BÀI 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG

41 666 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2013, 01:26

1 1 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG THPT GIO LINH GIO LINH TỔ BỘ MƠN VẬT LÝ TỔ BỘ MƠN VẬT LÝ GV: PHẠM CƠNG ĐỨC KIỂM TRA BÀI CŨ. + Phát biểu và viết biểu thức của đònh luật Saclơ với nhiệt độ Cenxiut. +Lấy một ví dụ chứng tỏ rằng khi nhiệt độ của một lượng khí tăng thì áp suất của nó tăng. 1 2 + Nhiệt giai tuyệt đối là gì? Viết biểu thức liên hệ giữa nhiệt độ tuyệt đối và nhiệt độ Cenxiut. + Phát biểu và viết biểu thức của đònh luật Saclơ với nhiệt độ tuyệt đối. TL1 TL2 + Nhiệt giai tuyệt đối do Kelvin đưa ra : Lấy gôc ở độ không tuyệt đối ( -273 0 C ), mỗi độ chia bằng với 1 độ trong nhiệt giai Cenxiut Công thức liên hệ: T 0 K = t 0 C + 273. + Khi thể tích không đổi áp suất của một lượng khí xác đònh tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. 2 1 2 1 T T P P = + Khi thể tích không đổi, áp suất của một khối lượng khí xác đònh biến thiên theo hàm bậc nhất đối với nhiệt độ. P t = P 0 ( 1 + γ t ) + Ví dụ: Khi để xe đạp ngoài nắng ruột xe đạp bơm căng dễ bò nổ chứng tỏ áp suất tăng lên khi nhiệt độ tăng. 2 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ CHÂN ĐẾ 3 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Trọng tâm của vật là gì? xác định trọng tâm của một thước dài hình chữ nhật? 4 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ - Là điểm đặt của trọng lực . - Trùng tâm của thước Đáp án : 5 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 2.khi nào 1 lực tác dụng vào một vật có trục quay cố định mà làm cho vật không quay ? 6 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Lực tác dụng có giá đi qua trục quay. Đáp án : 7 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Lực chỉ gây ra tác dụng quay khi giá của lực không đi qua : a.Trọng tâm b.Trục quay c.Trục quay qua trọng tâm d.Trục quay cố định Đáp án : d 8 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1.Cân bằng không bền : 1.Cân bằng không bền : 0 0 G . . p ur Hãy quan sát hình vẽ ! Hãy quan sát hình vẽ ! G . . p ur N r P r F r P r N r 9 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG Hiện tượng xảy ra Hiện tượng xảy ra như thế nào khi Vật như thế nào khi Vật lệch khỏi vị trí lệch khỏi vị trí CBKB?.Giải thích? CBKB?.Giải thích? 1.Cân bằng không bền : 1.Cân bằng không bền : 10 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1.Cân bằng không bền 1.Cân bằng không bền 0 0 G . . p ur G . . p ur N r P r F r P r N r Hợp lực gây ra một mô men làm cho vật rời ra xa VTCB Trọng lực gây ra một mô men làm thước quay ra xa VTCB [...]...CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng khơng bền : Ngun nhân gây ra dạng CBKB Trọng tâm của Vật ở dạng CBKB có đặc điểm gì? 11 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng khơng bền: Trọng tâm ở vị trí cao nhất G u r p 0 Ngun nhân gây ra dạng CBKB r N r N r F G r P ur p r P Trọng tâm ở vị trí cao nhất 12 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng khơng bền : Thế nào là cân bằng khơng bền của vật rắn ? 13 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng. .. 24 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằng phiếm định : Trọng tâm của vật ở dạng CBFĐ có đặc điểm gì? 25 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằng phiếm định: Ngun nhân gây ra dạng CBFĐ Vị trí CBFĐ, trọng tâm ở độ cao khơng đổi ur u N G,O u r P ur u N G u r P Vị trí CBFĐ, trọng tâm ở độ cao khơng đổi 26 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằngphiếm định: Thế nào là dạng cân bằng phiếm định của vật rắn ? 27 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằngphiếm... vật trở về VTCB 17 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền : Trọng tâm của vật ở dạng CBB có đặc điểm gì? 18 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền : Ngun nhân gây ra dạng CBB r r N N Trọng tâm ở vị trí thấp nhất O G u r p r F G ur p r P r P Trọng tâm ở vị trí thấp nhất 19 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền : Thế nào là dạng cân bằng bền của vật rắn ? 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền : Một vật bị lệch ra khỏi... 14 CÁC DẠNG CÂN BẰNG r Hãy quan sát hình vẽ ! r N N 2 .Cân bằng bền : O G u r p r F G r P r P ur p 15 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền : Hiện tượng xảy ra như thế nào khi vật lệch khỏi vị trí CBB?.Giải thích? 16 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền : r N O G u r p r N r F G ur p Trọng lực gây ra một mơ men làm thước quay về VTCB r P r P Hợp lực gây ra một mơ men làm cho vật trở về VTCB 17 CÁC DẠNG CÂN... 2 .Cân bằng bền : Một vật bị lệch ra khỏi VTCB bền thì tự trở về được vị trí đó 21 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằng phiếm định : Hãy quan sát hình vẽ ! ur u N G,O u r P ur u N G u r P u r p 22 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằngphiếm định: Hiện tượng xảy ra như thế nào khi vật lệch khỏi VC CBFĐ?.Giải thích? 23 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằng phiếm định : Khi lệch khỏi VTCB, vật lại CB ở VT mới ur u N ur u N G G,O u... tiếp xúc 31 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐẾ 2 Điều kiện cân bằng Hãy quan sát hình vẽ ! u r P 1 u r P u r P 2 3 u r P 32 4 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐẾ 2 Điều kiện cân bằng Nêu điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế? 33 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐẾ 2 Điều kiện cân bằng Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực cắt mặt chân đế 34 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT... là giá của trọng lực cắt mặt chân đế 34 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐẾ 3 Mức vững vàng của cân bằng cân bằng Quan sát các hình vẽ sau ! ●G ●G ●G Chiếc cốc nào dễ bị lật đổ nhất, chiếc cốc nào vững vàng nhất ?Vì sao? 35 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐẾ 3 Mức vững vàng của cân bằng cân bằng Quan sát các hình vẽ sau ! Vật nào dễ bị lật đổ? vì sao? A B 36 ... CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐẾ 11.Mặt chân đế là gì? Hãy quan sát hình vẽ ! Tiếp xúc với giá đỡ bằng cả mặt đáy 29 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐẾ 1.Mặt chân đế là gì? Hãy quan sát hình vẽ ! Tiếp xúc với giá đỡ bằng một số diện tích (điểm) rời nhau 30 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐẾ 1.Mặt chân đế là gì? Mặt chân đế là hình đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc 31 CÂN... DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằngphiếm định: Thế nào là dạng cân bằng phiếm định của vật rắn ? 27 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằngphiếm định: Một vật bị lệch ra khỏi VTCB bền thì tự trở về được vị trí đó KIỂM TRA BÀI CŨ 1 2 TL1 TL2 + Pháttbiểtích khôđốiđổigì?pViếta của mộtctliên hệvới Khi thể u tuyệt t biểu Kelvin đưa ra luậ Saclơ Nhiệ giai và viếng là ,thứcsuấtbiểu thứ khối lượng do á củ đònh : khí xác đònh biến . CBKB?.Giải thích? 1 .Cân bằng không bền : 1 .Cân bằng không bền : 10 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng không bền 1 .Cân bằng không bền 0 0 G. ra dạng CBKB 13 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG Thế nào là cân Thế nào là cân bằng không bền bằng không bền của vật rắn ? của vật rắn ? 1 .Cân bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG, BÀI 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG, BÀI 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG