Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

46 258 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2018, 15:12

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠN BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTMỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12.Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu23.Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu24.Lịch sử nghiên cứu:35.Phương pháp nghiên cứu46.Đóng góp của đề tài47.Giả thuyết nghiên cứu48.Cấu trúc của đề tài5Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”61.1.Một số khái niệm61.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính61.1.2. Khái niệm cải cách thủ tục hành chính61.1.3. Khái niệm cơ chế một cửa61.2. Nội dung cải cách hành chính61.2.1. Cải cách thể chế61.2.2. Cải cách bộ máy hành chính nhà nước71.2.3. Cải cách thủ tục hành chính nhà nước71.2.4. Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức71.2.5. Cải cách tài chính công71.2.6. Hiện đại hóa hành chính81.3. Nguyên tắc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.81.3.1. Nguyên tắc công khai81.3.2. Nguyên tắc đơn giản, tiết kiệm81.3.3. Đảm bảo tính chính xác, khách quan, công minh81.3.4. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật81.4. Vai trò của cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”91.4.1. Đối với tổ chức và công dân91.4.2. Đối với cơ quan nhà nước9Tiểu kết:10Chương 2. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TUY – QUẬN HAI BÀ TRƯNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI112.1. Khái quát về Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy112.1.1. Thông tin về Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy112.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận của Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy112.2. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội192.2.1. Cải cách thể chế tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy192.2.2. Cải cách bộ máy hành chính tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy202.2.3. Cải cách thủ tục hành chính212.2.4. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy222.2.5. Cải cách tài chính công232.2.6. Hiện đại hóa hành chính242.3. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy242.3.1. Thuận lợi242.3.2. Khó khăn25Tiểu kết26Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “ MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TUY QUẬN HAI BÀ TRƯNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI273.1. Đánh giá chung về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa” tại UBND phường Vĩnh Tuy273.1.1. Những kết quả đạt được273.1.2. Những hạn chế còn tồn tại273.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế293.2. Giải pháp đối với cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa” tại UBND Phường Vĩnh Tuy Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội303.2.1 Hoàn thiện thể chế pháp lý gắn liền với đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xóa bỏ những thủ tục rườm rà.303.2.2 Đầu tư cơ sở vật chất gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin313.2.3.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát323.2.4. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức333.2.5. Xây dựng văn hóa công sở35Tiểu kết36KẾT LUẬN37DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO38PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan tiểu luận “Cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội” em tự viết Các số liệu tư liệu sử dụng nghiên cứu trung thực xác Em xin hồn tồn chịu trách nhiệm tiểu luận LỜI CẢM ƠN Trải qua năm học hệ cao đẳng, sau tốt nghiệp để lĩnh hội thêm kiến thức chuyên sâu em tiếp tục học lên bậc Đại học liên thông chuyên ngành Quản lý Nhà nước nhà trường Kiến thức ngày mở mang nhờ môn học thú vị, đặc biệt môn phương pháp nghiên cứu khoa học Thông qua giảng cô giáo trang bị cho em cách vận dụng phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu khoa học với cách thu thập xử lý thông tin cách kịp thời chuẩn mực Làm để phát huy sức mạnh nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, em chọn tiểu luận: “Cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội” Để có kiến thức chuyên ngành trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn tới TS Lê Thị Hiền – Giảng viên Khoa Văn hóa Thơng tin Xã hội tận tình bảo, truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập thực tiểu luận Em xin gửi lời cảm ơn trân thành tới ban lãnh đạo, cán nhân viên Ủy ban nhận dân Phường Vĩnh Tuy nhiệt tình hướng dẫn, cung cấp cho em tư liệu để hoàn thành tiểu luận Do thời gian kiến thức hạn chế, nên tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót , mong nhận ý kiến đóng góp quý báu Cô TS Lê Thị Hiền để tiểu luận hồn thiện Cuối cùng, em kính chúc Cơ mạnh khỏe, thành đạt để tiếp tục nghiệp trồng người vẻ vang cho hệ sinh viên Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Nội dung viết tắt UBND HĐND HĐND & UBND CCHC Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Cải cách hành MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh đổi kinh tế, để tạo điều kiện cho phát triển thành phần kinh tế thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngồi cải cách thủ tục hành đơn giản hóa khâu q trình giải cơng việc cá nhân, tổ chức có vai trò ý nghĩa vơ quan trọng Hiện nay, thủ tục tiếp nhận giải công việc tổ chức, công dân rườm rà, phức tạp, trật tự, kỷ cương chưa nghiêm; việc thu phí, lệ phí khơng quy định Mặt khác, phận cán bộ, công chức nhà nước tiếp nhận giải công việc nhân dân có thái độ thiếu tơn trọng, cửa quyền, sách nhiễu… Tình hình giải cơng việc làm nhiều thời gian, công sức, tiền bạc nhân dân, nhà nước, mà ngun nhân làm tệ quan liêu, tham nhũng phát triển, gây lòng tin nhân dân Nhà nước Vì vậy, cải cách thủ tục hành đòi hỏi xúc, đáp ứng yêu cầu đáng nhân dân, đáp ứng nhu cầu hội nhập phát triển đất nước tình hình Với mục đích đơn giản, cơng khai minh bạch thủ tuc hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ ban hành Nghị số 38/CP ngày 04-5-1994 cải cách bước thủ tục hành việc giải công việc công dân tổ chức Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành loạt quy định cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai thực cải cách, đáp ứng nhu cầu xã hội Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg với Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001-2010; Quyết định số 181/QĐ- TTg việc banh hành quy chế thực chế “ cửa” quan nhà nước địa phương; Quyết định số 93/2007/QĐ- TTg Ban hành Quy chế thực chế “ cửa” quan hành nhà nước địa phương; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 05 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Bên cạnh kết đạt thủ tục hành cơng khai, lực cán bộ, cơng chức nâng lên đáng kể tồn nhiều vấn đề xúc, biểu thủ tục chưa ban hành kịp thời gây khó khăn cho cơng dân giải cơng việc, thủ tục rườm rà, hạn chế cần phải khắc phục kịp thời để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội nước Hiểu rõ tầm quan trọng cải cách thủ tục hành chính, sinh viên chuyên ngành Quản lý nhà nước, nghiên cứu vấn đề giúp em hiểu rõ sở lý luận có kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho công việc Vì em chọn tiểu luận là: “Cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội” làm môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Do hạn chế mặt thời gian, em khơng thể nghiên cứu tồn hoạt động Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy mà tập trung vào nghiên cứu “Cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội”, phạm vi: Về thời gian: Từ 2016 đến Về không gian: Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu: Bài tiểu luận em góp phần ứng dụng vào thực tiễn giải thủ tục hành tổ chức, cơng dân với quan nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao hiệu giải công việc Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội Nhiệm vụ đề tài: - Làm rõ sở lý luận cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Nghiên cứu thực trạng quy trình cải cách thủ tục hành theo chế “ cửa” Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Đống Đa- Thành phố Hà - Nội Đề giải pháp nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy Lịch sử nghiên cứu: Hiện cải cách thủ tục hành vấn đề quan nhà nước quan tâm đặc biệt, họ biết hướng tạo nên thành công phát triển bền vững đất nước, tạo niềm tin nhân dân Đối với sinh viên ngành Quản lý Nhà nước - vấn đề mà em đặc biệt quan tâm Đã có cơng trình nghiên cứu lớn cải cách thủ tục hành theo chế “ cửa” nêu sau: Nghiên cứu đề tài: “ Cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân xã, thị trấn huyện Quảng Xương, Thanh Hóa” tác giả Đặng Ngọc Thanh sinh viên khoa Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật mã số 60380101 Đề tài làm rõ vấn đề lý luận cải cách thủ tục hành chính; thực trạng quy trình cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân dân xã, thị trấn huyện Quảng Xương, Thanh Hóa Từ đề số giải pháp để khắc phục hạn chế tồn cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân dân Đề tài: “ Cải cách thủ tục hành qua thực tiễn tỉnh Hưng Yên” tác giả Nguyễn Thị Bích Anh sinh viên khoa Nhà nước Pháp luật Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận cải cách thủ tục hành Việt Nam qua làm rõ vai trò việc thực công cải cách thủ tục hành phát triển đất nước Phân tích bất cập thủ tục hành nước ta qua thực tiễn tỉnh Hưng Yên Trên sở đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách hành để tạo thơng thống, đơn giản, hiệu nhằm hạn chế khuyết tật hành chính, xây dựng hành sạch, vững mạnh, quản lý toàn xã hội cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Còn Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội em liên hệ để làm tiểu luận này, nghiên cứu Trên sở kế thừa nghiên cứu tác giả nêu vấn đề nghiên cứu em có nhiều nét mới, khơng trùng lặp với nghiên cứu trước đó, gắn liền với thực tế Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh tuy– Quận Hai Bà Trưng- Thành phố Hà Nội Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa phương pháp quan sát; ghi chép thông tin, phương pháp nghiên cứu, thu thập thông tin… đứng quan điểm Đảng Nhà nước cải cách thủ tục hành làm sở lý luận, nghiên cứu, phân tích thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế “ cửa” Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy Phương pháp nghiên cứu tài liệu để tham khảo, nghiên cứu tài liệu giáo trình, mạng Internet liên quan đến đề tài Phương pháp so sánh đối chiếu với giải pháp nhằm tìm giải pháp tối ưu cho vấn đề nghiên cứu Đóng góp đề tài Bài tiểu luận giúp em hiểu rõ sở lý luận cải cách thủ tục hành Trở thành tư liệu tham khảo cho nghiên cứu cải cách thủ tục hành nói chung cải cách thủ tục hành theo chế “ cửa” nói riêng Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội Các giải pháp đề xuất nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy Giả thuyết nghiên cứu Nếu giải pháp tiểu luận đưa áp dụng thực tế có hiệu cao cơng tác giải thủ tục hành quan hành nhà nước cá nhân, tổ chức 8 Cấu trúc đề tài Ngoài mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, cấu trúc thảo luận chia thành ba chương: Chương 1: Lý luận chung cải cách thủ tục hành theo chế “ cửa” Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế “ cửa” Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành theo chế “ cửa” Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội Chương LÝ LUẬN CHUNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm thủ tục hành Thủ tục hành trình tự, cách thức giải công việc quan hành nhà nước có thẩm quyền để giải cơng việc cụ thể quan hành nhà nước với quan hành nhà nước với tổ chức cá nhân cơng dân quan nhà nước có thẩm quyền quy định, buộc quan nhà nước, tổ chức cá nhân công dân phải tuân theo thực thủ tục 1.1.2 Khái niệm cải cách thủ tục hành Cải cách thủ tục hành phận cải cách thể chế hành Nhà nước, nhằm xây dựng thực thi thủ tục hành theo chuẩn mực định Đơn giản gọn nhẹ, vận hành nhịp nhàng; hoạt động theo quy trình, quy pham thích ứng với loại đối tượng, loại công việc, phù hợp với điều kiên thực tế đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1.1.3 Khái niệm chế cửa “Cơ chế cửa ” chế giải công việc tổ chức, cơng dân thuộc thẩm quyền quan hành nhà nước từ tiếp nhận yêu cầu hồ sơ đến trả lại kết thông qua đầu mối “bộ phận tiếp nhận trả lại kết quả” quan hành nhà nước 1.2 Nội dung cải cách hành Trong Nghị ban hành chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011- 2020 Chính phủ đưa nội dung cải cách hành sau: 1.2.1 Cải cách thể chế “ Thể chế” hiểu hệ thống văn quy phạm pháp luât 10 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “ MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TUY- QUẬN HAI BÀ TRƯNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Đánh giá chung cải cách thủ tục hành theo chế “ cửa” UBND phường Vĩnh Tuy 3.1.1 Những kết đạt Từ Bộ phận tiếp nhận trả kết vào hoạt động mang lại nhiều kết đáng mừng Có thể tóm lược lại ưu điểm kết đạt trình triển khai thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND phường Vĩnh Tuy sau : Một là, việc triển khai thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND phường Vĩnh Tuy giảm phiền hà lớn cho công dân tổ chức Hai là, hồ sơ, thủ tục hành cải tiến theo hướng cơng khai với quy trình đơn giản so với “nhiều cửa” Ba là, thời gian giải công việc rút ngắn, giải số lượng lớn hồ sơ tổ chức công dân Bốn là, trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi tổ chức, công dân CB, CC phòng ban chuyên mơn rõ ràng 3.1.2 Những hạn chế tồn Thực chất cải cách hành chính, áp dụng chế “một cửa” địa phường Vĩnh Tuy địa bàn khác nước để cải thiện mối quan hệ Nhà nước với nhân dân, thay đổi quan điểm phương thức phục vụ quan hành nhà nước từ thói quen cửa quyền xin - cho, dành thuận lợi cho người quản lý trước sang thói quen phục vụ người cơng chức - cơng bộc, nhận khó khăn mình, dành thuận lợi cho nhân dân ; lợi ích nhân dân nhân dân người hưởng lợi ích trực tiếp cải cách hành chính, việc áp dụng chế “một cửa” Tuy nhiên, 32 trình triển khai hoạt động cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” chưa thực triệt để yêu cầu nêu tồn nhiều hạn chế Cụ thể sau : Thể chế hành chưa hồn chỉnh đồng Thể chế quy định chế “một cửa” đề cập cách chung mặt nguyên tắc Phường chưa xây dựng quy chế chịu trách nhiệm hồ sơ hành khơng giải kịp thời Các lĩnh vực thực theo chế “một cửa” ít, Bộ phận “một cửa” UBND phường Vĩnh Tuy thực cải cách thủ tục hành bốn lĩnh vực, hầu hết công việc đơn giản Thời gian xử lý công việc từ tiếp nhận đến có kết tùy tiện, kéo dài Tổ chức, công dân đến Bộ phận “một cửa” nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ nhận phiếu hẹn trả cụ thể thực tế khơng trường hợp kết giao khơng hẹn Thậm chí hồ sơ cán chuyên môn giải công việc ngại nên nhiều không viết giấy hẹn trả kết rõ ràng mà hẹn mồm với công dân, tổ chức đến giải công việc Cán chuyên môn giải cơng việc nhiều khơng thu lệ phí người quen biết ngại không ghi biên lai Điều tạo không công tổ chức, công dân với Quy định thời gian làm việc Bộ phận “một cửa” chưa khớp với thực tế, niêm yết máy móc theo quy định Trên thực tế UBND phường Vĩnh Tuy thời gian nhận trả kết hồ sơ hành lĩnh vực giải vào tất ngày tuần Nhưng bảng niêm yết quy định thời gian tiếp nhận trả kết hồ sơ trụ sở lại phân chia vào ngày chẵn, lẻ Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu Bộ phận “một cửa” nhận trả kết hồ sơ thuộc tư pháp, thứ Ba, thứ Năm nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai, LĐ-TB&XH Đây bất cập, chồng chéo quy định thực tiễn 33 Kinh phí, sở vật chất hạn hẹp, nghèo nàn, lạc hậu UBND phường Vĩnh Tuy có nhiều cố gắng khơng có khoản kinh phí riêng để đầu tư trang thiết bị, sở vật chất Chính vây, trang thiết bị đầu tư cho đơn vị, phòng, ban phường hạn chế nên việc ứng dụng công nghệ thông tin đôi lúc gặp khó khăn máy móc bị hỏng, phải tiến hành cài lại phần mềm nên trình chuyển cơng việc bị gián đoạn, máy móc trang thiết bị cũ kĩ Việc bố trí trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu nhân dân chưa hợp lý, gây nên tình trạng lãng phí Phòng làm việc Bộ phận “một cửa” chuyển lên tầng dãy nhà tầng, xong thiếu sở vật chất nên phòng tiếp cơng dân phải chung với phòng phận cửa diện tích 19m vng Khơng gian tương đối trật hẹp, chưa đáp ứng tốt cho việc hoạt động giao dịch tổ chức công dân đến giải phận cửa Ở UBND phường Vĩnh Tuy, tồn việc xử lý hồ sơ hành theo phương pháp thủ cơng, việc xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin đại vào việc quản lý giải hồ sơ hành triển khai chậm Tác phong, thái độ, trình độ chuyên môn cán công chức làm việc UBND phường Vĩnh Tuy Nhìn chung cán bộ, cơng chức làm việc UBND phường Vĩnh Tuy nói chung phận cửa nói riêng có tác phong tương đối tốt, chấp hành giấc kỷ cương tương đối tốt, trình độ chun mơn cán cơng chức đáp ứng yêu cầu tổ chức công dân Tuy nhiên vài nhược điểm cần khắc phục để đạt hiệu hoạt động quan như: tượng muộn sớm số cán bộ, công chức Tác phong cán công chức chưa chuyên nghiệp, tất cán có thẻ thi hành công vụ số lượng cán đeo thẻ thường xun ít, chí khơng đeo thẻ Thái độ số cán bộ, công chức chưa ân cần hòa nhã với cơng dân Cơ chế “xin – cho” chưa khắc phục triệt để 3.1.3 Nguyên nhân hạn chế - Trình độ cán bộ, cơng chức hạn chế chưa trau dồi kiến thức cho 34 thân - Điều kiện trang thiết bị công nghệ thông tin chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ tổ chức công dân - Một số cán bộ, cơng chức có tác phong làm việc chưa nghiêm túc, bệnh quan liêu tồn 3.2 Giải pháp cải cách thủ tục hành theo chế “ cửa” UBND Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội 3.2.1 Hoàn thiện thể chế pháp lý gắn liền với đơn giản hóa thủ tục hành chính, xóa bỏ thủ tục rườm rà Thể chế pháp lý có vai trò quan trọng cơng cải cách hành chính, cầu nối quan Nhà nước với quan Nhà nước với tổ chức công dân Tuy nhiên, thể chế pháp lý từ quan trung ương tới quan nhà nước địa phương tồn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, thống Vì vậy, việc hồn thiện thể chế pháp lý hoàn chỉnh đồng yêu cầu cấp bách Thứ nhất, xây dựng hệ thống pháp luật đồng từ trung ương tới địa phương giải pháp ưu tiên hàng đầu để đảm bảo tính pháp lý thơng suốt trình triển khai thực Cơ quan xây dựng luật văn luật cần xây dựng văn đảm bảo yêu cầu phù hợp với thực tiễn tránh chồng chéo, mâu thuẫn với nhau; xây dựng thực luật văn luật liên quan đến lĩnh vực cải cách thủ tục hành theo chế cửa quan, cấp quyền có thẩm quyền ban hành quy định thủ tục hành cần có tham vấn từ phía cán bộ, công chức thực thi công vụ, cán bộ, công chức làm việc phận "một cửa” từ phía khách hàng (tổ chức người dân) Sự tham vấn cần thiết để phát huy tính chủ động, ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức hoạt động công vụ để thực quy chế dân chủ, phát huy vai trò giám sát, đánh giá người dân công tác quản lý Nhà nước Mặt khác, điều có tác dụng làm hạn chế việc ban hành quy định thủ tục 35 cách thức thực thủ tục theo lối tuỳ tiện mà số quan, cấp quyền mắc phải Thứ hai, sở hệ thống pháp luật thống từ trung ương đến địa phương, UBND cần xây dựng quy trình phối hợp thực giải hồ sơ hành quan chuyên môn quy chế làm việc quan cần phải cấp lãnh đạo quan tâm nữa, việc cần gắn liền với ủy quyền tăng cường trách nhiệm cán bộ, công chức công việc Bên cạnh đó, cần xây dựng chế độ trách nhiệm cá nhân cán bộ, công chức, người đứng đầu quan, đơn vị Mỗi cán bộ, công chức cần giao chức trách, nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể với quyền hạn định Trên sở đó, thường xuyên tiến hành kiểm tra việc làm họ Nếu họ khơng hồn thành nhiệm vụ nghĩa họ thiếu tinh thần trách nhiệm, khơng phải thiếu trách nhiệm trách nhiệm giao rõ ràng, cụ thể Thứ ba, để đơn giản hóa thủ tục hành cần phải thường xuyên rà soát, loại bỏ thủ tục hành khơng cần thiết, mẫu hóa số loại giấy tờ phục vụ thủ tục hành Các quy định ngày làm việc chẵn lẻ lĩnh vực phận cửa UBND phường chồng chéo so với thực tế Cần có kiến nghị với cấp để thay đổi lại bảng biểu niêm yết lịch làm việc cho phù hợp với thực tế Đồng thời, lãnh đạo UBND phường cần tăng cường công tác tham quan, học hỏi cách làm hay địa phương bạn để áp dụng có hiệu phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương 3.2.2 Đầu tư sở vật chất gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin Cơ sở vật chất có ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc thành công thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa địa phương Cơ sở vật chất đại, với đội ngũ CB, CC có trình độ, am hiểu chun môn chắn điều kiện tốt để công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa địa phương đạt kết mong muốn UBND phường cần tăng cường đầu tư kinh phí để sửa chữa, cải tạo nâng cấp phòng làm việc trang bị thêm máy tính, máy in… sở 36 nghiên cứu, tính tốn cụ thể sát thực để xếp trang thiết bị phù hợp Đồng thời, cần đầu tư cho phận cửa kinh phí hoạt động, đầu mối quan trọng, mặt giao dịch UBND với tổ chức, cá nhân Bố trí lại phòng làm việc lĩnh vực giải phận “một cửa” để tạo không gian thơng thống thuận tiện cho người dân đến giao dịch, bố trí bàn ghế đủ rộng để đáp ứng nhu cầu để tài liệu, hồ sơ, hệ thống tủ lưu trữ hồ sơ đủ rộng để bảo quản tra cứu cần thiết, để phục vụ cho việc giải hồ sơ hành cá nhân, tổ chức Việc bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc giải thủ tục hành cần thực thường xuyên, định kỳ để đảm bảo máy móc vận hành tốt, thơng suốt q trình thực cơng việc cán bộ, cơng chức Bên cạnh đó, UBND cần có quy định rõ trang phục cán bộ, công chức làm việc phận cửa, phải đeo thẻ có thẻ ghi tên, chức vụ thực giao tiếp với tổ chức, công dân nơi làm việc 3.2.3.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Thẩm quyền kiểm tra giám sát nhiều chủ thể chịu trách nhiệm, tổ chức cơng dân tham gia giám sát công việc quan Nhà nước Cụ thể là, CB, CC phận “một cửa” phòng ban chun mơn lãnh đạo thực chế độ báo cáo theo quy định Hàng tuần, hàng tháng cần có báo cáo kết quả, số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải tồn đọng khâu nào, lý tồn đọng để cấp nắm tình hình làm việc phòng ban chun mơn phận “một cửa” để lãnh đạo nắm bắt tình hình, kịp thời điều chỉnh bất cập thiếu sót, đơn đốc CB, CC việc thực giải hồ sơ hành cho cơng dân đảm bảo kịp thời, tiến độ Tiếp đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, tra công vụ giải thủ tục hành thường xuyên đột xuất để đảm bảo xử lý sai phạm cán bộ, công chức cách kịp thời, tránh tiêu cực việc thực thi công vụ CB, CC có hình thức khuyến khích kịp thời cá nhân, phận thực tốt nhiệm vụ giao 37 Nhân dân tham gia giám sát hoạt động quan hành Nhà nước CB, CC thông qua quy chế làm việc quy trình, thủ tục, trách nhiệm niêm yết công khai quan Khi CB, CC có biểu hành động nhũng nhiễu gây phiền hà biểu tiêu cực khác trực tiếp phản ánh với trưởng phận đóng góp ý kiến thơng qua hình thức khiếu nại, tố cáo, nhận xét qua phiếu thăm dò ý kiến… Để chế giám sát, kiểm tra đạt hiệu cao lãnh đạo quan cần thường xuyên tiến hành thu thập ý kiến, phản hồi từ phía người dân CB, CC xây dựng thực thủ tục hành theo chế “một cửa” Đây ý kiến quan trọng để lãnh đạo rút kinh nghiệm quý báu cho hiệu hoạt động mơ hình “một cửa”, tiếp tục phát huy ưu điểm của chế mang lại, hạn chế nhược điểm giải công việc dân 3.2.4 Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Nhân lực yếu tố then chốt định thành công hay thất bại mơ hình thực tiễn Đây “phương tiện” khơng thể thiếu cơng cải cách hành nói chung cải cách thủ tục hành nói riêng Điều khẳng định kỳ Đại hội Chương trình cải cách tổng thể hành Nhà nước giai đoạn 2001-2010, 2010-2020 nhiều văn pháp lý khác Vì vậy, nâng cao phẩm chất lực cán công chức giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao hiệu hoạt động mơ hình “một cửa “ UBND phường Vĩnh Tuy thời gian tới Chất lượng CB, CC biểu qua trình độ chuyên môn, lực làm việc, khả giao tiếp giải cơng việc (kỹ năng) phẩm chất trị đạo đức Để nâng cao chất lượng CB, CC cần phải tiến hành biện pháp sau: Trước hết, để có đội ngũ CB, CC có lực trình độ chun mơn nghiệp vụ UBND phường Vĩnh Tuy cần làm tốt công tác tuyển chọn CB, CC, đảm bảo công bằng, khách quan, ưu tiên cho người có trình độ chun mơn cao có lực, phẩm chất đạo đức tốt chuyên môn nghề nghiệp 38 giỏi Hạn chế tượng tiêu cực chạy trọt để vào làm công chức nhà nước hay ưu tiên “con ông, cháu cha” tuyển chọn người vào làm việc quan nhà nước dẫn đến việc đưa người khơng có chun mơn vào quan làm việc Bên cạnh đó, cần phải coi trọng việc sử dụng, bố trí CB, CC làm việc vị trí việc phù hợp với trình độ, lực họ Nếu làm tốt công tác tạo động lực làm việc cho CB, CC, giúp họ có điều kiện để phát huy tri thức, kiến thức vào thực cơng việc, góp phần nâng cao hiệu suất hiệu công việc thơng qua việc thi tuyển vị trí làm việc, cạnh tranh công bằng, công khai Công tác đào tạo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp hoá cần phải trọng Bên cạnh việc nâng cao lực chuyên môn, cần ý nâng cao phẩm chất đạo đức đội ngũ cán công chức trực tiếp thực thủ tục hành chính, giải cơng việc cơng dân tổ chức Ví dụ: Tổ chức cho cán công chức học tập thực theo tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng vụ Những việc làm góp phần trừ tệ quan liêu, cửa quyền, hối lộ, làm máy nhà nước Ngoài yếu tố tiền lương chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức thuộc phận “một cửa” cần phải quan tâm Do đặc thù công việc phận cửa chịu nhiều áp lực thời gian, tác phong làm việc, phong cách giao tiếp phải thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với người dân để giải hồ sơ hành Vì vậy, cần có ưu đãi định nhằm thu hút lực lượng cán bộ, công chức tham gia yên tâm cơng tác, phát huy sức sáng tạo q trình thực cơng việc Tiếp đó, cần đẩy mạnh thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng lại cán công chức cách thường xuyên, thuyên chuyển công tác cán bộ, cơng chức khơng có đủ lực đảm nhiệm công việc Đặc biệt cán công chức làm việc phận cửa cần phải có tác phong làm việc thái độ ứng xử với cơng dân, tổ chức hòa nhã Song song với giải pháp cụ thể lãnh đạo UBND phường VĩnhTuy cần phải quy hoạch đội ngũ CB, CC cho hợp lý đảm nguồn nhân lực có 39 chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc, tiến hành xây dựng quan văn minh, vững mạnh Chỉ có nâng cao tinh thần trách nhiệm họ họ thực trở thành "công bộc" dân, phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân; giải cơng việc nhân dân xác, mau chóng, luật, thời gian quy định, tránh lối làm việc lề mề, qua loa, tắc trách Như vậy, để nâng cao chất lượng cán bộ, cơng chức cần thực tổng hợp biện pháp thực động viên khen thưởng kịp thời cá nhân, tổ chức làm tốt nhiệm vụ giao vật chất tinh thần, đồng thời kỷ luật nghiêm cơng chức vi phạm 3.2.5 Xây dựng văn hóa cơng sở Cải cách hành khơng gắn với thực hành dân chủ, xây dựng văn hố, văn minh cơng sở CCHC hình thức, CB, CC tình trạng bị động, phụ thuộc, trì trệ, dựa dẫm, ỷ lại vào cấp Xây dựng văn hóa cơng sở xây dựng nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ Để thực điều đó, đòi hỏi nhà quản lý, nhà lãnh đạo toàn thành viên quan phải quan tâm đến hiệu hoạt động chung quan Trước hết, CB, CC cần phải tôn trọng kỷ luật quan, phải ý đến danh dự quan cư xử với người, đoàn kết hợp tác nguyên tắc chung, chống lại bệnh hách dịch, quan liêu chủ nghĩa hội để củng cố niềm tin CB, CC quan Trong việc thực chế “một cửa” hay chế việc xây dựng văn hóa cơng sở quan đầu mối với quan phối hợp thực hiện… việc cần thiết, có ý nghĩa quan trọng việc phát huy tác dụng chế phối hợp giải quyêt hồ sơ hành theo chế “một cửa” Tại quan, từ lãnh đạo đến tồn cán bộ, công chức hướng tới hiệu chung quan mình, ý đến kết cuối danh dự quan, truyền thống quan Do đó, tạo niềm tin tổ chức, công dân yên tâm thoải mái tới làm việc quan công quyền 40 Việc xây dựng văn hóa cơng sở cần gắn liền với việc công khai quy chế, quy định chế độ làm việc phận đầu mối tiếp nhận trả kết hồ sơ hành chính, quy định rõ nội quy quan, trách nhiệm cán bộ, công chức; nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, công dân họ đến thực giải hồ sơ hành phận “một cửa” nhằm tạo hiểu biết rõ ràng đảm bảo kết cuối công việc giải theo luật định, thời gian quy định CB, CC hoàn thành tốt nhiệm vụ mình, cá nhân tổ chức hài lòng với kết cơng việc giải Bên cạnh đó, cần khuyến khích vai trò cá nhân việc điều hành công việc để phát huy lực cán cương vị giao biện pháp phân công trách nhiệm rõ ràng theo lĩnh vực cụ thể Tiểu kết Trên giải pháp mà đề nhằm giúp phần cho cải cách thủ tục hành UBND Phường Vĩnh Tuy góp phần đat hiệu cao Những giải pháp tập trung vào công tác cải cách hành theo chế “ cửa “ … Đây giải pháp nhóm chúng tơi đưa dựa phân tích khách quan thực trạng cơng tác cải cách thủ tục hành 41 KẾT LUẬN Cải cách thủ tục hành vừa mục tiêu, đồng thời động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển đời sống kinh tế - xã hội riêng đất nước ta mà tạo mơi trường liên kết với quốc gia giới, hoạt động kinh tế, văn hóa tồn cầu Ở Việt Nam, cải cách thủ tục hành khơng đơn giản nhằm giảm phiền hà, tinh giản thủ tục hành mà tạo mơi trường thơng thống, tạo đà cho phát triển nhiều mặt, nhiều lĩnh vực khác đất nước, thể việc góp phần khơng nhỏ vào phát triển mạnh mẽ kinh tế, thu hút vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến, đại nước nước Cải cách thủ tục hành khơng tách rời lãnh đạo Đảng, tham gia đông đảo tầng lớp nhân dân Mục tiêu cải cách thủ tục hành khơng nằm ngồi mục tiêu xây dựng, hồn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lấy nhân dân làm đối tượng phục vụ Cải cách thủ tục hành tiến hành đồng mặt; cải cách thể chế hành chính, cải cách máy hành chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, cơng chức hành cấp, ngành từ Trung ương đến sở Công cải cách hành nhà nước Việt Nam vừa mang tính chất khoa học, liên quan đến nhiều mặt phải giải đồng bộ, vừa đấu tranh khó khăn phức tạp, lâu dài, đụng chạm tới lợi ích cục bộ, ngành, cục địa phương lợi ích cá nhân Đây không công việc hệ thống hành nhà nước mà phải có lãnh đạo thường xuyên trực tiếp Đảng; phải có vai trò tích cực gương mẫu tổ chức nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành khơng phù hợp, giám sát quan, cán công chức việc chấp hành thủ tục hành quy chế cơng vụ ban hành Người dân cảm nhận hiệu việc cải cách thủ tục hành từ khả năng, thái độ làm việc cán bộ, công chức hành chính, người trực tiếp đóng vai trò quan trọng cơng cải cách hành Cho nên, không cải tạo sở vật chất, loại bỏ thủ tục rườm rà không cần thiết, làm máy hành chính…, cải cách hành việc nâng cao khả năng, chun mơn, nghiệp vụ tư tưởng cho máy nhân quan hành góp phần vào cơng đổi hành Quốc gia vững mạnh 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạ Kiều An, Ngơ Thị Ánh, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Hồng Kiệt, Đinh Phượng Dương (2004), Quản lý chất lượng tổ chức, Nxb Thống kê, Hà Nội Mai Quốc Chánh (1999), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia Lê Anh Cường, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Mai(2004), Giáo trình phương pháp kỹ năm quản lý nhân sự, Nxb Lao động xã hội Hà Nội 4.Nguyễn Kim Diện (2007), Nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức hành tỉnh Hải Dương, Luận án tiến sĩ khoa học kinh tế 5.Nguyễn Minh Đường (1996), Bồi dưỡng đào tạo lại đội ngũ nhân lực điều kiện mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Học viện hành quốc gia (2005), Quản lý phát triển nguồn nhân lực quan hành nhà nước, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 43 PHỤ LỤC Phụ lục Tủ sách pháp luật văn phòng UBND cho tổ chức, cơng dân tìm hiểu để nắm pháp luật Phụ lục Sơ đồ cấu tổ chức UBND phường Vĩnh Tuy ... TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TUY – QUẬN HAI BÀ TRƯNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy 2.1.1 Thông tin Ủy ban nhân dân Phường. .. Thành phố Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành theo chế “ cửa Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội Chương LÝ LUẬN CHUNG CẢI CÁCH THỦ... toàn hoạt động Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy mà tập trung vào nghiên cứu Cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội , phạm vi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm