Nâng cao vai trò của đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

118 794 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:24

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, 85 năm qua, Đoàn Thanh niên đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng như: Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết lên những trang sử hào hùng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, đòi hỏi tổ chức Đoàn thanh niên phải tiếp tục xây dựng củng cố và nâng cao chất lượng, vai trò hoạt động nhằm đáp ứng những yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm đi đầu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã tham gia, đảm nhận nhiều công trình, phần việc, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, đặc biệt là tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành công chung của phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.Thực hiện Nghị quyết số 26NQTW, ngày 0582008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 2020, đồng thời cụ thể hóa nội dung phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; xây dựng Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 2020” và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324QĐTTg, ngày 18022013. Đây là đề án quan trọng, tạo cơ chế cho các cấp bộ Đoàn triển khai các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện đường lối của Đảng, trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới đã diễn ra sôi nổi ở khắp các huyện, thị xã trong tỉnh Bắc Ninh, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của cả xã hội, trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu. Với phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Ninh nói chung và Đoàn thanh niên huyện Lương Tài nói riêng đã thực hiện những công trình, phần việc cụ thể góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh. Thanh niên đã chủ động chọn lĩnh vực tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm nhận các hạng mục xây dựng hạ tầng, như: làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, điểm vui chơi của thanh thiếu nhi, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Có thể khẳng định trong những năm qua, vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới là hết sức quan trọng, được ghi nhận và đánh giá cao.Trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới và thể hiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Việc nghiên cứu để nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới và đưa ra các giải pháp phù hợp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên để đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Nhằm thực hiện những vấn đề nêu trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh” làm nội dung luận văn nghiên cứu với mong muốn góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng huyện Lương Tài ngày càng phát triển. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1. Mục tiêu chungTrên cơ sở đánh giá vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Tài, đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới của huyện trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới. Đánh giá thực trạng vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới tại Huyện Lương Tài trong những năm qua. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới tại địa bàn nghiên cứu. Đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lương Tài những năm tới.1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI1.3.1. Đối tượng nghiên cứuNhững vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.Đối tượng khảo sát: các cá nhân, đơn vị, cơ quan trong huyện Lương Tài và các tổ chức có liên quan.1.3.2. Phạm vi nghiên cứu1.3.2.1. Phạm vi về thời gianNghiên cứu về vai trò của Đoàn thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Tài từ năm 2012 2016 (trong nhiệm kỳ 2012 2017 của Đại hội Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn thanh niên huyện Lương Tài lần thứ XX).1.3.2.2. Phạm vi về không gianPhạm vi nghiên cứu của đề tài trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh có sự tham gia của đoàn thanh niên trong việc xây dựng nông thôn mới. 1.3.2.3. Phạm vi về nội dungĐề tài nghiên cứu các nội dung về sự tham gia của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh trong việc xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Xây dựng đường giao thông nông thôn; đường điện chiếu sáng; bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế nông thôn và chuyển giao Khoa học kỹ thuật; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; an sinh xã hội; Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; Tham gia phát triển kinh tế nông thôn;1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Tài, Đoàn thanh niên có vai trò như thế nào? Đoàn thanh niên tham gia thực hiện nội dung nào trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Tài? Những thuận lợi, khó khăn trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới của Đoàn thanh niên tại huyện Lương Tài?1.5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC, THỰC TIỄN1.5.1. Những đóng góp mới Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đánh giá được thực trạng và kết quả trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới của Đoàn thanh niên huyện Lương Tài. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, luận văn đã đề ra các giải pháp để phát huy tốt vai trò của Đoàn thanh niên trong việc xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Tài.1.5.2. Ý nghĩa khoa học Đề tài sẽ góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để đề ra các giải pháp góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới của huyện trong thời gian tới.1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng nông thôn mới của Đoàn thanh niên qua đó giúp tổ chức đoàn đề ra các giải pháp để nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới. HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -  - NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Mã số : 60.62.01.16 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyên Thi Quynh Anh HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực hoàn toàn chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ để thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Đắc Cường LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước tiên xin chân thành tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thầy, cô giáo trường đặc biệt thầy cô giáo khoa Kinh tế Phát triển nông thôn giảng dạy trang bị kiến thức, định hướng cho học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Anh - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lương Tài, Ban Chấp hành Huyện Đồn Lương Tài phòng ban chức huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; Đảng ủy, HĐND, UBND Ban Chấp hành Đoàn xã Trung Kênh, Trung Chính, Tân Lãng, Trừng Xá huyện Lương Tài cung cấp số liệu thực tế thông tin cần thiết để tơi hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, tồn thể gia đình động viên tơi thời gian nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Đắc Cường ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC HÌNH .ix DANH MỤC HỘP ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN x THESIS ABSTRACT xii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC, THỰC TIỄN 1.5.1 Những đóng góp 1.5.2 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .5 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Chương trình nơng thơn 2.1.2 Vai trò Đồn niên xây dựng nông thôn 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao vai trò Đồn niên xây dựng nơng thơn 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.2.1 Kinh nghiệm Đoàn niên số địa phương Việt Nam iii 2.2.2 Bài học kinh nghiệm nâng cao vai trò Đồn niên tham gia xây dựng nông thôn 2.2.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI 3.1.1 Vị trí địa lý 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội Bảng 3.1 Chỉ tiêu phát triển kinh tế huyện Lương Tài giai đoạn 2014 - 2016 27 Bảng 3.2 Dân số lao động huyện Lương Tài giai đoạn 2014 - 2016 29 3.1.3 Giới thiệu Đoàn niên huyện Lương Tài 3.1.4 Đánh giá chung 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1 Phương pháp tiếp cận 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu, thông tin Bảng 3.3 Bảng phân bổ mẫu nghiên cứu .35 3.2.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 3.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN LƯƠNG TÀI 4.1.1 Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn 4.1.2 Công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn Bảng 4.1 Kết công tác quy hoạch xây dựng nông thôn huyện Lương Tài 39 4.1.3 Xây dựng sở hạ tầng thiết yếu Bảng 4.2 Vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng nông thôn .40 từ năm 2011 - 2016 40 4.1.4 Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân 4.1.5 Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa bảo vệ môi trường 4.1.6 Xây dựng hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh giữ gìn an ninh, trật tự xã hội 4.1.7 Kết thực Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn iv Bảng 4.3 Kết xây dựng nông thôn huyện Lương Tài giai đoạn 2011 - 2016 43 4.2 THỰC TRẠNG VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN LƯƠNG TÀI 4.2.1 Tình hình triển khai xây dựng nơng thơn Đồn niên huyện Lương Tài Bảng 4.4 Một số kết Đoàn niên xây dựng nông thôn huyện Lương Tài giai đoạn năm (từ 2012 - 2017) 45 4.2.2 Vai trò Đồn niên quy hoạch xây dựng nông thôn Bảng 4.5 Đánh giá quyền địa phương người dân hoạt động tham gia xây dựng quy hoạch nông thơn Đồn niên 47 4.2.3 Đồn niên với công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng nông thôn Bảng 4.6 Kết tổ chức hoạt động tuyên truyền xây dựng nơng thơn Đồn niên .49 Bảng 4.7 Đánh giá kết hoạt động công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn Đoàn niên .50 4.2.4 Đóng góp Đoàn niên xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ nông thôn Bảng 4.8 Kết tham gia xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ nơng thơn Đồn niên xã khảo sát .51 Bảng 4.9 Kết khảo sát ý kiến đánh giá tham gia Đoàn niên xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ nơng thơn 52 4.2.5 Vai trò Đoàn niên phát triển kinh tế tổ chức sản xuất phục vụ nông thôn Bảng 4.10 Thống kê số mơ hình niên tham gia phát triển kinh tế .53 Bảng 4.11 Đánh giá tham gia Đoàn niên phát triển kinh tế tổ chức sản xuất phục vụ nông thôn 54 4.2.6 Sự tham gia Đoàn niên xây dựng văn hóa - xã hội - môi trường phục vụ nông thôn Bảng 4.12 Kết hoạt động Đoàn niên xây dựng văn hóa - xã hội - môi trường phục vụ nông thôn 59 v Bảng 4.13 Đánh giá tham gia Đoàn niên xây dựng văn hóa - xã hội - môi trường phục vụ nông thôn 60 4.2.7 Vai trò Đồn niên việc xây dựng hệ thống trị Bảng 4.14 Kết hoạt động Đoàn niên tham gia xây dựng hệ thống trị nông thôn, giai đoạn 2012 - 2017 63 Bảng 4.15 Đánh giá kết hoạt động Đoàn niên tham gia xây dựng hệ thống trị nơng thơn 64 4.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 4.3.1 Yếu tố kiến thức chuyên môn, kỹ nghiệp vụ 4.3.2 Yếu tố chế, sách đãi ngộ cán Đoàn 4.3.3 Sự tạo điều kiện cấp uỷ Đảng, quyền địa phương 4.3.4 Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn 4.3.5 Tính minh bạch thực chương trình nơng thơn 4.4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI HUYỆN LƯƠNG TÀI 4.4.1 Đánh giá chung kết xây dựng nông thơn Đồn niên 4.4.2 Định hướng nâng cao vai trò Đồn niên 4.4.3 Giải pháp nâng cao vai trò Đồn niên xây dựng nơng thôn PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .81 5.1 KẾT LUẬN 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Đảng tỉnh Bắc Ninh 5.2.2 Đối với ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh 5.2.3 Đối với huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Lương Tài TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 PHỤ LỤC 87 vi DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng việt ATGT An tồn giao thơng BCH Ban chấp hành BTV Ban Thường vụ CLB Câu lạc ĐTN Đoàn niên ĐVTN Đoàn viên niên GTSX Giá trị sản xuất HĐND Hội đồng nhân dân KT Kinh tế LHTN Liên hiệp niên MTQG Mục tiêu quốc gia NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước NTM Nông thôn THPT Trung học phổ thông TNCS Thanh niên cộng sản TNTP Thiếu niên tiền phong TTN Thanh thiếu nhi UBND Ủy ban nhân dân VAC Vườn ao chuồng XH Xã hội DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Chỉ tiêu phát triển kinh tế huyện Lương Tài giai đoạn 2014 - 2016 27 vii Bảng 3.2 Dân số lao động huyện Lương Tài giai đoạn 2014 2016 29 Bảng 3.3 Bảng phân bổ mẫu nghiên cứu 35 Bảng 4.1 Kết công tác quy hoạch xây dựng nông thôn huyện Lương Tài .39 Bảng 4.2 Vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng nông thôn 40 từ năm 2011 - 2016 40 Bảng 4.3 Kết xây dựng nông thôn huyện Lương Tài giai đoạn 2011 - 2016 .43 Bảng 4.4 Một số kết Đoàn niên xây dựng nông thôn huyện Lương Tài giai đoạn năm (từ 2012 2017) 45 Bảng 4.5 Đánh giá quyền địa phương người dân hoạt động tham gia xây dựng quy hoạch nông thôn Đoàn niên 47 Bảng 4.6 Kết tổ chức hoạt động tuyên truyền xây dựng nông thôn Đoàn niên 49 Bảng 4.7 Đánh giá kết hoạt động công tác tun truyền xây dựng nơng thơn Đồn niên 50 Bảng 4.8 Kết tham gia xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ nơng thơn Đồn niên xã khảo sát 51 Bảng 4.9 Kết khảo sát ý kiến đánh giá tham gia Đoàn niên xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ nông thôn .52 Bảng 4.10 Thống kê số mơ hình niên tham gia phát triển kinh tế 53 Bảng 4.11 Đánh giá tham gia Đoàn niên phát triển kinh tế tổ chức sản xuất phục vụ nông thôn 54 Bảng 4.12 Kết hoạt động Đoàn niên xây dựng văn hóa - xã hội - môi trường phục vụ nông thôn 59 Bảng 4.13 Đánh giá tham gia Đoàn niên xây dựng văn hóa - xã hội - môi trường phục vụ nông thôn .60 Bảng 4.14 Kết hoạt động Đoàn niên tham gia xây dựng hệ thống trị nơng thơn, giai đoạn 2012 - 2017 .63 Bảng 4.15 Đánh giá kết hoạt động Đoàn niên tham gia xây dựng hệ thống trị nơng thơn 64 viii nơng thơn 8.1 Xã có điểm phục vụ bưu 8.2 Xã có dịch vụ viễn thông, internet Thông 8.3 Xã có đài truyền tin UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện hệ thống loa Truyền thực tế, nhu cầu tổ chức cộng đồng xã đến thôn thông 8.4 Xã có ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý, điều hành Khôn Khôn 9.1 Nhà tạm, dột nát Không Không Không Không Không Không g g Nhà 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà ≥75 ≥70 dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy ≥80% ≥90% ≥80% ≥80% ≥75% ≥90% % % định III KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT Thu nhập bình qn đầu Thu người khu vực nơng 10 ≥45 ≥36 ≥50 ≥36 ≥41 ≥41 ≥59 ≥50 nhập thôn đến năm 2020 (triệu đồng/người) Hộ Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ≤12 11 ≤6% ≤2% ≤5% ≤5% ≤7% ≤1% ≤4% nghèo giai đoạn 2016-2020 % Lao Tỷ lệ người có việc làm động cótrên dân số độ tuổi 12 ≥90% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt việc lao động có khả làm tham gia lao động 13.1 Xã có hợp tác xã hoạt động theo quy Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tổ định Luật Hợp tác chức xã năm 2012 13 sản 13.2 Xã có mơ hình liên xuất kết sản xuất gắn với tiêu Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững IV VĂN HĨA - XÃ HỘI - MƠI TRƯỜNG 14 Giáo 14.1 Phổ cập giáo dục Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt dục mầm non cho trẻ tuổi, 89 xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học sở 14.2 Tỷ lệ học sinh tốt Đào tạo nghiệp trung học sở ≥70 ≥80 tiếp tục học trung ≥85% ≥90% ≥85% ≥85% ≥70% ≥90% % % học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) 14.3 Tỷ lệ lao động có ≥25 ≥25 ≥40% ≥45% ≥40% ≥40% ≥25% ≥45% việc làm qua đào tạo % % 15.1 Tỷ lệ người dân ≥85% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt tham gia bảo hiểm y tế 15.2 Xã đạt tiêu chí Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt quốc gia y tế 15 Y tế 15.3 Tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng ≤21,8 ≤26, ≤24,2 ≤14,3 ≤20,5 ≤13,9% ≤24,2% ≤31,4% thể thấp còi (chiều cao % 7% % % % theo tuổi) Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt Văn 16 tiêu chuẩn văn hóa theo ≥70% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt hóa quy định 17 Môi ≥90 ≥95 trường 17.1 Tỷ lệ hộ sử ≥95% % ≥98% ≥98% ≥95% ≥95% ≥98% % an dụng nước hợp vệ sinh (≥60% (≥50 (≥65% (≥60% (≥60% (≥50% (≥65% (≥65 toàn nước theo quy nước % nước nước nước nước nước % thực định sạch) nước sạch) sạch) sạch) sạch) sạch) nước phẩm sạch) sạch) 17.2 Tỷ lệ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi 100 100 trồng thủy sản, làng 100% 100% 100% 100% 100% 100% % % nghề đảm bảo quy định bảo vệ môi trường 17.3 Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt - đẹp, an toàn 17.4 Mai táng phù hợp UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện với quy định theo quy thực tế đặc điểm văn hóa dân tộc hoạch 90 17.5 Chất thải rắn địa bàn nước thải khu dân cư tập trung, sở Đạt sản xuất - kinh doanh thu gom, xử lý theo quy định 17.6 Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa ≥85% nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 17.7 Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi ≥70% đảm bảo vệ sinh mơi trường 17.8 Tỷ lệ hộ gia đình sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân 100% thủ quy định đảm bảo an toàn thực phẩm V HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 18 Hệ 18.1 Cán bộ, cơng chức Đạt thống xã đạt chuẩn 18.2 Có đủ tổ chức trị hệ thống trị Đạt tiếp cận sở theo quy định 18.3 Đảng bộ, pháp quyền xã đạt tiêu chuẩn Đạt luật "trong sạch, vững mạnh" 18.4 Tổ chức trị xã hội xã đạt loại 100% trở lên 18.5 Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy Đạt định 18.6 Đảm bảo bình đẳng Đạt giới phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ hỗ trợ những người dễ bị tổn thương lĩnh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt ≥70 % ≥90% ≥85% ≥85% ≥70% ≥90% ≥70 % ≥60 % ≥80% ≥70% ≥75% ≥60% ≥80% ≥70 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100 % Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 100% 100% 100% 100 % 100 % 100% 100% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 91 Quốc phòng 19 An ninh vực gia đình đời sống xã hội 19.1 Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” Đạt hoàn thành tiêu quốc phòng 19.2 Xã đạt chuẩn an toàn an ninh, trật tự xã hội đảm bảo bình n: khơng có khiếu kiện đơng người kéo dài; không để xảy trọng Đạt án; tội phạm tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) kiềm chế, giảm liên tục so với năm trước Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt PHIẾU ĐIỀU TRA Đề tài: Nâng cao vai trò đồn niên xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh PHIẾU 1: PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ ĐỒN I Thơng tin cá nhân: Họ tên:……………………………………………Tuổi: …………………… Giới tính: ……………………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………… Thời gian tham gia cơng tác Đồn: …………………………………………… Trình độ văn hóa:………………………….Trình độ chun mơn:…………… II Đánh giá hoạt động xây dựng nơng thơn Đồn niên Số lượng Đoàn viên niên địa phương là:…………… Tỷ lệ Đoàn viên niên tham gia hoạt động xây dựng nông thôn Đoàn xã tổ chức thường bao nhiêu? Từ 80% trở lên Từ 60 - 80% Từ 30 - 60% Dưới 30% Trong đó: 92 2.1 Tỷ lệ Đoàn viên niên tham gia công tác tuyên truyền xây dựng nơng thơn đạt………% 2.2 Tỷ lệ Đồn viên niên tham gia công tác quy hoạch nông thơn đạt… % 2.3 Tỷ lệ Đồn viên niên tham gia xây dựng hạ tầng Kinh tế - Xã hội phục vụ nông thôn đạt………….% 2.4 Tỷ lệ Đoàn viên niên tham gia phát triển kinh tế Tổ chức sản xuất phục vụ nông thôn mới…………% 2.5 Tỷ lệ Đoàn viên niên tham gia xây dựng văn hóa - xã hội - môi trường phục vụ nông thôn đạt……………… % 2.6 Tỷ lệ Đoàn viên niên tham gia việc xây dựng hệ thống trị xây dựng nơng thơn đạt………… % Đánh giá việc tham gia đoàn viên niên xây dựng nông thôn địa phương TT Đánh giá tham gia Thường Thỉnh Không xuyên thoảng tham gia Nội dung tham gia Công tác tuyên truyền xây dựng NTM Công tác quy hoạch xây dựng NTM Công tác xây dựng hạ tầng KT-XH phục vụ NTM Trong phát triển kinh tế tổ chức sản xuất phục vụ NTM Trong xây dựng văn hóa - xã hội - môi trường phục vụ NTM Trong xây dựng hệ thống trị nơng thơn Các nguồn lực chủ yếu mà Đoàn viên niên tham gia xây dựng nông thôn là: Tiền, vật chất Ngày công lao động Trong hoạt động tham gia xây dựng nông thơn Đồn niên yếu tố có ảnh hưởng nhiều định đến phát huy vai trò Đồn niên (có thể chọn nhiều ý kiến) - Giới tính, độ tuổi, kinh nghiệm - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ - Cơ chế, sách, đãi ngộ - Sự quan tâm cấp ủy, quyền - Công tác tuyên truyền xây dựng NTM - Sự minh bạch xây dựng NTM 93 Việc tạo điều kiện chế, sách cho hoạt động Đồn niên xây dựng nơng thơn mới: Thuận lợi Khó khăn Sự quan tâm, tạo điều kiện cấp ủy, quyền địa phương hoạt động Đoàn niên xây dựng nơng thơn mới: Rất tạo điều kiện Ít tạo điều kiện Không tạo điều kiện - Lương : …………………………đ/ tháng - Phụ cấp: ………………………… đ/tháng - Các khoản thu nhập khác: …………….đ/tháng - Cơng tác phí: ………………………… đ/tháng Các kết đạt cụ thể hoạt động tham gia xây dựng nơng thơn Đồn niên địa phương đồng chí? TT Nội dung ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tổng cộng Xây dựng tu sửa đường giao Km thông nông thôn Tuyên truyền xây dựng NTM Buổi Số mơ hình niên tham gia phát Mô triển kinh tế địa phương hình Số buổi quân đảm bảo ATGT, Buổi ANTT Số hoạt động văn hóa, thể thao, văn Buổi nghệ tổ chức Ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường Buổi Đường điện thắp sáng khánh Km thành đưa vào sử dụng Số ngày công niên đóng góp Ngày xây dựng NTM cơng Kinh phí niên đóng góp xây Triệu dựng NTM đồng Quy hoạch xây dựng NTM Bản 10 duyệt mà niên phối hợp quy tham gia thực hoạch Theo đồng chí cán đồn cần phải làm để nâng cao vai trò Đồn niên tham gia xây dựng nông thôn thời gian tới (có thể chọn nhiều ý kiến) - Nâng cao kỹ cán đoàn tuyên truyền, vận động ĐVTN - Nâng cao kỹ tổ chức hoạt động đoàn - Nâng cao kỹ cho cán làm công tác đồn - Nâng cao kiến thức chun mơn cho cán đoàn 94 - Tranh thủ quan tâm ủng hộ cấp ủy, quyền 10 Theo đồng chí cán đồn hoạt động chưa hiệu (có thể chọn nhiều ý kiến) - Trình độ chun mơn chưa cao - Kỹ năng, nghiệp vụ - Thu nhập thấp - Điều kiện làm việc khó khăn 11 Theo đồng chí để cán đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ phải? (có thể chọn nhiều ý kiến) - Tăng thu nhập - Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ - Nâng cao lòng nhiệt tình với cơng việc - Đáp ứng điều kiện trang thiết bị sở vật chất làm việc 12 Kết hoạt động cán đoàn tổ chức cho niên tham gia: TT Hoạt động ĐVT Cuộc họp, hội nghị, hội thảo Hoạt động VHVN, TDTT Tập huấn đào tạo - Tập huấn kỹ thuật SX nông nghiệp - Tập huấn kinh tế thị trường - Tập huấn PT nghề Chuyển giao tiến KHKT - Áp dựng giông - Áp dụng kỹ thuật, công nghệ - Áp dụng phương pháp Xây dựng mơ hình phát triển kinh tề: - Trong trồng trọt, chăn nuôi - Trong hoạt động dịch vụ, tư vấn - Trong sản xuất kinh doanh Lần Lần Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tổng cộng Lớp Lần Mơ hình Lương Tài, ngày….tháng… năm 2017 Người điều tra Người điều tra 95 PHIẾU 2: KHẢO SÁT, LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VAI TRÒ CÁN BỘ ĐỒN CỦA ĐỒN VIÊN THANH NIÊN I Thơng tin cá nhân: Họ tên:……………………………… Tuổi………………………… Giới tính:……………… Trình độ văn hóa:…………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………… II Đánh giá, nhận xét hoạt động Đoàn niên xây dựng nơng thơn Đồn niên địa phương bạn có tổ chức hoạt động hưởng ứng vận động “Tuổi trẻ Bắc Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới” không? Có Không Bạn tham gia hoạt động xây dựng nông thôn Đồn niên địa phương triển khai khơng? TT Đánh giá tham gia Không Thường Thỉnh tham xuyên thoảng gia Nội dung tham gia Công tác tuyên truyền xây dựng NTM Công tác quy hoạch xây dựng NTM Công tác xây dựng hạ tầng KT-XH phục vụ NTM 96 Trong phát triển kinh tế tổ chức sản xuất phục vụ NTM Trong xây dựng văn hóa - xã hội - môi trường phục vụ NTM Trong xây dựng hệ thống trị nơng thơn Bạn tham gia hoạt động xây dựng nơng thơn Đồn triển khai do? Bắt buộc Tự nguyện Không có ý kiến Theo bạn hoạt động xây dựng nơng thơn Đồn niên triển khai là? Thiết thực Hình thức Theo bạn hoạt động Đồn niên xây dựng nơng thơn có vai trò thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa phương? Rất quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Theo bạn hoạt động xây dựng nông thơn Đồn niên yếu tố có ảnh hưởng lớn định đến phát huy vai trò Đồn niên (Có thể chọn nhiều ý kiến) - Giới tính, độ tuổi, kinh nghiệm - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ - Cơ chế, sách, đãi ngộ - Sự quan tâm cấp ủy, quyền - Sự minh bạch thực xây dựng NTM Theo bạn có cần thiết phải nâng cao vai trò Đồn niên xây dựng nơng thôn không? Cần thiết Không cần thiết Rất cần thiết Theo bạn những khó khăn cán Đồn xây dựng nơng thơn Kinh phí Cơ sở vật chất Cơ chế, sách 9.Theo bạn tổ chức Đồn cần phải làm để nâng cao vai trò Đồn niên xây dựng nơng thôn thời gian tới (có thể chọn nhiều ý) - Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn - Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kỹ - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động Đoàn - Tranh thủ tối đa quan tâm, ủng hộ cấp ủy, quyền - Ý kiến khác:………………………………………………………………………… 10 Bạn đánh giá tham gia kết thực xây dựng nông thôn Đoàn niên địa phương? TT Nội dung tham gia Đánh giá tham gia 97 Đánh giá kết Tích cực Thỉnh thoảng Khơng tham gia Hài lòng Chưa hài lòng Cơng tác tun truyền xây dựng NTM Công tác quy hoạch xây dựng NTM Công tác xây dựng hạ tầng KT-XH phục vụ NTM Trong phát triển kinh tế tổ chức sản xuất phục vụ NTM Trong xây dựng văn hóa - xã hội môi trường phục vụ NTM Trong xây dựng hệ thống trị nơng thơn III Đánh giá nhận xét kỹ năng, nghiệp vụ cán Đoàn chất lượng hoạt động Đoàn Theo bạn, lực cán Đoàn địa phương bạn tốt chưa? Tốt Chưa đáp ứng yêu cầu Kỹ tuyên truyền, thuyết phục, vận động quần chúng cán Đoàn địa phương bạn nào? Tốt Khá Trung Bình Yếu Kỹ tổ chức hoạt động Đoàn cán Đồn nào? Tốt Khá Trung Bình Yếu Theo bạn, hiểu biết KT-XH cán Đoàn địa phương bạn nào? Tốt Khá Trung Bình Yếu Bạn thấy chất lượng hoạt động Đồn địa phương bạn nào? Tốt Khá Trung Bình Yếu Theo bạn, cán Đồn địa phương bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ cần hoàn thiện những kỹ nào? (có thể chọn nhiều ý) - Tuyên truyền, vận động quần chúng - Tổ chức hoạt động Đồn - Chủ trì, điều hành hội nghị - Trình bầy, diễn thuyết trước quần chúng - Nâng cao kiến thức kinh tế, kỹ thuật - Viết báo cáo soạn thảo văn Xin cảm ơn giúp đỡ bạn Lương Tài, ngày… tháng… năm 2017 Người điều tra Người điều tra 98 PHIẾU 3: PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA LÃNH ĐẠO, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VỀ VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI Xin kính chào q vị! Chúng tơi thực hiên việc thu thập thông tin cho việc nghiên cứu nâng cao vai trò Đồn niên xây dựng nơng thơn huyện Lương Tài Xin q vị vui lòng cho ý kiến nhận xét theo mẫu I.Thông tin cá nhân Họ tên người vấn:……………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………… II Đánh giá, nhận xét vai trò Đồn niên xây dựng nông thôn địa phương: Đồng chí cho ý kiến đánh giá hoạt động Đồn niên xây dựng nơng thơn địa phương: TT Nội dung tham gia Công tác tuyên truyền xây dựng NTM Công tác quy hoạch xây dựng NTM Công tác xây dựng hạ tầng KT-XH phục vụ NTM Trong phát triển kinh tế tổ chức sản xuất phục vụ NTM Trong xây dựng văn hóa - xã hội - môi trường phục vụ NTM Trong xây dựng hệ thống trị nông thôn 99 Đánh giá Trung Tốt Yếu bình Theo đồng chí việc tham gia Đồn niên xây dựng nông thôn địa phương có vai trò thực chương trình Nơng thơn địa phương: - Rất quan trọng - Khơng quan trọng Đồng chí đánh hoạt động Đoàn niên Xây dựng nông thôn mới? Rất hiệu Bình thường Khơng hiệu Theo đồng chí thời gian tới có cần thiết phải nâng cao vai trò vai trò Đồn niên xây dựng nông thôn hay không? Cần thiết Không cần thiết Trong trình triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động cán Đoàn có thường xuyên tham mưu xin ý kiến lãnh đạo địa phương không? Thường xuyên Không thường xuyên Không xin ý kiến Công tác phối hợp triển khai hoạt động Đoàn niên với quan tổ chức khác địa phương nào? Tốt Không tốt Còn nhiều hạn chế Theo đồng chí để phát huy tốt vai trò Đồn niên xây dựng nông thôn mới, thời gian tới cán Đoàn cần phải làm nào? (có thể chọn nhiều ý) - Nâng cao chất lượng tham mưu hoạt động với lãnh đạo - Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động Đoàn - Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Lương Tài, ngày… tháng ……năm 2017 Người điều tra Người điều tra 100 PHIẾU 4: ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN NƠNG THƠN VỀ VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI Xin chào ơng bà! Chúng thực việc thu thập thông tin cho việc nghiên cứu nâng cao vai trò Đồn niên xây dựng nơng thơn huyện Lương Tài Xin ơng bà vui lòng cho ý kiến nhận xét theo mẫu I Thông tin chung: Họ tên: Tuổi: Giới tính: Nơi ở: ……………………………………………………………… Số lao động Gia đình Chỉ tiêu Tổng Nữ Ghi Số gia đình Số người độ tuổi lao động Trên độ tuổi lao động Số người độ tuổi lao động II Đánh giá vai trò Đồn niên Xây dựng nơng thơn Ơng (bà) có hiểu biết nơng thôn không Có Không Có chưa rõ Nếu có ông bà biết qua kênh thông tin nào? Công tác tuyên truyền Tập huấn 101 Các phương tiện thơng tin đại chúng Đánh giá vai trò Đoàn niên tham gia xây dựng NTM: Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Khơng quan tâm Ông bà đánh hoạt động Đồn niên Xây dựng nơng thơn mới? Rất hiệu Hiệu Bình thường Khơng hiệu Ông bà đánh hoạt động Đoàn niên xây dựng nông thôn mới? TT Nội dung tham gia Công tác tuyên truyền xây dựng NTM Công tác quy hoạch xây dựng NTM Công tác xây dựng hạ tầng KT-XH phục vụ NTM Trong phát triển kinh tế tổ chức sản xuất phục vụ NTM Đánh giá Trung Tốt Yếu bình Trong xây dựng văn hóa - xã hội - môi trường phục vụ NTM Trong xây dựng hệ thống trị nơng thơn Theo ông bà để xây dựng nông thôn phát triển bền vững lâu dài Đoàn niên thời gian tới cần phải làm gì? (có thể chọn nhiều ý) - Tích cực tham gia xây dựng NTM - Nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng NTM - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN - Cần phối hợp chặt chẽ với ngành khác xây dựng NTM - Cần thường xun kiểm tra, trì hiệu cơng trình làm - Cần đổi cách thức xây dựng NTM mang tính chuyên nghiệp - Cần tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ để xây dựng NTM - Ý kiến khác: Lương Tài, ngày… tháng ……năm 2017 102 Người điều tra Người điều tra 103 ... tài địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh có tham gia đoàn niên việc xây dựng nông thôn 1.3.2.3 Phạm vi nội dung Đề tài nghiên cứu nội dung tham gia Đoàn niên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc. .. vai trò Đồn niên xây dựng nơng thơn Đánh giá thực trạng vai trò Đồn niên xây dựng nông thôn Huyện Lương Tài những năm qua Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến vai trò Đồn niên xây dựng nông thôn địa. .. VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -  - NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA ĐỒN THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NƠNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành : Phát triển nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao vai trò của đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh, Nâng cao vai trò của đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm