Đề và đáp án KT ĐT 9 tháng 10-2008

4 348 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:43

PHềNG GD-T MAI SN TRNG THCS CHT LNG CAO CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp- T do- Hnh phỳc KIM TRA CHT LNG I TUYN 9 Thỏng 10 nm 2008 Thi gian lm bi 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1. (2,5 im) Cho cỏc nguyờn t: Na, Ca, S v O. Vit cụng thc ca tt c cỏc hp cht cha 2 hoc 3 trong 4 nguyờn t trờn, gi tờn. Cõu 2. (3,5 im) 1/ T cỏc hoỏ cht: KMnO 4 , KNO 3 , dung dch HCl, Zn, H 2 O, Al. Cú th iu ch trc tip c nhng n cht khớ no ? 2/ Cho cỏc n cht khớ ú tỏc dng vi nhau tng ụi mt. Vit tt c phng trỡnh hoỏ hc ca cỏc phn ng xy ra. Cõu 3. (20 im) 1/ Ly vớ d v hn hp rn gm: 1 oxit baz, 1 oxit axit, 1 oxit lng tớnh. 2/ Trỡnh by cỏch tỏch riờng 3 oxit ó chn bng phng phỏp hoỏ hc. Cõu 4: (4,5) Ho tan mt lng Oxit kim loi cú hoỏ tr II vo mt lng va bng dung dch H 2 SO 4 , cú nng a%. To thnh dung dch mui sunfat cú nng b%. Hóy xỏc nh: 1/ Nguyờn t khi ca kim loi theo a, b. 2/ Nu a% = 20%; b% = 22,64% Cho bit cụng thc hoỏ hc ca oxit kim loi ó dựng. Câu5( 5 điểm): Hoà tan hoàn toàn 0,32g kim loại hoá trị II vào dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng. Lợng khí SO 2 sinh ra đợc hấp thụ hết bởi 45ml dung dịch NaOH 0,2M thu đợc 0,608g muối. Xác định kim loại nói trên. ( Cho H =1, O = 16, S = 32, Na = 23, Al = 27, Cl = 35,5) PHÒNG GD-ĐT MAI SƠN TRƯỜNG THCS CHẤT LƯỢNG CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN 9 Tháng 10 năm 2008 Câu 1. (2,5 điểm): Viết mỗi công thức gọi tên đúng 0,25đ x 10 = 2,5 điểm: Na 2 S natri sunfua Na 2 O natri oxit CaS canxi sunfua CaO canxi oxit SO 2 lưu huỳnh đioxit SO 3 lưu huỳnh trioxit Na 2 SO 3 natri sunfit Na 2 SO 4 natri sunfat CaSO 3 canxi sunfit CaSO 4 canxi sunfat Câu 2. (3,5 điểm) 1/ Viết đúng mỗi phương trình điều chế 0,5đ x 6 = 3 điểm: • Điều chế khí oxi: 2KMnO 4 0 t → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 ↑ 2KNO 3 0 t → 2KNO 2 + O 2 ↑ • Điều chế khí hiđro: Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H 2 ↑ 2Al + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 ↑ • Điều chế khí hiđro khí oxi: 2H 2 O dien phan → 2H 2 ↑ + O 2 ↑ • Điều chế khí clo: 2KMnO 4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl 2 + 5Cl 2 ↑ + 8H 2 O 2/ Viết đúng mỗi phương trình 0,25đ x 2 = 0,5 điểm: 2H 2 + O 2 0 t → 2H 2 O H 2 + Cl 2 a.s → 2HCl (Thiếu cân bằng hay điều kiện cho ½ số điểm). Câu 3. (4,5 điểm) 1/ Chọn đúng hỗn hợp 2 điểm: Ví dụ CuO, SiO 2 Al 2 O 3 . 2/ Tách được mỗi chất, viết đúng phương trình 2,5 điểm Hoặc viết đúng tương úng với mỗi phương trình 0,25đ x 10 = 2,5 điểm: Cho hỗn hợp vào dung dịch HCl dư: CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O Al 2 O 3 + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 O SiO 2 không phản ứng, lọc tách lấy riêng. Phần nước lọc cho tác dụng với NaOH dư: HCl + NaOH → NaCl + H 2 O CuCl 2 + 2NaOH → Cu(OH) 2 ↓ + 2NaCl AlCl 3 + 3NaOH → Al(OH) 3 ↓ + 3NaCl Al(OH) 3 + NaOH → NaAlO 2 + H 2 O Lọc tách kết tủa, nhiệt phân thu được CuO: Cu(OH) 2 0 t CuO + H 2 O Phn nc lc cho tỏc dng vi CO 2 d: NaOH + CO 2 NaHCO 3 NaAlO 2 + CO 2 + 2H 2 O Al(OH) 3 + NaHCO 3 Lc tỏch kt ta, nhit phõn thu c Al 2 O 3 : 2Al(OH) 3 0 t Al 2 O 3 + 3H 2 O Cõu 4: (4,5) 1/Gi M l kim loi v nguyờn t khi kim loi thỡ cụng thc oxit l: MO. Ta cú PT phn ng: MO + H 2 SO 4 MSO 4 + H 2 O (0,5 ) 1mol 1mol 1mol (M + 16)g 98g (M + 96)g (0,5 ) Theo gi thit ta cú: 42 SOddH m = a 98.100 = a 9800 (0,5 ) Dung dch mi MSO 4 cú nng % l b% b% = muoi Mdd 96).100 (M + (1) (0,5 ) 42 SOddH m = a 9800 + (M + 16) (0,5 ) Thay 42 SOddH m vo PT (1) ta cú : b = 16)M( a 9800 96) 100(M ++ + (0,5 ) => M = b)-a(100 16ab96a)-100(98b + (2) (0,5 ) 2/ Thay a = 20; b = 22,64 vo ta cú M = 24. (0,5 ) Vy kim loi hoỏ tr II l Mg v cụng thc oxit l: MgO. (0,5) Câu 5: (5đ) Gọi kim loại hoá trị II là M ta có phơng trình phản ứng M + 2H 2 SO 4 (đ,n) to MSO 4 + 2H 2 O + SO 2 0,25 đ Ta có : n NaOH = C M .V = 0,045 . 02 = 0.009 (mol) 0,25 đ Xét 3 trờng hợp sau khi cho SO 2 vào dung dịch NaOH. - TH1: Chỉ có muối Na 2 SO 3 0,25 đ Phơng trình phản ứng: SO 2 + 2NaOH Na 2 SO 3 + H 2 O 0,25 đ Khi đó n Na 2 SO 3 = 2 1 n NaOH = 0045,0 2 9, = OOO (mol) 0,25 đ m Na 2 SO 3 = n.M = 0,0045 . 126 = 0,568 (g) < 0,608 (g) (Loại) 0,25 đ - TH2 : Chỉ có muối NaHSO 3 0,25 đ Phơng trình phản ứng: SO 2 + NaOH NaHSO 3 0,25 đ Ta có: n NaHSO 3 = n NaOH = 0,009 (mol) 0,25 đ mNaHSO 3 = n. M = 0,009 . 104 = 0,936 (g) >0,608 (g) (Loại) 0,25 đ - TH3: Dung dịch sau phản ứng có hai muối Na 2 SO 3 NaHSO 3 0,25 đ SO 2 + 2 NaOH Na 2 SO 3 + H 2 O (1) 0,25 đ a 2a a (mol) SO 2 + NaOH NaHSO 3 (2) 0,25 đ b 1b b (mol) Đặt số mol SO 2 trong phản ứng (1) là a trong phản ứng (2) là b Theo các phản ứng (1) (2) ta có: Tổng số mol NaOH = 2a + b 0,25 đ Tổng khối lợng muối = 126a + 104b 0,25 đ Theo bài ra ta có hệ phơng trình: 2a + b = 0,009 a = 0.004 0,25 đ 126a + 104b = 0.608 b = 0,001 Vậy số mol SO 2 = a + b = 0,004 + 0,001 = 0,005 mol 0,25 đ Mặt khác: nM = n SO 2 = 0,005 mol 0,25 đ 64 005,0 32,0 === n m M 0,25 đ Vậy: M là kim loại Đồng: Cu 0,25 đ . 1mol (M + 16)g 98 g (M + 96 )g (0,5 ) Theo gi thit ta cú: 42 SOddH m = a 98 .100 = a 98 00 (0,5 ) Dung dch mi MSO 4 cú nng % l b% b% = muoi Mdd 96 ).100 (M +. SOddH m = a 98 00 + (M + 16) (0,5 ) Thay 42 SOddH m vo PT (1) ta cú : b = 16)M( a 98 00 96 ) 100(M ++ + (0,5 ) => M = b)-a(100 16ab96a)-100 (98 b + (2) (0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề và đáp án KT ĐT 9 tháng 10-2008, Đề và đáp án KT ĐT 9 tháng 10-2008, Đề và đáp án KT ĐT 9 tháng 10-2008

Từ khóa liên quan