hoàn thiện công tác kế toán và lưu chuyển hàng hoá tại cửa hàng Bách hoá Bờ hồ.

52 225 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2013, 10:08

Lời mở đầuTrong những năm nền kinh tế nước ta đang chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng XHCN .Với thực tại này các doanh nghiệp thương mại muốn tồn tại và phát triển cần phải đổi mới công tác quản lí,kinh doanh và sử dụng có hiệu quả công tác quản lí kinh tế và hạch toán kế toán. Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại thực hiện giai đoạn cuối cùng cuả quá trình tái sản xuất và lưu thông hàng hoá hay chính là thực hiện giai đoạn chuyển hoá hàng hoá thành tiền tệ .Đây là khâu trực tiếp thu hồi vốn và đem lại thu nhập cho nền kinh tế quốc dân.Chính vì vậy ,viêc luân chuyển tiêu thụ hàng hía là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đóng vai trò như mạch máu của nền kinh tế .Đặc biệt là trong điêu kiện hiện nay khi mà các doanh nghiệp nước ta đang phải đối diện với môi trương kinh doanh biến đổi không ngừng diễn biến phức tạp và có nhiều rủi ro,áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng,chỉ thiếu thận trọng và nhạy bén là sẽ bị phá sản.Là một doanh nghiệp thương mại ,công ty Bách hoá Hà Nội đã góp phàn mang lại lợi nhuận cho ngành kinh doanh thương mại nói riêng và nèn kinh tế nói chung.Công ty sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực để điều hành và quản lí các hoạt động kinh doanh.Xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác hạch toán kế toán cùng tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá .Sau hai năm học tập tại trường kết hợp với quá trình nghiên cứu thực tế tại công ty,cùng với sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy, cô giáo và các cô chú cán bộ tại Công ty Bách Hoá Hà Nội em đã manh dạn chọn đề tài:”Kế toán lưu chuyển hàng hoá -nghiệp vụ bán hàng”để nghiên cứu .Báo cáo này bao gồm 4phần:Phần I: Lý luận về đặc điểm và công tác lưu chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại .Phần II:Tổng quan về doanh nghiệp Bách hoá Bờ Hồ.Phần III:Thực trạng công tác tài chính và kế toán cửa hàng Bách hoá Bờ hồ.Phần IV:Tổng hợp đánh giá và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán và lưu chuyển hàng hoá tại cửa hàng Bách hoá Bờ hồ. Lời mở đầu Lời mở đầu Trong những năm nền kinh tế n Trong những năm nền kinh tế n ớc ta đang chuyển sang cơ chế thị tr ớc ta đang chuyển sang cơ chế thị tr ờng có sự quản ờng có sự quản lí của nhà n lí của nhà n ớc theo định h ớc theo định h ớng XHCN .Với thực tại này các doanh nghiệp th ớng XHCN .Với thực tại này các doanh nghiệp th ơng mại ơng mại muốn tồn tại phát triển cần phải đổi mới công tác quản lí,kinh doanh sử dụng có muốn tồn tại phát triển cần phải đổi mới công tác quản lí,kinh doanh sử dụng có hiệu quả công tác quản lí kinh tế hạch toán kế toán. hiệu quả công tác quản lí kinh tế hạch toán kế toán. Các doanh nghiệp kinh doanh th Các doanh nghiệp kinh doanh th ơng mại thực hiện giai đoạn cuối cùng cuả quá ơng mại thực hiện giai đoạn cuối cùng cuả quá trình tái sản xuất l trình tái sản xuất l u thông hàng hoá hay chính là thực hiện giai đoạn chuyển hoá hàng u thông hàng hoá hay chính là thực hiện giai đoạn chuyển hoá hàng hoá thành tiền tệ .Đây là khâu trực tiếp thu hồi vốn đem lại thu nhập cho nền kinh tế hoá thành tiền tệ .Đây là khâu trực tiếp thu hồi vốn đem lại thu nhập cho nền kinh tế quốc dân.Chính vì vậy ,viêc luân chuyển tiêu thụ hàng hía là vấn đề có ý nghĩa quan quốc dân.Chính vì vậy ,viêc luân chuyển tiêu thụ hàng hía là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đóng vai trò nh trọng đóng vai trò nh mạch máu của nền kinh tế .Đặc biệt là trong điêu kiện hiện nay khi mạch máu của nền kinh tế .Đặc biệt là trong điêu kiện hiện nay khi mà các doanh nghiệp n mà các doanh nghiệp n ớc ta đang phải đối diện với môi tr ớc ta đang phải đối diện với môi tr ơng kinh doanh biến đổi không ơng kinh doanh biến đổi không ngừng diễn biến phức tạp có nhiều rủi ro,áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng,chỉ ngừng diễn biến phức tạp có nhiều rủi ro,áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng,chỉ thiếu thận trọng nhạy bén là sẽ bị phá sản. thiếu thận trọng nhạy bén là sẽ bị phá sản. Là một doanh nghiệp th Là một doanh nghiệp th ơng mại ,công ty Bách hoá Hà Nội đã góp phàn mang lại lợi ơng mại ,công ty Bách hoá Hà Nội đã góp phàn mang lại lợi nhuận cho ngành kinh doanh th nhuận cho ngành kinh doanh th ơng mại nói riêng nèn kinh tế nói chung.Công ty sử ơng mại nói riêng nèn kinh tế nói chung.Công ty sử dụng kế toán nh dụng kế toán nh một công cụ đắc lực để điều hành quản lí các hoạt động kinh một công cụ đắc lực để điều hành quản lí các hoạt động kinh doanh.Xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác hạch toán kế toán cùng tổ chức kế doanh.Xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác hạch toán kế toán cùng tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá .Sau hai năm học tập tại tr toán tiêu thụ hàng hoá .Sau hai năm học tập tại tr ờng kết hợp với quá trình nghiên cứu ờng kết hợp với quá trình nghiên cứu thực tế tại công ty,cùng với sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của thầy, cô giáo các cô chú thực tế tại công ty,cùng với sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của thầy, cô giáo các cô chú cán bộ tại Công ty Bách Hoá Hà Nội em đã manh dạn chọn đề tài: cán bộ tại Công ty Bách Hoá Hà Nội em đã manh dạn chọn đề tài: Kế toán l Kế toán l u chuyển u chuyển hàng hoá -nghiệp vụ bán hàng hàng hoá -nghiệp vụ bán hàng để nghiên cứu .Báo cáo này bao gồm 4phần: để nghiên cứu .Báo cáo này bao gồm 4phần: Phần I: Lý luận về đặc điểm công tác l Phần I: Lý luận về đặc điểm công tác l u chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp u chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp th th ơng mại . ơng mại . Phần II:Tổng quan về doanh nghiệp Bách hoá Bờ Hồ. Phần II:Tổng quan về doanh nghiệp Bách hoá Bờ Hồ. Phần III:Thực trạng công tác tài chính kế toán cửa hàng Bách hoá Bờ hồ. Phần III:Thực trạng công tác tài chính kế toán cửa hàng Bách hoá Bờ hồ. Phần IV:Tổng hợp đánh giá ph Phần IV:Tổng hợp đánh giá ph ơng h ơng h ớng hoàn thiện công tác kế toán l ớng hoàn thiện công tác kế toán l u u chuyển hàng hoá tại cửa hàng Bách hoá Bờ hồ. chuyển hàng hoá tại cửa hàng Bách hoá Bờ hồ. 1 1 Phần I Phần I Lí luận về đặc điểm công tác lu chuyển hàng hoá trong Doanh Nghiệp Thơng Mại I- I- Khái niệm hàng hoá l Khái niệm hàng hoá l u chuyển hàng hoá: u chuyển hàng hoá: -Hàng hoá là một vật phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con ng -Hàng hoá là một vật phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con ng ời đi vào ời đi vào qua trình tiêu dùng thông qua mua bán . qua trình tiêu dùng thông qua mua bán . -L -L u chuyển hàng hoá là quá trình đ u chuyển hàng hoá là quá trình đ a hang hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dung a hang hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dung thông qua quá trình mua bán . thông qua quá trình mua bán . II-Vị trí ,vai trò của l II-Vị trí ,vai trò của l u chuyển hàng hoá đối với nền kinh tế u chuyển hàng hoá đối với nền kinh tế Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh th Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh th ơng mai là l ơng mai là l u chuyển hàng hoá. L u chuyển hàng hoá. L u u chuyển hàng hoá là sự tổng hợp các hoạt động thuộc các quá trình mua bán trao đổi chuyển hàng hoá là sự tổng hợp các hoạt động thuộc các quá trình mua bán trao đổi dự trữ hàng hoá dự trữ hàng hoá Hoạt động l Hoạt động l u chuyển hàng hoá có ý nghĩa to lớn đối với hoạt dộng kinh doanh của u chuyển hàng hoá có ý nghĩa to lớn đối với hoạt dộng kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh th các doanh nghiệp kinh doanh th ơng mại.Tổ chức cong tác l ơng mại.Tổ chức cong tác l u chuỷen hàng hoá một cách u chuỷen hàng hoá một cách khoa học hợp lý là nhân tố quan trọng để thực hiện tốtcông tác quản lý kinh doanh khoa học hợp lý là nhân tố quan trọng để thực hiện tốtcông tác quản lý kinh doanh bảo vệ tài sản của đơn vị. bảo vệ tài sản của đơn vị. III-Đặc điểm l III-Đặc điểm l u chuyển hàng hoá trong DNTM u chuyển hàng hoá trong DNTM Sự vận động của hàng hoá trong doanh nghiệp th Sự vận động của hàng hoá trong doanh nghiệp th ơng mại là không giống nhau.Nó ơng mại là không giống nhau.Nó tuỳ thuộc vào nguồn hàng ngành hàng(hàng CNP,NS,TP).Do đó chi ơhí thu mua l tuỳ thuộc vào nguồn hàng ngành hàng(hàng CNP,NS,TP).Do đó chi ơhí thu mua l u u chuyển hàng hóa cũng khác nhau giữa cá loại hàng .Có hai ph chuyển hàng hóa cũng khác nhau giữa cá loại hàng .Có hai ph ơng thức l ơng thức l u chuyển hàng u chuyển hàng hoá: Bán buôn bán lẻ. hoá: Bán buôn bán lẻ. IV-Yêu cầu quản lý quá trình l IV-Yêu cầu quản lý quá trình l u chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh th u chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh th - - ơng mại ơng mại 1-Mua hàng quản lý hàng tồn kho 1-Mua hàng quản lý hàng tồn kho 2 2 a)Mua hàng : a)Mua hàng : Nếu bán hàng có ý nghĩa là tạo ra một nhu cầu về sản phẩm hay do một Nếu bán hàng có ý nghĩa là tạo ra một nhu cầu về sản phẩm hay do một cách có hệ thống tìm cách làm tăng ý thức về nhu cầu đó .Vì mua hàng là phủ nhận cách có hệ thống tìm cách làm tăng ý thức về nhu cầu đó .Vì mua hàng là phủ nhận ,NC đó một cách có ý thức cho đến khi tìm ra những điều kiện mua hàng tốt nhất ,NC đó một cách có ý thức cho đến khi tìm ra những điều kiện mua hàng tốt nhất b)Quản lý hàng tồn kho: b)Quản lý hàng tồn kho: Quản lý hàng tồn kho là một công việc rất quan trọng,nếu đ Quản lý hàng tồn kho là một công việc rất quan trọng,nếu đ ợc làm tốt sẽ tạo ra ợc làm tốt sẽ tạo ra điều kiện dẻ mở rộng m điều kiện dẻ mở rộng m c l c l u chuyển hàng hoá hoặc tăng đ u chuyển hàng hoá hoặc tăng đ ợc giá trị tổng sản l ợc giá trị tổng sản l ợng,bảo ợng,bảo quản giữ gìn đ quản giữ gìn đ ợc tài sản ,vật t ợc tài sản ,vật t hàng hoá ,nâng cao hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. hàng hoá ,nâng cao hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. Kiểm soát vận chuyển đối với hàng tồn kho Kiểm soát vận chuyển đối với hàng tồn kho Hạch toán giá trị hàng hoá tồn kho Hạch toán giá trị hàng hoá tồn kho V-Chứng từ kế toán sử dụng trong l V-Chứng từ kế toán sử dụng trong l u chuyển hàng hoá u chuyển hàng hoá - - Hợp đồng mua hàng Hợp đồng mua hàng - - Hoá đơn (GTGT) Hoá đơn (GTGT) - - Hoá đơn bán hàng Hoá đơn bán hàng - - Biên bản kiểm nhận Biên bản kiểm nhận - - Phiếu nhập kho Phiếu nhập kho - - Phiếu xuất kho Phiếu xuất kho - - Biên bản kiểm hàng tồn kho Biên bản kiểm hàng tồn kho VI-Các bộ phận cấu thành l VI-Các bộ phận cấu thành l u chuyển hàng hoá trong DNTM u chuyển hàng hoá trong DNTM + Mua hàng hoá + Mua hàng hoá + bán hàng hoá + bán hàng hoá + Dự trữ hàng hoá + Dự trữ hàng hoá VII-Hình thức kế toán VII-Hình thức kế toán Hiện nay ở n Hiện nay ở n ớc ta các doanh nghiệp đáng sử dụng hình thức kế toán sau: ớc ta các doanh nghiệp đáng sử dụng hình thức kế toán sau: a)- a)- Hình thức kế toán nhật ký sổ cá Hình thức kế toán nhật ký sổ cá i i Hình thức này bao gồm các loại sổ kế toán sau Hình thức này bao gồm các loại sổ kế toán sau +Nhật ký sổ cái +Nhật ký sổ cái 3 3 +Các sổ thẻ kế toán chi tiết +Các sổ thẻ kế toán chi tiết Sơ đồ hạch toán theo hình thức nhật kí sổ cá Sơ đồ hạch toán theo hình thức nhật kí sổ cá i i b)-Hình thức nhật ký chung: b)-Hình thức nhật ký chung: Hình thức gồm các loại sổ: Hình thức gồm các loại sổ: + Sổ cái + Sổ cái +Sổ NK đb các sổ kế toán chi tiết(Sổ phụ) +Sổ NK đb các sổ kế toán chi tiết(Sổ phụ) Sơ đồ hạch toán theo hình thức kế toán nhật ký chung Sơ đồ hạch toán theo hình thức kế toán nhật ký chung 4 4 Chứng từ gốc Chứng từ gốc Sổ thẻ kế toán chi tiết Sổ thẻ kế toán chi tiết Nhật ký sổ cái Nhật ký sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bảo hiểm kế toán Bảo hiểm kế toán Sổ qũi Sổ qũi Chứng từ gốc Chứng từ gốc Nhật ký chung Nhật ký chung Sổ hoặc thẻ kế toán Sổ hoặc thẻ kế toán Sổ NK đb Sổ NK đb Sổ cái Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Bảng cân đối số phát sinh Bảo hiểm kế toán Bảo hiểm kế toán c) Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: c) Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: Hình thức này bao gồm: Hình thức này bao gồm: + Sổ cái + Sổ cái +Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ +Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ + Bảng cân đối SPS + Bảng cân đối SPS +Các loại sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết +Các loại sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết d)-Hình thức kế toán nhật kí chứng từ: d)-Hình thức kế toán nhật kí chứng từ: Bao gồm các sổ Bao gồm các sổ + Nhật ký chứng từ + Nhật ký chứng từ 5 5 Chứng từ gốc Chứng từ gốc Bảng tổng hợp chứng từ gốc Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ qũi Sổ qũi Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Sổ cái Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Sổ đăng kí Sổ đăng kí ghi sổ ghi sổ Bảng cân đối số phát sinh Bảng cân đối số phát sinh Bảo hiểm kế toán Bảo hiểm kế toán + Bảng + Bảng + Sổ cái + Sổ cái + Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết ( đ + Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết ( đ ợc trình bày ở phần sau-hình thức kế toán cửa hàng áp ợc trình bày ở phần sau-hình thức kế toán cửa hàng áp dụng) dụng) VIII-Nhiệm vụ kế toán l VIII-Nhiệm vụ kế toán l u chuyển hàng hoá u chuyển hàng hoá Ghi chép phản ánh chính xác kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá Ghi chép phản ánh chính xác kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình l trình l u chuyển hàng hoá nhằm cung cấp đầy đủ số liệu cần thiết phục vụ cho việc chỉ u chuyển hàng hoá nhằm cung cấp đầy đủ số liệu cần thiết phục vụ cho việc chỉ đạo kinh doanh đạo kinh doanh + Kiểm tra giám đốc chặt chẽ quá trình mua bán hàng hoá đặc biệt là khâu mua vào bán + Kiểm tra giám đốc chặt chẽ quá trình mua bán hàng hoá đặc biệt là khâu mua vào bán ra.Chấp hành tốt các chính sách về thị tr ra.Chấp hành tốt các chính sách về thị tr ờng,về kỷ luật thanh toán tài chính ờng,về kỷ luật thanh toán tài chính + Phản ánh chính xác tình hình vật t + Phản ánh chính xác tình hình vật t hàng hoá tồn kho thúc đẩy chấp hành đúng định hàng hoá tồn kho thúc đẩy chấp hành đúng định mức dự trữ hàng hoá .Làm tốt công tác kiểm đảm bảo an toàn về vật t mức dự trữ hàng hoá .Làm tốt công tác kiểm đảm bảo an toàn về vật t hàng hoá hàng hoá + áp dụng ph + áp dụng ph ơng pháp kế toán thích hợp với từng loại hình kinh doanh của doanh ơng pháp kế toán thích hợp với từng loại hình kinh doanh của doanh nghiệp,tính toán chính xác nghiệp vụ bán hàng. nghiệp,tính toán chính xác nghiệp vụ bán hàng. 6 6 Phần II Phần II Tổng quan về Doanh nghiệp Bách hoá Bờ Hồ I) I) - Đặc điểm tổ chức kinh doanh - Đặc điểm tổ chức kinh doanh 1)-Quá trình thành lập phát triển của cửa hàng 1)-Quá trình thành lập phát triển của cửa hàng Cửa hàng Bách hoá Bờ Hồ là doanh nghiệp nhà n Cửa hàng Bách hoá Bờ Hồ là doanh nghiệp nhà n ớc trực thuộc Công ty Bách hoá ớc trực thuộc Công ty Bách hoá Hà Nội,đ Hà Nội,đ ợc thành lập ngày 28 tháng 9 năm 1954 theo quyết định số 97/BCT-QĐ-BC của ợc thành lập ngày 28 tháng 9 năm 1954 theo quyết định số 97/BCT-QĐ-BC của Bộ Công Th Bộ Công Th ơng,có trụ sở giao dịch tại số 63 phố Cầu Gỗ-Hà nội ơng,có trụ sở giao dịch tại số 63 phố Cầu Gỗ-Hà nội Trải qua những chặng đ Trải qua những chặng đ ờng lịch sử,tiếp quản thủ đô,khôi phục phát triển kinh ờng lịch sử,tiếp quản thủ đô,khôi phục phát triển kinh tế cải tạo xã hội chủ nghĩa,thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất,chống Mỹ cứu tế cải tạo xã hội chủ nghĩa,thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất,chống Mỹ cứu nứơc,cùng cả n nứơc,cùng cả n ớc tiến lên XHCN:thực hiệnc ông tác đổi mới,xoá bỏ bao cấp chuyển sang ớc tiến lên XHCN:thực hiệnc ông tác đổi mới,xoá bỏ bao cấp chuyển sang cơ chế thị tr cơ chế thị tr ờng ,hạch toán kinh doanh XHCN. Ngành th ờng ,hạch toán kinh doanh XHCN. Ngành th ơng mại thủ đô nói chung của ơng mại thủ đô nói chung của hàng Bách hoá Bờ Hồ nói riêng đã v hàng Bách hoá Bờ Hồ nói riêng đã v ợt qua không biết bao khó khăn thăng trầm đã có ợt qua không biết bao khó khăn thăng trầm đã có những chuyển biến về tổ chức ph những chuyển biến về tổ chức ph ơng thức hoạt động phù hợp với chủ tr ơng thức hoạt động phù hợp với chủ tr ơng ,nghị ơng ,nghị quyết của trung quyết của trung ơng Đảng,của thành uỷ,thích ứng với điều kiện hàon cảnh trình độ ơng Đảng,của thành uỷ,thích ứng với điều kiện hàon cảnh trình độ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. T T những năm thành lập cho tới nay,cửa hàng đã nhiều lần đ những năm thành lập cho tới nay,cửa hàng đã nhiều lần đ ợc sửa chữa cải tạo ợc sửa chữa cải tạo nâng cấp để phù hợp với xu thế phát triển của ngành th nâng cấp để phù hợp với xu thế phát triển của ngành th ơng mại:Văn minh - Hiện đại - ơng mại:Văn minh - Hiện đại - Đạt hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công nhân vien của cửa hàng luôn luôn doàn kết đồng lòng Đạt hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công nhân vien của cửa hàng luôn luôn doàn kết đồng lòng chung sức v chung sức v ợt qua mọi khó khăn để phục vụ chiến đấu ,phục vụ sản xuất,đẩy mạnh kinh ợt qua mọi khó khăn để phục vụ chiến đấu ,phục vụ sản xuất,đẩy mạnh kinh doanh nâng cao đời sống nhân dân.Sau một thời gian dài hoạt động trong ngành th doanh nâng cao đời sống nhân dân.Sau một thời gian dài hoạt động trong ngành th ơng ơng mại,đơn vị đã đ mại,đơn vị đã đ ợc tặng nhièu bằng khen,giấy khen của thành phố,của ngành.Cho tới ợc tặng nhièu bằng khen,giấy khen của thành phố,của ngành.Cho tới ngày nay,cửa hàng đã có gần 80 CBCNV trong đó gồm 12 ng ngày nay,cửa hàng đã có gần 80 CBCNV trong đó gồm 12 ng ời có trình độ đại học,46 ời có trình độ đại học,46 ng ng ời trình độ trung cấp ời trình độ trung cấp Cửa hàng hiện có 3 điểm bán hàng: Cửa hàng hiện có 3 điểm bán hàng: 19-21 phố Đinh Tiên Hoàng 19-21 phố Đinh Tiên Hoàng 7 7 104 phố Hàng Gai 104 phố Hàng Gai 15 phố Tràng Tiền 15 phố Tràng Tiền 2)-Vị trí ,chức năng nhiệm vụ của cửa hàng 2)-Vị trí ,chức năng nhiệm vụ của cửa hàng 2.1- Vị trí 2.1- Vị trí Cửa hàng bách hoá Bờ Hồ là diểm bán hàng chính có quy mô lớn nhất của Cửa hàng bách hoá Bờ Hồ là diểm bán hàng chính có quy mô lớn nhất của Công ty Bách hoá Hà nội.Ngành hàng ở đây đa dạng ,phong phú(đồ tiêu dùng,may Công ty Bách hoá Hà nội.Ngành hàng ở đây đa dạng ,phong phú(đồ tiêu dùng,may mặc,mỹ phẩm ,điện tử ) mặc,mỹ phẩm ,điện tử ) Cửa hàng có vị trí rất thuận lợi,nằm ở trung tâm thủ đô-nơi diễn ra rất nhiều hoạt Cửa hàng có vị trí rất thuận lợi,nằm ở trung tâm thủ đô-nơi diễn ra rất nhiều hoạt động buôn bán sầm uất.Cửa hàng nằm thông suốt trên hai mặt phố lớn(Đinh Tiên Hoàng động buôn bán sầm uất.Cửa hàng nằm thông suốt trên hai mặt phố lớn(Đinh Tiên Hoàng + Cầu Gỗ ) Với diện tích lớn,mặt tiền rộng nên dễ thu hút nhiều khách hàng. + Cầu Gỗ ) Với diện tích lớn,mặt tiền rộng nên dễ thu hút nhiều khách hàng. 2.2-Chức năng 2.2-Chức năng * Tổ chức các quá trình nghiệp vụ,kỹ thuật kinh doanh th * Tổ chức các quá trình nghiệp vụ,kỹ thuật kinh doanh th ơng mại,bao gồm: ơng mại,bao gồm: + Tổ chức nghiên cứu thị tr + Tổ chức nghiên cứu thị tr ờng ờng + Tổ chức khai thác nhập hàng + Tổ chức khai thác nhập hàng + Tổ chức dự trữ bảo quản hàng hoá + Tổ chức dự trữ bảo quản hàng hoá + Tổ chức tuyên truyền quảng cáo giới thiệu hàng + Tổ chức tuyên truyền quảng cáo giới thiệu hàng + Tổ chức bán hàng phục vụ khách hàng + Tổ chức bán hàng phục vụ khách hàng * Quản lý các hoạt động kinh doanh bao gồm: * Quản lý các hoạt động kinh doanh bao gồm: + Quản lý kế hoạch l + Quản lý kế hoạch l u chuyển hàng hoá u chuyển hàng hoá + Quản lý việc sử dụng nguồn vốn kinh doanhcủa đơn vị + Quản lý việc sử dụng nguồn vốn kinh doanhcủa đơn vị + Quản lý sử dụng lao động + Quản lý sử dụng lao động + Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật + Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật + Quản lý về kinh tế các nghiệp vụ kinh doanh + Quản lý về kinh tế các nghiệp vụ kinh doanh 2.3-Nhiệm vụ 2.3-Nhiệm vụ + Thực hiện theo mục đích thành lập doanh nghiệp hoạt động đúng danh mục ,mặt + Thực hiện theo mục đích thành lập doanh nghiệp hoạt động đúng danh mục ,mặt hàng đã đăng ký. hàng đã đăng ký. + Thực hiện kinh doanh có lãi,đáp ứng nhu cầu của khách hàng + Thực hiện kinh doanh có lãi,đáp ứng nhu cầu của khách hàng 8 8 + Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sáchvới nhà n + Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sáchvới nhà n ớc chấp hành mọi chủ tr ớc chấp hành mọi chủ tr ơng,đ ơng,đ ờng ờng lối,chính sách pháp luật của nhà n lối,chính sách pháp luật của nhà n ớc. ớc. + Bảo toàn phát triển vốn đ + Bảo toàn phát triển vốn đ ợc giao ợc giao + Tổ chức quản lý sử dụng tốt lao động trong đơn vị + Tổ chức quản lý sử dụng tốt lao động trong đơn vị 3)-Những thuận lợi khó khăn của cửa hàng: 3)-Những thuận lợi khó khăn của cửa hàng: * Thuận lợi: * Thuận lợi: + Số l + Số l ợng CBCNV lớn,mỗi ng ợng CBCNV lớn,mỗi ng ời giữ một chức vụvị trí nhất định đảm bảo tốt ời giữ một chức vụvị trí nhất định đảm bảo tốt nhiệm vụ của riêng mình. nhiệm vụ của riêng mình. + Cửa hàng nằm ở trung tâm thủ đô.Đây là khu vực có dân c + Cửa hàng nằm ở trung tâm thủ đô.Đây là khu vực có dân c cao l cao l ợng khách du ợng khách du lịch nhiều. lịch nhiều. + Mặt hàng kinh doanh rất phong phú đa dạng + Mặt hàng kinh doanh rất phong phú đa dạng + Là một đơn vị nhà n + Là một đơn vị nhà n ớc với bề dày truyền thống 47 năm,cửa hàng rất có uy tín ớc với bề dày truyền thống 47 năm,cửa hàng rất có uy tín với bạn hàng,khách hàng gần xa với bạn hàng,khách hàng gần xa * Khó khăn: * Khó khăn: + Chịu ảnh h + Chịu ảnh h ởng nặng nề của cơ chế bao cấp nên trình độ của một bộ phận ởng nặng nề của cơ chế bao cấp nên trình độ của một bộ phận CBCNV còn hạn chế ,ch CBCNV còn hạn chế ,ch a thể thay đổi hoàn toàn để kịp thích ứng với cơ chế thị truờng a thể thay đổi hoàn toàn để kịp thích ứng với cơ chế thị truờng + Lao động chủ yếu là lao động thủ công,ch + Lao động chủ yếu là lao động thủ công,ch a đựoc đau t a đựoc đau t các máy móc thiết bị các máy móc thiết bị hiện đại nhằm phục vụ bán hàng,nhập hàng quản lý ==> năng suất lao động ,hiệu quả hiện đại nhằm phục vụ bán hàng,nhập hàng quản lý ==> năng suất lao động ,hiệu quả kinh doanh còn thấp. kinh doanh còn thấp. 4)-Tổ chức bộ máy quản lý của cửa hàng: 4)-Tổ chức bộ máy quản lý của cửa hàng: Sơ đồ bộ máy quản lý cửa hàng Sơ đồ bộ máy quản lý cửa hàng *)Vị trí chức năng của từng bộ phận: *)Vị trí chức năng của từng bộ phận: 9 9 Ban phụ trách cửa hàng Ban phụ trách cửa hàng Phòng Kế Toán Phòng Kế Toán Tổ Bán Hàng Tổ Bán Hàng Tổ Kho Tổ Kho Tổ Bảo Vệ Tổ Bảo Vệ + Ban phụ trách cửa hàng + Ban phụ trách cửa hàng : là nhóm ng : là nhóm ng ời có vị trí cao nhất trongbộ máy quản lý cửa ời có vị trí cao nhất trongbộ máy quản lý cửa hàng .ban phụ trách gồm có tr hàng .ban phụ trách gồm có tr ởng cửa hàng,phó cửa hàng. ởng cửa hàng,phó cửa hàng. Tr Tr ởng cửa hàng ởng cửa hàng :là nguời có quyền quyết định chung,chịu trách nhiệm chính về mọi :là nguời có quyền quyết định chung,chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động của đơn vị,phụ trách công tác tài chính, nhân sự giao dịch ký kết hợp đồng,là hoạt động của đơn vị,phụ trách công tác tài chính, nhân sự giao dịch ký kết hợp đồng,là ng ng ời quyết định ph ời quyết định ph ơng án kinh doanh của đơn vị ơng án kinh doanh của đơn vị Phó cửa hàng Phó cửa hàng : là ng : là ng ời chịu trách nhiệm triển khai công việc thực hiện ph ời chịu trách nhiệm triển khai công việc thực hiện ph ơng án kinh ơng án kinh doanh của đơn vị,nghiên cứu thị tr doanh của đơn vị,nghiên cứu thị tr ờng,nhu cầu của ng ờng,nhu cầu của ng ời tiêu dùng để nắm đ ời tiêu dùng để nắm đ ợc sự biến ợc sự biến động về cung cầu,từ đó đ động về cung cầu,từ đó đ a ra ý kiến đè xuất với tr a ra ý kiến đè xuất với tr ởng cửa hàng ởng cửa hàng + Phòng kế toán + Phòng kế toán :chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng kế toán ,quản lý tài chính :chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng kế toán ,quản lý tài chính thực hiện chế độ hạch toán kế toán,theo dõi tình hình sử dụng vốn,tình hình thu chi thực hiện chế độ hạch toán kế toán,theo dõi tình hình sử dụng vốn,tình hình thu chi tính toán kết quả kinh doanh đồng thời cung cấp đầy đủ chính xác kịp thời những tính toán kết quả kinh doanh đồng thời cung cấp đầy đủ chính xác kịp thời những thông tin số liệu,kết quả hoạt động kinh doanh phục vụ cho việc điều hành hoạt động thông tin số liệu,kết quả hoạt động kinh doanh phục vụ cho việc điều hành hoạt động kinh doanh của ban phụ trách cửa hàng kinh doanh của ban phụ trách cửa hàng + Tổ bán hàng + Tổ bán hàng : thực hiện thao tác bán hàng phục vụ khách hàng,đồng thời thông báo : thực hiện thao tác bán hàng phục vụ khách hàng,đồng thời thông báo kết quả gửi những chứng từ,tiền l kết quả gửi những chứng từ,tiền l ơng cung cấp cho phòng kế toán ơng cung cấp cho phòng kế toán + Tổ kho + Tổ kho : Tổ chức khai thác nguồn hàng cung ứng kịp thời đầy đủ cho tổ bán hàng : Tổ chức khai thác nguồn hàng cung ứng kịp thời đầy đủ cho tổ bán hàng + Tổ bảo vệ + Tổ bảo vệ : Có trách nhiệm bảo vệ hàng hoá ,tài sản của đơn vị,giữ gìn an ninh trật tự : Có trách nhiệm bảo vệ hàng hoá ,tài sản của đơn vị,giữ gìn an ninh trật tự trong xung quanh khu vực cửa hàng,kiểm tra đôn đốc nhắc nhở mọi ng trong xung quanh khu vực cửa hàng,kiểm tra đôn đốc nhắc nhở mọi ng ời thực hiện ời thực hiện nội quy của đơn vị đã đề ra. nội quy của đơn vị đã đề ra. 5)-Các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh 5)-Các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh Bảng 1 :Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của đơn vị Bảng 1 :Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của đơn vị Đơn vị :VNĐ Đơn vị :VNĐ Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Số tiền % 1 Doanh thu 6.732.541.906 11.197.476.940 4.464.935.034 66,32 2 Chi phí 6.658.284.510 11.084.638.106 4.426.353.596 66,48 3 Nộp ngân sách 166.732.553 306.564.259 139.831.706 83,86 4 Lợi nhuận 74.257.396 112.838.834 38.581.438 51,96 5 Thu nhập bình quân 826.750 1.003.000 176.250 21,32 10 10 . công tác kế toán và l ớng hoàn thiện công tác kế toán và l u u chuyển hàng hoá tại cửa hàng Bách hoá Bờ hồ. chuyển hàng hoá tại cửa hàng Bách hoá Bờ hồ. . chức công tác kế toán cửa hàng II)- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán cửa hàng 1)-Bộ máy kế toán cửa hàng 1)-Bộ máy kế toán cửa hàng Bộ máy kế toán của cửa
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác kế toán và lưu chuyển hàng hoá tại cửa hàng Bách hoá Bờ hồ., hoàn thiện công tác kế toán và lưu chuyển hàng hoá tại cửa hàng Bách hoá Bờ hồ.