Áp dụng biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại công ty cổ phần Thiên Thuận Tường tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)

54 154 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 16:40

Áp dụng biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại công ty cổ phần Thiên Thuận Tường tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại công ty cổ phần Thiên Thuận Tường tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại công ty cổ phần Thiên Thuận Tường tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại công ty cổ phần Thiên Thuận Tường tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại công ty cổ phần Thiên Thuận Tường tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại công ty cổ phần Thiên Thuận Tường tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON, GIAI ĐOẠN TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THUẬN TƢỜNG, TỈNH QUẢNG NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2012 - 2016 Thái Nguyên, 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON, GIAI ĐOẠN TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THUẬN TƢỜNG, TỈNH QUẢNG NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K 44 TY Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Phan Thị Hồng Phúc Thái Nguyên, 2016 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trƣớc hết em xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy giáo trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên truyền đạt cho em kiến thức quý báu bổ ích suốt năm học vừa qua Em xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới TS Phan Thị Hồng Phúc tận tình giúp đỡ hƣớng dẫn em suốt q trình thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tới thầy, giáo khoa Chăn nuôi Thú y giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn công ty cổ phần khái thác khoáng sản Thiên Thuận Tƣờng tồn thể anh em kỹ thuật, cơng nhân trang traị tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực tập Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tồn thể gia đình, bạn bè giúp đỡ động viên em suốt trình học tập nhƣ thời gian thực tập tốt nghiệp Trong trình thực tập chƣa nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót Em kính mong đƣợc ý kiến nhận xét thầy để giúp cho kiến thức em ngày hoàn thiện nhiều kinh nghiệm bổ ích cho cơng việc sau Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Nhung ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Lịch tiêm vắc xin phòng bệnh trại cho lợn nái 20 Bảng 4.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 29 Bảng 4.2 Lịch tiêm phòng trại 30 Bảng 4.3 Kế t quả công tác phu ̣c vu ̣ sản xuấ t 34 Bảng 4.4 Lịch tiêm phòng vắc xin cho lợn theo mẹ 36 Bảng 4.5 Kết chẩn đoán 36 Bảng 4.6 Phác đồ điều trị bệnh bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực sở 37 iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cn : Chủ nhật CP : Cổ phần cs : Cộng KTKSTTT : Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tƣờng Nxb : Nhà xuất Pr : Protein SS : sinh STT : Số thứ tự iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển cơng ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tƣờng 2.1.2 sở vật chất trang trại 2.1.3 cấu tổ chức trang trại 2.2 Đối tƣợng vật nuôi kết sản xuất cở sở 2.2.1 Đối tƣợng vật nuôi trại 2.2.2 Kết sản xuất sở 2.3 sở khoa học đề tài 2.3.1 Một số hiểu biết lợn 2.3.2 Kỹ thuật chăm sóc lợn theo mẹ 2.3.3 Kỹ thuật nuôi dƣỡng lợn theo mẹ 10 2.3.4 Cai sữa cho lợn 15 2.3.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến sinh trƣởng lợn 17 2.3.6 Một số biện pháp phòng bệnh cho lợn theo mẹ 19 2.4 Tình hình nghiên cứu nƣớc ngồi nƣớc 21 v 2.4.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 21 2.4.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 23 PHẦN ĐỐI TƢỢNG - NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 25 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 25 3.2 Nội dung nghiên cứu 25 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Phƣơng pháp theo dõi 25 3.3.2 Các tiêu theo dõi phƣơng pháp xác định tiêu 25 3.3.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 25 PHẦN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 26 4.1 Kế t quả công tác phu ̣c vu ̣ sản xuấ t 26 4.1.1 Công tác chăn nuôi 26 4.1.2 Công tác thú y 28 4.1.3 Công tác khác 33 4.2 Công tác chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi sở 34 4.3 Kết phòng bệnh cho đàn lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập sở 35 4.3.1 Công tác vệ sinh phòng bệnh 35 4.3.2 Phòng bệnh vắc xin 35 4.4 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh cho đàn lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập sở 36 4.4.1 Kết chẩn đoán cho đàn lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập sở 36 4.4.2 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi sở thời gian thực tập 37 vi PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ở nƣớc ta trồng trọt chăn ni vai trò quan trọng, cấu nơng nghiệp chúng quan hệ gắn bó hỗ trợ phát triển, ngành chăn nuôi đem lại lợi nhuận kinh tế đáng kể cho đất nƣớc đặc biệt chăn nuôi lợn Lợn vật ni chính, đƣợc ni xí nghiệp, trang trại, nhƣ nông hộ, nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhân dân cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu, giải công ăn việc làm cho ngƣời dân lao động Khi xã hội ngày phát triển, nhu cầu ngƣời sản phẩm chăn nuôi ngày cao số lƣợng mà chất lƣợng sản phẩm phải đảm bảo chất lƣợng dinh dƣỡng, đặc biệt phải an tồn cho sức khỏe ngƣời tiêu dùng Thịt lợn khơng cần thiết cho nhu cầu dinh dƣỡng ngƣời mà phù hợp với vị đại đa số ngƣời sử dụng Thịt lợn chiếm 7580% so với loại thịt chăn nuôi Để đáp ứng đƣợc nhu cầu thiết này, Đảng Nhà nƣớc ta không ngừng quan tâm đầu tƣ phát triển ngành chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng Để phát triển chăn nuôi lợn cần thực tốt khâu chăm sóc ni dƣỡng phòng bệnh, góp phần nâng cao hiệu chăn ni lợn, đảm bảo lợn sinh trƣởng nhanh, khỏe mạnh cung cấp giống chất lƣợng tốt cho chăn ni Xuất phát từ thực tế trên, đƣợc đồng ý khoa Chăn nuôi - Thú y, trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giáo viên hƣớng dẫn, em tiến hành thực chuyên đề: "Áp dụng biện pháp chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi công ty cổ phần Thiên Thuận Tường, tỉnh Quảng Ninh" 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn ni Cơng ty Cổ phần khai thác khống sản Thiên Thuận Tƣờng - Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dƣỡng cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi - Xác định tình hình nhiễm bệnh, cách phòng trị bệnh cho lợn ni trại 1.2.2 u cầu - Đánh giá đƣợc tình hình chăn ni Cơng ty Cổ phần khai thác khống sản Thiên Thuận Tƣờng - Áp dụng đƣợc quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi - Xác định đƣợc tình hình nhiễm bệnh, biết phòng trị bệnh cho lợn nuôi trại ... chuyên đề: ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHĂM SĨC, NI DƢỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON, GIAI ĐOẠN TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THUẬN TƢỜNG, TỈNH QUẢNG NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... chuyên đề: "Áp dụng biện pháp chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi công ty cổ phần Thiên Thuận Tường, tỉnh Quảng Ninh" 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên... đàn lợn giai đọan từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi sở 34 4.3 Kết phòng bệnh cho đàn lợn giai đọan từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập sở 35 4.3.1 Công tác vệ sinh phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại công ty cổ phần Thiên Thuận Tường tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp), Áp dụng biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại công ty cổ phần Thiên Thuận Tường tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan