THỰC TRẠNG SẢN XUẤT MẮCCA TRONG MÔ HÌNH MẮCCA XEN CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG TỈNH ĐĂK LĂK

82 315 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2017, 10:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT MẮC-CA TRONG MƠ HÌNH MẮC-CA XEN CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRƠNG NĂNG TỈNH ĐĂK LĂK LÊ THỊ UN VY KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn: Ths Trần Minh Trí THỰC TRẠNG SẢN XUẤT MẮC-CA TRONG MƠ HÌNH MẮC-CA XEN CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG TỈNH ĐĂK LĂK LÊ THỊ UYÊN VY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Thực trạng sản xuất Mắc-ca mơ hình Mắc-ca xen cà phê địa bàn huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk” Lê Thị Uyên Vy, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Tế Nông Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Ths TRẦN MINH TRÍ Người hướng dẫn, _ Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Khóa luận tốt nghiệp đánh dấu chặng đường dài làm việc học tập trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh kết nỗ lực, phấn đấu năm tháng ngồi ghế nhà trường Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cha mẹ, người sinh nuôi dưỡng khôn lớn thành người, tạo điều kiện để tơi học tập phát triển ngày hôm Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể thầy cô giảng đường Đại học Nông Lâm đặc biệt thầy cô khoa Kinh tế trang bị không riêng mà tất sinh viên ngồi ghế nhà trường hành trang vững để vững bước đường mà chọn Và chân thành cảm ơn thầy Trần Minh Trí, người góp phần khơng nhỏ giúp tơi hồn thành tốt khóa luận Cảm ơn thầy cố vấn học tập Lê Vũ, tập thể lớp DH10KT, anh chị người bạn tôi học tập, chia sẻ buồn vui suốt quãng thời gian qua Xin cảm ơn cô anh chị Phòng NN&PTNT, chi cục thống kê huyện Krơng Năng tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa luận cách tốt Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lê Thị Uyên Vy NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ UYÊN VY Tháng 12 năm 2013.“Thực Trạng Sản Xuất Mắc-Ca Trong Mơ Hình Mắc-Ca Xen Cà Phê Trên Địa Bàn Huyện Krông Năng Tỉnh Đăk Lăk” LE THI UYEN VY December, 2013 “Actual Production Macadamia in The Model Macadamia Intercropped Coffee in Krong Nang District, Dak Lak Province” Đề tài tiến hành nghiên cứu thực trạng sản xuất Mắc-ca mơ hình Mắcca xen cà phê địa bàn huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk sở phân tích số liệu điều tra 30 hộ trồng 30 hộ không trồng Mắc-ca Từ xác định thực trạng sản xuất Mắc-ca địa bàn sau đánh giá sơ kết hiệu kinh tế mà Mắc-ca mang lại Từ kết có trình điều tra tính tốn tổng hợp tơi tiến hành so sánh hiệu kinh tế Mắc-ca cà phê xem có hiệu đem lại nguồn lợi nhuận thu nhập cao cho hộ nơng dân Tìm hiểu vấn đề thị trường sản xuất tiêu thụ, giá cả, tính pháp lý, thuận lợi khó khăn việc trồng chăm sóc Mắc-ca để xem xét tiềm phát triển Mắc-ca địa bàn huyện Krơng Năng nói riêng nước ta nói chung Thơng qua đề tài đưa giải pháp để giải vấn đề thiếu sót cần khắc phục sữa chữa đồng thời đưa kiến nghị hộ nơng dân quyền địa phương giúp có hướng tốt   MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG iix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG 1.MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.Phạm vi nghiên cứu 1.3.1.Không gian 1.3.2.Thời gian 1.3.3.Đối tượng 1.4.Ý nghĩa việc nghiên cứu 1.5.Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2.TỔNG QUAN 2.1 Đặc điểm tổng quát địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.2 Tình hình phát triển Mắc-ca 16 2.2.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Mắc ca giới 16 2.2.2 Tình hình sản xuất Mắc-ca nước huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk 18 2.2.3 Vai trò sản phẩm Mắc-ca 20 CHƯƠNG 3.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Cơ sở lý luận 25 3.1.1 Kinh tế nông hộ 25 3.1.2 Kết sản xuất 26 vi  3.1.3 Hiệu kinh tế 27 3.1.4 Giới thiệu Mắc-ca 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 40 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 40 3.2.3 Phương pháp phân tích 40 CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 4.1 Thực trạng sản xuất Mắc-ca huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk 42 4.1.1 Quá trình phát triển Mắc-ca 42 4.1.2 Tình hình trồng Mắc-ca hộ khảo sát 42 4.1.3 Đặc điểm hộ điều tra 45 4.2 Hiệu kinh tế 47 4.2.1 Chi phí sản xuất Mắc-ca thời kỳ kiến thiết 48 4.2.2 Chi phí sản xuất Mắc-ca thời kỳ kinh doanh 49 4.2.3 Kết hiệu kinh tế Mắc-ca giai đoạn kinh doanh 52 4.2.4 So sánh hiệu kinh tế Mắc-ca cà phê 54 4.3 Tiềm phát triển Mắc-ca 55 4.3.1 Thị trường Mắc-ca giới 55 4.3.2 Giá 57 4.3.3 Tính pháp lý 59 4.3.4 Những thuận lợi khó khăn sản xuất Mắc-ca 60 4.3.5 Mong muốn người dân 61 CHƯƠNG 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Kiến nghị 63 5.2.1 Đối với người nông dân 63 5.2.2 Đối với quyền địa phương 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 vii  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CPNC Chi phí nhân cơng CPLĐ Chi phí lao động CPVC Chi phí vật chất CPVT Chi phí vật tư CCTK Chi cục thống kê ĐT – TTTH Điều tra – Tính tốn tổng hợp ĐVT Đơn vị tính KHKTNLN Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp KTCB Kiến thiết NN&PTNT Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn SLTB Sản lượng trung bình SXNN Sản xuất nơng nghiệp viii  DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Diện Tích, Dân Số, Mật Độ Dân Số Năm 2012 – (Phân theo Xã, Thị Trấn) Bảng 2.2 Hiện Trạng Sử Dụng Đất Tính Đến 31/12/2012 – (Phân Theo Loại Đất Phân Theo Xã, Thị Trấn) 11 Bảng 2.3.Diện Tích Một Số Cây Trồng Lâu Năm Trên Địa Bàn Huyện Qua Năm12 Bảng 4.1 Tổng Diện Tích Đất Trồng Mắc-ca Các Hộ Điều Tra 43 Bảng 4.2 Số Gốc Mắc-ca Các Hộ Điều Tra 43 Bảng 4.3 Đặc Điểm Các Hộ Trồng Không Trồng Mắc-ca 45 Bảng 4.4 Giống Mắc-ca Các Hộ Trồng 46 Bảng 4.5 Chi Phí Sản Xuất 225 Gốc Mắc-ca Một Năm Đầu Thời Kỳ KTCB Hộ Nông Dân Huyện Krông Năng 48 Bảng 4.6 Chi Phí Sản Xuất 225 Gốc Mắc-ca Trung Bình Một Năm Trong Thời Kỳ Kiến Thiết Cơ Bản Hộ Nông Dân Huyện Krông Năng (Năm – 3) 49 Bảng 4.7 Chi Phí Sản Xuất 225 Gốc Mắc-ca Thời Kỳ Kinh Doanh từ Năm Thứ đến Năm Thứ Hộ Nông Dân Huyện Krơng Năng (Trung Bình Năm) 50 Bảng 4.8 Chi Phí Sản Xuất 225 Gốc Mắc-ca Thời Kỳ Kinh Doanh từ Năm Thứ đến Năm Thứ Hộ Nơng Dân Huyện Krơng Năng (Trung Bình Năm) 51 Bảng 4.9 Kết Quả Hiệu Quả 225 Gốc Mắc-ca Một Năm Kinh Doanh Giai Đoạn Cho Trái Bói (Năm đến Năm 6) 52 Bảng 4.10 Kết Quả Hiệu Quả 225 Gốc Mắc-ca Một Năm Kinh Doanh Giai Đoạn Cho Trái Ổn Định (Năm đến Năm 9) 53 Bảng 4.11 Kết Quả Hiệu Quả 225 gốc Cà Phê Một Năm Kinh Doanh Giai Đoạn Cho Trái Ổn Định 54 Bảng 4.12 Sản Lượng Mắc-ca Một Số Nước Trên Thế Giới Qua Năm 56 Bảng 4.13 Lượng Tiêu Thụ Tính Theo Bình Qn Đầu Người Trên Năm (5 Nước Tiêu Thụ Nhiều Nhân Hạt Mắc-ca Nhất Thế Giới) 56 Bảng 4.14 Danh Sách Nước Nhập Khẩu Nhân Mắc-ca Nhiều Nhất Úc Năm 2010 58 ix  Bảng 4.12.Sản Lượng Mắc-ca Một Số Nước Trên Thế Giới Qua Năm ĐVT: Quốc gia 1996 – 1997 2009 – 2010 2010 – 2011 26.000 42.588 37.120 3.920 26.563 27.700 24.000 21.220 20.700 4.400 17.550 13.250 Úc Nam Phi Mỹ Kenya Nguồn:http://www.vinamaca.com Sản lượng Mắc-ca giới từ năm 1996 đến năm 2010 Úc nước dẫn đầu với sản lượng cao vào giai đoạn 2009 – 2010 42.588 Đứng thứ Nam Phi cao giai đoạn 2010 – 2011 27.700 sau hai nước Mỹ với Kenya Mặc dù sản lượng số nước giảm sản lượng giới không giảm ngược lại tăng năm Ngành công nghiệp chế biến sản phẩm Mắc-ca phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường Mỹ, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc, Trung Đông, Ấn Độ,…và đem lại giá trị kinh tế - xã hội lớn, giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên giàu Nhu cầu nhân Mắc-ca thị trường giới lớn cà phê nhiều Cách dùng cà phê nghèo nàn, chủ yếu làm đồ uống phần nhỏ pha vào rượu kẹo bánh, với người nghiện cà phê nhu cầu dùng cà phê ngày khơng thể q nhiều Trong đối tượng sử dụng Mắc-ca lại rộng lớn bao gồm tuổi tác, giới tính, sắc tộc, truyền thống ẩm thực, sức khỏe,… Bảng 4.13 Lượng Tiêu Thụ Tính Theo Bình Quân Đầu Người Trên Năm (5 Nước Tiêu ThụNhiều Nhân Hạt Mắc-ca Nhất Thế Giới) Quốc gia Dân số Số lượng (tấn) Bình quân (grams/người) Australia 22.500.000 3546,0 157,6 Japan 12.740.000 1229,1 9,6 Germany 81.802.000 3243,0 39,6 UK 61.702.000 533,6 8,7 Taiwan 22.000.000 408,94 18,6 Nguồn: http://www.vinamaca.com 56  Dựa vàoo bảng 4.113 ta thấy dân số caao tronng nướcc Gerrmany vớii M bìình qn đầu ngườ ời 39,66 81.802.000 nggười nhưnng lượng tiêu thụ Mắc-ca ms/người trrong đóó dân số củủa Australiia 22.5000.000 ngườ ời nhỏ thuaa gần lầnn gram mà lượng l tiêu thụ t bình quuân Auustralia 157,6 gram ms/người lớ ớn gần n gấp lần Mứcc tiêu thụ bình b quân c UK thấp t nư ước 8,7 graams/người n dânn số gầần gấp g Austrralia Trên thếế giới, hiệnn Mắc-ca có c thị trườn ng tiêu thụ rộng lớn, dự báo lên tớii 40 vạn v tấn/năm m Nhưng sản lượngg khoảng k 100 vạn tấn/n năm, cungg khônng đủ cầu, giá bán rấtt cao Ở Viiệt Nam, qu ua thực tế nghiên cứuu cho thấy, Mắc-ca ghhép sau khhi trồng – năm đãã bói quả, đến năm thhứ câây định h hình, mỗii héctaa chho tới 10 tấấn quả, tươnng đương – hạạt Thị trườ ờng cần rấất lớn nhưnng nư ước trồng được, đ chủ yếu cácc nước cậnn nhiệt đới nhiệt đới Ở Đông Nam N Á có diiện tích nhhỏ Tháii Lan, Bắcc Myaanmar vùng v Tây Nguyên, N Tâây Bắc Việt Nam m trồng đượ ợc, héccta Mắc-caa trồngg khoảng 360 cây, đếến thời điểm m năm tu uổi thu tấấn 4.3.22 Giá Hình h 4.2 Giá Mắc-ca Trên T Thị Trường T Ha awaii USD/kg g 1.5 1,3664 1,8804 1,606 1,474 1,32 1,496 1,497 1,6672 1,716 1,782 Giá G bán 0.5 Năăm 20003 2004 20005 2006 2007 20088 2009 20010 2011 2012 Nguồn: Hawaii Faarm Facts M biếnn Giá hạt Mắc-ca trêên thị trườnng Hawaii qua năăm cho thấấy giá Mắc-ca đổi không k lườnng trước đư ược giai đooạn 2006 – 2007 giá giảm xuốnng làm cho sản lượngg Mắcc-ca giới cũngg giảm theoo, t năm 20008 trở giiá Mắc-ca ổn địnhh 57 tăng trở lại giá (2012) Hawaii 1,782 USD/kg Trong vòng 10 năm (2003 – 2012) giá Mắc-ca cao vào năm 2005 1,804 USD/kg Giá hạt Mắc-ca Hawaii thấp Việt Nam Hawaii phát triển Mắc-ca từ lâu sản lượng Hawaii dư thừa cho việc xuất Việt Nam phát triển, sản lượng nên giá cao để kích thích người nơng dân mở rộng diện tích Thực tế giá hạt vỏ Australia năm 2011 3,23 USD, chứng tỏ Mắc-ca tăng có giá trị sử dụng cao Bảng 4.14 Danh Sách Nước Nhập Khẩu Nhân Mắc-ca Nhiều Nhất Úc Năm 2010 Giá bán/ kg Số lượng nhân (kg) nhân(USD) Thành tiền(USD) Châu Âu 1.407.266 12,94 18.210.022 Nhật Bản 903.108 13,62 12.303.077 Mỹ 745.942 11,92 8.892.766 Châu Á 634.833 13,00 8.253.197 Trung Đông 168.935 15,93 2.690.620 Tổng cộng 3.860.084 50.345.993 Nguồn: http://www.vinamacca.com Trong năm 2010 giá bán Mắc-ca dao động vòng từ 11,92 USD/kg nhân (tại Mỹ) đến 15,93 USD/kg nhân (tại Trung Đông) Châu Âu nhập lượng nhân Mắc-ca lớn với 1.407.266 kg với giá 12,94 USD/kg nhân Trung Đông nhập nhỏ năm nước với 168.935 kg với giá 15,93 USD/kg nhân Giá bán trung bình nước năm 2010 13,482 USD/kg nhân Giá hạt vỏ năm 2011 3,23 USD tương đương 68.000 đồng/kg Trọng lượng nhân 1/3 trọng lượng hạt, phải nhân để có trị số quy đổi thành giá kg nhân Đến năm 2010 giá mua bán buôn nhân Mắc-ca thị trường giới lên tới 13 – 18 USD/kg tùy thuộc vào kích cỡ chất lượng hạt Ở Việt Nam hạt Mắc-ca có giá 2,5 USD/kg vỏ (2010) Như tính đến thời điểm giá Mắc-ca hạt nhân cao cà phê tiêu, trồng 58  chủ lực Tây Nguyên Giá Mắc-ca hạt khoảng 52.000 đ/kg cao giá cà phê nhân (28.000 – 38.000đ/kg) 4.3.3 Tính pháp lý Mặc dù Mắc-ca mang lại lợi nhuận cao thực chất Mắc-ca phù hợp với số vùng đất nước ta Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn định phát triển Mắc-ca chưa cho phát triển diện rộng khuyến khích trồng xen Mắc-ca nhiều điều chưa thể giải đáp hết Bộ trưởng Bộ NN& PTNT Cao Đức Phát cho biết, Mắc-ca loài giàu dinh dưỡng, có giá trị kinh tế cao, sau năm trồng khảo nghiệm vùng nước cho thấy có nhiều triển vọng thích hợp với tỉnh miền núi Việt Nam, đặc biệt vùng cao Tây Nguyên vùng thấp cao Tây Bắc Tuy nhiên, việc trồng Mắc-ca mang tính tự phát, để phát triển trồng Mắc-ca tránh rủi ro cho người dân doanh nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương thực việc sau:  Trong quý III năm 2011, đơn vị liên quan tổng hợp kết nghiên cứu, trồng khảo nghiệm Viện, Trường, Trung tâm doanh nghiệp, ý kiến nhà khoa học trình Bộ xem xét đưa cây Mắc-ca đa mục đích vào danh mục trồng nơng, lâm nghiệp trồng đất quy hoạch lâm nghiệp nông nghiệp Trên sở đề nghị đơn vị trồng khảo nghiệm ý kiến tư vấn nhà khoa học, Tổng Cục Lâm nghiệp có trách nhiệm trình Bộ công nhận giống tiến kỹ thuật để khuyến cáo người dân sử dụng, chủ trì thực quản lý Nhà nước giống Mắc-ca  Trong năm 2011, 2012 đạo xây dựng quy hoạch phát triển Mắc-ca cho vùng Tây Bắc Tây Nguyên, xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn trồng Mắc-ca, rà sốt chế, sách để sửa đổi, bổ sung cho phép trồng Mắc-ca đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ hỗ trợ trồng phân tán  Tiếp tục nghiên cứu trồng khảo nghiệm dòng Mắc-ca vùng sinh thái khác để chọn tạo dòng thích hợp Quá trình nghiên cứu khảo nghiệm Viện KHKTNLN Tây Nguyên – giống Mắc-ca phù hợp với điều kiện sinh thái Tây Nguyên, cho suất cao, cỡ hạt lớn, sâu bệnh, có tán cân đối, vững Cây Mắc-ca trồng 59  xen với cà phê sinh trưởng tốt cho giá trị kinh tế cao so với loại trồng khác Nhân loại Mắc-ca việc chế biến thực phẩm cho giá trị dinh dưỡng làm dầu dưỡng da, dầu dược liệu Vỏ Mắc-ca làm thuộc da chế biến thức ăn chăn ni, làm than hoạt tính, làm chất đốt, ngồi làm giá thể để ươm giống Và Mắc-ca hoàn toàn phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường phát triển bền vững vùng miền núi Tây Nguyên (Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Krông Năng) Theo nguồn tài liệu Phòng NN&PTNT huyện Krơng Năng cho thấy tình trạng sản xuất Mắc-ca chưa phổ biến rộng rãi, thị trường thu mua chưa ổn định hiệu xác mà mang lại chưa cụ thể rõ ràng, nhà nước chưa khuyến khích mở rộng tồn mà nên trồng xen canh với cà phê nên trồng giống Nhà nước, Bộ NN&PTNT công nhận 4.3.4 Những thuận lợi khó khăn sản xuất Mắc-ca Trong tổng số 60 hộ điều tra, đề tài tiến hành điều tra 30 hộ trồng Mắc-ca 30 hộ không trồng Mắc-ca thu kết sau:  Đối với hộ trồng Mắc-ca: Thuận lợi:  Chi phí chăm sóc khơng tốn nhiều  Có thể trồng xen với cà phê mà không ảnh hưởng đến suất cà phê  Tạo tán che bóng cho cà phê  Tạo hội tăng thêm thu nhập cho gia đình Khó khăn:  Điều kiện khí hậu thay đổi ảnh hưởng nhiều đến khả cho trái Mắc-ca  Thu hoạch gặp khó khăn đợi trái rụng nhặt vơ, khơng kịp bị chuột sóc phá hoại làm suất giảm  Chưa có chương trình khuyến nơng khuyến lâm hướng dẫn cụ thể cho người dân  Chưa có đầu ổn định cho người dân nơi 60   Đối với hộ không trồng Mắc-ca: Cây Mắc-ca đưa vào trồng thử nghiệm địa bàn huyện Krông Năng nên nhiều người chưa muốn thử sức với trồng Chưa chắn đầu nên nhiều người lo ngại hiệu mà mang lại, có thực hiệu nhiều người nói khơng, chi phí giống cao 4.3.5 Mong muốn người dân Những hộ nông dân trồng Mắc-ca địa bàn huyện Krông Năng hỏi mong muốn để làm cho suất, chất lượng Mắc-ca tăng lên đa số người trả lời muốn có đầu ổn định chưa có đại lý hay địa điểm thu mua cố định để làm cho người nơng dân an tâm trồng Mắc-ca Ngồi giá bấp bênh chưa biết có ổn định khơng, giá thu mua địa phương cao nên người đua trồng Hiện giá giống cao khoảng từ 60.000đ đến 80.000đ giống người dân dè dặt cẩn trọng khâu chọn giống, người dân mong muốn trồng giống tốt giá hợp lý Hơn nữa, người dân mong muốn nhà nước hỗ trợ vốn để mở rộng diện tích đầu tư tốt khâu KTCB, chăm sóc cây,…góp phần tăng thêm thu nhập cho hộ nông dân nhằm nâng cao chất lượng sống người dân địa phương 61  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình điều tra 30 hộ trồng 30 hộ không trồng Mắc-ca địa bàn huyện Krơng Năng tính tốn tổng hợp, phân tích, so sánh đưa kết luận sau: Với diện tích đất đỏ bazan rộng lớn, Krông Năng mảnh đất phù hợp để phát triển loại cơng nghiệp xuất Ngồi loại truyền thống cà phê, cao su, điều, ca cao,…trong năm qua tỉnh tây nguyên đưa vào trồng thử nghiệm loại Macadamia hay gọi tắt Mắc-ca loại có nguồn gốc từ Úc Mắc-ca trồng lâu năm có vòng đời khoảng 60 năm, suất Mắc-ca tăng theo độ tuổi vườn cây, suất bắt đầu tăng dần vườn bước qua giai đoạn kinh doanh tăng theo độ tuổi Theo kết tính tốn tổng hợp ta thấy hiệu kinh tế mà Mắc-ca mang lại cao cho hộ nông dân Đề tài tiến hành so sánh kết quả, hiệu kinh tế Mắc-ca cà phê cho kết giá trị mà Mắc-ca mang lại cao, cao nhiều so với cà phê Sau đề tài nghiên cứu tiềm Mắc-ca tiếp tục phát triển hay không Thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhu cầu nhân Mắc-ca lớn cung chưa đuổi kịp cầu điều làm cho giá bán Mắc-ca thị trường cao Hiện Bộ NN&PTNT có định thử nghiệm nhân rộng mơ hình Mắc-ca xen cà phê Nhưng khuyến cáo người dân nên trồng xen chưa nên chặt bỏ cà phê để chuyển sang trồng Mắc-ca chuyên canh Trong q trình sản xuất nơng dân gặp số khó khăn khí hậu thời tiết thay đổi thất thường ảnh hưởng đến suất chất lượng trái   5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với người nông dân Những hộ nông dân cần trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn trình sản xuất Mở rộng liên kết với đại lý, xưởng chế biến nơng sản, chủ động tìm đầu vững cho Tham gia đầy đủ buổi khuyến nông Trung Tâm khuyến nông huyện tổ chức, thường xuyên cập nhật tin tức Mắc-ca tivi, báo, đài, internet,… Đầu tư áp dụng phương pháp, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu sản xuất chất lượng trồng nhằm đưa Mắc-ca trở thành trồng chủ lực thứ nước ta Đa dạng hóa cấu trồng nước ta 5.2.2 Đối với quyền địa phương Cập nhật nhanh giá biến động trường để người dân nắm bắt ứng phó kịp thời Tổ chức lớp tập huấn, buổi hội thảo trồng tạo điều kiện để người dân tiếp cận với tiến khoa học kỹ thuật Đẩy mạnh công tác hỗ trợ vốn cho bà nông dân với mức ưu đãi lớn 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Thị Hồng Sanh, 2009 Thực Trạng Sản Xuất Nông Hộ Trồng Cây Vú Sữa Lò Rèn Xã Vĩnh Kim Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2009 Phạm Thị Điệp, 2012 Phân Tích Hiệu Quả Kinh Tế Cây Lúa Xã Hòa Bình Huyện Tây Hòa Tỉnh Phú Yên Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2012 Nguyễn Công Tạn, 2003 Cây Mắc-ca khô quý dự báo khả phát triển vùng miền núi Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội, 2003 Nguyễn Đình Trường, 2013 Đánh giá hiệu kinh tế cà phê xã Nhân Cơ huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đăk Nông Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2013 Niên giám thống kê huyện Krông Năng năm 2012 Chi cục thống kê huyện Krông Năng, 2012 Một số trang web: Trang thông tin điện tử huyện Krông Năng http://www.krongnang.daklak.gov.vn Công ty cổ phần Vinamacca http://www.vinamacca.com Trung tâm khuyến nông tỉnh Lâm Đồng http://www.khuyennonglamdong.gov.vn 64 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi điều tra Đề tài: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT MẮC-CA TRONG MƠ HÌNH MẮC-CA XEN CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG TỈNH ĐĂK LĂK PHIẾU ĐIỀU TRA “ Kính chào ơng/bà! Tơi sinh viên năm cuối khoa Kinh tế Trường đại học Nông Lâm TP.HCM Đây điều tra thực trạng sản xuất Mắc-ca hộ nông dân địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk Kết từ điều tra sở để thực khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá tiềm sản xuất Mắc-ca mơ hình Mắc-ca xen cà phê địa bàn huyện Krơng Năng, tỉnh Đăk Lăk” Vì vậy, tơi cần giúp đỡ ông/bà việc tham gia trả lời câu hỏi đây.Mỗi ý kiến đóng góp ơng/bà thật có giá trị ý nghĩa Xin chân thành cảm ơn!” Mã số phiếu: Ngày vấn: PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ I Thông tin hộ điều tra Họ tên: Tuổi: Trình độ văn hóa: Địa chỉ: Số điện thoại: Tình hình nhân STT Họ tên Quan hệ với chủ hộ Tuổi Nam/Nữ Trình độ văn hóa Nghề nghiệp II Thơng tin tình hình sản xuất Tổng diện tích đất: (ha) Số gốc Mắc-ca chuyên canh: (ha) Diện tích đất cà phê: (ha) Số gốc Mắc-ca xen canh: (ha) Mật độ Mắc-ca trồng chuyên canh: Mật độ Mắc-ca xen canh với cà phê: Tỷ lệ diện tích Mắc-ca so với cà phê diện tích trồng xen (Mắc-ca chiếm % diện tích so với cà phê) Tuổi vườn cà phê: Tuổi vườn Mắc-ca: Giống Mắc-ca: Vay vốn Nguồn vốn đầu tư Vốn tự có Vốn vay + + + Tổng Số tiền Thời hạn vay (tháng) Lãi suất (%) Vay ngân hàng Vay hội ND-PN Khác Mục đích vay vốn hộ nông dân? □ Tiêu dùng □ Trồng Mắc-ca □ Khác Số lần tham gia khuyến nông ông (bà) trồng Mắc-ca? □ lần □ lần □ 2-3 lần □ > lần Đánh giá ơng (bà) vai trò ý nghĩa khuyến nông nào? Ơng (bà) thấy có khó khăn việc trồng Mắc-ca (chi phí, kỹ thuật,…) III Thông tin chi phí sản xuất Cây giống ơng (bà) mua hay tự ươm lấy? Bảng chi phí đầu tư cho 1gốc Mắc-ca giai đoạn kiến thiết (3 năm)  Chi phí vật chất Khoản mục 1.Mua giống 2.Phân bón - Hữu - Vơ 3.Điện nước 4.Thuốc BVTV Tổng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Công thuê Số lượng Đơn giá Thành tiền  Chi phí lao động Khoản mục Cơng nhà Số lượng Đơn giá 1.Đào hố 2.Trồng 3.Bón phân 4.Tưới nước 5.Tỉa cành 6.Làm cỏ 7.Xịt thuốc Tổng Bảng chi phí cho 1gốc Mắc-ca giai đoạn kinh doanh hộ nơng dân  Chi phí vật chất Khoản mục 1.Phân bón - Hữu - Vơ 2.Thuốc BVTV 3.Điện nước Tổng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Công thuê Số lượng Đơn giá Thành tiền  Chi phí lao động Khoản mục 1.Tỉa cành 2.Làm cỏ 3.Bón phân 4.Tưới nước Cơng nhà Số lượng Đơn giá 5.Xịt thuốc 6.Thu hoạch Tổng  Công cụ dụng cụ Công cụ dụng cụ 1.Máy bơm nước 2.Máy cắt cỏ 3.Máy bơm thuốc 4.Khác IV ĐVT Số lượng Thành tiền Số năm sử dụng Tình hình tiêu thụ Ơng (bà) thường bán Mắc-ca đâu? □ Tại nhà □ Thương lái □ Điểm thu mua nhỏ Giá bán Mắc-ca: (đồng/kg) Ông (bà) biết giá qua: □ Thương lái □ Báo đài □ Internet Ơng (bà) có thường xun tìm hiểu giá Mắc-ca: □ Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Không Sản lượng thu hoạch trung bình: (kg/ha) Ơng (bà) có mong muốn mở rộng diện tích khơng? (Đối với hộ trồng Mắc-ca) Nếu có : Nếu không: Tại ông (bà) không trồng Mắc-ca? (Đối với hộ không trồng Mắc-ca) Xin chân thành cảm ơn ông (bà) Phụ lục 2: Danh sách hộ điều tra Các hộ trồng Mắc-ca STT Họ tên STT Họ tên Lê Đức 16 Bế Văn Cường Hồ Văn Minh 17 Đoàn Ngọc Nguyên Linh Trần Hữu Nhân 18 Hồ Đình Chinh Nguyễn Ba 19 Hoàng Văn Báu Vũ Văn Đạo 20 Châu Tiến Lực Đào Xuân Thẩm 21 Nguyễn Xuân Lân Trần Bá Toàn 22 Phan Văn San Trần Mậu 23 Nguyễn Đức Lượng Nguyễn Hữu Nhân 24 Hoàng Ngọc Long 10 Lương Văn Nùng 25 Quách Thị Tị 11 Đỗ Thị Phóng 26 Đậu Văn Phong 12 Lại Hữu Cải 27 Cao Đắc Thọ 13 Trần Thị Thuận 28 Bùi Nghị 14 Cao Xuân Lạc 29 Ma Văn sinh 15 Nông Hữu Hùng 30 Mai Hùng Cường Các hộ không trồng Mắc-ca STT Họ tên STT Họ tên Nguyễn Văn Hòa 16 Nguyễn Đình Sỹ Lê Ngọc Quang 17 Nguyễn Văn An Trần Thị Mộng Trinh 18 Trần Quang Ánh A Liêm 19 Đỗ Văn Chín Điệp Kiến Nghĩa 20 Nguyễn Truyền Nguyễn Đức Lợi 21 Lê Văn Quyền Nguyễn Công Dũng 22 Đỗ Nguyễn Ngọc Duy Trần Minh Nhật 23 Cao Thị Lưu Tống Văn Hùng 24 Nguyễn Thị Tiến 10 Vương Đình Phú 25 Nguyễn Thị Bảo Anh 11 Vũ Thị Mỹ Hạnh 26 Trịnh Hữu Lợi 12 Trần Duy Thống 27 Nguyễn Tri Hòa 13 Nguyễn Thị Thúy 28 Nguyễn Xuân Cường 14 Đinh Công Liên 29 Trương Anh Tuấn 15 Lê Minh Sơn 30 Trần Duy Khanh ... Lê Thị Uyên Vy NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ UYÊN VY Tháng 12 năm 2013.“Thực Trạng Sản Xuất Mắc-Ca Trong Mơ Hình Mắc-Ca Xen Cà Phê Trên Địa Bàn Huyện Krông Năng Tỉnh Đăk Lăk” LE THI UYEN VY December,... Queensland miền Bắc bang New South Wales, phạm vi 250– 310 vĩ độ Nam Australia Vào đầu năm 1857, nhà thực vật học tiếng Australia B.F Von Muelervaf nhà thực vật học Scotlen Walter Hill phát loại rừng... cách hợp lí để bước cải thi n đời sống người dân địa phương 1.5 Cấu trúc luận văn Luận văn chia thành chương, đó: Chương 1: Mở đầu Trình bày lập luận nhằm làm bật tính cần thi t đề tài Đưa mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT MẮCCA TRONG MÔ HÌNH MẮCCA XEN CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG TỈNH ĐĂK LĂK, THỰC TRẠNG SẢN XUẤT MẮCCA TRONG MÔ HÌNH MẮCCA XEN CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG TỈNH ĐĂK LĂK

Từ khóa liên quan