TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Công ty cổ phần May I Hải Dương.doc

24 1,307 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 17:09

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Công ty cổ phần May I Hải Dương SV: Ngun ThÞ Mú - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp - Líp K36-DK13- H¶i D¬ngLỜI MỞ ĐẦUSau 20 năm đổi mới (1986 – 2006) đất nước ta đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng; ổn định về mặt chính trị, phát triển về mặt kinh tế, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao… Gần đây, cơng việc xúc tiến thương mại để Việt Nam gia nhập WTO đã mở ra những hội và thử thách cho nền kinh tế, đất nước. Sự kiện này sẽ là dấu mốc quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình hội nhập thương mại với khu vực và thế giới. Chúng ta đã trải qua một q trình chuyển đổi bản từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế hàng hố hoạt động theo chế thị trường với chế quản lý và phương thức kinh doanh đổi mới đối tượng và phạm vi hoạt động, mở rộng cả trong và ngồi nước, đang từng bước khẳng định được mình. Đây là một điều kiện vơ cùng thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước, tạo đà phát triển, nhưng đó cũng chính là một thách thức lớn cho các doanh nghiệp, các cơng ty phải tự đổi mới mình nâng cao hiệu quả cơng tác quản lý doanh nghiệp và quản lý tài chính sao cho đạt được lợi nhuận tối đa đồng thời đáp ứng được nhu cầu xã hội đối với sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp kinh doanh. Đây là một nhiệm vụ sống còn của các doanh nghiệp hiện nay nói chung và Cơng ty cổ phần May I Hải Dương nói riêng. Qua một thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại Cơng ty, em đã bước đầu hồn thành được những cơng việc của một kế tốn. Tuy nhiên do thời gian giới hạn và trình độ còn nhiều hạn chế bản báo cáo thực tập của này của em sẽ khơng tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp và sự thơng cảm của các Thầy giáo, giáo. Em chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám Đốc, phòng kế tốn cùng với sự giúp đỡ của các kế tốn viên trong Cơng ty để em hồn thành bản báo cáo thực tập này.Nội dung bản báo cáo gồm 2 phần:PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP PHẦN II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN Nội dung của bản báo cáo thực tập này nhằm mục đích nghiên cứu những vấn đề bản nhất về cơng tác kế tốn của cơng ty.PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP1.1 Q trình hoạt động và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp Sự hình thành và phát triển của Cơng ty trải qua một số giai đoạn sau: Giai đoạn 1969- 1996. Cơng ty Cổ phần may I Hải Dương – tiền thân là Xí nghiệp may I Hải Hưng, được thành lập vào ngày 10- 12 –1969 theo quyết định của UBND tỉnh Hải Hưng. Ngày mới thành lập, Cơng ty là đơn vị sản xuất cơng nghiệp tiêu dùng, hoạt động theo chế độ hạch tốn kinh tế độc lập, nhiệm vụ chính là sản xuất ra cơng các loại quần áo may sẵn theo kế hoạch Nhà nước để phục vụ cho nhân dân địa phương. Đến năm 1977, theo u cầu của UBND tỉnh, Cơng ty đã chuyển sang Sở Cơng nghiệp Hải Hưng quản lý. Việc chuyển đổi quan quản lý (chủ quản) đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho Cơng ty trong việc đầu tư thay đổi máy móc thiết bị và sản xuất kinh doanh.1SV: Nguyễn Thị Mỳ - Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp K36-DK13- Hải Dơng tp trung ngun lc sn xut v thng nht qun lý, nm 1980 UBND tnh ra quyt nh sỏt nhp trm gia cụng may mc I Hi Hng vo Xớ nghip may gia cụng vi si I Hi Hng Nm 1992, Xớ nghip may gia cụng vi si I Hi Hng c i tờn thnh Xớ nghip may I Hi Hng. Nm 1994 chuyn i, Cụng ty c i tờn t Xớ nghip may I Hi Hng thnh Cụng ty may I Hi Hng.Giai on 1997 n nay. Nm 1997, do tỏi lp tnh Hi Hng thnh 2 tnh Hi Dng v Hng Yờn, Cụng ty trc thuc S Cụng nghip Hi Dng v cú tờn l Cụng ty May I Hi Dng. Thỏng 10 nm 2004, Cụng ty c phn hoỏ theo ngh nh 64/CP ca chớnh ph, nh nc nm gi 16,8% vn iu l, ngi lao ng v cỏc c ụng khỏc nm gi 83,2% vn iu l. Chc nng, nhim v chớnh ca Cụng ty l may gia cụng cho cỏc khỏch hng trong v nc. Th trng ca Cụng ty bao gm c trong v ngoi nc. nc ngoi ch yu lm gia cụng xut khu cho cỏc bn hng M, mt s nc EU, Chõu nh: i Loan, Hn Quc, Nht Bn, Hng Kụng. Th trng trong nc l mt s bn hng thõn quen t trc, chim t l rt nh trong tng giỏ tr sn xut.2. T chc b mỏy ca Doanh nghipL loi hỡnh Cụng ty C phn, Cụng ty hot ng theo Lut doanh nghip c cu t chc gm:* Hi ng qun tr l c quan cao nht trong Cụng ty, cú nhim v ra ch trng ng li v quyt nh chin lc phỏt trin ca Cụng ty.* Ban Giỏm c l ngi i din phỏp lut cho Cụng ty. Giỳp Hi ng qun tr iu hnh cỏc hot ng, qun lý ti sn, con ngi trong Cụng ty.* Ban kim soỏt thay mt cỏc c ụng giỏm sỏt cỏc hot ng trong Cụng ty theo ỳng iu l ca cụng ty v phỏp lut ca nh nc.* Cỏc phũng chc nng tham mu cho Hi ng qun tr, Ban Giỏm c iu hnh Cụng ty theo chc nng nhim v quy nh ti iu l ca Cụng ty.* Cỏc phõn xng l thc hin nhim v cui cựng (lm ra cỏc sn phm theo yờu cu ca khỏch hng).Kt qu sn xut kinh doanh ca Cụng ty trong nhng nm gn õyStt Ch tiờu n v Nm 2004 Nm 2005 Nm 20061 Giỏ tr tng sn lng 1.000.000 11.980 13.920 18.7002 Tng doanh thu 1.000.000 11.395 13.649 18.5003 Trong ú xut khu 1000USD 657 970 1.0204 Np ngõn sỏch 1.000.000 56 97 1255 Li nhun 1.000.000 78 107 2516 Tng qu lng 1.000.000 3.450 4.350 5.6777 Thu nhp bỡnh quõn 1000 740 825 8502SV: Ngun ThÞ Mú - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp - Líp K36-DK13- H¶i D¬ngSố liệu phòng Kế tốnBiểu đồ thị trường của Cơng ty năm 2006.ThÞ tr­êng Ch©u ¸ 63%ThÞ Tr­êng EU 15%ThÞ tr­êng Mü 19%ThÞ tr­êng néi ®Þa 6% Sơ đồ bộ máy Doanh nghiệp PHẦN 2:TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN3HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊBAN GI MÁ ĐỐCBAN KIỂM SO TÁP. tổ chứcP KHVTPXNKPKTPkếtốnPKCSTổ bảo vệTổ điệnPXmay 2PX may 1PX cắtPXhồn thiệnPXmay 4PXmay 3SV: Nguyễn Thị Mỳ - Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp K36-DK13- Hải Dơng1. Tỡnh hỡnh t chc cụng tỏc k toỏn ca doanh nghip.- Hỡnh thc t chc cụng tỏc k toỏn ti cụng ty hin nay l hỡnh thc k toỏn tp trung theo hỡnh thc ny, ton b cụng tỏc k toỏn Ti chớnh. c thc hin chn vn ti phũng k toỏn ca Cụng ty t khõu u n khõu cui. Tp hp s liu, ghi s k toỏn, lp bỏo cỏo TI chớnh, lu d chng t v kim tra k toỏn ti cỏc phõn xng khụng t chc b mỏy riờng m ch b chớ nhõn viờn qun lý lm nhim v thng kờ, ghi chộp ban u, tp hp chng t lnh nguyờn vt liu a vo sn xut m bo chớnh xỏc khỏch quan s liu- T chc b mỏy k toỏn:+ m bo thc hin chc nng v nhim v, phũng k toỏn ti v ca Cụng ty cú 06 nhõn viờn u cú trỡnh i hc v trờn i hc, mi nhõn viờn chu trỏch nhim v mt phn vic, gm:+ Mt K toỏn trng kiờm Trng phũng- Mt k toỏn tin lng kiờm TSC, vt t, hng hoỏ - Mt k toỏn thanh toỏn kiờm giao dch Ngõn hng- Mt k toỏn tng hp chi phớ v tớnh giỏ thnh- K toỏn vn bng tin v thanh toỏn cụng n- Th qu. Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng ti Doanh nghipCỏc chớnh sỏch k toỏn ch yu m Cụng ty ỏp dng ghi s v lp bỏo cỏo Ti chớnh, phự hp vi yờu cu ca ch k toỏn Vit Nam v cỏc quy nh hin hnh ca B Ti chớnh. Ch k toỏn ỏp dng; Cụng ty ỏp dng h thng k toỏn Doanh nghip Vit Nam ban hnh theo Quyt nh s: 1141TC/Q/CKT ngy 01 thỏng 11 nm 1995 ó sa i, b sung. Ch bỏo cỏo Ti chớnh Doanh nghip ban hnh theo Quyt nh s: 167/2000/Q-BTC ngy 25 thỏng 10 nm 2000 ca B trng B Ti chớnh v cỏc thụng t hng dn, sa i b sung Quyt nh 1141TC/Q/CKT ca B Ti chớnh- Hỡnh thc k toỏn: Chng t k toỏn- Niờn k toỏn thc hin t ngy: 01/01 n 31/12 hng nm- ng tin ghi s: ng Vit Nam (VN) theo nguyờn tc giỏ gc - TSC hu hỡnh c hch toỏn theo 3 ch tiờu: Nguyờn giỏ, hao mũn lu k v giỏ tr cũn li. Trớch khu hao ti sn c nh theo phng phỏp ng thng, t l khu 4K toỏn trngKTtinlngTh quKTtin mtKTngõn h ngKTtng hpSV: Nguyễn Thị Mỳ - Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp K36-DK13- Hải Dơnghao theo t l quy nh- Phng thc kờ khai v np thu GTGT: Theo phng phỏp khu tr- Hch toỏn hng tn kho theo PPKKTX. Vt t nhp kho theo nguyờn tc giỏ phớ, xut kho theo giỏ bỡnh quõn gia quyn liờn hon2. Tỡnh hỡnh t chc cụng tỏc k toỏn ca doanh nghip.- Hỡnh thc t chc cụng tỏc k toỏn ti cụng ty hin nay l : hỡnh thc k toỏn tp trung.- T chc b mỏy k toỏn:+ m bo thc hin chc nng v nhim v, phũng k toỏn ti v ca Cụng ty cú 06 nhõn viờn u cú trỡnh i hc v trờn i hc, mi nhõn viờn chu trỏch nhim v mt phn vic, gm:+ Mt K toỏn trng kiờm Trng phũng- Mt k toỏn tin lng kiờm TSC, vt t, hng hoỏ - Mt k toỏn thanh toỏn kiờm giao dch Ngõn hng- Mt k toỏn tng hp chi phớ v tớnh giỏ thnh- K toỏn vn bng tin v thanh toỏn cụng n- Th qu. S trỡnh t ghi s k toỏn ti Doanh nghip5Chng t gcChng t gcS quS quBng TH chng t gcBng TH chng t gcS th k toỏn chi titS th k toỏn chi titS ng ký chng t ghi sS ng ký chng t ghi sChng t ghi s Chng t ghi s S cỏiS cỏiBng tng hp chi titBng tng hp chi titBng cõn i phỏt sinhBng cõn i phỏt sinhBỏo cỏo T i chớnhBỏo cỏo T i chớnhSV: Nguyễn Thị Mỳ - Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp K36-DK13- Hải DơngGhi chỳ:Ghi hng ngyGhi mi thỏngi chiu kim tra2. Thc t t chc thc hin cụng tỏc k toỏn2.1. T chc hch toỏn ban uMt trong nhng c trng ca hch toỏn k toỏn l ghi nhn thụng tin phi cú cn c chng t. Chng t k toỏn l bng chng xỏc minh ni dung nghip v kinh t, ti chớnh ó phỏt sinh. Phng phỏp chng t k toỏn l mt cụng vic ch yu ca t chc cụng tỏc k toỏn cỏc n v.Cụng ty ó s dng cỏc loi chng t k toỏn theo quy nh hin hnh nh cỏc loi phiu nhp kho, phiu xut kho, th kho, phiu thu, phiu chi, hoỏ n xut nhp khu v hoỏ n bỏn hng. Cỏch ghi chộp v luõn chuyn chng t hp lý, thun li cho vic ghi s k toỏn, tng hp s liu, ng thi ỏp ng c yờu cu ca cụng tỏc qun lý.2.2.H thng Ti khon k toỏn Cụng ty s dng: 2.3. T chc H thng s k toỏn ti Cụng ty:Hng ngy, cn c vo chng t gc (phiu thu, phiu chi, xut vt t, giy ngh tm ng) k toỏn cỏc phn hnh ghi vo s k toỏn chi tit cú liờn quan. Cui quý k toỏn lp bng tng hp chi tit lm i chiu vi s cỏi. Vic ghi s cỏi cng c tin hnh hng ngy trờn c s chng t ghi s. Cỏc chng t ghi s do k toỏn lp trờn c s bng kờ cỏc chng t gc cựng loi bng tng hp cỏc chng t gc. Cỏc chng t ghi s c ỏnh s theo nm (ng ký vo chng t ghi s ly s hng ngy) v cú chng t gc ớnh kốm. Chng t ghi s c k toỏn trng ký duyt trc ghi s k toỏn. Cỏc s cỏi c m theo trong ti khon (theo ni dung kinh t), cui mi quý, cn c vo s cỏi, k toỏn lp bng tng hp chi tit i chiu vi s ng ký chng t ghi s. T s chi tit cỏc loi, k toỏn lp bng tng hp chi tit vi s cỏi. Trờn c s s liu ca bng cõn i phỏt sinh, bng tng hp chi tit v s liu trờn bỏo cỏo quý trc, k toỏn trng lp bỏo cỏo ti chớnh trỡnh lờn giỏm c xột duyt phự hp quy mụ cng nh iu kin thc t, Cụng ty ỏp dng hỡnh thc hch toỏn Chng t ghi s v cỏc loi s ca hỡnh thc ny gm cú: s ng ký chng t ghi s, S cỏi v cỏc s chi tit ti khon.2.4. T chc h thng bỏo cỏo k toỏn:Cụng ty s dng h thng bỏo cỏo k toỏn theo ỳng ch v quy nh ca Nh nc v thc hin tt cỏc bỏo cỏo v cỏc hot ng ti chớnh ca Cụng ty.* H thng bỏo cỏo Ti chớnh ca Cụng ty gm:- Bỏo cỏo quyt toỏn (theo quý, nm)- Bng cõn i k toỏn (theo quý, nm)- Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh (theo quý, nm)- Bng cõn i ti khon (theo quý, nm)6SV: Nguyễn Thị Mỳ - Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp K36-DK13- Hải Dơng- T khai chi tit doanh thu, chi phớ, thu nhp (theo nm)- Quyt toỏn thu thu nhp Doanh nghip (theo nm)- Quyt toỏn thu GTGT (theo nm)- Thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh (cui nm)II/ Tỡnh hỡnh t chc thc hin cụng tỏc k toỏn ti Cụng ty.1,Hch toỏn ban ua. Chng t k toỏnChng t v hng hoỏ, vt t: - Hoỏ n GTGT, hoỏ n mua hng, bng kờ mua hng, phiu nhp kho - Hoỏ n cc vn chuyn, Biờn bn kim nghim ca phũng K thut-KCS- Bng kờ chi tit nhp vt t. - Phiu chi, giy bỏo n, giy thanh toỏn tm ng, biờn bn i tr cụng n.Chng t bỏn hng : - Hoỏ n GTGT, Hoỏ n kiờm phiu xut kho, Hoỏ n hng gi bỏn.- Bỏo cỏo bỏn hng, Bng kờ bỏn l hng hoỏ dch v- Giy np tin- Bng kờ nhn hng v thanh toỏn hng ngy- Bng thanh toỏn hng i lý Phiu thu, Giy bỏo cú ca Ngõn hng, Bng kờ np sộc.Chng t thanh toỏn: - Phiu thu, phiu chi, giy ngh tm ng, bng kờ np tin, bng kờ np sộc Chng t v ti sn c nh: - Biờn bn thanh lý ti sn c nh, bng tớnh v phõn b khu hao.Chng t v lao ng tin lng: Bng chm cụng, bng thanh toỏn lng b. Luõn chuyn chng t: - Di õy trỡnh t luõn chuyn mt s chng t trong cụng ty Luõn chuyn chng t Tin lng: Cui thỏng cn c vo Phiu xỏc nhn sn phm hon thnh ca cỏc t sn xut gi lờn nhõn viờn kinh t ca phõn xng ghi 2 liờn xỏc nhn. 1 liờn lu ti phõn xng, 1 liờn gi v phũng T chc Lao ng lm th tc tớnh lng. Phũng T chc Lao ng cn c vo Phiu xỏc nhn sn phm hon thnh ca cỏc t sn xut gi lờn v n giỏ tin lng khoỏn cho tng loi sn phm tớnh lng v lp bng thanh toỏn lng. i vi cỏc phũng ban cn c vo Bng chm cụng ca cỏc b phn gi lờn phũng T chc Lao ng lm th tc tớnh lng theo thi gian v gi ton b bng bng thanh toỏn lng ca cỏc b phn lờn phũng k toỏn. k toỏn tin lng cú nhim v hon tt bng thanh toỏn lng tinh toỏn c th tin lng thc t cỏc khon khu tr vo lng v s thc nhn ca tng ngi. Phiu nhp kho:Cn c vo k hoch vt liu trong k ó c phũng k hoch lp u k v c nhõn viờn cung ng thuc biờn ch phũng k hoch t chc thu mua. Theo ch k toỏn qui nh: Tt c nguyờn vt liu v n Cụng ty u phi qua kim nghim ca phũng KCS ri mi lm th tc nhp kho. Ti Cụng ty, nguyờn tc ny c m bo tuyt i vỡ nu nguyờn vt liu nhp kho khụng m bo cht lng theo ỳng qui nh thỡ s nh hng n cht lng sn phm, t ú gõy thit hi rt ln n Cụng ty. Vic 7SV: Nguyễn Thị Mỳ - Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp K36-DK13- Hải Dơngkim nghim c thc hin bi cỏc nhõn viờn ca phũng KCS. Ngi kim nghim phi ký tờn vo biờn bn kim nghim. Sau ú da vo biờn bn kim nghim, hoỏ n mua hng GTGT(hoỏ n ny ó c nhõn viờn phũng k hoch kim tra), hp ng mua hng; k toỏn vt liu vit phiu nhp kho vt t, phiu nhp kho vt t c lp thnh 03 liờn: liờn 1 lu ti cung, liờn 2 giao cho th kho ri chuyn n phũng k toỏn k toỏn ghi s, liờn 3 giao cho ngi giao hng.Phiu nhp kho sau khi ó cú y ch ký, mt bn giao cho k toỏn thanh toỏn, mt bn cũn li ghi vo th kho c chuyn cho k toỏn vt liu lm cn c ghi s.Phiu xut kho vt liu:Cn c vo k hoch ca phũng k hoch v nhu cu sn xut thc t ca cỏc b phn, cỏc n v cú nhu cu s dng lm phiu xin lnh vt t. Cỏc loi vt liu xin lnh c ghi theo danh mc cn dựng, s lng quy cỏch, phm cht.Phũng k hoch vit phiu xut vt liu theo yờu cu. Th kho v ngi nhn vt liu ký xỏc nhn s vt liu thc xut vo phiu xut kho. Phiu xut kho c lp thnh 3 liờn: liờn 1 lu ti cung, liờn 2 th kho s dng ghi vo s v chuyn lờn phũng k toỏn cho k toỏn vt liu, liờn 3 giao cho ngi lnh vt t.Th kho: c m riờng cho tng loi vt t, hng hoỏ, mi th kho theo dừi tỡnh hỡnh xut-nhp-tn ca tng loi vt t, hng hoỏ.Th kho l cn c xỏc nh lng hng xut-nhp- tn lp nờn bng tng hp cui thỏng.Bng kờ np tin: Khi nhõn viờn phũng kinh doanh np tin cho th qu, k toỏn thanh toỏn hoc th qu vit phiu thu tin ng thi ngi np tin kớ nhn vo bng kờ np tin .c. ỏnh giỏ u nhc im:H thng chng t k toỏn Cụng ty s dng y , ỳng ch hng dn ghi chộp ban u do b Ti chớnh v Tng cc Thng kờ quy nh. Vic s dng chng t phự hp vi Cụng ty. Trỡnh t lp chng t v luõn chuyn chng t khoa hc hp lý khng nh s liờn kt gia cỏc phũng ban trong cụng ty, nú c thc hin mt cỏch n gin, gn nh nhng li hp lý nhm th hin s cht ch trong cụng tỏc k toỏn. Nú tuõn th theo ỳng ch . Quỏ trỡnh luõn chuyn chng t khoa hc hp lý ó to iu kin cho vic ghi s k toỏn v thụng tin s liu mt cỏch nhanh chúng ng thi cng giỳp Cụng ty qun lý cht ch ti sn. Vic quy nh thi gian dng ca Chng t cỏc b phn nghiờm ngt ó to iu kin luõn chuyn chng t nhanh chúng gn nh tng hiu sut cụng tỏc k toỏn.2. Vn dng h thng ti khon k toỏn.2.1. H thng ti khon k toỏn Cụng ty s dngCụng ty da theo h thng TK hin hnh theo quyt nh s 1141/TC/CKT ngy 1/11/1995 ca B trng Ti chớnh cú sa i, b sung theo Thụng t s 89/TT-BTC ngy 9/10/2002 ca B ti chớnh v "Hng dn k toỏn thc hin 4 chun mc k toỏn". Thụng t s 105/TT-BTC ngy 4/11/2003 ca B ti chớnh v "Hng dn k toỏn thc hin 6 chun mc k toỏn". Do c im sn xut kinh doanh ca Cụng ty l xõy lp cho nờn h thng TK k toỏn m Cụng ty s dng bao gm 74 loi k toỏn trong bng c chia thnh 9 loi ỏnh s hiu t 111 n 911 v 7 ti khon ngoi bng c ỏnh s hiu t 001 n 009. 8SV: Nguyễn Thị Mỳ - Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp K36-DK13- Hải DơngTrong t chc k toỏn ca Cụng ty vic vn dng ti khon k toỏn hch toỏn tng hp ỏp dng nh h thng ti khon k toỏn Vit nam. Riờng vic t chc ti khon chi tit c ỏp dng cho cỏc ti khon cụng n, doanh thu phự hp vi yờu cu qun lý. Cỏc TK 621, 622, 627, 154 c m chi tit theo tng sn phmCỏc ti khon 131,331 chi tit theo tng khỏch hng, ngi bỏn.2.2. Khỏi quỏt vic s dng ti khon k toỏn cỏc nghip v kinh doanh ch yu ca Cụng tyI. K toỏn NVL v thanh toỏn tin mua nguyờn vt liu:1. i vi NVL mua v dựng SXKD, hng hoỏ:- Khi mua vt t v phc v SXKD. Hng v hoỏ n cựng v: K toỏn ghi.N TK 152 (Chi tit ra TK cp 2 NVL nhp kho)N TK 621, 641,642,627 (Chi tit ra TK cp 2 a vo PVSXKD ngay)N TK 1331 Thu GTGT c khu tr Cú TK 141: Tm ng ( CB vt t ng tin i mua) Cú TK 331: Phi tr ngi bỏn (Mua chu, tr tin theo H ó ký) Cú cỏc TK 1111,1121,311,341- Cui thỏng hoỏ n v m NVL . vn cha v nhng ó thuc quyn s hu ca n v cn c vo hoỏ n k toỏn ghi.N TK 151:Hng mua ang i trờn ngN TK 1331:Thuờ GTGT c khu tr Cú TK 141 Tm ng ( CB vt t ng tin i mua)Cú TK 331 Phi tr ngi bỏn (Mua chu, tr tin theo H ó ký)- Sang thỏng sau, khi NVL v nhp kho cn c vo hoỏ n, biờn bn nghim thu hng v cỏc chng t khỏc cú liờn quan k toỏn ghi.N TK 152 (Chi tit ra TK cp 2 NVL nhp kho)N TK 621, 641, 642, 627 (Chi tit ra TK cp 2 a vo PVSXKD ngay)N TK 1331 Thu GTGT c khu tr Cú TK 151 Hng mua ang i ng- Cỏc chi phớ phỏt sinh liờn quan n mua NVL k c hao ht nh mc, ghi.N TK 152,151,621,622,627,641,642(Chi tit ra TK cp 2)N TK 1331 Thu GTGT c khu tr Cú TK 1111,1121,331 .- Khi nhp li kho s NVL gia cụng ch bin xongN TK 152 (Chi tit ra TK cp 2 NVL) Cú TK 154 (Chi tit tng Nh mỏy CPSXKD d dang)- Khi thanh toỏn cho bờn bỏn cú phỏt sinh gim giỏ ,tr li hng mua do khụng m bo cht lng qui cỏch ghi trong hp ng k toỏn phn ỏnh:N TK 331- phi tr ngi bỏn Cú TK 1331 Thu GTGT c khu tr Cú TK 111,112,311,152,621,627,641,642 .(Chi tit TK cp 2)2. K toỏn xut NVL :- Xut kho NVL dựng cho SXKD, cn c vỏo giỏ thc t xut kho k toỏn ghi.N TK 621,627,641,6422,241(Chi tit TK cp 2) Cú TK 152 (Chi tit TK cp 2 NVL)- Xut kho NVL a i gia cụng:N TK 154- (Chi tit cho tng Nh mỏy Chi phớ SXKD d dang) Cú TK 152 (Chi tit TK cp 2 NVL)9SV: Nguyễn Thị Mỳ - Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp K36-DK13- Hải Dơng3 - K toỏn cụng c dng c cng hch toỏn tng t nh phn k toỏn NVLII- K toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm:Do quy trỡnh sn xut ng l mt quy trỡnh cụng ngh sn xut liờn tc khụng phõn bc, chu k sn xut ngn, nh hng ti cụng tỏc kim kờ v ỏnh giỏ sn phm lm d xỏc nh k tớnh giỏ thnh tc l nh hng ti cụng tỏc tớnh giỏ thnh sn phm .- T chc cụng tỏc tp hp chi phớ sn sut,:+ i tng tp hp chi phớ sn xut v i tng tớnh Z:Vic xỏc nh i tng tp hp chi phớ ỳng vi c s, a im phỏt sinh chi phớ v cụng dng ca chi phớ trong sn xut phự hp vi c cu t chc sn xut, yờu cu v trỡnh qun lý kinh t ca Cụng ty. Quỏ trỡnh sn xut sn phm ca Cụng ty c t chc sn xut 5 phõn xng: Phõn xng may 1,2,3,4 v phõn xng hon thin Quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm l theo mt dõy truyn, khụng giỏn on v khụng gian v thi gian. Tuy cú cỏc loi sn phm cựng sn xut ra trong k nhng k toỏn khụng t chc tp hp chi phớ theo tng loi sn phm mt cỏch chi tit c m t chc tp hp chi phớ cho ton phõn xng, n cui k mi phõn b cho tng loi sn phm theo phng phỏp tớnh giỏ thnh thớch hp Do ú cn c vo c cu t chc sn xut v c im quy trỡnh cụng ngh, cn c vo a im phỏt sinh chi phớ l cỏc Phõn xng. Cụng ty xỏc nh i tng tp hp chi phớ sn xut l ton b quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm. i tng tớnh giỏ thnh l sn phm chớnh ó hon thnh.- K toỏn tp hp chi phớ sn xut- Cụng ty cú cỏc Phõn xng sn xut khỏc nhau nờn do yờu cu qun lý tp hp chi phớ sn xut k toỏn tp hp chi phớ cho tng nh mỏy, sau ú tng hp li thnh tng chi phớ.1- K toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip: Chng t ban u: tp hp chi phớ NVL trc tip phũng k toỏn Cụng ty s dng ti khon 621 Chi phớ nguyờn vt liu trc tip . Mt khỏc phc v cho vic tp hp CPNVL trc tip k toỏn tp hp chi phớ phi cn c vo cỏc t kờ chi tit tớnh giỏ thnh NVL trc tip v tp hp chi phớ phỏt sinh trong k. Chi phớ NVL trc tip c phn ỏnh ti khon 621, s cỏi ti khon 621, cỏc t kờ chi tit ghi n ti khon 621. NVL xut dựng c phn ỏnh bng phõn b NVL v cỏc t kờ ghi cú ti khon 152, 153.K toỏn ỏp dng phng phỏp tp hp trc tip i vi cỏc nguyờn liu xut dựng trong k. Thụng thng chi phớ NVL trc tip liờn quan n tng i tng tp hp chớ phớ c th. d cho vic kim tra i chiu Cụng ty t chc mt b phõn thng kờ mi Phõn xng theo dừi tỡnh hỡnh nhp tn vt t v qun lý cỏc khon chi phớ liờn quan n CPNVL trc tip, cui thỏng lp t kờ ghi n ti khon 621 tng ng tng Phõn xng gi cho phũng k toỏn. K toỏn tp hp chi phớ SX cn c vo bng phõn b NVL tp hp chi phớ cho tng i tng chu chi phớ. Chi phớ NVL trc tip bao gm nhiu khon mc nờn cn phi t chc tp hp theo tng khon mc ú v theo dừi chi tit tớnh ỳng, tớnh c chi phớ. Mt khỏc cu thnh nờn giỏ mua NVL chớnh bao gm cú rt nhiu khon chi phớ c tp hp mt cỏch trc tip.- Khi xut kho NVL s dng cho sn xut, cn c vo phiu xut kho, ghi.N TK 621 (Chi tit tng Phõn xng chi phớ NVL)10[...]... v i s i I H i Hưng được đ i tên thành Xí nghiệp may I H i Hưng. Năm 1994 chuyển đ i, Cơng ty được đ i tên từ Xí nghiệp may I H i Hưng thành Công ty may I H i Hưng.Giai đoạn 1997 đến nay. Năm 1997, do t i lập tỉnh H i Hưng thành 2 tỉnh H i Dương và Hưng Yên, Công ty trực thuộc Sở Công nghiệp H i Dương và tên là Cơng ty May I H i Dương. Tháng 10 năm 2004, Cơng ty cổ phần hố theo nghị định 64/CP... cơng tác kế tốn của doanh nghiệp.- Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn t i cơng ty hiện nay là : hình thức kế tốn tập trung.- Tổ chức bộ máy kế toán: + Để đảm bảo thực hiện chức năng và nhiệm vụ, phòng kế tốn t i vụ của Cơng ty 06 nhân viên đều trình độ đ i học và trên đ i học, m i nhân viên chịu trách nhiệm về một phần việc, gồm:+ Một Kế tốn trởng kiêm Trởng phịng- Một kế toán tiền lơng kiêm... cơng tác kế tốn của công ty. PHẦN 1: GI I THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP1.1 Quá trình hoạt động và đặc i m sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp Sự hình thành và phát triển của Công ty tr i qua một số giai đoạn sau: Giai đoạn 1969- 1996. Công ty Cổ phần may I H i Dương – tiền thân là Xí nghiệp may I H i Hưng, được thành lập vào ngày 10- 12 –1969 theo quyết định của UBND tỉnh H i Hưng. Ngày m i. .. VNĐ TK 1122IIX. Kế tốn xác định kết quả t i chính và phân ph i l i nhuận:a. Kế toán kết quả t i chính:18 SV: Nguyễn Thị Mỳ - Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp K36-DK13- H i DơngGhi chỳ:Ghi hng ngyGhi mi thángĐ i chiếu kiểm tra2. Thực tế tổ chức thực hiện cơng tác kế tốn2.1. Tổ chức hạch tốn ban đầuMột trong những đặc trng của hạch toán kế toán là ghi nhận thơng tin ph i căn cứ chứng... liệu- Tổ chức bộ máy kế toán: + Để đảm bảo thực hiện chức năng và nhiệm vụ, phịng kế tốn t i vụ của Cơng ty 06 nhân viên đều trình độ đ i học và trên đ i học, m i nhân viên chịu trách nhiệm về một phần việc, gồm:+ Một Kế toán trởng kiêm Trởng phịng- Một kế tốn tiền lơng kiêm TSCĐ, vật t, hàng hoá - Một kế toán thanh toán kiêm giao dịch Ngân hàng- Một kế toán tổng hợp chi phí và tính giá... của các Thầy giáo, giáo. Em chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám Đốc, phịng kế tốn cùng v i sự giúp đỡ của các kế tốn viên trong Cơng ty để em hoàn thành bản báo cáo thực tập này.N i dung bản báo cáo gồm 2 phần: PHẦN I: GI I THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP PHẦN II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN N i dung của bản báo cáo thực tập này nhằm mục đích nghiên cứu những... l i cho việc ghi sổ kế toán, tổng hợp số liệu, đồng th i đáp ứng đợc yêu cầu của công tác quản lý.2.2.Hệ thống T i khoản kế tốn Cơng ty sử dụng: 2.3. Tổ chức Hệ thống sổ kế tốn t i Cơng ty: Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc (phiếu thu, phiếu chi, xuất vật t, giấy đề nghị tạm ứng…) kế toán các phần hành ghi vào sổ kế tốn chi tiết liên quan. Cu i quý kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết làm đ i. .. theo trong t i khoản (theo n i dung kinh tế), cu i m i quý, căn cứ vào sổ c i, kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết để đ i chiếu v i sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Từ sổ chi tiết các lo i, kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết v i sổ c i. Trên sở số liệu của bảng cân đ i phát sinh, bảng tổng hợp chi tiết và số liệu trên báo cáo quý trớc, kế toán trởng lập báo cáo t i chính để đệ trình lên giám đốc xét... từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Sổ c i Sổ c i Bảng tổng hợp chi tiếtBảng tổng hợp chi tiếtBảng cân đ i phát sinhBảng cân đ i phát sinhBáo cáo T i chínhàBáo cáo T i chínhà SV: Nguyễn Thị Mỳ - Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp K36-DK13- H i Dơng1. Tỡnh hỡnh t chc cơng tác kế tốn của doanh nghiệp.- Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn t i cơng ty hiện nay là hình thức kế tốn tập trung theo hình. .. chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng giá trị sản xuất.2. Tổ chức bộ máy của Doanh nghiệpLà lo i hình Cơng ty Cổ phần, Cơng ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp cấu tổ chức gồm:* H i đồng quản trị là quan cao nhất trong Cơng ty, nhiệm vụ đề ra chủ trương đờng l i và quyết định chiến lược phát triển của Công ty. * Ban Giám đốc là ngư i đ i diện pháp luật cho Công ty. Giúp H i đồng quản trị i u . cáo gồm 2 phần: PHẦN I: GI I THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP PHẦN II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN N i dung của bản báo cáo thực tập này. gia cụng may mc I Hi Hng vo Xớ nghip may gia cụng vi si I Hi Hng Nm 1992, Xớ nghip may gia cụng vi si I Hi Hng c i tờn thnh Xớ nghip may I Hi Hng. Nm
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Công ty cổ phần May I Hải Dương.doc, TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Công ty cổ phần May I Hải Dương.doc, TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Công ty cổ phần May I Hải Dương.doc, Nội dung bản báo cáo gồm 2 phần: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP, Kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN., Báo cáo tài chính

Từ khóa liên quan