Đề megabook 2018 số 1 có lời giải

18 326 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2018, 22:24

Đề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giảiĐề megabook 2018 số 1 có lời giải ĐỀ SỐ Megabook.vn BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Vật lý Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề  Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động D Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng Câu 2: Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng tạo hạt gọi photon B Năng lượng photon nhỏ cường độ chùm ánh sáng nhỏ C Photon chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên D Năng lượng photon lớn tần số ánh sáng ứng với photon nhỏ Câu 3: Qua thấu kính hội tụ tiêu cực 20 cm, vật đặt trước kính 10 cm cho ảnh cách vật A cm B 20 cm C 30 cm D 10 cm Câu 4: Điều sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Các ánh sáng đơn sắc khác giá trị bước sóng B Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc bước sóng C Các ánh sáng đơn sắc vận tốc chân không D Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc tần số Câu 5: Quang phổ vạch phát xạ quang phổ gồm A vạch tối nằm quang phổ liên tục B số vạch sáng riêng biệt cách khoảng tối C vạch từ đỏ tói tím cách khoảng tối D vạch sáng nằm nến tối Câu 6: Nếu máy phát điện xoay chiều p cặp cực, rơto quay với vận tốc n vòng/giây tần số dòng điện phát A f = 2np Trang B f = np 60 C f = np D f = np Câu 7: Vận tốc truyền âm khơng khí 336 m s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động vng pha 0,2 m.Tần số âm là: A 840 Hz B 400 Hz C 420 Hz D 500 Hz Câu 8: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C thực dao động điện từ tự Gọi U điện áp cực đại hai tụ; u i điện áp hai tụ cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức A i = C U0 − u ) ( L B i = 2 C i = LC ( U − u ) L U0 − u ) ( C 2 D i = LC ( U − u ) Câu 9: Bộ phận máy phát vơ tuyến đơn giản nhiệm vụ biến đổi dao động âm thành dao động điện? A Angten B Mạch biến điệu C Micro D Loa Câu 10: Trong sóng dừng, khoảng cách nút bụng kề A hai bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 11: Giá trị đo vơn kế ampe kế xoay chiều A Giá trị cực đại điện áp cường độ dòng điện xoay chiều B Giá trị trung bình điện áp cường độ dòng điện xoay chiều C Giá trị tức thời điện áp cường độ dòng điện xoay chiều D Giá trị hiệu dụng điện áp cường độ dòng điện hiệu dụng Câu 12: Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B gần mà dao động hai điểm pha C phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha D gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 13: Đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích điện lượng 20.10− C Điện dung tụ A nF B mF C F D µF Câu 14: Dùng ánh sáng chiếu vào catơt tế bào quang điện tượng quang điện xảy Để tăng dòng điện bão hòa người ta A giảm tần số ánh sáng chiếu tới Trang B tăng tần số ánh sáng chiếu tới C tăng cường độ ánh sánh chiếu tới D tăng bước sóng ánh sáng chiếu tới Câu 15: Một dòng điện khơng đổi thời gian 10 s điện lượng 1,6 C chạy qua Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian s A 10−18 electron B 10−20 electron C 1018 electron D 1020 electron Câu 16: Một kim loại cơng A = 3,5 eV chiếu vào catơt xạ bước sóng sau gây tượng quang điện [Bản quyền file word thuộc website dethithpt.com] A λ = 0,335.10−7 m B λ = 33,5 µm C λ = 0,335 µm D λ = 3,35 µm Câu 17: Một vật dao động điểu hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm A vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc B độ lớn vận tốc độ lớn gia tốc giảm C vận tốc gia tốc giá trị âm D độ lớn vận tốc gia tốc tăng Câu 18: Đặt điện áp u = U cos ( ωt ) (V) vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đẩu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng A u i2 + = U I2 B u i2 + = U I2 C 23 −1 Câu 19: Biết N A = 6, 02.10 mol Trong 59,5 g A 2,38.1023 B 2, 20.1025 u i2 + =1 U I2 238 92 D u i2 + =2 U I2 U số notron xấp xỉ C 1,19.1025 Câu 20: Một đoan mach điên gồm tụ điện điện dung C = D 9, 21.1024 10−3 10 3π F mắc nối tiếp với điện trở R = 100 Ω , mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều tần số f Tần số f phải để i lệch pha A f = 50 Hz π so với u hai đầu mạch B f = 25 Hz C f = 50 Hz D f = 60 Hz Câu 21: Lò xo lắc lò xo thẳng đứng bị giãn cm vật nặng vị trí cân Lấy g = 10 m s , π2 = 10 Chu kì dao động lắc A 0,4 s B s C 10 s D 100 s Câu 22: Nếu hiệu điện hai tụ tăng 2lần điện dung tụ A tăng lần Trang B giảm lần C tăng lần D không đổi Câu 23: Cho biết m = 4, 0015u ; m O = 15,999u ; m p = 1, 0073u ; m n = 1, 0087u Hãy xếp hạt nhân He , A 12 C, 24 He, 16 O; 12 C, B 16 O theo thứ tự tăng dần độ bền vững Câu trả lời 12 C, 16 O, He; 16 12 C He, O, C; 12 D He, C, 16 O; Câu 24: Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ α , hạt nhân số notron nhỏ số notron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ β , bảo tồn điện tích nên số proton bảo tồn C Trong phóng xạ β− , hạt nhân mẹ hạt nhân số khối nhau, số proton khác D Trong phóng xạ β+ , hạt nhân mẹ hạt nhân số khối nhau, số notron khác Câu 25: Một mạch điện gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz , giá trị hiệu dụng khơng đổi Khi điện áp tức thời R giá trị 20 V cường độ dòng điện tức thời giá trị A điện áp tức thời tụ giá trị 45 V Khi điện áp tức thời điện trở 40 V điện áp tức thời tụ 30 V Giá trị C A 3.10−3 F 8π B 10−4 F π C 2.10−3 F 3π D 10−3 F π Câu 26: Mạch dao động LC tụ phẳng khơng khí hình tròn, cách cm phát sóng điện từ bước sóng 100 m Nếu đưa vào hai tụ điện môi phẳng song song kích thước với hai số điện môi ε = , bề dày cm phát sóng điện từ bước sóng A 175 m B 100 m C 100 m D 132,29 m Câu 27: Một người dùng búa gõ vào đẩu nhôm Người thứ hai đầu áp tai vào nhôm nghe âm tiếng gõ hai lần (một lần qua khơng khí, lần qua nhôm) Khoảng thời gian hai lần nghe 0,12 s Biết vận tốc truyền âm khơng khí 330 m/s, nhơm 6420 m/s Chiẽu dài nhôm [Bản quyền file word thuộc website dethithpt.com] A 34,25 m B 4,17 m C 342,5 m D 41,7 m Câu 28: Hai chất điểm A B dao động điểu hòa trục Ox với biên độ Tại thời điểm t = , hai chất điểm đểu qua vị trí cân theo chiều dương Chu kỳ dao Trang động chất điểm A T gấp đôi chu kỳ dao động chất điểm B Tl số độ lớn vận tốc chất điểm A chất điểm B thời điểm A T B C D Câu 29: Một bệnh nhân điểu trị vị phóng xạ, dùng tia Y để diệt tế bào bệnh Thời gian chiếu xạ lần đầu ∆t = 20 phút, sau tháng bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh tiếp tục chiếu xạ Biết đồng vị phóng xạ chu kỳ bán rã T = tháng (coi ∆t ε C > ε α 12 16 Nên thứ tụ bền vững tăng dần hạt là: He; C; O; (Bản quyền file word thuộc website dethithpt.com) Câu 24: Đáp án B A A−4 + Với phóng xạ α : Z X → α + Z− Y Số notron hạt nhân con: N Y = ( A − ) − ( Z − ) = ( A − Z ) − = N X − ⇒ Hạt nhân số notron nhỏ số notron hạt nhân mẹ A − A + Với phóng xạ β− : Z X → β + Z +1 Y ⇒ Hạt nhân mẹ hạt nhân số khối nhau, số proton khác A + A + Với phóng xạ β+ : Z X → β + Z−1 Y ⇒ Hạt nhân mẹ hạt nhân số khối nhau, số proton, số notron khác + Với phản ứng hạt nhân: khơng định luật bảo tồn số proton, notron khối lượng [Bản quyền file word thuộc website dethithpt.com] Câu 25: Đáp án C + Điện áp tụ điện trở vuông pha nên: Trang 11 ( u C2 u 2R + 2 U 0R U 0C  20   U 0R =1⇒   40   U 0R ( ) ) + 452 =1 U 0C 302 + =1 U 0C  U 0C = 60V ⇒  U 0R = 80V + Xét đoạn mạch điện trở R: Khi điện áp tức thời R giá trị 20 cường độ dòng điện tức thời giá trị A Đối với đoạn mạch R, ta có: i = u u 20 ⇒R= = = 20 Ω R i Cường độ dòng điện dực đại mạch: I0 = + Xét đoạn mạch tụ điện: ZC = ⇒C= U 0R 80 = = A R 20 U 0C 60 = = 15 Ω I0 1 2.10−3 = = ( F) ωZC 2π.50.15 3π [Bản quyền file word thuộc website dethithpt.com] Câu 26: Đáp án D Ban đầu tụ khơng khí điện dung: C0 = S 4πkd Khi đặt vào hai tụ điện môi phẳng, song song, ta coi tụ gồm tụ khơng khí C1 d1= 2cm tụ C ε = , d2=2 cm m¾c nèi tiªp Khi điện dung tụ khơng khí: C1 = S S =2 = 2C0 4πkd1 4πkd Khi điện dung tụ số điện mơi 7: C = Điện dung tụ điện: C b = 7.S 7S =2 = 14C0 4πkd2 4πkd 2C0 14C0 C C1C 7 = = C0 ⇒ b = C1 + C2 2C0 + 14C0 C0 Bước sóng thu sau đưa thêm điện môi vào hai tụ: λ0 = λb C0 Cb ⇒ λb = λ0 = 100 = 132, 29 m Cb C0 Câu 27: Đáp án D Trang 12 Do thời gian truyền ầm không khí sắt khác nên nghe tiếng gõ cách khoảng thời gian (tiếng gõ khơng khí nghe sau tiếng gõ sắt) t kk − t s = 0,12 ( s ) ( 1) Gọi s độ dài nhơm, đó: s = vs t s = v kk t kk ( 2) −3 Thay (1) (2) ta có: vs t s = v kk t kk ⇒ 6260t s = 330 ( t s + 0,12 ) ⇒ t s = 6, 67.10 ( s ) −3 Chiều dài nhôm: s = vs t s = 6260.6, 68.10 = 41, ( m ) Câu 28: Đáp án A π  2π Phương trình dao động hai chất điểm: xA = A cos  t − ÷ 2  T π π  2π  4π xB = A cos  t − ÷ = A cos  t − ÷ 2 2  T  0,5T   vA  = Phương trình vận tốc hai chất điểm: ⇒ vB 4π  4π T π  2π v B = −A sin  − ÷ = −A  T T   T 2 v A = −A π  2π T π  π sin  − ÷ = A T T  T 2 Câu 29: Đáp án C Khi x bé ta có: e − x ≈ − x Xem lượng tia gamma phát tỉ lệ với số nguyên tử bị phân rã −λt Số nguyên tử bị phân lần chiếu xạ đầu tiên: ∆N = N ( − e ) ≈ N λt ' −λt ' ' Thời gian chiếu xạ lần thứ ba: N = N ( − e ) ≈ N λ.t ' N0 −λt1 ' = Mặt khác: N = N e ' Do ta có: N = N0 t1 T = Với t1 = T (là tháng) N0 Từ (1) (2) ta có: t ' = t N0 = 20 phút N '0 Câu 30: Đáp án C vật vật 2: Trang 13 t1 T ( 2) ( 1) 1  k ( nA ) = n kA   2  ⇒ W1 = n W2 1  W2 = kA = kA  2 W1 =  Wd1 = a ⇒ Wt1 = W1 − a = n W2 − a Khi   Wt = b ⇒ Wd2 = W2 − b Hai dao động pha nên ngồi vị trí biên VTCB ta có: ⇒ Wd1 Wt1 W1 = = = n2 Wd2 Wt W2 n W2 − a a a + bn = ⇒ n W22 = ( a + bn ) W2 ⇒ W2 = W2 − b b n2 Khi: W 't1 = b ⇒ W 'd1 = W1 − b = n W2 − b = n a + bn − b = a + bn − b n2 W 'd1 W1 Wd1 a + bn − b a + b ( n − 1) Ta có: = = n ⇒ W 'd = = = W 'd W2 n n2 n2 Câu 31: Đáp án C Khi chiếu chùm ánh sáng theo phương song song với trục qua thấu kính chùm tia ló hội tụ tiêu điểm thấu kính Cơng thức tính tiêu cự thấu kính là:  1  = ( n − 1)  + ÷⇒ f ~ f n −1  R1 R  ⇒ Chiết suất môi trường ánh sáng lớn tiêu cự thấu kính với ánh sáng nhỏ ⇒ Điểm hội tụ gần thấu kính Mà chiết suất n mơi trường ánh sáng tím lớn nên gần thấu kính điểm hội tụ ánh sáng màu tím [Bản quyền file word thuộc website dethithpt.com] Câu 32: Đáp án C Năng lượng tỏa sau phân hạch: ∆E = ( m U + m n − m1 − m Y − 3m n ) c = 0,18878uc = 175,84857 MeV = 175,85 MeV Khi phân hạch kích thích ban đầu sau phân hạch dây chuyền số phân hạch xảy + + + + 16 = 31 Do số phân hạch sau phân hạch dây chuyền từ 1010 phân hạch ban đầu: N = 31.1010 Năng lượng tỏa ra: E = N.∆E = 31.1010.175,85 = 5, 45.1013 MeV Chú ý: thể tính nhanh số phân hạch công thức: N = Trang 14 u1 ( k n − 1) k −1 Trong đó: u1 số hạt nhân ban đầu; k hệ số notron n số phân hạch dây chuyền Câu 33: Đáp án A Số photon chiếu tới kim loại: hc E.λ 1,5.10−7.993, 75.10 −9 E = N1 → N1 = = = 7,5.1011 photon −34 λ hc 6, 625.10 3.10 + Ban đầu 1010 hạt tải điện, sau số lượng hạt tải điện khối bán dẫn 3.1010 Số hạt tải điện tạo 3.1010 − 1010 = 2.1010 (bao gồm electron dẫn lỗ trống) Do số hạt photon gây tượng quang dẫn 1010 (Do electron hấp thụ photon dẫn đến hình thành electron dẫn lỗ trống) + Tỉ số số photon gây tượng quang dẫn số photon chiếu tới kim loại 1010 = 10 75 7,5.10 Câu 34: Đáp án D 2 2 ' A2  x  x '.v − v '.x v − a.x ω ( A − x ) − ( −ω x ) x = = = ( 1) + Xét đạo hàm sau:  ÷ = v2 v2 A2 − x ω2 ( A − x ) v + Xét biểu thức: x1 x x + = v1 v v3 + Lấy đạo hàm hai vế áp dụng đạo hàm (1) ta có: ' ' ' ' '  x1 x   x   x1   x   x   + ÷ =  ÷ + 2018' ⇒  ÷ +  ÷ =  ÷  v1 v2   v3   v1   v   v3  ⇒ A2 A2 A2 102 102 102 625 + = ⇒ + = = 2 2 2 2 2 2 A − x1 A − x A − x 10 − 10 − 10 − x 144 ⇒ x0 = 1924 = 8, 77 ( cm ) 25 Câu 35: Đáp án A AB   MA = − ⇒ MB − MA = ( cm ) Tại M:  AB  MB = +2  Trang 15 ⇒ u M = 2a cos π ( MB − MA ) λ  ( MA − MB ) π  4π AB.π   cos  ωt − ÷ = 2a cos cos  ωt − ÷ λ λ λ     AB   NA = − ⇒ NB − NA = ( cm ) Tại N:   NB = AB +  ⇒ u N = 2a cos u Khi đó: M = uN π ( NB − NA ) λ  ( NA − NB ) π  8π AB.π   cos  ωt − ÷ = 2a cos cos  ωt − ÷ λ λ λ     4π 24 = = ⇒ u = u = ( cm ) M N 8π cos 24 cos Câu 36: Đáp án D + Ban đầu: Điện áp nơi truyền U1 , điện áp nơi tiêu thụ U11 , độ giảm điện áp ∆U1 , cường độ dòng điện mạch I1 , cơng suất hao phí ∆P1 + Sau thay đổi: Điện áp nơi truyển U , điện áp nơi tiêu thụ U 22 , độ giảm điện áp ∆U , cường độ dòng điện mạch I , công suất hao phí ∆P2 + Theo đề bài: ∆P2 RI 22 I 1 = = ⇒ = ∆P1 RI1 100 I1 10 + Độ giảm điện áp tính bởi: ∆U = R.I ⇒ ∆U I = = ∆U1 I1 10 + Độ giảm điện 10% điện áp nơi tải nên: ∆U1 1 = U1 ∆U = ∆U1 = U1 10 10 100 + Mặt khác, hệ số công suất 1; công suất nơi tiêu thụ P11 = P22 ⇒ U11 I1 = U 22 I2 ⇒ U 22 = + Như vậy: U U 22 + ∆U = = U1 U1 + ∆U1 I1 U11 = 10U1 I2 U1 100 = 9,1 lần U1 + U1 10 10U1 + Câu 37: Đáp án C Công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại khi: Trang 16 ZCb = ZL ⇒ Cb = = ω2 L ( 100π ) 2π = 2.10−4 F π Ta thấy: C b > C nên cần ghép song song với C tụ điện điện dung C0 thỏa mãn: C b = C + C0 ⇒ C0 = C b − C = 2.10−4 10−4 3.10−4 − = ( F) π 2π 2π Câu 38: Đáp án C Áp dụng công thức Anh-xtanh: hc hc = A + Wd ⇒ Wd = −A λ λ ( 1) Các electron quang điện ( q < ) bay theo chiều vectơ cường độ điện trường nên lực điện trường lực cản Do đó, electron bay đoạn đường smax dừng lại bị kéo ngược trở lại Đến vật dừng lại ( v = ) Áp dụng định lí biến thiên động ta có: A ms = − Wd = − e Es max ⇒ s max = Thay số vào ta có: s max = Wd  hc  =  − A÷ e E e E  λ   19,875.10−26  − 2, 4.10−19 ÷ = 0, 00109 m = 0,109 cm  −19 −6 1, 6.10 1000  0, 48.10  Câu 39: Đáp án B (Nên nhớ cơng thức mạch tụ điện mắc nối tiếp song song) 2 2 Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1, C2 mắc nối tiếp thì: f nt = f1 + f = 50 Khi mạch gồm cuộn cảm với C1, C2 mắc song song f12 f 22 1 = + ⇒ f = = 242 ⇒ f12 f 22 = 242.502 ss fs2s f12 f 22 f12 + f 22 2 f = 30 MHz f1 + f = 50 ⇒1 Giải hệ:  2 2 f1 f = 24 50 f = 40 MHz (Do C1 > C nên f1 < f ⇒ chọn nghiệm f1 giá trị nhỏ hơn) [Bản quyền file word thuộc website dethithpt.com] Câu 40: Đáp án C + Bước sóng xạ cho vân tối vị trí x: x = ( k + 0,5 ) λD ax 1.12 ⇒λ= = = ( µm ) a ( k + 0,5 ) D ( k + 0,5 ) k + 0,5 + Cho λ vào điều kiện bước sóng ánh sáng trắng: Trang 17 λ d ≤ λ ≤ λ t ⇒ 0, ≤ ≤ 0, 75 ⇒ 7,5 ≤ k ≤ 14,5 ⇒ k = { 8; 14} k + 0,5 + Trong bước sóng xạ cho vân tối M, bước sóng dài (ứng với k nhỏ nhất: k = ) là: λ max = Trang 18 = 0, 705 ( µm ) + 0,5 ... Mặt khác, hệ số công suất 1; công suất nơi tiêu thụ P 11 = P22 ⇒ U 11 I1 = U 22 I2 ⇒ U 22 = + Như vậy: U U 22 + ∆U = = U1 U1 + ∆U1 I1 U 11 = 10 U1 I2 U1 10 0 = 9 ,1 lần U1 + U1 10 10 U1 + Câu 37: Đáp... + Theo đề bài: ∆P2 RI 22 I 1 = = ⇒ = ∆P1 RI1 10 0 I1 10 + Độ giảm điện áp tính bởi: ∆U = R.I ⇒ ∆U I = = ∆U1 I1 10 + Độ giảm điện 10 % điện áp nơi tải nên: ∆U1 1 = U1 ∆U = ∆U1 = U1 10 10 10 0 + Mặt... 10 10 phân hạch ban đầu: N = 31. 1 010 Năng lượng tỏa ra: E = N.∆E = 31. 1 010 .17 5,85 = 5, 45 .10 13 MeV Chú ý: Có thể tính nhanh số phân hạch công thức: N = Trang 14 u1 ( k n − 1) k 1 Trong đó: u1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề megabook 2018 số 1 có lời giải, Đề megabook 2018 số 1 có lời giải