Thảo luận hình sự lần 2 Cụm 2: CÁC TỘI XÂM PHẠM CON NGƯỜI

21 3,988 52
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2018, 16:08

THẢO LUẬN LUẬT HÌNH SỰ - PHẦN CÁC TỘI PHẠM LẦN CỤM 2: CÁC TỘI XÂM PHẠM CON NGƯỜI I TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: 20 Mọi trường hợp đối xử tàn ác với người lệ thuộc cấu thành Tội hành hạ người khác quy định Điều 140 BLHS Nhận định sai Căn theo khoản Điều 140 BLHS Tội hành hạ người khác “1 Người đối xử tàn ác làm nhục người lệ thuộc khơng thuộc trường hợp quy định Điều 185 Bộ luật này, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” Theo quy định cho thấy, trường hợp đối xử tàn ác với người lệ thuộc cấu thành Tội hành hạ người khác quy định Điều 140 BLHS Trường hợp đối xử tàn ác với người lệ thuộc khơng thuộc trường hợp quy định Điều 185 BLHS cấu thành Tội hành hạ người khác theo Điều 140 BLHS Do để xét cấu thành tội phạm phải trường hợp không thuộc trường hợp quy định Điều 185 BLHS 21 Mọi hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực lợi dụng tình trạng khơng thể tự vệ nạn nhân thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn họ cấu thành Tội hiếp dâm (Điều 141 BLHS) Nhận định sai Không phải hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực lợi dụng tình trạng khơng thể tự vệ nạn nhân thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn họ cấu thành Tội hiếp dâm (Điều 141 BLHS) Trong trường hợp, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực lợi dụng tình trạng khơng thể tự vệ nạn nhân thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn họ mà chủ thể từ đủ 16 tuổi trở lên cấu thành Tội hiếp dâm (Điều 141 BLHS) Còn trường hợp tội phạm thực hành vi với nạn nhân người 16 tuổi họ phạm Tội hiếp dâm người 16 tuổi (Điều 142, BLHS) 22 Mọi hành vi dùng thủ đoạn khiến người 16 tuổi lệ thuộc phải miễn cưỡng giao cấu cấu thành Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi theo quy định Điều 144 BLHS Nhận định sai Căn vào Khoản 1, Điều 144, BLHS Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi: “1 Người dùng thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi tình trạng lệ thuộc tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu miễn cưỡng thực hành vi quan hệ tình dục khác, bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm” Đối tượng tác động tội cưỡng dâm người từ đủ 13 đến 16 tuổi đối tượng đặc biệt - 16 tuổi phải đủ 13 tuổi Nên trường hợp dùng thủ đoạn khiến người 16 tuổi lệ thuộc phải miễn cưỡng giao cấu với người lại 13 tuổi lúc hành vi khơng cấu thành Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 đến 16 mà cấu thành tội hiếp dâm người mười sáu tuổi theo điểm b khoản Điều 142 BLHS 2015 23 Mọi hành vi giao cấu thuận tình với người 16 tuổi cấu thành Tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi (Điều 145 BLHS) Nhận định sai Không phải hành vi giao cấu thuận tình với người 16 tuổi cấu thành Tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi (Điều 145 BLHS) Hành vi giao cấu thuận tình với người 16 tuổi cấu thành Tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi (Điều 145 BLHS) chủ thể thực hành vi giao câu thuận tình với người 16 tuổi người thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) đối tượng tác động người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi Còn trường hợp 13 tuổi (cũng 16 tuổi) mà Người phạm tội có hành vi bị kết tội điểm b khoản Điều 142 Tội hiếp dân người 16 tuổi, dù có thuận tình hay khơng thuận tình 24 Mọi trường hợp giao cấu trái pháp luật giao cấu trái với ý muốn nạn nhân Nhận định sai Không phải trường hợp giao cấu trái pháp luật giao cấu trái với ý muốn nạn nhân Trong trường hợp giao cấu thuận tình với người từ đủ 13 đến 16 tuổi (theo Khoản 1, Điều 145, BLHS) giao cấu với người 13 tuổi (dù thuận tình hay trái ý muốn) (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 142, BLHS) giai cấu trái pháp luật 25 Mọi trường hợp biết bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác cấu thành Tội lây truyền HIV cho người khác (Điều 148 BLHS) Nhận định sai Căn vào khoản Điều 148 quy định Tội lây truyền HIV cho người khác: “1 Người biết bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người khác, trừ trường hợp nạn nhân biết tình trạng nhiễm HIV người bị HIV tự nguyện quan hệ tình dục, bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm” Theo đó, khơng phải trường hợp biết bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác cấu thành Tội lây truyền HIV cho người khác (Điều 148 BLHS) Trong trường hợp nạn nhân biết tình trạng nhiễm HIV người bị HIV tự nguyện quan hệ tình dục hành vi cố ý lây truyền bệnh cho người khác người nhiễm HIV không bị cấu thành tội lây truyền HIV cho người khác 26 Mọi hành vi mua bán người cấu thành Tội mua bán người (Điều 150 BLHS) Nhận định sai Không phải hành vi mua bán người cấu thành Tội mua bán người (Điều 150 BLHS) Theo quy định Khoản 3, Chương 4, NQ 04/NQ-HĐTP ngày 29/11/1986, Pháp luật hình loại trừ số trường hợp mà cha mẹ đơng khó khăn đặc biệt mà phải bán (dưới hình thức cho làm ni nhận số tiền giúp đỡ) trường hợp muộn mà mua người có đem bán để làm ni khơng phạm tội 27 Hành vi bắt cóc người 16 tuổi làm tin nhằm chiếm đoạt tài sản cấu thành Tội chiếm đoạt người 16 tuổi quy định Điều 153 BLHS Nhận định sai Hành vi bắt cóc người 16 tuổi làm tin nhằm chiếm đoạt tài sản không cấu thành Tội chiếm đoạt người 16 tuổi quy định Điều 153 BLHS Theo quy định Điều 153 BLHS, Tội chiếm đoạt người 16 tuổi cấu thành có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực thủ đoạn khác chiếm giữ giao cho người khác chiếm giữ người 16 tuổi mà hành vi khách quan khơng có mục đích nhằm chiếm đọat tài sản Còn hành vi bắt cóc người 16 tuổi làm tin nhằm chiếm đoạt tài sản cấu thành Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169, BLHS) 28 Mọi trường hợp bán đẻ 16 tuổi cấu thành Tội mua bán người 16 tuổi theo Điều 151 BLHS Nhận định sai Giải thích câu 26 29 Mọi hành vi bịa đặt, lan truyền điều biết rõ bịa đặt cấu thành Tội vu khống (Điều 156 BLHS) Nhận định sai Không phải hành vi bịa đặt, lan truyền điều biết rõ bịa đặt cấu thành Tội vu khống (Điều 156 BLHS) Theo quy định Điểm a, Khoản 1, Điều 156, BLHS hành vi bịa đặt, lan truyền điều biết rõ bịa đặt nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp người khác dấu hiệu khách quan Tội Tội vu khống (Điều 156 BLHS) Do vậy, trường hợp bịa đặt, lan truyền điều biết rõ bịa đặt không xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp người khác khơng dấu hiệu khách quan Tội Tội vu khống (Điều 156 BLHS) 30 Chỉ có nam giới chủ thể Tội hiếp dâm (Điều 141 BLHS) Nhận định sai Căn vào Khoản 1, Điều 141, BLHS Tội hiếp dâm: “1 Người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực lợi dụng tình trạng khơng thể tự vệ nạn nhân thủ đoạn khác giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn nạn nhân, bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm” Theo quy định BLHS 2015, chủ thể tội hiếp dâm nam giới nữ giới xử lý hành vi quan hệ tình dục khác, hành vi khơng bị trói buộc quan điểm hành vi giao cấu thông thường nam giới nữ giới Như người đủ lực trách nhiệm hình sự, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực lợi dụng tình trạng khơng thể tự vệ nạn nhân thủ đoạn khác giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn nạn nhân trở thành chủ thể tội phạm tội hiếp dâm 31 Hậu nạn nhân chết dấu hiệu định tội Tội vứt bỏ đẻ (Điều 124 BLHS) Nhận định Theo quy định Khoản 2, Điều 124, BLHS, người mẹ ảnh hưởng nặng nề tư tưởng lạc hậu hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ đẻ 07 ngày tuổi dẫn đến hậu đứa trẻ chết cấu thành Tội vứt bỏ đẻ Do vậy, hậu nạn nhân bị tử vong dấu hiệu bắt buộc để cấu thành tội phạm, hậu chết người chưa xảy chưa cấu thành tội phạm 32 Hành vi chiếm đoạt phận thể người khác quy định tình tiết định khung Tội giết người điểm h khoản Điều 123 BLHS Nhận định sai Căn vào quy định Điều 154, BLHS Tội mua bán, chiếm đoạt mô phận thể người “1 Người mua bán, chiếm đoạt mô phận thể người khác, bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm” Như vậy, hành vi chiếm đoạt phận thể người khác không quy định tình tiết định khung Tội giết người điểm h khoản Điều 123,BLHS Hành vi chiếm đoạt phận thể người khác cấu thành tội phạm riêng biệt Tội mua bán, chiếm đoạt mô phận thể người (Điều 154, BLHS) 33 Hành vi bắt, giữ, giam người trái pháp luật mà làm nạn nhân chết khơng cấu thành Tội bắt, giữ, giam người trái pháp luật (Điều 157 BLHS) Nhận định sai Không phải hành vi bắt, giữ, giam người trái pháp luật mà làm nạn nhân chết khơng cấu thành Tội bắt, giữ, giam người trái pháp luật (Điều 157 BLHS) Xét trường hợp: - Nếu chủ thể thực hành vi cố ý tước đoạt trái phép tính mạng nạn nhân khơng cấu thành Tội bắt, giữ, giam người trái pháp luật (Điều 157 BLHS) mà chuyển hoá qua Tội phạm tương ứng: Tội giết người (Điều 123, BLHS),… - Nếu chủ thể thực hành vi bắt, giữ, giam người trái pháp luật vơ ý với làm nạn nhân chết cấu thành Tội bắt, giữ, giam người trái pháp luật (Điều 157 BLHS) với tình tiết định khung tăng nặng làm người bị bắt, giữ, giam chết theo điểm a khoản Điều 157 BLHS 34 Hành vi bắt, giữ giam người trái pháp luật hành vi người khơng có thẩm quyền mà thực việc bắt, giữ giam người Nhận định sai Không phải hành vi bắt, giữ giam người trái pháp luật hành vi người thẩm quyền mà thực việc bắt, giữ giam người Hành vi bắt, giữ giam người trái pháp luật hành vi người khơng có thẩm quyền mà thực việc bắt, giữ giam người dấu hiệu chủ thể Tội bắt, giữ, giam người trái pháp luật (Điều 157 BLHS) Còn trường hợp phạm vào Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật (Điều 377, BLHS) hành vi bắt, giữ giam người trái pháp luật hành vi chủ thể đặc biệt - người có chức vụ, quyền hạn mà thực việc bắt, giữ giam người 35 Hành vi bắt, giữ giam người trái pháp luật không dấu hiệu định tội Tội bắt, giữ giam người trái pháp luật (Điều 157 BLHS) Nhận định Hành vi bắt, giữ giam người trái pháp luật dấu hiệu định tội Tội bắt, giữ giam người trái pháp luật (Điều 157 BLHS) đối tượng tác động người từ 16 tuổi trở lên chủ thể phải chủ thể thường Trong trường hợp thực hành vi bắt, giữ giam người trái pháp luật đối tượng tác động người 16 tuổi cấu thành Tội chiếm đoạt người 16 tuổi (Điều 153, BLHS) chủ thể chủ thể đặc biệt - người có chức vụ, quyền hạn mà thực việc bắt, giữ giam người cấu thành Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật (Điều 377, BLHS) 36 Hành vi cưỡng bức, buộc người lao động làm việc quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp phải việc trái pháp luật, gây hậu nghiêm trọng cấu thành Tội buộc cơng chức, viên chức việc sa thải người lao động trái pháp luật (Điều 162 BLHS) Nhận định sai Không phải hành vi cưỡng bức, buộc người lao động làm việc quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp phải việc trái pháp luật, gây hậu nghiêm trọng cấu thành Tội buộc công chức, viên chức việc sa thải người lao động trái pháp luật (Điều 162 BLHS) Theo quy định Khoản 1, Điều 162, BLHS hành vi cưỡng bức, buộc người lao động làm việc quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp phải việc trái pháp luật, gây hậu nghiêm trọng phải vụ lợi mục đích cá nhân khác cấu thành tội Do vậy, trường hợp có hành vi nêu khơng vụ lợi mục đích cá nhân khác khơng cấu thành tội 37 Đối tượng tác động Tội buộc công chức, viên chức việc sa thải người lao động trái pháp luật (Điều 162 BLHS) công chức, viên chức người lao động quan Nhà nước Nhận định sai Căn vào quy định Khoản 1, Điều 162, BLHS Tội buộc công chức, viên chức việc sa thải người lao động trái pháp luật: “1 Người vụ lợi động cá nhân khác mà thực hành vi sau gây hậu nghiêm trọng, bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: a) Ra định buộc việc trái pháp luật công chức, viên chức; b) Sa thải trái pháp luật người lao động; c) Cưỡng ép, đe dọa buộc công chức, viên chức, người lao động phải việc” Theo quy định Điều 162, đối tượng Tội buộc công chức, viên chức việc sa thải người lao động trái pháp luật không công chức, viên chức người lao động quan Nhà nước Theo quy định trên, đối tượng tội phạm người lao động, tức người lao động làm việc hay không làm việc quan nhà nước đối tượng tác động tội phạm 38 Chủ thể Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo (Điều 166 BLHS) phải người có thẩm quyền việc giải khiếu nại, tố cáo Nhận định sai Chủ thể Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo (Điều 166 BLHS) khơng người có thẩm quyền việc giải khiếu nại, tố cáo Theo quy định Khoản 1, Điều 166, BLHS, có loại chủ thể chủ thể tội phạm này: - Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành định quan có thẩm quyền xét giải khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo chủ thể người có chức vụ, quyền hạn - Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét giải khiếu nại, tố cáo việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo chủ thể trường hợp chủ thể thường 39 Hành vi trả thù người khiếu nại, tố cáo hành vi khách quan Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo (Điều 166 BLHS) Nhận định sai Căn vào Khoản 1, Điều 166, BLHS Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo: “1 Người thực hành vi sau đây, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét giải khiếu nại, tố cáo việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành định quan có thẩm quyền xét giải khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo” Theo điểm a khoản Điều 166 chủ thể thường hành vi khách quan tội phạm phải nhằm mục đích cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét giải khiếu nại, tố cáo việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo, tức hành vi nhằm vào người khiếu nại, tố cáo hành vi phải xảy lúc hành động khiếu nại tố cáo diễn hành vi trả thù người khiếu nại, tố cáo hành vi diễn sau khiếu nại, tố cáo kết thúc nên hành vi khách quan tội phạm 40 Mọi hành vi cưỡng ép kết hôn cấu thành Tội cưỡng ép kết hôn quy định Điều 181 BLHS Nhận định sai Không phải hành vi cưỡng ép kết hôn cấu thành Tội cưỡng ép kết hôn quy định Điều 181 BLHS Theo quy định Điều 181, BLHS, hành vi cưỡng ép người khác kết hôn trái với tự nguyện họ phải bị xử phạt vi phạm hành hành vi mà vi phạm cấu thành Tội 41 Mọi trường hợp có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác cấu thành Tội vi phạm chế độ vợ, chồng (Điều 182 BLHS) Nhận định sai Không phải trường hợp có vợ, có chồng mà kết với người khác cấu thành Tội vi phạm chế độ vợ, chồng (Điều 182 BLHS) Theo quy định Điều 182, BLHS, trường hợp có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác cấu thành tội thuộc trường hợp: - Làm cho quan hệ hôn nhân hai bên dẫn đến ly hôn; - Đã bị xử phạt vi phạm hành hành vi mà vi phạm; - Làm cho vợ, chồng hai bên tự sát; - Đã có định Tòa án hủy việc kết buộc phải chấm dứt việc chung sống vợ chồng trái với chế độ vợ, chồng mà trì quan hệ 42 Chỉ giao cấu với người có dòng máu trực hệ cấu thành Tội loạn luân quy định Điều 184 BLHS Nhận định sai Không phải hành vi giao cấu với người có dòng máu trực hệ cấu thành Tội loạn luân quy định Điều 184 BLHS Theo quy định Điều 184, BLHS ngồi hành vi giao cấu với người có dòng máu trực hệ cấu thành tội giao cấu với người anh chị em cha mẹ, anh chị em cha khác mẹ mẹ khác cha Bên cạnh đó, hành vi giao cấu cấu thành tội người thực hành vi giao cấu biết rõ người người có dòng máu trực hệ, anh chị em cha mẹ, anh chị em cha khác mẹ mẹ khác cha Do vậy, trường hợp giao cấu khơng biết rõ người dòng máu trực hệ khơng cấu thành Tội 43 Giao cấu thuận tình với người có dòng máu trực hệ hành vi quy định cấu thành Tội loạn luân quy định Điều 184 BLHS Nhận định sai Giao cấu thuận tình với người có dòng máu trực hệ không hành vi quy định cấu thành Tội loạn luân quy định Điều 184 BLHS, mà quy định tội phạm khác Đối với người thực hành vi giao cấu thuận tình với người có dòng máu trực hệ người 13 tuổi cấu thành Tội hiếp dâm người 16 tuổi (Điều 142, BLHS) người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi cấu thành Tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi (Điều 145, BLHS) 44 Mọi hành vi hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có cơng ni dưỡng cấu thành Tội hành hạ ơng bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu người có cơng ni dưỡng (Điều 185 BLHS) Nhận định sai Không phải hành vi hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có cơng ni dưỡng cấu thành Tội hành hạ ơng bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu người có cơng ni dưỡng (Điều 185 BLHS) Theo quy định Điều 185, BLHS, hvi hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có cơng ni dưỡng cấu thành tội phạm thuộc trường hợp: - Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn thể xác, tinh thần; - Đã bị xử phạt vi phạm hành hành vi mà vi phạm; - Đối với người 16 tuổi, phụ nữ mà biết có thai, người già yếu; - Đối với người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng người mắc bệnh hiểm nghèo II BÀI TẬP: Bài tập 5: A đối tượng việc làm ổn định, thường uống rượu, gây gổ, đánh bị cha mẹ rầy la Khoảng 17 30 phút, sau chầu nhậu về, A bắt đầu chửi ông Th (bố đẻ A) với lời lẽ hỗn láo: “Ngày trước tao nhỏ mày đánh tao, tao lớn, thằng há miệng tao bóp cổ chết tươi” Đúng lúc đó, B (anh ruột A) làm nghe A chửi cha nên bực tức, mặt A răn đe: “Nếu hỗn láo với cha mẹ, có ngày tao đánh chết” Dù vậy, A tiếp tục chửi ông Th Thấy A hỗn láo mức, khơng coi lời nói nên B chạy vào bếp rút dao lưỡi bầu mũi nhọn (kích thước 25 cm x cm) đâm liên tiếp nhát vào bụng A khiến A gục chết chỗ Khi định tội cho vụ án có quan điểm: a B phạm tội “giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” (Điều 125 BLHS); b B phạm tội “giết người” (Điều 123 BLHS) Theo anh (chị), B phạm tội gì? Tại sao? B phạm tội Giết người theo Điều 123 BLHS tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 125 không tồn hành vi trái pháp luật nghiệm trọng A (nạn nhân) việc A chửi cha mẹ hành vi phạm đạo đức khơng vi phạm pháp luật nên dù B có bị lâm vào trang thái tinh thần bị kích động mạnh hành vi B khơng thể cấu thành tội Điều 125 Thêm vào Hành vi B có đầy đủ dấu hiệu Pháp lý đặc trưng Tội giết người theo Điều 123, BLHS: Khách thể Dấu hiệu - Khách thể: Tính mạng, quyền sống A - Đối tượng tác động: A – người sống - Hành vi: có hành vi tước đoạt tính mạng người khác, hành vi hành động B cầm dao đâm liên tiếp nhát vào bụng A Thêm vào cơng cụ mà A sử dụng để thực hành vi đâm B dao lưỡi bầu mũi nhọn (25cm x 7cm) - Mặt khách quan cơng cụ có tính sát thương cao Hành động đâm liên tiếp nhát B cho thấy độ liệt hành động, từ ta nhận thấy ý chí B lúc muốn đâm chết B - Hậu quả: A tử vong - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: hành động B cầm dao đâm liên tiếp Chủ thể Mặt chủ quan nhát vào bụng A nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu A tử vong B thỏa mãn điều kiện chủ thể tội danh - chủ thể thường (nếu đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi luật định) B thực hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, việc thể qua hành vi chạy vào bếp rút giao, đâm liên tiếp nhát vào A B biết hành vi cầm dao đâm liên tiếp vào bụng A nguy hiểm, hành vi làm A tử vong thực 10 Bài tập 6: S đối tượng hay rượu chè, nhiều lần say rượu gây gổ, đập phá đồ đạc gia đình Trong lần say, S đến nhà anh rể (tên N) đập phá nhiều tài sản (01 máy cassette, 01 TV, 01 tủ kính, két bia…) Bố mẹ S đến can, khuyên bảo vơ hiệu S hùng hổ hơn, hai tay cầm hai dao xẻ thịt đuổi chém Bà Hai mẹ S biết H du kích có súng nên sang nhờ H can thiệp giúp ngăn chặn S H nói phải có ý kiến quyền ấp đội khơng tự can thiệp Bà Hai tìm đến nhà ơng M (ấp đội trưởng) ơng Đ (phó cơng an ấp) báo cáo đề nghị giúp đỡ Ông M Đ huy động H công an viên tới nhà anh N để làm nhiệm vụ Cả người tới nơi khuyên ngăn lệnh cho S bỏ dao xuống, S không chấp hành lại dùng dao đuổi chém cán Để tránh hậu xấu, anh ruột S (tên Đ) lấy khúc so đũa bất ngờ đánh vào tay S cho rớt dao gỗ mục nên làm cho S hăng Tất người bỏ chạy, H anh công an viên đứng lại Thấy H cầm súng S hùng hổ xơng tới H lệnh S bỏ dao xuống S tiếp tục chạy tới với dao vung lên H lùi lại sau phải giật lùi nên S đứng trước mặt H cách chừng mét, H chúc nòng súng xuống, bắn vào chân làm S ngã xuống S chết đường cấp cứu nhiều máu Hãy xác định TNHS H vụ án Trong vụ án H chịu trách nhiệm hình Thứ nhất, có hành vi trái pháp luật S - dùng dao đuổi chém H nên việc H bắn vào chân S S vung dao đứng trước mặt H cách chừng mét, hành vi phòng vệ đáng H nhằm khỏi cơng đến từ phía S Thứ hai, H cố tình chốc nòng súng xuống để bắn vào chân S không bắn chỗ khác điều giúp ta thấy rõ H muốn ngăn chặn cơng từ S khơng có ý muốn giết người Ngoài ra, H người thi hành công vụ cho phép sử dụng súng, nên hành vi dùng súng H hành vi trái pháp luật nên H bị kết vào tội làm chết người thi hành công vụ Điều 127 BLHS Bài tập 7: Bà X cho cất nhà riêng phần đất nhà bà, cụ thể là: A (con ruột) cuối hẻm, B (con rể) cất nhà phía trước nhà A Tất sử dụng hẻm chung rộng 1,2m để làm lối vào nhà Do B thường để bếp lò đường hẻm nướng đồ nhậu gây vướng đường lại, nên bà X nhiều lần kêu B dọn bếp vào nhà Ngày 14/8, bà X lại nhắc nhở B, B cho A xúi bà X đến nói, B hét to: “Tao đâm chết mẹ mày quê ở, xem làm tao” Lúc này, A nhà cầm dao Thái Lan gọt cắt trái xồi ăn B cầm khúc tầm vơng (dài 1m, đường kính 3,5cm, đầu vót nhọn) xơng vào nhà đập A từ xuống A đưa tay trái lên đỡ nên trúng cổ tay bị thương nhẹ phần mềm Ngay sau đó, B cầm ấm nhôm ném trúng vào vai A lao vào dùng tay 11 chân đấm đá vào người A A chụp dao bàn, đâm nhát trúng vào ngực B, vứt dao bỏ chạy B chết đường cấp cứu Anh (chị) xác định hành vi A có phạm tội hay khơng? Nếu có phạm tội gì? Tại sao? Tội danh mà A phạm Tội giết người theo Điều 123 BLHS 2015 Hành vi A thoả mãn dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội giết người: Khách thể Mặt khách quan Chủ thể Mặt chủ quan Dấu hiệu - Khách thể: Tính mạng, quyền sống B - Đối tượng tác động: B – người sống - Hành vi: A chụp dao bàn, đâm nhát trúng vào ngực B, vứt dao bỏ chạy - Hậu quả: B chết đường cấp cứu - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: Hành vi A nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu B tử vong A thỏa mãn điều kiện chủ thể tội danh - chủ thể thường (nếu đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi luật định) A thực hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, việc thể qua A biết hành vi nguy hiểm cho tính mạng B mong muốn thực Bài tập 8: Một năm trước, P tuyển vào làm bảo vệ cho nông trường X chuyên trồng thơm xuất P trang bị súng trường học cách sử dụng súng thời gian tuần Một buổi sáng chủ nhật, P phát có em (gồm A-17 tuổi, B-15 tuổi, C-11 tuổi) hái trộm thơm nơng trường P khốc súng lên vai lấy xe đạp chạy theo đường đá đón đầu em nhỏ Tới nơi, P bỏ xe chạy đuổi bắt Khi đó, A B vứt bao tải đựng thơm chạy thoát C cố mang theo bao thơm nên bị P bắt bị dẫn Ban quản lý để xử lý Trên đường đi, P dùng tay giữ bao thơm (tang vật), tay nắm chặt tay C Khi vượt qua cầu khỉ C vùng chạy thốt, đẩy làm P thăng té xuống nước Khi C chạy chừng 30m P kê súng lên bờ mương, nhắm phía C lên đạn bóp cò Súng nổ viên đạn xuyên qua cuống tim làm cho C chết chỗ P liền đến công an tự thú Anh (chị) cho biết quan điểm tội danh vụ án Tội danh mà P phạm Tội giết người theo Điều 123 BLHS 2015 Hành vi P thoả mãn dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội giết người: Khách thể Dấu hiệu - Khách thể: Tính mạng, quyền sống C 12 - Đối tượng tác động: C – người sống - Hành vi: Khi C chạy chừng 30m P kê súng lên bờ mương, nhắm phía C lên đạn bóp cò Mặt khách quan - Hậu quả: Súng nổ viên đạn xuyên qua cuống tim làm cho C chết chỗ P liền đến công an tự thú - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: Hành vi P nguyên nhân trực Chủ thể Mặt chủ quan tiếp dẫn đến hậu C tử vong P thỏa mãn điều kiện chủ thể tội danh - chủ thể thường (nếu đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi luật định) P thực hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, việc thể qua P biết hành vi nguy hiểm cho tính mạng C mong muốn thực Bài tập 9: Chị V sinh đầu lòng trạm y tế xã Người đỡ đẻ bác sĩ N Đây ca đẻ ngược Do có sai sót chun mơn kỹ thuật bác sĩ N nên lọt lòng mẹ, cháu bé bị gãy xương cánh tay trái, tình trạng yếu, thở thoi thóp khơng khóc Điều khiến cho N luống cuống nên cắt rốn bé sát da, gây máu nhiều Ngay lúc N dùng vải quấn quanh người đứa bé, để nằm bàn không cho số người nhà vào nhìn mặt N nói với người nhà chị V đứa bé chết Khoảng 10 phút sau bà T (mẹ chị V) tông cửa xông vào thấy cháu bé thở Bà kêu N tới N nói: "Chỉ thoi thóp, cứu nữa!” Bất chấp lời N, bà T đưa cháu lên bệnh viện tuyến cấp cứu Tại bệnh viện bác sĩ có kết luận: cháu bị gãy kín xương cánh tay sang chấn sản khoa, cuống rốn bị cắt sát da, buộc rốn bị tuột ra, nhiều máu Dù bác sĩ cấp cứu tận tình qua ngày thứ bé chết Hãy định tội danh hành vi N vụ án này? Tội danh mà N phạm Tội giết người theo Điều 123 BLHS 2015 Hành vi N thoả mãn dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội giết người: Khách thể Dấu hiệu - Khách thể: Tính mạng, quyền sống cháu bé – chị V Mặt khách - Đối tượng tác động: cháu bé – người sống - Hành vi: Bác sĩ N người đỡ đẻ cho chị V Do có sai sót chuyên môn quan kỹ thuật bác sĩ N nên lọt lòng mẹ, cháu bé bị gãy xương cánh tay trái, tình trạng yếu, thở thoi thóp khơng khóc Sau đó, N cắt rốn bé sát da, gây máu nhiều Ngay lúc N dùng vải quấn quanh người đứa bé, để nằm bàn không cho số người nhà vào nhìn mặt N nói với người nhà chị V đứa bé chết thực tế cháu bé sống N không cứu 13 chữa - Hậu quả: cháu bé tử vong sau ngày điều trị - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: Hành vi N nguyên nhân trực Chủ thể tiếp dẫn đến hậu cháu bé tử vong N thỏa mãn điều kiện chủ thể tội danh - chủ thể thường (nếu đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi luật định) N thực hành vi với lỗi cố ý gián tiếp, việc thể qua việc N biết Mặt chủ hành vi nguy hiểm cho cháu bé bỏ mặc cho hậu xảy quan (cố ý không cứu chữa cho cháu bé biết cháu bé sống che giấu người nhà việc này) Bài tập 10: Chị H người mồ côi mẹ từ nhỏ Bố chị lấy vợ khác bà Y Trong sống thường ngày, bà Y thường có hành vi ngược đãi, ức hiếp chị H Vì vậy, H sớm yêu niên Do nhẹ nên H có thai với anh niên Khi biết tình trạng trên, người yêu H lánh mặt không gặp H tìm cách chối bỏ trách nhiệm làm cha Quá thất vọng bị bội tình, H viết thư tuyệt mệnh tự sát Trong vụ việc có hành vi phạm tội khơng? Nếu có phạm tội phải chịu TNHS? Khơng có tội phạm vụ việc Trong sống thường ngày, bà Y thường có hành vi ngược đãi, ức hiếp chị H hành vi bà Y không nguyên nhân dẫn đến việc chị H tự sát Do vậy, bà Y không phạm tội Nguyên nhân chị H tự sát bị bội tình, người yêu H lánh mặt không gặp H tìm cách chối bỏ trách nhiệm làm cha Tuy nhiên không hành vi khách quan Tội phạm Điều 130 Điều 131, nên anh niên không phạm tội Bài tập 11: A dùng dây điện trần giăng xung quanh luống mía vườn mía trước nhà để diệt chuột mía lên cao khoảng 0,80m–1m, bị chuột cắn phá nhiều phần Xung quanh ruộng mía có tường bao quanh cao 1m40 đến 1m50 khơng có lối tắt, qua cho hàng xóm Thường thường, A cắm điện vào lúc 22giờ đêm ngắt điện vào 5giờ sáng Việc cắm điện A thông báo cho bà xóm biết Những chuột bị chết điện giật, A thường đem cho người xóm nấu cho heo ăn Khoảng 24giờ, có niên khác xã trèo qua tường để vào vườn mía bị điện giật chết Hãy xác định tội danh hành vi gây chết người A Tội danh mà A phạm Tội vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS 2015 14 Hành vi A thoả mãn dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội vơ ý làm chết người theo Điều 128 BLHS 2015: Khách thể Dấu hiệu - Khách thể: tính mạng, quyền sống niên khác xã bị chết - Đối tượng tác động: niên khác xã (con người sống) - Hành vi: A dùng dây điện trần giăng xung quanh luống mía vườn mía trước nhà Hành vi giăng dây điện chất nguy hiểm có khả làm chết người Tuy nhiên, xung quanh ruộng mía có tường bao quanh cao 1m40 đến 1m50 khơng có lối tắt, qua cho hàng xóm Thường thường, A cắm điện vào lúc 22giờ đêm ngắt điện vào 5giờ sáng (khoảng thời gian người qua Mặt khách quan lại) Việc cắm điện A thơng báo cho bà xóm biết Khoảng 24giờ, có niên khác xã trèo qua tường để vào vườn mía bị điện giật - Hậu quả: niên khác xã bị điện giật chết - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: hành vi dùng dây điện trần giăng xung quanh luống mía vườn mía trước nhà hành vi vi phạm quy tắc chung dẫn đến hậu làm niên xã bên chết điện giật Hậu Chủ thể làm chết người dấu hiệu bắt buộc Tội vô ý làm chết người A thỏa mãn điều kiện chủ thể tội danh – chủ thể thường (có lực trách nhiệm hình đạt độ tuổi luật định) A có lỗi vơ ý (lỗi vơ ý q tự tin) A giăng dây điện trần xung quanh vườn mía nhà hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người A Mặt chủ thấy trước hành vi gây hậu nguy hiểm cho xã hội quan cho hậu khơng xảy ngăn ngừa A nghĩ xung quanh luống mía có tường bao quanh, khơng có lối tắt, qua cho hang xóm A thơng báo cho bà xóm biết việc cắm điện Bài tập 12: A, B H ba người bạn kết thân từ thời học Đại học Cảnh sát nhân dân Khoảng 13giờ 30 phút ngày 25/8, A, B, C D (đã uống rượu) rủ Nhà Bè nhậu tiếp Trên đường đi, A B ghé vào quan để rủ H D C đứng ngồi cổng trơng xe, A B lên phòng để tìm H Gặp H hành lang, A liền đùa, rút súng K54 mang theo cười lớn H đùa lại, vờ nấp vào cánh cửa Anh T phòng thấy bảo: “Khơng đùa với súng” A tháo băng đạn, kéo quy lát, lấy nốt viên đạn nòng súng B vào phòng H A lắp lại băng đạn vào nòng súng vào phòng theo A B rủ H chơi H từ chối có hẹn Nghe vậy, B bảo A: “Đưa súng để tao ép đi” 15 A lấy súng đưa cho B Vì nghĩ súng khơng có đạn (B thấy A lấy viên đạn hành lang) nên B cầm súng tay trái, kéo quy lát rê nòng súng phía H, ngón tay đặt vòng cò bất ngờ súng nổ Viên đạn bắn trúng vào trán H làm H chết chỗ Hãy xác định tội danh hành vi B vụ án Tội danh mà B phạm Tội vô ý làm chết người vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp theo Điều 129 BLHS 2015 Hành vi B thoả mãn dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội vơ ý làm chết người vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp: Khách thể Dấu hiệu - Khách thể: Tính mạng, quyền sống H - Đối tượng tác động: H – người sống - Hành vi: nên B cầm súng tay trái, kéo quy lát rê nòng súng phía H, ngón tay đặt vòng cò bất ngờ súng nổ nghĩ súng khơng có đạn (B thấy A lấy viên đạn hành lang) Quy tắc nghề nghiệp súng khơng sử Mặt khách quan dụng phải khố, tháo đạn, không đùa giõn với súng… B vân chĩa súnn vào người H không kiểm tra súng đạn hay khơng nên dẫn đến nổ súng chết người - Hậu quả: Viên đạn bắn trúng vào trán H làm H chết chỗ - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: Hành vi B nguyên nhân trực Chủ thể Mặt chủ quan tiếp dẫn đến hậu H tử vong B thỏa mãn điều kiện chủ thể tội danh - chủ thể thường (nếu đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi luật định) B thực hành vi với lỗi vô ý (do cẩu thả) Bài tập 13: A, B, C D chơi nhà ông T Cả bọn chơi đến khoảng 12 chị L (vợ B) đến gọi B Thấy chồng đánh bài, chị L nói lời xúc phạm khiến B cáu, đứng lên đá chị L Thấy B đánh vợ, chị A vội vào can ngăn bị B đá Chị A té ngửa xuống sân nhà ngất xỉu Mọi người đưa chị A cấp cứu chị A chết sau Biên giám định kết luận: A chết chấn thương sọ não Hãy định tội danh hành vi B Tội danh mà B phạm Tội vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS 2015 Hành vi B thoả mãn dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội vơ ý làm chết người: Khách thể Dấu hiệu - Khách thể: Tính mạng, quyền sống chị A 16 - Đối tượng tác động: A – người sống - Hành vi: Thấy B đánh vợ, chị A vội vào can ngăn bị B đá Chị A té ngửa xuống sân nhà ngất xỉu Mọi người đưa chị A cấp cứu chị A chết sau Mặt khách quan - Hậu quả: A chết chấn thương sọ não - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: Hành vi B nguyên nhân trực Chủ thể Mặt chủ quan tiếp dẫn đến hậu A tử vong B thỏa mãn điều kiện chủ thể tội danh - chủ thể thường (nếu đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi luật định) B thực hành vi với lỗi vơ ý việc thể qua B có hành vi đá chị A không ý thức hành vi nguy hiểm cho chị A hậu xảy Bài tập 14: A B săn A nhìn thấy gà rừng liền giơ súng lên ngắm bắn B thấy gần có người bẻ măng nên ngăn đừng bắn nói rằng: “Thơi đừng bắn nữa, nhỡ trúng người ta chết” A tiếp tục rê súng theo gà rừng đáp lại: “Mày chưa biết tài bắn tao à! Chưa tao bắn trượt cả” Nói xong, A bóp cò, khơng ngờ đạn trúng vào người bẻ măng Hãy xác định A phạm tội nếu: a Nếu nạn nhân chết: Tội danh mà A phạm Tội vô ý làm chết người theo quy định Điều 128 BLHS Hành vi A có đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội vô ý làm chết người theo quy định Điều 128 BLHS: Khách thể Mặt khách quan Chủ thể Dấu hiệu - Khách thể: tính mạng, quyền sống người hái măng - Đối tượng tác động: Người hái măng – người sống - Hành vi: A bóp cò súng đạn trúng vào người hái măng - Hậu quả: Người hái măng chết - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: Việc A bóp cò súng bắn trúng vào người hái măng làm cho nạn nhân tử vong A thỏa mãn điều kiện chủ thể tội danh - chủ thể thường (nếu đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi luật định) A có lỗi vơ ý (vơ ý q tự tin): A ý thức việc bắn súng gần người hái măng Mặt chủ hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người A thấy trước hành quan vi gây hậu nguy hiểm cho hậu không xảy A tự tin vào tài bắn súng 17 b Nếu nạn nhân bị thương nặng: Giả sử lúc tỉ lệ tổn thương thể nạn nhân từ 31% trở lên Lúc A phạm vào Tội vơ ý gây thương tích cho người khác theo quy định Điều 138 BLHS 2015 Hành vi A có đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội vơ ý gây thương tích cho người khác theo quy định Điều 138 BLHS 2015: Khách thể Mặt khách quan Chủ thể Mặt chủ quan Dấu hiệu - Khách thể: sức khoẻ người hái măng - Đối tượng tác động: Người hái măng – người sống - Hành vi: A bóp cò súng đạn trúng vào người hái măng - Hậu quả: Người hái măng bị thương nặng (tỉ lệ tổn thương 31%) - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: Việc A bóp cò súng bắn trúng vào người hái măng làm cho nạn nhân bị thương nặng (tỉ lệ tổn thương 31%) A thỏa mãn điều kiện chủ thể tội danh - chủ thể thường (nếu đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi luật định) A có lỗi vơ ý (vơ ý q tự tin): A ý thức việc bắn súng gần người hái măng hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người A thấy trước hành vi gây hậu nguy hiểm cho hậu khơng xảy A tự tin vào tài bắn súng c Nếu nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương thể 21%: Căn vào Khoản 1, Điều 138, BLHS Tội vơ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác “1 Người vơ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương thể từ 31% đến 60%, bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm” Theo quy định trên, người vô ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương thể từ 31% đến 60% phạm vào tội Trong trường hợp này, tỉ lệ tổn thương thể người hái măng 21% - tức 31% nên theo quy định A không phạm vào tội Bài tập 15: Ông M bà H lấy 30 năm hai người khơng có chung Ơng M thường xun vắng nhà, có nhiều ngày không nhà Quan hệ M H nhiều 18 năm Cuộc sống tẻ nhạt bà H thật trở thành địa ngục bà biết ông M lừa dối bà: ông M có vợ bé có chung với người vợ Đúng vào ngày sinh nhật thứ 53 bà H, ông M trở nhà chìa vào mặt bà H tờ đơn xin ly Bà H buồn rầu nói qua hai hàng nước mắt: “Ơng thật tàn ác, hơm sinh nhật mà! Tôi hận ông lừa dối suốt nhiêu năm Không cần đơn chi hết Tôi chết cho ông rảnh nợ mà lấy người ta Ơng đừng có cản tơi, tơi rồi” Ơng M bng lời lạnh lùng: "Bà làm mặc xác bà Tôi cần chữ ký bà vơ tờ đơn gửi tòa thơi" Nghe bà H leo lên thành cửa sổ (đang mở sẵn), ông M ngồi n ghế salon mà khơng nói thêm Khoảng cách chỗ ông M ngồi thành cửa sổ 5m Bà H nhảy xuống, đầu đập xuống xi măng, vỡ hộp sọ chết (Nhà ông M bà H tầng chung cư T) Theo tin báo nhân dân, công an tạm giữ ông M để làm rõ chết bà H Hãy xác định ơng M có tội khơng? Nếu có tội gì? Tội danh mà M phạm Tội tử theo Điều 130 BLHS 2015 Hành vi M thoả mãn dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội tử: Khách thể Dấu hiệu - Khách thể: Tính mạng, quyền sống bà H - Đối tượng tác động: H – người sống - Hành vi: ông M lừa dối bà H (ơng M có vợ bé có chung với người vợ này) Đúng vào ngày sinh nhật thứ 53 bà H, ông M trở nhà chìa vào mặt bà H tờ đơn xin ly Ơng M bng lời lạnh lùng, bỏ mặc bà H Bà H leo lên thành cửa sổ (đang mở sẵn), ông M ngồi yên ghế salon mà khơng nói thêm Mặt khách Như vậy, ông M vi phạm nghĩa vụ vợ chồng yêu thương chăm sóc, sống quan chung nên ông M có hành vi đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp ngược đãi người lệ thuộc - Hậu quả: bà H tử vong - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: Hành vi ông M nguyên nhân Chủ thể Mặt chủ quan trực tiếp dẫn đến hậu H tự sát, dẫn đến tử vong M thỏa mãn điều kiện chủ thể tội danh - chủ thể thường (nếu đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi luật định) M thực hành vi với lỗi cố ý trực tiếp 19 Bài tập 16: H B chiến sĩ công an nghĩa vụ công tác đội A vệ binh thuộc Ban tham mưu Trung đồn cảnh sát động – Cơng an tỉnh X Theo phân công đơn vị, ngày 21/8, H B giao nhiệm vụ trực bảo vệ đơn vị từ đến sáng H B tự phân công nhau: B trực từ đến giờ, H trực từ đến Sau trực xong, B vào gọi H dậy để bàn giao ca trực B giao cho H súng ngắn loại K54 băng đạn gồm 08 viên Theo quy định, súng hộp tiếp đạn để riêng bao da, chung dây thắt lưng, nhận bàn giao phải kiểm tra súng đạn Khi nhận súng, H không kiểm tra theo quy định mà đeo súng vào cổng trực gác Đến 45 phút H đánh kẻng báo thức đơn vị dậy tập thể dục vào gọi C (là người phụ trách ca trực tiếp theo) dậy để bàn giao việc trực C tỉnh dậy xếp chăn xong khơng trực H từ ngồi trở vào thấy C ngồi xếp hai chân giường, tiến lại đứng đầu giường C rút súng K54 cầm tay phải, kéo súng lên đạn chĩa nòng súng vào nách trái C vừa cười đùa, đồng thời bóp cò làm đạn nổ C ôm ngực ngã ngửa xuống giường H hoảng hốt la lên: “Ai bỏ đạn vào súng?” Thấy máu người C nhiều, H đưa C đến bệnh viện cấp cứu, C chết đường Kết luận giám định pháp y là: “C chết đạn bắn tầm kề, xuyên ngực hai phổi, từ hõm nách phía trước bên trái đến vùng lưng phải, gây choáng máu cấp” Anh (chị) xác định hành vi H có phạm tội khơng? Nếu có phạm tội gì? Tại sao? Tội danh mà H phạm Tội vô ý làm chết người vi phạm quy tắc nghề nghiệp theo Điều 129 BLHS 2015 Hành vi H thoả mãn dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội vơ ý làm chết người vi phạm quy tắc nghề nghiệp: Khách thể Dấu hiệu - Khách thể: Tính mạng, quyền sống C Mặt khách - Đối tượng tác động: C – người sống - Hành vi: Theo quy định, súng hộp tiếp đạn để riêng bao da, chung quan dây thắt lưng, nhận bàn giao phải kiểm tra súng đạn Khi nhận súng, H không kiểm tra theo quy định mà đeo súng vào cổng trực gác Khi H đánh kẻng báo thức đơn vị dậy tập thể dục vào gọi C dậy để bàn giao việc trực Chưa thấy C nên H từ trở vào thấy C, tiến lại đứng đầu giường C rút súng K54 cầm tay phải, kéo súng lên đạn chĩa nòng súng vào nách trái C vừa cười đùa, đồng thời bóp cò làm đạn nổ Như vậy, H vi phạm quy tắc nghề nghiệp sử dụng súng - Hậu quả: C tử vong 20 - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: Hành vi H nguyên nhân trực Chủ thể Mặt chủ quan tiếp dẫn đến hậu C tử vong H thỏa mãn điều kiện chủ thể tội danh - chủ thể thường (nếu đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi luật định) H thực hành vi với lỗi vơ ý trực tiếp (do cẩu thả) Bài tập 17: M vợ N từ nhà mẹ ruột nhà trọ Khi đến đầu đường N ngất xỉu Hay tin, mẹ M từ nhà chạy chạy đến chăm sóc chị N; M chạy tìm người nhờ phụ chở vợ bệnh viện cấp cứu Lúc này, M nhìn thấy anh T người chạy xe ơm ngồi quán nhậu gần liền đến năn nỉ anh chở vợ cấp cứu bị từ chối Thấy vợ tình trạng nguy kịch mà anh T không thèm quan tâm nên M lớn tiếng với anh T dẫn đến cãi M dùng tay đánh T Sau đó, anh T bỏ đến lề đường bị M chạy theo dùng tay nắm cổ áo đẩy đường Lúc đó, anh K xe máy (khơng bật đèn xe) tông phải anh T làm T chết Anh (chị) xác định hành vi M có phạm tội khơng? Nếu có phạm tội gì? Tại sao? Tội danh mà M phạm Tội vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS 2015 (???) Hành vi M thoả mãn dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội vô ý làm chết người: Khách thể Dấu hiệu - Khách thể: Tính mạng, quyền sống T - Đối tượng tác động: T – người sống - Hành vi: M chạy theo dùng tay nắm cổ áo đẩy đường Lúc đó, anh K xe máy (không bật đèn xe) tông phải anh T Lúc này, M không thấy xe đường nên Mặt khách quan nắm cổ áo T đẩy đường - Hậu quả: T tử vong - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: Hành vi M nguyên nhân trực Chủ thể Mặt chủ quan tiếp dẫn đến hậu T tử vong M thỏa mãn điều kiện chủ thể tội danh - chủ thể thường (nếu đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi luật định) M thực hành vi với lỗi vô ý trực tiếp 21 ... B phạm tội “giết người (Điều 123 BLHS) Theo anh (chị), B phạm tội gì? Tại sao? B phạm tội Giết người theo Điều 123 BLHS tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 125 không... có phạm tội khơng? Nếu có phạm tội gì? Tại sao? Tội danh mà H phạm Tội vô ý làm chết người vi phạm quy tắc nghề nghiệp theo Điều 129 BLHS 20 15 Hành vi H thoả mãn dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội. .. M có phạm tội khơng? Nếu có phạm tội gì? Tại sao? Tội danh mà M phạm Tội vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS 20 15 (???) Hành vi M thoả mãn dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội vô ý làm chết người:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận hình sự lần 2 Cụm 2: CÁC TỘI XÂM PHẠM CON NGƯỜI, Thảo luận hình sự lần 2 Cụm 2: CÁC TỘI XÂM PHẠM CON NGƯỜI

Từ khóa liên quan