Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

68 205 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2018, 12:50

Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014.Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014.Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014.Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014.Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014.Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014.Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014. : Chính quy Chuyên ngành : K43 Khoa : 2011 - 2015 Thái Ng NO2 : Chính quy Chuyên ngành : K43 NO2 Khoa : 2011 - 2015 Kho - âm Thái Nguyên i L IC Trong trình h c t p rèn luy c r t nhi u s c a th c bi t th y cô giáo Khoa Qu n lý Tài nguyên Các th y cô cho em nh ng ki n th cho em v n v chuyên ngành làm hành trang c v sau hoàn thành t t th c t p t t nghi s n l c c a b n thân, em nh c a th y giáo Th.S Nguy n Lê Duy; s Qu n lý Tài nguyên v i s Tân Th nh t t nghi p này, cs t n tình c a th y Khoa nhi t tình c ng Thành ph Thái Nguyên-T nh Thái Nguyên S u ki em hoàn thành chuyê ng viên c a t t nghi p s không tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong nh cs b o c a th y b em có th v Cu i em xin kính chúc th y cô giáo, em xin g i l i c chân thành sâu s c t Nguyên m nh kh e, h ng Tân Th nh Thành ph Thái c nhi u thành công cu c s ng Sinh viên Mai ii B ng 2.1 B ng k t qu c t cho t ch c c a t nh Thái Nguyên t 2008 - 2013 .27 B ng 4.1 Hi n tr ng s d .38 B ng 4.2 K t qu c n 2012 2014 42 B ng 4.3 K t qu c t t s n xu t nông nghi p cho h ng tân th nh 44 B ng 4.4 K t qu c B ng 4.5 T ng h p di n B ng 4.6 T ng h p di t t theo di n tích 45 cc t n 2012 2014 46 cc n 2012 2014 47 B ng 4.7 T ng h p di t nông nghi cc n 2012 2014 48 B ng 4.8: T ng h p di t nông nghi n 2012 -2014 49 iii DANH M C CÁC T CH VI T T T VI T T T VI T T T Gi y ch ng nh n quy n s d GCN Gi y ch ng nh n UBND TP y Ban nhân dân Thành ph Quy n s d QSD Quy n s d ng LPTB L cb t t iv M CL C L IC i DANH M C CÁC B NG ii DANH M C CÁC ii DANH M C CÁC T VI T T T iii M C L C iv PH N TV .1 .2 PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1.1 Các n i dung qu cv h cv a c pháp lý c a công tác c 2.1.4 Quy trình c 11 20 .23 2.2.1 Tình hình c p GCNQS c 23 2.2.2 Tình hình c PH N a bàn t nh Thái Nguyên .26 NG, N U 30 30 30 30 u ki n t nhiên, kinh t - xã h 3.3.2 Tình hình qu n lý s d ng Tân Th nh 30 t 30 ng Tân Th n 2012-2014 30 v 3.3.4 Thu n l t s bi n pháp kh c ph c 31 31 ng kê, thu th p s li u, tài li u .31 ng h p s li u, tài li u thu th t qu c 31 c .31 PH N K T QU NGHIÊN C U 32 - 32 u ki n t nhiên 32 u ki n kinh t xã h i 34 .37 4.2.1 Hi n tr ng s d 4.2.2 Tình hình qu .37 39 2012-2014 42 4.3.1 n 2012 - 2014 42 - 2014 49 4.4.1 Thu n l i 49 50 4.4.2 Gi i pháp kh c ph c 51 PH N K T LU NGH .57 57 .58 PH N TV N 1.1 Tính c p thi t c tài g tài nguyên L Duy Thái Nguyên, - 2014 1.2 M u - Thái Nguyên, -2014 Thái Nguyên, Thái Nguyên - 1.3 Yêu c tài 1.4 tài * - theo - * - Thái Nguyên, yên 47 guyên 2014 STT (%) (m2) (m2) (%) 2012 42 22 53.38 9489,78 5298,8 55,85 2013 52 11 21,15 10880,9 1029,85 9,46 2014 32 18,75 7830,5 3521,2 49,97 126 39 30,95 28201,18 9849,85 34,92 ( ) 5298,8m2 có 11 27,4 e 48 11800,2m2 - 2014 STT (m2) GCN (%) tích (m2) (%) 2012 12 4461,82 10 83,33 1341,5 30,06 2013 17 2978,15 15 88,23 929,85 31,22 2014 1830,5 88,89 797 43,54 38 9270,47 33 86,84 3068,35 33,09 ( ) ng 4.7 :T cho 33 3068,35m2 6201,65m2 33.09 66,91 - 2014 49 12 -2014 STT (%) (m2) (m2) (%) 2012 12 16,67 4461,82 3120,32 69,94 2013 17 11,76 2978,15 1988,3 68,78 2014 11,11 1830,5 1033,5 56,46 38 13,15 9270,47 6201,65 66,91 ( ) - 16,67 - có 11,76 %d - 4.4 ng Tân Th nh giai n 2012-2014 4.4.1 Thu n l i - , - , , , , 50 , , , - , xây , - , , , - - - - - - 51 - 4.4.2 Gi i pháp kh c ph c - , , rà sốt tồn b , , : , , , , , , , , : , , , : + : , , cá nhân , 52 03 , + , : , + : , khai, - : , 1/500, - : - 10% ( , ) , , ; , 53 - : N : + ( ) ; + ; + , ; 198/2004/ , công 15/10/1993 , 50% * , , , , ; 54 ng, N : , 2003; , , ; , * ai, , , , , , , , , , , , , , , , , : , , , 55 , , , * , : - - - - d - 56 - - - i v i nh ng h tranh ch p, c n t ch c v c c p GCN ch ng nh n v ng, hòa gi i, gi i quy t tri nhân dân, t o thu n l i trình xét c p gi y - - tránh b t hòa 57 PH N K T LU N NGH 5.1 K t lu n , - TP.Thái Nguyên, 18649,85 m2, , , , , , , Do , p - TP.Thái Nguyên h Tuy nhiên, p, , Thái Nguyên 58 5.2 ngh - - - - c c n có nh p v i t ng th i k phát tri n kinh t - xã h i Ph i h p v i S , ban, ngành t p hu n tuyên truy n sách pháp lu t v c bi i b ph n nhân dân nh m ph bi n k p th i Lu c góp ph n n k p th i x lý vi ph m qu n lý s d c góp ph n khơng nh t ch ng nh n quy n s d tc c c n có nh ng sách t o l i cán b p gi y ng s d t u ki n thu n l i nh t cho i l i cán b 59 a nói riêng nh m t c th c hi n t t nhi m v , cơng v Có ch qu c giao ng nh ng t p th nhân xu t s c công tác cv h p vi ph m sách, pháp lu ng th i x lý k p th i nh c ng 60 -2015 - - S , 2003 i, B lâm Thái Nguyên, 2007 - 13 - CP ngày 29/10/2004 10 11 12 - CP ngày 19/09/2009 - - 61 13 - ... tài nguyên L Duy Thái Nguyên, - 2014 1.2 M u - Thái Nguyên, -2014 Thái Nguyên, Thái Nguyên - 1.3 Yêu c tài 1.4 tài * - theo - * - Thái Nguyên, yên PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 khoa h c công tác. .. xin g i l i c chân thành sâu s c t Nguyên m nh kh e, h ng Tân Th nh Thành ph Thái c nhi u thành công cu c s ng Sinh viên Mai ii B ng 2.1 B ng k t qu c t cho t ch c c a t nh Thái Nguyên t 2008 -... tích 45 cc t n 2012 2014 46 cc n 2012 2014 47 B ng 4.7 T ng h p di t nông nghi cc n 2012 2014 48 B ng 4.8: T ng h p di t nông nghi n 2012 -2014 49
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan