Quản lý nhà nước về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ)

109 234 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 18:45

Quản lý nhà nƣớc về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuản lý nhà nƣớc về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuản lý nhà nƣớc về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuản lý nhà nƣớc về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuản lý nhà nƣớc về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuản lý nhà nƣớc về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuản lý nhà nƣớc về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuản lý nhà nƣớc về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuản lý nhà nƣớc về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuản lý nhà nƣớc về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ NGỌC BẢO QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ TRỌNG HÁCH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Quản lý nhà nước phát phiển làng nghề địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” cơng trình nghiên cứu thân tơi chưa công bố nơi Mọi giúp đỡ để hoàn thiện đề tài cảm ơn đầy đủ, thơng tin trích dẫn đề tài nghiên cứu rõ nguồn gốc, trung thực Thừa Thiên Huế, ngày tháng Học viên Lê Ngọc Bảo năm 2017 LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đề tài luận văn nhận nhiều hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện từ nhiều quan, tổ chức cá nhân Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Vũ Trọng Hách người hướng dẫn khoa học trực tiếp, dành nhiều thời gian, cơng sức hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn sở Học viện Hành khu vực miền Trung, khoa sau đại học Học viện Hành tồn thể thầy giáo tận tình truyền đạt kiến thức quý báu, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn sở Công thương, sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế; quan ban, ngành thuộc ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền; ủy ban nhân dân xã, ban điều hành thơn Bao La, Thủy Lập, Ơ Sa Tân Thành tạo điều kiện cho trình hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin trân trọng cảm ơn tập thể lớp cao học quản lý cơng HC20.T4(niên khóa 2015-2017) sở Học viện Hành khu vực miền Trung, đồng nghiệp, gia đình bạn bè tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, cổ vũ động viên suốt trình học tập nghiên cứu Tuy có nhiều cố gắng, luận văn không tránh khỏi thiếu xót, hạn chế Tơi kính mong q thầy, giáo, chuyên gia, người quan tâm đến đề tài, đồng nghiệp, gia đình bạn bè tiếp tục có ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài hồn thiện Một lần tơi xin chân thành cảm ơn./ Học viên Lê Ngọc Bảo MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu chữ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 10 1.1 Những khái niệm 10 1.1.1 Làng nghề, đặc điểm làng nghề .10 1.1.2 Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nước phát triển làng nghề 13 1.2.Sự cần thiết phải quản lý nhà nước phát triển làng nghề 16 1.2.1.Nhà nước định hướng cho phát triển làng nghề 16 1.2.2.Hỗ trợ cho phát triển làng nghề .19 1.2.3.Bảo đảm cho phát triển làng nghề tuân thủ sách, pháp luật Nhà nước 20 1.3 Nội dung quản lý nhà nước phát triển làng nghề 21 1.3.1.Hoạch định chiến lược, sách, quy hoạch phát triển làng nghề 21 1.3.2.Ban hành văn quy phạm pháp luật làng nghề 23 1.3.3.Tổ chức máy bố trí nguồn lực quản lý nhà nước phát triển làng nghề 23 1.3.4.Thu hút hỗ trợ kinh phí cho phát triển làng nghề .24 1.3.5.Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm lĩnh vực phát triển làng nghề 25 1.4.Kinh nghiệm quản lý nhà nước phát triển làng nghề số địa phương học kinh nghiệm vận dụng cho huyện Quảng Điền 25 1.4.1.Kinh nghiệm số địa phương .25 1.4.2.Bài học kinh nghiệm cho huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 31 Tiểu kết chương 33 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 34 2.1 Khái quát chung 34 2.1.1.Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .34 2.1.2.Thực trạng làng nghề địa bàn huyện Quảng Điền 45 2.2.Phân tích thực trạng quản lý nhà nước phát triển làng nghề địa bàn huyện Quảng Điền 59 2.2.1.Quy hoạch, xây dựng kế hoạch tổ chức thực văn pháp luật phát triển làng nghề địa bàn huyện 59 2.2.2.Bố trí máy nguồn nhân lực quản lý nhà nước phát triển làng nghề 62 2.2.3.Thu hút hỗ trợ nguồn kinh phí cho phát triển làng nghề 63 2.2.4.Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm lĩnh vực làng nghề 69 2.3.Đánh giá chung 70 2.3.1.Kết nguyên nhân 70 2.3.2.Hạn chế nguyên nhân 74 Tiểu kết chương 77 Chương 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 78 3.1.Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước phát triển làng nghề địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 78 3.1.1.Gắn phát triển làng nghề với phát triển kinh tế - xã hội địa bàn 78 3.1.2.Gắn phát triển làng nghề địa bàn huyện với phát triển làng nghề tỉnh, vùng .80 3.1.3.Ưu tiên nguồn lực cho phát triển làng nghề truyền thống .81 3.2.Giải pháp 83 3.2.1.Hoàn thiện pháp luật phát triển làng nghề 83 3.2.2.Quy hoạch tạo điều kiện để phát triển làng nghề 83 3.2.3.Nâng cao trách nhiệm ủy ban nhân dân huyện quan chức quản lý nhà nước phát triển làng nghề 86 3.2.4.Thu hút nguồn lực địa bàn cho phát triển làng nghề 87 3.2.5.Đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển làng nghề truyền thống 92 3.2.6.Tăng cường tra, kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực làng nghề .93 Tiểu kết chương 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa DN Doanh nghiệp HTX Hợp tác xã KT-XH Kinh tế - xã hội LN Làng nghề LNTT Làng nghề truyền thống N&LNTT Nghề làng nghề truyền thống NTM Nông thôn SXKD Sản xuất kinh doanh TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân XK Xuất QLNN Quản lý nhà nước DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất qua năm 38 Bảng 2.2 Quy mô kinh tế qua năm .39 Bảng 2.3 Quá trình chuyển dịch cấu kinh tế .40 Bảng 2.4 Một số tiêu kinh tế, xã hội huyện Quảng Điền so toàn tỉnh Thừa Thiên Huế 43 Bảng 2.5 Số làng nghề, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh địa bàn huyện Quảng Điền .49 Bảng 2.6 Số lao động làm làng nghề công nhận 55 Bảng 2.7 Hoạt động khuyến công qua năm .64 Bảng 3.1 Quy hoạch phát triển làng nghề huyện Quảng Điền đến năm 2020 84 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn (tính cấp thiết đề tài luận văn) Lịch sử nông thôn Việt Nam gắn liền với phát triển nông nghiệp làng nghề (LN) Đây nét đặc trưng truyền thống kinh tế- văn hố xã hội nơng thơn Việt Nam Sự phát triển kinh tế LN gắn liền với ngành nghề truyền thống, với trung tâm cụm xã có hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) dịch vụ phi nông nghiệp Đặc điểm sở sản xuất làng nghề có vốn đầu tư không lớn, giá trị làm không nhỏ, thời gian thu hồi vốn nhanh Kết cấu hạ tầng làng nghề khơng đòi hỏi cao ngành cơng nghiệp đại, khu công nghiệp tập trung Những nơi không thuận lợi việc phát triển công nghiệp quy mơ lớn phát triển tiểu thủ công nghiệp nông thôn Việc quản lý sở làng nghề khơng phức tạp, phù hợp trình độ chủ hộ, chủ doanh nghiệp xuất thân nông dân Tiềm lao động hạn chế trình độ chuyên môn, kỹ thuật kiến thức thị trường, lực lượng lao động nơng thơn có mặt mạnh Nguồn ngun liệu sẵn có nơng thôn trước hết sản phẩm từ nông lâm ngư nghiệp, ngun liệu phi nơng nghiệp khác Có nhiều nghề làng nghề truyền thống bước đầu thích ứng nhanh với chế thị trường để phát triển Các LN thực thể kinh tế nông thôn, cầu nối công nghiệp nông nghiệp, nông thôn thành thị, truyền thống đại, phận quan trọng công CNH, HĐH nông thôn Việc đẩy mạnh phát triển LN nói riêng ngành nghề nơng thơn nói chung có ý nghĩa quan trọng việc góp phần giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nơng thơn, góp phần xóa đói giảm nghèo; góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn, đa dạng hóa kinh tế nơng thơn thúc đẩy q trình thị hóa; góp phần bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Tuy nhiên phát triển LN, yếu tố khách quan chủ quan tác động, trải qua nhiều bước thăng trầm Có nhiều LN tồn phát triển mạnh, có ảnh hưởng tích cực đến kinh tế nông thôn khu vực có ảnh hưởng tốt đến khu vực lân cận, tạo nên cụm LN hình thành phân cơng chun mơn hố Lại có LN gặp nhiều khó khăn chí bị mai Vì vậy, việc thúc đẩy khơi phục phát triển LN giai đoạn cần thiết, việc làm phù hợp với đường lối Đảng Nhà nước Quảng Điền huyện nằm phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, cách thành phố Huế khoảng 10-15km Tồn huyện có 10 xã thị trấn với tổng diện tích đất tự nhiên 16.304,54 ha, dân số 86.792 người (theo Niên giám thống kê 2015) Vốn huyện từ xưa có nhiều ngành thủ cơng truyền thống, có số nghề ngày mai (như trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa ) có số nghề tồn phát triển đan lát Bao La, Thủy Lập, bún Ô Sa, mộc nề vùng Sịa, Tây Ba, trồng rau màu Thành Trung Các ngành nghề với số ngành nghề khác có thời gian phát triển mạnh vừa góp phần làm phong phú thêm hoạt động sản xuất nông thôn vừa tạo nên đa dạng sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu xã hội Đặc biệt nhiều làng nghề trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách Với tầm quan trọng đó, Nhà nước ban hành nhiều sách hỗ trợ phát triển ngành nghề TTCN làng nghề Trên sở chủ trương Đảng, sách Nhà nước, Huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện đạo cấp, ngành xây dựng triển khai thực sách hỗ trợ phát triển địa phương ngành nghề TTCN làng nghề Các sách nhà nước hỗ trợ khuyến khích phát triển nghề làng nghề có tác động, mang lại kết tích cực cho việc khôi phục, phát triển nghề làng nghề địa bàn huyện nhờ đó, đến có 04 làng nghề cơng nhận; hình thành hợp tác xã, doanh nghiệp đóng vai trò điểm khởi đầu để thúc đẩy phát triển nghề, làng nghề như: HTX mây tre Bao La (xã Quảng Phú), HTX mây tre đan Thuỷ Lập (xã Quảng Lợi), Nhìn chung, sách nhà nước có tác động tích cực, thúc đẩy phát triển sản xuất làng nghề phát triển thuận lợi, nhờ ngành nghề sản phẩm ngày phong phú đa dạng hơn, đời sống việc làm người lao động làng nghề ngày ổn định hơn; mặt nơng thơn ngày đổi góp phần tích cực cải thiện đời sống cư dân nông thôn vật chất tinh thần Nông nghiệp Phát triển nông thôn cần tập trung: -Một là: Thường xun rà sốt văn chế, sách liên quan đến LN để điều chỉnh, bổ sung thống triển khai thực địa bàn tỉnh nói chung, huyện nói riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, hỗ trợ phát triển nghề LN thời gian tới -Hai là: Chú trọng thông tin hai chiều quan quản lý nhà nước với DN, sở sản xuất LN để phát tồn nhằm đề xuất giải pháp, chế, sách hỗ trợ phù hợp có hiệu -Ba là: Tăng cường lãnh đạo, đạo quan, ban ngành đồn thể triển khai chương trình phục vụ phát triển nghề LN -Bốn là: Các địa phương cần tập trung tổ chức triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển LN, đồng thời phân cơng phòng ban chức năng, đồn thể phụ trách theo dõi hỗ trợ tổ chức cho LN cụ thể -Năm là: Gắn phát triển nghề LN với xây dựng cụm công nghiệp LN, di dời sở gây ô nhiễm đến cụm công nghiệp LN có quy hoạch -Sáu là: Đầu tư kinh phí cho hoạt động khuyến cơng nhằm hỗ trợ LN tìm kiếm thị trường, quảng bá giới thiệu sản phẩm, đào tạo nghề, đổi thiết bị, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo xử lý ô nhiễm môi trường -Bảy là: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; minh bạch hóa, cơng khai quy trình, thủ tục đầu tư; chủ động xúc tiến đầu tư, kêu gọi thu hút vốn đầu tư nước nước để tập trung đầu tư vào sở hạ tầng cụm sản xuất LN tập trung -Tám là: Đẩy mạnh việc thực cải cách thủ tục hành chính, thực chế cửa bảo đảm thơng thống, giải công việc nhanh gọn, kịp thời, hiệu 3.2.4.Thu hút nguồn lực địa bàn cho phát triển làng nghề a Tiếp cận vốn - Khuyến khích tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh tăng cường công tác 87 quảng bá, cung cấp thông tin đến sở sản xuất, LN chương trình tín dụng ưu đãi nhà nước - Tạo điều kiện thuận lợi ngân hàng thương mại (nhất ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn) địa bàn triển khai hình thức cho sở sản xuất LN vay sở có bảo đảm khơng có bảo đảm tài sản theo quy định hành - Hoàn thiện chế để sở sản xuất LN tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, vốn vay từ ngân hàng thương mại với thủ tục nhanh gọn, thơng thống - Bên cạnh đó, Các quan quản lý nhà nước trực tiếp UBND huyện cần cung cấp thông tin, dẫn kịp thời để sở sản xuất, DN LN tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, thuận lợi, nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng Phát triển, ngân hàng Chính sách xã hội.v.v b.Ổn định nguồn nguyên liệu - Đối với nghề LN có nguồn nguyên liệu ổn định, sẵn có địa bàn huyện LN chế biến nông, thủy sản; LN trồng rau sạch, hoa, sinh vật cảnh, trồng nấm Đây LN có nguồn nguyên liệu sản phẩm sản xuất nông nghiệp địa phương Đây lợi thế, giúp giải thị trường đầu nông nghiệp mạnh LN ổn định nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu có sở để cạnh tranh với LN khác - Đối với nghề, LN có nguồn ngun liệu khơng ổn định phải nhập từ vùng khác LN mây tre đan, nón lá, vành nón Đặc điểm ngành nghề sử dụng chủ yếu sản phẩm từ mây, tre, loại lâm sản phụ có sẳn rừng tự nhiên, có tuổi đời tương đối ngắn nên dễ phát triển nên thời gian qua việc thu mua nguyên liệu từ vùng lân cận huyện Phong Điền, Nam Đông A Lưới dễ dàng thuận lợi Tuy nhiên để chủ động sản xuất UBND huyện Quảng Điền nên quy hoạch vùng đất hoang hóa làm nơng nghiệp không hiệu để trồng thử mây, tre, lồ luồng làm ngun liệu cho LN 88 Phát triển vùng nguyên liệu phải gắn với quy hoạch phát triển sở chế biến sản phẩm; phát triển vùng nguyên liệu theo hướng chuyên mơn hóa sản xuất phát triển vùng ngun liệu phải đảm bảo tính hiệu bền vững - Đối với LN có nguyên liệu nhập mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, khí,…Chủ động nghiên cứu thị trường nhập số lượng, chủng loại, chất lượng, giá nguyên liệu điều kiện, thủ tục nhập để thông tin cho chủ sở sản xuất; Tạo điều kiện thuận lợi cho sở sản xuất việc nhập thông qua việc hướng dẫn, giải thủ tục cần thiết để nhập nguồn nguyên liệu nhanh chóng, dễ dàng nhập gỗ từ Lào.v.v c Nâng cấp hồn chỉnh kết cấu hạ tầng nơng thơn Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh, huyện để xây dựng kết cấu hạ tầng (đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước.v.v ) phục vụ phát triển LN Cụ thể là: - Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường nội khu vực LN, trung tâm xã số tuyến đường quan trọng khác - Tăng cường đưa công nghệ thông tin đến LN khu vực có LN cách tiếp tục nhân rộng mơ hình truy cập thông tin Internet cho các hộ, LN, sở sản xuất.v.v có sách đào tạo hướng dẫn khai thác sử dụng dịch vụ hiệu quả, tiết kiệm - Đầu tư nâng cấp xây dựng hệ thống cơng trình kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước (được ưu tiên xây dựng đồng với xây dựng hệ thống giao thông), xử lý chất thải xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng để đầu tư xây dựng sở vật chất phục vụ phát triển LN - Hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho LN, cụm công nghiệp LN - Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp LN quy hoạch để tạo mặt sản xuất nhằm di chuyển sở có nhu cầu mặt sản xuất di dời sở gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt LNTT gắn với du lịch 89 - Đẩy nhanh q trình thị hóa sở hình thành phát triển hệ thống đô thị trung tâm thị khu vực nơng thơn; hình thành trung tâm thương mại, khu hội chợ triển lãm, siêu thị, chợ đầu mối, cụm điểm du lịch gắn với LN - Phát triển LN gắn với phát triển đồng kết cấu hạ tầng thiết chế văn hoá sở như: xây dựng tăng cường trang bị sở vật chất cho sở y tế để phục vụ tốt việc chăm sóc sức khoẻ cho người dân LN Nâng cấp, bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử, xây dựng thiết chế văn hoá phù hợp với LN, địa phương d.Phát triển nghề làng nghề gắn với du lịch Một giải pháp tối ưu để bảo tồn phát triển LN liên kết chặt chẽ LN địa bàn tỉnh với ngành Du lịch Phát triển LNTT kết hợp với du lịch điều kiện để LN phát triển bền vững, du lịch LN khai thác lợi LN nét truyền thống văn hóa, lịch sử, nét tài hoa người thợ thủ công.v.v Đồng thời quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ LN thị trường nước quốc tế Vì vậy, có sở nghề, LN có địa bàn huyện, nên hướng ngành nghề vào phát triển phục vụ cho hoạt động du lịch Xây dựng thí điểm mơ hình số LNTT tiếng thành điểm tham quan du lịch: - Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch để hình thành đội ngũ du lịch chỗ theo hai hướng: hình thành đội ngũ quản lý điều hành hoạt động du lịch LN; huy động cộng đồng dân cư LN tham gia vào trình hoạt động du lịch Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn ngắn dài hạn nâng cao trình độ kỹ cho cán làm công tác thuyết minh, hướng dẫn để họ mang đến cho du khách giá trị văn hóa truyền thống nguồn gốc hình thành phát triển LN, ý nghĩa sản phẩm LN chứa đựng giá trị lịch sử, nhân văn nét đặc trưng địa phương - Chú trọng công tác bảo tồn, trùng tu phát triển di tích văn hóa, lịch sử 90 (vật thể), hoạt động lễ hội truyền thống (phi vật thể) LN góp phần làm phong phú thêm nội dung tour du lịch LN - Liên kết xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với công ty du lịch tỉnh địa phương khác để xây dựng sản phẩm, thường xun cập nhật thơng tin có nguồn khách ổn định Các đơn vị kinh doanh lữ hành cần phối hợp quan quản lý nhà nước tổ chức tốt tour du lịch LN để thông qua du khách quảng bá sản phẩm hình thức truyền miệng từ người sang người khác đ.Tăng cường liên kết kinh tế sở sản xuất nghề, làng nghề với chủ thể khác Tình trạng thiếu liên kết kinh tế sở sản xuất nghề, LN với chủ thể khác (nhà nước, DN cung ứng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra, sở nghiên cứu, nhà khoa học, nhà thiết kế mẫu mã.v.v ) hạn chế phát triển LN Do việc đẩy mạnh liên kết kinh tế sở sản xuất nghề, LN với chủ thể khác cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển nghề LN tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, huyện Quảng Điền nói riêng Vì vậy, quan quản lý nhà nước cần tập trung: - Tạo môi trường thể chế, môi trường kinh doanh cho nghề, LN nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn SXKD; - Hoàn thiện hệ thống sách điều tiết vĩ mơ Nhà nước phát triển nghề LN; - Ban hành số chế sách khuyến khích sở sản xuất nghề, LN chủ thể khác tham gia liên kết với nhau; - Đa dạng hóa mơ hình tổ chức sản xuất LN gồm hộ gia đình, tổ sản xuất, hợp tác xã, DN… - Tạo lập môi trường thuận lợi cho sở sản xuất nghề, LN tham gia liên kết kinh tế với chủ thể khác; - Nâng cao nhận thức yêu cầu liên kết kinh tế đến ý thức pháp luật, nâng cao lực cạnh tranh sở sản xuất LN chủ thể tham gia liên kết; - Đẩy mạnh việc công nhận nghề truyền thống, LNTT phong tặng 91 danh hiệu nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân cho nghệ nhân, thợ thủ công giỏi; - Phát huy vai trò hiệp hội nghề, LN gắn với hướng SXKD nhóm nghề, LN; - Tăng cường quản lý nhà nước nhằm tạo điều kiện xử lý tốt mâu thuẫn liên kết kinh tế.v.v 3.2.5.Đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển làng nghề truyền thống a Đào tạo người lao động: Kết hợp hình thức đào tạo nhà trường với hình thức đào tạo truyền thống thông qua việc mời nghệ nhân (LN tỉnh địa phương khác) tham gia giảng dạy phần chương trình khóa học đồng thời đưa học viên thực tập trực tiếp sở sản xuất, LN b Đào tạo chủ sở sản xuất LN: Việc đào tạo nâng cao lực điều hành chủ sở N&LNTT cần tiến hành cách chặt chẽ từ khâu: xác định nhu cầu đào tạo nhóm ngành sở xác định nội dung, loại hình đào tạo phương pháp đào tạo phù hợp; xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, thể rõ thời gian, địa điểm đào tạo; đối tượng đào tạo; nội dung, hình thức phương pháp đào tạo; kinh phí đào tạo; nguồn kinh phí tài trợ; nguồn lực khác cho việc đào tạo; hoạt động quản lý, tổ chức đào tạo; đến khâu đánh giá hoạt động đào tạo Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức văn hóa, quản lý, khoa học kỹ thuật, mỹ thuật, kiến thức tổ chức sản xuất, quản trị DN thị trường cho chủ sở sản xuất LN với hình thức đào tạo trung tâm mở lớp tập huấn ngắn hạn Thường xuyên tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm giới thiệu kinh nghiệm quản lý, SXKD, khoa học công nghệ lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh LN Tổ chức cho chủ sở sản xuất tham quan học tập kinh nghiệm phát triển LN nước c Phát triển nghệ nhân: Nghệ nhân thợ giỏi mắc xích 92 quan trọng hữu hiệu để đào tạo phát triển nghề truyền thống Thừa Thiên Huế Nhà nước cần trì việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú để ghi nhận đóng góp nghệ nhân việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Công khai tiêu chuẩn để công nhận nghệ nhân, nghệ nhân ưu tú nghệ nhân nhân dân, đồng thời có sách hỗ trợ, khen thưởng ưu đãi nghệ nhân để động viên, kích thích người lao động phấn đấu cống hiến nhiều cho LN Thường xuyên tổ chức phong tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, bàn tay vàng cho lao động LN, tổ chức thi tay nghề cho thợ thủ công d Các sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển: - Hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo nghề truyền nghề cho lao động LN khu vực có nghề - Khuyến khích hỗ trợ kinh phí cho nghệ nhân, thợ giỏi tự tổ chức lớp truyền nghề cho người lao động sở sản xuất LN tham gia giảng dạy lớp đào tạo nghề cho người lao động, trọng đến nghề truyền thống, LN truyền thống - Khuyến khích hỗ trợ cho LN tự tổ chức thành lập Trung tâm đào tạo nghề - Hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức quản lý, thị trường cho chủ sở sản xuất LN khu vực có nghề - Hỗ trợ kinh phí tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sở sản xuất LN huyện với sở sản xuất, DN LN khác tỉnh 3.2.6.Tăng cường tra, kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực làng nghề Thực nghiêm túc việc kiểm tra lĩnh vực sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh, sở sản xuất theo quy định pháp luật, đẩy mạnh việc giáo dục ý thức pháp luật cho người dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật kinh doanh tổ 93 chức kinh doanh Các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm mục đích vừa thúc đẩy doanh nghiệp làng nghề kinh doanh trung thực, vừa giúp quan QLNN phát kịp thời sai sót để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo tính tôn nghiêm pháp luật Để công tác kiểm tra, giám sát có hiệu lực, đảm bảo quyền lợi hợp pháp doanh nghiệp, sở sản xuất làng nghề, phải xác định xác phạm vi tra, kiểm tra chủ thể Nâng cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý cấp xã, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đơn vị sản xuất nhằm uốn nắn kịp thời mặt yếu kém, lệch lạc có hình thức xử lý thích đáng doanh nghiệp vi phạm pháp luật Đồng thời khắc phục tình trạng kiểm tra chồng chéo, gây phiền hà, cản trở sản xuất kinh doanh 94 Tiểu kết chương Trên cở sở nội dung chương chương 2, vào quan điểm mục tiêu Đảng Nhà nước; quan điểm, mục tiêu huyện Quảng Điền phát triển LN phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước phát triển làng nghề địa bàn huyện Quảng Điền Tác giả đưa sáu nhóm giải pháp chủ yếu quản lý nhà nước phát triển LN địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể là: Hoàn thiện pháp luật phát triển làng nghề; quy hoạch tạo điều kiện để phát triển làng nghề; nâng cao trách nhiệm Ủy ban nhân dân huyện quan chức quản lý nhà nước phát triển làng nghề; thu hút nguồn lực địa bàn cho phát triển làng nghề; đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển làng nghề truyền thống; tăng cường tra, kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực làng nghề 95 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu khái quát LN địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, tơi rút kết luận sau: Sự hình thành phát triển nghề, LN LNTT tất yếu khách quan, gắn bó hữu nơng nghiệp công nghiệp, đồng thời thúc đẩy nhanh trình phân cơng lao động xã hội cơng nghiệp đại hố nơng nghiệp nơng thơn Phát triển LN nhiệm vụ có tính chiến lược, có vai trò to lớn q trình chuyển dịch cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn địa bàn huyện Mặt khác, phát triển LN phận cấu thành lịch sử văn hoá văn minh Việt Nam Trong khứ tại, yếu tố biểu tập trung sắc dân tộc Sự phát triển LN hình thức tốt nhằm huy động nguồn nhân lực sẵn có để phát triển kinh tế địa phương, cách giải việc làm cho người lao động địa phương vùng lân cận Hơn thực tế qua LN đất chật, người đông, đường hợp lý hiệu dựa mạnh LN huyện phát triển từ kỹ thuật thủ công lên kỹ thuật tiên tiến Sự kết hợp yếu tố truyền thống với kỹ thuật đại làm cho sản phẩm ngày tinh xảo hơn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng có sức cạnh tranh thị trường nước XK Trong năm gần làng nghề nước ta nói chung tỉnh Thừa Thiên Huế huyện Quảng Điền nói riêng đà phát triển Phát triển làng nghề huyện đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế huyện (năm 2016 kinh tế huyện Quảng Điền tăng 5,6%, cơng nghiệp tăng 7,9% có đóng góp làng nghề 19% GTSXCN) góp phần làm chuyển dịch cấu kinh tế huyện theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ Các LN huyện Quảng Điền giải việc làm cho khoảng 8.876 lao động khu vực nông thôn với thu nhập bình quân đầu người 2.497.000 đồng/tháng góp phần tích cực vào thay đổi mặt NTM huyện theo Nghị Đảng Chính phủ Các sản phẩm làng nghề huyện sản xuất bước đầu đáp ứng nhu cầu thiết yếu đời sống người dân nông thôn cho XK Sản phẩm làm 96 kết hợp cách hài hồ kinh nghiệm cổ truyền với cơng nghệ tạo hàng hố có chất lượng cao tiêu dùng nước XK Trên sở thúc đẩy đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cải thiện đáng kể đời sống vật chất tinh thần hàng ngày người dân Tuy nhiên qua nghiên cứu phát triển LN huyện Quảng Điền nói chung LN (mây tra đan Bao La; mây tre đan Thủy Lập; bún bánh Ô Sa chế biến mắm, nước mắm Tân Thành) nói riêng tơi thấy bộc lộ số hạn chế với nguyên nhân là: Vốn cho sản xuất đầu tư mở rộng sản xuất hạn hẹp khó khăn, chất lượng lao động, tay nghề người lao động, trình độ quản lý đơn vị sản xuất nhiều bất cập; Công nghệ sản xuất, thị trường tiêu thu sản phẩm, chất lượng mẫu mã sản phẩm chắp vá gặp nhiều khó khăn Vấn đề nhiễm môi trường cần quan tâm giải nghiêm túc, nhận thức người dân hạn chế mặt, đại đa số người dân e ngại không muốn dời xưởng khỏi nơi ở, chưa nhận rõ tác hại môi trường sản xuất lẫn dân cư sinh sống Sự quan tâm Nhà nước đặc biệt quyền địa phương để có mặt cho phát triển sản xuất, giải ô nhiễm môi trường, sách tài chính, thuế, đất đai chậm, thiếu đồng thiếu hợp lý nên phát triển LN hạn chế so với lợi yêu cầu đặt Để phát triển LN bền vững mạnh mẽ, đáp ứng toàn diện kinh tế, xã hội, trị, an tồn xã hội, môi trường sinh thái thời gian tới cần phải thực đồng sách giải pháp KT-XH nhằm khuyến khích hỗ trợ, giúp đỡ tạo mơi trường thuận lợi cho LN phát triển chế kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến sách vốn, đầu tư, tài tín dụng, mặt bằng, tiếp thị thị trường đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường sinh thái Thừa Thiên Huế trung tâm văn hóa du lịch Tại đây, LN hình thành phát triển mang nét đẹp, giá trị văn hoá lâu đời cộng đồng làng xã Ngày nay, với nước, LN Thừa Thiên Huế nói chung Quảng Điền nói riêng có bước chuyển 97 mình, mạnh mẽ, khơng đơn giữ gìn nét văn hố cha ơng mà góp phần nâng cao đời sống phần lớn người dân vùng Trong trình phát triển, LN Quảng Điền nói riêng nước nói chung ngồi nỗ lực tự phấn đấu vươn lên LN cần đến quan tâm, đạo,khuyến khích kịp thời thơng qua sách, hỗ trợ Nhà nước Với kết hợp việc hỗ trợ nỗ lực thân, LN Quảng Điền có phát triển mạnh mẽ lâu dài thời gian tới 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2008), Nghị số 26-NQ/TW ngày tháng năm 2008 Hội nghị lần thứ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Bộ Công thương (2012), Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2012 Chính phủ Khuyến cơng; Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2006), Thông tư 116/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2006 việc hướng dẫn thực số nội dung Nghị định 66/2006/NĐ-CP; Chính phủ (2006), Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2006 phát triển quản lý dự án ngành nghề nông thôn; Chính phủ (2008), Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 ban hành chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn; Chính phủ (2012), Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2012 Khuyến cơng; Chính phủ (2013), Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 thi hành số điều Luật Hợp tác xã; Đại hội Đảng huyện Quảng Điền lần thứ XII (2010-2015), Nghị quyết; Đại hội Đảng huyện Quảng Điền lần thứ XIII (2016-2020), Nghị quyết; 10 Mai Thế Hởn (2000), “Phát triển LNTT trình CNH, HĐH vùng ven đô Hà Nội”, luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; 11 Nguyễn Thị Huệ (2012), “Phát triển du lịch làng nghề tỉnh Hải Dương”, luận văn thạc sỹ, đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội; 99 12 Nguyễn Thanh Huyền (2012), “ Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch tỉnh Vĩnh Phúc”, luận văn thạc sỹ, đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; 13 Hội nghị Huyện ủy huyện Quảng Điền lần thứ 16 khóa XI (2009), Chương trình hành động số 10-CTr/HU ngày 20 tháng năm 2009 thực Nghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thôn; 14 Hội nghị tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16 khóa XIII (2009), Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 27 tháng năm 2009 thực Nghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn; 15 Nguyễn Thị Loan (2012), “ Xây dựng mơ hình làng nghề, khu du lịch sinh thái gắn với phát triển nông thôn bền vững xã vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”, luận văn thạc sỹ, trường đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên; 16 Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; 17 Trần Thị Minh Nguyệt (2008), “ Quản lý nhà nước với phát triển nghề làng nghề Hà Tây giai đoạn nay”, luận văn thạc sỹ, trường đại học Thương Mại; 18 Niên giám thống kê huyện Quảng Điền năm 2015; 19 Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015; 20 Dương Bá Phượng (2001), bảo tồn phát triển LN trình cơng nghiệp hóa, nhà xuất khoa học xã hội; 21 Đỗ Hồng Tồn (chủ biên), giáo trình quản lý nhà nước kinh tế (tái bản), trường Đại học Kinh tế quốc dân; 22 Phan Văn Tú (2011), “Các giải pháp để phát triển làng nghề thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam”, luận văn thạc sỹ kinh tế, đại học Đà Nẵng; 23 Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền, đề án phát triển nghề LN huyện Quảng Điền giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020; 100 24 Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền, đề án xây dựng khu du lịch LNTT Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền; 25 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Quảng Điền đến năm 2020; 26 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (2009), Quyết định 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2009 việc phê duyệt đề án khôi phục phát triển LN, LNTT ngành nghề TTCN tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015; 27 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đề án khôi phục phát triển nghề truyền thống, LN ngành nghề TTCN tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015; 28 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 2215/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng năm 2008 việc ban hành quy định quản lý sử dụng kinh phí nghiệp kinh tế hoạt động khuyến công; 29 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2009 việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Bắc An Gia ; 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng năm 2011 việc ban hành quy định quản lý sử dụng kinh phí nghiệp kinh tế hoạt động khuyến công; 31 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 17 tháng năm 2015 việc phê duyệt quy hoạch phát triển nghề truyền thống làng nghề địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 32 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 ban hành quy chế quản lý sử dụng kinh phí kinh tế hoạt động khuyến công; 33 GS Trần Quốc Vượng (2000), làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội, trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội 101 ... THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 78 3.1.Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước phát triển làng nghề địa bàn huyện Quảng Điền,. .. số làng nghề làng nghề truyền thống địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế + Về không gian: Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước phát triển làng nghề địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa. .. Thừa Thiên Huế - Nhiệm vụ: + Hệ thống hóa sở lý luận quản lý nhà nước phát triển làng nghề; + Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước phát triển làng nghề địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ), Quản lý nhà nước về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan