ĐÁNH GIÁ CHUNG về CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ và mô HÌNH QUẢN lý NHÓM làm VIỆC vụ kế HOẠCH bộ tài CHÍNH

14 218 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2018, 11:36

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ HÌNH QUẢN NHĨM LÀM VIỆC VỤ KẾ HOẠCH - BỘ TÀI CHÍNH I THƠNG TIN CƠ BẢN VỀ NƠI ĐANG LÀM VIỆC: Tôi công tác Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài (1) Vị trí chức năng: Vụ Kế hoạch - Tài đơn vị thuộc máy quản nhà nước Bộ Tài chính, có chức giúp Bộ trưởng Bộ Tài thống quản tài chính, tài sản, đầu tư phát triển xây dựng đơn vị Bộ Tài chính; cơng tác tài vụ, quản trị quan Bộ (2) Nhiệm vụ: - Chủ trì, phối hợp với đơn vị, tổ chức, dự án vay nợ, viện trợ dự án đầu tư phát triển, xây dựng thuộc Bộ Tài (gọi chung đơn vị thuộc Bộ) xây dựng quy chế quản lý, tiêu chuẩn, định mức tài chính, đầu tư xây dựng, trang bị sử dụng tài sản nhà nước trình Bộ trưởng ban hành theo quy định pháp luật; hướng dẫn cụ thể chế, sách quản tài chính, tài sản đầu tư phát triển để thực thống đơn vị thuộc Bộ Chủ trì hướng dẫn tổ chức thực kiểm tra, kiểm toán nội đơn vị thuộc Bộ quản tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư phát triển xây dựng theo quy định pháp luật phân cấp Bộ - Trình Bộ trưởng phê duyệt định hướng, chiến lược, quy hoạch kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn quản tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư phát triển xây dựng đơn vị thuộc Bộ; phân tích, đánh giá hiệu sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước giao hoạt động đơn vị thuộc Bộ - Giúp Bộ trưởng quản thống nhất, toàn diện cơng tác tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng đơn vị thuộc Bộ theo quy định pháp luật (3) Về tổ chức máy: Vụ Kế hoạch - Tài có 07 phòng, đó: + 03 Phòng quản tồn ngành: Phòng Quản tài chính; Phòng Quản đầu tư xây dựng; Phòng Quản tài sản; + 01 Phòng Kiểm tra, kiểm tốn nội bộ; + 03 Phòng thực cơng tác phục vụ Trụ sở Bộ: Phòng Tài vụ Kế tốn; Phòng Quản trị; Phòng Bảo vệ Tổng số công chức, viên chức thuộc Vụ Kế hoạch - Tài 82 người Vụ Kế hoạch - Tài có 04 Lãnh đạo Vụ: 01 Vụ trưởng, tối đa 03 Phó Vụ trưởng Tổ chức thực cơng việc chủ yếu theo hình thức Phòng (Nhóm làm việc) theo chức năng, lĩnh vực quản lý; Phòng có 01 Trưởng phòng tối đa 03 Phó trưởng phòng; tổng số cơng chức phòng khoảng 7-12 người Ngồi ra, tuỳ theo cơng việc cụ thể có liên quan đến nhiều lĩnh vực, Vụ trưởng thành lập Nhóm thực gồm Lãnh đạo Vụ phụ trách nhóm, số cơng chức Phòng, số thành viên khác thuộc Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ II ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ HÌNH QUẢN NHÓM LÀM VIỆC: Mặt được: - Chức năng, nhiệm vụ Vụ Kế hoạch - Tài quy định rõ ràng, phân định rõ nhiệm vụ cụ thể tránh nhiệm thực công việc Đảm bảo bao quát toàn nhiệm vụ quản tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng ngành Tài chính; cơng tác nội trụ sở quan Bộ - Tổ chức máy thành lập thành Phòng nghiệp vụ quản theo chức năng, lĩnh vực (như quản tài chính, quản tài sản, quản đầu tư ), theo hướng tới mục tiêu chun sâu, chun nghiệp Ngồi ra, tổ chức linh hoạt xây dựng Dự án, Đề án liên quan đến nhiều lĩnh vực thành lập Nhóm làm việc gồm thành viên Phòng đơn vị khác có liên quan - Vụ trưởng ban hành: Quyết định chức năng, nhiệm vụ Phòng, quy định rõ ràng nội dung, vị trí cơng việc tạo thuận lợi quản lý, điều hành Ban hành Quy chế tổ chức, điều hành công việc; Nội quy làm việc - Tổ chức quản với quy rộng, nhiều đầu mối, nhiều vị trí để cán có hội phấn đấu, đội ngũ nhân viên ngày chuyên sâu, chuyên nghiệp; đội ngũ cán quản thực cơng việc thực tế, từ tích lũy nhiều kinh nghiệm, kỹ chuyên môn phục vụ cho quản Mặt hạn chế: - Do thành lập Phòng theo nhiệm vụ, lĩnh vực chun mơn nên thơng tin cát cứ, chưa kịp thời Phòng Mối quan hệ, trao đổi thơng tin, nghiệp vụ thành viên Phòng hạn chế - Một số nội dung công việc chưa xây dựng Quy trình xử như: Quy trình tốn chi phí; quy trình thẩm tra tốn năm - Đào tạo nguồn nhân lực chưa nhiều, lực quản lý, điều hành số Lãnh đạo Phòng chưa đáp ứng u cầu tình hình - Kỹ làm việc Nhóm thành viên chưa đáp ứng yêu cầu III SỰ CẦN THIẾT THAY ĐỔI MỘT SỐ LĨNH VỰC TRONG TỔ CHỨC MỌI NGƯỜI CẦN THAM GIA THAY ĐỔỈ - Theo dự thảo Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 20112020, đó: “Hồn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng đại tiền đề quan trọng thúc đẩy trình cấu lại kinh tế, chuyển đổi hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ Tiếp tục đổi việc xây dựng thực thi luật pháp bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Đổi công tác quy hoạch, kế hoạch điều hành phát triển kinh tế theo chế thị trường, đồng thời thực tốt sách xã hội Thực hệ thống chế sách phù hợp, đặc biệt chế, sách tài chính, tiền tệ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển an toàn, lành mạnh kinh tế” “Tập trung xây dựng hệ thống hành nhà nước vững mạnh, bảo đảm quản thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu Xây dựng đạo thực chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 20112020 tất khâu: thể chế, tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, công chức đại hóa hành quốc gia với vị trí nội dung đột phá chiến lược Tiếp tục kiện tồn máy Chính phủ, nâng cao hiệu quản Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có phẩm chất tốt, tận tụy phục vụ nhân dân, có tính chun nghiệp cao.” Theo đó, Bộ Tài nói chung Vụ Kế hoạch - Tài nói riêng cần phải thay đổi tổ chức để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn mới, nhận thức phong cách làm việc Lãnh đạo, thành viên Vụ - Tạo môi trường làm việc tốt để cơng chức đóng góp phát triển tổ chức (theo tài liệu Giảng viên cung cấp qua điều tra nhân viên mong muốn có mơi trường làm việc phù hợp) - Hiện nay, chế đãi ngộ (tiền lương, thưởng ) Nhà nước công chức, viên chức thấp so với doanh nghiệp, tác động công chức xin chuyển công tác từ quan nhà nước sang khu vực doanh nghiệp, đặt yêu cầu phải tìm nguồn lực vật chất xây dựng chế đãi ngộ để thu hút, động viên, giữ công chức làm việc Vụ - Để Tổ chức hoạt động tốt cần thường xun rà sốt tổ chức, xếp, bố trí cơng việc hợp lý, xây dựng quy trình cơng việc, đẩy mạnh văn hóa tổ chức - Điều chỉnh hạn chế nêu mục phần II để hoàn thiện Tổ chức IV CÁC HÀNH VI TỔ CHỨC CẦN ĐỔI MỚI Về Nhà lãnh đạo Nhà quản (1) Nhà Lãnh đạo: Là khái niệm quan trọng khoa học tổ chức - nhân Đó q trình ảnh hưởng mang tính xã hội lãnh đạo tìm kiếm tham gia tự nguyện cấp nhằm đạt mục tiêu tổ chức Lãnh đạo trình gây ảnh hưởng dẫn đắt hành vi cá nhân hay nhóm người nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức Lãnh đạo hiệu quả: Theo nghiên cứu, có loại lực lãnh đạo hiệu quả: Trí thơng minh cảm xúc; Chân thành; Định hướng; Động lực (thúc đẩy); Tự tin; Thông minh; Hiểu biết cơng việc Lãnh đạo có vơ số cơng việc cần làm ngày làm việc họ Tuy nhiên, việc xác định trọng tâm công việcquan trọng không đạt điều đó, tổ chức sai đường; theo có việc Lãnh đạo cần phải làm: Thiết lập tầm nhìn cho tổ chức: Thơng thường nhân tố bị xem mông lung, song thực tế cho thấy tầm nhìn hải đăng đường cho tổ chức Khơng có tổ chức có tầm nhìn kém, khơng có tầm nhìn rõ ràng hay chí khơng có tầm nhìn lại thành cơng thực tế Tập hợp quần chúng: Để tập hợp quần chúng, lãnh đạo cần làm cho họ thấu hiểu, thích thú, đam mê tin tưởng Quần chúng trường hợp tảng cho thành cơng Cổ vũ, động viên tồn đội ngũ: Công việc quản thường làm cho thành viên bị ức chế cảm thấy động lực hành động cổ vũ, động viên lãnh đạo lại cần thiết Xây dựng chiến lược cho tổ chức: Đây công việc hay bị bỏ qua song lại cần thiết Ra định: Là bước quan trọng nhất, song lại kết trình Tạo thay đổi: Tình hình bên ngồi ln có biến động; bao gồm mơi trường tồn cầu, biến động kinh tế tồn cầu đến tình hình quốc gia, tình hình ngành kinh doanh Kết hợp với thay đổi nhân tố nội cơng ty đòi hỏi có thay đổi lãnh đạo cần phải người tạo thay đổi Tạo dựng mơi trường làm việc lành mạnh: Cần hài hòa cống hiến hưởng thụ Có vô số công ty thành công kinh doanh Song thành cơng khơng tính đến nhân tố phát triển bền vững phải trả giá sớm muộn (2) Nhà quản lý: Hướng Nhóm vào việc thực mục tiêu định trước; người quản nhà chiến thuật, kết hợp chi tiết để thực kế hoạch xác định Các yêu cầu nhà quản bao gồm: Phải làm đúng, Quản thay đổi, Đạt mục tiêu thông qua hệ thống sách, mệnh lệnh hành chính, Phải biết lập kế hoạch, ngân sách, Phải tổ chức thực hiện, Phải kiểm tra, giám sát, Phải thực việc nghiệm thu, đánh giá kết cơng việc * Do đó, với khối lượng, quy quản Vụ Kế hoạch - Tài lớn quản với tổng số ngân sách nhà nước hàng năm hàng ngàn tỷ đồng, 1.500 đơn vị sử dụng ngân sách cấp dự toán, quản trực tiếp từ hàng chục cơng trình XDCB quy lớn Do đó, đòi hỏi Người lãnh đạo cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn, động lực để thành viên làm việc ; Trưởng phòng (người quản lý) cần phải thực tốt mục tiêu Lãnh đạo đặt ra, quản chặt chẽ, kiểm tra, giám sát trình thực để đạt kết quả, hiệu Tuy nhiên, quan hành nói chung Vụ Kế hoạch - Tài nói riêng, Nhà lãnh đạo, Nhà quản chưa đảm bảo đầy đủ yếu tố đòi hỏi Nhà Lãnh đạo, Nhà quản nêu trên; công tác tập trung vào hoạt động quản thường ngày, mức độ đổi cần phải đẩy mạnh * Về phong cách Lãnh đạo: Đánh giá chung Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chia thành phong cách chính: - Lãnh đạo đốn: Ln đốn nhanh cơng việc; nhiên độc đốn, đơi lúc áp đặt - Lãnh đạo dẫn đường: Luôn định hướng hướng dẫn cho chuyên viên; động viên chuyên viên tham gia công việc; đặt mục tiêu kết đầu công việc Trong thực tế thời gian qua, chưa xảy mâu thuẫn, xung đột lớn 02 kiểu lãnh đạo Tuy nhiên, đôi lúc xảy xung đột nhỏ giải kịp thời, không ảnh hưởng đến công việc chung Về tổ chức nhóm làm việc phân cơng chức nhiệm vụ: - Do thành lập Phòng theo nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn nên thông tin chưa kịp thời Phòng Tuy nhiên, chưa xây dựng Quy chế cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất Phòng - Phòng Quản tài chính: Hiện đảm đương cơng việc quản Văn thư, cơng tác Hành Vụ, nên cơng việc quản nghiệp vụ chun mơn Trưởng phòng nặng nề, chưa tập trung vào chuyên môn - Tại Phòng chưa thực làm việc theo Nhóm hiệu quả: Liên kết Trưởng phòng chuyên viên chưa nhịp nhàng, ăn khớp, thơng tin trao đổi qua lại hạn chế Các Chuyên viên chưa mạnh dạn đề xuất với Trưởng phòng cơng việc chun môn giao, thay đổi công việc công việc giao chưa phù hợp với thân Lãnh đạo Phòng chưa quan tâm nhiều đến tư tưởng chuyên viên Về công tác quản nhân sự: - Trình độ đào tạo cơng chức Phòng có khác nhau, như: Phòng Quản tài có đến 60% cơng chức có trình độ Thạc sỹ, 30% học Thạc sỹ; Phòng Quản đầu tư xây dựng có 20% Thạc sỹ, lại trình độ Đại học; Phòng Quản tài sản 100% trình độ Đại học Mặt khác, yêu cầu công việc khối 03 Phòng phục vụ nội (Tài vụ, Quản trị, Bảo vệ) trình độ đào tạo công chức chủ yếu Trung cấp, Lãnh đạo cấp phòng trình độ Đại học Do đó, xử cơng việc khác quan điểm, trình tự, tốc độ xử - Hiện việc tuyển dụng công chức cho lĩnh vực đầu tư xây dựng có nhiều khó khăn lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật khu vực doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu sử dụng lớn Hơn nữa, yêu cầu chuyên môn kỹ sư xây dựng có đặc thù riêng, năm qua tổ chức tuyển dụng thực chung với lĩnh vực khác nên khó tuyển dụng - Vụ Kế hoạch - Tài thực cơng tác ln phiên, ln chuyển cơng chức qua vị trí (03 năm/1lần), nhiên, chưa thực nhiều Về mặt thuyết hành vi tổ chức, công tác luân chuyển cán có ý nghĩa quan trọng Cơng tác ln chuyển công chức giúp cho nhân viên tổ chức hiểu công việc hơn, gắn kết hơn, phát huy sáng tạo thành viên tổ chức - Việc bố trí nhân chưa hợp như: Phòng Quản tài có khối lượng công việc giao lớn, đảm nhận nhiều cơng việc quan trọng: Quản thống nhất, tồn diện cơng tác tài chính, ngân sách quan hành chính, đơn vị nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ nước thuộc Bộ Tài chính; Nghiên cứu, xây dựng định hướng, chiến lược kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn quản tài đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Nghiên cứu, xây dựng văn hướng dẫn cơng tác quản tài Tuy nhiên, số lượng cơng chức Phòng có 10 người, chưa đáp ứng u cầu cơng việc - Cơng tác động viên khuyến khích vật chất phần mang tính cào bằng, chưa tạo động lực mạnh thúc đẩy nhân viên nâng nâng cao suất, chất lượng cơng việc: nhân viên tính phụ cấp công việc chủ yếu theo thâm niên Cơ chế cào dẫn đến số nhân viên có lực cao chưa tâm huyết với cơng việc; số nhân viên có trình độ thấp chưa trọng đến học tập, rèn luyện nâng cao lực thân, mang tâm ỷ lại Về xây dựng văn hóa tổ chức: Trong thời gian qua, Vụ Kế hoạch - Tài thực số hoạt động tạo văn hóa tổ chức: Mọi thành viên Vụ có tinh thần đồn kết, hỗ trợ cơng việc, đời sống riêng Tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành tài chính; Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba năm 2007 trình cấp có thẩm quyền đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng hai năm 2010 Các Phòng phấn đấu thực ghi nhận: Phòng Quản tài Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba năm 2008, hàng năm Phòng Bộ trưởng tặng khen đạt thành tích nghiệp phát triển ngành Tài Do đó, thời gian tới, Vụ Kế hoạch - Tài tiếp tục phấn đấu kế thừa phát huy văn hoá tổ chức có V ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI TỔ CHÚC TRONG THỜI GIAN TỚI (TỪ 2011) Về Lãnh đạo: - Lãnh đạo Vụ: Đổi phong cách lãnh đạo để trở thành Lãnh đạo hiệu sở 07 lực lãnh đạo hiệu 07 việc lãnh đạo cần làm Các Lãnh đạo cần phải tham gia Chương trình tập huấn phong cách lãnh đạo thường xuyên để trau dồi, củng cố phương thức lãnh đạo cho phù hợp, đạt hiệu công việc - Vụ trưởng đầu mối chịu trách nhiệm đạo thực công tác đổi Vụ Kế hoạch - Tài chính; đó, có phòng chun mơn đầu tầu cơng tác đổi mới: Phong cách làm việc, xây dựng quy trình làm việc, tổ chức thực công việc, luân phiên luân chuyển công chức quản lý, học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chun mơn trình độ Về quản lý: Trưởng phòng phải qn xuyến cơng việc nữa, thường xuyên kiểm tra, giám sát để đạt mục tiêu Lãnh đạo Vụ đặt Thường xuyên học hỏi để trở thành Nhà quản giỏi đáp ứng yêu cầu nhà quản nêu Về tổ chức nhóm làm việc phân cơng nhiệm vụ: 3.1 Thực kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Phòng theo hướng chuyên sâu công việc đa dạng nghiệp vụ, cụ thể: - Thành lập Phòng Tổng hợp - Hành chính: Tham mưu giúp Lãnh đạo tổng hợp, điều phối hoạt động tổ chức Vụ; thực chức thông 10 tin, báo cáo, thống kê; thực nhiệm vụ Văn thư, hành chính, lưu trữ Vụ; tổng hợp, xây dựng Báo cáo định kỳ, đột xuất; - Thành lập Phòng Thẩm định đấu thầu: Theo quy định Luật Đấu thầu “cơ quan, tổ chức thẩm định đấu thầu phải độc lập với đơn vị mua sắm, đầu tư (bên mời thầu)” Do đó, với việc thực mua sắm hàng năm lớn hàng nghìn tỷ đồng (trang thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị đặc thù ngành Hải quan, hàng hoá dự trữ quốc gia ), việc thành lập phòng để thực nhiệm vụ thẩm định đấu thầu, đảm bảo tính độc lập với Phòng khác thực nhiệm vụ bố trí vốn, kinh phí mua sắm, phê duyệt kế hoạch đầu tư - Bổ sung, điều chuyển nhiệm vụ Phòng: + Phòng Quản tài chính: Bổ sung nhiệm vụ thực xây dựng, phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư khác để việc quản nguồn kinh phí thống nhất, tập trung đầu mối (chuyển từ nhiệm vụ Phòng Quản đầu tư sang): Vì nay, Phòng Quản tài quản kinh phí thường xun (gồm sửa chữa, tu cơng trình đầu tư xây dựng), Phòng Quản đầu tư quản vốn đầu tư xây dựng; việc phân bổ nguồn vốn phân tán, dàn trải; khó quản + Phòng Quản đầu tư xây dựng: Bổ sung nhiệm vụ thẩm định kế hoạch đầu tư xây dựng thẩm định trình tự, thủ tục thực Cơng trình đầu tư xây dựng (bao gồm mua sắm hàng hố, trước Phòng Quản tài đảm nhận) 3.2 Xây dựng quy trình cơng việc theo chuẩn ISO cho tất cơng việc Vụ Kế hoạch - Tài nhằm nâng cao chất lượng cơng việc, tạo sở để bố trí nhân hợp lý, giúp cho chuyên viên kết hợp, phối hợp xử công việc nhịp nhàng, đầy đủ thông tin, hiệu Về công tác quản nhân sự: 11 4.1 Xây dựng chuẩn hóa chức danh, tả vị trí cơng việc để phục vụ cho việc lập kế hoạch nhân sự, phân công công việc hợp lý, lập kế hoạch đào tạo công chức yêu cầu công việc Đồng thời, xây dựng, triển khai chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên môn gắn với tổ chức máy chức danh cơng việc chuẩn hóa, gắn với cơng tác quy hoạch xây dựng đội ngũ cơng chức, trọng đào tạo kỹ mềm nhằm đảm bảo cán có đủ khả hồn thành cơng việc giao 4.2 Bố trí cán có kinh nghiệm cho việc xây dựng sách nhằm đẩy mạnh cơng tác xây dựng sách, chế độ ngành Tài 4.3 Lập kế hoạch thực công tác phiên, luân chuyển để đào tạo đội ngũ công chức, Lãnh đạo, quản lý: a Luân chuyển lĩnh vực phụ trách Lãnh đạo Vụ b Luân chuyển cơng chức quản cấp phòng, có cơng việc liên quan đến như: Khối Phòng Quản với (Phòng Quản tài chính, Quản đầu tư, Quản tài sản, Kiểm tra, kiểm toán) Khối Phòng phục vụ (Kế tốn - Tài vụ Quản trị) Đồng thời, phải tìm hiểu nhu cầu cơng chức để bố trí vị trí cơng việc phù hợp với sở trường, trình độ điều chuyển, phân cơng cơng việc Về xây dựng văn hóa tổ chức: Năm 2011, tổ chức 20 năm thành lập Vụ Kế hoạch - Tài (từ 1990) để đánh giá, nhìn nhận lại trình hình thành phát triển (thu thập tổ chức giới thiệu tư liệu truyền thống, định kỳ xây dựng, cập nhật kỷ yếu); sở kế thừa, phát huy phát triển tập thể Vụ Kế hoạch - Tài với mục tiêu “Vững mạnh, đoàn kết, phát triển” Lập kế hoạch tổ chức thường xuyên hoạt động trao đổi nghiệp vụ chuyên môn nội Vụ Kế hoạch - Tài với đơn vị có liên 12 quan để cập nhật, phổ biến, hướng dẫn kiến thức mới, rèn luyện kỹ làm việc Nhóm Tổ chức thường xuyên hoạt động dã ngoại, sinh hoạt văn hóa nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau, tạo gắn kết Phòng, cơng chức Vụ Kế hoạch - Tài IV DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: Thành lập nhóm đổi Vụ trưởng làm trưởng nhóm, số Lãnh đạo phòng nghiệp vụ số chuyên viên có tinh thần đổi mới, sẵn sàng chấp nhận đổi phát triển Nhóm tối đa 10 người Nhóm thực hiện, đơn đốc thực hiện, kiểm tra, giám sát công việc theo nội dung Tổ chức thực hiện: 2.1 Trong quý 2/2011: Thực xong việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Phòng 2.2 Trong q 3/2011: Xây dựng xong quy trình cơng việc theo chuẩn ISO (trên sở kiện tồn Phòng) 2.3 Tổ chức thường xuyên định kỳ: Đào tạo, bồi dưỡng công chức; kỹ lãnh đạo, quản lý, kỹ làm việc nhóm 2.4 Hàng quý, tổ chức hoạt động trao đổi nghiệp vụ chuyên môn nội Vụ Kế hoạch - Tài với đơn vị có liên quan 2.5 Hàng năm, tối thiểu lần tổ chức hoạt động dã ngoại, sinh hoạt văn hóa tập thể Vụ Kế hoạch - Tài 2.6 Thực cơng tác ln phiên, luân chuyển cán theo quy định chung; hàng năm tổ chức tuyển dụng công chức thay công chức hưu, chuyển công tác 13 Hàng năm, sơ kết đánh giá thực công việc nêu để xây dựng kế hoạch thực cho năm sau vào quý 3/2015 Tổng kết đánh giá kết giai đoạn 2011-2015 để xây dựng cho giai đoạn 2016-2020 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình mơn học Quản trị hành vi tổ chức – Chương trình đào tạo Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế Đại học Grigg Bài giảng giảng viên lớp http://vi.wikipedia.org/ 14 ... thuộc Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ II ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MƠ HÌNH QUẢN LÝ NHĨM LÀM VIỆC: Mặt được: - Chức năng, nhiệm vụ Vụ Kế hoạch - Tài quy định rõ ràng, phân định rõ nhiệm vụ. .. Nhà quản lý giỏi đáp ứng yêu cầu nhà quản lý nêu Về tổ chức nhóm làm việc phân cơng nhiệm vụ: 3.1 Thực kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Phòng theo hướng chun sâu cơng việc đa dạng nghiệp vụ, ...(3) Về tổ chức máy: Vụ Kế hoạch - Tài có 07 phòng, đó: + 03 Phòng quản lý tồn ngành: Phòng Quản lý tài chính; Phòng Quản lý đầu tư xây dựng; Phòng Quản lý tài sản; + 01 Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CHUNG về CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ và mô HÌNH QUẢN lý NHÓM làm VIỆC vụ kế HOẠCH bộ tài CHÍNH , ĐÁNH GIÁ CHUNG về CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ và mô HÌNH QUẢN lý NHÓM làm VIỆC vụ kế HOẠCH bộ tài CHÍNH

Từ khóa liên quan