Lịch sử 7 bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

30 350 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2017, 08:57

CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ÐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: Năm 1802,Nguyễn Ánh đánh Thăng Long , Nguyễn Quang Toản chạy lên Bắc Giang bị bắt Triều Tây Sơn chấm dứt Tình hình triều Tây Sơn sau Quang Trung mất? Nhân hội nhà Tây Sơn suy yếu, Nguyễn Ánh có hành động gì? Bắc Giang 1802 Thăng Long 1802 Phú Xuân Quy Nhơn 6/1801 CHÚ GIẢI Phú Xuân Tên đơn vị hành Nguyễn Ánh cơng TS đường thuỷ Nguyễn Ánh công TS Bằng đường Quang Toản rút chạy Gia Định LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ 1.Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: Năm 1802,Nguyễn Ánh đánh Thăng Long , Nguyễn Quaìng Toản chạy lên bắc giang bị bắt Triều Tây Sơn chấm dứt Nguyễn Ánh lên vua, đặt niên hiệu Gia Long,chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đơ.Năm 1806 Nguyễn Ánh lên ngơi hồng đế, lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nguyên nhân triều Tây Sơn thất bại nhanh chóng? Sau triều Tây Sơn chấm dứt Nguyễn Ánh làm gì? VUA GIA LONG CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ 1.Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: Năm 1802,Nguyễn Ánh đánh Thăng Long , Nguyễn Quaìng Toản chạy lên bắc giang bị bắt Triều Tây Sơn chấm dứt Nguyễn Ánh lên vua, đặt niên hiệu Gia Long,chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đơ.Năm 1806 Nguyễn Ánh lên ngơi hồng đế, lập lại chế độ phong kiến tập quyền Vua trực tiếp điều hành việc từ trung ương đến địa phương 1815 nhà Nguyễn ban hành luật Gia Long Để tập trung quyền lực vào tay Gia Long làm gì? Để củng cố chế độ phong kiến tập quyền,nhà Nguyễn tiến hành lĩnh vực Gia Long trọng củng cố luật pháp nào? Việc mô phần lớn luật nhà Thanh thể thái độ nhà Nguyễn? CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ 1.Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: Năm 1802,Nguyễn Ánh đánh Thăng Long , Nguyễn Quaìng Toản chạy lên bắc giang bị bắt Triều Tây Sơn chấm dứt Nguyễn Ánh lên vua, đặt niên hiệu Gia Long,chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô.Năm 1806 Nguyễn Ánh lên ngơi hồng đế, lập lại chế độ phong kiến tập quyền Vua trực tiếp điều hành việc từ trung ương đến địa phương 1815 nhà Nguyễn ban hành luật Gia Long -1831-1832chia nước thành 30 tỉnh phủ trực thuộc(Thừa Thiên) Việc mô phần lớn luật nhà Thanh thể thái độ nhà Nguyễn? Đơn vị hành thời Nguyễn phân chia nào? Phủ Thừa Thiên CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ÐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: 2.Kinh tế triều Nguyễn Thảo luận: (thời gian phút) Nhóm 1: Nhà Nguyễn có sách để phát triển nơng nghiệp?Tích cực hạn chế? Nhóm 2: Nhà Nguyễn có sách để phát triển thủ cơng nghiệp?Tích cực hạn chế? Nhóm 3: Nhà Nguyễn có sách để phát triển thủ cơng nghiệp?Tích cực hạn chế? Nhóm 4: Nhà Nguyễn có sách để phát triển thương nghiệp?Tích cực hạn chế? Chính sách Nơng nghiệp -Khai hoang -Chế độ quân điền -Thuỷ lợi Tích cực Tăng diện tích đất canh tác.Thành lập huyện Tiền hải(Thái Bình), Kim Sơn(Ninh Bình) Nơng dân có ruộng để sản xuất -Sửa đắp đê Hạn chế Nông dân lưu vong Chế độ quân điền tác dụng -Lụt lội ,hạn hán, 18 năm liền bị vỡ đê CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ÐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: 2.Kinh tế triều Nguyễn Tại diện tích đất tăng mà tình trạng nơng dân lưu vong? Vì chế độ qn điền tác dụng? Tại việc sửa đắp đê thời Nguyễn gặp khó khăn? Qua tranh phản ánh đời sống nơng dân nào? Chính sách Nơng nghiệp -Khai hoang -Chế độ quân điền -Thuỷ lợi Thủ công nghiệp Tích cực Tăng diện tích đất canh tác.Thành lập huyện Tiền hải(Thái Bình), Kim Sơn(Ninh Bình) Nơng dân có ruộng để sản xuất -Sửa đắp đê Lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu,nhiều làng thủ cơng tiếng Hạn chế Nông dân lưu vong Chế độ quân điền tác dụng -Lụt lội ,hạn hán, 18 năm liền bị vỡ đê Phân bố không đều, nộp thuế sản phẩm nặng Làng lụa Vạn Phúc Làng gốm Bát Tràng CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ÐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: 2.Kinh tế triều Nguyễn Nhận xét người nước gợi cho em suy nghĩ tài thợ thủ cơng nước ta đầu kỉ XIX? Chính sách Nông nghiệp -Khai hoang -Chế độ quân điền -Thuỷ lợi Thủ cơng nghiệp Tích cực Tăng diện tích đất canh tác.Thành lập huyện Tiền hải(Thái Bình), Kim Sơn(Ninh Bình) Nơng dân có ruộng để sản xuất -Sửa đắp đê Lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu,nhiều làng thủ công tiếng Hạn chế Nông dân lưu vong Chế độ quân điền tác dụng -Lụt lội ,hạn hán, 18 năm liền bị vỡ đê Phân bố không đều, nộp thuế sản phẩm nặng Khai mỏ Hàng trăm mỏ khai thác Cách khai thác lạc hậu, hoạt động thất thường Thương nghiệp -Xuất thêm thị tứ mới, buôn bán với Trung Quốc,Xin-ga-po, Phi-lip-pin Hạn chế bn bán với nước ngồi Thương cảng Hội An CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ÐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: 2.Kinh tế triều Nguyễn Nhận xét tình hình thương nghiệp nước ta thời nội giờ? Vì thương lúc phát triển ? Vì nhà Nguyễn hạn chế ngoại Chính sách ngoại thương? thương ảnh hưởng đến kinh tế? Câu 1: Nguyễn Ánh lập triều Nguyễn vào năm lấy niên hiệu gì? a Năm 1802 Niên hiệu Gia Long c Năm 1804 Niên hiệu Thiệu Trị b Năm 1803 Niên hiệu Minh Mạng d Năm 1805 Niên hiệu Tự Đức Câu 2: Tại diện tích canh tác tăng thêm mà tình trạng nơng dân sống lưu vong? a Vì nơng dân bị nhà nước tịch thu ruộng đất c Vì triều đình tịch thu ruộng đất để làm đồn điền b Vì nơng dân bị địa chủ cường hào cướp ruộng đất d Vì xuất tình trạng “rào đất, cướp ruộng” Câu 3:Nhà Nguyễn có sách thương nghiệp ? Tích cực hạn chế? TRỊ CHƠI Ơ CHỮ P H Á P C À M A U H O À N G Đ Ế T I Ề N H Ả I T H A N H N G U Y Ễ N Á H Ộ I A N G I A L O N G N H Luật pháp Thương Niên nhà hiệu cảng Nguyễn lớn Nguyễn giống nước Ánh ta triều thời lên đại Nguyễn TQ Ai làđứng người lập triều đại nhà Nguyễn? Kim Người Sơn Nguyễn Đây và….là cực Ánh đầu vùng Nam vương cầu đất cứu triều ven nước biển Nguyễn tavới thời Tư Nguyễn gọi này? làngôi? khai gì? này? phá nước * P Đ H N Ả N N Ô Đ A Ộ H N G G P HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Đời sống nhân dân triều Nguyễn nào? - Diễn biến, kết quả, ý nghĩa khởi nghĩa nông dân thời Nguyễn + Khởi nghĩa Phan Bá Vành + Khởi nghĩa Nông Văn Vân + Khởi nghĩa Lê Văn Khôi + Khởi nghĩa Cao Bá Quát ... quân đ i th i Nguyễn ? Liên hệ sách đ i ngo i nước ta nay? CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ÐẦU THẾ KỈ XIX B I 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ Nhà Nguyễn lập l i chế độ... Thương cảng H i An CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ÐẦU THẾ KỈ XIX B I 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ Nhà Nguyễn lập l i chế độ phong kiến tập quyền: 2.Kinh tế triều Nguyễn... vào năm lấy niên hiệu gì? a Năm 1802 Niên hiệu Gia Long c Năm 1804 Niên hiệu Thiệu Trị b Năm 1803 Niên hiệu Minh Mạng d Năm 1805 Niên hiệu Tự Đức Câu 2: T i diện tích canh tác tăng thêm mà tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử 7 bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Lịch sử 7 bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Từ khóa liên quan