Hệ thống giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vietnam airlines đến năm 2015

90 104 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2018, 10:51

BO GIAo DlJC v A E>Ao TAO TRUONG E>AI HQC KINH TE TP.HO CHI MINH LUONG THl KIM QUYEN He THONG GIAI PHAP NANG CAO NANG Ll)'C CANH TRANH CUA VIETNAM AIRLINES BENNAM2015 ? ? Chuyen nganh: QUAN TRJ KINH DOANH Ma s6: 60.34.05 LUAN vAN THAC si KINH TE NGUOI Hu'ONG DAN KHOA HQC :PGS.TS NGUYEN E>UC KHUONG ~ , TP HO CHI MINH- NAM 2006 BQ GIAO Dl)C VA E>~O T~O TRUONG OH KINH T~ TP HCM THUVItN ) MUCLUC Trang DANH MlJC TU VIET TAT / ? DANH MlJC CAC BANG ~ ? MO E>AU CHu'dNG I: NHUNG HIED BIET CHUNG v:E NANG Lljc CA.NH TRANH VA NGANH HANG KHONG DAN DlJNG VIeT NAM 1.1 Nang ll!c c~nh 1.1.1 Nang ll!c tranh c~nh tranh va nang cao nang ll!c c~nh tranh 1.1.2 Nhil'ng y€u t6 anh hu'dng d€'n nang ll!c c~nh tranh ciia doanh nghi~p 1.1.2.1 Nhil'ng y€u t6 khong ki~m smit du'§u tu' tn.tc tie"p nu'oc ngoai (Foreign Direct Investment) HAN: HaNanh gia t6ng th~ Lo~i N9i dung danh gia STT Khen Ty 1~ s6 10 11 12 13 N9i dung, chiing lo~i sach bao Nhan vit~n phlJ.c V\1 m~t d!t Cac v!n d€ v€ hanh 1y ky glti C!t canhlh~ canh muon so voi 1ich dlf kie'n Cac v!n d€ v€ hanh 1y xach tay Thii t\lC check-in Hi~u qua lam vi~c ciia nhan vien ban ve Hiiy dijt ch6 Cac v!n d€ khac v€ hanh 1y Thon~baoch~nVhiiychuye'n Phong cho Dich V\1 Transit/Transfer Ph\lc V\1 an u6ng cMm chuye'n 14 Cac v!n d€ khac v€ su!t an 15 Bijt ch6 vu'
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vietnam airlines đến năm 2015 , Hệ thống giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vietnam airlines đến năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn