Nghiên cứu các giải pháp phát triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)

88 455 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2018, 18:04

Nghiên cứu các giải pháp phát triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu các giải pháp phát triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu các giải pháp phát triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu các giải pháp phát triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu các giải pháp phát triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu các giải pháp phát triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu các giải pháp phát triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu các giải pháp phát triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VI THỊ THANH THÚY Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY MÍA TRÊN ĐỊA BÀN CAO KỲ, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2012 - 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VI THỊ THANH THÚY Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY MÍA TRÊN ĐỊA BÀN CAO KỲ, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Lớp : K44 - PTNT Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2012 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Lành Ngọc Tú Thái Nguyên, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: “Nghiên cứu giải pháp phát triển mía địa bàn Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” cơng trình nghiên cứu thực thân, đƣợc thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn dƣới hƣớng dẫn khóa học thầy giáo Th.S Lành Ngọc Tú Số liệu kết nghiên cứu khóa luận hồn tồn trung thực, chƣa sử dụng để bảo vệ công trình khoa học nào, thơng tin tài liệu trích dẫn đƣợc rõ nguồn gốc Một lần xin khẳng định trung thực lời cam đoan Thái Nguyên, ngày… tháng 05 năm 2016 Sinh viên Vi Thị Thanh Thúy LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành đề tài tốt nghiệp đƣợc quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều tập thể cá nhân Nhân tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến: Tập thể thầy, cô giáo Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn trƣờng Đại học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình giúp đỡ tơi trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Lành Ngọc Tú tận tình hƣớng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp UBND Cao Kỳ giúp đỡ tạo điều kiện cho tình thực tập nghiên cứu sở Bà nhân dân thôn đƣợc chọn làm địa bàn nghiên cứu giúp đỡ q trình thu thập thơng tin nghiên cứu để hồn thành đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè chia sẻ, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành đề tài tốt nghiệp Do lần đầu làm quen với cơng tác nghiên cứu nên cố gắng nhƣng khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy giáo tồn thể bạn sinh viên để đề tài đƣợc hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày… tháng 05 năm 2016 Sinh viên Vi Thị Thanh Thúy DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nghĩa UBND Ủy ban nhân dân FAO Tổ chức nông nghiệp lƣơng thực Liên Hợp Quốc ĐVT Đơn vị tính NXB Nhà xuất TC, CĐ, ĐH Trung cấp, cao đẳng, đại học CC Cơ cấu 10 GO Giá trị sản xuất 11 VA Giá trị gia tăng 12 IC Chi phí trung gian 13 Pr Lợi nhuận DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bình qn sản xuất tiêu thụ đƣờng mía hàng năm số nƣớc (tính kỳ 2007-2013) 14 Bảng 2.2: Năng suất mía trung bình mía số nƣớc vụ 2012/2013 15 Bảng 2.2: Diện tích, suất, sản lƣợng mía Việt Nam (2012 - 2014) 19 Bảng 4.1: Tình hình phân bổ sử dụng đất đai qua năm 28 Bảng 4.2: Tình hình sản xuất mía năm 2013- 2015 36 Bảng 4.3: Diện tích trồng mía số thơn Cao Kỳ 37 Bảng 4.4: So sánh đặc điểm mía đƣờng trồng số loại giống mía lai tạo khác 38 Bảng 4.5: So sánh kỹ thuật trồng mía thực tế lý thuyết 40 hộ sản xuất mía 40 Bảng 4.7: Tình hình nhân lực sản xuất mía hộ điều tra 44 Bảng 4.8: Trình độ học vấn hộ điều tra 45 Bảng 4.9: Diện tích đất trồng mía bán mía nguyên liệu (mật mía) hộ điều tra 46 Bảng 4.10: Chuỗi giá trị cho mía bán hộ điều tra 48 Bảng 4.11: Chi phí cho sản xuất 1ha diện tích trồng mía 50 Bảng 4.12: Chi phí cho sản xuất mật mía diện tích trồng mía 52 Bảng 4.13: Hình thức tiêu thụ mía hộ điều tra 53 Bảng 4.14: Hiệu sản xuất mía 1ha diện tích trồng mía 53 Bảng 4.15: Chỉ tiêu hiệu kinh tế mía bán mía nguyên liệu (mật mía) 54 Bảng 4.16: Chỉ tiêu đánh giá khó khăn sản xuất mía hộ điều tra 57 Bảng 4.17: Một số đề suất sản xuất phát triển mía hộ điều tra 58 Bảng 4.18: Một số đề suất cho vay vốn hộ điều tra 59 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Sơ đồ quy trình sản xuất mật mía .42 Hình 4.2: Sơ đồ tiêu thụ mía bán hộ điều tra 47 Hình 4.3: Sơ đồ tiêu thụ mật mía hộ điều tra 49 MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN II: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .3 2.1 Cơ sở khoa học .3 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật mía 2.2 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 13 2.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ mía đƣờng giới 13 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ mía nƣớc 17 2.2.3 Những học kinh nghiệm việc sản xuất phát triển mía 20 PHẦN III: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .23 3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu .23 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 23 3.1.3 Địa điểm thời gian tiến hành .23 3.2 Nội dung nghiên cứu 23 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 24 3.3.1 Phƣơng pháp điều tra thu thập thông tin thứ cấp .24 3.3.2 Phƣơng pháp điều tra thu thập thông tin sơ cấp .24 3.3.3 Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý số liệu .25 3.3.4 Phƣơng pháp so sánh 25 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế hội địa bàn .26 4.1.1 Điều kiện thự nhiên 26 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 30 4.1.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn phát triển sản xuất 34 4.2 Thực trạng phát triển mía Cao Kỳ 35 4.2.1 Thực trạng suất, diện tích sản lƣợng mía 35 4.2.2 Cơ cấu giống mía địa bàn 37 4.2.3 Quy trình sản xuất mía địa bàn .39 4.2.3.1 Quy trình sản xuất mía bán 39 4.2.4 Tác động sản xuất mía đến mơi trƣờng địa bàn .43 4.3 Thực trạng phát triển mía hộ điều tra 43 4.3.1 Đặc điểm hộ trồng mía 44 4.3.2 Thực trạng tiêu thụ mía hộ điều tra 47 4.3.3 Đánh giá hiệu kinh tế hộ trồng mía .50 4.3.4 Những khó khăn gặp phải đề xuất hộ điều tra sản xuất mía 55 4.3.4.1 Tình trạng sâu bệnh hại hộ sản xuất mía 55 4.4 Đánh giá thuận lợi khó khăn phát triển mía Cao Kỳ 60 4.4.1 Thuận lợi 60 4.4.3 Khó khăn 61 4.5 Các giải pháp phát triển 62 4.5.1 Giải phát phát triển mía bán .62 4.5.2 Giải pháp phát triển mía nguyên liệu (mật mía) .65 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .67 5.1 Kết luận .67 5.2 Kiến nghị .68 5.2.1 Đối với Nhà nƣớc .68 5.2.2 Đối với cấp quyền 68 5.2.3 Đối với ngƣời dân sản xuất tiêu thụ sản phẩm 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong thời kỳ hội nhập với chuyển biến tích cực kinh tế Việt Nam ngành nơng nghiệp ln đƣợc coi ngành quan trọng hàng đầu Nhà nƣớc ta trọng đầu tƣ quan tâm nhiều tới nông nghiệp Song nơng nghiệp gặp nhiều khó khăn thách thức lớn nhƣ khả cạnh tranh so với nƣớc khu vực, gặp nhiều rủi ro, bất lợi thời tiết, thị trƣờng, thể chế sách Những rủi ro bất lợi tác động lớn tới ngƣời nơng dân Xét cách tồn diện ngƣời nơng dân ln ngƣời chịu nhiều thiệt thòi ln gặp khó khăn sống Đối với nơng dân Việt Nam thu nhập họ chủ yếu dựa vào sản xuất nơng nghiệp Ngày xƣa mía tạo thu nhập cho ngƣời nơng dân với sản phẩm mật mía, đƣờng mía ngày nay, mía ngành mía đƣờng Việt Nam đƣợc xác định không ngành kinh tế mang lại lợi nhuận cao mà ngành kinh tế hội có ảnh hƣởng quan trọng đến đời sống hàng nghìn hộ nơng dân Cao Kỳ với đơn vị hành gồm 14 thôn, ngƣời dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nơng nghiệp, vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp với cơng nghiệp nhƣ đỗ tƣơng, lạc, mía….So với trồng khác mía loại có giá trị cao Trong năm gần diện tích trồng mía số hộ trồng mía ngày tăng, theo đời sống ngƣời dân đƣợc cải thiện rõ rệt, hƣớng chuyển dịch cấu trồng đắn Cây mía góp phần tạo công ăn việc làm, tận dụng lao động hợp lý, tăng thu nhập cho ngƣời lao động Đây thực tế đáng mừng nhƣ có nghĩa ngƣời dân tìm đƣợc lối xóa đói giảm nghèo cho họ Tuy nhiên, ngƣời trồng mía gặp nhiều khó khăn sản xuất điều kiện thời tiết khí hậu, khó khăn tiêu thụ sản phẩm, giá thị trƣờng không ổn định giá vật tƣ nông nghiệp phục vụ sản xuất mía tƣơng đối cao Do đó, ngƣời nơng dân khơng giám mạnh dạn đầu tƣ thâm ... Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY MÍA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CAO KỲ, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nông thôn... xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu giải pháp phát triển mía địa bàn xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” công trình nghiên cứu thực thân, đƣợc thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, kiến... khăn phát triển mía xã Cao Kỳ 60 4.4.1 Thuận lợi 60 4.4.3 Khó khăn 61 4.5 Các giải pháp phát triển 62 4.5.1 Giải phát phát triển mía bán .62 4.5.2 Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các giải pháp phát triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu các giải pháp phát triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan