinh nghiệm thực tế còn tính chất của 2 đường thẳng song song Ơclic được thừa nhận qua hình vẽ, qua kinh nghiệm thực tế còn tính chất của 2 đường thẳng song song được suy ra từ những khẳng đònh được coi là đúng. Đó là đònh lí được suy ra từ những khẳng đònh được coi là đúng. Đó là đònh lí Vậy đònh lí là gì? Gồm những phần nào? Thế nào là cm đònh l?í Đó là nội dung của bài học hôm nay. 4. 4. Bài mới : Bài mới : GHI BẢNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY và TRÒ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY và TRÒ 1. 1. Đònh lí : Đònh lí : Một tính chất được khẳng đònh là Một tính chất được khẳng đònh là đúng bằng đúng bằng suy luận suy luận là một đònh lí là một đònh lí Mỗi đònh lí gồm 2 phần: Mỗi đònh lí gồm 2 phần: • • Giả thiết (gt): là những điều cho biết Giả thiết (gt): là những điều cho biết • • Kết luận (kl): những điều cần suy ra Kết luận (kl): những điều cần suy ra Mỗi đònh lí thường được phát biểu Mỗi đònh lí thường được phát biểu dưới dạng: dưới dạng: { { " . ." gt kl Neu thi ? 2 a)Gt: 2 đường thẳng phân biệt cùng song ? 2 a)Gt: 2 đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ 3 song với đường thẳng thứ 3 kl: chúng song song với nhau kl: chúng song song với nhau b) b) a b c * * Hoạt động 1 : Hoạt động 1 : Đònh lý là gì ? Đònh lý là gì ? - Cho hs đọc phần đònh lí trong sgk - Cho hs đọc phần đònh lí trong sgk - Cho hs làm ?1 - Cho hs làm ?1 + Hs làm ?1 + Hs làm ?1 - Em nào có thể lấy thêm vận dụng về các đònh lí đã học ? ENB ? - Em nào có thể lấy thêm vận dụng về các đònh lí đã học ? ENB ? + Hs phát biểu lại 3 tính chất của bài: từ vuông góc đến song + Hs phát biểu lại 3 tính chất của bài: từ vuông góc đến song song . song . Gv: Dấu hiệu và tính chất của 2 đường thẳng song song là những Gv: Dấu hiệu và tính chất của 2 đường thẳng song song là những đònh lí đònh lí + Hs tìm thêm về đònh lí + Hs tìm thêm về đònh lí - Gv nhắc lại đònh lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau” - Gv nhắc lại đònh lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau” Yêu cầu hs lên bảng vẽ hình Yêu cầu hs lên bảng vẽ hình + Hs lên bảng vẽ hình + Hs lên bảng vẽ hình - Trong đònh lí trên điều đã cho là gì? Đó là giả thiết (gt) - Trong đònh lí trên điều đã cho là gì? Đó là giả thiết (gt) Điều phải suy ra là gì? Đó là kết luận (kl) Điều phải suy ra là gì? Đó là kết luận (kl) + Hs cho biết + Hs cho biết µ ¶ 1 2 &O O là 2 góc đối đỉnh, Phải suy ra là 2 góc đối đỉnh, Phải suy ra µ ¶ 1 2 O O= Gv: Vậy trong một đònh lí gồm 2 phần: gt và kl, gt: là những điều Gv: Vậy trong một đònh lí gồm 2 phần: gt và kl, gt: là những điều { a b gt b c kl a b    P P P * Bài 50: * Bài 50: { kl a bP µ µ { 1 1 kl A B= 2. 2. Chứng minh đònh lí: Chứng minh đònh lí: Cm đònh lí là dùng Cm đònh lí là dùng lập luân lập luân để từ để từ giả thiết khẳng đònh được kết luận là đúng giả thiết khẳng đònh được kết luận là đúng cho biết; kl những điều cần suy ra. Mỗi đònh lí đều có thể phát cho biết; kl những điều cần suy ra. Mỗi đònh lí đều có thể phát biểu dưới dạng “Nếu…thì…” biểu dưới dạng “Nếu…thì…” Gv yêu cầu hs làm ?2 Gv yêu cầu hs làm ?2 + Hs làm ?2 + Hs làm ?2 Gv cho hs làm bt 49,50/101 sgk,Gọi 2 hs đứng tại chỗ trả lời Gv cho hs làm bt 49,50/101 sgk,Gọi 2 hs đứng tại chỗ trả lời + Hs làm bt 49,50/101 sgk + Hs làm bt 49,50/101 sgk - Yêu cầu vẽ hình minh hoạ và viết gt, kl kí hiệu cho từng bài : - Yêu cầu vẽ hình minh hoạ và viết gt, kl kí hiệu cho từng bài : + Trả lời bài 50 + Trả lời bài 50 * * Hoạt động 2 : Hoạt động 2 : Chứng minh đònh lí là gì ? Chứng minh đònh lí là gì ? - Gv trở lại hình vẽ: 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau - Gv trở lại hình vẽ: 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau Để có thể kết luận Để có thể kết luận µ ¶ 1 2 O O= ta đã suy luận ntn? ta đã suy luận ntn? Gv: Gv: µ ¶ ¶ ¶ µ ¶ 0 1 3 1 2 0 2 3 180 ( ) 180 ( ) O O kb O O O O kb  + =  ⇒ =  + =   Quá trình suy luận trên đi từ gt đến kl gọi là cm đònh lí Quá trình suy luận trên đi từ gt đến kl gọi là cm đònh lí Vậy cm đònh lí là gì? Vậy cm đònh lí là gì? + Hs trả lời : chứng minh đònhlí là dùng lập luận để từ giả thiết + Hs trả lời : chứng minh đònhlí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận. suy ra kết luận. Gv treo bảng phụ cm đònh lí : Góc tạo bởi 2 tia phân giác của 2 Gv treo bảng phụ cm đònh lí : Góc tạo bởi 2 tia phân giác của 2 góc kề bù là góc vuông cho hs quan sát góc kề bù là góc vuông cho hs quan sát Gv giải thích suy luận là nêu lên những khẳng đònh, mỗi khẳng Gv giải thích suy luận là nêu lên những khẳng đònh, mỗi khẳng đònh phải vạch rõ vì sao, căn cứ vào đâu mà có đònh phải vạch rõ vì sao, căn cứ vào đâu mà có Các khẳng đònh Các khẳng đònh Luận cứ của khẳng đònh Luận cứ của khẳng đònh · · · · · · · · ( ) · 0 0 1 . (1) 2 1 . (2) 2 1 . 2 1 . 180 90 2 a mOz xOz b zOn zOy c mOz zOn xOz zOy d mOn x = = + = + = = a.Vì Om là tia pg của a.Vì Om là tia pg của · xOz b.Vì On là tia pg của b.Vì On là tia pg của · zOy c.Suy ra từ (1) và (2) c.Suy ra từ (1) và (2) d.Vì tia Oz nằm giữa 2 tia d.Vì tia Oz nằm giữa 2 tia Om, On Om, On · · xOz kb yOz + Hs quan sát gv chứng minh đònh lí. + Hs quan sát gv chứng minh đònh lí. - Củng cố. - Củng cố. IV. Củng cố và Hướng dẫn tự học : 1. Củng cố : 2. 2. Hướng dẫn tự học: Hướng dẫn tự học: a.Bài vừa học: Đònh lí là gì? Phân biệt giả thiết và kết luận của đònh lí . Chứng minh đònh lí là gì? Làm bt 51,52,53/101,102(sgk) b.Bài sắp học: Luyện tập V. Rút kinh nghiệm và bổ sung : c cắt a,b tại A,B c cắt a,b tại A,B là 2 góc so le trong là 2 góc so le trong gt gt a a b b c cắt a,b c cắt a,b tại A,B tại A,B gt gt c β A 1 b B 1 a Ngày dạy : Ngày dạy : . I. I. Mục tiêu Mục tiêu : : Qua bài học này, học sinh cần : Qua bài học này, học sinh cần : Biết diễn đạt đònh lí dưới dạng: “Nếu… thì …” Biết minh hoạ đònh lí bằng hình vẽ và viết kí hiệu. Biết diễn đạt đònh lí dưới dạng: “Nếu… thì …” Biết minh hoạ đònh lí bằng hình vẽ và viết kí hiệu. Bước đầu biết chứng minh đònh lí Bước đầu biết chứng minh đònh lí Quan sát, nhạy bén, sáng tạo. Quan sát, nhạy bén, sáng tạo. II. Chuẩn bò: 1. Giáo viên: Bảng phụ, sgk, thước thẳng, phấn màu 1. Giáo viên: Bảng phụ, sgk, thước thẳng, phấn màu 2. Họïc sinh : Sgk, thước thẳng, vở nháp 2. Họïc sinh : Sgk, thước thẳng, vở nháp III. III. Tiến trình lên lớp: Tiến trình lên lớp: 1. 1. Ổn đònh lớp : Ổn đònh lớp : LT báo cáo só số và tình hình chuẩn bò của lớp. LT báo cáo só số và tình hình chuẩn bò của lớp. 2. 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: ( kết hợp ) ( kết hợp ) 3. 3. Vào bài: Vào bài: 4. 4. Bài mới : Bài mới : GHI BẢNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY và TRÒ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY và TRÒ Bài 51/101 Sgk : Bài 51/101 Sgk : c b a Bài 2 a Bài 2 a 2b 2b 1 B c b a A 1 Bài 3 Bài 3 * Hoạt động 1 : Nhắc lại kiến thức cũ . - Nêu các câu hỏi chỉ đònh để học sinh nhắc lại kiến thức cũ :  Đònh lí là gì ?  Nêu nội dung một số đònh lí mà em đã học. + Hs trả lời – bổ sung - Nhận xét ghi điểm. * * Hoạt động 2 ; Hoạt động 2 ; Giải bài tập Giải bài tập - - Gv chữa bt 51/101 sgk,gọi 1 hs lên bảng giải Gv chữa bt 51/101 sgk,gọi 1 hs lên bảng giải + Hs lên bảng làm bt + Hs lên bảng làm bt - Gv nhận xét đánh giá - Gv nhận xét đánh giá - Gv treo bảng phụ bt 2 - Gv treo bảng phụ bt 2 Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của mỗi đònh lí sau a)Nếu 2 đường thẳng cắt một đường thẳng tạo thành một a)Nếu 2 đường thẳng cắt một đường thẳng tạo thành một cặp góc đồng vò bằng nhau thì 2 đường thẳng đó song song cặp góc đồng vò bằng nhau thì 2 đường thẳng đó song song b)Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì 2 b)Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì 2 góc đồng vò bằng nhau góc đồng vò bằng nhau Gọi 1 hs lên bảng giải. Gọi 1 hs lên bảng giải. + Hs lên bảng giải bt + Hs lên bảng giải bt - Gv nhận xét đánh giá – củng cố. - Gv nhận xét đánh giá – củng cố. - Gv cho hs làm bt 3 (bảng phụ) - Gv cho hs làm bt 3 (bảng phụ) Cmr: Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì Cmr: Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì 2 tia phân giác của một cặp góc so le trong song song với 2 tia phân giác của một cặp góc so le trong song song với nhau nhau Gv: Nêu gt và kết luận của bài toán này. Vẽ hình minh hoạ Gv: Nêu gt và kết luận của bài toán này. Vẽ hình minh hoạ và viết kí hiệu và viết kí hiệu 1 B c b a A 1 { a b gt c a kl c b   ⊥  ⊥ P µ µ { 1 1 , ,ccat a btaiA B gt A B kl a b    =   P µ µ { 1 1 , , a b gt ccat a btaiA B kl A B    = P Ta Ta có có µ ¶ · 1 2 2 aAB A A= = (Vì Ax là tia pg của (Vì Ax là tia pg của · aAB ) ) µ ¶ · 1 2 ' 2 ABb B B= = (Vì Ax là tia pg của (Vì Ax là tia pg của · 'ABb ) ) Mà Mà · · 'aAB ABb= (slt do aa’ (slt do aa’ P bb’) bb’) ¶ ¶ ¶ ¶ 2 2 2 2 & 2 A B Ax By A B la goc slt  ⇒ =  ⇒    P Gọi 1 hs lên bảng Gọi 1 hs lên bảng Gv: Để chứng minh Gv: Để chứng minh Ax ByP ta chứng minh 2 góc so le trong ta chứng minh 2 góc so le trong bằng nhau ( bằng nhau ( ¶ ¶ 2 2 A B= ) ) IV. Củng cố và Hướng dẫn tự học : 1.Củng cố : ( từng phần ) 2.Hướng dẫn tự học: 2.Hướng dẫn tự học: a.BVH : Xem lại các bài tập đã giải và a.BVH : Xem lại các bài tập đã giải và Cmr: Nếu 2 góc nhọn · · & ' 'xOy x Oy có Ox P O’x’, Oy P O'y' thì · · ' 'xOy x Oy= b. BSH : b. BSH : Ôn tập chương I ( phần lý thuyết ) Ôn tập chương I ( phần lý thuyết ) Làm các câu hỏi ôn tập chương Làm các câu hỏi ôn tập chương V. Rút kinh nghiệm và bổ sung : b' a' 2 1 B c b a y x A 1 · · { , , , & a b gt c cat a b taiA B Ax By latia gpcua aAB ABb kl Ax By      P P Ngày dạy : Ngày dạy : Tiết 14 ÔN TẬP CHƯƠNG I I. I. Mục tiêu Mục tiêu : : Qua bài học này, học sinh cần : Qua bài học này, học sinh cần : Hệ thống hoá các kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song Sử dụng thành thạo các dụng cụ, bước đầu tập suy luận Quan sát, nhạy bén II. Chuẩn bò: 1. 1. Giáo viên Giáo viên : : Bảng phụ, sgk, thước thẳng, phấn màu Bảng phụ, sgk, thước thẳng, phấn màu 2. Họïc sinh : Làm các câu hỏi ôn tập chương, các dụng cụ. III. III. Tiến trình lên lớp: Tiến trình lên lớp: 1. 1. Ổn đònh lớp : Ổn đònh lớp : LT báo cáo só số và tình hình chuẩn bò của lớp. LT báo cáo só số và tình hình chuẩn bò của lớp. 2. 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Lúc làm bài tập Lúc làm bài tập 3. 3. Vào bài: Vào bài: Tiết này chúng ta sẽ hệ thống lại các kiến thức về đường thẳng vuông góc ; đường thẳng song Tiết này chúng ta sẽ hệ thống lại các kiến thức về đường thẳng vuông góc ; đường thẳng song song . song . 4. 4. Bài mới : Bài mới : GHI BẢNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY và TRÒ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY và TRÒ 1 1 . Điền nội dung dưới mỗi hvẽ: . Điền nội dung dưới mỗi hvẽ: 2. 2. Điền vào chỗ trống Điền vào chỗ trống a)…mỗi cạnh của góc này là tia đối của cạnh góc kia a)…mỗi cạnh của góc này là tia đối của cạnh góc kia b)…đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng ấy b)…đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng ấy c) …a c) …a P b b d) d)   Hai góc so le trong bằng nhau Hai góc so le trong bằng nhau   Hai góc đồng vò bằng nhau Hai góc đồng vò bằng nhau   Hai góc trong cùng phía bù nhau Hai góc trong cùng phía bù nhau e)….a e)….a P b b * Hoạt động 1 : * Hoạt động 1 : Ôn lại kiến thức cuc qua hình vẽ. Ôn lại kiến thức cuc qua hình vẽ. Gv Gv treo bảng phụ treo bảng phụ Mỗi hình trong bảng sau cho biết kiến thức gì? Mỗi hình trong bảng sau cho biết kiến thức gì? (Hình vẽ xem trang sau) (Hình vẽ xem trang sau) + Hs quan sát hvẽ và trả lời + Hs quan sát hvẽ và trả lời a. a. Hai góc đối đỉnh Hai góc đối đỉnh b. b. Đường thẳng trung trực của đoạn thẳng Đường thẳng trung trực của đoạn thẳng c. c. Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song d. d. Quan hệ 3 đường thẳng song song Quan hệ 3 đường thẳng song song e. e. Một đường thẳng vuông góc với một trong 2 Một đường thẳng vuông góc với một trong 2 đường thẳng song song đường thẳng song song f. f. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thẳng thứ 3 g. g. Tiên đề Ơclit Tiên đề Ơclit * * Hoạt động 2 Hoạt động 2 : Phát biểu lại các nội dung chính đã : Phát biểu lại các nội dung chính đã học học . . - Dựa vào hvẽ gv yêu cầu hs nhắc lại các khái niệm - Dựa vào hvẽ gv yêu cầu hs nhắc lại các khái niệm Gv treo bảng phụ Gv treo bảng phụ Điền vào chỗ trống (…) Điền vào chỗ trống (…) a)Hai góc đối đỉnh là 2 góc có… a)Hai góc đối đỉnh là 2 góc có… b)Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng b)Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng … … c)Nếu hai đường thẳng a,b cắt đường thẳng c và có một c)Nếu hai đường thẳng a,b cắt đường thẳng c và có một cặp góc so le trong bằng nhau thì… cặp góc so le trong bằng nhau thì… x' 2 1 a 4 y' x O y 3 x y A x x b B c 1 1 A c a b B d a b c e a b c f y c a b g M a b f)….c f)….c ⊥ b b g)…a g)…a P b b h)…chúng trùng nhau h)…chúng trùng nhau d)Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song d)Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì… thì… e)Nếu a e)Nếu a ⊥ c và b c và b ⊥ c thì… c thì… f)Nếu a f)Nếu a P b và c b và c ⊥ a thì… a thì… g)Nếu a g)Nếu a P c và b c và b P c thì… c thì… h)Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có 2 đường h)Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có 2 đường thẳng song song với a thì … thẳng song song với a thì … + Hs quan sát và trả lời. + Hs quan sát và trả lời. IV. Củng cố và Hướng dẫn tự học : 1.Củng cố, Cho AB=4cm. Vẽ đường trung trực của CD Cho 2 đường thẳng ab và cd cắt nhau tại O sao cho · 0 120aOc = Tính các góc còn lại 2.Hướng dẫn tự học: a.Bài vừa học: Nắm vững các kiến thức trong chương I. Vẽ hình và ghi tóm tắt gt kết luận bằng kí hiệu Vận dụng để tính số đo độ của một góc b.Bài sắp học: Ôn tạp chương I ( phần lý bài tập ) Xem lại các cách chứng minh 2 đường thẳng song song Vận dụng tính chất của 2 đường thẳng song song để tính số đo độ của một góc V. Rút kinh nghiệm và bổ sung : Ngày dạy : Ngày dạy : Tiết Tiết 15 15 ÔN TẬP CHƯƠNG I ÔN TẬP CHƯƠNG I (tt) (tt) I. I. Mục tiêu Mục tiêu : : Qua bài học này, học sinh cần : Qua bài học này, học sinh cần : Tiếp tục củng cố kiến thức về đường thẳng vuông góc , đường thẳng song song . Tiếp tục củng cố kiến thức về đường thẳng vuông góc , đường thẳng song song . Vận dụng được các kiến thức đã học để giải bt. Quan sát, nhạy bén II. Chuẩn bò: 1. Giáo viên: Bảng phụ, sgk, thước thẳng, phấn màu 2. 2. Họïc sinh Họïc sinh : : Sgk, thước thẳng, vở nháp Sgk, thước thẳng, vở nháp III. III. Tiến trình lên lớp: Tiến trình lên lớp: 1. 1. Ổn đònh lớp : Ổn đònh lớp : LT báo cáo só số và tình hình chuẩn bò của lớp. LT báo cáo só số và tình hình chuẩn bò của lớp. 2. 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Lúc làm bài tập Lúc làm bài tập 3. 3. Vào bài: Vào bài: Tiết này chúng ta sẽ giải một số bt về đường thẳng vuông góc ; đường thẳng song song Tiết này chúng ta sẽ giải một số bt về đường thẳng vuông góc ; đường thẳng song song 4. 4. Bài mới : Bài mới : GHI BẢNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY và TRÒ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY và TRÒ Bài tâp 1 : Bài tâp 1 : { } { } { } { } ¶ µ µ ¶ ¶ ¶ ¶  ∩ ∩   ∩ ∩          0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 c a = A ; c b = B gt d a = C ; d b = D A =110 ;B =70 ;C =120 a)cm : a // b kl b)Tính D ;D ;D ;D Giải : Giải : a. a. Chứng minh a // b Chứng minh a // b : : ¶ ¶ ¶ ¶ 0 0 0 1 2 1 2 A + A =180 (kb) Mà A =110 nên A =70 ¶ ¶ ¶ ¶  ⇒  ⇒    P 0 2 1 2 1 A = B =70 a b A và B : 2 góc slt b. b. Tính Tính : : ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ⇒P 0 0 1 2 1 2 0 0 2 1 0 0 1 3 2 4 a b C = D =120 (slt) D + D =180 (kb) Mà D =120 nên D =60 Ta có D = D =50 (đđ); D = D =120 (đđ) Bài tập 2 : Bài tập 2 : ¶ ¶ ¶ ¶ µ ¶ {  ⊥ ⊥     0 1 2 1 2 1 2 a c;b c gt d cắt a,b tại A,B A -B =30 kl Tính A ;A ;B ;B Giải : Giải : Bài tập 3 Bài tập 3 : : - Gv nêu bt : (hình vẽ ) - Gv nêu bt : (hình vẽ ) + Hs quan sát hình vẽ + Hs quan sát hình vẽ - Em nào có thể ghi Gt và kL của bài toán - Em nào có thể ghi Gt và kL của bài toán này ? ENB ? này ? ENB ? + Hs ghi GT-KL bằng kí hiệu. + Hs ghi GT-KL bằng kí hiệu. - Hãy nêu các cách chứng minh 2 đường - Hãy nêu các cách chứng minh 2 đường thẳng song song ? ENB ? thẳng song song ? ENB ? + Hs : Chứng minh có 2 góc so le trong + Hs : Chứng minh có 2 góc so le trong bằng nhau hoặc 2 góc đồng vò bằng nhau bằng nhau hoặc 2 góc đồng vò bằng nhau Hoặc 2 góc trong cùng phía bù nhau , hai đt Hoặc 2 góc trong cùng phía bù nhau , hai đt cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 cùng cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 cùng song song với đường thẳng thứ 3 song song với đường thẳng thứ 3 - Với bài tập này ta không thể chứng minh - Với bài tập này ta không thể chứng minh hai đt cùng vuông góc với một đt thứ ba, ta hai đt cùng vuông góc với một đt thứ ba, ta chỉ có thể chứng minh dựa vào số đo các góc. chỉ có thể chứng minh dựa vào số đo các góc. + Hs lên bảng giải câu a + Hs lên bảng giải câu a ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ 0 0 0 1 2 1 2 0 2 1 2 1 A + A =180 (kb) Mà A =110 nên A =70 A = B =70 a b A và B : 2 góc slt  ⇒  ⇒    P Gv yêu cầu hs nêu tính chất của 2 đường Gv yêu cầu hs nêu tính chất của 2 đường thẳng song song để hs vận dụng giải câu b ? thẳng song song để hs vận dụng giải câu b ? + Hs nêu tính chất của 2 đường thẳng song + Hs nêu tính chất của 2 đường thẳng song song . Ở bt này, ta đã có a // b nên vận dụng song . Ở bt này, ta đã có a // b nên vận dụng tính chất của hai đt song song tính được các tính chất của hai đt song song tính được các góc còn lại góc còn lại - Chỉ đònh học lên bảng trình bày câu b - Chỉ đònh học lên bảng trình bày câu b + Hs lên bảng trình bày câu b + Hs lên bảng trình bày câu b - Gv nhận xét đánh giá cho điểm. - Gv nhận xét đánh giá cho điểm. - Giới thiệu bt 2 , yêu cầu hs vẽ hình tự ghi - Giới thiệu bt 2 , yêu cầu hs vẽ hình tự ghi GT – KL vào vở. GT – KL vào vở. + Hs vẽ hình, ghi GT - KL + Hs vẽ hình, ghi GT - KL -Để tính được các góc trên hình vễ , trước -Để tính được các góc trên hình vễ , trước tiên ta phải làm gì ? ENB ? tiên ta phải làm gì ? ENB ? + Hs trả lời : Trước tiên ta chứng minh a + Hs trả lời : Trước tiên ta chứng minh a P b b Dựa vào dấu hiệu vuông góc với đường Dựa vào dấu hiệu vuông góc với đường thẳng thứ 3. thẳng thứ 3. - Dựa vào tính chất của hai đt song song ta - Dựa vào tính chất của hai đt song song ta có thể tính các góc đề bài yêu cầu như bt có thể tính các góc đề bài yêu cầu như bt trên . Em nào có thể hoàn thành bài tập nay ? trên . Em nào có thể hoàn thành bài tập nay ? chú ý là chú ý là ¶ ¶ 0 1 2 A B 30− = ? ? + Hs xung phong trình bày, cả lớp cùng + Hs xung phong trình bày, cả lớp cùng làm vào nháp. làm vào nháp. b a C D B A d 1 2 3 4 2 1 1 c 1 b a B A d 2 2 1 c 1 b a O 2 3o ° 1 c 45 ° A [...]... nêu bài tập (bảng phụ) Hướng dẫn : Vẽ tia Oc P a Vận dụng tính chất của 2 đường thẳng song song ta sẽ tính ¶ ¶ được O1 & O2 a P b µ gt A = 30 0 ¶ 0 ¶  A1 = B2 = 30 { · kl Tính AOB Gv chốt lại: Ta cần nắm vững dấu hiệu và tính chất của 2 đường thẳng song song để giải các loại toán này Vẽ Oc Pa Pb µ O a POc ⇒ A= ¶ 1 =30 0 (slt) µ O b Pb ⇒ B= ¶ =450 (slt) 2 · AOB= ¶ 1 + ¶ 2 =300 +450 =75 0 O O IV Củng . thẳng cùng ( C A d 120 ° b c B a D 1 1 C A d 1 2 2 b 1 c B a D µ ¶ 0 1 2 180 ( )A A kb+ = , mà , mà µ 0 1 110A = nên nên ¶ 0 2 70 A = ¶ µ 0 2 1 70 A B⇒ =. phần: • • Giả thiết (gt): là những điều cho biết Giả thiết (gt): là những điều cho biết • • Kết luận (kl): những điều cần suy ra Kết luận (kl): những điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Hinh 7 ( 11- 15), Hinh 7 ( 11- 15), Hinh 7 ( 11- 15)